Page 1

LES EMOCIONS


Presentació del tema Àrees implicades: Descoberta d’un mateix i dels altres. Descoberta de l’entorn. Comunicació i llenguatge.

Característiques del grup: Edat de 4 anys. Classe social mitjà.


Capacitats SUBCAPACITATS/SUBCOMPET CAPACITATS/COMPETÈNCIES ÈNCIES 1. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d'ell mateix i dels altres.

2.Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges

1.1. Assolir progressivament estratègies per poder expressar les seves emocions. 1.2.Començar a aprendre a acceptar-se un mateix i els altres.

2.1. Utilitzar un llenguatge adequat a cada context: oral, escrit, musical, plàstic, informàtic, alternatius...

3.1. Respectar i acceptar els altres, els seus interessos i punts de vista (social i

3.Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.

cultural). 3.2. Acceptar la diversitat i anar resolent els conflictes quotidians i/o propers amb una comunicació adequada. 3.3. Tenir estratègies per resoldre conflictes.

4.Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a 4.1. Participar i tenir interès per activitats col·lectives: saber col·laborar,

una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració compartir amb els altres, esperar el torn, acceptar les decisions, complir els social.

acords...


Objectius OBJECTIUS DIDÀCTICS

QUÈ DIU EL CURRICULUM?

Identificar i interpretar les diferents emocions. Saber expressar les diverses emocions amb diferents llenguatges (oral, artístic, musical…). Elaborar estratègies

per gestionar les pròpies

Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica.

emocions. Comprendre i respectar les emocions dels altres per

tal d’aconseguir una bona convivència. Aprendre a resoldre conflictes. Participar i mostrar interès.

Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o

imaginada

i

expressar-los

mitjançant

les

possibilitats

simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació. Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.


Continguts Alegria

Comprensió i ús de diferents llenguatges per a l’expressió d’emocions

Tristesa

Relació amb els companys

Enuig

Relació amb els companys

Introducció de les emocions a través den Marcel Marceau Sorpresa

Comprensió del llenguatge musical com a mitjà d’expressió d’emocions i normes de convivència

Por

Ús del llenguatge plàstic i gestió de les emocions

Amor

Comprensió del llenguatge literari com a mitjà d’expressió d’emocions.

Expressió de totes les emocions mitjançant l’ús d’eines gràfiques i llenguatge plàstic.


Metodologia CENTRE D’INTERÈS: Racó

Aula

Converses

Jocs

Jocs

Audicions (amb moviment)

Experimentació

Experimentació

Audicions

Expressió plàstica

Lectures

Expressió gràfica

Rutines

Tallers


Sessions i activitats


Primera sessió Activitats de presentació i avaluació prèvia: Primera activitat:

Segona activitat:

“Coneguem al Marcel Marceau!”

“Vegetal cómo sientes”

Temporalització: 20 min.

Temporalització: 20 min.


Segona sessió

“Pintem l’alegria!” Temporalització: 1 hora 15 min.


Tercera sessió

“Toquem la tristesa” Temporalització: 45 min.


Quarta sessió

“Emmirallem l’enuig” Temporalització: 30 min.


Cinquena sessió

“Trobem la sorpresa!” Temporalització: 45 min.


Sisena sessió

“Construim un monstre!” Temporalització: 1 hora 25 min.


Setena sessió

“El monstre menjapors” Temporalització: 45 min.


Vuitena sessió

“Fotografiem la nostra emoció” Temporalització: 35 min.


Novena sessió

“Trobem la nostra cara” Temporalització: 50 min.


Desena sessió “Mare, de quin color són els petons?” Temporalització: 20 min.


Oncena sessió

“Exposem el nostre racó de les emocions!” Temporalització: 20 min.


ORGANITZACIÓ I AVALUACIÓ


Organització del grup Activitat

Grup classe

Treball per parelles

“Coneguem al Marcel Marceau”

X

“Pintem l’alegria”

X

“Toquem la tristesa”

X

X

“Emmirallem l’enuig”

X

X

“Trobem la sorpresa”

X

“Construïm un monstre”

X

“El monstre Menjapors”

X

“Fotografiem la nostra emoció”

X

“Trobem la nostra cara”

X

“Mare, de quin color són els petons?”

X

Treball individual

X

X

X


Organització dels espais Aula ordinària

Racó d’en Marcel Marceau


Avaluació Criteris

Indicadors

Reconèixer i identificar les diferents emocions treballades a l’aula

L’alegria

La tristesa La sorpresa L’enuig La por L’amor

Saber expressar les diferents emocions

L’alegria La tristesa La sorpresa L’enuig La por L’amor

Gestionar les pròpies emocions

L’alegria La tristesa La sorpresa L’enuig La por L’amor

Molt

Suficient

Poc

Gens

Observacions


Avaluació Criteris

Indicadors

Adquirir recursos i estratègies a l’hora de resoldre conflictes

Ha adquirit recursos i estratègies a l’hora de resoldre conflictes

Empatitzar amb els sentiments dels altres

Empatitza amb els sentiments dels altres

Interès i participació de l’infant en la realització de les activitats.

Mostra interès i participació a l’hora de fer les activitats

Molt

Suficient

Poc

Gens

Observacions


Bibliografia i webgrafia

Emociones  

emociones y niños

Emociones  

emociones y niños