Page 1

คําอธิบายรายวิชา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส๒๐๒๒๒ รายวิชาอาเซียนศึกษา กลุม วิชาเพิม่ เติม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวนเวลา ๑ ชั่วโมง / สัปดาห ๐.๕ หนวยการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ศึกษาประวัตคิ วามเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย โครงสราง ภาพรวม ที่มาคําศัพท และที่มาของ AFTA เขตการคาเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานประชาคมอาเซียนและเหตุผล องคประกอบของประเทศรวมเจรจา ที่มี ผลกระทบตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย โดยการบูรณาการ กระบวนการกลุม กระบวนการทํางาน กระบวนการพัฒนาคานิยม กระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห กระบวนการ สรางความคิดรวบยอด กระบวนการสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยใชสื่อเทคโนโลยี เพื่อ ใหเกิด คานิยม ตระหนัก เจตนคติในการเปนสมาชิกที่ดี การเขามามีสวนรวมเปนสวนหนึ่งของประชาคม อาเซียน รูแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางประชาสังคมวัฒนธรรม ปรับตนในการเปนพลเมืองที่ดี ภายใตกฎบัตรของอาเซียนสามารถดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวัตนไดอยางเหมาะสม

สนองมาตรฐานและตัวชี้วัด มาตรฐาน ส.๒.๒ ตัวชี้วัด ม ๒/๒


กําหนดการสอน สัปดาหที่ 1-3

4-5

6-7

8-9

เนื้อหา ปฐมนิเทศการเรียนการสอน 1. ความรูเ กีย่ วกับอาเซียน 1.1 จุดกําเนิดอาเซียน 1.2 กฎบัตรอาเซียน 2. ประชาคมอาเซียน 2.1 ดานการเมือง - ประชาคมการเมืองและความมั่นคง อาเซียน (ASEAN Political and Security Community- APSC) 2.2 ดานเศรษฐกิจ - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) 2.3 ดานสังคมและวัฒนธรรม - ประชาสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN

กิจกรรม -ปฐมนิเทศการเรียนการสอน -บรรยาย กําหนดประเด็น จัดกลุม การเรียนรู วิเคราะห อภิปราย สรุป -ทดสอบประจําหนวย -ศึกษา คนควา สืบคน จัดกลุม การเรียนรู วิเคราะห อภิปราย สรุป

-ศึกษา คนควา สืบคน จัดกลุม การเรียนรู วิเคราะห อภิปราย สรุป -ศึกษา คนควา สืบคน จัดกลุม การเรียนรู วิเคราะห อภิปราย สรุป

Socio-Cultural Community-ASCC)

10 11-12

13-16

สอบกลางภาคเรียน 3. ความสัมพันธกบั ภายนอกอาเซียน 3.1 AFTA เขตการคาเสรีอาเซียน 3.2 อาเซียนกับประเทศในเอเชีย 4. โครงการความรวมมือทางการศึกษา 4.1 การเตรียมความพรอมดานการศึกษา ของไทย เพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 4.2 แผนยุทธศาสตร 9 ประการ เพื่อแสดงเจตนารมณในการเขาสูประชาคม อาเซียน ภายในป 2558 4.3 คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคม อาเซียน

หนวยที่ 2 -ศึกษา คนควา รายงานกลุม -นําเสนองาน -ประเมินผล -ศึกษา คนควา สืบคน จัดกลุม การเรียนรู วิเคราะห อภิปราย


สัปดาหที่ 17-18

เนื้อหา 5. ผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558

กิจกรรม -ศึกษา คนควา สืบคน จัดกลุม การเรียนรู วิเคราะห อภิปราย

19

5. ผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558

-ศึกษา คนควา สืบคน จัดกลุม การเรียนรู วิเคราะห อภิปราย

20

สอบปลายภาคเรียน

หนวยที่ 4-5

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 1.มีความรูเขาใจประวัติความเปนมา ความสําคัญ วิวัฒนาการ ของกลุมอาเซียนสู การพัฒนาเปนประชาคมอาเซียน 2. มีความรูเขาใจกลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน คําอภิธานศัพท ของอาเซียนสามารถ ประยุกตใชไดอยางเหมาะสมถูกตอง 3. มีความรูเขาใจ วิเคราะหการดําเนินงานของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community- APSC) เพื่อใหภูมิภาคอาเซียนอยูอยางสันติสุข แกไข ปญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบดาน 4. มีความรูเขาใจ วิเคราะหการดําเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) เพื่อใหภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแขงขันกับ ภูมิภาคอื่นๆ ได 5. มีความรูเขาใจ วิเคราะหการดําเนินงานประชาสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN SocioCultural Community-ASCC) เพื่อใหภูมิภาคอาเซียนอยูรวมกันในสังคมที่เอื้ออาทร ประชากรมีสภาพ ความเปนอยูที่ดี ไดรับการพัฒนาในทุกดานและมีความมั่นคงทางสังคม (social security) 6. มีความรูเขาใจ ความเปนมาเขตการคาเสรีอาเซียนและ หลักการ เหตุผลของประเทศคูเจรจา ในความสัมพันธที่ดีตอกลุมอาเซียน 7. มีความรูเขาใจ ตระหนัก ตอการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบสามารถปรับตนเองดํารงชีวิตอยู ในสังคมไทย ประชาคมอาเซียน และสังคมโลกไดอยางมีความสุข


คําอธิบายรายวิชา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส๓๓๑๐๒ รายวิชาอาเซียนศึกษา กลุม วิชาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ โรงเรียนวังโปงพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๐ จํานวนเวลา ๑ ชั่วโมง / สัปดาห ๐.๕ หนวยการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ศึกษาประวัตคิ วามเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย โครงสราง ภาพรวม ที่มาคําศัพทและที่มาของ AFTA เขตการคาเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานประชาคมอาเซียนและเหตุผล องคประกอบของประเทศรวมเจรจา ที่มีผลกระทบตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย และ อาเซียนในยุคโลกาภิวัตน โดยการบูรณาการ กระบวนการกลุม กระบวนการทํางาน กระบวนการพัฒนาคานิยม กระบวนการ คิดวิเคราะห สังเคราะห กระบวนการสรางความคิดรวบยอด กระบวนการสืบคนจากแหลงขอมูล ตาง ๆ โดยใชสื่อเทคโนโลยี เพื่อ ใหเกิดคานิยม ตระหนัก เจตนคติในการเปนสมาชิกที่ดี การเขามามี สวนรวมเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน รูแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางประชาสังคม วัฒนธรรม ปรับตนในการเปนพลเมืองที่ดีภายใตกฎบัตรของอาเซียนสามารถดํารงชีวิตในยุคโลกาภิ วัตนไดอยางเหมาะสม

สนองมาตรฐานและตัวชี้วัด มาตรฐาน ส.๒.๒ ตัวชี้วัด ม ๔/๒


กําหนดการสอน สัปดาหที่ 1-3

4-5

6-7

8-9

เนื้อหา ปฐมนิเทศการเรียนการสอน 1. ความรูเ กีย่ วกับอาเซียน 1.1 จุดกําเนิดอาเซียน 1.2 กฎบัตรอาเซียน 2. ประชาคมอาเซียน 2.1 ดานการเมือง - ประชาคมการเมืองและความมั่นคง อาเซียน (ASEAN Political and Security Community- APSC) 2.2 ดานเศรษฐกิจ - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) 2.3 ดานสังคมและวัฒนธรรม - ประชาสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN

กิจกรรม -ปฐมนิเทศการเรียนการสอน -บรรยาย กําหนดประเด็น จัดกลุม การเรียนรู วิเคราะห อภิปราย สรุป -ทดสอบประจําหนวย -ศึกษา คนควา สืบคน จัดกลุม การเรียนรู วิเคราะห อภิปราย สรุป

-ศึกษา คนควา สืบคน จัดกลุม การเรียนรู วิเคราะห อภิปราย สรุป -ศึกษา คนควา สืบคน จัดกลุม การเรียนรู วิเคราะห อภิปราย สรุป

Socio-Cultural Community-ASCC)

10 11-12

13-14

สอบกลางภาคเรียน 3. ความสัมพันธกบั ภายนอกอาเซียน 3.1 AFTA เขตการคาเสรีอาเซียน 3.2 อาเซียนกับประเทศในเอเชีย 4. โครงการความรวมมือทางการศึกษา 4.1 การเตรียมความพรอมดานการศึกษา ของไทย เพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 4.2 แผนยุทธศาสตร 9 ประการ เพื่อ แสดงเจตนารมณในการเขาสูประชาคม อาเซียน ภายในป 2558 4.3 คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคม อาเซียน

หนวยที่ 2 -ศึกษา คนควา รายงานกลุม -นําเสนองาน -ประเมินผล -ศึกษา คนควา สืบคน จัดกลุม การเรียนรู วิเคราะห อภิปราย


สัปดาหที่ 15

เนื้อหา 5. ผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558

กิจกรรม -ศึกษา คนควา สืบคน จัดกลุม การเรียนรู วิเคราะห อภิปราย

16-18

6. อาเซียนในยุคโลกาภิวัตน 6.1 ทิศทางสังคมไทยตอ การเปลี่ยนแปลงสูสังคมอาเซียน 6.2 ประโยชนที่ไทยไดรับ 6.3 ความทาทายสูป ระชาคมอาเซียน จัดนิทรรศการหนวยที่ 6 สอบปลายภาคเรียน

-ศึกษา คนควา สืบคน จัดกลุม การเรียนรู วิเคราะห อภิปราย

19 20

-จัดนิทรรศการ หนวยที่ 5-6

อาเซียนศึกษา ม.3  

คำอธิบายรายลิชา