Page 1

Záruka

CZ

Koupí tohoto výrobku Swarovski Optik jste získali vysoce hodnotný produkt, pro který poskytujeme celosvûtovû platnou záruku 10 let od nákupu v souladu s tûmito podmínkami: Pfii zjištûní materiálové a/nebo výrobní vady pfiebíráme po celou dobu záruky náklady na materiál, pfiiãemž si vyhrazujeme právo na opravu nebo výmûnu pfiístroje nebo defektní ãásti na základû vlastního rozhodnutí. V prÛbûhu prvních pûti let pfiebíráme navíc i náklady na práci. KvÛli této záruce nebudou zákonné záruãní podmínky omezeny. Pfii zmûnû nabídky výrobkÛ si vyhrazujeme právo defektní pfiístroj opravit nebo vymûnit za jiný ve stejné hodnotû. Záruka není v platnosti v pfiípadû opravy v námi neautorizovaném servise nebo pfii škodách zpÛsobených nepfiimûfieným používáním; rovnûž neplatí pro bezprostfiední nebo nepfiímé škody zpÛsobené závadou na pfiístroji. Rovnûž jsou ze záruky vylouãena všechna pfiíslušenství, tj. díly které podléhají pfiirozenému opotfiebení jako oãnice, popruhy, pouzdra, pogumování atd. Záruka má platnost pouze v pfiípadû, že je tento záruãní/ servisní dokument v den prodeje fiádnû prodejcem vyplnûn s uvedením data, s razítkem a podpisem. V pfiípadû uplatnûní záruky a rovnûž k provedení opravy a/ nebo servisních prací pfiedejte prosím pfiístroj vãetnû tohoto záruãního/servisního dokumentu Vašemu prodejci optiky Swarovski Optik, nebo zašlete pfiímo na naši adresu. Pfiístroje, u kterých není tento záruãní/servisní dokument pfiiložen, budou zásadnû opraveny za ùhradu. Zpûtná zásilka, pojištûná (zpÛsob transportu dle našeho uvážení), bude provedena v pfiípadû záruãní opravy zdarma, jinak za ùhradu. V pfiípadû zásilky do zahraniãí jdou pfiípadné celní popfi. daÀové poplatky k tíži pfiíjemce. Tato záruka je stanovena firmou Swarovski Optik KG, Absam, Rakousko. Sídlo soudu je v Innsbrucku, platí rakouské právo. V pfiípadû, že v jednotlivých zemích jsou pfiislíbeny (zákonem nebo dobrovolnû) jiné záruãní podmínky, musí být tyto naplnûny pfiíslušným dovozcem popfi. prodejcem. Swarovski Optik KG, Absam, Rakousko vstupuje do problému pouze v pfiípadû, že pro to existuje zákonná povinnost.

SWAROVSKI OPTIK KG 6067 Absam Austria Tel. +43/5223/511- 0 Fax +43/5223/41 860 info@swarovskioptik.at WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM BA-678/1, 05/2008

12

http://www.swarovskioptik.at/upload/media/media/34/garantie_el42sv_cz%5B1414%5D  

http://www.swarovskioptik.at/upload/media/media/34/garantie_el42sv_cz%5B1414%5D.pdf