Page 1

DE

ATM/STM 65/80 ATM/STM 65/80 HD

Pokyny pro použití a ùdržbu

1


DE CZ

CZ DE

Tûší nás, že jste se rozhodli pro tento pfiístroj od firmy Swarovski Optik. V pfiípadû dotazÛ se prosím obraÈte na svého obchodníka, nebo nás kontaktujte pfiímo na WWW. SWAROVSKIOPTIK.COM.

1

2

6

3

VAROVÁNÍ! Nikdy se s teleskopem nedívejte do slunce! Poškozujete si tím zrak!

11

7

Všeobecné informace

SWAROVSKI

8

5

Bezpečnostní pokyny!

Teleskop nárazy.

chraÀte

pfied

4

1 Ochranná krytka objektivu 2 Sluneãní clona 3 Objímka pro montáž stativu 10 4 Destiãka pro montáž stativu 5 Závit pro montáž stativu 6 Aretaãní šroub 12 7 Zaostfiovací prstenec 8 Aretaãní mechanismus 9 PomÛcka mífiení 13 10 Krytka pomÛcky mífiení 11 Ochranná krytka bajonetové koncovky 12 Okulár 14 13 Kroužek pro regulaci zvûtšení 14 Ochranná krytka okuláru 15 Ochranná krytka bajonetové 15 koncovky

9 I OVSK SWAR

Opravy by mûl provádût pouze autorizovaný servis.

SWARO VSKI

Montáž teleskopu a stativ Stativ Swarovski Optik Základní montážní destiãka pfiesnû zapadá do hlavy stativu Swarovski Optik.

Aktuální pfiíslušenství naleznete na WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM.

2

3


DE CZ

Ostatní stativy

DE CZ

PomÛcka mífiení

V destiãce pro montáž stativu je spojovací závit typu 3/8˝ UNC. Pomocí vložky lze spojovací závit zmenšit na 1/4˝. Pak bude možné pozorovací teleskop namontovat na jakýkoliv bûžnû dostupný stativ.

Konstrukce pomÛcky umožÀuje vyrovnat teleskop a pozorovaný objekt do jedné pfiímky.

Obsluha Z čočky odstraÀte ochrannou krytku • âoãku objektivu chrání pfies zneãištûním krytka. • Pfied sejmutím krytky stlaãte zároveÀ vyãnívající západky na okraji.

Pokud tuto pomÛcku nevyužijete, vytáhnûte ji ven a otvor zakryjte pomocí dodané krytky.

OdstraÀte ochrannou krytku bajonetové koncovky Pfii demontáži krytky posunete pojistný mechanismus okuláru smûrem dolÛ a ochrannou krytkou otoãte smûrem doleva (proti smûru hodinových ruãiãek). 4

Montáž a demontáž okuláru • Z bajonetové koncovky okuláru odmontujte ochrannou krytku, odšroubujte ji smûrem doleva (proti smûru hodinových ruãiãek). 5


DE CZ

• Znaãku na okuláru musíte nastavit do jedné roviny se znaãkou na bajonetové koncovce. • Okulár vložte dovnitfi a zatoãte jím doprava (po smûru hodinových ruãiãek), uslyšíte cvaknutí pojistného mechanismu na tubusu. • Pfii demontáži okuláru stlaãíte pojistný mechanismus na tubusu smûrem dolÛ a otoãíte okulárem doleva (proti smûru hodinových ruãiãek), uvolníte jej a vyjmete.

Nastavení šroubovací očnice Uživatel bez brýlí: Otáãejte oãnicí proti smûru hodinových ruãiãek, až se zastaví. Uživatel s brýlemi: Otáãejte oãnicí proti smûru hodinových ruãiãek, až se zastaví.

6

DE CZ

Používání okuláru s variabilním zvûtšením Zmûna zvûtšení: Otáãejte prstencem doprava (po smûru hodinových ruãiãek) a zvûtšení bude klesat. Pfii otáãení prstence doleva zvûtšení roste. Aktuální hodnotu velikost zvûtšení si mÛžete pfieãíst na stupnici nad referenãním bodem.

Zaostfiování • Pfii pozorování vzdálených objektÛ otáãejte prstencem doprava (po smûru hodinových ruãiãek). • Pokud otáãíte prstencem doleva (proti smûru hodinových ruãiãek), mÛžete pozorovat objekty, které jsou blíže. • Aby se vám obraz v dÛsledku ùnavy obraz nerozostfiil, otoãte zaostfiovacím prstencem lehce doleva (proti smûru hodinových ruãiãek) a obraz lehce rozostfiete. • Poté toãte prstencem doprava ( po smûru hodinových ruãiãek), dokud napoprvé nedosáhnete maximálního rozlišení. • Pokud chcete zachovat rozlišení obrazu v celém rozsahu pozorování, mûli byste zaostfiovat pomocí okuláru s nejvûtším zvûtšením. 7


DE CZ

Zmûna úhlu pozorování

DE CZ

Demontáž ochranné krytky okuláru

• Aretaãním šroubkem otoãte doleva (proti smûru hodinových ruãiãek) a stativ uvolnûte. • Tûlo teleskopu na stativu natoãte do požadované polohy pro pozorování. ATM zapadne na místo pfii: 0°, +/-45°, +/-90°. STM zapadne na místo pfii: 0°, +/-90°. • Otoãte aretaãním šroubem doprava (po smûru hodinových ruãiãek) a fixujte kroužek na hlavû stativu na místo.

Používání sluneční clony

Ochranná krytka je na okuláru zavûšená. Pokud uvolníte šroubek na okuláru, mÛžete krytku od okuláru oddûlit. Poté šroubek prosím našroubujte zpût.

Po použití teleskopu • Prosím nasaìte ochrannou krytku ãoãky objektivu nazpût. • Aby nedošlo k poškození krycího skla uvnitfi bajonetové koncovky, ponechte okulár namontovaný a nasaìte na nûj ochrannou krytku, nebo na tuto koncovku nasaìte koncovku, která je pro tyto ùãely urãena a dodávána.

Údržba a péče

Integrovaná prodlužovaní sluneãní clona pomáhá zabránit prÛniku svûtla ze strany a chrání ãoãku objektivu pfied deštûm. Sluneãní clonu nejlépe vysunete nebo zasunete jemným otáãivým pohybem. Clona ve svých nejzazších polohách vždycky zapadne na místo. Ochrannou krytku ãoãky objektivu lze použít, i když je sluneãní clona vysunutá.

Povrch velmi citlivých ãoãek lze ãistit pfiiloženým zvláštním hadfiíkem vyrobeným z mikrovláken. Je vhodný k ãištûní ãoãky objektivu, okuláru i bûžných brýlí. Prosím udržujte tento hadfiík ãistý, jelikož ãásteãky špíny by mohly poškodit povrch ãoãek. Pokud se hadfiík zašpiní, je možné jej vyprat ve vlažné vodû pracím prostfiedkem a usušit. Tento hadfiík prosím používejte pouze k ãištûní ãoãek!

8

9

Hadfiík na čištûní čoček


DE CZ

Čištûní Veškeré souãásti a plochy jsme navrhli tak, aby nebyly nároãné na ùdržbu. Teleskop bude dlouhodobû sloužit svému ùãelu s vynikající kvalitou obrazu, pokud budou všechny sklenûné plochy ãisté a neposkvrnûné špínou, olejem nebo mastnotou. Pfii ãištûní ãoãek napfied pomocí štûteãku odstraÀte vûtší ãásteãky špíny. Pfii následném dÛkladném ãištûní doporuãujeme dýchnout na povrch ãoãek, tím se vytvofií vrstva sražené vlhkosti, a poté ãoãky oãistit mûkkým, navlhãeným hadfiíkem. Pouzdro lze nejlépe vyãistit mûkkým, navlhãeným hadfiíkem (nepouÏívejte hadfiík na ãištûní ãoãek).

DE CZ

V tropických oblastech nebo oblastech s velkou vlhkostí vzduchu je nejlepším prostfiedkem na skladování teleskopu vzduchotûsná nádoba s odvlhãovaãem (napfi. silica gelem).

Poznámka Okuláry z teleskopÛ Swarovski AT a ST 80 je možné namontovat na bajonetovou pfiípojku v tûlech teleskopÛ ATM a STM 65/80. Ale nejlepší obraz získáte s použitím okulárÛ nové série S.

V pfiípadû silného znečištûní (napfi. písek) lze šroubovací očnici zcela odšroubovat a tak jednoduše očistit.

Skladování Teleskop byste mûli uchovávat na dobfie vûtraném místû. Pokud teleskop nûkde navlhne, je nutné jej pfied uložením osušit. 10

Veškeré ùdaje pfiedstavují konkrétní hodnoty. Vyhrazujeme si právo na zmûny v konstrukci a dodávek výrobkÛ.

BA-660/1, 07/2008

11


DE

Záruka

DE

CZ

Koupí tohoto výrobku Swarovski Optik jste získali vysoce hodnotný produkt, pro který poskytujeme celosvûtovû platnou záruku 10 let od nákupu v souladu s tûmito podmínkami: Pfii zjištûní materiálové a/nebo výrobní vady pfiebíráme po celou dobu záruky náklady na materiál, pfiiãemž si vyhrazujeme právo na opravu nebo výmûnu pfiístroje nebo defektní ãásti na základû vlastního rozhodnutí. V prÛbûhu prvních pûti let pfiebíráme navíc i náklady na práci. Pfii zmûnû nabídky výrobkÛ si vyhrazujeme právo defektní pfiístroj opravit nebo vymûnit za jiný ve stejné hodnotû. Záruka není v platnosti v pfiípadû opravy v námi neautorizovaném servise nebo pfii škodách zpÛsobených nepfiimûfieným používáním; rovnûž neplatí pro bezprostfiední nebo nepfiímé škody zpÛsobené závadou na pfiístroji. Rovnûž jsou ze záruky vylouãena všechna pfiíslušenství, tj. díly které podléhají pfiirozenému opotfiebení jako oãnice, popruhy, pouzdra, pogumování atd. Záruka má platnost pouze v pfiípadû, že je tento záruãní/ servisní dokument v den prodeje fiádnû prodejcem vyplnûn s uvedením data, s razítkem a podpisem. V pfiípadû uplatnûní záruky a rovnûž k provedení opravy a/ nebo servisních prací pfiedejte prosím pfiístroj vãetnû tohoto záruãního/servisního dokumentu Vašemu prodejci optiky Swarovski Optik, nebo zašlete pfiímo na naši adresu. Pfiístroje, u kterých není tento záruãní/servisní dokument pfiiložen, budou zásadnû opraveny za ùhradu. Zpûtná zásilka, pojištûná (zpÛsob transportu dle našeho uvážení), bude provedena v pfiípadû záruãní opravy zdarma, jinak za ùhradu. V pfiípadû zásilky do zahraniãí jdou pfiípadné celní popfi. daÀové poplatky k tíži pfiíjemce. Tato záruka je stanovena f irmou Swarovski Optik KG, Absam, Rakousko. Sídlo soudu je v Innsbrucku, platí rakouské právo. V pfiípadû, že v jednotlivých zemích jsou pfiislíbeny (zákonem nebo dobrovolnû) jiné záruãní podmínky, musí být tyto naplnûny pfiíslušným dovozcem popfi. prodejcem. Swarovski Optik KG, Absam, Rakousko vstupuje do problému pouze v pfiípadû, že pro to existuje zákonná povinnost.

SWAROVSKI OPTIK KG 6067 Absam Austria Tel. +43/5223/511- 0 Fax +43/5223/41 860 info@swarovskioptik.at WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM BA-660/1, 07/2008

12

13

http://www.swarovskioptik.com/upload/media/media/26/ba_atmstm_65_80_cz%5B453%5D  
http://www.swarovskioptik.com/upload/media/media/26/ba_atmstm_65_80_cz%5B453%5D  

http://www.swarovskioptik.com/upload/media/media/26/ba_atmstm_65_80_cz%5B453%5D.pdf