SPT Editor's Picks January 2014

Page 1

SPTEP 4 JANUARY 2014


Tavepong Pratoomwong


EDITOR’s TALK อันที่จริงแมกกาซีนหัวนี้ออกมาแล้ว 3 เล่ม แต่ ยังไม่เคยได้คุยอะไรกับผู้อ่านเลย ถือโอกาสปีใหม่ เขียนอะไรซักหน่อยและหวังว่าจะได้เขียนอะไรเล็ก น้อยๆในทุกๆฉบับ (ถ้าไม่ขี้เกียจซะก่อน) แมกกาซี น ฉบั บ นี้ ส ร้ า งขึ้ น มาด้ ว ยแนวคิ ด ง่ า ยๆว่ า อยากจะให้ ช่ า งภาพสตรี ท ชาวไทยได้ มี โอกาสได้แสดงผลงานและช่วยเป็นแนวทางให้กับ ช่างภาพสตรีทหน้าใหม่ที่ต้องการเข้าใจว่าการถ่าย ภาพ Street Photography ในยุคสมัยนี้เป็นเช่นไร ไม่ ใ ห้ เ ข้ า ใจผิ ด ไปว่ า ถ้ า เป็ น ภาพสตรี ท ต้ อ งถ่ า ยมา แต่ “ขอทาน” หรือ “อะไรก็ได้” ริมถนน แต่ยังมีเรื่อง การใช้แนวคิดสร้างสรรค์ต่างๆที่ทำ�ให้ภาพถ่ายแขนง นี้ มี เ อกลั ก ษณ์ แ ละเสน่ ห์ แ ตกต่ า งไปจากภาพถ่ า ย แนวอื่นๆ สำ�หรับฉบับนี้และอีกต่อไปสองฉบับจะมีบท สัมภาษณ์ของสมาชิกใหม่ของทางกลุ่มที่ได้เปิดรับ สมั ค รและได้ คั ด เลื อ กเสร็ จ สิ้ น ไปเมื่ อ ไม่ น านมานี้ ได้แก่ Sarawut Taeosot, Tipawan Gatesomboon และ Nakarin Teerapenun ขอแสดงความยินดีกับ ทั้งสามคนอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ Akkara Ning


CONTRIBUTORS Angelo G. Rodriguez Feliciano Artit Polsukcharoen Ball Sikitikul David Cartier Nicky Dennis Jirasuwankij Enrico Markus Essl Graham Meyer Jonn Balankura Kank Zaa Ho Krisana Koonvaja Na Joy Nut Notjustnut PAhparn Sirima Ping Spg Pisit Darnwirunhawanit Ple Assawinnimit Plusheart Hsu PToom Bussara Songkran Weerapong [13maysa] Taey Kittipong Tavepong Pratoomwong Therockermania Kerngburi Throng Sin Warut Rinprom Withaya Heng ชิงแก่ ก่อนห่าม


Na Joy


SARAWUT TAEOSOT INTERVIEWแนะนำ�ตัวเล็กน้อยครับ สวัสดีครับ ผมชื่อ ศราวุธ แต้โอสถ ชื่อเล่น เต้ครับ ตอนนี้กำ�ลัง ขี้เกียจเรียนหนังสืออยู่ที่ญี่ปุ่นครับ ช่วยให้คำ�จำ�กัดความง่ายๆของคำ�ว่า street photography สำ�หรับผมมันน่าจะหมายถึง การถ่ายภาพแบบไม่มีการจัด ฉาก เซ็ตอัพ แค่นี้มั้งครับ ส่วนจะเป็น Street Photography ที่ดีหรือ ไม่ อันนี้อีกเรื่องหนึ่ง เริ่มสนใจการถ่ายภาพ street ได้อย่างไรครับ เริ่มจากความเหนื่อยและไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวไหนไกลๆ ครับ ตอนเริ่มถ่ายภาพใหม่ๆ ก็เริ่มจากถ่ายพวกวิวทิวทัศน์ประมาณ นั้นครับ แต่พอสักพักก็รู้สึกว่ามันข้อจำ�กัดเยอะ ต้องเดินทางไปที่ สวยๆ ต้องรอเวลา ดินฟ้าอากาศ รอแสง ต้องแบกกระเป๋าใหญ่ กลับ บ้านมาต้องมาแต่งรูปอีก รู้สึกเหนื่อย แต่ก็ยังอยากถ่ายรูป จนมาเจอ street photography เอ๊ะ! ภาพที่ดีไม่ต้องมาจากของสวยๆ สถาน ที่สวยๆ แสงสวยๆ ก็ได้นิ แล้วพอศึกษาไปเรื่อยๆ จากงานของเหล่า ปรมจารย์ด้านนี้ก็ยิ่งตกหลุมรักครับ

แนวทาง (style) การถ่ายภาพเป็นอย่างไร ช่างภาพคนไหนมี อิทธิพลต่องานครับ แนวทางตอนนี้น่าจะเน้นถ่ายพวกสิ่งประหลาดและจังหวะ พิเศษในชีวิตประจำ�วันในชีวิตประจำ�วัน ที่เรามักมองข้ามครับส่วน ใหญ่ยังเป็นแบบตรงๆ ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไร สำ�หรับช่างภาพที่ชอบ นี่มีเยอะเลยครับ Henri Cartier-Bresson, Erwitt Elliott, Bruce Gilden, Joel Meyerowitz, Alex Webb, Martin Parr, Moriyama Daido, Kayo Ume แล้วก็กลุ่มช่างภาพกรีซใน Flickr แต่พอมาดูงาน ตัวเองรู้สึกว่าภาพดูจะได้อิทธิพลจาก Kayo (ซึ่งก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่า จริงๆแค่เป็นเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นญี่ปุ่นรึป่าว) กับ พวกช่างภาพกรีซ ที่มีเงามืดคอนทราสจัดๆครับ มีหลายคนบอกการถ่าย street มักเป็นการคุกคามคนอื่น คิด อย่างไรกับประเด็นนี้ เห็นด้วยหรือไม่ อั น นี้ ผ มว่ า แล้ ว แต่ วิ ธี ก ารของช่ า งภาพแต่ ล ะคนเลยครั บ อยาก Gilden หรือ Charlie Kirk นี่ คุกคามแหงมๆ แต่มันขึ้นกับวิธี จัดการกับคนหลังจากถ่ายแล้วด้วย หลายคนก็ใช้วิธีแบบไม่ค่อยรู้สึก ว่าคุกคามนะครับ อย่าง Alex Webb นี่ ดูแกเนียนมาก คือถ้าแกถ่าย
ผม ผมก็คงงงๆไปสักพัก ก่อนจะตั้งสติมาวิเคราะห์ว่าโดนคุกคามรึป่าว มีเคล็ดลับ (Trick) ในการถ่ายภาพ street หรือไม่ครับ ด้วยประสบการณ์อันน้อยนิดของผมในตอนนี้ สิ่งที่ผมทำ� แล้วมักจะได้อะไรดีๆ คือ ถ่ายให้เยอะครับ ในหนึ่งสถานการณ์บางที่ องค์ประกอบทุกอย่างโอเคหมด แต่ท่าทางของตัวแบบที่ต่างกันก็ให้ อารมณ์ต่างกันสุดขั่วได้ครับ (แต่มันก็ไม่ใช่กดรัวแบบ 10 frames/sec ไรงี้นะครับ) Martin Parr เคยสอนกลุ่มช่างภาพรุ่นใหม่ว่า ให้ถ่ายเยอะๆ ไม่ต้องกลัวจะได้ภาพเสีย ภาพเสียที่เขาถ่ายทั้งหมดมันมากกว่าภาพ ของกลุ่มช่างภาพวัยรุ่นกลุ่มนี้ถ่ายรวมกันซะอีก (กลุ่มช่างภาพนี้น่าจะ มีสีก 4 คน) ทำ�อย่างไรถึงจะลดความกลัวในการถ่ายภาพคนแปลกหน้า ตอนนี้ก็ยังกลัวครับ ฮา แต่การถ่ายเยอะๆ ถ่ายทุกวันน่าจะช่วย ได้นะครับ ตัวผมเองเนี่ย ถ้ามีช่วงไหนหยุดถ่ายไปวันแรกที่เริ่มถ่ายใหม่ จะฝืดมาก ไม่กล้ายกกล้องเลยแต่ก็ยังกลัวนะครับ ยังถ่ายได้ไม่ใกล้ มาก ในบางรูปที่ควรจะใกล้กว่านั้น การยกกล้องจ่อที่แบบนานๆ ก็ยัง ทำ�ไม่ค่อยได้ครับ ผมเป็นคนขี้อายครับ ยังต้องฝึกกันต่อไป

ถ้าให้เลือกภาพของตัวเองภาพหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวเอง คือภาพไหนครับ ภาพผู้ ใ หญ่ หั ว เด็ ก มั้ ง ครั บ คื อ โตแล้ ว แต่ ยั ง ชอบคิ ด อะไรเป็ น เด็กๆ ประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงในการออกไปถ่ายภาพ? มันแสนเจ็บปวดครับ กรุณาจินตนาการตามนะครับ บ่ายวัน หนึ่งแสงกำ�ลังสวย เจอมนุษย์เงินเดือนญี่ปุ่นกำ�ลังดูดบุหรี่ข้างๆไม้ ประดับตระกูลปาล์ม (คือใบมันจะเป็นแฉกๆ) ความสูงระดับพอๆกัน เงาของใบไม้ที่พาดหน้าชายหนุ่มพร้อมควันที่เฮียแกพ่นเบื้องหน้าฉาก หลังที่ค่อนข้างมืดนี่มันช่างดาร์กมากๆ ด้วยความป๊อด ผมครุ่นคิด หลายนาทีว่าจะเข้าไปดีไหม ตั้งใจว่าจะถ่ายโคลสอัพแต่หน้า พอกลั้น ใจก้าวเท้าเท่านั้นแหละ เฮียแกดูดปื๊ดสุดท้าย พ้นควันปู้ด แล้วเดินจาก ไป... เงิบครับ เฟลไปหลายวัน ยังคงจำ�เงาริ้วๆบนใบหน้านั้นได้ติดตา เหตุการณ์นี้ทำ�ให้ผมพยายามฝึกความกล้าให้มากขึ้น ลดการคิดใน น้อยลง ซึ่งก็ดีขึ้นมานิดหน่อยคิดว่าการถ่ายภาพ street photography ของไทยจะมีทิศทาง อย่างไรในอนาคต น่าจะมีงานดีๆ ออกมาให้ดูกันอีกเยอะครับ ผมว่าคนไทยเก่งๆ เยอะนะครับ เพียงแต่ยังไม่มีใครรู้จักการถ่ายภาพแนวนี้กันสักเท่าไร ขนาดบางคนไม่รู้จักภาพแนวนี้ แต่หล ายภาพของเขาก็แบบ street จ๋า เลย ถ้ามีแหล่งข้อมูล และ commumity ที่จริงจังและเข้มแข็ง ทุกอย่างน่า จะเป็นไปในทางที่ดีครับ มองเห็นภาพตัวเองเป็นอย่างไรบนเส้นทางของ street photography ใน 1-2 ปีข้างหน้า ยังไม่แน่ใจครับ ช่วงนี้ยังงงๆ กับชีวิต แต่ถ้าว่างก็คงถ่ายแนวนี้ไป เรื่อยๆ อยากพัฒนาเรื่องความซับซ้อนให้มากกว่านี้ ละก็ถ่ายภาพแบบมี หัวเรื่อง เป็นโปรเจ็ก ประมาณนั้นครับ สำ�หรับผู้เริ่มต้นทำ�อย่างไรถึงจะประสบความสำ�เร็จในการถ่าย ภาพแนวนี้ ดูภาพถ่ายของช่างภาพตัวท๊อปเยอะๆ ครับ ดูแล้วก็พยายาม หาเหตุผลว่าทำ�ไมมันพิเศษกว่าภาพทั่วไปฝึกสังเกตหาความประหลาดใน สิ่งแวดล้อมรอบตัว พกกล้องไปทุกที่ แล้วก็ถ่ายให้เยอะครับ อ้อแล้วก็ซื้อ รองเท้าใส่สบายๆสักคู่ครับEDITOR’s PICKS


Songkran Weerapong [13maysa]


Songkran Weerapong [13maysa]


Jonn Balankura


Pisit DarnwirunhawanitTavepong Pratoomwong


Warut Rinprom


Artit Polsukcharoen


Therockermania Kerngburi


Withaya Heng


Plusheart Hsu


Enrico Markus Essl


Throng Sin


Ple AssawinnimitPAhparn Sirima


Angelo G. Rodriguez Feliciano


Taey Kittipong


Graham Meyer


Graham Meyer


Tavepong Pratoomwong


Tavepong Pratoomwong


PToom Bussara


Ple Assawinnimit


ชิงแก่ ก่อนห่าม


Ball Sikitikul


Kank Zaa HoKrisana Koonvaja


Ping Spg


David Cartier Nicky


David Cartier Nicky


David Cartier Nicky


Ple AssawinnimitDennis Jirasuwankij


Tavepong Pratoomwong


Ple AssawinnimitNut Notjustnut


Ple Assawinnimit


SUBMISSION Post your photo to www.facebook.com/groups/streetphotothailand/ If your photo is cool, we’ll publish your photo in this e-magazine.


WWW.STREETPHOTOTHAILAND.COM