Page 1

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Wybrane nowości wydawnicze – wrzesień – druga książka -50%” POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna „Wybrane nowości wydawnicze – wrzesień – druga książka -50%” (zwana dalej „Promocją”).

2. Organizatorem Promocji jest firma Dressler Dublin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91, zarejestrowana pod numerem KRS 0000688140 w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525-249-85-68, reprezentowana przez Krzysztofa Tadeusza Olesiejuka – Prezesa Zarządu (zwanym dalej „Organizatorem”).

3. Promocja rozpoczyna się 14.08.2019 i trwa do 17.09.2019 lub do wyczerpania zapasów.

4. Promocja odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy zakupów dokonanych w wybranych księgarniach sieci Księgarnie Świat Książki (wykaz księgarń załącznik nr 1), zwanych dalej „Księgarniami”.

5. Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej „Klientem”) może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do

czynności

prawnych

oraz

dokonująca

zakupów

w

Księgarniach,

o

których

mowa

w pkt. 4 Postanowień ogólnych Regulaminu.

ZASADY PROMOCJI

1. W okresie Promocji Klient, który zakupi w jednej z Księgarni wybrany tytuł objęty Promocją (pełna lista tytułów objętych Promocją (załącznik nr 2) otrzyma 50% rabatu na drugi tytuł objęty promocją. Rabat zostanie naliczony dla tańszego tytułu od jego regularnej ceny sprzedaży. 1


2. Rabat procentowy przysługuje Klientowi wyłącznie na wybrane tytuły objęte promocją i oznaczone naklejką „druga książka -50%”. Promocja w poszczególnych Księgarniach różni się liczbą dostępnych egzemplarzy. O liczbie dostępnych egzemplarzy w danej Księgarni decyduje Organizator.

3. Promocji w ramach niniejszego Regulaminu nie można łączyć z innymi akcjami i promocjami rabatowymi, ani Kartą Stałego Klienta i kodami rabatowymi.

4. Klient ma prawo do zwrotu książek zakupionych w ramach niniejszej Promocji w terminie 14 dni od daty zakupu. W przypadku, gdy Klient zwraca droższą z zakupionych książek w Promocji, zobowiązany jest do zwrócenia obydwu książek. W przypadku, gdy Klient chciałby zwrócić tańszą z zakupionych książek w Promocji, nie musi zwracać droższej książki.

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać w Księgarniach lub przesyłać na adres: Dressler Dublin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poznańska 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki z dopiskiem „Wybrane nowości wydawnicze – wrzesień – druga książka -50%”.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi przez Organizatora.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ich otrzymania. Do rozpatrywania reklamacji zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Odpowiedź Organizatora na reklamację Klient otrzyma na podany przez Klienta adres e-mail lub w formie listu zwykłego wysłanego na adres wskazany przez Klienta.

2


DANE OSOBOWE

1. Jeżeli w wyniku akcji promocyjnej spółka klient przekaże swoje dane osobowe będą one wtenczas gromadzone są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO. Na podstawie tych przepisów administratorem tych danych będzie firma Dressler Dublin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91, zarejestrowana pod numerem KRS 0000688140 w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525-249-8568. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszym dziale.

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym będzie można się skontaktować w sprawach ochrony przekazanych danych osobowych pod e-mailem ochronadanych@dressler.com.pl lub pod numerem telefonu 511 950 289, lub też pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Jako administrator danych spółka będzie przetwarzać w tej sytuacji dane wyłącznie w celach związanych z realizacją akcji promocyjnej pt. „Wybrane nowości wydawnicze – wrzesień – druga książka -50%” a także ew. realizacji reklamacji z tą promocją związanych. Dane będą również przetwarzane w celach analitycznych [lepszego doboru usług ich kształtowania do potrzeb ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); a także w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

będącego

realizacją

prawnie

uzasadnionego

w

tym

interesu

(podstawa

z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu badania satysfakcji klientów będącego również realizacją prawnie uzasadnionego interesu, określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.

3


Dane klienta osobowe wynikające z reklamacji będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową nas łączącą czyli przez 7 lat od końca roku, w którym zrealizowano umowę sprzedaży, w tym 6 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

5. Dane klienta osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi (np. firmom kurierskim). Do danych klientów mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Klientowi: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Promocji jest dostępny na http://www.swiatksiazki.pl/ksiegarnie/nasze-ksiegarnie oraz u sprzedawcy kasjera w Księgarniach. 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 Nazwa Księgarni

Miasto

Ulica

Kod pocztowy

Typ lokalizacji

1

Księgarnia Świat Książki

Bełchatów

pl. Narutowicza 20/5

97-400

wolnostojąca

2

Księgarnia Świat Książki

Bełchatów

ul. Kolejowa 6

97-401

Galeria Olimpia

4


3

Księgarnia Świat Książki

Białystok

ul. Rynek Kościuszki 32

15-426

wolnostojąca

4

Księgarnia Świat Książki

Białystok

ul. Jurowiecka 1

15-101

Galeria Jurowiecka

5

Księgarnia Świat Książki

Bielsko-Biała

ul. Leszczyńska 20

43-300

CH Gemini Park

6

Księgarnia Świat Książki

Bielsko-Biała

ul. Sarni Stok 2

43-300

CH Sarni Stok

7

Księgarnia Świat Książki

Bolesławiec

ul. Asnyka 1

59-700

Galeria Bolesławiec City Center

8

Księgarnia Świat Książki

Bydgoszcz

ul. Kruszwicka 1

85-213

CH Rondo

9

Księgarnia Świat Książki

Bydgoszcz

ul. Wojska Polskiego 1

85-171

CH Zielone Arkady

10

Księgarnia Świat Książki

Bydgoszcz

ul. Zygmunta Augusta 5-7

85-082

dworzec kolejowy Bydgoszcz Główna

11

Księgarnia Świat Książki

Bydgoszcz

ul. Fordońska 141

85-739

Galeria Pomorska

12

Księgarnia Świat Książki (KIDS, CAFE)

Bytom

pl. T. Kościuszki 1

41-902

CH Agora Bytom

13

Księgarnia Świat Książki

Chojnice

ul. Rynek 9

89-600

wolnostojąca

14

Księgarnia Świat Książki

Chorzów

ul. Parkowa 20

41-500

CH AKS

15

Księgarnia Świat Książki (CAFE)

Częstochowa

al. Wojska Polskiego 208

42-202

Galeria Jurajska

16

Księgarnia Świat Książki (KIDS)

Częstochowa

al. Wojska Polskiego 207

42-201

Galeria Jurajska

17

Księgarnia Świat Książki

Dębica

ul. Rzeszowska 114

39-200

Galeria Raj

18

Księgarnia Świat Książki

Elbląg

ul. płk. Stanisława Dąbka 152

82-300

Galeria Ogrody

19

Księgarnia Świat Książki

Gdańsk

ul. Spacerowa 48

80-299

CH Osowa

20

Księgarnia Świat Książki

Gdańsk

ul. Szczęśliwa 3

80-176

CH Auchan

21

Księgarnia Świat Książki

Gdańsk

ul. J. Kilińskiego 4

80-452

Galeria Metropolia

22

Księgarnia Świat Książki

Gdańsk

ul. Obrońców Wybrzeża 1

80-398

Galeria Przymorze

23

Księgarnia Świat Książki

Gdańsk

Targ Sienny 7

80-806

CH Forum Gdańsk

24

Księgarnia Świat Książki

Gliwice

ul. Zwycięstwa 16, lok. 1

44-100

wolnostojąca

25

Księgarnia Świat Książki

Gliwice

al. J. Nowaka-Jeziorańskiego 1

44-100

PH Arena

26

Księgarnia Świat Książki

Gniezno

ul. Pałucka 2

62-210

Galeria Gniezno

27

Księgarnia Świat Książki

Gorzów Wielkopolski

ul. Przemysłowa 2

66-400

CH Nova Park

28

Księgarnia Świat Książki

Gorzów Wielkopolski

al. Konstytucji 3 Maja 102

66-400

Galeria Askana

29

Księgarnia Świat Książki

Grudziądz

ul. Chełmińska 4

86-300

CH Alfa

30

Księgarnia Świat Książki

Inowrocław

al. Wojska Polskiego 16

88-100

Galeria Solna

31

Księgarnia Świat Książki

Janki

ul. Mszczonowska 3

05-090

CH Janki

32

Księgarnia Świat Książki

Jaworzno

ul. Grunwaldzka 59

43-600

Galeria Galena

33

Księgarnia Świat Książki

Jelenia Góra

ul. Podwale 25

85-082

Galeria Nowy Rynek

34

Księgarnia Świat Książki

Kalisz

ul. Górnośląska 82

62-801

Galeria Amber

35

Księgarnia Świat Książki

Kalisz

ul. Poznańska 121-131

62-800

Galeria Kalisz

36

Księgarnia Świat Książki

Katowice

ul. Gen. K. Pułaskiego 60

40-289

CH 3 Stawy

37

Księgarnia Świat Książki

Katowice

ul. 3 Maja 30

40-097

Galeria Katowicka

38

Księgarnia Świat Książki

Katowice

pl. Wilhelma Szewczyka 1

40-096

Dworzec Główny

39

Księgarnia Świat Książki

Katowice

ul. 3 Maja 22

40-096

wolnostojąca

40

Księgarnia Świat Książki

Katowice

ul. Kościuszki 229

40-040

Galeria Libero

41

Księgarnia Świat Książki

Kielce

ul. Warszawska 26

25-312

Galeria Korona Kielce

42

Księgarnia Świat Książki (KIDS)

Kielce

ul. Świętokrzyska 20

25-406

Galeria Echo

43

Księgarnia Świat Książki

Kołobrzeg

ul. Giełdowa 8

78-100

wolnostojąca

44

Księgarnia Świat Książki

Konin

ul. I. J. Paderewskiego 8

62-510

Galeria nad Jeziorem

45

Księgarnia Świat Książki

Koszalin

ul. J. Paderewskiego 1

75-736

CH Atrium

46

Księgarnia Świat Książki

Kraków

ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 37

31-876

CH Krokus

5


47

Księgarnia Świat Książki

Kraków

ul. M. Medweckiego 2

31-870

CH Czyżyny

48

Księgarnia Świat Książki

Kraków

ul. Pawia 5

31-154

Galeria Krakowska

49

Księgarnia Świat Książki (KIDS)

Kraków

al. gen. T. Bora-Komorowskiego 41

31-476

CH Serenada

50

Księgarnia Świat Książki

Kraków

ul. Pawia 5

31-154

Galeria Krakowska

51

Księgarnia Świat Książki (KIDS)

Krosno

ul. Bieszczadzka 29

38-400

Galeria Vivo!

52

Księgarnia Świat Książki

Legnica

ul. Najświętszej Marii Panny 5

59-220

wolnostojąca

53

Księgarnia Świat Książki

Lublin

al. Spółdzielczości Pracy 88

20-147

CH Skende Shopping

54

Księgarnia Świat Książki

Lublin

ul. Staszica 2

20-081

wolnostojąca

55

Księgarnia Świat Książki

Lublin

al. Witosa 32

20-315

CH Atrium Felicity

56

Księgarnia Świat Książki

Lublin

ul. Lipowa 13

20-020

Lublin Plaza

57

Księgarnia Świat Książki

Łódź

ul. Zielona 4

90-414

wolnostojąca

58

Księgarnia Świat Książki

Łódź

al. Politechniki 1

93-590

CH Sukcesja

59

Księgarnia Świat Książki

Łódź

al. J. Piłsudskiego 94

92-202

CH Tulipan

60

Księgarnia Świat Książki

Łódź

ul. Pabianicka 245

93-457

CH Port Łódź

61

Księgarnia Świat Książki

Łódź

al. J. Piłsudskiego 15/23

90-307

Galeria Łódzka

62*

Księgarnia Świat książki

Łódź

ul. Karskiego 5

91-071

CH Manufaktura

63

Księgarnia Świat Książki

Mielec

ul. Powstańców Warszawy 4

39-300

Galeria Navigator

64

Księgarnia Świat Książki

ul. Biernackiego 2

39-300

Galeria Aura

65

Księgarnia Świat Książki

ul. Rynek 9

89-100

wolnostojąca

66

Księgarnia Świat Książki

Mielec Nakło nad Notecią Olsztyn

ul. Tuwima 26

11-041

Galeria Warmińska

67

Księgarnia Świat Książki

Opole

pl. M. Kopernika 16

45-040

CH Solaris

68

Księgarnia Świat Książki

Opole

ul. Wrocławska 152/154

45-837

CH Karolinka

69

Księgarnia Świat Książki

Opole

ul. Krakowska 43

45-018

wolnostojąca

70

Księgarnia Świat Książki

Ostrów Wielkopolski

ul. Kaliska 120

63-400

Galeria Ostrovia

71

Księgarnia Świat Książki

Piaseczno / Stara Iwiczna

ul. Nowa 4a

05-500

CH N-Park

72

Księgarnia Świat Książki

Piła

ul. 14 Lutego 26

64-920

Galeria Vivo!

73

Księgarnia Świat Książki

Płock

ul. Wyszogrodzka 144

09-410

Galeria Wisła

74

Księgarnia Świat Książki

Polkowice

ul. Moniuszki 1A/1

59-100

wolnostojąca

75

Księgarnia Świat Książki

Poznań

ul. S. Matyi 2

61-586

CH Avenida Poznań

76

Księgarnia Świat Książki

Poznań

ul. Pleszewska 1

61-136

Posnania

77

Księgarnia Świat Książki

Poznań

Al. Solidarności 47

61-696

Galeria Pestka

78

Księgarnia Świat Książki

Poznań

ul. Św. Marcin 24

61-805

Galeria MM

79

Księgarnia Świat Książki

Pruszków

ul. Sienkiewicza 19

05-800

Nowa Stacja Pruszków

80

Księgarnia Świat Książki

Przemyśl

ul. W. Brudzewskiego

37-700

Galeria Sanowa

81

Księgarnia Świat Książki

Radom

ul. Bolesława Chrobrego 1

26-609

Galeria Słoneczna

82

Księgarnia Świat Książki

Rumia

ul. Grunwaldzka 108

84-230

CH Port Rumia

83

Księgarnia Świat Książki

Rzeszów

ul. J. Piłsudskiego 44

35-001

Galeria Rzeszów

84

Księgarnia Świat Książki

Rzeszów

ul. Krakowska 20

35-111

CH Nowy Świat

85

Księgarnia Świat Książki

Słupsk

ul. Szczecińska 58

76-200

CH Jantar

86

Księgarnia Świat Książki

Sopot

ul. Kościuszki 14

81-704

Nowe Centrum Sopotu

87

Księgarnia Świat Książki

Sosnowiec

ul. H. Sienkiewicza 2

41-200

CH Plaza

88

Księgarnia Świat Książki

ul. F. Chopina 42

37-450

Galeria Vivo!

89

Księgarnia Świat Książki

ul. Pomorska 7

83-200

Galeria Neptun

90

Księgarnia Świat Książki

Stalowa Wola Starogard Gdański Szczecin

ul. Andrzeja Struga 42

70-784

CH Outlet Park

91

Księgarnia Świat Książki

Szczecin

al. Bohaterów Warszawy 42

70-342

CH Szczecin Turzyn

6


92

Księgarnia Świat Książki

Szczecin

al. Niepodległości 36

70-412

CH Kaskada

93

Księgarnia Świat Książki

al. Wyzwolenia 18-20

70-554

CH Galaxy

94

Księgarnia Świat Książki

ul. Warszawska 1

97-200

Galeria Tomaszów

95

Księgarnia Świat Książki

Szczecin Tomaszów Mazowiecki Toruń

ul. Grudziądzka 162

87-100

CH Kometa

96

Księgarnia Świat Książki

Toruń

ul. W. Broniewskiego 90

87-100

CH Toruń Plaza

97

Księgarnia Świat Książki

Tychy

ul. Towarowa 2

43-100

Gemini Park

98

Księgarnia Świat Książki

Wałbrzych

ul. J. Słowackiego 1

58-300

wolnostojąca

99

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

Al. Jerozolimskie 148

02-326

CH Atrium Reduta

100

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

al. Solidarności 119/125

00-897

wolnostojąca

101

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Jubilerska 1/3

04-190

CH King Cross Praga

102

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

Al. Jerozolimskie 54

00-024

dworzec kolejowy Warszawa Centralna, Hala Główna

103

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. K. Szpotańskiego 4

04-760

Galeria Ferio Wawer

104

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Koszykowa 63

01-999

Hala Koszyki

105

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

al. Niepodległości 121/123

02-585

wolnostojąca

106

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Światowida 17

03-144

Galeria Północna

107

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

Al. Jerozolimskie/al. Jana Pawła II, lok. 45-49

00-024

dworzec kolejowy Warszawa Centralna, przejście podziemne

108

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

Al. Jerozolimskie/al. Jana Pawła II, lok. 3

00-024

dworzec kolejowy Warszawa Centralna, przejście podziemne

109

Księgarnia Świat Książki (KIDS)

Warszawa

ul. Targowa 72

03-734

Galeria Wileńska

110

Księgarnia Świat Książki (KIDS)

Warszawa

ul. Wołoska 12

02-675

Galeria Mokotów

111

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Grochowska 207

04-077

Galeria Rondo Wiatraczna

112

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

Plac Konesera 2

03-736

Centrum Praskie Koneser

113

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Głębocka 15

02-326

CH Atrium Targówek

114

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Ostrobramska 75c

04-175

CH Atrium Promenada

115

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15

01-943

CH Młociny

116

Księgarnia Świat Książki

Włocławek

ul. J. Kilińskiego 3

87-800

CH Wzorcownia

117

Księgarnia Świat Książki

Wołomin

ul. Geodetów 2

05-200

Galeria Wołomin

118

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

ul. Legnicka 58

50-128

Galeria Magnolia Park

119

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

ul. Bolesława Krzywoustego 126

51-421

CH Korona

120

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

pl. Dominikański 3

50-159

Galeria Dominikańska

121

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

ul. Czekoladowa 7-9

55-040

CH Aleja Bielany

122

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

ul. Francuska 6

55-040

CH Auchan Bielany

123

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

ul. Świeradowska 51/57

50-559

Ferio Gaj

124

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

al. Hallera 52

50-984

CH Borek

125

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

pl. Grunwaldzki 22

50-363

Pasaż Grunwaldzki

126

Księgarnia Świat Książki (KIDS)

Wrocław

ul. Sucha 1

50-362

CH Wroclavia

127

Księgarnia Świat Ksiązki

Zabrze

Pl. Teatralny 12

41-800

CH Platan

128

Księgarnia Świat Książki

Zakopane

ul. Krupówki 40

34-500

CH Krupówki

129

Księgarnia Świat Książki

Zamość

ul. Przemysłowa 10

22-400

Galeria Twierdza

130

Księgarnia Świat Książki

Zduńska Wola

ul. Łaska 21

98-220

wolnostojąca

131

Księgarnia Świat Książki

Zielona Góra

ul. Stary Rynek 22/3

65-071

wolnostojąca

* wkrótce otwarcie 7


Załącznik nr 2 ean 9788364379888 9788362955411 9788366106239 9788365345943 9788365345752 9788364379321 9788365345370 9788366106307

tytuł Będę w TV! Seria Dzienniki Nikki. Tom 7 Chcę zostać gwiazdą! Seria Dzienniki Nikki. Tom 3 Dzienniki Nikki. Beznadziejnie zakochana Dzienniki Nikki. Najlepsze nieprzyjaciółki Hermes 9:10 Ja wiem lepiej! Seria Dzienniki Nikki. Tom 5 Królowa dramatu. Seria Dzienniki Nikki. Tom 9 Księżycowy Medalion

9788365345899 Misja Feniks 9788366106086 9788365345721 9788362955183 9788364379642 9788365345639 9788362955664 9788365345158 9788362955282 9788378855743 9788381252379 9788378859321 9788378853848 9788381257107 9788365781338 9788381256810 9788381256131 9788381257312 9788381257305 9788381256629 9788381253741 9788381255684 9788378859796 9788381256780 9788378859338 9788381256209 9788381255059 9788379856329 9788381254656 9788381255417 9788381255769 9788381255387 9788379857586 9788381256797 9788381254724 9788378855149 9788381256803 9788381256216 9788381257022 9788365781628

Misja Xibalba Nakręceni Nie tylko o szkole! Seria Dzienniki Nikki. Tom 1 Nikki Podrywaczka. Seria Dzienniki Nikki. Tom 6 Pieskie życie. Seria Dzienniki Nikki. Tom 10 Tańczę na lodzie. Seria Dzienniki Nikki. Tom 4 To nie moja bajka. Seria Dzienniki Nikki. Tom 8 Zapraszam na party! Seria Dzienniki Nikki. Tom 2 Anioł stróż Apartament w Paryżu Będziesz tam? Central Park Czarnobyl. Spowiedź reportera Dziewczyna z Brooklynu Dziewczyna z Brooklynu Fox Instytut Instytut Jack Reacher: Echo w płomieniach Jego banan Jej wisienki Jutro Jutro Kim byłbym bez ciebie? Las zna twoje imię Mam na imię Jutro Potem... Pozwól mi wrócić Sekret Heleny Siedem śmierci Evelyn Hardcastle Światła wojny Ta chwila Ta chwila Ta druga Telefon od Anioła Telefon od anioła Teraz zaśniesz To (wydanie filmowe 2) To (wydanie filmowe)

9788381255073 Trzy minuty

autor Rachel Renee Russell Rachel Renee Russell Rachel Renee Russell Rachel Renaee Russell Ewa Karwan-Jastrzębska Rachel Renee Russell Rachel Renee Russell Peter Bunzl

wydawca Akapit Press Akapit Press Akapit Press Akapit Press Akapit Press Akapit Press Akapit Press Akapit Press

Dorota Kobiela (ilustr.);Ewa Karwan-Jastrzębska

Akapit Press

32.90 zł

Akapit Press Akapit Press Akapit Press Akapit Press Akapit Press Akapit Press Akapit Press Akapit Press Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros

32.90 zł 32.00 zł 29.90 zł 31.90 zł 31.90 zł 29.90 zł 31.90 zł 29.90 zł 34.90 zł 35.90 zł 33.00 zł 34.00 zł 59.90 zł 34.00 zł 37.50 zł 44.90 zł 47.90 zł 52.90 zł 37.50 zł 34.90 zł 34.90 zł 34.30 zł 38.90 zł 33.00 zł 42.90 zł 36.90 zł 33.00 zł 34.90 zł 39.90 zł 37.90 zł 39.90 zł 33.00 zł 36.50 zł 35.90 zł 34.30 zł 38.90 zł 37.50 zł 45.90 zł 45.90 zł

Albatros

39.90 zł

Albatros

39.90 zł

Albatros Albatros Albatros

33.00 zł 42.90 zł 39.90 zł

Ewa Karwan-Jastrzębska Peter Bunzl Rachel Renee Russell Rachel Renee Russell Rachel Renee Russell Rachel Renee Russell Rachel Renee Russell Rachel Renee Russell Nicholas Sparks Guillaume Musso Guillaume Musso Guillaume Musso Igor Kostin Guillaume Musso Guillaume Musso Frederick Forsyth Stephen King Stephen King Lee Child Penelope Bloom Penelope Bloom Guillaume Musso Guillaume Musso Guillaume Musso Alaitz Leceaga Damian Dibben Guillaume Musso B.A. Paris Lucinda Riley Stuart Turton Michael Ondaatje Guillaume Musso Guillaume Musso Michelle Frances Guillaume Musso Guillaume Musso C.L. Taylor Stephen King Stephen King Anders Roslund;Borge Hellstrom Anders Roslund;Borge Hellstrom Guillaume Musso Tana French Steve Cavanagh

9788381255066 Trzy sekundy (wydanie filmowe) 9788379856404 Uratuj mnie 9788381255400 Wiedźmie drzewo 9788381256605 Wkręceni

8

cena det. 31.90 zł 31.90 zł 31.90 zł 31.90 zł 34.90 zł 31.90 zł 31.90 zł 32.00 zł


9788379858828 9788381255394 9788381253376 9788381256582 9788381255721 9788311155312 9788311157491 9788311156968 9788311157477 9788311154308 9788311156807 9788311143678 9788311157392 9788311143685

Wrócę po ciebie Współlokatorzy Wyspa Camino Zjazd absolwentów Żyj i pozwól żyć Camp Pozzi. GROM w Iraku Czarne krzyże nad Polską Drogi cichociemnych Ekstremalnie. Poradnik treningowy Jeszcze żyjemy. Lato 39 Mierząc ku gwiazdom Ostatnich gryzą psy Po co nam była ta wojna? Przetrwać Belize

Guillaume Musso Beth O'Leary John Grisham Guillaume Musso Hendrik Groen Naval Stanisław Skalski praca zbiorowa Naval Marcin Zaborski James Donovan Naval Peter Hitchens Naval

Albatros Albatros Albatros Albatros Albatros Bellona Bellona Bellona Bellona Bellona Bellona Bellona Bellona Bellona

34.00 zł 37.90 zł 37.50 zł 38.90 zł 39.90 zł 34.90 zł 34.90 zł 34.90 zł 34.90 zł 42.90 zł 39.90 zł 34.90 zł 44.90 zł 34.90 zł

9788311157385 Selekcja. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą

Agata Ewa Parafjańczuk;Arkadiusz Kups

Bellona

34.90 zł

9788311144286 9788380741911 9788380741461 9788379644216 9788379641369 9788379644414 9788379642601 9788379643578 9788379644155 9788379644469 9788366071773 9788366071414 9788366360082 9788366071919 9788366360013 9788366065154 9788374805810 9788374808828 9788374807159 9788379643974 9788374805674 9788366065253 9788374805636 9788366065055 9788374807173 9788366065147 9788374805667 9788374805780 9788374805643 9788366178083 9788366178021 9788364384943 9788364384776 9788366195196 9788381392617 9788381391764 9788381390965 9788381392600 9788381390989 9788381392556 9788381393065

Naval T. M. Logan T.M. Logan Adam Przechrzta Jacek Komuda Andrzej Pilipiuk Andrzej Ziemiański Andrzej Ziemiański Andrzej Ziemiański Jacek Komuda Connie Glynn Walter Isaacson Stefan Petrucha Shaun Bythell Beth Reekles Leigh Bardugo Deborah Harkness Mark Lawrence Ada Palmer Patricia Briggs Deborah Harkness John Gwynne Leigh Bardugo Mark Lawrence Mark Lawrence John Gwynne John Gwynne Leigh Bardugo Philip Pullman Anna Kańtoch Wit Szostak Anna Kańtoch Anna Kańtoch Ida Żmiejewska John Boyne Robert Ziębiński Katarzyna Błeszyńska Ramona Fransson Łukasz Orbitowski Santa Montefiore Paullina Simons

Bellona Bukowy Las Bukowy Las Fabryka Słów Fabryka Słów Fabryka Słów Fabryka Słów Fabryka Słów Fabryka Słów Fabryka Słów Insignis Insignis Insignis Insignis Insignis Mag Mag MAG MAG Mag Mag MAG MAG MAG MAG MAG MAG MAG MAG Powergraph Powergraph Powergraph Powergraph Skarpa Warszawska Świat Książki Świat Książki Świat Książki Świat Książki Świat Książki Świat Książki Świat Książki

34.90 zł 39.90 zł 39.90 zł 39.90 zł 44.90 zł 39.90 zł 39.90 zł 39.90 zł 39.90 zł 44.90 zł 39.99 zł 49.99 zł 39.99 zł 39.99 zł 24.99 zł 39.00 zł 49.00 zł 45.00 zł 45.00 zł 39.90 zł 49.00 zł 49.00 zł 39.00 zł 39.00 zł 39.00 zł 49.00 zł 49.00 zł 39.00 zł 39.00 zł 39.00 zł 45.00 zł 39.00 zł 39.00 zł 37.90 zł 39.90 zł 34.90 zł 34.90 zł 36.90 zł 39.90 zł 39.90 zł 44.90 zł

Katarzyna Błeszyńska

Świat Książki

34.90 zł

Zatoka 29 sekund Kłamstwa Gambit Wielopolskiego Hubal Karpie bijem Virion. Tom 1. Wyrocznia Virion. Tom 2. Obława Virion. Tom 3. Adept Westerplatte Księżniczka incognito Leonardo da Vinci Marvel: Spiderman. Wiecznie młody Pamiętnik księgarza The Kissing Booth. Domek przy plaży Cień i kość Cień Nocy. Trylogia Wszystkich Dusz. Tom 2 Czerwona siostra. Trylogia Księga Przodka. Tom 1 Do błyskawicy podobne Dotyk ognia. Seria z Mercedes Thompson. Tom 9 Księga czarownic. Trylogii Wszystkich Dusz. Tom 1 Męstwo. Cykl Wierni i Upadli. Księga 2 Oblężenie i nawałnica Szara siostra. Trylogia Księga Przodka. Tom 2 Święta siostra. Trylogia Księga Przodka. Tom 3 Zawiść. Cykl Wierni i Upadli. Księga 1 Zgliszcza. Cykl Wierni i Upadli. Tom 3 Zniszczenie i odnowa Zorza Polarna Diabeł w maszynie Poniewczasie Zabawki diabła Diabeł na wieży Warszawianka Drabina do nieba Furia Kobiecy raj. Saga Pokolenia końca świata. Tom 3 Kosztowna miłość Kult Kuszenie Gracie Łowca tygrysów Mężczyzna idealny. Saga Pokolenia końca świata. Tom 9788381390972 2

9


9788381392389 9788381393737 9788381393317 9788381392563 9788381394086

Pan Tadeusz Papuga Flauberta Pod powierzchnią Wyryte w piasku Zimowy ogród

Adam Mickiewicz Julian Barnes Daisy Johnson Michel Bussi Kristin Hannah

Świat Książki Świat Książki Świat Książki Świat Książki Świat Książki

59.90 zł 34.90 zł 36.90 zł 36.90 zł 39.90 zł

9788380318694 Życie szczęśliwe. Saga Pokolenia końca świata. Tom 1

Katarzyna Błeszyńska

Świat Książki

34.90 zł

9788327486080 9788327413789 9788327428080 9788327432070 9788327434043 9788327433985 9788327448781 9788327449825

Henryk Sienkiewicz

Wyd.Olesiejuk Wyd.Olesiejuk Wyd.Olesiejuk Wyd.Olesiejuk Wyd.Olesiejuk Wyd.Olesiejuk Wyd.Olesiejuk Wyd.Olesiejuk

69.99 zł 39.99 zł 29.99 zł 24.99 zł 24.99 zł 29.99 zł 29.99 zł 44.00 zł

Wyd.Olesiejuk

34.90 zł

Wyd.Olesiejuk

29.99 zł

9788327456366 PATRZ ZNAJDŹ UCZ SIĘ DZIKIE ZWIERZĘTA FK KARTON

Wyd.Olesiejuk

29.99 zł

9788327457608 MATEMATYKA NA 6 ILE TO JEST FK OP KARTON 9788327458889 WIELKI BAZGROLNIK FK BR 9788327463296 PIŁKARSKIE REKORDY ŚWIATA FK OP KLASYCZNE OPOWIEŚCI ALICJA W KRAINIE CZARÓW FK 9788327479235 OP+OBW

Wyd.Olesiejuk Wyd.Olesiejuk Wyd.Olesiejuk

24.99 zł 22.00 zł 39.99 zł

Wyd.Olesiejuk

29.99 zł

Wyd.Olesiejuk

34.99 zł

Wyd.Olesiejuk Wyd.Olesiejuk

11.99 zł 11.99 zł

Wyd.Olesiejuk

35.00 zł

Wyd.Olesiejuk

14.99 zł

Wyd.Olesiejuk

19.99 zł

Wyd.Olesiejuk Wyd.Olesiejuk Wyd.Olesiejuk Wyd.Olesiejuk Wyd.Olesiejuk Wyd.Olesiejuk Wyd.Olesiejuk

39.99 zł 16.99 zł 14.99 zł 14.99 zł 14.99 zł 14.99 zł 12.99 zł

Wyd.Olesiejuk

34.99 zł

Wyd.Olesiejuk

34.99 zł

Wyd.Olesiejuk

34.99 zł

Wyd.Olesiejuk Wyd.Olesiejuk Wyd.Olesiejuk Wyd.Olesiejuk Wyd.Olesiejuk Wyd.Olesiejuk Wyd.Olesiejuk

34.99 zł 39.99 zł 44.90 zł 34.99 zł 34.99 zł 34.99 zł 22.00 zł

Trylogia REKORDY FK GĄBKA KRÓLEWNA ŚNIEŻKA FK OP GĄBKA MÓJ PIERWSZY ATLAS ŚWIATA FK KARTON MÓJ PIERWSZY ATLAS POLSKI FK KARTON PIĘKNA I BESTIA FK OP GĄBKA PIOTRUŚ PAN FK OP GĄBKA LUDZKIE CIAŁO FK OP GĄBKA ILUSTROWANY LEKSYKON DLA NAJMŁODSZYCH FK 9788327457974 OP+ETUI 9788327456373

PATRZ ZNAJDŹ UCZ SIĘ POJAZDY I NIE TYLKO FK KARTON

Explorer Academy: Akademia Odkrywców. Sokole pióro. Tom 2 9788327487889 JAKIE MAM FUTERKO? 9788327487872 MAMA I JA Explorer Academy: Akademia odkrywców. Tajemnica 9788327479891 mgławicy 9788327486981

9788327427700 9788327489463 9788327486790 9788327489388 9788327489913 9788327489920 9788327489906 9788327427687 9788327487902 9788327486233 9788327486257 9788327486240 9788327448224 9788327455031 9788327485540 9788327472083 9788327483867 9788327483881 9788327488671

1000 pomysłów na nudę. Kolorowanie, czytanie, zabawa... Explorer Academy: Akademia Odkrywców. Księga szyfrów Całe tony zwierzaków Baw się ze zwierzątkami Jaki to wzorek? Jaki to kolor? 123 Licz i ty! 1000 fantastycznych gier i zabaw ŚWIAT DZIKICH KOTÓW FK BR Disney Księżniczka Kochane zwierzaki. Pierwsza znajdywanka Disney Pobawmy się! Pierwsza znajdywanka Disney Junior Bingo i Rolly w akcji. Pierwsza znajdywanka Tomek i przyjaciele. Pierwsza znajdywanka Wyścigówka ŚWIAT DZIKICH ZWIERZĄT Atlas baśni Mnóstwo rzeczy do wypatrzenia! Mnóstwo rzeczy do wypatrzenia na dworze! 123 liczby i kształty

10

Profile for swiatksiazki.pl

Księgarnie Świat Książki Regulamin Akcji: -50% na wybraną ofertę 09/2019  

Księgarnie Świat Książki Regulamin Akcji: -50% na wybraną ofertę 09/2019