Page 1

Kongres HorsesHoe INN KImberley

|

Congress

2014

Die volhoubaarheiD van Die rooivleisbeDryf in Die noorD-Kaap


Algemene Reëlings en INLIGTING

Kongres Congress

2014

1. KONGRES EN KONFERENSIE REëLINGS (a)

NKRPO Hoofbestuursvergadering – Woensdag, 4 Junie 2014 om 07:30, in die “PADDOCK” KOMITEEKAMER, Horseshoe Inn, Kimberley.

(b)

Registrasie van afgevaardigdes en gaste vanaf 12:30, Woensdag, 4 Junie 2014 by die ingang tot die “SHOW HORSE”, Konferensielokaal, Horseshoe Inn, Kimberley. • MIDDAGETE vanaf 13:00 – 13:50 vir alle afgevaardigdes en gaste in “BRUMBY” Saal, Horseshoe Inn, Kimberley. • Kongres neem om 14:00 ‘n aanvang.

(c)

INFORMELE DINEE vir afgevaardigdes, gaste en gades op 4 Junie 2014 om 19:00 by die “SHOW HORSE”, Konferensielokaal, Horseshoe Inn, Kimberley.

(d)

Donderdag, 5 Junie 2014 - KONFERENSIE in die “SHOW HORSE” Konferensielokaal, neem om 08:00 ‘n aanvang.

(e)

Spesiale vergadering van die NKRPO Hoofbestuur op Donderdag, 5 Junie 2014 direk na afloop van die Konferensie.

2. BYWONING VAN KONGRES Dit word van uiterste belang beskou dat alle afgevaardigdes die volle sitting van die Kongres en Konferensie tot verdaging sal bywoon. Daar word van afgevaardigdes verwag om na die Kongres daaroor aan hulle onderskeie affiliasies verslag te lewer.

General Information 1. CONGRESS AND CONFERENCE ARRANGEMENTS (a)

NCRPO Executive Meeting – Wednesday, 4 June 2014 at 07:30, in the “PADDOCK” COMMITTEE ROOM, Horseshoe Inn, Kimberley.

(b)

Registration of delegates and guests from 12:30, Wednesday, 4 June 2014 at the entrance to the “SHOW HORSE” Conference Room, Horseshoe Inn, Kimberley. • LUNCH from 13:00 – 13:50 for all delegates and guests in “BRUMBY” Hall, Horseshoe Inn, Kimberley. • Congress starts at 14:00.

(c)

INFORMAL DINNER for delegates, guests and partners on 4 June 2014 at 19:00 at the “SHOW HORSE” Conference Room, Horseshoe Inn, Kimberley.

(d)

Thursday, 5 June 2014 - CONFERENCE in the “SHOW HORSE” Conference Room at 08:00.

(d)

Special Executive Meeting of the NCRPO Executive on Thursday, 5 June 2014 directly after the adjournment of the Conference.

2. ATTENDANCE OF CONGRESS It is of the utmost importance that delegates must attend the whole of the duration of the Congress and Conference and that delegates must report back to all affiliations afterwards.

4-5 Junie 2014 Uitleg en drukwerk deur SwiftPrint, Kimberley. Tel: 053 8392900.

1


Boodskap van die Voorsitter/ Message from the Chairman Geagte Mede Rooivleisprodusente Ek wil vir elkeen van u vandag ‘n hartlike woord van verwelkoming rig na die Noord-Kaap RPO se Kongres en Konferensie. U sal met my saamstem dat die afgelope jaar baie moeilik was – vanaf produsente in rampdroogte gebiede, produsente wat skade gehad het weens veeverliese tot produsente in die gebiede wat getref was deur die verwoestende veldbrande. Bo en behalwe die rampe, kan ek vandag steeds met trots en sekerheid sê dat die rooivleisprodusente van die Noord-Kaap steeds sterk staan en dat ons verseker steeds ‘n produk van hoogstaande gehalte vir die verbruiker lewer. Die afgelope jaar was gekenmerk deur baie aanslae teen die bedryf. Die debakel van die vleisskandaal in die handel het produsente laat vinger wys na die RPO as Organisasie en wou weet wat dié Organisasie gedoen het om die beeld van rooivleis positief uit te dra. Tweedens en dit is seker die mees kritiese vraag wat produsente van dié Organisasie wou weet, wat het die RPO gedoen aan die verbruikersprys van rooivleis en natuurlik die vrae rakende die invoere uit Namibië en Botswana.

James Faber

Soos gewoonlik het die Noord-Kaap RPO gepoog om sprekers te kry om produsente te kan inlig oor die dinamika van die rooivleisindustrie in Suid-Afrika en natuurlik wat die rol is wat die RPO binne die ingewikkelde ratwerk speel. Hopelik sal ‘n hele klompie vrae hierdeur uit die weg geruim kan word. Ongelukkig moet ek ook doemprofeet speel deur u in te lig dat die aanslae teen ons bedryf net nog meer gaan raak. Kyk maar net wat tans in die wêreld ekonomie aan die gang is met die finansiële markte. Dit is dus belangrik dat elkeen van ons moet besef dat ons afhanklik is van goeie boerdery- en bestuurspraktyke om te verseker dat ons nog winsgewend sal kan produseer. Ek wil ook van die geleentheid gebruik maak om elke rooivleisprodusent hartlik te bedank vir sy/haar vrywillige heffing. Ek kan u die versekering gee dat sonder die vrywillige heffing ons Organisasie nie op provinsiale vlak suksesvol sy werksaamhede kan doen nie. Die Noord-Kaap RPO is ook in die bevoorregte posisie om sy aanslag nasionale vir die afgelope jaar volkome te kon diens. Dit alleen verdien my en die Hoofbestuur se hartlike dank aan elke rooivleisprodusent wat die heffing betaal. Ek wil u uitnooi om informeel deel te neem aan die besprekings. Ons het gepoog om kundiges vir u te bring na die geleentheid en dit is nou die geleentheid om die vrae wat u kwel, te vra. Groete James Faber

Dear Fellow Red Meat Producers I wish to welcome you all cordially to the Northern Cape RPO Congress and Conference. You will agree with me that the past year has been very difficult, with producers being subject to devastating drought and low livestock process. Despite these disasters, I can today proudly and with certainty say that red meat producers in the Northern Cape remain strong and are providing the consumer with a product of high quality. However, the impact of the drought will continue to be felt in our industry in the coming year. The red meat industry is under attack on a daily basis. At this stage the election is on everyone’s lips. Allegations made by various groups have left me as producer wondering: Am I still in the right industry? As farmers/producers we must debate this statement and point out to each other the challenges and opportunities in the red meat industry. What can I do to continue producing sustainably on my farm? During the Congress we will be dealing with this matter in greater depth. As usual, the Northern Cape RPO has tried to secure speakers who can inform producers on the dynamics of the red meat industry in South Africa and, of course, the role of the RPO within the complex red meat environment. Hopefully many questions will be answered. Our industry will increasingly come under attack. It is important therefore to recognise our dependence on good farming and management practices to ensure that we continue to produce on a profitable basis. There has been an increase in demand for protein worldwide – this is good news for red meat producers because there is a market for our product. More important, however, is that we as primary red meat producers must always remember that the consumer is watching our every move. Our first priority is to produce a high-quality, healthy product. We must be alert to animal welfare and ensure that we maintain sound management practices - not only with regard to our animals but also our workers…we must create a positive image of our product among consumers. The Northern Cape RPO will continue striving to strengthen the primary red meat producer’s case on every platform. Our goal is to make this organisation indispensable for every red meat producer. However, we cannot do it without your support. We therefore call on every delegate to convey the message that you hear during the Congress and Conference to your fellow-producers at grassroots level. The Northern Cape RPO at provincial level and the RPO at national level offer us as red meat producers a platform where the producer’s interests can be protected. We therefore rely on your support. On this occasion, I also wish to thank every red meat producer who makes a contribution to this organisation for their support and positive attitude. Remember, this is your organisation, and it is our responsibility to maintain it. The Northern Cape RPO strives for the interests of the primary red meat producer. I look forward to seeing you in Kimberley. Regards James Faber

2

Horseshoe INN - Kimberley


Kongres Congress

4-5 Junie 2014

2014

3


Kongresprogram WOENSDAG, 4 JUNIE 2014 07:30

NKRPO Hoofbestuursvergadering, “PADDOCK Komiteekamer “ Horseshoe Inn, Kimberley.

12:30 - 13:50 Registrasie van afgevaardigdes en gaste

“SHOW HORSE” Konferensielokaal, Horseshoe Inn, Kimberley.

08:00

Konferensiegangers neem sitplekke in

08:10

Opening • Skriflesing en Gebed • Verwelkoming

13:00 - 13:50 Middagete vir alle afgevaardigdes en gaste by “BRUMBY” saal, Horseshoe Inn, Kimberley

08:15 Openingspreker Mnr Max Du Preez “Die politieke omgewing post 2014 verkiesing.”

13:50

Kongresgangers neem sitplekke in

09:30

14:00

Opening met Skriflesing en Gebed Verwelkoming en Mosies Konstituering en Aankondigings

Gasspreker Mnr Jan van Zyl “Die toekoms van Rooivleis produksie in Suid-Afrika.”

14:15

Voorsittersrede Mnr James Faber

10:00

Gasspreker Dr Helet Lambrechts “Terugvoer Peestersiekte program.”

14:45

Verslae en Begroting • NKRPO Jaarverslag : 2013 / 2014 • NKRPO Begroting : 2014 / 2015

10:25

Gasspreker Mnr Danie Jordaan “Kommunikasie met verbruikers.”

15:15

Verversings

11:00

Verversings

* NOMINASIE VAN VOORSITTER MOET INGEDIEN WORD * 15:30

BESKRYWINGSPUNT Jakkalswerende Proefdraad “Die Kongres versoek die NKRPO om ondersoek in te stel na verbeterde Jakkalswerende proefdraad.”

Inleier : Ghaap Landbou-unie Sekondant : Ghaap Landbou-unie

15:45

Verslag van die Ongedierte Bestuursforum (OBF) Mnr Neil Viljoen

16:45

Kongresverdaging

19:00

Informele dinee vir afgevaardigdes, gaste en gades by die “SHOW HORSE” Konferensielokaal, Horsehoe Inn, Kimberley.

4

DONDERDAG, 5 JUNIE 2014

Gasspreker 11:30 Dr Trudie Prinsloo “Veeartsenydienste in die Noord-Kaap.” 12:00

Gasspreker Mnr Koos van der Ryst “Wat doen Nasionale RPO vir my as produsent.”

12:45

Middagete

13:30

Kongres en Konferensie verdaag

Belangrik ‘n Spesiale NKRPO Hoofbestuursvergadering word direk na afloop die Konferensieverdaging gehou !

Horseshoe INN - Kimberley GWK is die trotse hoofborg van die NKRPO-kongres.


Kongres Congress

2014

Co n g r e s s Pr og ra m m e Wednesday, 4 JUNE 2014 07:30

Thursday, 5 JUNE 2014

NCRPO Executive Meeting, “PADDOCK, Committee Room”, Horseshoe Inn, Kimberley.

12:30 - 13:50 Registration of delegates and guests

guests

13:50

Delegates and guests are seated

14:00

Opening with Scripture and Prayer Welcome and Motions Constitution and Announcements

14:15

Chairmans Address Mr James Faber

14:45

Reports and Budget • NCRPO Annual Report : 2013 / 2014 • NCRPO Budget : 2014 / 2015

15:00

Submission and Approval : Amendments to NCRPO Regulation

15:15

Refreshments

at

* NOMINATION FOR CHAIRMAN MUST BE HANDED IN *

POINT FOR DISCUSSION Fencing to deter damage-causing animals “Congress requests the NCRPO to inquire into improved fencing to deter damage-causing animals.”

Introducer : Ghaap Agricultural Union Seconder : Ghaap Agricultural Union

15:45

Predation Management Forum Report (PMF) Mnr Neil Viljoen

16:45

Congress adjourns

19:00

Dinner party for delegates, guests and partners at the “SHOW HORSE” Conference Centre, Horsehoe Inn, Kimberley.

Delegates and guests are seated

08:10

Opening • Scripture and Prayer • Welcome

“SHOW HORSE” Conference Centre, Horseshoe Inn, Kimberley.

13:00 - 13:50 Lunch for all delegates and “BRUMBY” hall, Horseshoe Inn, Kimberley

15:30

08:00

Opening Speaker 08:15 Mr Max du Preez “The political environment after the 2014 election.” 09:30

Guest Speaker Mr Jan van Zyl “The future of red meat production in South Africa.”

Guest Speaker 10:00 Dr Helet Lambrechts “Feedback on the pizzle disease programme.” 10:25

Guest Speaker Mr Danie Jordaan “Communications with Consumers.”

11:00

Refreshments

Guest Speaker 11:30 Dr Trudie Prinsloo “Veterinary services in the Northern Cape.” 12:00

Guest Speaker Mr Koos van der Ryst “What does the National RPO do for me as producer.”

12:45

Lunch

13:30

Congress and Conference adjourns

Important A special meeting of the NCRPO Executive will be held directly after the Conference adjournment!

GWK is the proud main sponsor of the NKRPO conference.

4-5 Junie 2014

5


PROSEDURE VIR NOMINASIE EN VE R K IESING VA N N K R PO VOO R SI T T E R Die nominasie en verkiesing van ‘n Voorsitter vir die NKRPO sal geskied ooreenkomstig die bepalings van artikel 8.4.8.1 van die NKRPO Reglement, waarvan ‘n uittreksel hieronder verskyn.

Die NKRPO Kongres kies by volstrekte meerderheid van die aantal stemme uitgebring deur stemgeregtigdes aanwesig op die Kongres, ‘n Voorsitter uit die lede van die Kongres en hy beklee die amp tot na afloop van die Kongres wat volg op die een waarop hy verkies is; met dien verstande dat by sodanige verkiesing, al die stemgeregtigde lede teenwoordig op die NKRPO Kongres, by wyse van geslote nominasie- en stembriefie moet nomineer en stem en dat die volgende reëls geld :-

(a) daar moet minstens vyf(5) nominasies vir ‘n kandidaat wees waarvan minstens een(1) die handtekening van die genomineerde moet dra tot dien effekte dat hy beskikbaar is en ‘n verklaring van voorneme aanvaar, waarna al die genomineerdes op ‘n kandidaatlys geplaas word; met dien verstande dat ‘n genomineerde ook toestemming tot nominasie vooraf skriftelik kan gee indien hy nie die Kongres kan bywoon nie; (b)

indien meer as een persoon genomineer is, word daar gestem en indien ‘n kandidaat ‘n volstrekte meerderheid behaal, word hy as verkose verklaar;

(c)

indien geen persoon ‘n volstrekte meerderheid behaal nie, word die vyf(5) persone met die hoogste aantal stemme op die kandidaatlys geplaas vir ‘n verdere stemming; met dien verstande dat :-

(d)

( i)

indien die verskil in die aantal stemme tussen die persoon wat tweede gekom het en die persoon wat derde gekom het, groter is as die totale aantal stemme uitgebring op die derde persoon en al die verdere kandidate laer af, daar net twee(2) kandidate op die kandidaatlys geplaas word, of slegs drie indien ‘n soortgelyke toets slaag ten opsigte van die gaping tussen die derde en vierde persone, of slegs vier indien ‘n soortgelyke toets slaag ten opsigte van die gaping tussen die vierde en vyfde persoon; en

(ii)

indien die maksimum van vyf(5) kandidate vir die tweede stemming beïnvloed word deur gelykoptellings, daar met die lot beslis word watter van die persone met gelykoptellings op die kandidaatlys geplaas word om die vyftal vol te maak vir die volgende stemming onderhewig aan die toets in (c)(i) hierbo genoem.

indien by die tweede stemming geen kandidaat ‘n volstrekte meerderheid behaal om verkose verklaar te word nie, word die een met die minste stemme weggelaat, of word meer weggelaat, indien die toets in (c)(i) hierbo slaag wanneer toegepas op die gapings tussen die tweede en derde persone of tussen die derde en vierde persone en ‘n verdere stemming word gehou;

(e) daar word herhaaldelik soos hierbo gestem totdat ‘n kandidaat ‘n volstrekte meerderheid behaal waarop hy as verkose verklaar word of indien daar vir die laaste twee kandidate ‘n staking van stemme is, sal die lot beslis.

6

Horseshoe INN - Kimberley


Kongres Congress

2014

P ROcEDU R E fo r NOMIN At i o n a n d e l e ct i o n o f n cr p o cha i r p e r s o n The nomination and election of the NCRPO chairperson shall take place in accordance with the provisions in clause 8.4.8.1 of the NCRPO Rules, an extract of which appears hereunder.

The NCRPO Congress shall, by means of an absolute majority of votes cast by voting members present at the Congress, elect a Chairperson from among the members at the Congress, and such Chairperson shall remain in office until after the Congress subsequent to the one at which he / she was elected; provided that, in such election, all the voting members present at the NCRPO Congress shall nominate and vote per closed ballot and that the following rules shall apply :-

(a)

there shall be at least five (5) nominations per candidate, of which at least one (1) shall bear the signature of the nominee indicating that he / she is available and accepts a declaration of intent, after which all the nominees shall be placed on a list of candidates; provided that a nominee may also in advance consent to such nomination in writing if he / she is unable to attend the Congress;

(b)

if more than one person is nominated, voting shall take place, and if a candidate receives an absolute majority of votes, he / she shall be declared elected;

(c)

if no person receives an absolute majority of votes, the five (5) nominees with the highest number of votes shall be placed on the list of candidates for a further vote; provided that :(i)

if the difference between the number of votes received by the person who comes second and the person who comes third is greater that the total number of votes cast in favour of the third person and all the persons lower down, only two (2) candidates shall be placed on the list, or only three if a similar test is passed in respect of the gap between the third and fourth persons, or only four if a similar test is passed in respect of the fourth and fifth person; and

(ii)

if the maximum of five (5) candidates for the second vote is influenced by a tie, lots shall be drawn to decide which of the candidates should be placed on the list of candidates to make up the five candidates for the next vote, subject to the test mentioned in (c)(i) above.

(d)

if, with the second vote, no candidate receives an absolute majority to be declared elected, the one with the least votes shall be omitted or, if the test mentioned in (c) (i) is passed when applied to the gaps between the second and third persons or between the third and fourth persons, and a further vote is taken, more candidates shall be omitted;

(e)

voting shall take place repeatedly as mentioned above until one candidate receives an absolute majority and is declared elected, or, in the event of a tie between the last two candidates, lots shall be drawn to decide who shall be declared elected.

4-5 Junie 2014

7


SAMESTELLINg NKRPO HOOFBESTUUR VIR 2014 / 2015 COMPOSITION NCRPO EXECUTIVE FOR 2014 / 2015 AFFILIASIES AFFILIATIONS

BENOEMINGS NOMINATIONS

HUIDIGE LEDE PRESENT MEMBERS

STREEK / REGION 1 Landbou-unies / Agricultural Unions De Aar Agri Britstown GE Raath Colesberg D Botha Douglas J J Scholtz (Koning) Agri Hay J J Scholtz (Joe) Agri Oranje Karoo A P Louw Agri Prieska J Human Richmond vakant Sentraal Karoo/Central Karoo J P van Rensburg Landboubesighede / Agricultural Businesses GWK W van Rooyen OVK Bedryf Bpk / Ltd W A Zwiegers Karoo Vleisboere Vakant /Vacant

GE Raath D Botha J J Scholtz (Koning) J J Scholtz (Joe) A P Louw J Human vakant J P van Rensburg W van Rooyen W A Zwiegers

STREEK / REGION 2 Landbou-unies / Agricultural Unions Calvinia Agri Kareeberg Agri Fraserburg Loeriesfontein Sutherland Williston

GD van Schalkwyk S Venter E le Roux W Schade SW van der Merwe J J van der Colff

Landboubesighede / Agricultural Businesses KLK Landbou Beperk / Limited J Schutte Fraserburg J Saayman Williston J N Louw (dr)

GD van Schalkwyk S Venter E le Roux W Schade S W van der Merwe J J van der Colff J Schutte J Saayman J N Louw (dr)

STREEK / REGION 3

8

Landbou-unies / Agricultural Unions Agri Kuruman J P P Joubert Mier R A Beukes Olifantshoek A Maritz Oranjerivier B W Knoetze Postmasburg J J S Oberholster

J P P Joubert R A Beukes A Maritz B W Knoetze J J S Oberholster

Landboubesighede / Agricultural Businesses KLK Landbou Beperk / Limited J Schutte

J Schutte

Horseshoe INN - Kimberley


Kongres Congress AFFILIASIES AFFILIATIONS

BENOEMINGS NOMINATIONS

2014

HUIDIGE LEDE PRESENT MEMBERS

STREEK / REGION 4 Landbou-unies / Agricultural Unions Ghaap J J Gous Agri Diamantveld J A de Klerk Vaalharts N H Theunissen

J J Gous J A de Klerk N H Theunissen

Landboubesighede / Agricultural Businesses GWK W van Rooyen

W van Rooyen

STREEK / REGION 5 Landbou-unies / Agricultural Unions Namakwaland /Namaqualand J A J Maass Boesmanland I J Louw

J A J Maass I J Louw

Landboubesighede / Agricultural Businesses Geen / None

ANDER ORGANISASIES / OTHER ORGANISATIONS NNWKV : Noord-Kaap NCGA : Northern Cape

G du Toit (Gerrit)

G du Toit (Gerrit)

RADAR5014BVSL_A

By TOTAL stap ons die pad al lank saam met ons land se boeregemeenskap. En as vennoot op die pad, weet ons dat opdraende uitklim, klippe kou en selfs berge verskuif deel van jou daaglikse lewe is. Daarom bied TOTAL Agri die boer ‘n reeks van dienste en produkte, so wyd soos die vlaktes, en hul het almal een ding in gemeen: die waarborg van hoë standaarde en betroubaarheid — ontwerp om jou masjinerie, jou dag en jou besigheid gladder te laat loop. Vir meer inligting oor ons kanniedood produkte en staatmaker dienste, besoek ons gerus by www.total.co.za

Laat dit glad loop

‘n kan vol van kannie-dood www.total.co.za

4-5 Junie 2014

9


AFGE VAAR D IG D E S NA KO NG R E S / DEL EGAT E S TO CO NG R E S S EX OFFICIO President : Agri Noord-Kaap Henk van Wyk, Bus 145, Calvinia, 8190 Vise-president / Vice President : Agri Noord-Kaap Nicol Jansen, Bus 305, Hopetown, 8750 Voorsitter / Chairman : NKRPO/NCRPO James Faber, Bus 1000, Kimberley, 8300 Vise-voorsitter / Vice Chairman : NKRPO/NCRPO Johan van der Colff, Bus 93, Williston, 8920

STREEK / REGION 1 LANDBOU-UNIES / Agricultural unions

RICHMOND Albertus Geldenhuys, Bus 79, Richmond, 7090

BRITSTOWN Gerrit Raath, Bus 34, Britstown, 8782 Mnr Oloff Paul, Bus 81, Britstown, 8782

SENTRAAL / CENTRAL KAROO Jan de Klerk, Bus 149, Victoria-Wes, 7070 Trompie van Rensburg, Bus 40, Victoria-Wes, 7070

DE AAR AGRI Koos du Toit, Bus 283, De Aar, 7000 Johan Mans, Bus 214, De Aar, 7000

COLESBERG Danie Botha, Bus 365, Colesberg, 9795

DOUGLAS Gellie Geldenhuys, Bus 47, Douglas,8730 Koning Scholtz, Bus 976, Kimberley, 8300 AGRI HAY Henvia Beukes, Bus 11, Prieska, 8940 Johannes Jordaan, Bus 324, Groblershoop, 8850 Hennie Hanekom, Bus 54, Marydale, 8910 Joe Scholtz, Bus 13, Griekwastad, 8365

LANDBOUBESIGHEDE / AGRI BUSINESSES

AGRI ORANJE KAROO Hannes Besselaar, Bus 251, Hopetown, 8750 Johannes Swart, Bus 46, Strydenburg, 8765 Jan Niesing, Bus 54, Hopetown, 8750 Abrie Wiid, Bus 160, Hopetown, 8750 Phillip Louw, Bus 147, Hopetown, 8750

GWK Alex Cilliers, Bus 47, Douglas, 8730 Neil de Klerk, Bus 47, Douglas, 8730 Leana Coetzee, Bus 47, Douglas, 8730 Wilna Richter, Bus 47, Douglas, 8730 Wim van Rooyen, Bus 47, Douglas, 8730 Carien Grobler, Bus 47, Douglas, 8730

AGRI PRIESKA Geoff Cilliers, Bus 373, Prieska, 8940 Jannie Liebenberg, Bus 4, Marydale, 8910 Johannes Human, Bus 390, Prieska, 8940

10

Noupoort SP van der Walt, Bus 133, Noupoort, 5950

KAROO VLEISBOERE KOรถP BPK / CO-OP LTD Koos van der Merwe, Bus 22, Victoria-Wes, 7070

OVK BEDRYF BPK / LTD & CMW/CMW Elite Floris Walters, Bus 24, Hopetown, 8750 Chris Troskie, Bus 3314, Noord-Einde, 6056 Willem Zwiegers, Bus 191, Hopetown, 8750

Horseshoe INN - Kimberley


Kongres Congress

2014

STREEK / REGION 2 LANDBOU-UNIES / AGRICULTURAL UNIONS CALVINIA Ernst Kotze, Bus 14, Nieuwoudtville, 8180 Jack Strauss, Bus 164, Calvinia, 8190 Klasie Maritz, Bus 47, Brandvlei, 8193 Willouw van Niekerk, Bus 227, Calvinia, 8190 Kosie Nel,Bus 377, Calvinia, 8190 Marcellene van Rooyen, Bus 410, Calvinia, 8190 AGRI KAREEBERG Sybrand Venter, Bus 8, Carnarvon, 8925 AGRI FRASERBURG Johan du Toit, Bus 16, Fraserburg, 6960 Elmar le Roux, Bus 159, Fraserburg, 6960 LOERIESFONTEIN Klaas Louw, Brakkies, Loeriesfontein, 8185 Wilhelm Schade, Bus 166, Loeriesfontein, 8185

WILLISTON Nico Esterhuyse, Bus 151, Carnarvon, 8925 Brand du Toit, Bus 143, Williston, 8920 De Witt Hodgson, Bus 10, Williston, 8920 Johan van der Colff, Bus 93, Williston, 8920 SUTHERLAND SW van der Merwe, Bus 115, Sutherland, 6920

LANDBOUBESIGHEDE / AGRI BUSINESSES FRASERBURG Geen afvaardiging na Kongres / No delegates to Congress WILLISTON De Witt Hodgson, Bus 6, Williston, 8920 Coetzee Reitz, Bus 6, Williston, 8920 Koos Louw (dr), Bus 114, Williston, 8920 SUTHERLAND Geen afvaardiging na Kongres / No delegates to Congress

STREEK / REGION 3 LANDBOU-UNIES / AGRICULTURAL UNIONS AGRI KURUMAN Frans Cloete, Bus 29, VanZylsrus, 8467 Japie Schreuder, Bus 76, VanZylsrus, 8467 Deon Hoon, Bus 1157, Kuruman, 8460 Jan Joubert, Bus 1098, Kuruman, 8460 OLIFANTSHOEK Abrie Maritz, Bus 113, Olifantshoek, 8450 ORANJERIVIER Pieter Human, Bus 183, Upington, 8800 Kowie de Witt, Bus 589, Upington, 8800 Dirk Krapohl, Bus 86, Upington, 8800 Japie Engelbrecht, Bus 2383, Upington, 8800 Albert Steyn, Bus 307, Upington, 8800 Wynand Boshoff, Bus 96, Askham, 8814 Thinus Conradie, Bus 98, Askham, 8814 John Becker, Bus 1114, Upington, 8800 Koos Becker, Bus 656, Upington, 8800 Koos Becker, Bus 553, Upington, 8800 TK Jacobs, Bus 556, Upington, 8800 Barry Knoetze, Bus 2110, Upington, 8800

POSTMASBURG Deon van Niekerk, Bus 532, Upington, 8800 Martin Koorzen, Bus 985, Postmasburg, 8420 Jan Schoeman(jnr), Bus 990, Postmasburg, 8420 Japie Oberholster, Bus 228, Postmasburg, 8420 MIER Rudi Beukes, Bus 24, Mier, 8811 Mans Tities, Bus 159, Mier, 8811

LANDBOUBESIGHEDE / AGRI BUSINESSES KLK LANDBOU BEPERK / LIMITED Jan Schutte, Bus 86, Upington, 8800

4-5 Junie 2014

11


STREEK / REGION 4 LANDBOU-UNIES / AGRICULTURAL UNIONS GHAAP Francois Weideman, Bus 58, Reivilo, 8595 Kenny Shaw, Bus 486, Kimberley, 8300 Wimmie Groenewald, Bus 307, Barkly-Wes, 8375 Theuns Kotze, Bus 469, DaniĂŤlskuil, 8405 Kokkie York, Bus 35, Lime Acres, 8410 Kobus Gous, Bus 12, Koopmansfontein, 8391

LANDBOU-UNIES / AGRICULTURAL UNIONS BOESMANLAND Bertus Heyns, Bus 1008, Upington, 8800 Sakkie van Niekerk, Bus 303, Kenhardt, 8900 Sakkie Louw, Bus 3226, Upington, 8800

AGRI DIAMANTVELD Tienie Langenhoven, Bus 145, Modderrivier, 8700 Schalk Fourie, Bus 56, Modderrivier, 8700 Adriaan de Klerk, Tulbachstraat 16, New Hillcrest, Kimberley, 8301 VAALHARTS Willem de Klerk, Bus 243, Jan Kempdorp, 8550 Piet van Niekerk, Bus 29, Hartswater, 8570 Ters Boshoff, Bus 382, Jan Kempdorp, 8550 Nic Theunissen, Bus 186, Jan Kempdorp, 8550

STREEK / REGION 5

AGRI NAMAKWALAND / NAMAQUALAND John Kennedy, Bus 44, Springbok, 8240 Jaap Maass, Bus 209, Springbok, 8240

ANDER ORGANISASIES / OTHER ORGANISATIONS NOORD-KAAP NWKV / NORTHERN CAPE NWGA Koos du Toit, Bus 283, De Aar, 7000

Dankie aan ons Borge / Thank you to our sponsors innoveer landbou

Kimberley

12

Horseshoe INN - Kimberley


MetropolitanRepublic/14499/A

floreer deur ’n uitstekende verhouding te kweek.

Ons Bankiers is hul sout werd. By FNB glo ons dat ’n Bankier sy moue moet oprol en jou landboubesigheid moet leer ken. Juis daarom word ons so hoog geag deur ons land se boere. As jou landboubesigheid hoog mik, kan ons jou help om nuwe hoogtes te bereik. Besoek jou naaste tak of skakel jou Bankier. Jy kan ook ’n e-pos stuur aan agric@fnb.co.za of besoek www.fnb.co.za/agric First National Bank – ’n Afdeling van FirstRand Bank Beperk. ’n Gemagtigde Verskaffer van Finansiële Dienste en Krediet (NCRCP20).

Bepalings en voorwaardes geld.


GWK Veilings . . . innoverende veeverhandeling Hoofbestuurder: GWK Veilings, Vleis en Supermarkte Wim van Rooyen 053 298 8200 083 444 3411 wimvr@gwk.co.za Uitvoerende Bestuurder: GWK Veilings Willie Meyer 051 250 4077 071 680 4103 williem@gwk.co.za Bedryfshoof-Noord, Kimberley Deon Klopper 053 832 5227 082 802 8483 deonk@gwk.co.za Bedryfshoof-Suid, Humansdorp Jan Erasmus 087 820 4532/ 082 924 6096 jane@gwk.co.za Kimberley Schalk Erlank (Stoetvee) 082 558 6891 schalke@gwk.co.za lewendehawe@gwk.co.za

GWK Veilings doen aktief sake in die Vrystaat, Noord-, Oos-, en Wes-Kaap. Die besigheid fokus deurlopend daarop om die afsetgebied vir Suid-Afrikaanse produsente se vee te vergroot met ons groot- en kleinveeveilings, stoetveilings en wildveilings. Veeverkryging en die fasilitering van transaksies tussen produsente is ook deel van ons veeverhandelingsdiens. Kontak GWK Veilings vir innoverende veetransaksies.

Bloemfontein Willie Snyman (Stoetvee) Pr.Sci.Nat. 082 375 2524 jacusta@mweb.co.za Humansdorp Renier Zietsman (Afslaer) 082 491 5182 renierz@gwk.co.za

Printed by SwiftPrint, Kimberley 053 839 2900

Kimberley Jan Buys (Afslaer) 083 680 8929 Lewendehawe@gwk.co.za

GWK is as toonaangewende agri-onderneming uniek geposisioneer met `n volledige reeks produkte en dienste, aangebied deur `n gediversifiseerde groep besighede wat fokus op omvattende oplossings vir moderne besigheid in die hele landbouwaardeketting. Ons kliĂŤntgerigte fokus op volhoubare welvaartskepping vir vennote in landbou maak dit moontlik om letterlik `n nasie te help voed ĂŠn bekende, gehalte handelsmerk-produkte plaaslik vir die verbruiker te produseer. GWK gee om. Daarom innoveer ons landboubesigheid.

innoveer landbou De Villiersstraat, Douglas Posbus 47, Douglas, 8730 Tel: 053 298 8200 Faks: 053 298 2445

www.gwk.co.za

Nkrpo congres 2014  

NKRPO Kongresblad 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you