Page 1

/

Instrukcja obs�ugi


DE PL Cieszymy si∏, ×e zdecydowali si∏ Paƒstwo na produkt firmy Swarovski Optik. W razie pytaƒ prosimy zwracać si∏ do punktów sprzeda×y lub skontaktować si∏ bezpoÊrednio z nami za poÊrednictwem WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM.

DE PL Opis /

12

3 2 1

14 15 1

Korekcja dioptrii

2

PierÊcieƒ regulacji powi∏kszenia

3

Przykr∏cane kołpaki ochronne

4

Regulator poło×enia krzy×a w pionie

13

4.1. Ustawienie zerowego poło×enia krzy×a 5

Regulator poło×enia krzy×a w poziomie

5.1. Ustawienie zerowego poło×enia krzy×a 6

Ponacinane pokr∏tło

7

Przełàcznik OFF/DZIE¡/NOC

8

Regulacja jasnoÊci podÊwietlenia krzy×a

9

Bateria do podÊwietlacza krzy×a

PodÊwietlenie krzy×a celowniczego

(CR 2032)

10

Pokrywka baterii

11

Pojemnik na zapasowà bateri∏

12

Pokr∏ło korekty paralaksy (dost∏pna jako opcja do modeli 42 mm i 50 mm Êrednicy obiektywu)

13

Osłona

14

Osłona na szyn∏ SR (Swarovski Optik Rail)

15

Klucz-moneta

4.1

4

10

6

9 8

5

7

5.1 Aktualne akcesoria mo×na zobaczyć na WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM.

2

8

11

3


DE PL Dla Twojego bezpieczeƒstwa! UWAGA! Nigdy nie patrz przez lunet∏ na Êwiatło słoneczne! Prowadzi to do trwałego uszkodzenia wzroku! Chroƒ lunet∏ przed szkodliwym wpływem promieniowania słonecznego!

DE PL Luneta została wypełniona azotem poprzez Êrub∏ uszczelniajàcà, który jest zlokalizowany pod regulacjà krzy×a w poziomie. Prosz∏ nie zgubić tej Êruby uszczelniajàcej!

Monta×

Ustawianie podstawowe Sprawdê dystans êrenicy wyjÊciowej odpowiedni dla twojej lunety. (Patrz ➞ specyfikacja techniczna)

Wskazówki ogólne Chronić lunet∏ przed wstrzàsami, urazami i upadkami!

Wszelkich napraw lunety nale×y dokonywać w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Aby zapewnić perfekcyjnà współprac∏ lunety z bronià wykonanie monta×u nale×y bezwzgl∏dnie zlecić wykwalifikowanemu rusznikarzowi. Fabrycznie krzy× lunety ustawiony jest mechanicznie w poło×eniu Êrodkowym. Przed monta×em lunety mo×na sprawdzić prawidłowoÊć poło×enia krzy×a. W tym celu nale×y odkr∏cić i zdjàć osłony pokr∏teł regulacji krzy×a w pionie i w poziomie i obrócić je do oporu, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nast∏pnie obróć pokr∏tła z powrotem do zatrzymania jednoczeÊnie liczàc klikni∏cia. Połowa liczby klikni∏ć stanowi dokładnie Êrodkowe poło×enie. Powtórz tà procedur∏ dla drugiej regulacji.

Zgrywanie lunety z bronià SzczelnoÊć Dzi∏ki u×yciu topowej jakoÊci elementów uszczelniajàcych oraz kontrolowanego procesu produkcji, nasze lunety celownicze sà wodoszczelne i odporne na ciÊnienie 0.4 bar lub gł∏bokoÊć zanurzenia w wodzie do 4 m. IntegralnoÊć uszczelek jest gwarantowana nawet bez nakr∏conych kołpaków ochronnych. Niemniej jednak zalecana jest ostro×noÊć w obsłudze, szczególnie dotyczy to b∏bnów regulacyjnych.

4

Gdy punkt ra×enia celu nie pokrywa si∏ z punktem celowania mo×na to bardzo prosto i precyzyjnie skorygować poprzez regulacje w pionie i w poziomie. Przy czym, niezale×nie od poprawek, punkt celowania pozostaje zawsze w Êrodku pola widzenia przez lunet∏. Aby zgrać lunet∏ z bronià nale×y odkr∏cić kołpaki ochronne pokr∏teł regulacji krzy×a w pionie i w poziomie.

5


DE PL

DE PL

Korekta zbyt niskiego strzału

1. Najpierw nale×y odłàczyć pokr∏tło regulacji, odciàgajàc je w gór∏. W tej pozycji, przy obracaniu pokr∏tła, trzpieƒ krzy×a nie b∏dzie si∏ obracać.

Obrócić moletowane pokr∏tło regulacji w pionie zgodnie z kierunkiem strzałki H.

Korekta zbyt wysokiego strzału Obrócić moletowane pokr∏tło regulacji w pionie przeciwnie do kierunku strzałki H.

2. Obrócić pokr∏tło do momentu, gdy punkt zerowy skali pokryje si∏ z punktem indeksacyjnym na lunecie. 3. NaciÊni∏cie w dół pokr∏tła połàczy je z powrotem z trzpieniem krzy×a. Twoje indywidualne ustawienie punktu celowania jest precyzyjnie zgrane i utrwalone jako poło×enie zerowe.

Korekta lewego strzału Obrócić moletowane pokr∏tło regulacji w poziomie zgodnie z kierunkiem strzałki R.

Korekta prawego strzału Obrócić moletowane pokr∏tło regulacji w poziomie przeciwnie do kierunku strzałki R.

WartoÊć pojedynczego klikni∏cia pokr∏tła korekty poło×enia punktu ra×enia celu zawierajà dane techniczne lub sà napisane na pokr∏tłach regulacji na lunecie.

Obsługa Ustawianie ostroÊci Indywidualne ustawienie ostroÊci krzy×a osiàga si∏ poprzez obrót regulatora dioptrii. Obróć pokr∏tło regu2 lacji do oporu w lewo ➀ (przeciwnie do 1 ruchu wskazówek zegara) a nast∏pnie obróć w prawo ➁ a× do uzyskania optymalnej ostroÊci krzy×a. Zakresy regulacji zale×à od modelu. Dokładne informacje znajdujà si∏ w danych technicznych.

Zmiana powi∏kszenia

Po dokonaniu zgrania lunety z bronià ustawienie to mo×na utrwalić na stałe. Odpowiednia skala znajduje si∏ na pokr∏tle regulacji w pionie i w poziomie.

Obracajàc regulator powi∏kszenia ustawia si∏ płynnie (bezstopniowo) ×àdane powi∏kszenie. Nadrukowana skala umo×liwia łatwy i komfortowy odczyt wartoÊci ustawionego powi∏kszenia. Dla lepszej orientacji mi∏kka ׳obiona osłona pierÊcienia regulacyjnego ma wypustek.

6

7

Zgrywanie punktu zerowego


DE PL

DE PL a) Szybkie ustawianie

Krzy× w drugim planie (Okularowy plan obrazu)

OdległoÊci celowania w przedziale od 50 m do ∞ sà oznaczone na pokr∏tle paralaksy. Pokr∏tło paralaksy nale×y przekr∏cić do pozycji, w której oznaczenie wybranej odległoÊci pokryje si∏ ze wskaênikiem.

b) Dokładne ustawianie Przy powi∏kszeniu wymiary krzy×a nie ulegajà zmianie – powi∏ksza si∏ obraz. Nawet przy du×ych powi∏kszeniach cel jest mało zasłoni´ty przez krzy×.

Nale×y ustawić najwi∏ksze mo×liwe powi∏kszenie i kr∏cić pokr∏tłem paralaksy do osiàgni∏cia maksymalnej ostroÊci obrazu. Nale×y poruszać gałkà ocznà w jednà i drugà stron∏ w obr∏bie êrenicy wyjÊciowej. Je×eli krzy× celowniczy porusza si∏ przy tym wzgl∏dem obrazu, nale×y tak długo regulować ustawienie odległoÊci, a× pomi∏dzy ruchem krzy×a i ruchem obrazu nie b∏dzie ×adnej widocznej ró×nicy.

Paralaksa Twoja luneta została ustawiona tak, aby być wolna od paralaksy na dystansie 100 m, to oznacza, ×e na dystansie 100 m obraz obserwowanego obiektu i obraz krzy×a sà w tym samym planie. Prosz∏ zwrócić uwag∏ na to, ×e na dystansach wi∏kszych lub mniejszych ni× 100 m, mogà wystàpić małe ruchy krzy×a spowodowane bł∏dem paralaksy, jako wynik nie ustawienia oka współliniowo ze Êrodkiem lunety. Mo×esz uniknàć tego bł∏du uwa×nie ustawiajàc oko centralnie z lunetà.

Obsługa pokr∏tła paralaksy (w zala×noÊci od modelu) Za pomocà pokr∏tła paralaksy mo×na ustawić ka×dà odległoÊć celowania i uniknàć dzi∏ki temu bł∏dów wynikajàcych z efektu paralaksy.

100

8

Obsługa podÊwietlenia krzy×a 1. Przełàcznik OFF/DZIE¡/NOC Wybierz na poczàtku rodzaj podÊwietlenia pomi∏dzy dziennym (rys. po lewej) i zmierzchowym (rys. po prawej) za pomocà przełàcznika.

2. Kontrola jasnoÊci Teraz mo×na ustawić jasnoÊć w obr∏bie wybranego zakresu za pomocà przycisków +/- Aby szybko znaleêć optymalne ustawienie mo×na przytrzymać przycisk. Aby dokonać dokładnego ustawienia nale×y naciskać przyciski pojedynczo.

9


DE PL

DE PL

3. Wyłàczanie OFF

• Przy wkładaniu nowej baterii (typ CR 2032) zwróć uwag∏, czy strona oznaczona znakiem „+“ jest skierowana do góry. • Przykr∏ć z powrotem pokrywk∏ baterii.

Aby wyłàczyć podÊwietlenie nale×y ustawić przełàcznik w pozycji centralnej.

4. Funkcja pami∏ci W momencie wyłàczenia ustawienie jasnoÊci jest zapami∏tywane i b∏dzie takie samo przy ponownym włàczeniu.

5. Funkcja automatycznego wyłàczenia Je×eli jasnoÊć nie b∏dzie zmieniana przez okres 3 godzin, podÊwietlenie wyłàczy si∏ automatycznie.

Nie wyrzucaj zu×ytych baterii do domowego kosza, mogà one zawieraç toksyczne, szkodliwe dla Êrodowiska substancje. ZanieÊ zu×yte baterie do dilera lub miejsca gdzie przyjmuje si∏ takie odpady, aby zadbać o właÊciwe przetworzenie. Uwaga! Przy wymianie baterii dochodzi do utraty zapami∏tanego nat∏×enia Êwiecenia.

8. Czas pracy Sprawdê w załàczonych danych technicznych.

9. ZgodnoÊć Zasilacz podÊwietlenia spełnia wymagania elektromagnetyczne Dyrektywy nr 89/336/EEC.

6. Wskaênik baterii Je×eli podÊwietlenie krzy×a zacznie mrugać, oznacz to, ×e b∏dzie potrzebna wymiana baterii. Pozostały czas działania wynosi kilka godzin i jest zale×ny od ustawionej jasnoÊci i temperatury otoczenia.

Pojemnik z zapasowà baterià – w wyposa×eniu lunety podÊwietlanej

7. Wymiana baterii

15

• Wyłàcz podÊwietlenie. • Odkr∏ć pokrywk∏ baterii (nie zaleca si∏ u×ywania do tego monety – w zestawie znajduje si∏ specjalny klucz). • Wyjmij starà bateri∏.

10

Baterià

CR 2032

11


DE PL

DE

Osłona szyny Swarovski Optik

Gwarancja

Znajdujàca si∏ w zestawie osłona słu×y do ochrony widocznych elementów szyny. Mo×e zostać przyci∏ta do odpowiedniego rozmiaru i wciÊni∏ta dłonià w szyn∏.

Czyszczenie i konserwacja Âciereczka do czyszczenia Dołàczonà specjalnà chusteczkà z mikrofazy mo×na samemu oczyÊcić zewn∏trzne powierzchnie szkieł. Âciereczka ta powinna być zawsze czysta, poniewa× wszelkie zabrudzenia mogà uszkodzić powierzchnie optyczne. Brudnà Êciereczk∏ nale×y wyprać w roztworze mydła i wysuszyć na powietrzu. Nale×y jej u×ywać wyłàcznie do czyszczenia szklanych powierzchni lunety.

Czyszczenie Wszystkie elementy i powierzchnie zewn∏trzne zostały tak zaprojektowane i wykonane, ×e sà bardzo łatwe do czyszczenia. Ochrona zewn∏trznych powierzchni optycznych przed kurzem, zanieczyszczeniem olejami lub innymi tłuszczami zapewni im trwałoÊć i długi okres eksploatacji. Czyszczàc elementy optyczne nale×y najpierw usunàć p∏dzlem wi∏ksze zabrudzenia. Czyszczenie nale×y kontynuować chuchajàc na powierzchnie szklane i nast∏pnie przecierać Êciereczkà. Cz∏Êci metalowe nale×y oczyÊcić wilgotnà i czystà szmatkà.

Przechowywanie Lunety nale×y przechowywać w dobrze przewietrzonym, suchym i ciemnym miejscu. JeÊli luneta jest mokra to nale×y jà najpierw dokładnie osuszyć. Wszystkie dane sà typowymi wartoÊciami. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wykonania i akcesoriów.

12

BA-670/1, 05/2008

PL

Kupujàc niniejszy produkt f irmy Swarovski Optik, nabyli Paƒstwo wyrób najwy×szej jakoÊci. Na lunet∏ celowniczà udzielamy gwarancji obowiàzujàcej na całym Êwiecie przez okres 10 lat, a na podÊwietlenie krzy×a celowniczego obowiàzujàcej przez 2 lata, liczàc od chwili zakupu, zgodnie z ni×ej wymienionymi warunkami: W razie wystàpienia usterek materiałowych i/lub produkcyjnych pokrywamy koszty materiałowe przez cały okres obowiàzywania gwarancji, przy czym zastrzegamy sobie prawo do naprawy lub wymiany urzàdzenia lub uszkodzonej cz∏Êci – według naszego uznania. W okresie pierwszych pi∏ciu lat pokrywamy dodatkowo tak×e koszty wykonania naprawy. Gwarancja nie ogranicza ustawowej odpowiedzialnoÊci z tytułu r∏kojmi. W razie zmiany palety produktów zastrzegamy sobie prawo do naprawy uszkodzonych urzàdzeƒ lub ich wymiany na urzàdzenia o równej wartoÊci. Gwarancja nie obowiàzuje w przypadku napraw dokonywanych przez serwis, który nie posiada naszej autoryzacji, lub w przypadku szkód, które powstały w wyniku nieprawidłowego u×ytkowania; nie obowiàzuje ona tak×e w przypadku poÊrednich lub bezpoÊrednich szkód, które zostały spowodowane przez uszkodzenia urzàdzenia. Ponadto z gwarancji wykluczone sà wszystkie cz∏Êci wyposa×enia, które podlegajà naturalnemu zu×yciu, takie jak muszle oczne, paski, pojemniki, obudowy itd. Gwarancja ma moc obowiàzujàcà tylko, je×eli sprzedawca w dniu zakupu prawidłowo opatrzył niniejszy dokument gwarancyjny/serwisowy datà, pieczàtkà i podpisem. W przypadku wystàpienia roszczeƒ gwarancyjnych oraz koniecznoÊci przeprowadzania prac serwisowych i/lub naprawczych nale×y przekazać urzàdzenie wraz z niniejszym dokumentem gwarancyjnym/serwisowym do właÊciwego specjalistycznego punktu handlowego firmy Swarovski Optik lub przesłać bezpoÊrednio na nasz adres, pokrywajàc koszty przesyłki. Urzàdzenia, do których nie dołàczono niniejszego dokumentu gwarancyjnego/serwisowego sà naprawiane odpłatnie. W przypadku napraw gwarancyjnych pokrywamy koszty przesyłki zwrotnej wraz z kosztem jej ubezpieczenia (Êrodek transportu według naszego wyboru).W pozostałych przypadkach za przesyłk∏ płaci odbiorca. Tak×e w przypadku wysyłki za granic∏ ewentualne zagraniczne opłaty celne lub skarbowe pokrywa odbiorca. Niniejszej gwarancji udziela firma Swarovski Optik KG, Absam, Austria. Sàdem właÊciwym miejscowo jest sàd w Innsbrucku; obowiàzuje prawo austriackie. Je×eli w poszczególnych krajach przyrzeczone sà inne (ustawowe lub dobrowolne) Êwiadczenia z tytułu gwarancji/r∏kojmi, ich wypełnienie nale×y do obowiàzków właÊciwego importera lub handlowca. Swarovski Optik KG, Absam, Austria mo×e wstàpić w te Êwiadczenia tylko w przypadku, gdy istnieje w tym zakresie obowiàzek ustawowy.

13


DE

SWAROVSKI OPTIK KG 6067 Absam Austria Tel. +43/5223/511- 0 Fax +43/5223/41 860 info@swarovskioptik.at WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM BA-670/1, 05/2008 14

http://www.swarovskioptik.at/upload/media/media/26/ba_z6_pl%5B420%5D  

http://www.swarovskioptik.at/upload/media/media/26/ba_z6_pl%5B420%5D.pdf