Page 1

page 01_Page 01.qxd 11-02-2018 21:00 Page 1

Reg. BIHHIN/2017/74178

´fMX³ff ÀfaÀIYSX¯f

www.swarajlive.com,

Email:- news@swarajlive.com

£f¶fSXûÔ IYf À½fSXfªf ³fBÊX dQ»»fe ³fûEOXf QZWXSXfQc³f ´fMX³ff ÀfZ EIY Àff±f ´fiIYfdVf°f

SXf¿MÑXe¹f dWX³Qe Q`d³fIY

P 2 IY³ffÊMXIY ¨fb³ffU Af°fZ WXe ¸fÔdQSXûÔ ¸fZÔ dQJ³fZ »f¦fZ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe : Àfb¸fû

ÀfadÃf~ £f¶fSXZÔ EIY AüSX §fûMXf»ff, ´fSXeÃff ÀfZ ´fWX»fZ WXe »feIY WXbAf AfBÊMXeAfBÊX IYf ´fZ´fSX À½fSXfªf/´fMX³ffÜ d¶fWXfSX ¸fZÔ dVfÃff ¸ffdRY¹ffAûÔ ³fZ EIY ¶ffSX dRYSX ÀfZ ´fbd»fÀf IYû ¨fb³fü°fe Qe WX`Ü B³f ¸ffdRY¹ffAû ³fZ AfBÊXMXeAfBÊX IYf ´fZ´fSX »feIY IYSX dQ¹ff WX` dþÀfÀfZ J»f¶f»fe ¸f¨f ¦fBÊÜ ¸ff¸f»fZ IYf Jb»ffÀff WXbAf °fû ßf¸f ÀfÔÀff²f³f dU·ff¦f ³fZ EIY ¶f`NXIY ¶fb»ffBÊ dþÀfIZY ¶ffQ IYû°fUf»fe ±ff³fZ ¸fZÔ IZYÀf QþÊ IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ QSXAÀf»f ßf¸f ÀfÔÀff²f³f dU·ff¦f IZY Afd²fIYfdSXIY UZ¶fÀffBMX ´fSX ·fe EIY Vf£Àf ³fZ ¢½fZ›³f ´fZ´fSX AfÔÀfSX Àf¸fZ°f ¸fZ»f IYSX dQ¹ff dþÀfIZY ¶ffQ dU·ff¦f IZY WXûVf CXOÞX ¦f¹fZÜ ´fMX³ff ´fbd»fÀf ³fZ ¸ff¸f»fZ IYe ¦fÔ·feSX°ff IYû QZJ°fZ WXbE EÀfAfBÊMXe IYf ¦fNX³f IYSX dQ¹ffÜ dÀfMXe EÀf´feOXeAû A¸fSXIZYVf IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ EIY EEÀf´fe AüSX OXeEÀf´fe Àf¸fZ°f BÀf MXe¸f ¸fZÔ ´fbd»fÀf BÔÀ´fZ¢MXSX SX`ÔIY IZY Ad²fIYfSXe ·fe Vffd¸f»f WX`ÔÜ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dIYÀfe IYe d¦fSXµ°ffSXe ³fWXeÔ WXû ÀfIYe WX`Ü

IZYSX»f ÀfZ IYSXûOÞXûÔ ÷Y´f¹fZ IZY ¦fWX³fZ ¨fbSXf³fZ Uf»ff d¶fWXfSX ÀfZ d¦fSXµ°ffSX À½fSXfªf/IYdMXWXfSXÜ IYdMXWXfSX dþ»fZ ÀfZ IZYSX»f ´fbd»fÀf ³fZ IYSXûOÞXû ÷Y´f¹fZ IYe ªUZ»fSXe ¨fbSXf³fZ Uf»fZ ¨fûSX IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`Ü BÀf ¨fûSX ³fZ IZYSX»f ÀfZ 6 dIY»fû Àfû³ff AüSX 6 »ffJ ÷Y´fE I`YVf IYe ¨fûSXe IYe ±fe AüSX RYSXfSX WXû ¦f¹ff ±ffÜ CXÀf³fZ BÀf UfSXQf°f IYû IZYSX»f IZY BÊQZV½fSXe ªUZ»fSXe QbIYf³f ¸fZÔ AÔþf¸f dQ¹ff ±ffÜ ¨fûSXe IZY BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IZYSX»f IiYfB¸f ¶fifÔ¨f ´fbd»fÀf ³fZ IYdMXWXfSX ´fbd»fÀf IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ ³f¦fSX ±ff³ff B»ffIZY IZY ¶ffSXeIY ¨füIY IZY ´ffÀf ÀfZ Lf´fZ¸ffSXe IYe AüSX CXÀfZ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ffÜ dÂf¨fcSX dþ»ff IZY ¨ff»f IbYOÞXe ±ff³ff ÃfZÂf ÀfZ 29 þ³fUSXe IYû »f¦f·f¦f 6 IYSXûOÞX IYe BÀf ¨fûSXe IYe §fMX³ff IZY ¶ffQ IZYSX»f IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ ·fe BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ÀfÔÄff³f d»f¹ff ±ffÜ d¦fSXµ°ffSX ¨fûSX IYû IZYSX»f ´fbd»fÀf A´f³fZ Àff±f »fZ ¦fBÊ WX`Ü CXÀf³fZ A´f³fZ QûÀ°fûÔ IZY Àff±f ¨fûSXe IYe BÀf UfSXQf°f IYû AÔþf¸f dQ¹ff ±ffÜ §fMX³ff IZY ¶ffQ IZYSX»f ´fbd»fÀf ³fZ EIY þfÔ¨f MXe¸f ¶f³ffBÊ AüSX þfÔ¨f VfbøY IYSX QeÜ

'Q ¦fiZMX J»fe' ³fZ ´fMX³ff ¸fZÔ R`Y³Àf IZY Àff±f d¢»fIY IYSXUf¹fe ÀfZ»RYe À½fSXfªf/´fMX³ffÜ SXZÀf»fSX AüSX Ad·f³fZ°ff Q»fe´f dÀfÔWX SXf¯ff CXRYÊ J»fe SXdUUfSX IYû ´fMX³ff ´fWXbÔ¨fZÜ J»fe IYû QZJ³fZ AüSX CX³fIZY Àff±f ÀfZ»RYe, RYûMXû »fZ³fZ IZY d»fE E¹fSX´fûMXÊ ´fSX ´fiVfÔÀfIYûÔ IYf WXbþc¸f CX¸fOÞX ´fOÞXfÜ J»fe SXfþ²ff³fe ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIY¸fÊ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZ AüSX dþ¸f IYf CXQЧffMX³f IYSXZÔ¦fZÜ R`Y³Àf ÀfZ d§fSXZ J»fe ³fZ dIYÀfe IYû d³fSXfVf ³fWXeÔ dIY¹ff AüSX Àf¶fIZY Àff±f RYûMXû JeÔ¨fUfBÊÜ ´fMX³ff E¹fSX´fûMXÊ ÀfZ Uû Àfe²fZ IYf¹fÊIiY¸f À±f»f IZY d»f¹fZ SXUf³ff WXû ¦f¹fZÜ

VfSXf¶f ´fe°fZ ´fIYOÞXZ ¦f¹fZ ¨ff¯f¢¹f »ffg IYfg»fZþ IZY LfÂf À½fSXfªf/´fMX³ffÜ SXfþ²ff³fe ´fMX³ff IZY ¨ff¯f¢¹ff »ffg IYf»fZþ IZY °fe³f LfÂfûÔ IYû ´fbd»fÀf ³fZ VfSXf¶f ´fe°fZ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf ³fZ ¸füIZY ÀfZ VfSXf¶f IYe Jf»fe ¶fû°f»fZÔ ·fe ¶fSXf¸fQ IYe WX`ÔÜ ´fbd»fÀf IYe BÀf IYfSXÊUfBÊ IZY QüSXf³f EIY BUZÔMX ¸f`³fZþSX ·fe ´fIYOÞXf ¦f¹ffÜ ¸ff¸f»ff þ¢IY³f´fbSX ±ff³ff ÃfZÂf dÀ±f°f ¨ff¯f¢¹ff »ffg IYf»fZþ IYf WX` þWXfÔ SXdUUfSX IYû RiYZVfSX OXZ IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ Af¹fûþ³f IZY ¶fWXf³fZ IYfg»fZþ IZY IbYL LfÂfûÔ ³fZ WXfgÀMX»f ¸fZÔ VfSXf¶f IYe ´ffMXeÊ IYeÜ ´fbd»fÀf ³fZ Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ UWXfÔ Lf´ff ¸ffSXf AüSX LfÂfûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ffÜ ´fbd»fÀf IYû WXfgÀMX»f ÀfZ VfSXf¶f IYe Jf»fe ¶fû°f»fZÔ ·fe d¸f»fe WX`ÔÜ ´fIYOÞXZ ¦f¹fZ LfÂfûÔ IZY ³ff¸f Af¹fb¿¸ff³f, ÀUd´³f»f SXfþ, IbY¸ffSX ÀfÔ·fU WX` þ¶fdIY BUZÔMX ¸f`³fZþSX IYf ³ff¸f Ad´fÊ°f WX`Ü Àf·fe d¦fSXµ°ffSX LfÂf 2nd BʹfSX IZY WX`ÔÜ

BÔOXû³fZdVf¹ff : ÀfOÞXIY Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ 27 IYe ¸fü°f, 18 §ff¹f»f ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ BÔOXû³fZdVf¹ff IZY ´fd›¸fe þfUf ´fifÔ°f ¸fZÔ Vfd³fUfSX IYû EIY ¶fÀf U ¸fûMXSXÀffBdIY»f IYe d·fOÞXÔ°f ¸fZÔ 27 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊ AüSX 18 ¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f WXû ¦fEÜ Àf¸ff¨ffSX EþZÔÀfe dÀf³WXbAf IYe dSX´fûMXÊ IZY A³fbÀffSX, ¹fWX §fMX³ff Àfb¶ffÔ¦f dþ»fZ IZY dÀfÀfZ³ffÔ¦f ¦ffÔU ¸fZÔ WXbBÊÜ EIY ´fbd»fÀfIY¸feÊ ³fZ Àf¸ff¨ffSX EþZÔÀfe dÀf³WXbAf IYû RYû³f ´fSX ¶f°ff¹ff, ¹fWX Qb§fÊMX³ff SXdUUfSX IYû WXbBÊ AüSX BÀf¸fZÔ IYBÊ »fû¦f ¸ffSXZ ¦fE WX`Ô AüSX IYBÊ §ff¹f»f WXbE WX`ÔÜ ¶fÀf IYSXe¶f 45 »fû¦fûÔ IYû »fZIYSX þf SXWXe ±fe AüSX ´fbd»fÀf ³fZ BÀf Qb§fÊMX³ff IYe þfÔ¨f VfbøY IYSX Qe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Àfb¶ffÔ¦f þ³fSX»f AÀ´f°ff»f ³fZ 27 »fû¦fûÔ IZY ¸fSX³fZ AüSX 18 »fû¦fûÔ IZY ¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f WXû³fZ IYe þf³fIYfSXe Qe WX`Ü

ÀfÔÀIÈYd°f U ÀU°fÔÂf°ff IYf Àfc¹fÊd´fÔOX ¸fWXd¿fÊ Q¹ff³fÔQ ÀfSXÀU°fe

´fMX³ff, ½f¿fÊ: 01, AaIY: 305, Àfû¸f½ffXSX, 12 RYSX½fSXe 2018, ´fÈâX: 12, ¸fc»¹f: 3 ÷Y´f¹fZ

³fûMX¶fÔQe IYû ¦fSXe¶f ³fZ ÀfSXfWXf, »fZdIY³f IbYL »fû¦fûÔ IYe ³feÔQ CXOÞXe WX` : ´feE¸f ¸fûQe

Qb¶fBÊ/EªfZÔÀfeÜ dõ´fÃfe¹f QüSXZ IZY °fWX°f ÀfÔ¹fböY ASX¶f A¸feSXf°f (¹fcEÀfE) ´fWXbÔ¨fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYf Qb¶fBÊ IZY Aû´fZSXf WXfCXÀf ¸fZÔ þ¶fSXQÀ°f ÀUf¦f°f WXbAfÜ Aû´fZSXf WXfCXÀf ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f Àf¸fbQf¹f IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ þWXfÔ A´f³fe ÀfSXIYfSX IZY Afd±fÊIY ³fed°f¦f°f R`YÀf»fûÔ IYû ÀfWXe ¶f°ff¹ffÜ Àff±f WXe dUQZVfe þ¸fe³f ÀfZ dU´fÃf AüSX ´fcUÊ IYe ¹fc´feE ÀfSXIYfSX ´fSX þ¸fIYSX d³fVff³ff Àff²ffÜ WXf»ffÔdIY CX³WXûÔ³fZ Àfe²fZ °füSX ´fSX dIYÀfe IYf ³ff¸f ³fWXeÔ d»f¹ffÜ ´feE¸f ³fZ A´f³fZ ÀfÔ¶fû²f³f ¸fZÔ IYWXf dIY ·ffSX°f AüSX JfOÞXe QZVfûÔ IYf ¦fWXSXf ³ff°ff WX`Ü WX¸ffSXf ³ff°ff dÀfRYÊ IYfSXû¶ffSXe IYf WXe ³fWXeÔ SXWXf WX`, ¶fd»IY ÀfWX¹fû¦fe IYf ·fe SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYBÊ QVfIYûÔ IZY ¶ffQ ·ffSX°f IYf JfOÞXe QZVfûÔ IZY Àff±f ¦fWXSXf AüSX ½¹ff´fIY

U»OXÊ ¦fU³fʸfZÔMX Àfd¸fMX ¸fZÔ ¶fû»fZ ¸fûQe-

·fdU¿¹f IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû d¸f»fIYSX J°¸f IYSX³ff WXû¦ff

Qb¶fBÊ/EþZÔÀfeÜ A´f³fZ ¹fcEBÊ QüSXZ IZY QüSXf³f ´feE¸f ¸fûQe ³fZ SXdUUfSX IYû Qb¶fBÊ ¸fZÔ U»OXÊ ¦fU³fʸfZÔMX Àfd¸fMX ·ff¦f d»f¹ffÜ BÀf QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ ÀUf¦f°f IZY d»fE ¹fcEBÊ IYf VfbdIiY¹ff AQf IYSX°fZ WXbE IYWXf, ¹fcEBÊ ¸fZÔ ¸fbÓfZ A´f³ff´f³f ¸fWXÀfcÀf WXû°ff WX`Ü BÀf Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ¸fb£¹f Ad°fd±f ¶f³ff³ff, ¸fZSXf WXe ³fWXeÔ ¶fd»IY 125 IYSXûOÞX ·ffSX°fUfdÀf¹fûÔ IYf Àf¸¸ff³f WX`Ü' ´feE¸f ¸fûQe ³fZ BÀf ¶ffSX 6 AfSX IYf ¸fÔÂf QZ°fZ WXbE SXWXf dIY Afþ IZY Àf¸f¹f ¸fZÔ BÀf SXfÀ°fZ ´fSX LWX ¸fWXØU´fc¯fÊ IYQ¸f WX`ÔÜ ¸fûQe ³fZ LWX AfSX ¹ff³fe dSXOXйfcÀf, SXe¹fcþ, SXeÀffBIY»f, dSXIYUSX, SXedOXþfB³f AüSX SXe¸f`³¹fbR`YˆYSX IYe ¶ff°f IYeÜ ´feE¸f ³fZ IYWXf dIY B³f LWX IYQ¸fûÔ ÀfZ WX¸f dþÀf þfEÜ ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY Àff»f 2014 ¸fZÔ ¸fÔdþ»f ´fSX ´fWXbÔ¨fZÔ¦fZ UWX Af³fÔQ IYe U`dV½fIY À°fSX ´fSX 'BÊþ AfgRY OXcBÔ¦f d¶fþ³fZÀf' WXû¦feÜ Qb¶fBÊ IYû Qbd³f¹ff IZY d»fE EIY IZY A³fbÀffSX WX¸f Vû¿f ´fZªf 02 ´fSX CXQfWXSX¯f ¶f°ff°fZ Vû¿f ´fZªf 02 ´fSX

´feE¸f ¸fûQe ³fZ A¶fc ²ff¶fe IZY ´fWX»fZ dWXÔQc ¸fÔdQSX IYf dIY¹ff dVf»ff³¹ffÀf

³ff°ff ¶f³ff WX`Ü ¹fWXfÔ IZY VffÀfIYûÔ ³fZ ·ffSX°f IYf Àf¸¸ff³f dIY¹ff WX`, BÀfd»fE WX¸ffSXe dþ¸¸fZQfSXe WX` dIY ¹fWXfÔ IZY AfQVfûÊÔ IYf ·fe ²¹ff³f SXJf

³f¸fû IYe °fªfÊ ´fSX ³fe°feVf ³fZ E¸f´fe ¸fZÔ IYe ¨ff¹f ´fSX ¨f¨ffÊ l ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ ¦Ufd»f¹fSX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f dQ½¹ffÔ¦f dVfdUSX ¸fZÔ dVfSXIY°f IYe À½fSXfªf/EªfZÔÀfeÜ ¸f²¹f ´fiQZVf IZY ¦Ufd»f¹fSX ´fWXbÔ¨fZ d¶fWXfSX IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ d¶fWXfSX IZY »fû¦fûÔ ÀfZ ¨ff¹f ´fSX ¨f¨ffÊ IYeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY d¶fWXfSX IZY »fû¦fûÔ ¸fZÔ JfdÀf¹f°f WX` dIY UZ QZVf IZY IYû³fZ-IYû³fZ ¸fZÔ R`Y»fZ WX`ÔÜ d¶fWXfSX EIY EZd°fWXfdÀfIY ·fcd¸f WX`Ü Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ ¦Ufd»f¹fSX IYû ·fe EZd°fWXfdÀfIY ·fcd¸f ¶f°ff¹ffÜ ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY d¶fWXfSX IZY »fû¦f ¶fûÓf ³fWXe ¶f³f°fZ WX`, ¶fd»IY ¶fûÓf CXNXf°fZ

³fe°feVf ´fSX ·ffþ´ff IYf Q¶ff½f WX` : °fZþÀUe ¶ff¹fÀfe IYe þ³fÀf·ff ¸fZÔ ¶fû»fZ °fZþÀUe, ³fe°feVf IYf þ³ff²ffSX J°¸f BÀfd»fE CX´f¨fb³ffU ÀfZ dIY¹ff dIY³ffSXf À½fSXfªf/´fcd¯fʹffaÜ ³fZ°ff ´fid°f´fÃf °fZþÀUe ¹ffQU A´f³fe ³¹ff¹f ¹ffÂff IZY QcÀfSXZ ÀfÈþ³f §fûMXf»fZ ¸fZÔ d¦fdSXSXfþ dQ³f ´fcd¯fʹff ¸fZÔ ³fe°feVf IbY¸ffSX ´fSX þ¸fIYSX ¶fSXÀfZÜ IYf ·fe WXf±f : °fZþÀUe CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY d¶fWXfSX IYe þ³f°ff IZY Àff±f Àff±f þQ¹fc ³fZ°ffAû IYf ·fe ³fe°feVf IbY¸ffSX ÀfZ ¸fûWX ·fÔ¦f WXû ¦f¹ff WX`Ü BÀfe UþWX ÀfZ d¶fWXfSX ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ CX´f ¨fb³ffU ÀfZ CX³WXûÔ³fZ ´f»»ff ÓffOÞX d»f¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A·fe þQ¹fc ´fSX ·ffþ´ff IYf Q¶ff¶f WX` CX³WXZÔ EIY ·fe dMXIYMX ³f QZIYSX ·ffþ´ff ³fZ A´f³fe ¸fÔVff þfdWXSX IYSX QeÜ Vfd³fUfSX

l ¶feþZ´fe AfSXEÀfEÀf ÀfÔdU²ff³f ¶fQ»f³ff ¨ffWX°fZ WX` l»ff»fc þe ³fZ WX¸fZVff ¦fSXe¶f ¦fbSX¶fûÔ IYe Bªþ°f IYSX³ff dÀfJf¹ff WX`

IYû ÀfOÞXIY ¸ff¦fÊ ÀfZ IYdMXWXfSX ÀfZ ´fcd¯fʹff ´fWXbÔ¨fZÜ IYdMXWXfSX ÀfZ ´fcd¯fʹff 28 dIY»fû¸feMXSX IYe ¹ffÂff ¸fZÔ °fZþÀUe IYû ÀffPÞXZ ¨ffSX §f¯MXZ »f¦fZÜ »f¦f·f¦f 400 ¦ffdOÞX¹fûÔ 10 WXþfSX ÀfZ Ad²fIY Àf¸f±fÊIYûÔ IZY IYfdRY»fZ IZY Àff±f °fZþÀUe ´fcd¯fʹff IZY ÀfdIYÊMX WXfCXÀf ¸fZÔ SXf°f IZY 8 ¶fþZ ´fWXbÔ¨fZÜ ¶ff¹fÀfe ¸fZÔ þ³fÀf·ff IYû Àf¸¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE ³fZ°ff ´fid°f´fÃf °fZþÀUe ¹ffQU ³fZ IYWXf dIY d¶fWXfSX ¸fZÔ °ff³ffVffWX IYe ÀfSXIYfSX ¨f»f SXWXe WX`Ü BÀf ÀfSXIYfSX IYû Af³fZ Uf»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ Àf¶fIY dÀfJf³ff WX`Ü ¸fþ¶fc°fe IZY Àff±f BÀf °ff³ffVffWXe ÀfSXIYfSX IYû ¸fbÔWX °fûOÞX þUf¶f QZ³ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ³fe°feVf ÀfSXIYfSX ¦fSXe¶f, Qd»f°f, ¸fWXfQd»f°f, d´fLOÞXûÔ ´fSX þb»¸f IYSX SXWXe WX`Ü ÀfÔdU²ff³f IYû ¶fQ»f³fZ IZY d»fE ³fSXZÔQi ¸fûQe U AfSXEÀfEÀf ÀffdþVf IYSX SXWXZ WX`Ô,

þ¶fdIY ³fe°feVf IbY¸ffSX CX³fIYû ÀfWX¹fû¦f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ³fe°feVf IbY¸ffSX ¨fûSX QSXUfþZ ÀfZ þ³ffQZVf IYû ²fûJf QZ³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY AfSXÃf¯f IYû »fZIYSX ·ffþ´ff, AfSXEÀfEÀf U þQ¹fc IZY »fû¦f ÀfÔdU²ff³f IYû ¶fQ»f³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ BÀfZ WX¸f»fû¦fûÔ IYû ¶f¨ff³ff WX`, AfSXÃf¯f IYû ¶f¨ff³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY QZVf IZY ¸ffWXü»f IYû d¶f¦ffOÞXf þf SXWXf WX`Ü ¦fSXe¶f-¦fbSX¶ff WXe WX¸ffSXe ÀfÔ´fdØf WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WX¸ffSXZ ¨ff¨ff ³fe°feVf IbY¸ffSX WXSX §ffMX IYf ´ff³fe ´fe ¨fbIZY WX`ÔÜ IY·fe ·ffþ´ff °fû IY·fe ¸ffÔÓfe, IY·fe WX¸ffSXZ Àff±f ÀfSXIYfSX ¶f³ff°fZ WX`Ô AüSX ´f»fMXe ¸ffSX þf°fZ WX`ÔÜ ³fe°feVf IbY¸ffSX 7 ´ffdMXʹfûÔ ÀfZ A¶f °fIY

»fûÀf-dUÀf IYe Àf·fe ÀfeMXûÔ ´fSX ¨fb³ffU »fOÞXZ¦fe þf´f : ´f´´fc À½fSXfªf/´fMX³ffÜ

þ³f Ad²fIYfSX ´ffMXeÊ (»fû) IZY ÀfÔSXÃfIY AüSX ÀffÔÀfQ SXfþZVf SXÔþ³f CXRYÊ ´f´´fc ¹ffQU ³fZ IYWXf WX` dIY ´fiQZVf ¸fZÔ CX³fIYe ´ffMXeÊ »fûIYÀf·ff AüSX dU²ff³fÀf·ff IYe Àf·fe ÀfeMXûÔ ´fSX AIZY»fZ ¨fb³ffU »fOÞXZ¦feÜ CX³fIYe ´ffMXeÊ ¶fQ»ffU IYe SXfþ³fed°f IYSX SXWXe WX` AüSX EIY Àff±fÊIY dUIY»´f QZ³ff ¨ffWX°fe WX`Ü BÀfÀfZ ³f¹ff d¶fWXfSX IYf d³f¸ffʯf WXû¦ff AüSX »fû¦f ·f¹f¸fb¢°f Uf°ffUSX¯f ¸fZÔ þeU³f ½¹f°fe°f IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ ´f´´fc ¹ffQU ³fZ IYWXf dIY Àf°°ff AüSX dU´fÃf Qû³fûÔ ³fZ þ³f°ff IYû NX¦ff WX`, ¦fb¸fSXfWX dIY¹ff WX`Ü þ³f°ff IZY

¦fNX¶fÔ²f³f IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ BÀfd»fE B³fIZY ¶ffSXZ ¸fZÔ EIY þb¸f»ff ¹ffQ Af SXWXf WX` IÈY´f¹ff Àfb³f »fZÔ ‘EZÀff IYûBÊ Àf¦ff ³fWXeÔ, dþÀfIYû B³WXûÔ³fZ NX¦ff ³fWXeÔÜ °fZþÀUe ¹ffQU ¹fWXeÔ ´fSX ³fWXeÔ ÷YIZYÜ CX³fWXûÔ³fZ IYWXf dIY d¶fWXfSX ¸fZÔ OX¶f»f BÔþ³f IYe ÀfSXIYfSX ¨f»f SXWXe WX`. ¶fþMX ¸fZÔ d¶fWXfSX IYû dUVfZ¿f SXfª¹f IYf QþfÊ, dUVfZ¿f ´f`IZYþ ³fWXeÔ d¸f»ffÜ SXfª¹f ¸fZÔ A´fSXf²f, ·fiáf¨ffSX, §fûMXf»fZ ´fSX §fûMXf»fZ WXû SXWXZ WX`ÔÜ §fûMXf»fZ IYe »ffB³f ¸fZÔ ²ff³f §fûMXf»ff, Vfü¨ff»f¹f §fûMXf»ff, ´fcd¯fʹff IYf ³ff¸f ·fe IYBÊ §fûMXf»fZ Vffd¸f»f WX`, »fZdIY³f SXfª¹f ¸fZÔ ¹fWX ¸fbïf ³fWXeÔ ¶f³ffÜ CX³WXûÔ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ´fSX ·fe d³fVff³ff Àff²ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Qû IYSXûOÞX SXûþ¦ffSX, IYf»ff²f³f, Vû¿f ´fZªf 02 ´fSX

P6

À½fSXfªf/´fcd¯fʹffaÜ d¶fWXfSX IZY ´fc½fÊ CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe °fZþÀUe ¹ffQU ³fZ ´fcd¯fʹff ¸fZÔ ÀfÔUfQQf°ff Àf¸¸fZ»f³f IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ³fe°feVf IbY¸ffSX A´f³fZ DY´fSX WXbE IZYÀf IYe UþWX ÀfZ ·ffþ´ff IZY ¦fûQ ¸fZÔ þfIYSX ¶f`NX ¦fE WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ þ³ffQZVf IYf A´f¸ff³f dIY¹ff WX` UZ þ³f°ff IYe AQf»f°f ¸fZÔ ³¹ff¹f IZY d»fE AfE WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¶fþMX ¸fZÔ dUWXfSX IYe A³fQZJe IYe ¦fBÊ WX` ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ ´f`IZYþ IZY ³ff¸f ´fSX d¶fWXfSX IYe ¶fû»fe »f¦ffBÊÜ CX³WXûÔ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX IZY Àf¸feÃff ¹ffÂff IYû ·fe AfSXû WXf±fûÔ »fZ°fZ WXbE IYWXf dIY ³fe°feVf IbY¸ffSX Àf¸feÃff ¹ffÂff IZY QüSXf³f ´fbSXf³fZ IYf¹fûÊÔ IYe Àf¸feÃff IYSX°fZ WX`Ô BÀf ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ³f¹ff IYûBÊ IYf¸f ³fWXeÔ WXbAf WX`Ü ¹fWX ÀfSXIYfSX §fûMXf»fZ¶ffþ IYe ÀfSXIYfSX WX` A¶f d³f›¹f Àff°f d³f›¹f ¸fZÔ ·fe §fûMXf»ff WXû³fZ »f¦ff WX`Ü ¹fWX ÀfSXIYfSX A¦fSX IY·fe þf³fe þfE¦fe °fû A´fSXf²f AüSX ·fiáf¨ffSX IZY d»fE þf³ff þfE¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY B°f³ff ¶fOÞXf ÀfÈþ³f §fûMXf»ff WXbAf ¸f¦fSX dIYÀfe ¶fOÞXZ Ad²fIYfSXe U ³fZ°ff ´fSX IYûBÊ IYfSXÊUfBÊ ³fWXeÔ WXbBÊÜ CX³WXûÔ³fZ AfSXû´f »f¦ff°fZ WXbE IYWXf dIY ÀfÈþ³f §fûMXf»fZ ¸fZÔ d¦fdSXSXfþ dÀfÔWX IZY A»ffUf IYBÊ ·ffþ´ff IZY ³fZ°ff ·fe Vffd¸f»f WX`ÔÜ EIY °fSXRY ³fe°feVf IbY¸ffSX Qd»f°f IYû °fe³f dOXÀfd¸f»f þ¸fe³f QZ³fZ IYe ¶ff°f IYSX°fZ WX` UWXe QcÀfSXe °fSXRY d¦fdSXSXfþ SXfþ dÀfÔWX Qd»f°fûÔ Vû¿f ´fZªf 02 ´fSX

WX`ÔÜ SXfª¹f ¸fZÔ WXbBÊ VfSXf¶f¶fÔQe ´fSX ¶fû»f°fZ WXbE CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¶fWXb°f ÀfZ SXfª¹f VfSXf¶f¶fÔQe IZY d»fE dWX¸¸f°f ³fWXe þbMXf ´ff°fZ WX`ÔÜ WX¸f³fZ IYSXIZY dQJf¹ffÜ ¶f°ff QZÔ dIY, d¶fWXfSX IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ ¦Ufd»f¹fSX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f dQ½¹ffÔ¦f dVfdUSX ¸fZÔ dVfSXIY°f IYeÜ ¦Ufd»f¹fSX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f dQ½¹ffÔ¦f dVfdUSX ¸fZÔ SXdUUfSX IYû ÀfeE¸f ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ ¸fb£¹f Ad°fd±f SXf¿MÑ´fd°f SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ IZY Àff±f dQ½¹ffÔ¦fûÔ ÀfZ ¸fb»ffIY°f Vû¿f ´fZªf 02 ´fSX IYeÜ dQ½¹ffÔ¦fûÔ ¸fûWX³f ·ff¦fU°f IYf ¶fOÞXf ¶f¹ff³f

QZVf IZY d»fE °fe³f dQ³fûÔ ¸fZÔ ÀfZ³ff °f`¹ffSX IYSX ÀfIY°ff W`X ÀfÔ§f

À½fSXfªf/¸fbþµRYSX´fbSXÜ SXf¿MÑXe¹f ÀU¹fÔÀfZUIY ÀfÔ§f IZY ÀfSX ÀfÔ§f¨ff»fIY ¸fûWX³f SXfU ·ff¦fU°f ³fZ IYWXf WX` dIY QZVf U Àf¸ffþ IZY d»fE Àf¶fIbYL ³f¹füLfUSX WX`Ü QZVf IYû þøYSX°f ´fOÞXe °fû °fe³f dQ³fûÔ ¸fZÔ AfSXEÀfEÀf IYe ÀfZ³ff °f`¹ffSX WXû þfE¦feÜ SXdUUfSX IYû dþ»ff ÀIcY»f IZY ¸f`Qf³f ¸fZÔ UZ ÀU¹fÔÀfZUIYûÔ IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX SXWXZ ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ÀfÔ§f EIY ´fdSXUfSX WX`Ü dþÀf dQ³f ·ffSX°f dWXÔQc SXf¿MÑX ¶f³f þfE¦ff BÀf¸fZÔ Àf·fe ´fQ Àf¸ff~ WXû þfEÔ¦fZÜ CXÀfIZY ¶ffQ ÀfÔ§f EIY ´fdSXUfSX IZY øY´f ¸fZÔ IYf¸f IYSX°ff SXWXZ¦ffÜ LWX dQ³f IZY ´fiUfÀf IZY AÔd°f¸f dQ³f ÀfÔ§f ´fi¸fbJ ³fZ EIY §fÔMXZ IYe ¶füdðIY IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ ÀU¹fÔÀfZUIYûÔ IYû VffJfAûÔ ¸fZÔ Ad²fIY þf³fZ ´fSX þûSX dQ¹ffÜ IYWXf dIY WX¸fZÔ ´fi°¹fZIY dQ³f VffJf ¸fZÔ þf³ff ¨ffdWXEÜ ´fi°¹fZIY dQ³f ³fWXeÔ °fû ´fi°¹fZIY Àf~fWX ¹ff CXÀfÀfZ ·fe ³ff WXû ¸ffWX ¸fZÔ EIY ¶ffSXÜ A¦fSX CXÀfÀfZ ·fe ³ff WXû °fû ÀfÔ§f IZY ¸fc»f 6 IYf¹fÊIiY¸fûÔ AüSX EZÀfe ¶füdðIY Vû¿f ´fZªf 02 ´fSX

WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX ¶f³fe °fû J°¸f WXû¦ff VfSXf¶f IYf IYf»ff IYf³fc³f : SX§fbUÔVf dÀfÔWX À½fSXfªf/U`Vff»feÜ SXfþQ ³fZ°ff SX§fbUÔVf ´fiÀffQ dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY d¶fWXfSX ¸fZÔ WXSX °fSXRY »fcMX ¸f¨fe WX`ÔÜ IYWXeÔ §fûMXf»fZ WXû SXWXZ WX`Ô °fû IYWXeÔ VfSXf¶f¶fÔQe IZY ³ff¸f ´fSX þ³f°ff IYû ´fSXZVff³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX ¶f³fe °fû d¶fWXfSX ÀfZ VfSXf¶f IZY IYf»ff IYf³fc³f IYû J°¸f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ ¸fbþµRYSX´fbSX þf³fZ IZY QüSXf³f U`Vff»fe dþ»fZ IZY Qü»f°f´fbSX ¸fZÔ SX§fbUÔVf ´fiÀffQ dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY d¶fWXfSX ¸fZÔ EIY »fûIYÀf·ff EUÔ Qû d¶fWXfSX dU²ff³f Àf·ff ÃfZÂf IZY CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ SXfþQ Àf·fe

ÀfSXûIYfSX ÀfZ dIYÀfe IYû IYûBÊ ¸f°f»f¶f ³fWXeÔ WX`Ü IYûBÊ A´f³fe IbYÀfeÊ ¶f¨ff³fZ IYe SXfþ³fed°f IYSX SXWXf WX` °fû IYûBÊ A´f³fZ ´fdSXUfSX IYe SXfþ³fed°f IYû À±ffd´f°f IYSX³ff ¨ffWX°ff WX`Ü Vû¿f ´fZªf 02 ´fSX

CXOÞXe IZY ¶ffQ Af¸feÊ I`ÔY´f ´fSX QcÀfSXf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf Af°fÔIYe WX¸f»ff

5 þUf³f VfWXeQ, þ`Vf IZY 4 Af°fÔIYe PXZSX þ¸¸fc/EªfZÔÀfeÜ

þ¸¸fc IYV¸feSX IZY ÀfbÔþUfÔ Af¸feÊ I`YÔ´f ¸fZÔ §fbÀfZ Af°fÔdIY¹fûÔ IZY dJ»ffRY ÀfZ³ff IYf Afg´fSXZVf³f A¶f ·fe þfSXe WX`Ü A¶f °fIY ÀfbSXÃff ¶f»fûÔ ³fZ ¨ffSX Af°fÔdIY¹fûÔ IYû ¸ffSX d¦fSXf¹ff WX`, þ¶fdIY ´ffÔ¨f VfWXeQ WXû ¦fE WX`ÔÜ UWXeÔ EIY Af¸f ³ff¦fdSXIY IYû ·fe A´f³fe þf³f ¦fÔUf³fe ´fOÞXe WX`Ü Af°fÔdIY¹fûÔ IYû ¸ffSX d¦fSXf³fZ IZY d»fE Vfd³fUfSX Àfb¶fWX ÀfZ³ff IYf Afg´fSXZVf³f VfbøY WXbAf ±ffÜ dRY»fWXf»f ÀfbÔþUfÔ Af¸feÊ I`YÔ´f ¸fZÔ EIY ÀfZ Qû AüSX Af°fÔdIY¹fûÔ IZY dL´fZ WXû³fZ IYe AfVfÔIYf þ°ffBÊ þf SXWXe WX`Ü BÀf ¶fe¨f Af¸feÊ

VfWXeQ WXbAf d¶fWXfSX IYf »ff»f, d´f°ff IYû ¶fZMXZ IYe VfWXfQ°f ´fSX ¦fUÊ

À½fSXfªf/J¦fdOÞX¹ffÜ J¦fdOÞX¹ff dþ»fZ IYf ¶fZMXf QZVf IYe SXÃff IYSX°fZ WXbE VfWXeQ WXû ¦f¹ffÜ ¨ffSX RYSXUSXe IYû ´fcÔL ¸fZÔ Af°fÔdIY¹fûÔ ÀfZ ¸fbNX·fZOÞX IZY QüSXf³f UWX ¶fbSXe °fSXWX §ff¹f»f WXû ¦f¹ff ±ffÜ Af¸feÊ AÀ´f°ff»f ¸fZÔ CXÀfIYf B»ffþ ¨f»f SXWXf ±ffÜ EIY Àf´°ffWX °fIY dþÔQ¦fe AüSX ¸fü°f ÀfZ þcÓf³fZ IZY ¶ffQ CX³fIYe ¸fÈ°¹fb WXû ¦fBÊÜ J¦fdOÞX¹ff dþ»fZ IZY ¨fü±f¸f ±ff³ff ÃfZÂf AÔ°f¦fÊ°f ¶fi¸WXf ¦ffÔU d³fUfÀfe ³ff¦fZV½fSX ¹ffQU IYû A´f³fZ 24 U¿feʹf Vû¿f ´fZªf 02 ´fSX

¨feRY d¶fd´f³f SXfU°f ·fe þ¸¸fc-IYV¸feSX ´fWXbÔ¨f ¦fE WX`Ô AüSX CX³fIYe A¦fbUfBÊ ¸fZÔ ÀfbSXÃff ¶f»f Af°fÔdIY¹fûÔ IYû ¸fbÔWX°fûOÞX þUf¶f QZ³fZ ¸fZÔ þbMXZ WXbE WX`ÔÜ þ¸¸fc-IYV¸feSX ¸fZÔ ÀfbÔþUfÔ Af¸feÊ I`YÔ´f IYû Af°fÔdIY¹fûÔ ³fZ d³fVff³ff ¶f³ff¹ff WX`Ü Vfd³fUfSX Àfb¶fWX ´ffÔ¨f ¶fþZ IYSXe¶f VfbøY WXbE BÀf Af°fÔIYe WX¸f»fZ ¸fZÔ A¶f°fIY ´ffÔ¨f þUf³f VfWXeQ WXû ¦fE WX`Ô, þ¶fdIY IbYL A³¹f IZY §ff¹f»f WXû³fZ IYe J¶fSX WX`Ü B³f¸fZÔ ÀfZ 2 IYe WXf»f°f ¦fÔ·feSX ¶f°ffBÊ þf SXWXe WX`Ü WX¸f»fZ ¸fZÔ ÀfZ³ff IZY þUf³f IYe ¶fZMXe ·fe §ff¹f»f WXû ¦fBÊ WX`Ü WX¸f»fZ ¸fZÔ EIY ³ff¦fdSXIY IYe ¸fü°f ·fe WXû ¦fBÊ WX`Ü »f¦ff°ffSX QcÀfSXZ Vû¿f ´fZªf 02 ´fSX

ÀfeMXûÔ ´fSX ·ffSXe UûMX ÀfZ þe°f QþÊ IYSXZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY d¶fWXfSX ¸fZÔ IYfRYe °fZþe ÀfZ A´fSXf²f ¶fPÞXf WX`Ü »fcMX, ¨fûSXe, ¶f»ff°IYfSX EUÔ WX°¹ff IYe §fMX³ffEÔ Af¸f WXû ¦fBÊ WX`ÔÜ »fû¦f A´f³fZ Af´f IYû AÀfbSXdÃf°f ¸fWXÀfcÀf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ »fZdIY³f BÀf AûSX ÀfSXIYfSX IYf IYûBÊ ²¹ff³f ³fWXeÔ WX`Ü SXfVf³f EUÔ IZYSXûdÀf³f ÀfZ ¦fSXe¶fûÔ IYf ³ff¸f WXMXf¹ff þf SXWXf WX`Ü IZYSXûdÀf³f °fZ»f ¶fÔQ IYSX³fZ IYe ÀffdþVf WXû SXWXe WX`Ü d¶fWXfSX ¸fZÔ UÈðf´fZÔVf³f Qû U¿fûÊÔ ÀfZ ¶fÔQ WX`Ü ¶ff»fc¶fÔQe IZY IYfSX¯f ´fÔ¨ff¹f°f IYf IYf¸f ³fWXeÔ WXû SXWXf WX`Ü Ad²fIYfÔVf ÀfSXIYfSXe ¹fûþ³ffEÔ NX´f WX`ÔÜ SXfþQ ³fZ°ff ³fZ IYWXf dIY ¹fdQ WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX ¶f³fZ¦fe °fû d¶fWXfSX ¸fZÔ þû VfSXf¶f IYf IYf»ff IYf³fc³f WX`, CXÀfZ J°¸f IYSXZÔ¦fZÜ Àff±f WXe BÀf IYf³fc³f IYû ¶fQ»f QZÔ¦fZÜ A·fe d¶fWXfSX ¸fZÔ 56 WXþfSX »fû¦f VfSXf¶f IZY IYfSX¯f þZ»f ¸fZÔ ¶fÔQ WX`Ô dþÀf¸fZÔ 55 WXþfSX Qd»f°f U¦fÊ IZY »fû¦f Vffd¸f»f WX`ÔÜ ¹fWX ¦f»f°f IYf³fc³f WX`Ü BÀf¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYSX³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü

Address : House no.2, Sameer Sadan, Mitra Compound, Boring Road, Patna-1

North India Enquiry No. +91-9555145205, 8588845898


02 d¶fWXfSX CX´f ¨fb³ffU

www.swarajlive.com

SXfªf²ff³fe

´fMX³ff

Àfû¸f½ffSX, 12 RYSX½fSXeX , 2018

CX¸¸feQUfSXe IYû »fZ E³fOXeE ¸fZÔ ¨fPÞXf dÀf¹ffÀfe ´ffSXf, IYfÔ¦fiZÀf IYû SXfþQ IYf ÓfMXIYf À½fSXfªf/´fMX³ffÜ

d¶fWXfSX dU²ff³fÀf·ff IYe Qû AüSX »fûIYÀf·ff IYe EIY ÀfeMX ´fSX A¦f»fZ ¸fWXe³fZ WXû³fZUf»fZ CX´f¨fb³ffU IYû »fZIYSX ´fiQZVf ¸fZÔ dÀf¹ffÀfe ´ffSXf ¨fPÞX³fZ »f¦ff WX`Ü E³fOXeE ¸fZÔ Vffd¸f»f ÀfØff²ffSXe Q»f þQ¹fc ³fZ EIY AûSX þWXfÔ ÀffRY IYSX ¨fbIYf WX` dIY UWX CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ A´f³ff CX¸¸feQUfSX ³fWXeÔ CX°ffSXZ¦ffÜ UWXeÔ, A¶f ·ffþ´ff AüSX E³fOXeE IZY A³¹f §fMXIY Q»fûÔ ¸fZÔ WXe CX¸¸feQUfSX CX°ffSX³fZ IYû »fZIYSX SXfþ³fed°f °fZþ WXû ¦f¹fe WX`Ü B³f Àf¶fIZY ¶fe¨f CX´f¨fb³ffU IYû »fZIYSX SXfþQ AüSX IYfÔ¦fiZÀf IZY ¶fe¨f ·fe JeÔ¨f°ff³f þfSXe WX`Ü E³fOXeE ¸fZÔ ´fZ¨f þWXf³ff¶ffQ IYe ÀfeMX IYû »fZIYSX RÔYÀf ¦f¹ff WX`Ü ·ffþ´ff IYf ASXdSX¹ff IYe »fûIYÀf·ff U ·f·fbAf dU²ff³fÀf·ff ÀfeMX ÀfZ ¨fb³ffU »fOÞX³ff °f¹f WX`Ü BÀfe IZY ¸fïZ³fþSX Àfû¸fUfSX IYû CX´f¨fb³ffU IYû »fZIYSX ·ffþ´ff IYûSX IY¸fZMXe IYe ¶f`NXIY ·fe WX`Ü UWXeÔ, CX´f¨fb³ffU IYe Àf·fe ÀfeMXûÔ ´fSX SXfþQ IYe QfUZQfSXe ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf IYû ¶fOÞXf ÓfMXIYf »f¦ff WX`Ü JfÀfIYSX ·f·fbAf dU²ff³fÀf·ff ÀfeMX ´fSX ´fZ¨f RÔYÀf ¦f¹ff WX`Ü ¸ff»fc¸f WXû dIY A¦f»fZ ¸fWXe³fZ IYe 11 °ffSXeJ IYû ASXdSX¹ff »fûIYÀf·ff ÀfeMX AüSX dU²ff³fÀf·ff IYe þWXf³ff¶ffQ AüSX ·f·fbAf dU²ff³fÀf·ff ÀfeMX IYû »fZIYSX CX´f¨fb³ffU WXû³ff WX`Ü °fe³fûÔ ÀfeMXZÔ d³f²f³f IZY IYfSX¯f Jf»fe WXbBÊ WX`ÔÜ ·f·fbAf dU²ff³fÀf·ff ÀfeMX ´fSX ·ffþ´ff IYf IY¶þf ±ff, þ¶fdIY A³¹f Qû³fûÔ ÀfeMXZÔ SXfþQ IZY IY¶þZ ¸fZÔ ±feÜ UWXeÔ, WXf»f ¸fZÔ SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ WXbE CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff IYû ¶fOÞXf ÓfMXIYf »f¦ff ±ffÜ

ÀfeMX ´fSX RÔYÀff ´fZ¨f

³fe°feVf IbY¸ffSX IZY dRYSX ÀfZ E³fOXeE ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IZY ¶ffQ ÀfZ d¶fWXfSX ¸fZÔ ¹fWX ´fWX»ff CX´f¨fb³ffU WXû SXWXf WX`Ü BÀf UþWX ÀfZ BÀfIYe ¸fWXØff ¶fPÞX ¦f¹fe WX`Ü ·ffþ´ff ¦fNX¶fÔ²f³f IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe ´ffMXʳfSX WX`Ü þQ¹fc ³fZ CX´f¨fb³ffU ³f »fOÞX³fZ IYe §fû¿f¯ff IYSX ¦fZÔQ ·ffþ´ff IZY ´ff»fZ ¸fZÔ OXf»f Qe WX`Ü E³fOXeE ¸fZÔ ´fZ¨f þWXf³ff¶ffQ IYe ÀfeMX IYû »fZIYSX RÔYÀf°ff dQJ SXWXf WX`Ü ·ffþ´ff IYf ASXdSX¹ff U ·f·fbAf ÀfZ ¨fb³ffU »fOÞX³ff °f¹f ¸ff³ff þf SXWXf WX`Ü WXf»ffÔdIY, BÀf ´fSX AÔd°f¸f R`YÀf»fZ IYû »fZIYSX Àf¶fIYe d³f¦ffWXZÔ ·ffþ´ff IYe AûSX ÀfZ Af¹fûdþ°f ¶f`NXIYûÔ ´fSX þf dMXIYe WX`ÔÜ þWXf³ff¶ffQ ÀfeMX IYû »fZIYSX E³fOXeE ¸fZÔ RÔYÀff ´fZ¨f d´fL»fZ dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ þWXf³ff¶ffQ ÀfeMX ´fSX SXf»fûÀf´ff IYf CX¸¸feQUfSX ±ffÜ BÀf ¶ffSX ·fe SXf»fûÀf´ff QfUf NXûÔIY SXWXf WX`Ü d´fL»fZ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY ¶ffQ SXf»fûÀf´ff ·fe Qû ¦fbMX ¸fZÔ ¶fÔMXf WXbAf WX`Ü EIY IYf ³fZ°fÈ°U CX´fZÔQi IbYVfUfWXf IYSX SXWXZ WX`Ô, °fû QcÀfSX ²fOÞXZ IYf ³fZ°fÈ°U þWXf³ff¶ffQ IZY ÀffÔÀfQ OXfg A÷Y¯f IbY¸ffSX IYSX SXWXZ WX`Ü A÷Y¯f IbY¸ffSX ³fZ BÀf ÀfeMX ´fSX A´f³ff QfUf ·fe NXûÔIY dQ¹ff WX`Ü IYWXf þf SXWXf WX` dIY BÀf¸fZÔ A÷Y¯f IbY¸ffSX IYe SXfþ³fed°fIY ´fIYOÞX IYe ·fe ´fSXeÃff WXû¦feÜ UWXeÔ, þe°f³fSXf¸f ¸ffÔÓfe IZY ³fZ°fÈ°U Uf»fe WX¸f IYe ³fþSX ·fe BÀf ÀfeMX ´fSX WX`Ü BÀf IYfSX¯f þWXf³ff¶ffQ ÀfeMX ·ffþ´ff ÀfZ WXMX IYSX WXe E³fOXeE IZY dIYÀfe AüSX §fMXIY Q»f IYû WXe d¸f»f³fZ IYe ¨f¨ffÊ Ad²fIY WX`Ü U`ÀfZ dIYÀf ÀfeMX ´fSX IYü³f-ÀfZ Q»f IYf CX¸¸feQUfSX WXû¦ff, Af³fZUf»fZ dQ³fûÔ ¸fZÔ E³fOXeE IZY UdSXâ ³fZ°ffAûÔ IYe

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX ´fMX³ff ´fWXbÔ¨fZ ¶ffg»feUbOX IZY 'WXeSXû ³fÔ¶fSX U³f' ¦fûdUÔQf, »fû¦fûÔ ÀfZ ´fcLf- IYf WXf»f ¶ff ? À½fSXfªf/´fMX³ffÜ ¶ffg»feUbOX IZY þf³fZ¸ff³fZ E¢MXSX ¦fûdUÔQf þ¶f ¸fÀ°fe IZY ¸fcOX ¸fZÔ WXû°fZ WX` °fû ¢¹ff ·fûþ´fbSXe AüSX ¢¹ff dRY»¸fe OXf¹f»ffg¦f CX³fIYf AÔQfþ WXe IbYL A»f¦f WXû°ff WX`Ü ¦fûdUÔQf ÀfZ þ¶f CX³fIYe A¦f»fe dRY»¸f IYû »fZIYSX ÀfUf»f ´fcLf ¦f¹ff °fû CX³WXûÔ³fZ JbQ IYWXf dIY WX¸fZÔ A´f³fe A¦f»fe dRY»¸f IYf B³°fþfSX WX`Ü ¶ffg»feUbOX IYû IYBÊ Àfb´fSXdWXMX dRY»¸f QZ³fZ Uf»fZ AüSX WXeSXû ³fÔ¶fSX U³f IZY ³ff¸f ÀfZ ¸fVfWXcSX ¦fûdUÔQf SXdUUfSX IYû ´fMX³ff ¸fZÔ ±fZÜ ¦fûdUÔQf ÀfZ þ¶f CX³fIYe A¦f»fe dRY»¸f IYû »fZIYSX ÀfUf»f ´fcLf ¦f¹ff °fû CX³WXûÔ³fZ JbQ IYWXf dIY, WX¸fZÔ A´f³fe A¦f»fe dRY»¸f IYf ¶fZÀf¶fie ÀfZ B³°fþfSX WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ´ffMXʳfSX-2 dRY»¸f IYe J¶fSXûÔ IYû ·fe ¦f»f°f ¶f°ff¹ffÜ ¦fûdUÔQf ³fZ IYWXf dIY WX¸f JbQ A´f³fe A¦f»fe dRY»¸f IYe °f`¹ffSXe IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ¦fûdUÔQf ³fZ ¶ff°f¨fe°f ¸fZÔ ÀffRY IYSX dQ¹ff dIY Uû WXeSXû ³fÔ¶fSX U³f þøYSX WX`Ô »fZdIY³f ³fZ°ff ³fÔ¶fSX U³f ¶f³f³fZ IYe IYûBÊ ¨ffWX°f ³fWXeÔ WX`Ü ´fMX³ff Af¹fZ ¦fûdUÔQf ³fZ ³f dÀfRYÊ A´f³fZ dRY»¸f IZY OXf¹f»ffg¦f AüSX ¦ff³fZ Àfb³ff¹fZÔ ¶fd»IY ·fûþ´fbSXe ¸fZÔ »fû¦fûÔ ÀfZ 'IYf WXf»f ¶ff' ¹fZ ·fe ´fcLfÜ

·fûþ´fbSX ¸fZÔ ³fWXSX ÀfZ d¸f»fe ¸fdWX»ff IYe »ffVf, ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f ¸fZÔ þbMXe ´fbd»fÀf À½fSXfªf/·fûªf´fbSXÜ ·fûþ´fbSX ¸fZÔ SXdUUfSX IYû ³fWXSX ¸fZÔ Aðʳf¦³f AUÀ±ff ¸fZÔ ¸fdWX»ff IYf VfU d¸f»ffÜ VfU d¸f»f³fZ ÀfZ ´fcSXZ B»ffIZY ¸fZÔ Àf³fÀf³fe R`Y»f ¦fBÊÜ §fMX³ff ¨fSX´fûJSXe ±ff³ff IZY ´fd»f¹ff ³fWXSX IYe WX` þWXfÔ ³fWXSX IZY ´ffÀf ÀfZ þf SXWXZ IbYL »fû¦fûÔ ³fZ ´ff³fe ¸fZÔ ¸fdWX»ff IYf VfU °f`SX°ff QZJfÜ ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ °f°IYf»f BÀfIYe Àfc¨f³ff À±ff³fe¹f ´fbd»fÀf IYû Qe dþÀfIZY ¶ffQ ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fe ´fbd»fÀf ³fZ ¸fdWX»ff IZY VfU IYû IY¶þZ ¸fZÔ »fZ d»f¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ §fMX³ffÀ±f»f ´fSX ¸füþcQ ¦fif¸fe¯fûÔ ÀfZ ¸fdWX»ff IYe dVf³ff£°f IYSXf³fZ IYe IYûdVfVf IYe »fZdIY³f IYfRYe QZSX °fIY ¸fdWX»ff IYe dVf³ff£°f ³fWXe WXû ÀfIYeÜ VfU d¸f»f³fZ IZY 2 §fÔMXZ ¶fe°f þf³fZ IZY ¶ffQ ¸fdWX»ff IYe dVf³ff£°f SXûWX°ffÀf IZY IY¨LUfÔ d³fUfÀfe ¸fZWX³ffþ Jf°fc³f IZY ÷Y´f ¸fZ WXbBÊ þû Qû dQ³fûÔ ÀfZ §fSX ÀfZ ¦ff¹f¶f ±feÜ ´fbd»fÀf IZY ¸fb°ffd¶fIY ¸fZWX³ffþ IZY §fSXUf»fûÔ ³fZ CXÀfIYe ¦fb¸fVfbQ¦fe IYe Àfc¨f³ff IY¨LUfÔ ±ff³fZ IYû Qe ±fe dþÀfIZY ¶ffQ ´fbd»fÀf ¸fZWX³ffþ IYe Jûþ¶fe³f ¸fZÔ »f¦f ¦fBÊ ±feÜ dRY»fWXf»f ´fbd»fÀf Àf·fe ´fWX»fbAûÔ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f ¸fZÔ þbMXe WX`Ü ´fbd»fÀf ³fZ ¸fdWX»ff IZY VfU IYû ´fûÀMX¸ffMXʸf IZY d»fE AfSXf ÀfQSX AÀ´f°ff»f ·fZþ dQ¹ff WX`Ü

¨ffSX dQ³fûÔ °fIY d¶fWXfSX ¸fZÔ Lf¹fZ SXWXZÔ¦fZ ¶ffQ»f IY»f U ´fSXÀfûÔ WXû ÀfIY°fe WX` WX»IYe ¶ffdSXVf À½fSXfªf/´fMX³ffÜ A·fe ¨ffSX ÀfZ ´ffÔ¨f dQ³fûÔ °fIY ¸füÀf¸f ¸fZÔ ¶fQ»ffU þfSXe SXWXZ¦ff. dQ³f ¸fZÔ ¶ffQ»f Lf¹fZ SXWX³fZ ÀfZ Ad²fIY°f¸f °ff´f¸ff³f ¸fZÔ d¦fSXfUMX Af¹fZ¦fe. BÀfÀfZ ±fûOÞXe NXÔOXIY ·fe »f¦f ÀfIY°fe WX`Ü BÀfIZY A»ffUf WX»IYe ´fLbAf WXUf ÀfZ ·fe »fû¦fûÔ IYû ´fSXZVff³fe ¶fPÞX ÀfIY°fe WX`Ü ¸füÀf¸f IZYÔQi IZY A³fbÀffSX ´fd›¸fe dUÃfû·f IZY IYfSX¯f ¸füÀf¸f ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf Af SXWXf WX`, þû dRY»fWXf»f ¶fSXIYSXfSX SXWXZ¦ff. ¸füÀf¸f U`Äffd³fIYûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY A·fe ´fd›¸fe dUÃfû·f ´fÔþf¶f AüSX WXdSX¹ff¯ff IZY ÃfZÂf ÀfZ ´ffdIYÀ°ff³f IYe °fSXRY dVfµMX WXû SXWXf WX`Ü CXÀfe IZY AÀfSX IZY IYfSX¯f B²fSX ·fe ¶ffQ»f Af¹fZ WXbE WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¸füÀf¸f IZYÔQi IYe AûSX ÀfZ ´fcSXZ d¶fWXfSX IZY d»fE 12 AüSX 13 RYSXUSXe IYû ¦fSXþ IZY Àff±f WX»IYe ¶ffdSXVf IYe WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff ½¹föY IYe ¦f¹fe WX`Ü Qû Qû³fûÔ ÀfZ dQ³f ¸fZÔ ¶ffQ»f Lf¹fZ SXWX³fZ IYf AÀfSX dQJ³fZ »f¦ff WX`Ü Ad²fIY°f¸f °ff´f¸ff³f 28 dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf °fIY ´fWXbÔ¨f ¦f¹ff ±ff AüSX ³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f ¸fZÔ ·fe ¨ffSX dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf °fIY ¶fPÞXû°fSXe QþÊ IYe ¦f¹fe ±feÜ UWXeÔ Vfd³fUfSX IYû Ad²fIY°f¸f °ff´f¸ff³f 25.6 dOX¦fie U ³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f 10.9 dOX¦fie QþÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àf¶fÀfZ IY¸f ´fcd¯fʹff ¸fZÔ 9.5 dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf SXWXfÜ

¸fWXfdVfUSXfdÂf ´fSX 13 IYû ´fcþ³f IYf ßfZâ ¹fû¦f À½fSXfªf/´fMX³ffÜ BÀf ¶ffSX ¸fWXfdVfUSXfdÂf IYe d°fd±f IYû »fZIYSX ·fi¸f IYe dÀ±fd°f WX`Ü ´fÔ¨ffÔ¦f ·fe 13 RYSXUSXe AüSX 14 RYSXUSXe IYû ¸fWXfdVfUSXfdÂf IYe d°fd±f ¶f°ff SXWXZ WX`ÔÜ VffÀÂfûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY ¸fWXfdVfUSXfdÂf IYf Ui°f RYf»¦fb³f ¸ffÀf IÈY¿¯f ¨f°fbQVfeÊ d°fd±f IYû ¸f³ff¹ff þf°ff WX`Ü BÀf IYfSX¯f ´fcþ³f AüSX AfSXf²f³ff IYf IYf¸f 13 IYû IYSX³ff ßfZ¹fÀIYSX WX`Ü ´fÔdOX°f ßfe dÂf´ffNXe IZY A³fbÀffSX BÀf ¶ffSX 13 RYSXUSXe dQ³f ¸fÔ¦f»fUfSX IYe SXfdÂf 10 ¶fþIYSX 22 d¸f³fMX ´fSX ¨f°fbQÊVfe d°fd±f ´fifSXÔ·f WXû SXWXe WX`, þû A¦f»fZ dQ³f 14 RYSXUSXe dQ³f ¶fb²fUfSX IYe SXfdÂf 12 ¶fþIYSX 17 d¸f³fMX °fIY SXWXZ¦feÜ BÀf IYfSX¯f BÀf dQ³f ¸fWXdfVfUSXfÂfe IYe ´fcþf IYSX³fe ¨ffdWXEÜ VffÀÂfûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY ´fiQû¿f EUÔ A²fÊSXfdÂf ¸fZÔ ½¹ff~ ¨f°fbQVfeÊ d°fd±f ¸fZÔ WXe dVfUSXfdÂf IYf Ui°f ¸f³ff¹ff þf°ff WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ ¸fWXfdVfUSXfdÂf IYf Ui°f 13 RYSXUSXe IYû ¸f³ff³ff CXØf¸f WXû¦ffÜ ¢¹fûÔdIY 13 RYSXUSXe IYû Ui°f IYSX³fZ Uf»fZ BÀf Ui°f IYû ´fcSXZ dQ³f IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ Ui°f IYf ´ffSX¯f UWX A¦f»fZ dQ³f ¶fb²fUfSX 14 RYSXUSXe IYû ´fif°f: IYf»f WXe IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ WXf»ffÔdIY CXQ¹ff d°fd±f ¸fZÔ ¨f°fbQÊVfe WXû³fZ IZY IYfSX¯f 14 RYSXUSXe IYû BÀf Ui°f IYSX³fZ IZY ¶ffQ ´ffSX¯f CXÀfe dQ³f Àff¹fÔ IYf»fe³f IYSXZÔ¦fZÜ ¢¹fûÔdIY SXfdÂf ¸fZÔ ¨f°fbQÊVfe d°fd±f ¶fb²fUfSX IYe SXfdÂf 12 ¶fþIYSX 17 d¸f³fMX °fIY WXe WX`Ü ´fÔdOX°f ´fiZ¸fÀff¦fSX ´ffÔOXZ¹f IZY A³fbÀffSX VffÀÂfûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY 13 RYSXUSXe dQ³f ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ¸fWXfdVfUSXfdÂf IYf Ui°f IYSX³ff CXd¨f°f WXû¦ffÜ »fZdIY³f IbYL ´fÔ¨ff¦fûÔ IZY A³fbÀffSX 14 RYSXUSXe dQ³f ¶fb²fUfSX IYû ·fe IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ ¢¹fûÔdIY CXÀf dQ³f ¨f°fbQÊVfe ¹fböY d³fdVf±fIYf»f ¹fû¦f WXû³fZ IZY IYfSX¯f BÀf dQ³f ·fe Ui°f ¸ff³¹f WX`Ü Vfd³fUfSX IYû SXfþUÔVfe ³f¦fSX dÀ±f°f WX³fb¸ff³f ¸fÔdQSX ÀfZ ¸fÔÂfe ³fÔQ dIYVfûSX ¹ffQU U Qe§ff IZY dU²ff¹fIY OXfg ÀfÔþeU ¨füSXdÀf¹ff ³fZ ßfe ßfe ¸fWXfdVfUSXfdÂf ¸fWXû°ÀfU Vfû·ff ¹ffÂff Af³fÔQ Àfd¸fd°f IZY SX±f IYû ÀfÔ¹fböY øY´f ÀfZ ÓfÔOXe dQJfIYSX SXUf³ff dIY¹ffÜ UWXeÔ VfWXSX IZY Àfd¸fd°f¹fûÔ IZY õfSXf dUd·f³³f B»ffIYûÔ ÀfZ Vfû·ff ¹ffÂf d³fIYf»fe þf SXWXe WX`, dþÀfIYf ´fi¨ffSX-´fiÀffSX SX±f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ ¦füSX°f»f¶f WX` dIY »f¦f·f¦f 14 Àfd¸fd°f¹fûÔ IZY õfSXf A´f³fZ-A´f³fZ ÃfZÂfûÔ ÀfZ ·fþ³f ¸fÔOXd»f¹fûÔ IZY õfSXf ¦ff¹f³f-¶ffþ³f IYSX°fZ WXbE ·f½¹f ÓffÔIYe d³fIYf»fe þf SXWXe WX`Ü B³f °f¸ff¸f ÓffgdIY¹fûÔ IYf Ad·f³f³Q³f d¶fWXfSX IZY ¸ff³f³fe¹f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX EUÔ CX´f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ßfe ÀfbVfe»f IbY¸ffSX ¸fûQe, IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe ßfe SXdU VfÔIYSX ´fiÀffQ EUÔ ßfe SXf²ff¸fûWX³f dÀfÔWX, IZYÔQie¹f SXfª¹f ¸fÔÂfe SXf¸fIÈY´ff»f ¹ffQU, ¸ff³f³fe¹f ÀffÔÀfQ AfSXIZY dÀf³WXf EUÔ OXfg Àfe ´fe NXfIbYSX ÀfdWX°f QþʳfûÔ »fû¦f SXWXZÔ¦fZÜ

WXû³fZUf»fe ¶f`NXIY IZY ¶ffQ WXe ´f°ff ¨f»f ÀfIZY¦ffÜ B³f Àf¶fIZY ¶fe¨f CX´f¨fb³ffU ÀfZ þQ¹fc IZY JbQ IYû A»f¦f IYSX »fZ³fZ IZY ¶ffQ A¶f ÀffSXf QfSXû¸fQfSX ·ffþ´ff IZY ´ffÀf Af ¦f¹ff WX`Ü WXf»ffÔdIY, ·ffþ´ff IZY ´fiQZVf A²¹fÃf d³f°¹ff³fÔQ SXf¹f ·fe BÀf ¸ff¸f»fZ ´fSX IbYL IYWX³fZ ÀfZ ¶f¨f SXWXZ WX`Ü »fZdIY³f, UZ IYWX°fZ WX`Ô dIY E³fOXeE °fe³fûÔ ÀfeMX ´fSX ¨fb³ffU »fOÞXZ¦ffÜ ASXdSX¹ff, ·f·fbAf ÀfeMX ´fSX ·ffþ´ff IYe QfUZQfSXe ASXdSX¹ff ¸fZÔ d´fL»fe ¶ffSX ·ffþ´ff IZY dMXIYMX ´fSX ´fiQe´f IbY¸ffSX dÀfÔWX ³fZ ¨fb³ffU »fOÞXf ±ffÜ Qû »ffJ 61 WXþfSX ÀfZ Ad²fIY UûMX »ffIYSX UZ QcÀfSXZ À±ff³f ´fSX SXWXZ ±fZÜ BÀf

³ff°fZ ·ffþ´ff ASXdSX¹ff ÀfeMX ´fSX A´f³fe ÀUf·ffdUIY QfUZQfSXe þ°ff SXWXe WX`Ü UWXeÔ, ·f·fbAf dU²ff³fÀf·ff ÀfZ ·ffþ´ff IZY WXe E¶fe ´ffÔOXZ¹f dU²ff¹fIY ±fZÜ ÀfedMXÔ¦f ÀfeMX WXû³fZ IZY IYfSX¯f ·f·fbAf ´fSX ÀU°f: WXe QfUZQfSXe ¶f³f SXWXe WX`Ü B³f Qû³fûÔ ÀfeMXûÔ ´fSX dMXIYMX dIYÀfZ d¸f»fZ¦ff, BÀf ´fSX A·fe ¨f¨ffÊ þfSXe WX`Ü ·f·fbAf ¸fZÔ dQUÔ¦f°f dU²ff¹fIY IZY ´fdSXþ³f ¹ff dIYÀfe AüSX IYû dMXIYMX dQ¹ff þfE, BÀf ´fSX ¨f¨ffÊ þfSXe WX`Ü ASXdSX¹ff »fûIYÀf·ff ÀfeMX IYû »fZIYSX ´ffMXeÊ IZY QfUZQfSX ´fMX³ff ÀfZ »fZIYSX dQ»»fe QSX¶ffSX °fIY IYf QüSXf »f¦ff SXWXZ WX`ÔÜ Aü´f¨ffdSXIY §fû¿f¯ff WXû³fZ °fIY IYBÊ ³fZ°ff A´f³fZ Af´f IYû QfUZQfSX ¸ff³f SXWXZ WX`ÔÜ SXfþQ ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf IYû ÓfMXIYf, ·f·fbAf dUÀf

Af¦ff¸fe »fûIYÀf·ff U dU²ff³fÀf·ff CX´f¨fb³ffU IYe Àf·fe ÀfeMXûÔ ´fSX SXfþQ IYe QfUZQfSXe ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf IYû ¶fOÞXf ÓfMXIYf »f¦f³fZ IYe CX¸¸feQ þ°ff¹fe þf SXWXe WX`Ü JfÀfIYSX ·f·fbAf dU²ff³fÀf·ff ÀfeMX ´fSX ´fZ¨f RÔYÀf°ff dQJ SXWXf WX`Ü dþÀfZ »fZIYSX SXfþQ U IYfÔ¦fiZÀf Qû³fûÔ ³fZ QfUZQfSXe IYe WX`Ü SXdUUfSX IYû ´fcd¯fʹff ¸fZÔ SXfþQ Àfb´fie¸fû »ff»fc ´fiÀffQ ¹ffQU IZY ´fbÂf U d¶fWXfSX dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ ³fZ°ff ´fid°f´fÃf °fZþÀUe ¹ffQU ³fZ Àf·fe ÀfeMXûÔ ´fSX SXfþQ IZY CX¸¸feQUfSX CX°ffSXZ þf³fZ ÀfÔ¶fÔ²fe ¶f¹ff³f QZIYSX SXfþ³fed°f ¦fSX¸ff Qe WX`Ü UWXeÔ SXfþQ IYe QfUZQfSXe ´fSX dRYSX ´fid°fdIiY¹ff QZ°fZ WXbE IYüIY¶f IYfQSXe ³fZ IYWXf dIY ³fZ°ff »fû¦f A´f³fZ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYf WXüÀf»ff ¶fPÞXf³fZ IZY d»fE EZÀfZ ¶f¹ff³f QZ°fZ SXWX°fZ WX`ÔÜ ÀfeMX ´fSX ´fi°¹ffVfe ¶fOÞXZ ³fZ°ff d¸f»f IYSX °f¹f IYSXZÔ¦fZÜ ¦füSX WXû dIY ¶fe°fZ dQ³fûÔ d¶fWXfSX IYfÔ¦fiZÀf IZY IYf¹fÊIYfSXe A²¹fÃf IYüIY¶f IYfQSXe ³fZ IYWXf ±ff dIY ´ffMXeÊ IYe ·f·fbAf dU²ff³fÀf·ff ÀfeMX ´fSX QfUZQfSXe WX`Ü BÀfe ¶fe¨f SXfþQ ³fZ ·fe ¹fWXfÔ A´f³ff QfUf NXûÔIY dQ¹ff WX`Ü WXf»ffÔdIY SXfþQ ´fiU¢°ff VfdöY dÀfÔWX IZY A³fbÀffSX CX³fIYe ´ffMXeÊ Àf·fe ÀfeMXûÔ ´fSX Af¸f SXf¹f IZY A³fbÀffSX ¨fb³ffU »fOÞXZ¦feÜ d³f²f³f ÀfZ Jf»fe WXbBÊ °fe³fûÔ ÀfeMXZÔ ¶f°ff QZÔ dIY dÀf°fÔ¶fSX ¸fZÔ SXfþQ ÀffÔÀfQ °fÀ»fe¸fbïe³f IZY d³f²f³f ÀfZ ASXdSX¹ff »fûIYÀf·ff ÀfeMX dSXöY WX`, þ¶fdIY A¢MXc¶fSX ¸fZÔ SXfþQ dU²ff¹fIY ¸fbÔdQiIYf dÀfÔWX ¹ffQU IZY d³f²f³f IZY ¶ffQ ÀfZ þWXf³ff¶ffQ dU²ff³fÀf·ff ÀfeMX ´fSX

11 ¸ff¨fÊ IYû CX´f¨fb³ffU WXû³ff WX`Ü UWXeÔ, ·ffþ´ff dU²ff¹fIY Af³fÔQ ·fc¿f¯f ´ffÔOXZ¹f IYf ³fUÔ¶fSX ¸fZÔ d³f²f³f WXû³fZ ÀfZ ·f·fbAf dU²ff³fÀf·ff ÀfeMX Jf»fe WX`Ü ¨fb³ffU Af¹fû¦f EIY Àff±f B³f ÀfeMXûÔ ´fSX CX´f¨fb³ffU IYSXf³fZ þf SXWXf WX`Ü SXfþQ IYe °fSXRY ÀfZ B³fIYe ¨f¨ffÊ SXfþQ IYe ¶ff°f IYSXZÔ °fû ·f·fbAf ÀfeMX ´fSX ´fi°¹ffVfe °f¹f IYSX³fZ ¸fZÔ UdSXâ ³fZ°ff þ¦fQf³fÔQ dÀfÔWX IYe ¸fWX°U´fc¯fÊ ·fcd¸fIYf WXû¦feÜ U`ÀfZ ´fcUÊ dU²ff¹fIY SXf¸f¨fÔQi ¹ffQU IYe QfUZQfSXe A·fe °fIY Af¦fZ dQJ SXWXe WX`Ü SXf¸f¨fÔQi ¸fWXf¦fNX¶fÔ²f³f IZY ´fWX»fZ Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ IZY ´fiQZVf A²¹fÃf ±fZ, þû ¶ffQ ¸fZÔ »ff»fc IZY Àff±f Af ¦f¹fZ ±fZÜ þWXfÔ °fIY ASXdSX¹ff »fûIYÀf·ff ÀfeMX IYe ¶ff°f WX`, þQ¹fc LûOÞX SXfþQ ¸fZÔ Af¹fZ ´fcUÊ ÀffÔÀfQ °fÀ »fe¸fbïe³f IZY ¶fZMXZ ÀfSXRYSXfþ Af»f¸f IYe QfUZQfSXe °f¹f ¸ff³fe þf SXWXe WX`Ü »ff»fc ´fiÀffQ ¹ffQU IYû ¹fWXfÔ A´f³fZ ´fcUÊ ÀffÔÀfQ °fÀ»fe¸fbïe³f IYf CXØfSXfd²fIYfSXe d¸f»f ¦f¹ff WX`Ü CX²fSX, þWXf³ff¶ffQ dU²ff³fÀf·ff ÀfeMX IZY d»fE ·fe SXfþQ IYe QfUZQfSXe °f¹f WX`Ü ¹fWXfÔ ¸fbÔdQiIYf dÀfÔWX ¹ffQU IZY ´fdSXUfSX ¸fZÔ §f¸ffÀff³f WX`Ü ¶fOÞXZ-LûMXZ ´fbÂf CXQ¹f AüSX ÀfbQ¹f ¹ffQU IZY ¶fe¨f dMXIYMX WXd±f¹ff³fZ IYe WXûOÞX WX`Ü ¹fWXfÔ ´ffMXeÊ ¸fbÔdQiIYf dÀfÔWX ¹ffQU IYe ´f}e IYû ·fe ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°ffSX ÀfIY°fe WX`Ü U`ÀfZ ´fcUÊ dU²ff¹fIY Àfd¨fQf³fÔQ ¹ffQU AüSX ¸fb³fe»ff»f ¹ffQU IYe ·fe ¨f¨ffÊ WX`Ü ¸fb³fe»ff»f IYû d´fL»fe ¶ffSX »ff»fc ³fZ AfV½ffÀf³f ·fe QZ SXJf ±ff, »fZdIY³f ¸fbÔdQiIYf IZY Àff¸f³fZ QfUZQfSXe RYeIYe ´fOÞX ¦f¹fe ±feÜ

A¶f ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ dOXdþMX»f ¶»f`IY¶fûOXÊ, 25 IZYÔQie¹f IY³ffÊMXIY ¨fb³ffU Af°fZ WXe ¸fÔdQSXûÔ ¸fZÔ dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ ´fi¹fû¦f VfbøY : CX´fiZÔQ IbYVfUfWXf dQJ³fZ »f¦fZ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe : Àfb¸fû

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ dOXdþMX»f °fIY³feIY IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ ¸fZÔ þbMXe ÀfSXIYfSX ³fZ QZVf IZY Àf·fe ÀIcY»fûÔ IYû ·fe A¶f dOXdþMX»f ¶»f`IY¶fûOXÊ ÀfZ þûOÞX³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff WX` dþÀfIZY °fWX°f ´ff¹f»fMX ´fdSX¹fûþ³ff IZY Af²ffSX ´fSX 25 IZYÔQie¹f dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ BÀfZ Af¦fZ ¶fPÞXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸ff³fU ÀfÔÀff²f³f dUIYfÀf SXfª¹f ¸fÔÂfe CX´fZÔQi IbYVfUfWXf ³fZ ¹fWX þf³fIYfSXe QeÜ CX´fZÔQi IbYVfUfWXf ³fZ ·ff¿ff' ÀfZ dUVfZ¿f ¶ff°f¨fe°f ¸fZÔ IYWXf, Afg´fSXZVf³f dOXdþMX»f ¶»f`IY¶fûOXÊ IZY °fWX°f ´ff¹f»fMX ´fdSX¹fûþ³ff IZY Af²ffSX ´fSX dþ³f 25 IZYÔQie¹f dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ BÀfZ »ff¦fc dIY¹ff ¦f¹ff WX`, UWXfÔ ÀIcY»fûÔ IYû MX`¶f»fZMX ·fe ¸fbWX`¹ff IYSXf¹fZ ¦f¹fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fWX»fZ ¨fSX¯f ¸fZÔ ÀIcY»fûÔ IYû À¸ffMXÊ ¶fûOXÊ ÀfZ »f`Àf dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ IZYÔQie¹f dVfÃff

Àf»ffWXIYfSX ¶fûOXÊ IYe WXf»f IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ SXfª¹fûÔ ³fZ ÀfWX¸fd°f QZ Qe WX`Ü ¹fWX Ad·f¹ff³f IYSXe¶f 60 Àff»f ´fWX»fZ ¨f»ff¹fZ ¦f¹fZ ¶»f`IY ¶fûOXÊ Ad·f¹ff³f IYe °fSXWX WXe ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ ¨f»fZ¦ffÜ ¹fWX ¹fûþ³ff A·fe ±fûOÞXe ¸fÔWX¦fe WX`, »fZdIY³f IZYÔQi EUÔ SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY Àff±f ³f¦fSXe¹f d³fIYf¹f, IYfSX´fûSXZMX Àff¸ffdþIY dþ¸¸fZQfSXe (ÀfeEÀfAfSX) AüSX þ³f·ff¦feQfSXe IZY þdSXE BÀfIZY d»fE RÔYOX þbMXf¹ff þf¹fZ¦ff CX´fZÔQi IbYVfUfWXf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IYÃffAûÔ

IZY dOXdþMX»f ¶fûOXÊ ÀfZ »f`Àf WXû³fZ IZY ¶ffQ LfÂfûÔ IYe ´fcSXe ´fPÞXfBÊ BÀfe IZY þdSXE Qe þf¹fZ¦feÜ BÀfIZY þdSXE UWX dIY°ff¶fZÔ, BÔMXSX³fZMX AüSX MXeUe ÀfZ ·fe Àfe²fZ þbOÞX ÀfIZYÔ¦fZÜ ¸ff³fU ÀfÔÀff²f³f dUIYfÀf SXfª¹f ¸fÔÂfe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY QZVf ·fSX ¸fZÔ 13-14 »ffJ A´fidVfdÃf°f dVfÃfIY WX`ÔÜ SXf¿MÑXe¹f dVfÃfIY dVfÃff ´fdSX¿fQ (E³fÀfeMXeBÊ) d³f¹f¸fûÔ ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ EIY ·fe A´fidVfdÃf°f dVfÃfIY ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffdWXE ¨ffWXZ ÀfSXIYfSXe ÀIcY»f WXû ¹ff ´fifBUZMX ÀIcY»fÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY EZÀfZ ¸fZÔ WX¸f³fZ AfSXMXeBÊ IYf³fc³f ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYSXIZY ¹fWX °f¹f dIY¹ff WX` dIY 31 ¸ff¨fÊ 2019 °fIY Àf·fe A´fidVfdÃf°f dVfÃfIY ´fidVfÃf¯f ´fif~ IYSX »fZÔ A³¹f±ff BÀfIZY ¶ffQ CX³fIYe ÀfZUf Àf¸ff~ IYSX Qe þf¹fZ¦feÜ

À½fSXfªf/´fMX³ffÜ

CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfbVfe»f IbY¸ffSX ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY IY³ffÊMXIY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IYSXe¶f Af°fZ WXe SXfWXb»f ¦ffÔ²fe UWXfÔ IZY

l ÀfbVfe»f ¸fûQe ³fZ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ´fSX °fÔþ IYÀf°fZ WXbE IYWXf dIY d¶fWXfSX IZY dIYÀfe ¸fÔdQSX ¸fZÔ Af³fZ ÀfZ ´fWX»fZ UZ »ff»fc ´fiÀffQ ÀfZ ´fcLZÔ¦fZ ¹ff 2019 IYf BÔ°fþfSX IYSXZÔ¦fZ

¸fNX-¸fÔdQSXûÔ ¸fZÔ QVfʳf IYSX°fZ dQJ³fZ »f¦fZÜ ¦fbþSXf°f IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ EIY °fSXRY UZ þ³fZDY²ffSXe dWXÔQc ¶f³f IYSX UûMX ¸ffÔ¦f SXWXZ ±fZ, °fû QcÀfSXe °fSXRY dWXÔQc dUSXû²fe °ffIY°fûÔ IZY Àf¸f±fʳf ÀfZ ÀfØff ´ff³fZ IYe IYûdVfVf ¸fZÔ ·fe »f¦fZ ±fZÜ ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY IY³ffÊMXIY ¸fZÔ CX³fIYe ´ffMXeÊ dWXÔQc ²f¸fÊ IZY d»fÔ¦ff¹f°f ´fÔ±f IYû A»f¦f ²f¸fÊ IYf QþfÊ QZ³fZ IYe ¶ff°f IYSX SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸füÀf¸fe AfdÀ°fIY°ff ÀfZ dIYÀfe IYf ·f»ff ³fWXeÔ WXû°ffÜ d¶fWXfSX IZY dIYÀfe ¸fÔdQSX ¸fZÔ Af³fZ ÀfZ ´fWX»fZ UZ »ff»fc ´fiÀffQ ÀfZ ´fcLZÔ¦fZ ¹ff 2019 IYf BÔ°fþfSX IYSXZÔ¦fZÜ CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY ¶ffPÞX AüSX ¨fb³ffU ¸fZÔ EIY Àf¸ff³f°ff WX`Ü EIY §fMX³ff þWXfÔ ³fdQ¹fûÔ IYe

´fifIÈYd°fIY ÀfRYfBÊ IYf IYfSX¯f ¶f³f°fe WX`, UWXeÔ QcÀfSXf AUÀfSX dUd·f³³f Q»fûÔ IZY IY¨fSXZ IYû ¶ffWXSX d³fIY»f³fZ IYf SXfÀ°ff QZ°ff WX`Ü dþÀf dU²ff¹fIY ³fZ IY·fe SXfþ²ff³fe E¢Àf´fiZÀf ¸fZÔ ¸fdWX»ff ¹ffÂfe IZY Àff±f LZOÞXLfOÞX IYSX A´f³fZ Q»f IYû Vf¸fÊÀffSX dIY¹ff ±ff, CXÀf³fZ d¶fWXfSX ¸fZÔ CX´f¨fb³ffU IYe §fû¿f¯ff WXû°fZ WXe CXÀfÀfZ d³fIY»f IYSX EZÀfZ Q»f IYe ÀfQÀ¹f°ff ÀfZ »fe, þWXfÔ §fûMXf»ff, ¶fZ³ff¸fe Àf¸´fdØf ÀfZ »fZIYSX Aãe»f ³ff¨f-¦ff³ff °fIY- dIYÀfe ·fe ¶ff°f ¸fZÔ Vf¸fÊ ¸fWXÀfcÀf ³fWXeÔ IYe þf°feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dþÀfIYe þ`Àfe ´fiUÈdØf WXû°fe WX`, UWX QZSX-Àf¶fZSX ÀUf·ffdUIY d¸fÂf IZY ´ffÀf ¨f»ff WXe þf°ff WX`Ü

´fZªf EIY IYf Vû¿f ³fûMX¶faQe IYû ¦fSXe¶fX.. IYfRYe ´feLZ ±fZ, ´fSX ¶fe°fZ ¨ffSX Àff»fûÔ ¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ »fÔ¶fe L»ffÔ¦f »f¦ffBÊÜ A¶f ·ffSX°f IYû ¦»fû¶f»f ¶fZÔ¨f¸ffIYÊ ´fSX »ff³ff WX`Ü ¨ffSX Àff»f ¸fZÔ QZVf IYf Af°¸fdUV½ffÀf ¶fPÞXf WX`Ü ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY WX¸f d³fSXfVff, AfVfÔIYf AüSX QbdU²ff IZY QüSX ÀfZ ·fe ¦fbþSXZÜ ´fWX»fZ Af¸f AfQ¸fe dIYÀfe IYf¸f IYû »fZIYSX ´fcL°ff ±ff dIY ¢¹ff ¹fZ ÀfÔ·fU WXû¦ff? Afþ ´fcL°ff WX` dIY ¸fûQe þe ¶f°ffAû IY¶f WXû¦ff? Afþ QZVf ¸fZÔ IbYL ·fe ÀfÔ·fU »f¦f°ff WX`Ü ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°f dUIYfÀf IYe ³fBÊ DYÔ¨ffBʹfûÔ IYû Lc SXWXf WX`Ü ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY Qbd³f¹ff IYWX SXWXe WX` dIY 21UeÔ ÀfQe ·ffSX°f IYe WXû¦feÜ ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe A¢ÀfSX d´fi¹f IYf¹fûÊÔ AüSX ßfZ¹f Uf»fZ IYf¹fûÊÔ IYe ¶ff°f IYSX°fZ ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY d´fi¹f »f¦f³fZ Uf»fZ ³fWXeÔ, ¶fd»IY RYf¹fQf ´fWXbÔ¨ff³fZ Uf»fZ IYf¸f dIYE þf³fZ ¨ffdWXEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¶fQ»ffU »ff³fZ ¸fZÔ ±fûOÞXe IYdNX³ffBÊ þøYSXe WXû°fe WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf Àf¸fZ°f A³¹f dU´fÃfe Q»fûÔ ´fSX dUQZVf IYe ²fSX°fe ÀfZ d³fVff³ff Àff²f°fZ WXbE ´feE¸f ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY ³fûMX¶fÔQe WXû³fZ ´fSX QZVf IZY ¦fSXe¶f °f¶fIZY IYû RYüSX³f Àf¸fÓf ¸fZÔ Af ¦f¹ff dIY ¹fWX ÀfWXe dQVff ¸fZÔ CXNXf¹ff ¦f¹ff IYQ¸f WX`Ô, »fZdIY³f dþÀfIYe SXf°f IYe ³feÔQ ¨f»fe ¦fBÊ WXû, Uû Qû Àff»f IZY ¶ffQ ·fe SXû SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þû þeEÀfMXe d´fL»fZ IYBÊ Àff»fûÔ ÀfZ »fMXIYf ±ff, CXÀfIYû A¶f ´ffÀf dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀfÀfZ IYfSXû¶ffSX Àfb¦f¸f WXbAf WX`, dþÀfIYf ÀfIYfSXf°¸fIY AÀfSX dQJ³fZ »f¦ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY UAE ¸fZÔ »f§fb ·ffSX°f ¶fÀf°ff WX`Ü ·ffSX°f °fZþe ÀfZ Af¦fZ ¶fPÞX SXWXf WX`, dþÀfIYf Af´f ·f»fe-·ffÔd°f A³fb·fU IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ 8. ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY ¹fWXfÔ ·ffSX°fe¹f Àf¸fbQf¹f IZY 30 »ffJ ÀfZ ª¹ffQf »fû¦f SXWX°fZ WX`ÔÜ ¹fWXfÔ IZY »fû¦fûÔ ³fZ ·ffSX°fe¹f Àf¸fbQf¹f IZY »fû¦fûÔ IYû SXWX³fZ IYf ¸ffWXü»f dQ¹ff WX`, dþÀfIYf ¸f`Ô ²f³¹fUfQ IYSX°ff WXcÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY 'A¶fc ²ff¶fe ¸fZÔ ÀfZ°fb IZY øY´f ¸fZÔ dWXÔQc ¸fÔdQSX IYf d³f¸ffʯf WXû SXWXf WX`Ü ¹fWX ¸ff³fUe¹f ´ffMXʳfSXdVf´f IYf ¶fZWX°fSXe³f CXQfWXSX¯f WX`Ü A¶fc ²ff¶fe IYf ¹fWX ¸fÔdQSX ¶fZWXQ ·f½¹f WXû¦ffÜ BÀfIZY d»fE ¸f`Ô UAE IZY d´fiÔÀf IYf dQ»f ÀfZ Af·ffSX ½¹föY IYSX°ff WXcÔÜ

·fdU¿¹f IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû ... WXbE ´feE¸f ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY ´fiüôûd¦fIYe ³fZ EIY SXZd¦fÀ°ff³f IYû ¶fQ»f dQ¹ff, ¹fWX ¨f¸f°IYfSX WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, '°fIY³feIY ³fZ Àfû¨f³fZ IYe ¦fd°f IYû ¨fZÔþ dIY¹ff WX`Ü °fIY³feIY ³fZ Af¸f AfQ¸fe IYû ¸fþ¶fc°f ¶f³ff¹ff WX`Ü Àf·fe °fSXWX IZY dUIYfÀf IZY ¶ffUþcQ A·fe °fIY ¦fSXe¶fe AüSX IbY´fû¿f¯f IYe Àf¸fÀ¹ff ÀfZ ³fWXeÔ d³f´fMXf þf ÀfIYf WX`Ü þ¶fdIY QcÀfSXe °fSXRY WX¸f ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ d¸fÀffB»f AüSX ¶f¸f ¶f³ff³fZ ¸fZÔ ¶fWXb°f ´f`Àff AüSX Àf¸f¹f J¨fÊ IYSX SXWXZ WX`Ô, BÀfZ dUIYfÀf IYf Àff²f³f ¶f³ffEÔ, dU³ffVf IYf ³fWXeÔÜ WX¸fZÔ ·fdU¿¹f IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû d¸f»fIYSX J°¸f IYSX³ff WXû¦ffÜ'

³fe°feVf ³fZ A´f³ff¹ff... IYû IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ IZY A»ffUf E¸f´fe IYe SXfª¹f´ff»f Af³fÔQe¶fZ³f ´fMXZ»f, WXdSX¹ff¯ff IZY SXfª¹f´ff»f IY~f³f dÀfÔWX Àfû»fÔIYe ¸fb£¹f¸fÔÂfe dVfUSXfþ dÀfÔWX ¨füWXf³f, IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe ±ffUSX ¨fÔQ

¦fWX»fû°f, IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe ³fSXZÔQi dÀfÔWX °fû¸fSX AfdQ ¸füþcQ ±fZÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX IYe ¦Ufd»f¹fSX ¹ffÂff IYf ¸fb£¹f CXïZV¹f UWXfÔ SXf¸f¸f³fûWXSX »fûdWX¹ff ´fSX Af¹fûdþ°f dUVfZ¿f ½¹ff£¹ff³f¸ff»ff IYû ¸ff³ff þf SXWXf WX`, Àf¸ffþUfQe AfÔQû»f³f ÀfZ þbOÞXZ SXWXZ ³fe°feVf IbY¸ffSX BÀf IYf¹fÊIiY¸f IYû ·fe ÀfÔ¶fûd²f°f IYSXZÔ¦fZÜ

³fe°feVf ´fSX ·ffªf´ff... dIYÀff³fûÔ IYe Afd±fÊIY QVff, ¶fZSXûþ¦ffSXûÔ IYû SXûþ¦ffSX, ¦fSXe¶fûÔ IYe WXf»f°f Àfb²ffSX³fZ, ¸fWXÔ¦ffBÊ ´fSX SXûIY »f¦ff³fZ IYf QfUf IYSX³fZ Uf»fe ¸fûQe ÀfSXIYfSX þb¸f»fûÔ IYe WXûIYSX SXWX ¦f¹fe WX`.»ff»fc ´fiÀffQ IZY þZ»f þf³fZ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY »ff»fc þe þZ»f þf³fZ IZY QüSXf³f EIY ¶ff°f IYWXe ±fe. d¶fWXfSX IZY ¦fSXe¶f ¦fbSX¶ff IYf Àf¸¸ff³f U SXÃff IYSX³ff. Àfü Àff»f ·fe þZ»f ¸fZÔ SXWX³ff ´fOÞXZ¦ff °fû þZ»f ¸fZÔ SXWX³fZ IYû °f`¹ffSX WX`Ô. IYûMXÊ ´fSX ·fSXûÀff WX`. þ»Q WXe UZ ¶ffWXSX AfEÔ¦fZ. ¸füIZY ´fSX ´fiQZVf A²¹fÃf SXf¸f¨fÔQi ´fcUZÊ, SXf¿MÑXe¹f CX´ff²¹fÃf ¸fÔ¦f³fe »ff»f ¸fÔOX»f, IYBÊ dU²ff¹fIY, UdSXâ ³fZ°ff þ¦fQf³fÔQ dÀfÔWX, ¶ff¹fÀfe dU²ff¹fIY WXfþe Àfb¶fWXf³f, ²f¸fQfWXf ´fcUÊ dU²ff¹fIY dQ»fe´f ¹ffQU, ¹fbUf SXfþQ IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf ÀfWX ÀffÀfÔQ ¶fc»fû ¸fÔOX»f, ¶fSXfSXe dU²ff¹fIY ³feSXþ ¹ffQU, R`YSXfþ RYf°f¸fe, °f³fUeSX WXÀf³f, IY¸fSX Af»f¸f, dþ»ff ´fdSX¿fQ CX´ff²¹fÃf LûMXc dÀfÔWX, A·f¹f dÀfÔWX, IY¸f»f IbYVfûSX ¹ffQU ÀfdWX°f IYBÊ UdSXâ ³fZ°ff CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

CX³fIYe ´ffMXeÊ ÀfØff U dU´fÃf IYe ³fIYfSXf°¸fIY SXfþ³fed°f IZY dJ»ffRY ÀfIYfSXf°¸fIY SXfþ³fed°f ¸fZÔ dUVUfÀf IYSX°fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¦f¹ff ¸fZÔ ¶f¨¨fe ÀfZ Qb¿IY¸fÊ IZY ¶ffQ CXÀfIYe WX°¹ff IYSX Qe þf°fe WX`, »fZdIY³f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ¦f¹ff ¸fZÔ SXWX°fZ WXbE ·fe ´fedOÞX°fûÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f ³fWXeÔ IYSX°fZ WX`ÔÜ ·ffþ´ff IZY ¸fÔÂfe ¦f¹ff IZY WXe dU²ff¹fIY WX`Ô, CX³WXûÔ³fZ ·fe ´fedOÞX°fûÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYSX³ff CXd¨f°f ³fWXeÔ Àf¸fÓffÜ ¸f²fZ´fbSXf ÀfZ ÀffÔÀfQ ´f´´fc ¹ffQU ³fZ IYWXf, ³fe°feVf IbY¸ffSX dUVfZ¿f ´f`IZYþ, dUVfZ¿f SXfª¹f IYf QþfÊ AüSX ´f»ff¹f³f SXûIY³fZ IZY ³ff¸f ´fSX SXfþ³fed°f IYSX°fZ SXWXZ, »fZdIY³f d¶fWXfSX IYû ¢¹ff d¸f»ff? ¸fb£¹f¸fÔÂfe þ³f·ffU³ffAûÔ IYf Àf¸¸ff³f ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô °fû CX³WXZÔ BÀ°feRYf QZ QZ³ff ¨ffdWXEÜ

VfWXeQ WXbAf d¶fWXfSX ... ´fbÂf dIYVfûSX IbY¸ffSX ¸fb³³ff CXRYÊ ¸fb³³ff IYe VfWXfQ°f ´fSX ¦fUÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¨ffSX RYSXUSXe IYû ´fcÔL ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ Af°fÔIYUfQe ÀfZ ¸fbNX·fZOÞX ¸fZÔ ¸fb³³ff ¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f WXû ¦fE ±fZÜ EIY Àf~fWX ÀfZ B»ffþ ¨f»f SXWXf ±ffÜ »fZdIY³f SXdUUfSX IYe Àfb¶fWX CXÀfIYe ¸fÈ°¹fb WXû ¦fBÊÜ Àfû¸fUfSX IYe Àfb¶fWX VfU §fSX ´fWXbÔ¨f³fZ IYe CX¸¸feQ WX`Ü þUf³f IZY VfWXeQ WXû³fZ IYe Àfc¨f³ff d¸f»f°fZ WXe CXÀfIZY §fSX ´fSX »fû¦fûÔ IYe ·feOÞX þbMX³fe VfbøY WXû ¦fBÊÜ WXSX dIYÀfe IYe AfÔJZ ³f¸f WX` »fZdIY³f CX³WXZÔ A´f³fZ ¶fZMXZ ´fSX ¦fUÊ ·fe WX`Ü

ÀfÈþ³f §fûMXf»fZ ¸fZÔ d¦fdSXSXfþ ...

´ffa¨f ªf½ff³f VfWXeQ...

IZY þ¸fe³f IYû WXOÞX´f SXWXZ WX`ÜCX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY 4 Àff»f ¸fZÔ d¶fWXfSX ¸fZÔ ¨ffSX ÀfSXIYfSX ¶f³fe BÀfe ÀfZ AÔQfþf »f¦ff¹ff þf ÀfIY°ff WX` dIY dUIYfÀf IYe SXµ°ffSX ¢¹ff WXû¦feÜ ³fe°feVf IbY¸ffSX »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY Àff±f dU²ff³fÀf·ff IYf ·fe ¨fb³ffU IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô þ³f°ff ³fZ þ³f´fid°fd³fd²f¹fû IYû 5 Àff»f IZY d»fE ¨fb³ff WX`, ¸f¦fSX UZ PXfBÊ Àff»f ¸fZÔ WXe °ff³ffVffWXe SXU`¹ff ÀfZ ¨fb³ffU IYSXf³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ BÀf UþWX ÀfZ þQ¹fc dU²ff¹fIY ·fe CX³fÀfZ ³ffSXfþ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY EZÀff IYûBÊ Àf¦ff ³fWXeÔ dþÀfZ ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ NX¦ff ³fWXeÔ ¨ffWXZ UWX VfSXQ ¹ffQU WXû A»fe A³fUSX WXû CX´fZÔQi IbYVfUfWXf, ½¿f¯f ´fMXZ»f, ³fSXZÔQi dÀfÔWX, þe°f³fSXf¸f ¸ffÔÓfe ÀffSXZ IZY ÀffSXZ þQ¹fc ÀfZ d³fIY»f SXWXZ WX`Ô, A¶f ¹fWX ÀfUf»f þQ¹fc ¸fZÔ JbQ CXNX SXWXf WX`Ü

IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ d³fd›°f ·ff¦f »fZ³ff ¨ffdWXEÜ A¨Le ¨feþûÔ IYû AfQ°fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ ÀfÔ§f ´fi¸fbJ ³fZ IYWXf dIY QZVf IYe dU´fQf ¸fZÔ ÀU¹fÔÀfZUIY WXSX UöY ¸füþcQ SXWX°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ ·ffSX°f-¨fe³f IZY ¹fbð IYe ·fe ¨f¨ffÊ IYeÜ þ¶f ¨fe³f ÀfZ WX¸ffSXf ¹fbð WXbAf °fû dÀfd¢IY¸f Àfe¸ff ÃfZÂf °fZþ´fbSX ÀfZ ´fbd»fÀf-´fiVffÀf³f ·ff¦f JOÞXe WXbBÊÜ CXÀf Àf¸f¹f ÀfÔ§f IZY ÀU¹fÔÀfZUIY Àfe¸ff ´fSX d¸fd»fMÑe RYûÀfÊ IZY Af³fZ °fIY OXMXZ SXWXZÜ ÀU¹fÔÀfZUIYûÔ IYû þ¶f þû dþ¸¸fZUfSXe d¸f»fe CXÀfZ ¶fJc¶fe d³f·ff¹ffÜ Afþ ·fe QZVf IYû þøYSX°f ´fOÞXZ AüSX ÀfÔdU²ff³f Bþfþ°f QZ °fû °fe³f dQ³fûÔ ¸fZÔ ÀU¹fÔÀfZUIYûÔ IYe ÀfZ³ff °f`¹ffSX WXû þfE¦feÜ

dQ³f ·fe Af¸feÊ ¨feRY IYe d³f¦fSXf³fe ¸fZÔ ÀfZ³ff IYf Afg´fSXZVf³f þfSXe WX`Ü Àff»f 2016 ¸fZÔ CXSXe Af°fÔIYe WX¸f»fZ IZY ¶ffQ ¹fWX QcÀfSXf ¶fOÞXf WX¸f»ff WX`Ü A¶f °fIY þ`Vf IZY ¨ffSX Af°fÔdIY¹fûÔ IYû ¸ffSX d¦fSXf¹ff ¦f¹ff WX`, »fZdIY³f AfVfÔIYf þ°ffBÊ þf SXWXe WX` dIY A¶f ·fe EIY ¹ff Qû Af°fÔIYe dVfdUSX IZY AÔQSX ¸füþcQ WX`ÔÜ BÀf ¶fe¨f ¦fÈWX ¸fÔÂfe SXfþ³ff±f dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY WX` dIY Afg´fSXZVf³f A¶f ·fe þfSXe WX`Ü ¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dIY BÀf ´fSX dMX´´f¯fe IYSX³fZ IYf Ad²fIYfSX ³fWXeÔ WX`, þ¶fdIY Afg´fSXZVf³f ¨f»f SXWXf WX`Ü WX¸fZ ¹fIYe³f WX` WX¸ffSXZ þUf³f ÀfRY»f°ff´fcUÊIY BÀf Afg´fSXZVf³f IYû AÔþf¸f QZÔ¦fZÜ IYfÔ¦fiZÀf IYû d³fVff³fZ ´fSX »fZ°fZ WXbE IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe ´fe¹fc¿f ¦fû¹f»f ³fZ IYWXf, '´fcSXZ SXf¿MÑX IYû WX¸ffSXe ÀfbSXÃff ¶f»fûÔ IZY ´feLZ EIYþbMX WXûIYSX JOÞXZ WXû³ff ¨ffdWXE, CX³WXZÔ ´fiû°ÀffdWX°f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ Qb·ffʦ¹f´fc¯fÊ WX` dIY IYfÔ¦fiZÀf IZY ³fZ°ff BÀf °fSXWX IYe ÂffÀfQe IYû SXfþ³fed°f ÀfZ þûOÞX°fZ WX`ÔÜ WX¸ffSXe ÀfZ³ff IZY »fû¦fûÔ IZY Jc³f AüSX ´fÀfe³fZ ´fSX SXfþ³fed°f IYSX³fZ IZY d»fE CX³fIYe IYOÞXe d³fÔQf IYSX°fZ WX`ÔÜ' ´ffdIYÀ°ff³f IYû d³fVff³fZ ´fSX »fZ°fZ WXbE þ¸¸fc-IYV¸feSX IZY dOX´MXe ÀfeE¸f d³f¸fÊ»f dÀfÔWX ³fZ IYWXf, '¹fWX d³fÔQ³fe¹f WXSXIY°f WX`Ü ¹fZ WX¸f»ff ´ffdIYÀ°ff³f IYe IYf¹fSX°ff IYû QVff°ffÊ WX` þû Àfe²fZ °füSX ´fSX ·ffSX°f IYf Àff¸f³ff ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°ff AüSX ¸ffÀfc¸f ³ff¦fdSXIYûÔ ´fSX WX¸f»ff IYSX³fZ IZY d»fE A´f³fZ »fû¦fûÔ (Af°fÔdIY¹fûÔ) IYû ·fZþ°ff WX`Ü Af¸feÊ I`YÔ´f IZY AÔQSX ÀfZ³ff IZY ´fdSXUfSX IZY ¢½ffMXÊSX WX`Ô, BÀfd»fE ÀfZ³ff ÃfZÂf IYû §fZSX³fZ ¸fZÔ ÀffU²ff³fe ¶fSX°f SXWXe WX`Ü' Af°fÔdIY¹fûÔ IZY ´ffÀf ÀfZ ·ffSXe ¸ffÂff ¸fZÔ WXd±f¹ffSX ¶fSXf¸fQ

»fûÀf-d½fÀf IYe Àf·fe...

þf³fIYfSXe IZY ¸fb°ffd¶fIY Af°fÔdIY¹fûÔ IZY ´ffÀf EIZY-56 SXfBRY»f

QZVf IZY d»fE °fe³f dQ³fûÔ ...

AüSX ·ffSXe ¸ffÂff ¸fZÔ WXd±f¹ffSX ·fe ¶fSXf¸fQ dIYE ¦fE WX`ÔÜ Af°fÔdIY¹fûÔ IZY IY¶þZ ¸fZÔ IYûBÊ ¶fÔ²fIY ³fWXeÔ WX`Ü IbY»f 26 ¸fZÔ ÀfZ 19 µ»f`MX Jf»fe IYSXf d»fE ¦fE WX`ÔÜ ÀfZ³ff I`YÔ´f IZY AÔQSX ¸füþcQ Af°fÔdIY¹fûÔ IYû JQZOÞX³fZ IZY d»fE Afg´fSXZVf³f °fZþ WXû ¦f¹ff WX`Ü QRT IYe ¨ffSX MXe¸fûÔ IYû Af¸feÊ I`YÔ´f IZY AÔQSX ·fZþf ¦f¹ff WX`Ü Afg´fSXZVf³f IZY d»fE ´f`SXf IY¸ffÔOXû IYû ·fe °f`³ff°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü AfBEERY IZY ´f`SXf IY¸ffÔOXû IYû CX²f¸f´fbSX AüSX ÀfSXÀffU ÀfZ þ¸¸fc ¶fb»ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f AüSX SXÃff ¸fÔÂff»f¹f ´fcSXe §fMX³ff ´fSX ³fþSX ¶f³ffE WXbE WX`Ü BÀf ¶fe¨f Af°fÔIYe ÀfÔ¦fNX³f þ`Vf-E-¸fûWX¸¸fQ ³fZ WX¸f»fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe »fe WX`ÜdOXRZYÔÀf ´feAfSXAû ³fZ ¶f°ff¹ff dIY þ`Vf-E-¸fûWX¸¸fQ IZY Af°fÔdIY¹fûÔ IZY d»fE Àf¨fÊ Afg´fSXZVf³f þfSXe WX`Ü ¹fZ Afg´fSXZVf³f °f¶f °fIY þfSXe SXWXZ¦ff, þ¶f °fIY Àf·fe Af°fÔIYe ¸ffSXZ ¹ff ´fIYOÞXZ ³fWXeÔ þf°fZÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY A¶f °fIY 3 Af°fÔIYe PXZSX dIYE þf ¨fbIZY WX`ÔÜ B³fIZY ´ffÀf ÀfZ EIZY56 SXfBRY»f AüSX ·ffSXe ¸ffÂff ¸fZÔ A³¹f WXd±f¹ffSX ¶fSXf¸fQ WXbE WX`ÔÜ BÀfÀfZ »f¦f°ff WX` dIY Af°fÔIYe dIYÀfe ¶fOÞXe ÀffdþVf IYû AÔþf¸f QZ³fZ IZY d»fE AfE ±fZÜ ÀfbÔþUfÔ Af°fÔIYe WX¸f»fZ IYf ¸ffÀMXSX¸ffBÔOX SXCXRY AÀf¦fSX WX`Ü SXCXRY ¸fü»ff³ff þ`Vf-E-¸fûWX¸¸fQ IYf ¨feRY Af°fÔIYe ¸fÀfcQ AþWXSX IYf ·ffBÊ WX`Ü RYSXUSXe IZY ´fWX»fZ WXµ°fZ ¸fZÔ SXCXRY ³fZ ·ffBÊ ¸fü»ff³ff ¸fÀfcQ AþWXSX IZY Àff±f dWXþ¶fb»f IZY ¨feRY Àf`¹fQ Àf»ffCXïe³f ÀfZ d¸f»ff ±ff AüSX 9 RYSXUSXe IYû Af°fÔIYe ARYþ»f ¦fb÷Y IYe ¶fSXÀfe IZY dQ³f Qû³fûÔ ³fZ WX¸f»fZ IYû AÔþf¸f QZ³fZ IZY d»fE ¸fQQ ¸ffÔ¦fe ±feÜ ÀfeE¸f ¸fWX¶fc¶ff ³fZ ÀfbSXÃff dÀ±fd°f IYe Àf¸feÃff þ¸¸fc IYV¸feSX IYe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸fWX¶fc¶ff ¸fbµ°fe ³fZ Vfd³fUfSX IYû CX¨¨f À°fSXe¹f ¶f`NXIY IYSX Af°fÔIYe WX¸f»fZ ÀfZ CX°´f³³f WXbE WXf»ff°f IYe Àf¸feÃff IYeÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ ¸fbNX·fZOÞX ¸fZÔ VfWXeQ Àf`d³fIYûÔ IYû ßfðfÔþd»f Ad´fÊ°f IYeÜ CX³fIYe UeSX°ff IYe ´fiVfÔÀff IYe AüSX VfûIY ÀfÔ°f~ ´fdSXUfSXûÔ IZY Àff±f ÀfWXf³fb·fcd°f þ°ffBÊÜ CX³WXûÔ³fZ §ff¹f»f Àf`d³fIYûÔ IZY Vfe§fi ÀUÀ±f WXû³fZ IYe IYf¸f³ff IYe AüSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû CX³WXZÔ ÀfUÊßfZâ d¨fdIY°Àff ÀfbdU²ffEÔ ´fiQf³f IYSX³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû ¸füIZY ´fSX ¨f»f SXWXZ Afg´fSXZVf³f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊÜ CX³WXûÔ³fZ SXfª¹f AüSX Àfe¸ffAûÔ IZY Àff±f Àf¸f¦fi ÀfbSXÃff IYe dÀ±fd°f IYe ·fe Àf¸feÃff IYeÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ ´fbd»fÀf AüSX A³¹f ÀfbSXÃff EþZÔdÀf¹fûÔ IYû Af´fÀfe Àf¸f³U¹f ¶f³ffIYSX SXfª¹f ¸fZÔ Àf°fIYÊ°ff ¶f³ffE SXJ³fZ IYû IYWXfÜ CX³WXûÔ³fZ ¸fWX°U´fc¯fÊ ´fid°fâf³fûÔ, WXUfBÊ AçûÔ, ¶fÀf AçûÔ AüSX A³¹f ·feOÞX ·fSXZ À±ff³fûÔ ´fSX Àf£°f d³f¦fSXf³fe SXJ³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ WX¸f»fZ IYe d³fÔQf IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY SXfª¹f ¸fZÔ dUIYfÀf IYe ¦fd°f IYû ´fMXSXe ´fSX ÀfZ ³fe¨fZ CX°ffSX³fZ IZY d»fE VffÔd°f IZY QbV¸f³fûÔ ³fZ BÀfZ AÔþf¸f dQ¹ffÜ UWXeÔ SXfª¹f´ff»f E³fE³f UûWXSXf ³fZ þ¸¸fc ¸fZÔ ÀfZ³ff dVfdUSX ´fSX dRYQf¹fe³f WX¸f»fZ ´fSX ¦fÔ·feSX d¨fÔ°ff ½¹föY IYe WX`Ü WX¸f»fZ ¸fZÔ §ff¹f»f WXbE þUf³fûÔ AüSX ³ff¦fdSXIYûÔ ÀfZ ·fe ¸fb£¹f¸fÔÂfe d¸f»f³fZ AÀ´f°ff»f ´fWXbÔ¨feÔÜ þ¸¸fc- IYV¸feSX ¸fZÔ Af°fÔdIY¹fûÔ ³fZ ÀfZ³ff IZY I`YÔ´f IYû d³fVff³ff ¶f³ff¹ff WX`Ü WX¸f»fZ ¸fZÔ °fe³f þUf³fûÔ IZY §ff¹f»f WXû³fZ IYe J¶fSX WX`Ü ÀfZ³ff I`YÔ´f ´fSX Af°fÔIYe WX¸f»fZ IYe þf³fIYfSXe d¸f»f°fZ WXe ´fcSXZ B»ffIZY ¸fZÔ SXZOX A»fMXÊ þfSXe IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü


´fMX³ff

Àfû¸f½ffSX, 12 RYSX½fSXeX, 2018

www.swarajlive.com

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

Qe³fQ¹ff»f CX´ff²¹ff¹f IYe ´fb¯¹fd°fd±f ´fSX ßfðf Àfb¸f³f Ad´fÊ°f À½fSXfªf/´fMX³ffÜ SXdUUfSX IYû AÔ°¹fûQ¹f IZY ´fiZdSX°ff ´fÔdOX°f Qe³fQ¹ff»f CX´ff²¹ff¹f IYe ´fb¯¹fd°fd±f ´fSX ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ BÀf dQ³f IYû Àf¸f´fʯf dQUÀf IZY øY´f ¸fZÔ ¸f³ff°fe WX` BÀfe ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ þ¢IY³f´fbSX ¸fÔOX»f ´fMX³ff ¸fWXf³f¦fSX ·ffþ´ff ³fZ VfdöY IZYÔQiûÔ ´fSX dþÀf¸fZÔ ³¹fc ¹ffSX´fbSX VfdöY IZYÔQi OXeUeÀfe ¨füIY VfdöY IZYÔQi AüSX þ³f°ff SXûOX VfdöY IZYÔQi ´fSX ´fÔdOX°f þe IYû ßfðf Àfb¸f³f Ad´fÊ°f dIY¹ffÜ þ¢IY³f´fbSX ¸fÔOX»f ·ffþ´ff IZY °f¸ff¸f IYf¹fÊIY°ffÊ EUÔ ´fQfd²fIYfSXe ¦f¯f CX´fdÀ±f°f SXWXZ dþÀf¸fZÔ þ¢IY³f´fbSX ¸fÔOX»f A²¹fÃf SXfþZVf ßfeUfÀ°fU, ´fi·ffSXe Aþbʳf ¸fWX°fû,¸fWXf¸fÔÂfe ¸f³fûþ ÀffWXc, d´fÔMXc IbY¸ffSX, VfdöY IZYÔQi IZY A²¹fÃf ÀfbSXZVf SXf¹f, ¸fbIZYVf IbY¸ffSX, ¹fbUf ¸fû¨ffÊ A²¹fÃf Ad¸f°f IbY¸ffSX, Ad·f¿fZIY IbY¸ffSX, dUVff»f dÀfÔWX, ³feSXþ IbY¸ffSX d¶f˜c, AüSX Àfbþe°f IbY¸ffSX ¸fÔÂfe ÀfWX ¸fedOX¹ff ´fi·ffSXe A³¹f IYf¹fÊIY°ffÊ EUÔ À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ IYe CX´fdÀ±fd°f SXWXe »fû¦fûÔ ³fZ ³f¸f AfÔJûÔ ÀfZ ´fÔdOX°f þe IYû ¹ffQ dIY¹ffÜ

´fiZÀfeOXZÔÀfe ¦»fû¶f»f ÀIcY»f ¸fZÔ ²fc¸f²ff¸f ÀfZ ¸f³ff Àff»fd¦fSXWX À½fSX f ªf/Qf³ff´fb S X Ü Afþ Qf³ff´fbSX IZY ´fiZÀfeOXZÔÀfe ¦»fû¶f»f ÀIcY»f ¸fZÔ Afþ SXÔ¦ffSXÔ¦f IYf¹fÊ¢¸fÊ IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf CXQЧffMX³f ´fcUÊ OXeAfBÊþe ¨fÔdQiIYf ´fiÀffQ AüSX ÀfÔÀ±ff³f IZY A²¹fÃf SXf¸f ÀfbRY»f ´fiÀffQ ³fZ Qe´f ´fiªUd»f°f IYSX dIY¹ff WX`ÔÜ BÀf ¸füIZY ´fSX ¶f¨¨fû ³fZ UÔQZ ¸ff°fSX¸f , §fc¸fSX , IY»f¶fZd»f¹ff Àf¸fZ°f IYBÊ ³fÈ°¹f ´fZVf dIYEÜ ¸füIZY ´fSX ´fcUÊ OXeAfBÊþe ¨fÔdQiIYf ´fiÀffQ ³fZ IYWXf IYe dU²ff»f¹f IZY ¶f¨¨fZ IYe ´fid°f·ff QZJ IYSX ¹fWXe »f¦f°ff WX`Ô IYe ·ffSX°f ¸fZÔ ¶f¨¨fû IYe ´fid°f·ff WX¸ffSXe B³WXe dUSXfÀf°fûÔ ÀfZ d¸f»f°fe WX`Ô CX³WXû³fZ Àf·fe ¶f¨¨fû IYû Vfb·fIYf¸f³ff QZ°fZ WXb¹fZ IYWXf IYe Af´f BÀf QZVf IZY ·fdU¿¹f WX`Ô AüSX Af´f ÀfZ WXe QZVf WX`ÔÜ Af´f BÀfe °fSXWX A´f³fe ´fid°f·ff d³fJfSX°fZ SXWXZÜ ¸füIZY ´fSX Àfd³fVf IbY¸ffSX, Aþ¹f IbY¸ffSX Àf¸fZ°f Àf·fe dVfÃfIY IY¸fʨffSXe ¸füþcQ ±fZÜ

dUIiY¸f AfþfQ ´fMX³ff dþ»ff SXfþQ IZY Àfd¨fU ¶f³fZ À½fSXfªf/´fMX³ffÜ Afþ ´fMX³ff dþ»ff SXfþQ IZY dþ»ff A²¹fÃf QZU¸fb³fe dÀfÔWX ¹ffQU ³fZ ¸fûIYf¸ff IZY dUIiY¸f AfþfQ IYû ´fMX³ff dþ»ff SXfþQ IYf Àfd¨fU d³f¹fböY dIY¹ff Ü ¸füIZY ´fSX dþ»ff IZY Àf·fe ´fi·ffSXe ¸füþcQ ±fZ Ü QZU¸fb³fe dÀfÔWX ¹ffQU ³fZ IYWXf IYe dUIiY¸f AfþfQ IZY ´ffMXeÊ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ ÀfZ ¸fûIYf¸ff ¸fZÔ ´ffMXeÊ IYe ¸fþ¶fc°fe WXû¦fe Ü dUIiY¸f AfþfQ Àf¸ffþ ÀfZUf ¸fZÔ ÀfdIiY¹f SXWXZ WX`Ô AüSX ÃfZÂf IZY ¹fbUf U¦fÊ ¸fZÔ CX³fIYe A»f¦f ´fWX¨ff³f WX`Ô Ü

¹fbUIY ³fZ IYe JbQIbYVfe À½fSXfªf/¸f³fZSXÜ RYfÔÀfe »f¦ffIYSX ¹fbUIY ³fZ IYe JbQIbYVfeÜ ¸f³fZSX ±ff³ff ÃfZÂf IZY IYMXWXSXf ¸fdWX»ff IYe WX` §fMX³ffÜ §fMX³ff VfbIiYUfSX IYe SXf°f 10:00 ¶fþZ IYe WX`Ü d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX þÔ¦f¶fWXfQbSX ¨fü²fSXe IYf ´fbÂf dIYÀfe IYfSX¯fUVf ÀfZ RYfÔÀfe »f¦ffIYSX Af°¸fWX°¹ff IYSX d»f¹ffÜ CXÀf ¹fbUIY IYf 1 Àff»f ´fWX»fZ VffQe WXbBÊ ±feÜ

¸fû¶ffB»f QbIYf³f ¸fZÔ ¨fûSXe À½fSXfªf/´fMX³ffÜ ³fü¶f°f´fbSX ±ff³ff IZY d´f´f»ffUfÔ ¶ffþfSX dÀ±f°f ‘SXZWXf³f ´fZ RYû³f’ ¸fZÔ VfbIiYUfSX IYe SXf°f IYû AÄff°f ¨fûSXû ³fZ QbIYf³f IYf VfMXSX IYfMX IYSX 13 WXþfSX ³fIYQ ÀfdWX°f EIY »ffJ IYf ¸fû¶ffBÊ»f U A³¹f B»fZ¢MÑfgd³fIY Àff¸ff³f ¨fbSXf d»f¹ffÜ QbIYf³fQfSX ³fZ BÀf §fMX³ff IYû »fZIYSX ³fü¶f°f´fbSX ±ff³ff ¸fZÔ ´fif±fd¸fIYe QþÊ IYSXUf¹ff WX`Ü ¸ff»fc¸f WXû dIY BÀfe QbIYf³f ÀfZ ¦f°f 26 þc³f IYû BÀfe °fSXWX IYSXe¶f PXfBÊ »ffJ IYe ¨fûSXe WXbBÊ ±feÜ

´ffdSXUfdSXIY dUUfQ ¸fZÔ QZUSX ³fZ IYe ·ff·fe IYe WX°¹ff ÀUSXfþ/´fMX³ff dÀfMXeÜ Vfd³fUfSX QZSX Vff¸f ¸ff»fÀf»ff¸fe ±ff³ff ÃfZÂf IZY ¨ffBÊMXû»ff B»ffIZY ¸fZÔ ´ffdSXUfdSXIY dUUfQ ¸fZÔ EIY ½¹fdöY ³fZ A´f³fe WXe ·ff·fe IYe ¦f»ff Q¶ffIYSX WX°¹ff IYSX QeÜ ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fe ´fbd»fÀf ³fZ VfU ¶fSXf¸fQ IYSX d»f¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf VfU IYû A´f³fZ IY¶þZ ¸fZÔ »fZIYSX ´fûÀMX¸ffMXʸf IZY d»fE ³ff»fÔQf ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ ·fZþ QeÜ ¸ff»fÀf»ff¸fe ±ff³ff A²¹fÃf Àfb·ff¿f IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY AfSXû´fe QZUSX »fU³f QZU IbY¸ffSX IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸fÈ°fIYf AÔVfb QZUe IYe ¸fü°f IZY ¶ffQ ´fdSXþ³f ¶fQWXUfÀf WX`ÔܸfÈ°fIYf IZY ´fd°f IY»»fc IbY¸ffSX IYf SXû SXû IYSX ¶fbSXf WXf»f WX`Ü dRY»fWXf»f ´fbd»fÀf ¸ff¸f»fZ IYe dUÀ°fÈ°f Lf³f¶fe³f ¸fZÔ þbMXe WX`Ü

IY»fVf ¹ffÂff IYf Af¹fûþ³f ÀUSXfþ/´fMX³ff dÀfMXeÜ ßfe ßfe 108 dVfU Äff³fZV½fSX ¸fÔdQSX SXVfeQf ¨fIY ´fWXfOÞXe ´fSX ÀfZ A³fÔ°f ¶fi¸WXfÔOX IZY ÀUf¸fe ·f¦fUf³f VfÔIYSX IYf Ad·f¿fZIY IYSX³fZ IZY d»fE ·fQi §ffMX ÀfZ þ»f CXNXf¹ff ¦f¹ffÜ IY»fVf ¹ffÂff ¸fZÔ Àf`IYOÞXûÔ ¸fdWX»ff ßfðf»fbAûÔ ³fZ ·ff¦f d»f¹ffÜ ¹ffÂff ¸fZÔ QþʳfûÔ DYÔMX §fûOÞXZ ¶f`ÔOX ¶ffþf Vffd¸f»f ±fZÜ

Ad³f¹fÔdÂf°f ¶fÀf Qb§fÊMX³ff¦fiÀ°f ÀUSXfþ/´fMX³ff dÀfMXeÜ A¦f¸fIbYAfh ±ff³ff ÃfZÂf IZY ·ff¦fU°f ³f¦fSX B»ffIZY ¸fZÔ EIY dÀfMXe SXfBOX ¶fÀf Ad³f¹fÔdÂf°f WXûIYSX ´f»fMX ¦fBÊÜQb§fÊMX³ff ¸fZÔ ¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f 2 »fû¦fûÔ IYû B»ffþ IZY d»fE d³fþe AÀ´f°ff»f »fZ þf¹ff ¦f¹ffÜAf²ff Qþʳf »fû¦f AfÔdVfIY øY´f ÀfZ §ff¹f»f WXbEÜ´fbd»fÀf EUÔ ´fi°¹fÃfQdVfʹfûÔ IZY A³fbÀffSX Af¦fZ þf SXWXZ MXZÔ´fû IYû ¶f¨ff³fZ ¸fZÔ ¶fÀf ¨ff»fIY ³fZ ¶fiZIY »f¦ffBÊ dþÀfIZY IYfSX¯f ¶fÀf ´f»fMX ¦fBÊÜ

UÈÃffSXû´f¯f EUÔ ´fbÀ°fIY dU°fSX¯f ÀUSXfþ/´fMX³ff dÀfMXeÜ SXûMXSXe ´fMX³ff dÀfMXe Àf¸fifMX ÀfÔÀ±ff IZY õfSXf ´fMX³ff dÀfMXe WX¸ff¸f ´fSX ³fUVföYe d³fIZY°f³f d¨f»Oѳf ´ffIYÊ ¸fZÔ UÈÃffSXû´f¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àff±f WXe þøYSX°f¸fÔQ ¶f¨¨fûÔ IZY ¶fe¨f ÀIcY»f ¶f`¦f °f±ff ´fbÀ°fIYûÔ IYf dU°fSX¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´fcUÊ ¸fZÔ SXûMXSXe ´fMX³ff dÀfMXe Àf¸fifMX ÀfÔÀ±ff IZY õfSXf WXe d¨f»Oѳf ´ffIYÊ IYf ÀfüÔQ¹feÊIYSX¯f ·fe dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IZY ¸fb£¹f Ad°fd±f¹fûÔ ¸fZÔ ÀfÔÀ±ff IZY A²¹fÃf ´fiIYfVf IbY¸ffSX U¯fÊUf»f, Àfd¨fU QZUSXfþ ¶f»»f·f, »fçc þe, Àf¸ffþÀfZUe ¶f¶f³f ´fiÀffQ U¸ffÊ, AVfSXRY þe ÀfdWX°f IYBÊ ¦f¯f¸ff³¹f »fû¦f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

LZOÞXJf³fe IYSX³fZ IZY AfSXû´fe IYû ´fbd»fÀf ³fZ ·fZþf þZ»f À½fSXfªf/ÀfÔQZVf/AfSXfÜ ±ff³ff ÃfZÂf IZY °fe±fÊIYü»f ¦ffÔU ÀfZ LZOÞXJf³fe IYSX³fZ IZY AfSXûd´f°f IYû ÀfÔQZVf ±ff³ff dIY ´fbd»fÀf ³fZ ´fIYOÞXIYSX þZ»f ·fZþ dQ¹ffÜ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX °fe±fÊIYü»f ¦ffÔU d³fUfÀfe ¸fb³³ff ¨fü²fSXe IZY Àff±f Qû AÄff°f »fû¦f ¶fe°fZ 11 A´fi`»f 2017 IYû ±ff³ff ÃfZÂf IZY dÀfSXIYe¨fIY ¦ffÔU IZY ´fcUeÊ ¶f²ffSX dÀ±f°f SXWXSX IZY JZ°f ¸fZÔ dÀfSXIYe¨fIY ¦ffÔU d³fUfÀfe Àfû¸fføY SXf¸f dIY »fOÞXIYe ÀfZ LZOÞXJf³fe dIY¹ff ±ff Ü dþÀfIYû »fZIYSX »fOÞXIYe IZY ¸ff°ff ¸ff³f°fe QZUe ³fZ ÀfÔQZVf ±ff³ff ¸fZÔ IZYÀf QþÊ IYSXf¹fe ±fe Ü ¶fe°fZ VfbIiY UfSX dIY Vff¸f ¸fb³³ff ¨fü²fSXe A´f³fZ ¦ffÔU ÀfZ ÀfÔQZVf ¶ffþfSX Af¹ff ±ff Ü

03

¦fiZMXSX ´fMX³ff

LfÂf Àfa§f ¨fb³ffU IYû »fZ CX°ÀffWX IYf ¸ffWXü»f À½fSXfªf/AfSXfÜ UeSX IbYÔUSX dÀfÔWX dUV½fdUôf»f¹f IZY LfÂfÀfÔ§f ¨fb³ffU IYû »fZIYSX dUV½fdUôf»f¹f IZY Àf·fe AÔ¦fe·fc°f ¸fWXfdUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ Àf·fe ´ffdMXʹfûÔ IZY CX¸¸feQUfSXûÔ ³fZ A´f³ff-A´f³ff ³ff¸ffÔIY³f ´fÂf ·fSXfÜ ´fdWX»fe ¶ffSX WXû SXWXZ LfÂfÀfÔ§f ¨fb³ffU IYû »fZIYSX Àf·fe ´ffdMXʹfûÔ ¸fZÔ IYfRYe CX°ÀffWX IYf ¸ffWXü»f ¶f³ff WXbAf WX` ¢¹fûÔdIY Àff»fûÔ ÀfZ LfÂfÀfÔ§f ¨fb³ffU IYe d³fSXÔ°fSX ¸ffÔ¦f CXNX°fe SXWXe WX` UeSX IbYaUSX dÀfÔWX dUV½fdUôf»f¹f IZY Àf·fe AÔ¦fe·fc°f ¸fWXfdUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ A²¹fÃf, CX´ff²¹fÃf, Àfd¨fU, ÀfÔ¹fböY Àfd¨fU AüSX dUV½fdUôf»f¹f ´fid°fd³fd²f IZY ´fQûÔ ´fSX ¨fb³ffU WXû³fZ Uf»fZ WX`ÔÜ UeSX IbYaUSXdÀfÔWX dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ AdJ»f ·ffSX°fe¹f dUôf±feÊ ´fdSX¿fQÐ, ³fZVf³f»f ÀMXcOXZÔMX ¹fcd³f¹f³f AfgRY BÔdOX¹ff, AfBÀff, LfÂf SXfþQ, LfÂf þQ¹fc, SXf»fûÀf´ff IZY Af»ffUf Àf`IYOÞXûÔ d³fQÊ»fe¹f CX¸¸feQUfSX A´f³ff-A´f³ff ·ff¦¹f Aþ¸ff SXWXZÔ WX`ÔÜ dþ³f ¸fWXfdU²ff»f¹fûÔ ¸fZÔ LfÂfÀfÔ§f ¨fb³ffU WXû³fZ þf SXWXf WX` CXÀf¸fZÔ AfSXf IZY E¨fOXe þ`³f IYfg»fZþ, ¸fWXfSXfþf IYfg»fZþ, EÀf¶fe IYfg»fZþ, ¸fWXÔ±f ¸fdWX»ff ¸fWXfdUôf»f¹f, þ¦fþeU³f IYfg»fZþ, ÀffÀffSXf¸f IZY EÀf´fe þ`³f IYfg»fZþ, ßfe VfÔIYSX IYfg»fZþ E VfZSXVffWX ¸fWXfdUôf»f¹f, °f±ff SXûWX°ffÀf IZY ¸fdWX»ff IYfg»fZþ, QZWXSXe dÀ±f°f þUfWXSX »ff»f ³fZWX÷Y IYfg»fZþ E ¶f¢ÀfSX dÀ±f°f E¸fUe IYfg»fZþ AüSX OXeIZY IYfg»fZþ AfdQ Vffd¸f»f WX`ÔÜ BÀf LfÂfÀfÔ§f ¨fb³ffU ¸fZÔ IbY»f 100598 ¸f°fQf°ff Àf`IYOÞXû CX¸¸feQUfSXûÔ IZY ·ff¦¹f IYf ¨f¹f³f IYSXZÔ¦fZÜ ¸fWXfSXfþf IYfg»fZþ ¸fZÔ 10266 ¸f°fQf°ff, EÀf¶fe IYfg»fZþ 7805 ¸fZÔ ¸f°fQf°ffE ¸fWXÔ±f ¸fdWX»ff IYfg»fZþ ¸fZÔ 5043 ¸f°fQf°ff, E¨fOXe þ`³f IYfg»fZþ ¸fZÔ 9173 ¸f°fQf°ff, UWXe QcÀfSXe AûSX ¸fdWX»ff IYfg»fZþ OXf»fd¸f¹ff³f¦fSX ¸fZÔ 2768 ¸f°fQf°ff, d¶fIiY¸fÔþ ¸fZÔ 5868 ¸f°fQf°ff, ÀffÀffSXf¸f ¸fZÔ 6772 ¸f°fQf°ff, SXûWX°ffÀf ¸fZÔ 2405 ¸f°fQf°ff E ¶f¢ÀfSX °f±ff OXb¸fSXfÔU ¸fZÔ 16972 ¸f°fQf°ff A´f³fZ ¸f°ffd²fIYfSX IYf ´fi¹fû¦f IYSXZÔ¦fZÜ d³fUfʨf³f ´fQfd²fIYfSXe ÀfWX LfÂf IY»¹ff¯f OXfg ´ffSXÀf³ff±f SXfg¹f ³fZ ¶f°ff¹ff IYe LfÂfÀfÔ§f ¨fb³ffU IYû WXSX WXf»f ¸fZÔ d³f¿´fÃf ÀfRY»f AüSX ÀfÔ´f³³f ¶f³ff¹ff

¸f°fQf°ffAûÔ AüSX ÀfeMXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff

LfÂf þQ¹fc ³fZ ·fûþ´fbSX ¸fZÔ 51 ´fi°¹ffdVf¹fûÔ IYû ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°ffSXf À½fSXfªf/AfSXfÜ LfÂf þQ¹fc IZY dUV½fdUôf»f¹f A²¹fÃf AdU³ffVf SXfU ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dUV½fdUôf»f¹f I`Y¸´fÀf IZY Àf·fe ÀfeMXûÔ ´fSX WX¸f³fZ ³f¸fû³fZVf³f RYfB»f dIY¹ffÜ ÀffBÔÀf ÀfÔIYf¹f ÀfZ Àfbþe°f IbY¸ffSX Vf¸ffÊEÀfûÀf»f ÀffBÔÀf ÀfZ dUIYfÀf IbY¸ffSX, Ufd¯fª¹f EU¸f E¸f¶feE ÀfZ A¸f³f IbY¸ffSX ¦fü°f¸f, ¶feEOX ÀfZ Af»fûIY IbY¸ffSX SXf¹f, WXbd¸fd³fMXeþ ÀfZ Ad·f¿fZIY d°fUfSXe ³fZ ³ffd¸f³fZVf³f IYSXf¹ffÜ UWXe þ`³f IYf»fZþ AfSXf ÀfZ A²¹fÃf ´fQ IZY d»fE Ad¸f°f IbY¸ffSX, CX´ff²¹fÃf ÀfZ WXdSXAû¸f IbY¸ffSX, Àfd¨fU dSXVfc AûÓff, ÀfÔ¹fböY Àfd¨fU Af³fÔQ IbY¸ffSX, IYû¿ff²¹fÃf ÀfZ SXdUVfÔIYSX dÀfÔWX, ÀfeAfSX ÀfZ A°fb»f SXfþ, dÂf»fûIYe dÀfÔWX, SXüVf³f IbY¸ffSX dÀfÔWX, AÔþd»f IbY¸ffSXe, ´fi·ff°f ¹ffQU, dSX°fZVf IbY¸ffSX dÀfÔWX, ¸f²fb, d³fIZY°f IbY¸ffSX ¦fü°f¸f ³fZ ³ff¸ffaIY³f dIY¹ffÜ UWXe ¸fWXfSXfþf IYfg»fZþ AfSXf ÀfZ A²¹fÃf ´fQ ´fSX ³fe°feVf IbY¸ffSX, CX´ff²¹fÃf ¦f´´fc

¨fü¶fZ, Àfd¨fU Ad·f¿fZIY IbY¸ffSX, ÀfÔ¹fböY Àfd¨fU ÀfZ Àfbþe°f IbY¸ffSX dÀfÔWX EUa ÀfeAfSX ´fQ ÀfZ FYd¿fIZYVf Af³f³Q ´ffNXIY, dUVff»f IbY¸ffSX dÀfÔWX, ¦fû»fc ÀffWX, IÈY¿¯fIYfÔ°f SXf¹f, ¸fÔMXc ¨fü¶fZ, A¸f³f dIYVfûSX, ÀfcSXþ IbY¸ffSX dÀfÔWX ³fZ dIY¹ffÜ þ¦fþeU³f IYfg»fZþ AfSXf ÀfZ A²¹fÃf ´fQ IZY d»fE ¨f³Q³f IbY¸ffSX, CX´ff²¹fÃf ¨fÔQi·ff³fb dÀfÔWX, Àfd¨fU SXdUIYfÔ°f IbY¸ffSX, ÀfÔ¹fböY Àfd¨fU Àfbþe°f IbY¸ffSX, IYû¿ff²¹fÃf ÀfZ Àfbþe°f IbY¸ffSX EU¸f ÀfeAfSX ÀfZ ¸fû³fc IbY¸ffSX

SXf¹f, SXfIZYVf IbY¸ffSX SXüVf³f, ´fiUe¯f IbY¸ffSX dÀfÔWX, Qe´f³ffSXf¹f¯f IbY¸ffSX ³fZ LfÂf þQ¹fc IYe °fSXRY ÀfZ ³ffgd¸f³fZVf³f dIY¹ff þ¶fdIY ¸fdWX»ff IYfg»fZþ AfSXf ÀfZ ÀfeAfSX IZY d»fE dÀf¸¸fe IbY¸ffSXe, d¶f˜c SXf¹f EUa IYfþ»f IbY¸ffSXe ³fZ ³ffgd¸f³fZVf³f dIY¹ffÜ UWXeÔ EÀf ¶fe IYfg»fZþ AfSXf ÀfZ ÀfeAfSX IZY d»fE dVfJf IbY¸ffSXe, IbY¸ffSX øY´fZVf, dþ°fZÔQi IbY¸ffSX ¹ffQU, Àfû³fc IbY¸ffSX ¦fb~f, Ad·f¸f³¹fb SXf¹f, ´fiQb¸³f ¨fü²fSXe ³fZ LfÂf þQ¹fc IZY °fSXRY ÀfZ ³ff¸ffÔIY³f IYSXf¹ffÜ

þf¹fZ¦ffÜ ³ff¸ffÔIY³f ´fÂfûÔ IYe þfa¨f 12 RYSXUSXe U ³ff¸f Uf´fÀfe 13 RYSXUSXe IYû WXû¦feÜ BÀf ¨fb³ffU ÀfZ þbOÞXZ Àf·fe Ad²fIYfSXe¹fûÔ IYû dQVffd³fQZÊVf QZ dQ¹ff ¦f¹ff WX`, Àf·fe AdQIYfSXe ÀfdIiY¹f°ff ÀfZ A´f³fZ A´f³fZ IYf¹fûÊÔ IYf d³fUÊWX³f IYSX

SXWXZ WX`ÔÜ BÀf ¨fb³ffU ¸fÔ³f Àf·fe ´ffdMXʹfûÔ IZY CX¸¸feQUfSXûÔ ³fZ A´f³fZ ³ff¸ffÔIY³f ´fÂf ·fSXf WX` dþ³f¸fZÔ E³fEÀf¹fcAfBÊ ÀfZ EÀf¶fe IYfg»fZþ ¸fZÔ V¹ff¸f ÀfbÔQSX ¹ffQU A²¹fÃf, Àfc¹fÊ´fi°ff´f ¹ffQU CXRYÊ Qe´fIY ¹ffQU CX´ff²¹fÃf, IbYÔQ³f IbY¸ffSX Àfd¨fU, ª¹fûd°f

IbY¸ffSXe dUV½fdUôf»f¹f ´fid°fd³fd²f, IYû¿ff²¹fÃf Vfb·f¸f IbY¸ffSX, ¸fWXfSXfþf IYfg»fZþ ÀfZ IY¸f»fZVf IbY¸ffSX, AfIYfVf IbY¸ffSX CX´ff²¹fÃf EE¨fOXe þ`³f IYfg»fZþ ÀfZ ¶fbðQZU d°fUfSXe A²¹fÃf ³fZ A´f³ff ³ff¸ffÔIY³f ´fÂf QfdJ»f IYSXf¹ffÜ

d¶fWXfSX ¸fZÔ Qd»f°fûÔ ´fSX WX¸f»ff d¨fÔ°ff IYf dU¿f¹f: BÊ. Aþ¹f À½fSXfªf/´fMX³ffÜ Qd»f°fûÔ EU¸f ´fÀf¸ffÔQf ¸fbdÀ»f¸f ´fSX QZVf IZY IYSXe¶f IYSXe¶f Àf·fe SXfª¹fûÔ ¸fZÔ Àfbd³f¹fûdþ°f °fSXeIZY WXû SXWXZ WX¸f»fZ ´fSX dWX³QbÀ°ff³fe AfUf¸f ¸fû¨ffÊ IZY SXf¿MÑXe¹f ¸fWXfÀfd¨fU ÀfWX ´fiUöYf BÊ. Aþ¹f ¹ffQU ³fZ d¨f°ff ½¹föY IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ¹fWX IYûBÊ dL´fe ¶ff°f ³fWXeÔ WX` dIY ¨fb³ffUe ¸füÀf¸f Af°fZ WXe Qd»f°fûÔ AüSX AIYd»f¹f°fûÔ ´fSX WX¸f»fZ °fZþ WXû þf°fZ WX`ܸfWXf¸fdWX¸f SXf¿MÑX´fd°f þe ³fZ ·fe d¨fÔ°ff ½¹föY IYe WX` dIY Qd»f°fûÔ IYe ³¹ff¹f´ffd»fIYf ¸fZÔ ·ff¦feQfSXe ³fWXea d¸f»f³fZ ÀfZ CX³fIYf ³¹ff¹f IZY ´fid°f AfÀ±ff ³f IZY ¶fSXf¶fSX WX`Ü CX³fIZY ¸f³f ¸fZ ¹fWX ·ffU SXWX°ff WX` dIY CX³fIYû ³¹ff¹f QZ³fZ AüSX dQ»ff³fZ ¶ff»ff ·fe dIYÀfe þf°fe, ´ffMXeÊ, ÀfÔ§fNX³f, Àf¸fbQf¹f, ¸fþWX¶f dUVfZ¿f ÀfZ WX`Ü þû ÀfdQ¹fûÔ ÀfZ WX¸fZ IY¸fþûSX AüSX ´fi°ffdOÞX°f IYSX°ff SXWXf WX`Üþ¸fe³f IY¶þZ ¸fZÔ ³¹ff¹ff»f¹f õfSXf IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe d¦fdSXSXfþ dÀfÔWX þe ´fSX þf°fe Àfc¨fIY Vf¶Q EU¸f

¸fWXfQd»f°f IYe ´fbÀ°f`³fe Àf¸´fd°f ´fSX ¦f»f°f °fSXeIZY ÀfZ IY¶þf IYf³fc³f AüSX ³¹ff¹ff»f¹f IZY d»fE ¶fOXe ¨fb³fü°fe WX`ÔÜ ³¹ff¹f´ffd»fIYf ¸fZÔ Qd»f°fûÔ IYû A±fÊ·ffU ¸fZÔ ³¹ff¹f d¸f»f³fZ »f¦f·f¦f AÀfÔ·fU Àff WXû þf°ff WX`Ü ¸fWXf¦fNX¶fÔ²f³f IZY ³fZ°ffAûÔ ÀfZ BÀf ¸ff¸f»fZ IYf SXfþ³fed°fIYSX¯f ³f IYSX³fZ AüSX CX³WXZÔ ³¹ff¹ff»f¹f IYe ³¹ffd¹fIY ´fidIiY¹ff AüSX ´fbd»fÀf IZY IYf¸f ¸fZÔ IYûBÊ ¶ff²ff ³f AfE AüSX IYf³fc³f ÀfWXe ÀfZ A´f³ff IYf¸f IYSX ÀfIZYÔ ¹fWX Àfbd³fd›°f IYSXf³fZ ¨ffdWXEÜ ¹fWX Àfbd³fd›°f IYSX³ff ª¹ffQf þøYSX WX`Ü

dVfÃfIY ¸fWXfÀfÔ§f IZY Àff¸f³fZ ÓfbIYe dþ»ff dVfÃffd²fIYfSXe ÀUSXfþ/U`Vff»feÜ SXf¿MÑXe¹f Vf`dÃfIY ¸fWXfÀfÔ§f dVfÃfIYûÔ IYe dUd·f³³f Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf Àf¸ff²ff³f WXZ°fb ´fiQZVf ¸fWXf¸fÔÂfe ´fÔIYþ IbY¸ffSX IZY ³fZ°fÈ°U EUÔ ´fiQZVf ÀfÔ¹fböY Àfd¨fU Af»fûIY SXÔþ³f IZY ÀfÔ¨ff»f³f ¸fZÔ »fûIY°ffÔdÂfIY Ad²fIYfSXûÔ IYf CX´f¹fû¦f IYSX°fZ WXbE IYf¹ffÊ»f¹f §fZSXfU U °ff»f¶fÔQe dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ dUSXû²f ´fiQVfʳf IYf ÀUøY´f Àf¸fÀ¹ff d³fQf³f °fIY þfSXe SXJ³fZ IYe ¶ff°fZ IYWXeÔ ¦fBÊÜ dþ»ff ´fiUöYf ³fU³fe°f IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY WX¸ffSXe ¸ffa¦f ´fi²ff³ff²¹ff´fIY ´fiû³³fdØf, À³ff°fIY ´fiû³³fdØf, ´fZ dRY¢ÀfZVf³f, ¶fIYf¹ff SXfdVf ·fb¦f°ff³f Àf¸fZ°f A³¹f Àf¸fÀ¹ff IYû »fZIYSX dVfá¸fÔOX»f IYBÊ ¶ffSX Uf°ff IZY ¶ffUþcQ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf Àf¸ff²ff³f ³fWXeÔ WXû ÀfIYf WX`Ü dþÀfIYû »fZIYSX ¸fWXfÀfÔ§f ¶ff²¹f WXûIYSX §fZSXfU U °ff»ff¶fÔQe IYf d³f¯fʹf d»f¹ff WX`Ü UWXeÔ Àfû¸fUfSX IYû ·fe AfÔQû»f³f þfSXe SXWX³fZ IYe CX¸¸feQ WX` A¦fSX ´fdSX¯ff¸f ³fWXeÔ d¸f»ff AüSX A¦fSX ´fdSX¯ff¸f ³ff Af¹ff °fû ¹fWX d³fSXÔ°fSX þfSXe SXWXZ¦ffÜ

ÀfeMX 09 10 08 04 05 01 05 04 06 08 09 03 05 02 05 02 05 07 05

AfBÀff ³fZ CX°ffSXZ A´f³fZ CX¸¸feQ½ffSX À½fSXfªf/AfSXfÜ I`YÔ´fÀf IZY ¶fbd³f¹ffQe ÀfUf»fûÔ IZY Àff±f ¸fûQe-³fe°feVf ÀfSXIYfSX IYe dVfÃff U SXûþ¦ffSX dUSXû²fe ³fed°f¹fûÔ IZY dJ»ffRY ¸fþ¶fc°f QfUZQfSXe IZY d»fE LfÂfÀfÔ§f ¨fb³ffU ¸fZÔ dUV½fdUôf»f¹f IZY »f¦f·f¦f Àf·fe IYfg»fZþûÔ ¸fZÔ AfBÀff ´fi°¹ffdVf¹fûÔ ³fZ IYSXf¹ff A´f³ff ³ff¸ffaIY³f RYfB»f dIY¹ffÜ dUV½fdUôf»f¹f IZY LfÂfÀfÔ§f ¨fb³ffU ¸fZÔ Àf·fe ´fi°¹ffVfe¹fûÔ U AfBÀff IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ³fZ þûVf-JSXûVf U CX¸fÔ¦f IZY Àff±f A´f³fZ ´fi°¹fdVf¹fûÔ IYf ³ff¸ffÔIY³f IYSXf¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ EIY AfSXf VfWXSX ¸fZÔ þb»fcÀf ·fe d³fIYf»ff ¦f¹ffÜ Afþ ³ff¸ffÔIY³f IZY QüSXf³f AfBÀff IZY SXfª¹f Àfd¨fU dVfU´fiIYfVf SXÔþ³f, dþ»ff²¹fÃf ´f´´fc IbY¸ffSX, dþ»ff Àfd¨fU Àf¶feSX, B³füÀf IZY SXfª¹f A²¹fÃf ¸f³fûþ ¸fÔdþ»f, AfBÀff IZY ´fcUÊ ³fZ°ff U ·ffIY´ff ¸ff»fZ IZY ¹fbUf ³fZ°ff SXfþc ¹ffQU, Aþe°f IbYVfUfWXf, AfBÀff ³fZ°ff SXfþc SXf¸f, ÀfÔQe´f IbY¸ffSX, Ad³f»f, SXfIZYVf IbY¸ffSX, SXÔþ³f, ÀfbVfe»f ¹ffQU, Àfb²feS, ¸fbIZYVf ´ff»f, SXüVf³f IbY¸ffSX ÀfdWX°f Àf`IYOÞXûÔ IYf¹fÊIY°ffÊ Vffd¸f»f ±fZÜ

ÀUSXfþ/U`Vff»feÜ d¶fQb´fbSX ±ff³ff ÃfZ ¸fZÔ AfþIY»f ¶ff»fc IYf Açf ¶f³f ¦f¹ff WX`, þ¶f °fIY dIYÀfe USeX¹f Ad²fIYfSXe Àfc¨f³ff ³ff QZ °f¶f °fIY ´fbd»fÀf WXSXIY°f ¸fZÔ ³fWXeÔ Af°fe WX`Ü ÀfcÂfûÔ IZY A³fbÀffSX d¶fQb´fbSX ±ff³ff ÃfZÂf dþ°f³fZ ·fe §ffMX WX` UWXfÔ ÀfZ WXSX dQ³f ¶ff»fc IYf AU`²f J³f³f WXû°ff WX` AüSX ÀfZd»fÔ¦f ·fe þ¶fQÊÀ°f WXû°ff WX`Ü ÀfcÂf ¶f°ff°fZ WX` dIY À±ff³fe¹f ´fiVffÀf³f IYe d¸f»fe ·f¦f°f ÀfZ ¹fWX ´fcSXf JZ»f ¨f»f°ff WX`, dþÀf¸fZÔ J³f³f IYf IYf¹fÊ SXfdÂf IZY Àf¸f¹f A°¹fd²fIY ¸ffÂff ¸fZÔ IYe þf°fe WX`Ü BÀf ´fcSXZ IYfÔOX ÀfZ CX¶fSX WXûIYSX Afþ ¦f¯f¸ff³¹f »fû¦f À±ff³fe¹f ´fiVffÀf³f IZY Àff±f ¶f`NX IYSX ¶ff°f IYe, AüSX BÀf ´fSX SXûIY »f¦ff³fZ IYe A´fe»f IYeÜ ´fcd»fÀf IYe QZJ SXZJ ¸fZÔ WXe ¶ff»fc IYe MÑIYûÔ IYf Af³ff þf³ff WXû°ff WX`, dþÀf¸fZÔ ´f`ÀfZ IYf »fZ³f QZ³f Af¸f WXû°ff þf SXWXf WX`Ü ¦füSX°f»f¶f WX` dIY ¶fe°fZ dQ³f Vfd³fUfSX IYû USXe¹f Ad²fIYfSXe¹fûÔ IYe Àfc¨f³ff ´fSX 12 »fû¦fûÔ IYe d¦fSXµ°ffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´fbd»fÀf IYe BÀf IYf¹fÊUfBÊ ÀfZ AU`²f ¶ff»fc IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ WXOÞXIÔY´f ¸f¨ff WX`Ü ´fbd»fÀf ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ³ffUf³f¦fSX §ffMX ´fSX ¶ff»fc »fûOX IYSX°fZ UedOX¹fûÔ ¶f³ffIYSX dIYÀfe ³fZ dþ»ffd²fIYfSXe AüSX ´fbd»fÀf A²feÃfIY U`Vff»fe IYû ·fZþ dQ¹ff, dþÀfIZY ¶ffQ UdSX¹f Ad²fIYfSXe¹fûÔ IZY Àfc¨f³ff d¸f»f°fZ WXe ´fbd»fÀf WXSXIY°f ¸fZÔ AfBÊÜ USXe¹f ´fbd»fÀf ´fQfd²fIYfSXe IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ dÀfdU»f IY´fOÞXûÔ ¸fZÔ ´fbd»fÀf IZY Àff±f JbQ ¹fWXfÔ AfIYSX ±ff³ff IZY ´ffÀf ÀfZ ¶ff»fc »fQZ

À½fSXfªf/AfSXfÜ

UWXfh ¸füþcQ Àf·fe »fû¦fû ³fZ þ¸f IYSX °ffSXeRY IYe AüSX þûOÞXQfSX °ffd»f¹ffh ¶fþf°fZ WXbUZ CX³fIZY ¶ff°fûÔ IYf Àf¸f±fʳf ·fe dIY¹ff Af¹fûþ³f ¸fZÔ ¸füþcQ AfSX¯E³f¯EÀf dQ»»fe ´fbd¶»fIY ÀIcY»f IZY d³fQZÊVfIY ßfe ²feSXZÔQi ³ffSXf¹f¯f dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶f¨¨fûÔ IYû ´fPÞXfBÊ IZY Àff±f Àff±f JZ»f ¸fZÔ ·fe ÷Y¨fe SXJ³fe ¨ffdWXE °ffdIY ¶f¨¨fûÔ ´fSX ´fPÞXfBÊ IYf ª¹ffQf ¶fûÓf IY¸f SXWXZ AüSX Afþ IY»f JZ»f ¸fZÔ ·fe ¶f¨¨fZ ¶fWXb°f ³ff¸f IYSX SXWXZ WX` BÀf Af¹fûþ³f ¸fZÔ ¨ffSX ¨ffÔQ °f¶f »f¦f ¦fE þ¶f LûMXZ LûMXZ ¶f¨¨fûÔ ³fZ QWXZþ ´fi±ff ´fSX Af²ffdSX°f EIY ³ffMXIY ´fiÀ°fb°f dIY¹ff AüSX

¸f°fQf°ff 9173 10266 7805 4187 5043 760 2974 3804 5868 8023 8749 2857 5036 2405 5463 2405 5463 6772 4720

d¶fQb´fbSX ±ff³ff WXSXIY°f ¸fZÔ Af³fZ IZY d»fE USXe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf IYSX°fZ WX`Ô BÔ°fþfSX

ÀIcY»f IYf À±ff´f³ff dQUÀf ²fc¸f²ff¸f ÀfZ ¸f³ff¹ff ¦f¹ff Afþ þeSXû ¸ffB»f dÀ±f°f AfSX¯E³f¯EÀf dQ»»fe ´fd¶»fIY ÀIcY»f IYf 7UfÔ À±ff´f³ff dQUÀf ¶fWXb°f WXe ²fc¸f ²ff¸f ÀfZ ¸f³ff¹ff ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ ¶f¨¨fûÔ ³fZ SXÔ¦ff SXÔ¦f IYf¹fÊIiY¸f ´fiÀ°fb°f IYSX BÀf Af¹fûþ³f ¸fZÔ ¨ffSX ¨ffÔQ »f¦ff dQ¹ff BÀf Af¹fûþ³f ¸fZÔ ¸fb£¹f Ad°fd±f SXWXZ dþ»ff Àfc¨f³ff þ³fÀfÔ´fIYÊ ´fQfd²fIYfSXe ßfe ´fi¸fûQ dÀfÔWX ³fZ ¸ff°ff ÀfSXÀU°fe IZY ¸fcd°fÊ ´fSX ¸ff»¹ff´fʯf IYSX AüSX Qe´f ´fiªU»f³f IYSX AfSXÔ·f dIY¹ff CX³WXûÔ³fZ ¶f¨¨fûÔ AüSX CX³fIZY Ad·f·ffUIYûÔ IYû ÀfÔd¶fd²f°f IYSX°fZ WXbUZ dVfÃff IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe Qe AüSX Àf¸ffþ ¸fZÔ ¶fe¸ffdSX¹fûÔ IYe °fSXWX ¶fPÞX SXWXZ ¶ff»f dUUfWXE QWXZþ ´fi±ff þ`ÀfZ IbYSXed°f¹fûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe Qe CX³WXûÔ³fZ ¦fiZMXSX AfSXf IZY d³f¸ffʯf IZY d»fE ÀfSXIYfSX õfSXf ¨f»ff¹fZ þf³fZ Uf»fZ Ad·f¹ff³f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ dVfÃfIY ÀfÔÀ±ff³f AüSX Af¹fûþ³f ¸fZÔ ¸füþcQ ´fdSXþ³fûÔ IYû BÀfIYe þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE IYWXf dIY ¦fiZMXSX AfSXf d³f¸ffʯf IYf ¸fb£¹f CXïZV¹f ¹fWX WX` dIY dþ»fZ IZY WXSX dUôf»f¹f IZY ¶f¨¨fûÔ ÀfZ ¹fWX þf³fIYfSXe ´fif~ IYSX³ff dIY WX¸f AfSXf IYû ¦fiZMXSX AfSXf I`YÀfZ ¶f³ff ÀfIY°fZ WX` JfÀf IYSX ¶f¨¨fûÔ ÀfZ ¹fWX þf³fIYfSXe »fZ³ff IYe UWX ¢¹ff ¢¹ff AfSXf IZY AÔQSX ¶fQ»ffU QZJ³ff ¨ffWX°fZ WX` þ`ÀfZ CXÀfIZY »ff¹fIY ¢¹ff IbYL ÀfSXIYfSX ¶fQ»ffU IYSXZ °ffdIY AfSXf IYe ¦fiZMXSX AfSXf ¶f³ff¹ff þf ÀfIZY WXf»ffÔ IYe dþ»ff Àfc¨f³ff þ³fÀfÔ´fIYÊ ´fQfd²fIYfSXe IZY BÀf ¶ff°f ÀfZ

IYfg»fZþ þ`³f IYfg»fZþ ¸fWXfSXfþf IYfg»fZþ EÀf ¶fe IYfg»fZþ þ¦fþeU³f IYfg»fZþ ¸fWXÔ±f ¸fdWX»ff IYfg»fZþ ¸fWXfSXfþf »ffg IYfg»fZþ Àf·fe ´feþe dU·ff¦f ¸fdWX»ff IYfg»fZþ OXf»fd¸f¹ff³f¦fS þe¶fe IYfg»fZþ SXf¸f¦fPX EÀfE¸f IYfg»fZþ VffWX¸f»f J`SXQZU EEÀf IYfg»fZþ d¶fIiY¸f¦fÔþ OXeIZY IYfg»fZþ OXb¸fSXfÔU E¸fUe IYfg»fZþ ¶f¢ÀfSX þZE»fE³f IYfg»fZþ QZWXSXeAû³fÀfû³f ßfe VfÔIYSX IYfg»fZþ ÀffÀffSXf¸f SXûWX°ffÀf ¸fdWX»ff IYfg»fZþ EÀfUe´fe IYfg»fZþ ·f·fbAf EÀf´fe þ`³f IYfg»fZþ ÀffÀffSXf¸f VfZSXVffWX IYfg»fZþ ÀffÀffSXf¸f

³ffMXIY IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Àf¸ffþ ¸fZÔ ¶fPÞX SXWXZ QWXZþ ´fi±ff IYf ÀfÔQZVf dQ¹ff þû dIY ¹fWX IYf³fc³f A´fSXf²f WX` BÀf ´fiÀ°fbd°f IZY d»fE »fû¦fû ¸fZ ¶f¨¨fûÔ IZY d»fE þ¸f IYSX °ff»fe ¶fþfBÊ BÀf ´fiÀ°fbd°f IZY ¶ffQ ÀUf¦f°f ¦fe°fE ¹fû¦ffE QZVf ·fdöY ³ffMXIYE SXÔ¦ff SXÔ¦f IYf¹fÊIiY¸f ÀfdWX°f IYBÊ ´fiÀ°fbd°f¹ffh ¶f¨¨fûÔ ³fZ ´fZÀf IYe BÀf Af¹fûþ³f ¸fZÔ dUôf»f¹f IZY ´fi²ff³ff²¹ff´fIY ßfe SXfþZVf LÂfeE SXdU dÀfÔWXE Àf°fZÔQi dÀfÔWXE ´fÔIYþ dÀfÔWXE ÀfÔ°fû¿f IbY¸ffSXE CX¸fZVf dÀfÔWXE SXfIZYVf dÀfÔWXE Qe´ff»feE À³fZWXf dÀfÔWXE ¸f²fbd»fIYf dÀf³WXf ÀfdWX°f IYBÊ dVfÃfIY ¸füþcQ ±fZÜ

¨ffSX MÑIY IYû ´fIYOÞXfÜ Àff±f WXe CX³fIZY OÑfBUSX-J»ffÀfe IYû ·fe d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¶ffQ ¸fZÔ ³ffUf³f¦fSX §ffMX ÀfZ ¶ff»fc »fQZ MÑIYûÔ ÀfdWX°f ÀMXfRYûÔ IYû ·fe d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ UWXeÔ ±ff³ff²¹fÃf dSX°fZVf IbY¸ffSX ¸f¯OX»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY L: MÑIY ¶ff»fc þ~ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü Àff±f WXe dJ»fU°f ¦ffgU IZY A³fbþ ´ffÀfUf³f, ¸fûWX³f dÀfÔWX EUÔ dþ°f³f IbY¸ffSX, d¶fQb´fbSX IYNXWXdSX¹ff IZY ÀfÔþeU³f SXf¹f, SXdU³Qi IbY¸ffSX, Ad³f»f IbY¸ffSX EUÔ ¸fSXfÔOXe dÀfÔWX, QfCXQ ³f¦fSX IZY Àfb¶fû²f ´ffÀfUf³f, ¸ffBÊ»f IZY ¸fÔþ¹f IbY¸ffSX, »f¦fbSXfU IZY WXdSX¨fSX¯f Àf¸fZ°f 12 »fû¦fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX þZ»f ·fZþf ¦f¹ff ±ffÜ d¶fQb´fbSX ±ff³ff ÃfZÂf IZY ¸f²fbSXf´fbSX ¦ffgU IZY ¦fû»f §ffMX ´fSX ¦ffgU IZY »fû¦fûÔ IYf ¶f`NXIY WXbAf dþÀf¸fZÔ ¦ffgU AüSX ¦fû»f §ffMX ¸fÔdQSX IYû IYMXfU ÀfZ ¶f¨f³fZ ³fQe §ffMX ´fSX ¶fPÞX°fZ AU`²f ¶ff»fc IYfSXû¶ffSX U A³¹f AU`²f IYfSXû¶ffSXûÔ IYû ´fc¯fÊ°f: ¶fÔQ IYSX³fZ IYf d³f¸ffʯf d»f¹ff ¦f¹ffÜ

Qf³ff´fbSX ¸fZÔ ÀfOÞXIY ¶fQ ÀfZ ¶fQ°fSX ÀUSXfþ/Qf³ff´fbSXÜ ÀfÈþ³f §fûMXf»ff AüSX Vfü¨ff»f¹f §fûMXf»ff IYf ¸ff¸f»ff VffÔ³°f WXbAf ³fWXea dIY A¦f»ff ¸ff¸f»ff ÀfOÞXIY ³ff»ff d³f¸ffʯf IYf Àff¸f³fZ Af ¦f¹ffÜ CX¦ffWXe IYf WXû ¹ff Aû`SX ¸ff¸f»ff ·fU³f IYf Àf·fe þ¦fWX RYfB»f ¸fZa WXe ´ffÀf WXû þf°ff WX`Ü ³f¦fSX ´fdSX¿fQ ¸fZa ÀfOÞXIY AüSX ³ff»ff QZJ³fZ IYû ¶f³f°ff WX`Ü UWXe À±ff³fe¹f »fû¦fûa ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶fSXÀff°f IZY Àf¸f¹f ³ff»fZ IYf ´ff³fe ÀfOÞXIY ´fSX ¶fWX³fZ »f¦f°ff W`X dþÀf¸fZÔ ÀfOÞXIY JSXf¶f WXû þf°fZ WXa`Ü ÀfOÞXIY ¶f³f³fZ IZY 1-2 Àff»f ¶ffQ WXe £fSXf¶f WXû ªff°ff W`XÜ IYfSX¯f ÀfWXe ÀfZ d³f¸ffʯf ³f WXû³ffÜ ³ff»ff IYf ·fe ¹fWXe WXf»f W`XÜ QcÀfSXe °fSXRY ¦ffaU ¸fZa À±ff³fe¹f dþ»ff ´ff¿fÊQ ¸fbIZYVf IbY¸ffSX ¸fbdJ¹ff SXdU³Qi SXf¹f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY WXd±f¹ffIYf³²f ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¦ffaU CXÀfSXe ¸fZa Afa¦f³f¶ffOÞX e ·fU³f d³f¸ffʯf IYf IYf¹fÊ A²fcSXf LûOÞX dQ¹ff ¦f¹ff dþÀfIZY ¨f»f°fZ

¶f¨¨fûÔ IYe ´fPÞXfBÊ ¶ffd²f°f WX`Ü ¸fbIZYVf IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY dþ³f ¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ IYf¹fÊ dIY¹ff ¦f¹ff ½fWX A²fcSXf We ´fOÞf W`XÜ CX³WXûa³fZ ¶f°ff¹ff dIY IYBÊ ¦ffaUûa IYû þûOÞX³fZ Uf»fe ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IZY d»fE d¦f˜e d¸f¢ÀfIYSX d¶fLfIYSX LûOÞX dQ¹ffÜ ¹fWX ÀfOÞXIY ¸fdNX¹ff´fbSX ÀfZ dÀf¢QSX´fbSX °fIY IYBÊ ¦ffaU °fIY ÀfOÞXIY IYf IYf¹fZ A²fcSXf WX`ÔÜ d³f¸ffʯf IYe ³¹ffd¹fIY þfÔ¨f IYe þf¹fÜ SXfþQ ³fZ°ff ´fcUÊ ¸fbdJ¹ff ·fe¸f SXf¹f ³fZ IYWXf dIY ÀfbVffÀf³f IYe ÀfSXIYfSX IYWX³fZ IYû WX`Ü Vfü¨ff»f¹f UÈðf ´fZÔVf³f ¹ff ÀfOÞXIY ·fU³f d³f¸ffʳf dþ°f³fe ·fe ¹fûþ³ffEa WX`a CXÀfIYe þfÔ¨f WXûÜ


04

www.swarajlive.com

¸fbªfµRYSX´fbSX/Àf¸fÀ°fe´fbSX ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

31UfÔ ÀfÔ¦fe°f Àf¸¸fZ»f³f IYe °f`¹ffSXe IYû »fZIYSX ¶f`NXIY

ÀUSXfþ/¶fÔQSXf/¸fbþµRYSX´fbSXÜ ¸fWXf dVfUSXfdÂf ¹fÄf IYe °f`¹ffSXe IYû »fZIYSX dVfU VfdöY²ff¸f ¶fdSX¹ffSX´fbSX IZY ´fifÔ¦f¯f ¸fZ ²f¸ffQfÊ IYd¸fMXe IYe ¶f`NXIY Vfd³fUfSX IYû Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊÜ dþÀfIYe A²¹fÃf°ff IYd¸fMXe A²¹fÃf dU¸f»f IbY¸ffSX dÀfÔWX ³fZ IYeÜþ¶fdIY IYf¹fÊ ÀfÔ¨ff»f³f IYüVf»f dIYVfûSX NXfIbYSX ³fZ IYeÜ ¶f`NXIY ¸fZ 31UfÔ ÀfÔ¦fe°f Àf¸¸fZ»f³f ´fSX ¨f¨ffÊ IYe ¦fBÊÜ UWXeÔ ²f¸ffQfÊ IYd¸fMXe IZY A²¹fÃf dU¸f»f IbY¸ffSX dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY A³¹f Àff»f IYe ·ffÔd°f BÀf U¿fÊ IY±ff ßfU¯f IY°ffAûÊÔ IYe ·feOÞX ª¹ffQf WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü IY»fVf ¹ffÂff 11 °ffSXeJ IYû ¶fû¨fWXfÔ IZY Af±fSX ¶fcPXe ¦fÔOXIY §ffMX ÀfZ þ»f »fZIYSX 551 IY³¹ffEÔ dVfUVfdöY ²ff¸f IZY d»fE ´fiÀ±ff³f IYSXZ¦fe UWXeÔ Af±fSX §ffMX ´fSX WXe d¸fd±f»ffÔ¨f»f IZY ´fidÀfð ¦ff¹fIY dUþ¹f IbY¸ffSX SXf¹f ·fþ³f IYf Af¹fûþ³f Af±fSX IZY ¦fif¸fe¯fû õfSXf Af¹fûdþ°f dIY ¦fBÊ WX`Ü ¸fWXf dVfUSXfdÂf IZY ¸füIZY ´fSX ßfe ¸fòf¦fU°f IY±ff d³fIbYÔþ ¸fÔþSXe ¨fÔ¨f»ff ¨f`°f³¹f ¦füOX þe (UÈÔQfU³f) IZY õfSXf IYe þf¹fZ¦fe IY»fVf ¹ffÂff, dVfU Aá¹ff¸f, dVfU dUUfWX, ÀfÔ¦fe°f Àf¸¸fZ»f³f,°f±ff ·f¦fU°fe þf¦fSX¯f IYf Af¹fûþ³f dIY¹fZ þf³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ffܶf`NXIY ¸fZ Àfe°ff SXf¸f dÀfÔWX,SXf¸f ÀfÔþeU³f dÀfÔWX, ³ffSXf¹f¯f d¦fSXe, Adþ°f VfSX¯f, ¸fb³f¨fc³f NXfIbYSX, ¶f`þb Óff, A¸fSX³ff±f d¦fSXe, SX¸fZVf NXfIbYSX, ¦fÔ²feSX Óff, B°¹ffdQ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

´fiû¦fiZdÀfU ÀfZÔMÑ»f WXfBÊ ÀIcY»f ´fMXÀff ¸fZÔ ³ff¸ffÔIY³f þfÔ¨f ´fSXeÃff 18 IYû ÀUSXfþ/WXÀf³f´fbSX/Àf¸fÀ°fe´fbSXÜ ´fiû¦fiZdÀfU ÀfZÔMÑ»f WXfBÊ ÀIcY»f ´fMXÀff ¸fZÔ dUôf»f¹f ´fi¶fÔ²f³f IYe EIY ¶f`NXIY Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊÜ ÀfÔÀ±ff³f IZY d³fQZVfIY SXf¸fdIYVfûSX SXf¹f IYe A¦fbAfBÊ ¸fZÔ Af¹fûdþ°f BÀf ¶f`NXIY ¸fZÔ 18 RYSXUSXe IYû Af¹fûdþ°f WXû³fZ Uf»fZ ³ff¸ffÔIY³f þfÔ¨f ´fSXeÃff IZY d»fE dU¨ffSX dU¸fVfÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ d³fQZVfIY ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ³fE ÀfÂf 2018-19 IZY d»fE U¦fÊ ´fi±f¸f ÀfZ »fZIYSX ³füUeÔ °fIY IZY d»fE dÀfd¸f°f À±ff³fûÔ ´fSX SXdþÀMÑZVf³f þfSXe WX`Ü SXdþÀMÑZVf³f IZY ´f›f°f ³ff¸ffÔIY³f þfÔ¨f ´fSXeÃff 18 RYSXUSXe IYû d»f¹ff þfE¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfÔÀ±ff³f ¸fZÔ Af²fbd³fIY°f¸f ½¹fUÀ±ff AfQVfÊ WXûÀMX»f, UfWX³f ÀfbdU²ff U Ad³fUf¹fÊ IY¸´¹fcMXSX dVfÃff IZY CXØf¸f ½¹fUÀ±ff WX`Ü þû ÀfÔÀ±ff³f ¸fZÔ A²¹f¹f³fSX°f ¶f¨¨fûÔ IZY Vf`Ãfd¯fIY ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IZY dUIYfÀf ¸fZÔ ÀfWXf¹fIY WXû°fZ WX`ÔÜ BÀf ¸füIZY ´fSX d³fQZVfIY SXf¸fdIYVfûSX SXf¹f IZY A»ffUZ d´fiÔdÀf´f»f ÀfÔþe°f IbY¸ffSX dÀfÔWX, Ad¸f°f dIYVfûSX SXf¹f, ·ffSX°fe dIYVfûSX SXf¹f, þ¦f³³ff±f Óff, Àfb¸f³f d¸fßff AfdQ ±fZÜ

¶feOXeAû ³fZ 125 »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f dIY¹ff IÔY¶f»f IYf dU°fSX¯f ÀUSXfþ/WXÀf³f´fbSX/Àf¸fÀ°fe´fbSXÜ ´fiJÔOX ¸fb£¹ff»f¹f ´fdSXÀfSX dÀ±f°f ´fÔ¨ff¹f°f Àfd¸fd°f ·fU³f ¸fZÔ Vfd³fUfSX IYû ¶feOXeAû ´fiZ¸fIbY¸ffSX ¹ffQU ³fZ 125 »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f IÔY¶f»f IYf dU°fSX¯f dIY¹ffÜ IÔY¶f»f dU°fSX¯f IYf¹fÊ SXZOX IiYfgÀf ÀfûÀffBMXe IZY Àfüþ³¹f ÀfZ dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf QüSXf³f ´fiJÔOX IZY A»f¦f A»f¦f ¦ffÔUûÔ ÀfZ ´fWXbÔ¨fZ IbY»f 125 ¦fSXe¶f-¸fþQcSX U¦fÊ IZY »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f IÔY¶f»f IYf dU°fSX¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¶feOXeAû ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfûÀffBMXe õfSXf dIY¹ff ¦f¹ff ¹fWX IYf¹fÊ ÀfSXfWXd³f¹f WX`Ü BÀf ¸füIZY ´fSX ¶feOXeAû IZY A»ffUZ ´fiJÔOX ÀfbÂfe A²¹fÃf ÀfWX þQ¹fc ´fiJÔOX A²¹fÃf ÀfÔþeU IbYVfUfWXf, ÀfbSXWXf ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fbdJ¹ff A¸fSXZVf IbY¸ffSX, SXf¸f¨fÔQi ´ffÀfUf³f, AVfûIY ¨fü´ff»f ÀfdWX°f SXZOX IiYfgÀf ÀfûÀffBMXe IZY IYBÊ ÀfQÀ¹f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

WX°¹ffSXû´fe IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX ·fZþf þZ»f ÀUSXfþ/WXÀf³f´fbSX/Àf¸fÀ°fe´fbSXÜ ±ff³ff²¹fÃf ¸fWXfQZU IYf¸f°f ³fZ ±ff³ffÃfZÂf IZY ÀfIYSX´fbSXf ¦ffÔU ¸fZÔ Lf´fZ¸ffSXe IYSX RYSXfSX ¨f»f SXWXZ EIY AfSXû´fe ³¹fcMX³f SXf¹f CXRYÊ IYfSXe SXf¹f IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX þZ»f ·fZþ dQ¹ffÜ ±ff³ff²¹fÃf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY d¦fSXµ°ffSX WX°¹ffSXû´fe U¿fÊ 2016 ¸fZÔ ÀfIYSX´fbSXf ¦ffÔU ¸fZÔ EIY ´ffÔ¨f Ud¿fʹf ¶f¨¨fZ IYe WX°¹ff IYSX VfU IYû ´fZOÞX ÀfZ MXfÔ¦f³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ³ff¸fþQ AfSXûd´f°f ±ffÜ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ UWX ´fbd»fÀf IYû ¨fIY¸ff QZIYSX RYSXfSX ¨f»f SXWXf ±ffÜ

AfIYdÀ¸fIY d³f²f³f ´fSX VfûIY ÀUSXfþ/WXÀf³f´fbSX/Àf¸fÀ°fe´fbSXÜ ´fiJÔOX ÃfZÂf IZY Af°ff´fbSX d³fUfÀfe dIYÀff³f Adþ°f IbY¸ffSX dÀfÔWX (53) IZY Af¢Àfd¸fIY d³f²f³f ´fSX ÃfZÂf ¸fZÔ VfûIY IYe »fWXSX ½¹ff~ WX`Ü dIYÀff³f IZY d³f²f³f ´fSX ÃfZÂf IZY »fû¦f CX³fIZY §fSX ´fWXbÔ¨fIYSX ´fdSXþ³fûÔ IYû PXfÔPXÀf ¶fÔ²ff SXWXZ WX`ÔÜ CX³fIZY d³f²f³f ´fSX ´fcUÊ dU²ff¹fIY Àfbd³f»f IbY¸ffSX ´fb¿´f¸f, SXfþeU IbY¸ffSX dÀfÔWX, OXfg þUfWXSX dÀfÔWX, dU³fûQ dÀfÔWX, ¸fbd³QiIYf dÀfÔWX AfdQ ³fZ VfûIY ´fiIYMX dIY¹ff WX`Ü

WXÀf³f´fbSX IYû dþ»ff ¶f³ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX EIYþbMX WXbE IYf¹fÊIY°ffÊ ÀUSXfþ/WXÀf³f´fbSX/Àf¸fÀ°fe´fbSXÜ ´fiJÔOX IZY ´fdSXQWX ´fÔ¨ff¹f°f IZY IbYUʳf ¨füIY ´fSX þ³f IY»¹ff¯f ÀfÔ§f¿fÊ ¸fû¨ffÊ IZY ¶f`³fSX °f»fZ WXÀf³f´fbSX IYû dþ»ff ¶f³ffAû Ad·f¹ff³f Àfd¸fd°f IYe EIY ¶f`NXIY IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¶f`NXIY IYe A¦fbAfBÊ IYSX SXWXZ ¸fû¨ffÊ A²¹fÃf ¦fÔ¦ff ´fiÀffQ AfþfQ ³fZ WXÀf³f´fbSX IYû dþ»ff ¶f³ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY Àff±f AfUfþ ¶fb»fÔQ dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ ÀfÔ¶fû²f³f ¸fZÔ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX õfSXf ´fiÀ°ffdU°f dþ»fûÔ IZY ³ff¸f ¸fZÔ WXÀf³f´fbSX IYf ·fe ³ff¸f Af¹ff ±ffÜ »fZdIY³f ¹fWX CXQfÀfe³f°ff WXe WX` dIY WXÀf³f´fbSX A·fe °fIY dþ»ff ¶f³f³fZ ÀfZ UÔd¨f°f WX`Ü þ¶fdIY dþ»ff ¶f³f³fZ IZY d»fE AfUV¹fIY Àf·fe AWX°ffEÊÔ IYû ¹fWX ´fcSXf IYSX SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þ¶f°fIY WXÀf³f´fbSX IYû dþ»ff §fûd¿f°f ³fWXeÔ dIY¹ff þfE¦ff, °f¶f°fIY UZ ¨fSX¯f¶fð AfÔQû»f³f IYSX°fZ SXWXZÔ¦fZÜ BÀf ¸füIZY ´fSX QVfSX±f ´ffÀfUf³f, ÀfbSXZÔQi ¹ffQU, VfÔ·fc ´ffÀfUf³f, ´fi¸fûQ ¹ffQU, ÀfØfû ¹ffQU, ¦fb¯fZV½fSX ´ffÀfUf³f, SXf¸fCXQ¦ffSX ¹ffQU, ´fbd³f°f ¹ffQU AfdQ ±fZÜ

EOXd¸fMX IYfOXÊ dU°fSX¯f ¸fZÔ CX¦ffWXe IYSX³fZ Uf»fûÔ ´fSX WXû¦fe IYfSXÊUfBÊ: OXeBÊAû ÀUSXfþ/¸fbþµRYSX´fbSXÜ ¸f`dMÑIY ´fSXeÃff IZY EOXd¸fMX IYfOXÊ QZ³fZ IZY ³ff¸f ´fSX ¶f¨¨fûÔ ÀfZ SXfdVf »fZ³fZ IYf ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af¹ff WX`Ü ´fføY, ÀffWXZ¶fÔ¦fþ Àf¸fZ°f dUd·f³³f ´fiJÔOX ÀfZ »f¦ff°ffSX d¸f»f SXWXe dVfIYf¹f°f IZY ¶ffQ OXeBÊAû »f»f³f ´fiÀffQ dÀfÔWX ³fZ Àf·fe ÀIcY»f ´fif¨ff¹fÊ IYû BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ d³fQZÊVf þfSXe dIY¹ff WX`Ü IYWXf WX` dIY EOXd¸fMX IYfOXÊ QZ³fZ IZY ³ff¸f ´fSX CX¦ffWXe IYSX³fZ Uf»fZ ÀIcY»fûÔ IZY dJ»ffRY IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ dUd·f³³f ÀIcY»fûÔ IZY dJ»ffRY Ad·f·ffUIYûÔ ³fZ dVfIYf¹f°f IYe WX` dIY EOXd¸fMX IYfOXÊ QZ³fZ IZY d»fE ¶f¨¨fûÔ ÀfZ 100-200 ÷Y´f¹fZ ¸ffÔ¦fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ OXeBÊAû ³fZ BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ Àf·fe ÀIcY»f ´fif¨ff¹fÊ IYû Àf£°f dWXQf¹f°f Qe WX`Ü IYWXf dIY EOXd¸fMX IYfOXÊ IZY d»fE ¶f¨¨fûÔ ÀfZ IYûBÊ SXfdVf ³fWXeÔ »fZ³fe WX`Ü A¦fSX ¶f¨¨fZ ¹ff Ad·f·ffUIY dIYÀfIYe d»fdJ°f dVfIYf¹f°f IYSX°fZ WX`Ô °fû ÀfÔ¶fÔd²f°f ÀIcY»f IZY dU÷Yð IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ OXeBÊAû ³fZ IYWXf dIY BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ¶feBÊAû IYû ·fe d³f¦fSXf³fe IYf d³fQZÊVf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

RbYMX´ff±f QbIYf³fQfSX ÀfÔ§f IYf ´fiQVfʳf ÀUSXfþ/¸fbþµRYSX´fbSXÜ VfWXSX IZY RbYMX´ff±fe QbIYf³fQfSXûÔ ³fZ Vfd³fUfSX IYû A´f³fZ ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZIYSX ³f¦fSX d³f¦f¸f ¦fZMX IYû °fe³f §fÔMXZ þf¸f SXJfÜ BÀf QüSXf³f QbIYf³fQfSXûÔ ³fZ d³f¦f¸f ´fiVffÀf³f U ´fbd»fÀf IZY dJ»ffRY ³ffSXZ¶ffþe ·fe IYeÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ¸fbþµRYSX´fbSX VfWXSX À°fSXe¹f RbYMX´ff±fe QbIYf³fQfSX ÀfÔ§f IZY ¶f`³fSX °f»fZ QbIYf³fQfSXûÔ ³fZ ¸fû°feÓfe»f ÀfZ þb»fcÀf d³fIYf»ff, þû dUd·f³³f ¸ff¦fûÊÔ ÀfZ WXû°fZ WXbE d³f¦f¸f IYf¹ffÊ»f¹f ´fWXbÔ¨ffÜ ¹fWXfÔ, CX³WXZÔ ¦fZMX ´fSX WXe SXûIY dQ¹ff ¦f¹ffÜ BÀf QüSXf³f IYfRYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ´fbd»fÀf IZY þUf³f ·fe ¸füþcQ ±fZÜ d³f¦f¸f ¸fZÔ ´fiUZVf ÀfZ SXûIZY þf³fZ IZY ¶ffQ QbIYf³fQfSX ¦fZMX IZY Af¦fZ ²fSX³fZ ´fSX ¶f`NX ¦fE AüSX Àf·ff IYeÜ BÀfIYe A²¹fÃf°ff ÀfÔ§f IZY A²¹fÃf dUIYfÀf ´fMXZ»f ³fZ IYeÜ BÀf QüSXf³f ´fcUÊ UfOXÊ ´ff¿fÊQ ÀfÔþ¹f ´ffÀfUf³f ³fZ ´fbd»fÀf ´fSX Ad°fIiY¸f¯f WXMXf³fZ IZY ³ff¸f ´fSX QbIYf³fQfSXûÔ ´fSX þb¸fÊ IYSX³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ffÜ IYWXf dIY þ¶f °fIY d³f¦f¸f UZÔOXSX þû³f IYe ½¹fUÀ±ff ³fWXeÔ IYSX°ff °f¶f °fIY CX³WXZÔ WXMXf³ff CXd¨f°f ³fWXeÔ WX`Ü QbIYf³fQfSXûÔ IYû °fbSXÔ°f ´fdSX¨f¹f ´fÂf ·fe dQ¹ff þfEÜ ¸füIZY ´fSX A²¹fÃf ³fZ CX¦fi AfÔQû»f³f IYe ¨fZ°ffU³fe QeÜ Àf·ff IYf ÀfÔ¨ff»f³f IY³WX`¹ff IbY¸ffSX ¦fb~f ³fZ dIY¹ffÜ ¸füIZY ´fSX ´fU³f ´fMXZ»f, SXdU´fiIYfVf, UfÀfUe UfdWXQ, SXfþZVf ´fMXZ»f, BVfRYfIY, WXZ¸fÔ°f, ¸fû. þfUZQ, ÀfbSXZVf d¶fWXfSXe, Àfb³fe»f ¨fü²fSXe, ¶f¶»fc ¨fü²fSXe AfdQ ±fZÜ

OXf¹fSXe ÀfZ ´fbd»fÀf ´fWXab¨fZ¦fe ¸ff¸f»fZ IYe °fWX °fIY ÀUSXfþ/¸fbþµRYSX´fbSXÜ ¶fZ»ff Aüôûd¦fIY ÃfZÂf IZY RZYþ MXc dÀ±f°f A»RYf »fZQSX ¸fZÔ Lf´fZ¸ffSXe IZY QüSXf³f ¶fSXf¸fQ OXf¹fSXe ÀfZ ´fbd»fÀf ´fid°f¶fÔd²f°f ¸ffÔÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ÀfbSXf¦f PXcÔPÞX³fZ ¸fZÔ þbMXe WX`Ü CXöY OXf¹fSXe ¸fZÔ ¶ffWXSXe IZY Àff±f À±ff³fe¹f IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ IZY ·fe ³ff¸f QþÊ WX`ÔÜ Àff±f WXe IYBÊ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY ³ff¸f ·fe d¸f»fZ WX`ÔÜ ´fbd»fÀf A¶f CXÀf OXf¹fSXe IZY þdSXE ¸ff¸f»fZ IYe °fWX °fIY ´fWXbÔ¨f³fZ IYe IYûdVfVf IYSX SXWXe WX`Ü ´fid°f¶fÔd²f°f ¸ffÔÀf IZY ²fÔ²fZ ¸fZÔ ´fbd»fÀf ³fZ LWX AfSXûd´f°fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX þZ»f ·fZþf ±ffÜ UWXeÔ, BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¸fb£¹f AfSXûd´f°f OXfg. ´fSXUZþ A£°fSX U AÔdIY°f IY´fcSX IZY dJ»ffRY UfSXÔMX U »fbIYAfCXMX ³fûdMXÀf þfSXe WX`Ü WXf»ffÔdIY Qû³fûÔ A¶f°fIY ´fbd»fÀf IYe ´fIYOÞX ÀfZ QcSX WX`ÔÜ ´fbd»fÀf IYe À´fZVf»f MXe¸f ¸fb£¹f AfSXûd´f°fûÔ IYf ÀfbSXf¦f »f¦ff³fZ IZY d»fE dQ»»fe U IYû»fIYf°ff ¸fZÔ ·fe Lf´fZ¸ffSXe IYSX ¨fbIYe

WX`Ü BÀf ¶fe¨f Qû³fûÔ IZY QdÃf¯f ·ffSX°f ¸fZÔ Lb´fZ WXû³fZ IYe AfVfÔIYf þ°ffBÊ ¦fBÊ WX`Ü ´fbd»fÀf ÀfcÂfûÔ IZY A³fbÀffSX, dQ»»fe U IYû»fIYf°ff ÀfZ Jf»fe WXf±f SXWX³fZ IZY ¶ffQ ´fbd»fÀf A¶f À±ff³fe¹f À°fSX ÀfZ WXe IYOÞXe þûOÞXIYSX ¸fb£¹f AfSXûd´f°fûÔ °fIY ´fWXbÔ¨f³ff ¨ffWX°fe WX`Ü Äff°f WXû dIY A»RYf »fZQSX ¸fZÔ 30 þ³fUSXe IYû ´fbd»fÀf ³fZ Lf´fZ¸ffSXe IYSX IYSXe¶f ´ffÔ¨f Àfü MX³f ´fid°f¶fÔd²f°f ¸ffÔÀf þ¶°f dIY¹ff ±ffÜ ¸fVfe³f ¶fÔQ WXû³fZ IYe ARYUfWX ´fSX þbMXZ

SXf¿MÑXe¹f »fûIY AQf»f°f ¸fZÔ 762 ¸ff¸f»fûÔ IYf WXbAf d³f¿´ffQ³f ÀUSXfþ/¸fbþµRYSX´fbSXÜ dþ»ff dUd²fIY ÀfZUf ´fifd²fIYfSX IYe AûSX ÀfZ Vfd³fUfSX IYû IYûMXÊ ´fdSXÀfSX ¸fZÔ »f¦fe SXf¿MÑXe¹f »fûIY AQf»f°f ¸fZÔ 762 ¸ff¸f»fZ d³f¿´ffdQ°f WXbEÜ BÀf¸fZÔ d³f¿´ffQ³f IZY d»fE 2448 IZYÀfûÔ IYe Àfc¨fe °f`¹ffSX IYe ¦fBÊ ±feÜ ¸füIZY ´fSX ¶f`ÔIY »fû³f, dUd·f³³f d¶f»fûÔ U A³¹f ¸ff¸f»fZ IZY IbY»f ¶fIYf¹ff SXfdVf IYf d³f¿´ffQ³f ¨ffSX IYSXûOÞX 26 »ffJ 65 WXþfSX 715 ÷Y´f¹fZ IZY Àf¸fÓfü°ff SXfdVf ´fSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àf¶fÀfZ Ad²fIY ¶f`ÔIY »fû³f IZY ¸ff¸f»fZ IYf d³f¿´ffQ³f WXbAfÜ 1590 ¸fZÔ ÀfZ 492 ¸ff¸f»fZ d³f¿´ffdQ°f dIYE ¦fEÜ »fû³f IZYÀfûÔ IYf Àf¸fÓfü°ff Qû IYSXûOÞX 46 »ffJ 91 WXþfSX 800 ÷Y´f¹fZ IZY Af²ffSX ´fSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ QcÀfSXZ À±ff³f ´fSX dUd·f³³f AQf»f°fûÔ ¸fZÔ »fÔd¶f°f Àfb»fWX³fe¹f Af´fSXfd²fIY ¸ff¸f»fZ SXWXZÜ 187 ¸fZÔ ÀfZ 183 ¸ff¸f»fZ d³f¿´ffdQ°f dIYE ¦fEÜ ´fifd²fIYfSX IZY A²¹fÃf ÀfWX

dþ»ff U ÀfÂf ³¹ff¹ff²feVf WXSXZÔQi³ff±f d°fUfSXe U ´fifd²fIYfSX IZY Àfd¨fU ´fiUe¯f IbY¸ffSX dÀfÔWX IYe QZJSXZJ ¸fZÔ AQf»f°f ÀfÔ´f³³f WXbBÊÜ ¸ff¸f»fûÔ IZY d³f¿´ffQ³f IZY d»fE Qû ÀfQÀ¹fe¹f 14 ¶fZÔ¨f ¦fdNX°f dIYE ¦fE ±fZÜ IZYÀf IZY ¶fûÓf ÀfZ ¸fbdöY IZY d»fE »fû¦f ±fZ CX°ÀffdWX°f U¿fûÊÔ ÀfZ ¨f»f SXWXZ 762 IZYÀf IbYL WXe QZSX ¸fZÔ J°¸f WXû ¦f¹ffÜ IZYÀf IZY ¶fûÓf ÀfZ ¸fbdöY IZY d»fE ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ »fû¦f SXf¿MÑXe¹f »fûIY AQf»f°f ´fWXbÔ¨fZ ±fZÜ ¸ffSX´feMX A³¹f Àfb»fWX³fe¹f Af´fSXfd²fIY ¸ff¸f»fZ ÀfZ þbOÞXZ Qû³fûÔ ´fÃf ¶fZ¨fûÔ IZY Àf¸fÃf ´fZVf WXbEÜ Àfb»fWX IZY Af²ffSX ´fSX IZYÀf J°¸f WXû°fZ WXe Qû³fûÔ IZY ¶fe¨f »fÔ¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ ¨f»f SXWXe QbV¸f³fe J°¸f WXû ¦fBÊÜ ¸füIZY ´fSX AfNX ´fdSXUfSX ·fe ¶fÀffÜ ´fd°f U ´f}e ³fZ ·fdU¿¹f ¸fZÔ Óf¦fOÞXZ ÀfZ °fü¶ff IYSX°fZ WXbE IZYÀf dSXIYfgOXÊ ´fSX WXÀ°ffÃfSX dIY¹ffÜ

¦fif¸fe¯f: A»RYf »fZQSX IYe d¸f³fe IYû»OX ÀMXûSXZþ ¸fVfe³f IZY ¶fÔQ WXû³fZ IYe ARYUfWX ´fSX Vfd³fUfSX IYû À±ff³fe¹f ¦fif¸fe¯f þbMX ¦fEÜ ¸fVfe³f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¸füþcQ QÔOXfd²fIYfSXe ÀfZ ´fcL°ffL IYSX³fZ »f¦fZÜ WXf»ffÔdIY ¦fif¸fe¯fûÔ IZY ÀfUf»f ´fSX QÔOXfd²fIYfSXe ³fZ CX³WXZÔ AfV½fÀ°f dIY¹ff dIY ¸fVfe³f ´fcUÊ IYe °fSXWX ¨f»f SXWXe WX`Ü ¸fVfe³f ¨f»f³fZ IYe AfUfþ Àfb³fIYSX ¦fif¸fe¯f Uf´fÀf »füMX`Ü IbYIYeÊ þ¶°fe IYe VfbøY WXû¦fe IYUf¹fQ: dQ»»fe U

IYû»fIYf°ff ÀfZ d³fSXfVff WXf±f »f¦f³fZ IZY ¶ffQ A¶f ´fbd»fÀf IbYIYeÊ þ¶°fe IYe IYUf¹fQ IYSX ÀfIY°fe WX`Ü RYSXfSX AfSXûd´f°fûÔ ´fSX Qd¶fVf ¶f³ff³fZ IZY d»fE ¹fWX IYfSXÊUfBÊ IYSX ÀfIY°fe WX`Ü UWXeÔ, IYû»fIYf°ff ¸fZÔ ·fe Lf´fZ¸ffSXe IZY ¶ffQ ·fe AfSXûd´f°fûÔ IYf ÀfbSXf¦f ³fWXeÔ d¸f»f³fZ ´fSX À´fZVf»f ´fbd»fÀf »füMX SXWXe WX`Ü

EÀfIZYE¸fÀfeE¨f ¸fZÔ E ´ffgdþdMXU EUÔ Àf·fe d³f¦fZdMXU ¦fib´f IZY ¶»fOX IYe §fûSX dIY»»f°f ÀUSXfþ/¸fbþµRYSX´fbSXÜ EÀfIZYE¸fÀfeE¨f IZY ¶»fOX ¶f`ÔIY ¸fZÔ Qû Àf~fWX ÀfZ E ´ffgdþdMXU U Àf·fe d³f¦fZdMXU ¦fib´f IZY ¶»fOX J°¸f WX`ÔÜ BÀf IYfSX¯f IYSXe¶f EIY Qþʳf ¸fSXeþ A´f³fZ ¦fib´f IZY ¶»fOX IZY BÔ°fþfSX ¸fZÔ WX`ÔÜ UWXeÔ, Af²ff Qþʳf ¸fSXeþûÔ IYf ¶»fOX ³fWXeÔ d¸f»f³fZ IZY IYfSX¯f Afg´fSXZVf³f ³fWXeÔ WXû ´ff SXWXf WX`Ü BÀfÀfZ CX³fIYe þf³f J°fSXZ ¸fZÔ ´fOÞX ¦fBÊ WX`Ü CX²fSX, ¸fSXeþ IZY ´fdSXþ³f BÀfIZY d»fE »f¦ff°ffSX ¶»fIY ¶f`ÔIY IZY ¨f¢IYSX IYfMX SXWXZ WX`ÔÜ A¶f CX³fIYe AfÀf ¶»fOX Qf°ffAûÔ ´fSX dMXIYe WX`Ü A¦fSX IYûBÊ OXû³fSX CX³fIZY ¦fib´f IZY ¶»fOX IYû OXû³fZMX IYSX°ff WX` °fû WXe CX³WXZÔ BÀfZ CX´f»f¶²f IYSXf¹ff þfE¦ffÜ BÀfIYû »fZIYSX ¶»fOX ¶f`ÔIY IZY ´fi·ffSXe dQ³fZVf ´ffÀfUf³f ³fZ AÀ´f°ff»f ´fiVffÀf³f IYû ÂffdWX¸ff¸f ÀfÔQZVf ·fZþf WX`Ü ¶f°ff¹ff WX` dIY ´fWX»fZ °fe³f Àfü ¹fcd³fMX ¶»fOX ÀMXfgIY ¸fZÔ SXWX°ff ±ffÜ UWXeÔ, d´fL»fZ IYSXe¶f Qû Àf~fWX ÀfZ IbYL WXe ¦fib´f IYf ¶»fOX ÀMXfgIY ¸fZÔ WX`Ü ¹fWXfÔ SXûþf³ff 25 ÀfZ 30 ¹fcd³fMX ¶»fOX IYe J´f°f WXû°fe WX`Ü Àf¶fÀfZ Ad²fIY ¶»fOX ´fiÀfU dU·ff¦f ¸fZÔ J¨fÊ WXû°ff WX`Ü ¶»fOX IZY J°¸f WXû³fZ ÀfZ ¸fSXeþûÔ IYû IYfRYe ´fSXZVff³fe WXû SXWXe WX`Ü ÷Y³³feÀf`Q´fbSX IZY SXfþZVf SXf¸f IYû ¦fb÷YUfSX IYû B¸fSXþZÔÀfe ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff

ÀffÔÀf°f ¸fZÔ ¸fSXeþûÔ IYe þf³f ¦f¹ff ±ffÜ CXÀfIZY VfSXeSX ¸fZÔ ¶»fOX IYe IYfRYe IY¸fe WX`Ü UWX ¹føff IYf ¸fSXeþ WX`Ü CXÀfIYf ¶»fOX ¦fib´f E ´ffgdþdMXU WX`Ü OXfg¢MXSX ³fZ ¶f»OX ¨fPÞXf³fZ IYe ¶ff°f IYWXe WX`, »fZdIY³f CXÀfIZY ¦fib´f IYf ¶»fOX CX´f»f¶²f ³fWXeÔ WX`Ü ´fiÀfU dU·ff¦f ¸fZÔ ¸fe³ff´fbSX IZY SXe°ff QZUe U ¶fû¨fWXfÔ IYe VffÔd°f QZUe ·f°feÊ WX`ÔÜ Qû³fûÔ ¸fdWX»ff IYf Afg´fSXZVf³f WXû³ff ±ffÜ CXÀfIYf ¶»fOX ¦fib´f E ´ffgdþdMXU WX`Ü CXÀfIZY ¦fib´f IYf ¶»fOX ³fWXeÔ d¸f»f³fZ IZY IYfSX¯f Afg´fSXZVf³f ³fWXeÔ WXû ´ff SXWXf WX`Ü UWXeÔ, B¸fSXþZÔÀfe UfOXÊ ¸fZÔ ·f°feÊ SXfþc IbY¸ffSX IYû d³f¦fZdMXU ¦fib´f IZY ¶»fOX IYe þøYSX°f WX`Ü EÀfIZYE¸fÀfeE¨f A²feÃfIY OXfg. þeIZY NXfIbYSX IYf ·fe ¸ff³f³ff WX` dIY E ´ffgdþdMXU U d³f¦fZdMXU ¦fib´f IZY ¶»fOX IYe IY¸fe WX`Ü B¸fSXþZÔÀfe ¸fSXeþûÔ IYû QcÀfSXZ ¶»fOX ¶f`ÔIY ÀfZ ¶»fOX ¸fÔ¦ff IYSX dQ¹ff þf°ff WX`Ü ¶»fOX OXû³fZMX IYSX³fZ IZY d»fE »fû¦fûÔ IYû þf¦føYIY dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü IYBÊ ÀfÔÀ±f°ff ÀfZ ·fe ¶f»OX OXû³fZMX IYSXf³fZ IZY d»fE Af¦fiWX dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü þ»Q WXe Àf·fe ¦fib´f IZY ¶»fOX CX´f»f¶²f WXû þfEÔ¦fZÜ

¸f²¹ffUd²f ¸füÀf¸f ´fcUfʳfb¸ff³f

ÀUSXfþ/¸fbþµRYSX´fbSXÜ ¦fif¸fe¯f IÈYd¿f ¸füÀf¸f ÀfZUf, OXfg AfSX´feÀfeE¹fc, ´fcÀff, Àf¸fÀ°fe´fbSX EUÔ ·ffSX°f ¸füÀf¸f dUÄff³f dU·ff¦f IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ þfSXe 10 ÀfZ 14 RYSXUSXe, 2018 °fIY IZY ¸füÀf¸f ´fcUf³fÊb¸ff³f IZY A³fbÀffSX :- CXØfSX d¶fWXfSX IZY dþ»fûÔ ¸fZÔ ´fcUf³fÊb¸ffd³f°f AUd²f ¸fZÔ AfÀf¸ff³f ¸fZÔ WX»IZY ÀfZ ¸f²¹f¸f ¦fSXþ Uf»fZ ¶ffQ»f ¶f³f ÀfIY°fZ WX`, BÀfIZY ´fi·ffU ÀfZ 12-13 RYSXUSXe IYû °fSXfBÊ ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ IYWXeÔ-IYWXeÔ WX»IYe ¶fcÔQf-¶fbÔQe WXû ÀfIY°fe WX`ܸf`Qf³fe ·ff¦fûÔ IZY EIY-Qû À±ff³fûÔ ´fSX ·fe ¶fcÔQf-¶fcÔQe WXû³fZ IYf A³fb¸ff³f WX`Ü BÀf AUd²f ¸fZÔ Ad²fIY°f¸f °ff´f¸ff³f IZY 25 ÀfZ 26 dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf °f±ff ³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f 11 ÀfZ 13 dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf IZY ¶fe¨f SXWX³fZ IYf A³fb¸ff³f WX` Ü AüÀf°f³f 7 ÀfZ 9 IYeq¸feq ´fid°f §fÔMXf IZY SX×µ°ffSX ÀfZ ´fdL¹ff WXUf ¨f»f³fZ IYf A³fb¸ff³f WX` Ü Àff´fZÃf AfQiÊ°ff Àfb¶fWX ¸fZÔ IYSXe¶f 80 ÀfZ 85 ´fid°fVf°f °f±ff Qû´fWXSX ¸fZÔ 45 ÀfZ 50 ´fid°fVf°f SXWX³fZ IYf A³fb¸ff³f WX`Ü Àf¸fÀff¸fd¹fIY ÀfbÓffU 12-13 RYSXUSXe IYû °fSXfBÊ IZY IYWXeÔ-IYWXeÔ WX»IYe ¶fbÔQf-¶fbÔQe IYû QZJ°fZ WXbE ÀffU²ff³fe ´fcUÊIY IYeMX³ffVfIYûÔ IYf ´fi¹fû¦f EUÔ dÀf¨ffBÊ IYf¹fÊ BÀfIZY A³fbÀffSX IYSXZÔÜ Q»WX³f IYe RYÀf»fûÔ ¸fZÔ ´ffCXOXSXe d¸f»OX¹fc °f±ff SXÀMX ¶fe¸ffdSX¹fûÔ ÀfZ ¶f¨ff³fZ WXZ°fb ¸f`³fIYûþZ¶f QUf IYf 2.5 ¦fif¸f ´fid°f EIY »feMXSX ´ff³fe

501 IbYaUfSXe IY³¹ffAûÔ ³fZ d³fIYf»fe ·f½¹f IY»fVf Vfû·ff ¹ffÂff ÀUSXfþ/¶fÔQSXf/¸fbþµRYSX´fbSXÜ ´fiJ¯OX IZY ´fidÀfð ¸fd³QSX dVfUVfdöY ²ff¸f ¶fdSX¹ffSX´fbSX, ¸fûWX³f´fbSX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f Aá¹ff¸f ¸fWXf¹fÄf AüSX ¸fWXfdVfUSXfdÂf ¸fWXû°ÀfU WXZ°fb SXdUUfSX IYû ·f½¹f IY»fVf ¹ffÂff d³fIYf»fe ¦fBÊܦffþZ-¶ffþZ IZY Àff±f d³fIY»fe IY»fVf ¹ffÂff ¸fZÔ ´fiJÔOX ÀfZ dUd·f³³f ¦ffÔUûÔ IZY 501 IbYaUfSXe IY³¹ffAûÔ ³fZ ´fÔdOX°f ¶f`þc Óff IZY ¸fÔÂfû¨ffSX¯f õfSXf IY»fVf EUa ¦fÔ¦ff ´fcþ³f IYSX ¶fcPXe ¦f¯OXIY IZY Af±fSX §ffMX ÀfZ þ»f ·fSX IYSX þ¹f§fû¿f IYSX°fZ WXbE Af±fSX, ¦fbSX¸fe, ¶fOÞX¦ffÔU, ¶f»fdWX¹ff WXû°fZ WXbE dVfUVfdöY ²ff¸f ¶fdSX¹ffSX´fbSX ´fWXba¨feÜ þ»f ¶fûdÓf §ffMX ´fSX ²f¸ffQfÊ IYd¸fMXe õfSXf Àf¸fÀ°fe´fbSX IZY ¦ff¹fIY IY»ffIYfSX dUþ¹f IbY¸ffSX SXf¹f õfSXf ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f IYf ·fe Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IY»fVf ¹ffÂff ¸fZÔ dU¸f»f IbY¸ffSX dÀfÔWX, IYüVf»f dIYVfûSX NXfIbYSX, ¸fb³f¨fb³f NXfIbYSX, ³ffSXf¹f¯f d¦fSXe, A¸fSX³ff±f d¦fSXe, Àfe°ffSXf¸f dÀfÔWX, ¦fÔd²fSX Óff, IbY³Q³f Óff IYf dUVfZ¿f ¹fû¦fQf³f SXWXfÜ ¹ffÂff ¸fZÔ SXf¸fdIÔYIYSX d¸fßff, IbY³Q³f IbY¸ffSX, ¨fÔQ³f NXfIbYSX, ¦fûdUÔQ ¨fü²fSXe, ¸fûWX³f ¨fü²fSXe, ¸fbIZYVf dÀfÔWX ÀfdWX°f Àf`ÔIYOÞXû ¦fif¸fe¯f Vffd¸f»f WXbEÜ

OXf¹fSXe ¸fZÔ ¶ffWXSXe IZY Àff±f À±ff³fe¹f IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ IZY ·fe ³ff¸f QþÊ ´fid°f¶fÔd²f°f ¸ffÔÀf IZY ²fÔ²fZ ¸fZÔ ´fbd»fÀf ³fZ LWX AfSXûd´f°fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX þZ»f ·fZþf ±ff

´fMX³ff

Àfû¸f½ffSXX, 12 RYSX½fSXeX, 2018

²f¸ffQfÊ IYd¸fMXe IZY A²¹Ãf dU¸f»f IbY¸ffSX dÀfÔWX ÀfZ ´fif~ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ¸fÔdQSX ¸fZÔ ´fcþf A¨fʳff AüSX WX³fb¸ff³f AfSXf²f³ff IZY ¶ffQ Àfû¸fUfSX ÀfZ ¨fü¶feÀf §faMXZ IYf AJ¯OX dVfU Aá¹ff¸f¹fÄf VfbøY WXû¦ffÜ Aá¹ff¸f Àf¸ff´f³f ¶ffQ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû dVfU dUUfWX IYf IYf¹fÊIiY¸f EUa ¶fb²fUfSX ÀfZ Àf~ dQUÀfe¹f ßfe¸fòf¦fU°f IY±ff IYe VfbøYAf°f WXû¦feÜ

¸fZÔ §fû»f ¶f³ffIYSX SXû¦fûÔ IZY »fÃf¯f dQJfBÊ ´fOÞX³fZ ´fSX dLOÞXIYfU ÀffRY ¸füÀf¸f ¸fZÔ IYSXZÔÜd·f³OXe IYe ¶fbAfBÊ IZY d»fE ¸füÀf¸f A³fbIcY»f WX`ܶfbAfBÊ IZY Àf¸f¹f CX³³f°f dIYÀ¸fZ þ`ÀfZ ´fSX·f³fe IiYfÔd°f,AIYfÊ A·f¹f,AIYfÊ A³ffd¸fIYf,U¿ffÊ CX´fWXfSX,IZY EÀf -312,AûIYSXf04,´fÔþf¶f-7,´fÔ°f d·f³OXe -1,IYfVfe ´fi¦fd°f °f±ff ÀfÔIYSX dIYÀ¸fZÔ þ`ÀfZ:·fUf³fe,IÈY¿¯ff,IYfVfe ·f`SXU,IYfVfe ¸fdWX¸ff,AfdQ CX´f¹fböY WX`Ü ¶feþ QSX 15 ÀfZ 18 dIY»fûÔ ´fid°f WXZ¢MX¹fSX SXJZÔÜ ¶fbAfBÊ IZY Àf¸f¹f 200 d¢½fÔMX»f IY¸´fûÀMX, 120 dIY»fû¦fif¸f ³fÂfþ³f, 60 dIY»fû¦fif¸f ÀRcYSX °f±ff 60 dIY»fû¦fif¸f ´fûMXfVf ½¹fUWXfSX IYSXZÔÜ ¸fMXSX ¸fZÔ RY»fe LZQIY IYeMX IYe d³f¦fSXf³fe IYSXZÔÜBÀf IYeMX IZY d´f»»fc RYd»f¹fûÔ ¸fZÔ þf»fe³fb¸ff AfUSX¯f ¶f³ffIYSX CXÀfIZY ³fe¨fZ RYd»f¹fûÔ ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX A³QSX WXe A³QSX ¸fMXSX IZY Qf³fûÔ IYû Jf°fe SXWX°fe WX`Ü EIY d´f»»fc EIY ÀfZ Ad²fIY

EÀf OÑfBU ¸fZÔ 196 d¦fSXµ°ffSX ÀUSXfþ/¸fbþµRYSX´fbSXÜ EÀfEÀf´fe IZY d³fQZÊVf ´fSX VfbIiYUfSX IYe QZSX SXf°f dþ»fZ IZY Àf·fe ±ff³ff ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ dUVfZ¿f Lf´fZ¸ffSXe Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff ¦f¹ffÜ EÀfEÀf´fe dUUZIY IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀf QüSXf³f IbY»f 196 »fû¦fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ B³f¸fZÔ 65 »fû¦fûÔ IYû ³¹ffd¹fIY dWXSXfÀf°f ¸fZÔ þZ»f ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ff þ¶fdIY 54 »fû¦fûÔ IYû þ¸ff³f°f QZIYSX LûOÞXf ¦f¹ffÜ dUVfZ¿f Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f IYfþe ¸fûWX¸¸fQ´fbSX ´fbd»fÀf ³fZ ÀfUfÊd²fIY 15 »fû¦fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ffÜ B³f¸fZÔ QÀf IYû þ¸ff³f°f ´fSX LûOÞX dQ¹ff ¦f¹ff þ¶fdIY ´ffÔ¨f IYû þZ»f ·fZþf ¦f¹ffÜ ÀfQSX ´fbd»fÀf ³fZ ¶fû»fZSXû ÀfUfSX Qû ½¹fdöY IYû ³fVfZ IYe WXf»f°f ¸fZÔ ¦fû¶fSXÀfWXe ¨füIY IZY ´ffÀf ÀfZ ´fIYOÞXfÜ UWXeÔ, ¶fišf´fbSXf ±ff³ff ÃfZÂf ÀfZ Qû U ³f¦fSX ±ff³ff ÃfZÂf ÀfZ AfNX »fû¦f Àf¸fZ°f ´fcSXZ dþ»fZ ÀfZ 65 »fû¦fûÔ IYû þZ»f ·fZþf ¦f¹ffÜ

RYd»f¹fûÔ IYû ³fá IYSX°ff WX`Ü AfIiYf³°f RYd»f¹ffa Jf³fZ ¹fû¦¹f ³fWXeÔ SXWX þf°fe,dþÀfÀfZ CX´fþ ¸fZÔ A°¹fd²fIY IY¸fe Af°fe WX`Ü IYeMX ´fi¶f³²f³f WXZ°fb ´fiIYfVf RÔYQf IYf CX´f¹fû¦f IYSXZÔÜ15-20 MXe AfIYSX IYf ´fÔLe ¶f`NXIYf (¶fOXÊ ´f¨fÊSX) ´fid°f WXZ¢MXZ¹fSX »f¦ffUZÔÜAd²fIY ³fb¢Àff³f WXû³fZ ´fSX ¢½ffd³f»fRYfÀf 25 BÊ Àfe ¹ff ³fûUf»¹fbSXû³f 10 BÊ Àfe IYf 1 d¸f »fe ´fid°f »feMXSX ´ff³fe IYe QSX ÀfZ §fû»f ¶f³ffIYSX dLOÞXIYfU IYSXZÔÜ ´fcUf³fÊb¸ffd³f°f ¸füÀf¸f ÀfSXÀfûÔ IYe RYÀf»f ¸fZÔ »ffWXe IYeOÞXûÔ IZY ´fiIYû´f IZY d»fE A³fbIcY»f SXWXZ¦ffÜ RYÀf»f IYû BÀf IYeMX ÀfZ ¶f¨f³fZ IZY d»fE OXfBʸfZd±fEMX 30 BÊ Àfe QUf IYf 1 d¸f»fe ´fid°f »feMXSX ´ff³fe ¸fZÔ §fû»f ¶f³ffIYSX dLOÞXIYfU IYSXZÔÜ Àf¸f¹f ÀfZ ¶fûBÊ ¦fBÊ ¦fZWXcÔ IYe RYÀf»f þû ¦ff·ff IZY AUÀ±ff ¸fZÔ Af ¦fBÊ WXû CXÀf¸fZ dÀfa¨ffBÊ IYSX 30 dIY»fû¦fif¸f ³fÂfþ³f ´fid°f WXZ¢MXZ¹fSX IYe QSX ÀfZ CX´fdSXUZVf³f IYSXZÔÜ dU»f¸¶f ÀfZ ¶fûBÊ ¦fBÊ ¦fZWXcÔ IYe RYÀf»f þû 40-45 dQ³fûÔ IYe WXû ¦fBÊ WXû CXÀf¸fZ QcÀfSXe dÀfa¨ffBÊ IYSXZÔÜ ASXWXSX IYe RYÀf»f dþÀf¸fZ 50 ´fid°fVf°f RcY»f Af ¦f¹ff WXû CXÀf¸fZ RY»fe LZQIY IYeMX ÀfZ ¶f¨ffU IZY d»fE ´fiûRZY³fûRYfgÀf 50 BÊ Àfe QUf 2.0 d¸f »fe ´fid°f »feMXSX ´ff³fe IYe QSX §fû»f ¶f³ffIYSX dLOÞXIYfU IYSXZÔÜ Afþ IYf °ff´f¸ff³f Ad²fIY°f¸f: 24.6 dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf ³¹fc³f°f¸f: 12.5 dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf

LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU IYû »fZIYSX ÀfSX¦f¸feÊ WXbBÊ °fZþ ÀUSXfþ/¸fbþµRYSX´fbSXÜ LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU IYû »fZIYSX Vfd³fUfSX IYû dUdU Ad²fIYfSXe dQ³f·fSX þbMXZ SXWXZÜ ¨fb³ffU IYSXf³fZ IYû »fZIYSX ¶f³ffBÊ ¦fBÊ IY¸fZdMX¹fûÔ IZY Àff±f IbY»f´fd°f OXfg. A¸fSXZ³Qi ³ffSXf¹f¯f ¹ffQU ³fZ ·fe Vfd³fUfSX IYû ¶f`NXIY IYeÜ CX³WXûÔ³fZ AfUV¹fIY d³fQZÊVf dQ¹fZÜ BÀfIZY Àff±f WXe IY¸fZMXe IZY ÀfQÀ¹f ¨feRY B»fZ¢Vf³f AfgdRYÀfSX OXfg. AVfûIY IbY¸ffSX ßfeUfÀ°fU U OXeEÀfOX¶»¹fc OXfg. ÀfQf³fÔQ ´fiÀffQ dÀfÔWX IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ MXe¸f ³fZ ´ffÔ¨f §fÔMXZ °fIY ¸fÔ±f³f dIY¹ffÜ ¨fb³ffU IYe °f¸ff¸f ´fidIiY¹ffAûÔ IYf JfÔIYf °f`¹ffSX dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü UûMXSX d»fÀMX ÀfZ »fZIYSX CX¸¸feQUfSX IYü³f WXûÔ¦fZ, BÀf´fSX ·fe ¸fÔ±f³f ¨f»f°ff SXWXfÜ SXdUUfSX IYû 39 AÔ¦fe·fc°f IYfg»fZþûÔ IZY ´fif¨ff¹fûÊÔ U 22 ´feþe dU·ff¦ff²¹fÃfûÔ IZY Àff±f IbY»f´fd°f ¶f`NXIY IYSXZÔ¦fZÜ BÀf QüSXf³f

dUdU IZY °f¸ff¸f Ad²fIYfSXe ¸füþcQ WXûÔ¦fZÜ QZSX Vff¸f °fIY dUdU IYe AûSX ÀfZ °f`¹ffSX °f¸ff¸f ´fiÀ°ffU ´fif¨ff¹fûÊÔ U dU·ff¦ff²¹fÃfûÔ IZY Àff¸f³fZ ´fZVf dIYE þfEÔ¦fZÜ ¨fb³ffU IYû »fZIYSX ´fif¨ff¹fûÊÔ ÀfZ ÀfbÓffU d»fE þfEÔ¦fZÜ ¨fb³ffU IZY QüSXf³f Af³fZ Uf»fe °f¸ff¸f ´fSXZVffd³f¹fûÔ ´fSX ·fe ¨f¨ffÊ WXû¦feÜ UûMXSX d»fÀMX °f`¹ffSX IYSX³fZ IYû »fZIYSX d³fQZÊVf dQE þfEÔ¦fZÜ Àf·fe AÔ¦fe·fc°f IYfg»fZþûÔ U ´feþe dU·ff¦fûÔ IYû d¸f»ffIYSX EIY »ffJ ÀfZ Ad²fIY LfÂfûÔ IYe UûMXSX d»fÀMX °f`¹ffSX IYe þfE¦feÜ À³ff°fIYU³f, MXc U ±fie IZY A»ffUf ´feþe IZY LfÂf BÀf ¨fb³ffU ¸fZÔ dWXÀÀff »fZÔ¦fZÜ EIY UûMXSX IY¸f ÀfZ IY¸f LWX ¶ffSX ¸f°fQf³f IYSXZÔ¦fZÜ B³f °f¸ff¸f ´fWX»fbAûÔ ´fSX ¨f¨ffÊ WXû¦feÜ LfÂf ÀfÔ§f IYf ¨fb³ffU Qû ¨fSX¯fûÔ ¸fZÔ WXû³ff WX`Ü

ARY¦ff³fe ÀfSXþ¸feÔ ´fSX CX°fSXZ¦ff ¸fe³ff´fbSX IYf §fûÀfü°f ¸ffgOX»f ARY¦ffd³fÀ°ff³f IYe E³fAfSXAfBOXe´fe ³fZ dIY¹ff §fûÀfü°f IYf QüSXf, §fc¸f-§fc¸f IYSX QZJf ¸fdWX»ffAûa IYe JZ°fe AüSX dIYÀff³fe þ`dUIY JZ°fe ÀfZ »fZIYSX WX³fe dSXÀfûÀfÊ ÀfZÔMXSX ÀfZ WXbAf ´fi·ffdU°f MXe¸f ³fZ IYWXf d¸fVff»f WX` ¹fWXfÔ IYe Af²fe Af¶ffQe, þedUIYf IZY IYf¹fûÊ ÀfZ WXbAf ¦fQ¦fQ ÀfÔ°fû¿f IbY¸ffSX ¦fb~f ÀUSXfþ/¸fe³ff´fbSX/¸fbþµRYSX´fbSXÜ ³fWXe WXbAf WX` A·fe ÀfUZSXf ´fcSX¶f IYe »ff»fe ´fWX¨ff³f, ¨fedOÞX¹fû IZY þf¦f³fZ ÀfZ ´fWX»fZ JfMX LûOÞX QZ°ff WX` dIYÀff³fÜ Af°fÔIY IZY ÀffÔ¹fZ ÀfZ d³fIY»fIYSX þ¶f ¸fe³ff´fbSX IYe ²fSX°fe ´fSX ARY¦ff³fe MXe¸f IYf IYQ¸f ´fOÞXf °fû ¹fWXfÔ IYe WXdSX°f IiYfÔd°f IYû QZJ dUQZVfe MXe¸f ·füÔ¨fIY SXWX ¦f¹feÜ þ¶f MXe¸f Àfb¶fWX AfNX ¶fþZ ¸fe³ff´fbSX IZY §fûÀfü°f ¦ffÔU ´fWXbÔ¨fe °fû JZ°fû ¸fZÔ ¸fdWX»ffEÔ WXÔdÀf¹ff JbSX´fe IZY Àff±f CX°fSX ¨fbIYe ±feÜ dUQZVfe ¸fZWX¸ff³fû IYf IYQ¸f þ`ÀfZ WXe ´fOÞXf °fû »fûIY ´ffSX¸´ffdSXIY °fSXeIZY ÀfZ B³fIYe AfSX°fe CX°ffSXe AüSX dRYSX d°f»fIY »f¦ff¹fZÜ øYSX»f BÔMXSX´fifBþ OXZU»f´f¸fZÔMX ´fiû¦fif¸f ARY¦ffd³fÀ°ff³f U E¸fAfSXOXeOXe IYe MXe¸f ³fZ þedUIYf IZY ¸fdWX»ffAû õfSXf dIY¹fZ þf SXWXZ IYf¹fûÊ IYû QZJ³fZ Vfd³fUfSX IYe Àfb¶fWX §fûÀfü°f ´fWXbÔ¨feÜ UWXfÔ ´fSX ´fcþf þedUIYf ¸f²fb CX°´ffQ³f Àf¸fcWX U ¦fÔ¦ff þedUIYf IÈYd¿f CX°´ffQ³f Àf¸fcWX ÀfZ þbOÞXZ ¸fdWX»ff

dIYÀff³fû IZY IYf¹fûÊ IYû QZJfÜ Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ ¸fdWX»ffAû õfSXf ¶f³ff¹fZ ¦f¹fZ IYe¨fZ³f ¦ffOXZʳf IYû QZJfÜ ¹fWXfÔ 20×20 RYeMX þ¸fe³f ´fSX þ`dUIY JZ°fe IYSX EIY JZ°f ¸fZ °fZSXWX ´fiIYfSX IYe RYÀf»f CX¦ff¹fe þf°fe WX`Ü MXe¸f ³fZ QZJf IYe EIY LûMXf Àff ´»ffgMX ¸fZ I`YÀfZ RcY»f¦fû·fe, ¶fÔ²f¦fû·fe, ²fd³f¹ff, »fWXÀfb³f, ´¹ffþ, ¸fc»fe, ´ff»fIY, ¦ffþSX, »ff»f

Àff¦f AfdQ CX¦ff¹fZ ¦f¹fZ WX`Ü ¸fdWX»ff dIYÀff³f Àfb³f`³ff QZUe, Àfbd³f°ff QZUe, dIYSX¯f QZUe, Ue¯ff QZUe, ¸f²fb QZUe U ´f¸¸fe QZUe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀfIZY IYBÊ RYf¹fQZ WX`Ü BÀf¸fZ SXfÀff¹fd³fIY JfQ IYf d¶f»IbY»f CX´f¹fû¦f ³fWXe dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf¸fZ U¸feÊ IY¸´fûÀMX IYf BÀ°fZ¸ff»f WXbAf WX`Ü BÀf¸fZ ´fi¨fbSX ¸ffÂff ¸fZ ´fû¿fIY

°f°U WX`Ü dþÀf ÀfZ ¦ffÔU IZY »fû¦f ¶fe¸ffSX ³fWXe ´fOÞX°fZ WX`Ü ¶ffþfSX ¸fZ ¹fWXfÔ IYe Àf¶þe IYe ª¹ffQf ¸ffÔ¦f WX`Ü QbÀfSXe AûSX Af»fc, ¸fMXSX, ¸f¢IYf, ÀfSXÀfû U ¶ffþSXf IYe d¸f¢Àf IiYfg´f JZ°fe ³fZ ·fe Àf¶fIYû ´fi·ffdU°f dIY¹ffÜ ¸fdWX»ffAû ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¹fWXfÔ Àff»fû ·fSX Àf¶þe IYe JZ°fe WXû°fe WX`Ü MXe¸f ³fZ U¸feÊ IY¸´fûÀMX VfZOX ´fSX þfIYSX QZJf IYe ¸fdWX»ffE I`YÀfZ IZY¨fbAf U A³¹f Àf¸ff¦fie ÀfZ U¸feÊ IY¸´fûÀMX(þ`dUIY JfQ) °f`¹ffSX IYSX°fe WX`Ü BÀfIZY A»ffUf d¸f˜e IZY ´fû¿f¯f IZY d»fE þeUf¸fÈ°f U ²f³f þeUf¸fÈ°f IZY A»ffUf ¸fdWX»ffAû õfSXf ¶f³ff¹fZ ¦f¹fZ IYeMX³ffVfe d³f¸ffÀÂf, Af¦³fZ¹ffÀÂf U ¶fi¸WXfÀÂf IZY ¶ffSXZ ¸fZ ·fe þf³fIYfSXe WXfdÀf»f IYeÜ MXe¸f ³fZ WX³fe dSXÀfûÀfÊ ÀfZÔMXSX ´fWXbÔ¨fIYSX þf³ff IYe I`YÀfZ ¸fdWX»ff¹fZ ¸f²fb´ff»f³f IYSX°fe WX`Ü ¹fWXfÔ IYe 52 ¸fdWX»ffAû ³fZ QÀf QÀf ¶f¢Vff IZY Àff±f ¸f²fb¸f¢Je IYf IYfSXû¶ffSX VfbøY dIY¹ff ±ffÜ dIÔY°fb, Afþ ¶f¢VfZ IYe ÀfÔ£¹ff 520 ÀfZ ¶fPXIYSX 25 Àfü WXû ¨fbIYe WX`Ü ¶feÀf WXþfSX IYe ´fcÔþe ÀfZ IYfSXû¶ffSX VfbøY IYSX³fZ Uf»fZ ¸fdWX»ffAû ³fZ A´f³ff

´fcÔþe ¨ffSX »ffJ IYSX d»f¹ff WX`Ü þedUIYf IZY ÃfZdÂf¹f Àf¸f³U¹fIY IYüVf»f dIYVfûSX ´fiÀffQ ³fZ MXe¸f IYû ¶f°ff¹ff dIY ¹fWXfÔ IYe ¸fdWX»ffE »fe¨fe IYe JZ°fe ¸fZ ·fe ´ffSXÔ¦f°f WX`Ü ¹fWXfÔ IYe »fe¨fe WXUfBÊ þWXfþ ÀfZ QZVf IZY dUd·f³³f ¸fWXf³f¦fSXû ¸fZ ·fZþe þf°fe WX`Ü ¶ffQ ¸fZ MXe¸f ³fZ JbVfe ÀfÔIbY»f À°fSXe¹f ÀfÔ§f IZY Àff±f ¶f`NXIY IYSX ¸fdWX»fAû IYe JbVfWXf»fe IYû þf³ffÜ Àff±f WXe IYWXfÔ dIY §fûÀfü°f ¸ffgOX»f IYû ARY¦ffd³fÀ°ff³f IYe þ¸fe³f ´fSX ·fe CX°ffSXf þf¹fZ¦ffÜ MXe¸f »feOXSX ¸fÀfcQ Àf¸fSX, WXb¸ffÔ¹fc, ¸fû ÀfBÊQ, Àfb·ff ÀffSXf U þSXe³ff Vffd¸f»f ±feÜ Àff±f ¸fZ ´fMX³ff IZY EÀf´feE¸f dUV½fdUþ¹f, OXe´feE¸f ÀfÔ°fû¿f IbY¸ffSX Àfû³fc, »ffBU»feWXbOX ´fi¶fÔ²fIY dIYSX¯f IbY¸ffSXe, þfg¶f ¸f`³fZþSX Ad·f¿fZIY ßfeUfÀ°fU, »fZJf´ff»f ¸fbIZYVf IbY¸ffSX, FYd¿fIYfÔ°f AûÓff, ÃfZdÂf¹f Àf¸f³U¹fIY IYüVf»f dIYVfûSX ´fiÀffQ, þZ¶ff I`YÀfSX, SXfþ·ff³f IbY¸ffSX, IZYQfSX IbY¸ffSX ¦fb~f, ²f¸fZÊÔQi IbY¸ffSX, ÀfeE»fERY A²¹fÃf Àfbd³f°ff QZUe U IYû¿ff²¹fÃf dIYSX¯f QZUe ¸füþcQ ±feÜ


´fMX³ff

Àfû¸f½ffSX, 12 RYSX½fSXeX, 2018

www.swarajlive.com

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX A·ffdU´f BIYfBÊ IYe ¶f`NXIY ÀfÔ´f³³f ÀUSXfþ/´f°ffWXe/´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ AdJ»f ·ffSX°fe¹f dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ, ´f°ffWXe BIYfBÊ õfSXf ´fiJÔOX ¸fb£¹ff»f¹f dÀ±f°f ¶ff¶ff SXf¸f ÀfZUIY QfÀf ¸fNX ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ¹fbUf IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYe EIY ¶f`NXIY SXdUUfSX IYû Af¹fûdþ°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¶f`NXIY IYe A²¹fÃf°ff IYSX°fZ WXbE ´fdSX¿fQ IZY ´fiQZVf IYf¹fÊ Àfd¸fd°f ÀfQÀ¹f Àfbþe°f ´ff¯OXZ¹f ³fZ A´f³fZ ÀfÔ¶fû²f³f ¸fZÔ IYWXf dIY LfÂfûÔ IZY »fûIY°ffÔdÂfIY Ad²fIYfSX B°f³fZ ÀfÔ§f¿fÊ IZY ¶ffQ LfÂf ¨fb³ffU IZY d»fE dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ »f¦ff°ffSX AfÔQû»f³f IYSX°fe SXWXe AüSX AÔ°f°f: d¶fWXfSX dUV½fdUôf»f¹f IZY IbY»f´fd°f IZY õfSXf LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU IZY d°fd±f IYe §fû¿f¯ff IYe ¦fBÊÜ þû dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ IYe ´fWX»fe þe°f WX`Ü 35 U¿fûÊÔ IZY »fÔ¶fZ BÔ°fþfSX IZY ¶ffQ LfÂf A´f³fZ »fûIY°ffÔdÂfIY Ad²fIYfSX IYf CX´f¹fû¦f IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ ¸fûd°fWXfSXe dÀ±f°f IYfg»fZþû ¸fZÔ d³f¹fd¸f°f ´fPÞXfBÊ ³f WXû³fZ IZY IYfSX¯f ´f°ffWXe SXWXIYSX ´fPÞXfBÊ IYSX³fZ Uf»fZ LfÂf BÀf §fû¿f¯ff ÀfZ ¶fWXb°f CX°ÀffdWX°f dQJZÜ ´fdSX¿fQ IZY SXfWXb»f ´fMXZ»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀf LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU ¸fZÔ »fûIY°ffÔdÂfIY Ad²fIYfSX IYf ÀfWXe CX´f¹fû¦f WX¸f SXf¿MÑXUfQe LfÂf ÀfÔ¦fNX³f AdJ»f ·ffSX°fe¹f dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ IZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ EIYþbMX WXûIYSX d³fSXÔ°fSX IYf¹fÊ IYSXZÔ¦fZÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ CX¸fZVf ´fMXZ»f, ³fe»fZVf IbY¸ffSX, ´fiIYfVf IbY¸ffSX, d´fÔMXc IbY¸ffSX, CXªþU»f IbY¸ffSX, A¸f»fZVf IbY¸ffSX, ¸f³fe¿f IbY¸ffSX, ¸f³fe¿f ¸fÔOX»f B°¹ffdQ IYf¹fÊIY°ffÊ CX°ÀffWX´fcUÊIY CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

¦f³³ff dIYÀff³fûÔ IYf QQÊ-E-WXf»f d¶f¦fOÞX°fZ ÀfcSX°fZ-E-WXf»f : SX¸fZVf ÀUSXfþ/SX¢Àfü»f/´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ SX¢Àfü»f A³fb¸fÔOX»f A³°f¦fÊ°f AfQf´fbSX ´fiJ¯OX IYû ´fcUÊ IZY dQ³fûÔ ¸fZÔ ¦f³³ff IZY JZ°fe IYf ³f`WXSX IZY øY´f ¸fZÔ þf³ff þf°ff ±ffÜ UWXe UØfʸff³f ´fdSXdÀ±fd°f ¹fWX WX` dIY ½¹fUÀ±ff IZY ´fi°ffOÞX³ff ÀfZ »f¦ff°ffSX ´fi°ffdOÞX°f WXû SXWXZ ¶fZ¶fÀf dIYÀff³f ¦f³³ff IYe JZ°fe IYSX³ff WXe »f¦f·f¦f ¶f³Q IYSX dQ¹fZ WX`Ü CXöY ¶ff°fZÔ ¦fif¸f ÀUSXfþ ¸fÔ¨f IZY A²¹fÃf SX¸fZVf dÀfÔWX ³fZ þfSXe dUÄfd~ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ IYWXf WX`Ü ßfe dÀfÔWX ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf dIY IbYL dÀfd¸f°f þ¦fWXû þ`ÀfZ IY³fcd³f¹ff, IYMXIZY³fUf, IYûSX`¹ff B°¹ffdQ ¦fif¸fûÔ ¸fZÔ dIYÀff³f þeUMX IYSX JZ°fe IYSX ·fe SXWXZ WX`Ü CXÀfZ Àf¦fü»fe ¨fe³fe d¸f»f IYe ½¹fUÀ±ff ³fZ ´fSXZVff³f U ´fi°ffdOÞX°f IYSXIZY SXJ dQ¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fWX»fZ ³fWXSX ´f±f IYe þþÊSX°ff IYf WXUf»ff QZIYSX ¦f³³ff »fZ³fZ ÀfZ BÔIYfSX dIY¹ffÜ dþÀfZ ¦fif¸f ÀUSXfþ ¸fÔ¨f IZY ´fWX»f ÀfZ ³fWXSX´f±f (¸fbd°fʹff ÀfZ V¹ff¸f´fbSX °fIY) ¨f»f³fZ »ff¹fIY ¶f³ff¹ff ¦f¹ffÜ °f¶f þfIYSX ¦f³³ff dIYÀff³fûÔ IYf ¦f³³ff ´fZSXfBÊ WXZ°fb Àf¦fü»fe ¨fe³fe d¸f»f þf³fZ »f¦ffÜ ´fb³f: dU¦f°f 10 dQ³fûÔ ÀfZ IY³fcd³f¹ff ¦f³³ff ¸ff´fIY IZYÔQi ÀfZ dIYÀff³fûÔ IYf ¦f³³ff Àf¦fü»fe ¨fe³fe d¸f»f õfSXf °fü»f ³fWXe IYSXf¹ff þf SXWXf WX`Ü dþÀf IYfSX¯f ¶fZ¶fÀf dIYÀff³f ´fSXZVff³f WX`Ü IYûBÊ B³fIYf Àfb³f³fZ Uf»ff ³fWXe WX`Ü ßfe dÀfÔWX ³fZ U°fʸff³f ½¹fUÀ±ff ÀfZ Af¦fiWX dIY¹ff WX` dIY ¦f³³ff dIYÀff³fûÔ IZY BÀf ÀfcSX°fZ-E-WXf»f ´fSX £¹ff»f IYSX Àf¸fÀ¹ff IYf Àf¸ff²ff³f IYSXZÜ

dU²ff¹fIY ³fZ dIY¹ff ÀIcY»f IYf CXQЧffMX³f À½fSXfªf/PXfIYf/´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ PXfIYf IZY d¶fÀfSXdWX¹ff ¨füIY ³fþQeIY ÀfZÔMX þZdU¹fÀfÊ WXfBÊ ÀIcY»f IYf CXîfMX³f SXdUUfSX IYû d¨fSX`¹ff dU²ff¹fIY »ff»f¶ff¶fb ´fiÀffQ ¦fb~f ³fZ RYe°ff IYfMXIYSX U Qe´f ´fiªUd»f°f IYSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ CXöY IYf¹fÊIiY¸f IZY ¶fe¨f dU²ff¹fIY ßfe ¦fb~f ³fZ CX´fdÀ±f°f Ad·f·ffUIY U LfÂf-LfÂffAûÔ IYû Àf¸¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ¶fZMXe ¶f¨ffAû ¶fZMXe ´fPXfAûÜ Afþ IZY QüSX ¸fZÔ dVfÃff ¶fWXb°f þøYSXe WX`Ü BÀf AUÀfSX ´fSX ÀIcY»f IZY ¸f`³fZþeÔ¦f OXf¹fSXZ¢MXSX SXfþeU IbY¸ffSX ³fZ dU²ff¹fIY ßfe ¦fb~f IYû QbVff»ff ·fZMX IYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ ¸füIZY ´fSX dUôf»f¹f IZY ´fi¨ff¹fÊ ·fe.OXe. dÂf´ffNXe, CX´f´fi¨ff¹fÊ Aþ¹f IbY¸ffSX dÀfÔWX, SXfþZVf IbY¸ffSX ÀfdWX°f IYBÊ ¦f³¹f¸ff³¹f »fû¦f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

UfWX³f d¦fSXûWX IYf EIY ¸fZÔ¶fSX d¦fSXµ°ffSX À½fSXfªf/´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ UfWX³f d¦fSXûWX IZY ÀfSX¦ff³ff IYû ¦fb~ Àfc¨f³ff IZY A²ffSX ´fSX ¸fbþµRYSX´fbSX dþ»ff A°fʦf°f ÀfSX`¹ff ±ff³ff ÃfZÂf IZY SX°fUfSXf ¨fÔQ³f ¦ffhU ÀfZ d¶f°fZ SXfdÂf ¸fþWXSX CXRYÊ ¸fûþfdWXSX d¸f¹ffÔ IYû Lf´fZ¸ffSXe IYSX d¦fSXµ°ffSX IYeÜ UWXe BÀfIZY QbÀfSXf ÀfWX¹fû¦fe ´fbd»fÀf IYe ·f³fIY d¸f»f°fZ WXe SX¸fZVf dÀfÔWX ·ff¦f³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXfÜ ´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX ¹fWX d¦fSXûWX ¨fdIY¹ff IZYÀfdSX¹ff ´f±f ´fSX I`Y±fUd»f¹ff d¨f¸f³fe IZY ³fþQe d¶f°fZ 11 dQÀf¸¶fSX 2016 IYû SXfdÂf ±ff³ff ÃfZÂf IZY UfÀfbQZU L´fSXf ¦ffaU d³fUfÀfe Ad³f»f ¸fWX°fû IYf BÊJ »fQf MÑZ¢MXSX »fcMX IYSX ·ff¦f d³fIY»fZ ±fZÜ ´fbd»fÀf ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Lf´fZ¸ffSXe IYSX »fcMXe ¦fBÊ MÑ`¢MXSX ¶fSXf¸fQ dIY¹ff ±ffÜ AüSX BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fbd»fÀf IYû »f¸¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ B³fIYe °f»ffÀf ±feÜ BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ BÀf B³f d¦fSXûWX õfSXf ¶ffSX-¶ffSX ²fMX³ff IYû Aþf¸f QZ SXWXZ ±fZÜ d¶f°fZ ¸fdWX³fZ 12 þ³fUSXe 2018 IYû B³f d¦fSXûWX õfSXf AdWX¸f³f L´fSXf ¦ffaU ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f RYfBʳfZÔdVf¹f»f BÔRbY»fþ³f d»fd¸fMXZOX IZY IY¸feÊ ¸fbþµRYSX´fbSX dþ»ff IZY AüSXfBÊ ±ff³ff ÃfZÂf IZY AÔ°fSXf ¦ff»f d³fUfÀfe Aþe°f IbY¸ffSX õfSXf ±ff³ff ÃfZÂf IZY dÀfÀfUf JSXfSX U ¦fSXe¶ff ÀfZ IY»fZVf³f IYSX »füMX SXWXZ ±fZ Ü

05

´fc½feÊ ¨fa´ffSX¯f

·fûþ´fbSXe ¦ff¹fIY ´f»fMXbAf IYû d¸f»fe þf³f ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe ²f¸fIYe l ·fûþ´fbSXe ¦ff¹fIY ´f»fMXbAf ³fZ ±ff³fZ ¸fZÔ AfUZQ³f QZIYSX »f¦ffBÊ ÀfbSXÃff IYe ¦fbWXfSX l SXfþQ Àfb´fie¸fû »ff»fc ´fiÀffQ IZY þZ»f þf³fZ ´fSX ·fûþ´fbSXe ¦ff¹fIY Aþ¹f Af³fÔQ CXRYÊ ´f»fMXbAf õfSXf ¶f³ff¹ff ¦f¹ff '¨ffSXf §fûMXf»ff ¸fZÔ ´fIYOÞXBÊ»fZ d¶fWXfSX IÔY¦ff»f ¶f³ffBÊ dQ¹fûÔ' ¦ff³ff ¶ffþfSX ¸fZÔ Af³fZ IZY ¶ffQ d¸f»fe ²f¸fIYe l ²f¸fIYe QZ³fZUf»fZ ³fZ A´f³ff ³ff¸f ¶f¶f»f ¸ffdRY¹ff OXfg³f (¸fbÔ¦fZS)X ¶f°ff¹ff WX`

À½fSXfªf/ ¸fûd°fWXfSXeÜ SXfþQ Àfb´fie¸fû »ff»fc ´fiÀffQ ¹ffQU IYû ¨ffSXf §fûMXf»ff ¸fZÔ Àfþf WXû³fZ ¶ffQ CX³f´fSX ·fûþ´fbSXe ¦ff¹fIY Aþ¹f Af³fÔQ CXRYÊ ´f»fMXbAf õfSXf ¶f³ffBÊ ¦fBÊ EIY ¦fe°f ¦ff¹fIY IZY d»fE AfRY°f ¶f³f ¦f¹ff WX`Ü d¸f»fe Àfc¨f³ff³fbÀffSX SXfþQ Àfb´fie¸fû »ff»fc ´fiÀffQ IZY þZ»f þf³fZ ´fSX ·fûþ´fbSXe ¦ff¹fIY Aþ¹f Af³fÔQ CXRYÊ ´f»fMXbAf õfSXf ¶f³ff¹ff ¦f¹ff ¦ff³ff '¨ffSXf §fûMXf»ff ¸fZÔ ´fIYOÞXBÊ»fZ d¶fWXfSX IÔY¦ff»f ¶f³ffBÊ dQ¹fûÔ' þ`ÀfZ WXe ¶ffþfSX ¸fZÔ Af¹ff BÀfIZY ¦ff¹fIY ´f»fMXbAf IYû þf³f ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe ²f¸fIYe d¸f»f³fZ »f¦fe WX`Ü

d»fWXfþf Afþ CXÀfIYf ´fcSXf ´fdSXUfSX QWXVf°f ¸fZÔ WX`Ü UWXe ²f¸fIYe d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ ´f»fMXbAf ³fZ CXÀf³fZ À±ff³fe¹f PÞXfIYf ±ff³fZ ¸fZÔ AfUZQ³f QZIYSX ÀfbSXÃff IYe ¦fbWXfSX

þ»f dUôb°f CX°´ffQ³f QZVf dUIYfÀf IYf ´fWX»ff Af²ffSX : ´feE¸f

ÀUSXfþ/IYfNX¸ffÔOXcÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe VfZSX ¶fWXfQbSX QZCXUf ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX ³fZ þ»f dU²fb°f CX°´ffQ³f IYû CX¨¨f ´fif±fd¸fIY°ff QZ°fZ WXbE QZVf dUIYfÀf IZY ´fWX»fZ Af²ffSX IZY øY´f ¸fZÔ SXJf WX`Ü Qf¨fb»ffÊ dþ»fZ IYe Vf`»¹f dVfJSX ³f¦fSX´ffd»fIYf-1, ¶f»ffh¨f ¸fZÔ 30 ¸fZ¦ffUfMX IYe ¨f¸fZd»f¹ff þ»fdUôb°f ´fdSX¹fûþ³ff IYf CXîfMX³f IYSX°fZ WXbE ´fi²ff³f¸fÔÂfe QZCXUf ³fZ ¹fZ ¶ff°f IYWXeÜ ¹fZ ¶f°ff°fZ WXbE dIY SXfþ³fed°fIY AdÀ±fSX°ff

¶fþMX IZY A·ffU »f¦ff¹f°f IYfSX¯fûÔ ÀfZ þ»fdUôb°f CX°´ffQ³f °fZþe ÀfZ ³fWXeÔ WXû ´ff SXWXf ±ffÜ »fZdIY³f A¶f ÀfSXIYfSX ³fZ Uf°ffUSX¯f ¶f³ff dQ¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ þ»f dU²fb°f ¸fZÔ d³fUZVf IYSX³fZ IYf CXôû¦fe½¹fUÀffd¹f¹fûÔ ÀfZ Af¦fiWX dIY¹ffÜ BÀf ´fdSX¹fûþ³ff IYf d³f¸ffʯf ÀfÔ´f³³f WXû³fZ ¸fZÔ d³f²ffÊdSX°f Àf¸f¹f ÀfZ 6 Àff»f ª¹ffQf »f¦fZ WX`Ü dþÀfIYe UþWX ÀfZ BÀfIYe »ff¦f°f ¸fZÔ ·fe ª¹ffQf J¨fÊ WXbAfÜ ¹fZ ¶ff°f ´fdSX¹fûþ³ff ´fi¸fbJ Aþ¹f QfWXf»f ³fZ ¶f°ffBÊÜ

»f¦ffBÊ WX`ÜUWXeÔ´fbd»fÀf ³fZ CXöY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ EIY ½¹fdöY IZY dJ»ffRY ¸ff¸f»ff QþÊ IYSX d»f¹ff WX`Ü þû ¶f¶f»f ¸fbÔ¦fZSX IYf SXWX³fZ Uf»ff

¸f³ff¹fe ¦f¹fe 82UeÔ dÂf¸fcd°fÊ dVfU þ¹fÔ°fe

À½fSXfªf/´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ

¸fWXfSXfþ IZY ÀfÔSXÃf¯f ¸fZÔ WXû¦ffÜ ¹fÄf IYû »fZIYSX 18 RYSXUSXe IYû »f¦f·f¦f 3500 IY»fVf IZY Àff±f ·f½¹f þ»f ¹ffÂff d³fIYf»fe þfE¦fe þû U`dQIY ¸fÔÂfû¨¨ffSX¯f ÀfZ ¶fcPÞXe ¦fÔOXIY ³fQe dÀ±f°f ¶ffSXf§ffMX ´fSX þ»f¶fûÓfe dIY¹ff þfE¦ffÜ UWXe ¶f°ff¹ff dIY 23 RYSXUSXe IYû ³fUd³fd¸fÊ°f ¸fÔdQSX ¸fZÔ ßfeSXf¸f QSX¶ffSX, ßfe SXf²ff IÈY¿¯f, ¶ff¶ff ¦fd¯f³ff±f ¦fûdUÔQ þe ¸fWXfSXfþ U ¸ff°ff JZ¸ff ¸ffBÊ IZY ´fid°f¸ff IYf ´fif¯f ´fid°fâf dIY¹ff þfE¦ffÜ ¶f°ff°fZ ¨f»fZÔ dIY ·f½¹f À°fSX ´fSX »føfe ³ffSXf¹f¯f ¸fWXf¹fÄf IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü dþÀf¸fZÔ ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ A¦f»f-¶f¦f»f ÀfdWX°f QcSX-QSXfþ IZY

dVfÃff ´fSX ¶f¨¨fûÔ IYf Ad²fIYfSX : ¶feBÊAû

»fû¦f Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ þWXfÔ d³fVfb»IY ·fÔOXfSXf ¨f»ff¹ff þfE¦ffÜ QcSX-QSXfþ ÀfZ Af¹fZ ·föY ¦f¯fûÔ IZY d»f¹fZ NXWXSX³fZ, ´fZ¹fþ»f ÀfdWX°f A³¹f ÀfbdU²ffAûÔ IYf JfÀff £¹ff»f SXJ³fZ U ¹fÄf ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f ¶f¨fZ-Jb¨fZ IYf¹fÊ ¹fb²Q À°fSX ´fSX ¨f»f SXWXf WX`Ü À±f»f IZY Àf¸fe´f ¸fZ»ff IYf ·fe Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸f³fûSXÔþ³f IZY °fWX°f Ófc»ff, þfQc¦fSX °f±ff dJ»fü³ff U d¸fNXfB¹fûÔ IYe QbIYf³fZÔ Àfþ³fe VfbøY WXe ¦fBÊ WX`Ü þb»fcÀf ¸fZÔ SXÔþe°f IbY¸ffSX, ¸fûWX³f ·ff¦fÊU, LûMX³f ßfeUfÀ°fU,´fi·fb ³ffSXf¹f¯f ´ffNXIY, ¸f³fûþ ßfeUfÀ°fU, IbY¯ff»f ¦fb~f, ´f´´fc ¦fb~f Àf¸fZ°f A³¹f »fû¦f Vffd¸f»f ±fZÜ

¸ff³fU ÀfÔÀff²f³f dUIYfÀf ¸fÔÂff»f¹f IZY ´fidVfÃf¯f ´ffNXйfIiY¸f IZY d»f¹fZ d³fþe ÀIcY»fûÔ EUÔ ÀfSXIYfSXe ÀIcY»fûÔ IZY A´fidVfdÃf°f dVfÃfIYûÔ ³fZ ´fidVfdÃf°f WXû³fZ IZY d»fE ³ff¸ffÔIY³f IYSXf¹ff WX` °ffdIY Àff»f 2019 IYe d¸f¹ffQ IZY ·fe°fSX ´fidVfÃf¯f ´fif~ IYSXIZY UZ A´f³fe ³füIYSXe ¶f¨ff ÀfIZYÔÜ ³fZVf³f»f BÔÀMXeMXйfcMX AfRY Aû´f³f ÀIcYd»fÔ¦f (E³fAûAfBÊEÀf) ³fZ ÀfZUfSX°f A´fidVfdÃf°f dVfÃfIYûÔ IZY d»f¹fZ EIY ¶ffSX IZY d»f¹fZ ´fif±fd¸fIY dVfÃff ¸fZÔ dOX´»fû¸ff IYûÀfÊ °f`¹ffSX dIY¹ff WX`Ü A´fidVfdÃf°f dVfÃfIYûÔ IYû 2019 °fIY ´fidVfÃf¯f ´fif~ IYSX³ff WX`Ü CXöY ¶ff°fZÔ À±ff³fe¹f ¶fbd³f¹ffQe dUôf»f¹f ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ ÀMXOXe ÀfZÔMXSX IZY ´fWX»fZ dQ³f SXdUUfSX IYû ¶feBAû Adþ°f IbY¸ffSX Vf¸ffÊ ³fZ IYWXeÜ Af¦fZ ¶feBAû ßfe Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf dIY Àf·fe dVfÃfIY A³fbÀffÀf³f IYû ¶f³ff°fZ WXbE ´fcSXZ ÀfÂf IYû ´fcSXf IYSXZÜ UWXe ´fidVfÃf¯f IZY IZY QüSXf³f ´fidVfÃfIY ¨f³Qi·fc¿f¯f IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY dU·ff¦f õfSXf d³f²ffÊdSX°f

Àff¸fcdWXIY dUUfWX ÀfÔ´f³³f À½fSXfªf/´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ ´fiJÔOX IZY dÀfÀfUf dÀ±f°f ¸ffBÊ À±ff³f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ SXdUUfSX IYû ¶ffSXWX þûOÞXZ USX-½f²fbAû IYe Àff¸fcdWXIY VffQe IYû »fZIYSX ASXZSXfþ WXSXdÀfdð ¸fb£¹f ´f±f §fÔMXû þf¸f SXWXfÜ WXf±fe, §fûOÞXZ ¦ffþZ-¶ffþZ IZY Àff±f §feUfPXfSX ¨füIY ÀfZ EIY Qþʳf Qb»WXû IYe ¶ffSXf°f dÀfÀfUf ¶ffþfSX WXû°fZ WXbE ¸ffBÊ À±ff³f ´fdSXÀfSX ´fWXbÔ¨f ¦fBÊÜ þWXfa U`dQIY ¸fÔÂfû¨¨ffSX IZY Àff±f VffQe IYf IYf¹fÊIiY¸f AfSXÔ·f dIY¹ff ¦f¹ffÜ UWXe BÀf Àff¸fcdWXIY dUUfWX IYû VffÔd°f ´fcUÊIY ÀfÔ´f³³f IYSXf³fZ IZY d»fE ´fWXfOÞX´fbSX ±ff³ff²¹fÃf Àfe¶fe Vfb¢»ff, þ¸ffQfSX SXfþIbY¸ffSX NXfIbYSX A´f³fZ ´fbd»fÀf ¶f»f IZY Àff±f ÀfbSXÃff IYf IY¸ff³f ÀfÔ·ff»fZ WXbE ±fZÜ QcÀfSXe °fSXRY WXSXdÀfdð ´fbd»fÀf A´f³fe Àfe¸ffU°feÊ ÃfZÂfû ´fSX ÀfbSXÃff IYe ´fbSXe ¨füIYÀfe IYe ±feÜ ¸füIZY ´fSX IY»¹ff¯f´fbSX dU²ff¹fIY Àfd¨f³Qi dÀfÔWX, Àf¦fü»fe dU²ff¹fIY SXf¸f¨fÔQi ÀfWX³fe, ´fcUÊ dU²ff¹fIY IÈY¿¯f³fÔQ³f ´ffÀfUf³f, ·ffþ´ff dþ»ff CX´ff²¹fÃf V¹ff¸f ¶ff¶fc dÀfÔWX, Vf`»fZVf IbY¸ffSX ÀfdWX°f Àf`IYOÞXûÔ »fû¦f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

dIYÀff³fûÔ IYû Àf¶f»f U Àf¸fÈð ¶f³ff³fZ IZY d»fE ¸fûQe ÀfSXIYfSX W`X QÈPÞX ÀfÔIYd»´f°f : SXf²ff ¸fûWX³f ASXZSXfþ/´fcUeÊ ¨f¸´ffSX¯fÜ

Àfû¸fZÀUSX CX¨¨f dUôf»f¹f IZY IYeOÞXf ¸f`Qf³f ¸fZÔ SXdUUfSX IYû BRYIYû dIYÀff³f Àf¸¸fZ»f³f IYf Qe´f ´fiªUd»f°f IYSX IZYÔQie¹f IÈYd¿f U IY»¹ff¯f ¸fÔÂfe SXf²ff¸fûWX³f dÀfÔWX,d¶fWXfSX ÀfSXIYfSX IZY ´f¹fÊMX³f ¸fÔÂfe ´fi¸fûQ IbY¸ffSX U ¦fûd¶fÔQ¦fÔþ dU²ff¹fIY SXfþc d°fUfSXe õfSXf ÀfÔ¹fböY øY´f ÀfZ Qe´f ´fiªUd»f°f IYSX CXîfMX³f dIY¹ff ¦f¹ffÜCXîMXf³f IZY CX´fSXfÔ°f IZYÔQie¹f IÈYd¿f EUÔ dIYÀff³f IY»¹ff¯f ¸fÔÂfe SXf²ff ¸fûWX³f dÀfÔWX ³fZ Af¹fûdþ°f BRYIYû dIYÀff³f Àf¸¸fZ»f³f IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf IYe dIYÀff³fûÔ IYe Af¹f Qû¦fb³fe IYSX³fZ IZY d»fE ¸fûQe ÀfSXIYfSX IYe ´fWX»f´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe IZY d³fQZÊVf³f ¸fZÔ ¦f°f U¿fûÊÔ ¸fZÔ IÈYd¿f AüSX dIYÀff³fûÔ IYe ¶fZWX°fSXe IZY d»fE þû Àf°f°f ´fi¹ffÀf dIYE ¦f¹fZ WX`Ô CX³fIZY

CX°ÀffWXþ³fIY U ÀfIYfSXf°¸fIY ´fdSX¯ff¸f dQJ³fZ »f¦fZ WX`ÔÜ ¸fûQe ÀfSXIYfSX dIYÀff³fûÔ IZY IY»¹ff¯f IZY d»fE dþÀf ¸f³fû¹fû¦f ÀfZ IYf¸f ¸fZÔ þbMXe WX`, BÀfÀfZ dIYÀff³fûÔ IZY þeU³f ¸fZÔ ¦fb¯ff°¸fIY Àfb²ffSX Af SXWXf WX`. ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ QZVf IZY dUIYfÀf IZY d»fE QZVf IZY Àff¸f³fZ ³fBÊ IYf¹fÊdUd²f, ´ffSXQVfeÊ IYf¹fÊVf`»fe IZY ³fE ´fid°f¸ff³f SX¨fZ WX`ÔÜ ÀfSXIYfSX ³fZ Àf¸f¹f¶fð °fSXeIZY ÀfZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe þe IZY IbYVf»f ¸ff¦fÊQVfʳf ¸fZÔ dIYÀff³f IY»¹ff¯f IYe ¹fûþ³ffAûÔ IZY ´fc¯fÊ dIiY¹ff³U¹f³f IZY »fùfûÔ IYû d¸fVf³f ¸fûOX ¸fZÔ ´fdSXUd°fÊ°f dIY¹ff WX`Ü ÀfbVffÀf³f IZY ³f¹fZ Af¹ff¸fûÔ, ³fUf¨ffSXûÔ EUÔ Àfb²ffSXUfQe údáIYû¯f ÀfZ EIY Af²fbd³fIY AüSX ·fdU¿¹fû³¸fbJ ·ffSX°f IYe ³feÔU WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX ³fZ SXJe WX`Ü ¸fûQe ÀfSXIYfSX ³fZ dIYÀff³fûÔ IZY ¸f³f ¸fZÔ QZVf IYe IÈYd¿f CX³³fd°f

l ASXZSXfþ WXû¦ff QZVf IZY ´f¹fÊMX³f ¸ff³fd¨fÂf ´fSX l ´fWXfOÞX´fbSX IZY ´fSXÀfü³fe ¸fZÔ ¶f³fZ¦ff IÈYd¿f A³fbÀfÔ²ff³f IZYÔQi

IZY d»fE IYe ¦fBÊ ³fBÊ ´fWX»fûÔ IZY ´fid°f þf¦føYIY°ff »ff³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f WXbBÊ WX`Ü Afþ °fIY IZY IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ EUÔ ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ IZY þeU³f À°fSX ¸fZÔ ¦fb¯ff°¸fIY ´fdSXU°fʳf »ff³fZ IYf Àf°f° EUÔ ÀfVföY ´fi¹ffÀf dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fc´feE

ÀfSXIYfSX IZY QüSXf³f ¸fÔÂff»f¹f õfSXf dIY¹ff þf³fZ Uf»ff J¨fÊ Ad²fIY°fSX ¶fþMXe¹f ´fifU²ff³fûÔ ÀfZ IY¸f SXWX°ff ±ffÜ CXQfWXSX¯f IZY d»fE U¿fÊ 2011-12 ¸fZÔ ¶fþMXe¹f ´fifU²ff³f ÷Y 24,526 IYSXûOÞX ±ff þ¶fdIY J¨fÊ ¸ffÂf ÷Y 23,290 IYSXûOÞX SXWXf. BÀfe °fSXWX 2012-13 ¸fZÔ ¶fþMXe¹f ¸fZÔ 28,284 IYSXûOÞX ±ff þ¶fdIY J¨fÊ ¸ffÂf 24,630 IYSXûOÞX WXbAfÜ U¿fÊ 201314 ¸fZÔ ¶fþMXe¹f ´fifU²ff³f ÷Y. 30,224 IYSXûOÞX ±ff þ¶fdIY J¨fÊ ÷Y. 25,896

ÀfÔ¦fif¸f´fbSX/´fcUeÊ ¨fÔ´ffSX¯fÜ ´fiJÔOX IZY ¶fdSX¹fdSX¹ff MXû»ff SXfþ´fbSX IZY ¸fÔ¦f»ff´fbSX ¸fZÔ ÀfSX´fÔ¨f SXÔþe°ff QZUe IZY AfUfÀf ´fSX SXfþQ IYf¹fÊIY°ffÊAûa ³fZ IYf¹fÊIYfdSX¯fe IZY ¦fNX³f IYû »fZIYSX ¶f`NXIY WXbBÊÜdþÀf¸fZ ¸fb£¹f-¸fb£¹f d¶fÔQbAûÔ ´fSX ¨f¨ffÊ IYSX°fZ WXbE IYf¹fÊIYfSXe IZY ÀfQÀ¹fû ¸fZÔ ¹fû¦fZÔQi ¹ffQU IYû ´fi²ff³f ¸fWXfÀfd¨fU, SXf¸fQZU ÀffWX U dUþ¹f ¹ffQU IYû ¸fWXfÀfd¨fU »ff»f¶ff¶fc ´fiÀffQ d³fVffQ, ¶fbMXfBÊ ¹ffQU, ·fSX°f SXf¸f, CX¸fZVf ´fiÀffQ IbYVfUfWXf IYû CX´ff²¹fÃf, ¶ff¶fc »ff»f ÀffWX ÀfÔ¦fNX³f Àfd¨fU, ²feSXZ³Qi ¹ffQU, ÀfWXþfQ Af»f¸f, SXf¸fÀfbSX°f ¸fWX°fû, þ¹f»ff»f ¸fWX°fû, Àf¸fÀfcdQ³f QZUf³f, ÀfÔ°fû¿f ¹ffQU °f±ff SXf¸fEIY¶ff»f d°fUfSXe IYû IYû¿ff²¹fÃf ¨fb³ff ¦f¹ff U IYf¹fÊIYfdSX¯fe IZY ÀfQÀ¹fû ¸fZÔ ³ff¦fZÔQi IbY¸ffSX, °føY¯f, Qe´fIY ´ff¯OXZ¹f, »f»f³f ¸fbdJ¹ff, ÀfbSXZVf ¸ffÓfe, þûJ³f SXf¸f, dUøY ÀfWX³fe, ÀfWXþfQf JfÔ, ¶f`þ³ff±f SXf¸f, ¶f¨¨fc SXf¸f, I`Y»ffVf ´f°fe Vf¸ffÊ, SXf¸f³ff±f Vf¸ffÊ ÀfdWX°f Àf`IYOÞXû IYf¹fÊIY°ffÊ ¸füþcQ SXWXZÜ

À½fSXfªf/ ¸fûd°fWXfSXeÜ

À½fSXfªf/¸fûd°fWXfSXeÜ ¶fišfIbY¸ffSeX¦fe°ff ´ffNXVff»ff ´f°füSXf õfSXf 82UeÔ dÂf¸fcd°fÊ dVfU þ¹fÔ°fe Àf¸ffSXûWX Afd°f WX¿fûÊ»»ffÀf IZY Àff±f ¸f³ff¹ff ¦f¹ffÜ Àfb¶fWX Q`d³fIY ¸fbSX»fe U¦fÊ IZY ¶ffQ ¸fb£¹ff»f¹f ÀfZUf IZYÔQi ´fi·ffSXe ¶feIZY Ue·ff ¶fWX³f ³fZ dVfUSXfÂfe IZY Af²¹ffd°¸fIY SXWXÀ¹f ´fSX IYWXf dIY ´fSX¸fd´f°ff dVfU ´fSX¸ff°¸ff ¨fchdIY AVfSXeSXe, Aþ³f¸ff, A·fûIY°ff WX`Ô, BÀfd»fE CX³fIYf þ³¸f ³fWXeÔ AU°fSX¯f WXû°ff WX`Ü Qbd³f¹ff þ¶f §fûSX AÔ²fIYfSX ¸fZÔ ¨f»fe þf°fe WX`Ü °f¶f Äff³f Àfc¹fÊ ´fSX¸ff°¸ff AU°fdSX°f WXûIYSX CXþf»fZ ¸fZÔ »fZ þf°fZ WX`Ü ¶feIZY SXZJf ¶fWX³f ³fZ IYWXf dIY WXSX ´ffÔ¨f WXþfSX U¿fÊ ´fSX ´fSX¸ff°¸ff AU°fdSX°f WXûIYSX ´ffÔ¨f dUIYfSXû IZY I`YQ ÀfZ LbOÞXf°fZ WX`Ü CX³f´fSX ¨fPXf¹fZ þf³fZUf»fZ AIY IYf RcY»f AüSX ²f°fcSXf QSXAÀf»f AÔQSX IZY ´ffÔ¨f dUIYfSX IZY ´fi°feIY IZY øY´f ¸fZÔ WX`Ü ÀfÔ¨ff»f³f IYSX°fZ WXbE ¶feIZY AVfûIY U¸ffÊ ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°f IYe ·fcd¸f ´fSX ´fSX¸ff°¸ff IYf AU°fSX¯f WXû³fZ IZY IYfSX¯f ¹fWXfÔ dVfUSXfÂfe ¸f³ff¹ff þf°ff WX`Ü ´fSX¸ff°¸ff IZY AU°fSX¯f IZY 82 U¿fÊ WXû ¨fbIZY WX`Ü

ßfe »føfe ³ffSXf¹f¯f ¸fWXf¹fÄf IZY d»fE d³fIYf»fe ¦fBÊ þf¦føYIY°ff SX`»fe SXZ»fUZ ÀMXZVf³f IZY d³fIYMX dÀ±f°f ÀfÔIYMX ¸fû¨f³f WX³fb¸ff³f ¸fÔdQSX IZY ´fifÔ¦f¯f ¸fZÔ Af¦ff¸fe 18 RYSXUSXe ÀfZ VfbøY WXû SXWXZ ßfe »føfe ³ffSXf¹f¯f ¸fWXf¹fÄf IZY ´fid°f Af¸f þ³fûÔ ¸fZÔ þf¦føYIY°ff »ff³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ Aû¸f ´fiIYfVf ¦fb~f U dUþ¹f IbY¸ffSX ¨fü²fSXe CXRYÊ ¸fbÔMXc³f þe IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ¶ffBIY þf¦føYIY°ff SX`»fe ¹fÄf À±f»f ÀfZ d³fIYf»fe ¦fBÊÜ þû VfWXSX Àf¸fZ°f IYBÊ ¦ffÔUûÔ IYf ·fi¸f¯f dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f SX`»fe ¸fZÔ Vffd¸f»f ßfðf»fbAûÔ ³fZ ·fdöY ·ffU ÀfZ Aû°f´fiû°f ±fZ, AüSX WXf±f ¸fZÔ ÓfÔOXf IZY Àff±f ¦f¦f³f·fZQe ³ffSXZ »f¦ff SXWXZ ±fZÜ ·fi¸f¯f IYSX ¹fÄf À±f»f ´fWXbÔ¨f SX`»fe Àf¸ff~ WXbBÊÜ Af¹fûþ³f Àfd¸fd°f IZY ¦f¦f³f QZU ´fiÀffQ þf¹fÀfUf»f, SXf¸f¶fÈÃf ´fiÀffQ, IYUe³Qi ¹ffQU, ³fSXZVf ¦fb~f, ³ff¦fZÔQi ´fiÀffQ AfdQ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¹fÄf ´fSX¸f ÀfÔ°f ¶fû²ff¹f³f ´feNXf²feV½fSX ÀUf¸fe CX´fZÔQi¨ff¹fÊ þe

¶f°ff¹ff þf SXWXf WX`Ü ´f»fMXbAf IZY A³fbÀffSX BÀf ¦ff³fZ IYû »fZIYSX ´ffÔ¨f RYSXUSXe IYû EIY AÄff°f ½¹fdöY ³fZ CXÀfZ RYû³f IYSX þf³f ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe ²f¸fIYe

QeÜ ²f¸fIYe QZ³fZ Uf»fZ ³fZ IYWXf dIY A¦fSX ¦ff³fZ IYf UedOX¹fû ¹fcMXйfc¶f ÀfZ ³fWXeÔ WXMXf¹ff ¦f¹ff °fû CXÀfZ þf³f ÀfZ WXf±f ²fû³ff ´fOÞXZ¦ffÜ BÀf RYû³f IZY ¶ffQ ÀfZ ¦ff¹fIY IYf ´fdSXUfSX QWXVf°f ¸fZÔ Af ¦f¹ff WX`Ü ±ff³ff²¹fÃf A÷Y¯f IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fif±fd¸fIYe QþÊ IYSX »fe ¦fBÊ WX`Ü ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f VfbøY IYSX Qe ¦fBÊ WX`Ü Qû¿fe IZY dJ»ffRY IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ UWXe BÀf ÀfÔ¶fÔ²f Uf¹fSX»f WXbBÊ dSXIYfgdOXÔ¦f IYû Àfb³f³fZ ÀfZ ·fe ¹fWX À´fá WXû SXWXf WX` dIY ²f¸fIYe QZ³fZUf»ff A´f³ff ³ff¸f ¶f¶f»f ¸ffdRY¹ff OXfg³f ¸fbÔ¦fZSX ¶f°ff¹ff WX`Ü

SXfþQ IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ³fZ IYe IYf¹fÊIYfdSX¯fe Àfd¸fd°f IYe ¶f`NXIY

IYSXûOÞX WXbAfÜ UWXe ¸fûQe ÀfSXIYfSX õfSXf IÈYd¿f ´fiÃfZÂf EUÔ dIYÀff³fûÔ IZY dWX°f IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE Ad²fIY ¶fþMXe¹f AfUÔMX³f dIY¹ff WX`Ü CXQfWXSX¯f ÀUøY´f ¹fc´feE ÀfSXIYfSX IZY ´ffa¨f U¿fÊ 2009-14 IZY ¶fþMX ¸fZÔ IbY»f ÷Y 1,21,082 IYSXûOÞX IYf ¶fþMXe¹f ´fifU²ff³f IÈYd¿f ÃfZÂf IZY d»fE dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ UWXeÔ U°fʸff³f ÀfSXIYfSX õfSXf U¿fÊ 2014-19 ¸fZh IÈYd¿f ÃfZÂf IYû IbY»f 2,11,694 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ AfUÔdMX°f dIYE ¦f¹fZ WX`Ô þû dIY 74.5 ´fid°fVf°f Ad²fIY WX`ܶfþMXe¹f ´fifU²ff³f IZY A»ffUf U¿fÊ 2017-20 WXZ°fb Qû IYfg´fÊÀf RÔYOX, Àfcøf dÀfÔ¨ffBÊ IYû¿f IZY d»fE ÷Y 5,000 IYSXûOÞX °f±ff OXZ¹fSXe ´fiÀfÔÀIYSX¯f EUÔ AUÀfÔSX¨f³ff IYû¿f (DIDF) IZY d»fE ÷Y 10, 881 IYSXûOÞX AfUÔdMX°f dIYE ¦fE

WX`ÜUWXe ´f¹fÊMX³f ¸fÔÂfe ´fi¸fûQ IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY ASXZSXfþ IYû ´f¹fÊMX³f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ QZVf IZY ¸ff³fd¨fÂf ´fSX »ff¹ff þfE¦ffÜBÀfIZY d»fE ¹fûþ³ff ¶f³ff³fZ IYf IYf¹fÊ VfbøY IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`ܶfÀf ÃfZÂf IZY »fû¦fû ÀfZ þ¸fe³fe dUUfQ IYû ¶f`NXIYSX QcSX IYSX³fZ IYe A´fe»f IYe ¦fBÊÜ UWXe dU²ff¹fIY SXfþc d°fUfSXe ³fZ dIYÀff³fûÔ IYû Àf¸¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ¸fûQe ÀfSXIYfSX ¦fSXe¶fû U dIYÀff³fûÔ IZY dUIYfÀf IZY d»fE Àf°f°f ´fi¹f}Vfe»f WX`ܸfüIZY ´fSX ·fþ´ff dþ»ff A²¹fÃf SXfþZÔQi ´fiÀffQ ¦fb~f, BRYIYû ÀfZ ¹fû¦fZÔQi IbY¸ffSX,Aþ¹f dÀfÔWX,Àfb³fe»f ¸fd¯f d°fUfSXe, ÀfÔþeU QbUZQe,Ad³f»f SXf¹f, SXfIZYVf ´ffÔOXZ¹f, Af»fûIY FYd¿f, Àfû³fc d¸fßf,VfdVf dÀfÔWX,Ad³f»f dÀfÔWX,ÀfÔþ¹f ´ffÔOXZ¹f,ÀfcSXþ ´ffÔOXZ¹f ÀfdWX°f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

l ³fZVf³f»f BÔÀMXeMXйfcMX AfRY Aû´f³f ÀIcYd»fÔ¦f (E³fAûAfBÊEÀf) ³fZ ÀfZUfSX°f A´fidVfdÃf°f dVfÃfIYûÔ IZY d»f¹fZ ´fif±fd¸fIY dVfÃff ¸fZÔ dOX´»fû¸ff IYûÀfÊ °f`¹ffSX dIY¹ff WX` Àf¸f¹f Vfe¸ff IZY AÔQSX IYûÀfÊ IYû ´fcSXf IYSX³ff WX` BÀf d»f¹fZ Àf·fe ´fidVfÃfbAûÔ IYû d³f¹fd¸f°f Af³ff Ad³fUf¹fÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¦fb¯fUØff´fc¯fÊ dVfÃff ¶f¨¨fûÔ IYf Ad²fIYfSX WX` AüSX ¹fWX Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ IbYVf»f dVfÃfIY þ÷YSXe WX`ÔÜ E³fAûAfBÊEÀf ³fZ ´fZVfUSX QÃf°ff IYû ¶fPXf³fZ IZY d»f¹fZ dVfÃfIYûÔ IZY UfÀ°fZ

IYûÀfÊ °f`¹ffSX dIY¹ff WX`Ü ¸füIZY ´fSX ¨f°f·fbÊþ ¶f`NXf, SXfþZVf IbY¸ffSX SX¸fZVf IbY¸ffSX þ¹fÀfUf»f, ¶feAfSX´fe ¸f³fûþ NXfIbYSX, ¸fû R`Y¹ffþ Af»f¸f, ÀfbSXZVf QfÀf, ³ff¦fZ³Qi Vf¸ffÊ, ¸fû þWXfÔ¦feSX, ¦f¯fZVf ´ffÀfUf³f, Aþ¹f VfÔIYSX d¸fßff, ÀfÔþ¹f þf¹fÀfUf»f, d¸f±f»fZVf þf¹fÀfUf»f, d³fSXÔþ³f IbY¸ffSX, d¶f³fûQ SXf¸f, ÀfdWX°f IYBÊ dVfÃfIY ¸füþcQ ±fZÜ

¸ffa IYf AÀf»fe ´¹ffSX LWX ¸fWXe³fZ ¶ffQ ´fcSXIY AfWXfSX À½fSXfªf/´fcUeÊ ¨f¸´ffSX¯fÜ

´fiJÔO IZY ·ffQf ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔþf¦fÈd°f AüSX ÀfWXfSXf ¦fif¸f ÀfÔ¦fNX³f IYe QedQ¹fûÔ ³fZ ´fcSXIY AfWXfSX Ad·f¹ff³f IYû »fZIYSX þf¦føYIY°ff SX`»fe d³fIYf»feÜ SX`»fe IYf ³fZ°fÈ°U IYSX°fZ WXbE ¶feE¨fE³fEÀfAfBÊ OXfg. §f³fV¹ff¸f ³fZ »fû¦fûÔ IYû ¶f°ff¹ff dIY LWX ¸fWXe³fZ IZY ¶ffQ ¶f¨¨fûÔ IYû DY´fSXe AfWXfSX QZ³ff VfbøY IYSX QZ³ff ¨ffdWXEÜ BÀfÀfZ ¶f¨¨fZÔ IYf VffSXedSXIY AüSX ¸ff³fdÀfIY dUIYfÀf ÀfWXe °fSXeIZY ÀfZ WXû°ff WX` Àff±f WXe LWX ÀfZ AfNX ¸fWXe³fZ IZY ¶f¨¨fZ IYû Af²fe IYMXûSXe Qû ¶ffSX,³fü ÀfZ ¦¹ffSXWX ¸fWXe³fZ IZY ¶f¨¨fûÔ IYû Af²fe IYMXûSXe °fe³f ¶ffSX °f±ff EIY Àff»f ÀfZ DY´fSX IZY ¶f¨¨fûÔ IYû ´fcSXe IYMXûSXe °fe³f ÀfZ ¨ffSX ¶ffSX dJ»ff³ff ¨ffdWXE,°f±ff

IYMXûSXe IYe ¸ff´f PXfBÊ Àfü ¦fif¸f IYe WXû³fe ¨ffdWXEÜSX`»fe IZY ¶ffQ UedOX¹fû Vfû IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fcSXIY AfWXfSX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe Qe ¦f¹feÜ dþÀf¸fZÔ dUd²f½fØff´fc¯fÊ Jf³ff dJ»ff³fZ IZY ¶ffSXZ IZY ¨f¨ffÊ IYe ¦fBÊÜ ¸füIZY ´fSX ÀfeÀfe Af¹ffÊ IbY¸ffSX,¶ff¶fc¨f³Q þ¸ffQfSX, E¸fAfSX´fe ÀfbSXZÔQi ´fiÀffQ dÀfÔWX,ÀfeE¸f dSXÔIcY IbY¸ffSXe,Ad³f°ff QZUe,¶fbIY IYe´fSX ¸fÔÀfcSX Af»f¸f AfdQ CX´fdÀ°f±f ±fZÜ

Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYe ¶f`NXIY ÀfÔ´f³³f À½fSXfªf/¸fûd°fWXfSXeÜ SXdUUfSX IYû Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ¸fûd°fWXfSXe dþ»ff BIYfBÊ IYf ¶f`NXIY dU¸f»f ´ffÀfUf³f IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ ¶fdSX¹ffSX´fbSX ¸fZÔ Àf¸´f³³f WXbAfÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ ¦fû´ff»f¦fÔþ ÀfZ ´fiUZÃfIY IZY ÷Y´f ¸fZÔ Àfû³fc SXfþ CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ Àfû³fc SXfþ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´ffMXeÊ ¶fc±f À°fSX °fIY ¸fþ¶fc°f WXû SXWXe WX`Ü ¶f°ff°fZ ¨f»fZ dIY Af´f ´ffMXeÊ IZY U°fʸff³f dþ»ff A²¹fÃf CX¸fZVf EUÔ CX´ff²¹fÃf »f»f³f IbY¸ffSX dÀf³WXf IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ WXSXdÀfdð, °fbSXIYüd»f¹ff, IY»¹ff¯f´fbSX ´fiJ¯OX, ³fSXIYdMX¹ff dU²ff³fÀf·ff IYf IYd¸fMXe ¶f³f ¨fbIYf WX`Ü ßfe ÀfÔþ¹f dÀf³WXf 20 RYSXUSXe IYû dÀfUf³f Af SXWXZ WX`Ü þWXfÔ A¶f °fIY IZY ÀfÔ¦fNX³f dUÀ°ffSX IYe þûÔ³f IZY A³fbÀffSX Àfd¸fÃff IYSXZÔ¦fZÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ ´ffMXeÊ IZY dþ»ff Àfd¨fU UdIY»f dÀf³WXf, ¹fbUf ¸fû¨ffÊ IZY ¹fbUf A²¹fÃf Àfb³fe»f IbY¸ffSX ¸fü¹fÊ, dIYÀff³f ´fiIYûá IZY A²¹fÃf SXf¸f¶ff¶fc ÀffWX, ÀfÔ¦fNX³f Àfd¨fU ´fi·fc³ff±f dÀf³WXf, ¦ff¸ff AÔÀffSXe, A»´fÀfÔ£¹fIY A²¹fÃf ¸fb¸f°ffþ WXbÀf`³f Jf³f, þe°fZ³Qi ¦fb~f, ¦¹ffÀfbdQ³f, IY»ff¸f, ¸f³fûþ ´fiÀffQ IbYVfUfWXf, d¶f³f¹f d¶fWXfSXe IbY¸ffSX, SXfþ U¸ffÊ, ´fiZ¸f IbY¸ffSX ßfeUfÀ°fU, ¶f¨¨ff dÀf³WXf, d³fSXþ IbY¸ffSX Vf¸ffÊ, SX¸fZVf ÀffWX, ·fc¿f¯f IbY¸ffSX EUÔ SXfª¹f IYd¸fMXe IZY ÀfQÀ¹f ¸fb³³ff ·ffBÊ CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ

Af¸f Àfc¨f³ff ¸f`Ô Àff²f³ff QZUe CXRYÊ d³fVff QZUe CX¸fi 39 U¿fÊ ´fd°f ÀU. ùQ¹f ³ff±f QZU, WXfDYÀf ³f. 112 ´fÔ¨f¸fd³QSX SXûOX, UfOXÊ ³fÔ. 11, ³f¦fSX ±ff³ff ¸fûd°fWXfSXe, dþ»ff ´fcUeÊ ¨f¸´ffSX¯f, d¶fWXfSX °f±ff d´f°ff ÀU. ¸fWXZVf ßfeUfÀ°fU ´f°ff A¸f»ff MXû»fe, ´fûÀMX SXfþ³f¦fSX, dþ»ff ¸f²fb¶f³fe, d¶fWXfSX Vf´f±f ´fcUÊIY §fû¿f¯ff IYSX°fe WXca dIY ¸fZSXf ÀIcY»f ´fi¸ff¯f ´fÂf ÀfZ ¸fZSXf ³ff¸f Àff²f³ff IbY¸ffSXe WX`Ü ¸fZSXe VffQe WXû³fZ IZY ¶ffQ ¸f`Ô Àff²f³ff QZUe IZY ³ff¸f ÀfZ þf³fe þf°fe WXcaÜ ¸f`Ô Vf´f±f IZY Àff±f §fû¿f¯ff IYSX°fe WXca dIY ¸f`Ô CX´fSXûöY °fe³fûÔ ³ff¸f ¹ff³fe Àff²f³ff QZUe CXRYÊ d³fVff QZUe CXRYÊ Àff²f³ff IbY¸ffSXe ÀfZ þf³fe þf°fe WXcaÜ ¸f`Ô Àff²f³ff QZUe CXRYÊ d³fVff QZUe CXRYÊ Àff²f³ff IbY¸ffSXe Af¸f þ³fûÔ ÀfZ A´fe»f IYSX°fe WXca dIY ¸fbÓfZ ¸fZSXZ °fe³fûÔ ³ff¸f ÀfZ þf³fZÜ Af´f Àf·fe IYf Af·ffSXe Àff²f³ff QZUe CXRYÊ d³fVff QZUe CXRYÊ Àff²f³ff IbY¸ffSXe ´fd°f ÀU. ÏQ¹f ³ff±f QZU ´f°ff ´fÔ¨f¸fd³QSX SXûOX, ¸fûd°fWXfSXe, ´fcUeÊ ¨f¸´ffSX¯f, d¶fWXfSX 845401


06

Àfa´ffQIYe¹f

Afªf IYf d½f¨ffSX

Àfb³fWXSXe ²fc´f ¸fZÔ DYÔ§f°ff QZVf A÷Y¯fZÔQi ³ff±f U¸ffÊ WXþfSXûÔ U¿fÊ ´fbSXf³fe Àf·¹f°ff AüSX ÀfÔÀIÈYd°f IZY WX¸ffSXZ QÔ·f IYû Qû Àfü U¿fûÊÔ IYe ¦fb»ff¸fe ³fZ ¨fcSX-¨fcSX IYSX dQ¹ff ±ffÜ ¦fb»ff¸fe IYe þÔþeSXûÔ ÀfZ þ¶f ¸fbdöY d¸f»fe °fû »f¦ff ±ff dIY QZVf IYf ÀUd¯fʸf Bd°fWXfÀf A¶f dRYSX ÀfZ d»fJf þfE¦ffÜ ¹fWX QZVf EIY ¶ffSX dRYSX ÀfZ ÀfbVffÀf³f, Àf¸fÈdð AüSX Àf¸f°ff IYf ¸fÔÂf þ´f°ff WXbAf dUV½f IZY A¦fi¯fe QZVfûÔ IZY ¶fe¨f À±ff³f ´ffE¦ffÜ ³¹ff¹f´fc¯fÊ ÀfbVffÀf³f IYe ³feÔU SXJ³fZ IYe CX¸¸feQ ¦ffÔ²fe ¶ff¶ff IZY CX³f AdWXÔÀfIY Àf`d³fIYûÔ ÀfZ IYe ¦fBÊ ±fe þû ÀU°fÔÂf°ff AfÔQû»f³f IZY dQ³fûÔ ¸fZÔ VfWXSX IYe ¦fd»f¹fûÔ ¸fZÔ ¨f¢IYSX »f¦ffIYSX ´fi·ff°fRZYSXe ¦ff°fZ ±fZ 'CXNX þf¦f ¸fbÀffdRYSX ·fûSX ·fBÊ, A¶f SX`³f IYWXfÔ þû ÀfûU°f WX`Ü' UZ WXe ¶f°ff°fZ ±fZ 'þû ÀfûU°f WX` Àfû JûU°f WX`, þû þf¦f°f WX` Àfû ´ffU°f WX`'Ü ¦fb»ff¸fe IYe ³feÔQ ÀfZ ÓfIYÓfûSX IYSX CXNXf QZ³fZ Uf»fZ BÀf Af”f³f IYe VfdöY ±fe ¸fbÀffdRYSX IYû '°fZSXe ¦fNXSXe ¸fZÔ »ff¦ff ¨fûSX' IYWX IYSX Àf¨fZ°f IYSX³fZ ¸fZÔÜ A¶f QZVf CXÀf ÀfÔQZVf IYe ¦fWXSXfBÊ IYû B°f³ff ·fc»f ¨fbIYf WX` dIY ¨fbSXfBÊ WXbBÊ ¦fNXdSX¹ffÔ dQJ ·fe þfEÔ °fû CX³f¸fZÔ »ff¦ff WXbAf ¨fûSX dIYÀfe IYû ³fWXeÔ QeJ°ffÜ ÷YOX¹ffOXÊ dIY´fd»fÔ¦f IZY A³fbÀffSX '´fcSX¶f ´fcSX¶f WX` AüSX ´fd›¸f ´fd›¸f, AüSX UZ Qû³fûÔ IY·fe d¸f»f ³fWXeÔ ´ffEÔ¦fZÜ' »fZdIY³f Àfb¶fWX IYe ³feÔQ °¹ff¦f³fZ IYf ÀfÔQZVf QZ³fZ ¸fZÔ ´fcSX¶f AüSX ´fd›¸f IYSXe¶f Af þf°fZ ±fZÜ ´fcSX¶f CX¿ffIYf»f IYe »ff»fe ¸fZÔ OXc¶f°fe SXfdÂf IZY AÔd°f¸f ´fiWXSX IYe A³fbVfÔÀff IYSX°ff ±ff CXÀfZ ¶fifšf ¸fbWXc°fÊ IYWX IYSXÜ CX²fSX ²fbSX ´fd›¸f A±ffÊ°f A¸fZdSXIYf ¸fZÔ ¶fZÔþfd¸f³f RiY`ÔIYd»f³f IYf IYWX³ff ±ff A»feÊ MXb ¶fZOX EZÔOX A»feÊ MXb SXfBþ, ¸fZ¢Àf A ¸f`³f WXZ»Qe UZ»Qe EZÔOX UfBþÜ ´fd›¸f IZY A³fbÀffSX, ·fûSX ÀfZ WXe ¨fb¦f³fZ ¸fZÔ þbMX þf³fZ Uf»fe d¨fdOÞX¹ff IZY dWXÀÀfZ ¸fZÔ Jfô IYeOÞXZ-¸fIYûOÞXZ AfEÔ¦fZÜ »fZdIY³f ´fd›¸f ·fûSX ¸fZÔ CXNX þf³fZ IZY ¶ffQ VfZ¿f dQ³f ·fSX Àfþ¦f SXWX³fZ IYû ·fe þeU³f IYe d³f¹ff¸f°fZÔ ´ff³fZ IZY d»fE AfUV¹fIY Àf¸fÓf°ff WX`Ü B²fSX WX¸fZÔ ·fûSX ¸fZÔ þ¦ff¹ff ¦f¹ff °fû A»feÊ ¶fOXÊ IYe °fSXWX WX¸f ·fe ÀU°fÔÂf°ff IYf Qf³ff °fû ¨fb¦f ´ffE »fZdIY³f A¶f BÀf dUSXfÀf°f IYû NXeIY ÀfZ ÀfÔ·ff»f ³fWXeÔ ´ff SXWXZ WX`ÔÜ QüOÞX IZY AfSXÔ·f ¸fZÔ JSX¦fûVf IYe °fSXWX IYfRYe ÀRcYd°fÊ IZY Àff±f »fÔ¶fe-»fÔ¶fe L»ffÔ¦fZÔ »f¦ff³fZ IZY d»fE WX¸f CXNXZ °fû, »fZdIY³f þ»Qe WXe CX³f L»ffÔ¦fûÔ ÀfZ ±fIY ¦fEÜ A¶f WX¸f SXfÀ°fûÔ ÀfZ ±fIY IYSX Qû §fOÞXe ³feÔQ IZY Af¦fûVf ¸fZÔ þf ¶f`NX³fZ IYf »fû·f ÀfÔUSX¯f ³fWXeÔ IYSX ´ff SXWXZ WX`ÔÜ dþ³WXZÔ NXZ»f-NXZ»f IYSX °fOÞXIZY CXNXf¹ff þf°ff SXWXf WXû CX³WXZÔ AfQ°f³f ·fûSX ¸fZÔ WXe ³feÔQ Jb»f þf³ff Ad·fVff´f-Àff »f¦f°ff WX`Ü »fZdIY³f dIYÀfe Vff¹fSX IZY A³fbÀffSX WXSXZIY SXÔþ ¸fZÔ SXfWX°f WX` AfQ¸fe IZY d»fEÜ ³feÔQ ·fe IY·fe SXÔþ QZ°fe WX` °fû IY·fe SXfWX°fÜ SXfWX°f ´fWXbÔ¨ff°fe WX` ¦f¸feÊ IYe »fÔ¶fe Qû´fWXdSX¹ff ¸fZÔ ¶ffÔWXZÔ R`Y»ffE dIYÀfe Àf§f³f ´fZOÞX IYe LfÔU °f»fZ dIYÀfe ¦fWXSXe JdMX¹ff ¸fZÔ ¨f`³f Jûþ°fe WXbBÊ ³feÔQ ¹ff dIYÀfe CX¶ffDY ·ff¿f¯f IZY QüSXf³f ¹ff ¶fZ¸f³f IZY dU¿f¹f IYe IYÃff ¸fZÔ ¶fSX¶fÀf ÓfûÔIYûÔ ¸fZÔ Af³fZ Uf»fe ³feÔQÜ »fZdIY³f Àf¶fÀfZ ¸feNXe ³feÔQ °fû UWX WX` þû dIYÀfe ÀfZUfd³fUÈØf UÈð IYû ·fûSX ¸fZÔ WXe CXNX ¶f`NX³fZ IZY SXÔþ ¸fZÔ SXfWX°f ´fWXbÔ¨ff ÀfIZYÜ EZÀfe ÀfbWXf³fe AüSX ·f»fe ³feÔQ ÀfdQʹfûÔ IYe Àfb¶fWX ¸fZÔ Q`d³fIY dIiY¹ffAûÔ ÀfZ ¸fböY WXûIYSX, ´fZMX ·fSX ³ffV°ff IYSX »fZ³fZ

´fd›¸f IZY A³fbÀffSX, ·fûSX ÀfZ WXe ¨fb¦f³fZ ¸fZÔ þbMX þf³fZ Uf»fe d¨fdOÞX¹ff IZY dWXÀÀfZ ¸fZÔ Jfô IYeOÞXZ-¸fIYûOÞXZ AfEÔ¦fZÜ »fZdIY³f ´fd›¸f ·fûSX ¸fZÔ CXNX þf³fZ IZY ¶ffQ VfZ¿f dQ³f ·fSX Àfþ¦f SXWX³fZ IYû ·fe þeU³f IYe d³f¹ff¸f°fZÔ ´ff³fZ IZY d»fE AfUV¹fIY Àf¸fÓf°ff WX`Ü B²fSX WX¸fZÔ ·fûSX ¸fZÔ þ¦ff¹ff ¦f¹ff °fû A»feÊ ¶fOXÊ IYe °fSXWX WX¸f ·fe ÀU°fÔÂf°ff IYf Qf³ff °fû ¨fb¦f ´ffE »fZdIY³f A¶f BÀf dUSXfÀf°f IYû NXeIY ÀfZ ÀfÔ·ff»f ³fWXeÔ ´ff SXWXZ WX`ÔÜ QüOÞX IZY AfSXÔ·f ¸fZÔ JSX¦fûVf IYe °fSXWX IYfRYe ÀRcYd°fÊ IZY Àff±f »fÔ¶fe-»fÔ¶fe L»ffÔ¦fZÔ »f¦ff³fZ IZY d»fE WX¸f CXNXZ °fû, »fZdIY³f þ»Qe WXe CX³f L»ffÔ¦fûÔ ÀfZ ±fIY ¦fEÜ IZY ¶ffQ ¦fb³f¦fb³fe Àfb³fWXSXe ²fc´f ¸fZÔ dIYÀfe AfSXf¸fIbYÀfeÊ ´fSX ´f`SX R`Y»ffIYSX AJ¶ffSX IZY ´fÈâûÔ ´fSX R`Y»fZ Af°fÔIY, WX°¹ff, ¶f»ff°IYfSX, SXZ»f Qb§fÊMX³ffAûÔ AüSX ³fZ°ffAûÔ IZY d§fÀfZ-d´fMXZ ¶f¹ff³fûÔ ÀfZ ±fIYIYSX Af°fe WX`Ü EZÀfe IYû¸f»f AüSX ·ffU·fe³fe ³feÔQ dþÀf¸fZÔ AJ¶ffSX ´fSX WXf±fûÔ IYe ´fIYOÞX ²fe-SXZ ²fe-SXZ PXe»fe WXû°fe þf°fe WX`, ¨fV¸ff AfÔJûÔ ÀfZ A´f³fZ Af´f ³fe¨fZ ÀfSXIY Af°ff WX` AüSX AJ¶ffSX WXf±fûÔ ÀfZ LcMXIYSX Àfe³fZ ´fSX AfIYSX dMXIY þf°ff WX`Ü d´fL»fZ dQ³fûÔ ÀffUÊþd³fIY þeU³f ¸fZÔ ¶fWXb°f IbYL EZÀff WXbAf WX` dIY »f¦f°ff WX` þ`ÀfZ ¹fWX ´fcSXf QZVf þû IY·fe ¦fb»ff¸fe IYe þÔþeSXZÔ °fûOÞX IYSX ³fUd³f¸ffʯf IZY ¦fe°f ¦ff°ff WXbAf ·fûSX IZY ²fbÔ²f»fIZY ¸fZÔ WXe ´fi·ff°fRZYSXe ´fSX d³fIY»f ´fOÞX°ff ±ff A¶f dIYÀfe ±fIZY WXbE ¶fcPÞXZ IYe °fSXWX ±fûOÞXe ¶fWXb°f·füd°fIY ÀfbdU²ffAûÔ IYe ¦fb³f¦fb³fe ²fc´f ´ffIYSX A´f³fe AfÔJZÔ ¶fÔQ IYSXIZY DYÔ§f³fZ »f¦ff WX`Ü AJ¶ffSXûÔ IYe ÀfbdJʹfûÔ ÀfZ ¨feJ°fZ ÀffUÊþd³fIY þeU³f ¸fZÔ ½¹ff~ ASXfþIY°ff IZY Àf¸ff¨ffSX ÀfQÊ ¶fRYfʳfe WXUfAûÔ IYe °fSXWX þ³f¸ff³fÀf IYû ÂfÀ°f IYSX SXWXZ WX`Ô »fZdIY³f AQf»f°fZÔ, þfÔ¨f Af¹fû¦f, ÀffUÊþd³fIY ÀfÔÀ±ffEÔ, Àf·fe °fIY³feIYe Jfd¸f¹fûÔ IYe Àfb³fWXSXe ²fc´f ÀfZÔIY SXWXe WX`ÔÜ UZ þ¶f DYÔ§f°fe WX`Ô °fû d³fdUÊUfQ °f±¹fûÔ IZY AJ¶ffSX CX³fIZY dVfd±f»f WXf±fûÔ ÀfZ dRYÀf»f IYSX d¦fSX-d¦fSX þf°fZ WX`Ô, ³¹ff¹f IYf ¨fV¸ff þû ÀffUÊþd³fIY þeU³f ¸fZÔ ½¹ff~ ·fiáf¨ffSX QZJ ´ff³fZ IYe Ãf¸f°ff QZ ÀfIY°ff WX` CX³fIYe AfÔJûÔ ÀfZ dRYÀf»f IYSX ³fe¨fZ d¦fSX þf°ff WX`Ü WX¸ffSXe ÀfÔÀ±ffEÔ WX°¹ff QZJ ´ff°fe WX`Ô »fZdIY³f WX°¹ffSXZ IYû ³fWXeÔ, ·fiáf¨ffSX QZJ ´ff°fe WX`Ô, ·fiáf¨ffSXe IYû ³fWXeÔÜ AfSXf¸fIbYdÀfʹfûÔ ¸fZÔ ¶f`NXZ WXbE IbYL ÀfbdU²ffÀfÔ´f³³f »fû¦fûÔ IYû ¸f¹fÀÀfSX WXû³fZ Uf»fe ¦fb³f¦fb³fe ²fc´f IYf ¸feNXf À´fVfÊ CX³WXZÔ QZVf IYe WXdOXÐOX¹fûÔ IYû ·fZQ IYSX AÔQSX ´f`NX þf³fZ Uf»fe ÀfQÊ WXUfAûÔ þ`Àfe WX°ffVff IYf ¦fb¸ff³f ·fe ³fWXeÔ WXû³fZ QZ°ff WX`Ü

www.swarajlive.com

ÀfÔÀIÈYd°f U ÀU°fÔÂf°ff IYf Àfc¹fÊd´fÔOX ¸fWXd¿fÊ Q¹ff³fÔQ ÀfSXÀU°fe OXfg. Àfb²ffÔVfb IbY¸ffSX °f°IYf»fe³f ·ffSX°fe¹f dÃfd°fþ IYe A³f³¹f ´fdSX§fMX³ff - ÀUf¸fe Q¹ff³fÔQ ÀfSXÀU°fe ! ¸fWXf³f dU¨ffSXIY, Af»fûIY À°fÔ·f EUÔ Q¹ff IZY ´fid°f¸fcd°fÊ! CX³fIYe Äff³f d´f´ffÀff EZÀfe, dIY U¿fûÊÔ °fIY Àfíb÷Y IYe °f»ffVf ¸fZÔ ·fMXIY°fZ SXWXZ AüSX °f¶f °fIY °f»ffVf þfSXe SXJe, þ¶f °fIY UWX d¸f»f ³f ¦f¹fZÜ ·ffSX°f ¸ff°ff IZY ´fid°f ·fdöY EZÀfe , dIY CX³WXZÔ ¦fb»ff¸fe IYe þÔþeSXûÔ ÀfZ ¸fböY IYSX³fZ IZY d»fE ¦ffÔU-¦ffÔU, VfWXSX-VfWXSX þ³fþf¦fSX¯f IYf d¶f¦fb»f RcYÔIY°fZ SXWXZ , A»fJ þ¦ff°fZ SXWXZ AüSX EIY EZÀff Àfc¹fÊd´fÔOX ¶f³fIYSX CX·fSXZ, dþ³fÀfZ ³ff³ff ÀffWX¶f, Aþe¸fb»»ff Jfa, °ff°¹ff MXû´fZ , ¶ff¶fc IbYhUSX dÀfÔWX þ`ÀfZ QþʳfûÔ ¦fiWX CX´f¦fiWX CX³fÀfZ DYþfÊ U ¸ff¦fÊ QVfʳf ¦fiWX¯f IYSX, AÔ¦fiZþûÔ IYû ¸ffSX ·f¦ff³fZ IYf ÀfÔIY»´f »fZ°fZÜ ´fSXfIiY¸f EZÀff, dIY ÀffÔÀIÈYd°fIY ´fb³f÷YðfSX IZY IiY¸f ¸fZÔ IYfVfe IZY ´ffJÔOXe ´fÔdOX°fûÔ IYe J¶fSX »fZ°fZ Àf¸f¹f CX³fIZY IYBÊ ¦fbÔOXûÔ IZY Qfa°f EIY Àff±f J˜Z IYSX dQ¹fZ AüSX Q¹ff»fb°ff EZÀfe, dIY Qc²f ¸fZÔ IYfÔ¨f AüSX ÀfÔdJ¹ff d¸f»ffIYSX þf³f ¸ffSX³fZ Uf»fZ SXÀfûB¹ff þ¦f³³ff±f IYû ·fe ¸ffRY IYSX dQ¹ffÜ EZÀfe Q¹ff, IY÷Y¯ff AüSX ´fiZ¸f IYe ´fid°f¸fcd°fÊ, ÀfÔÀIÈYd°f IZY ´fb³f÷YðfSXIY ¸fWXd¿fÊ Q¹ff³fÔQ ÀfSXÀU°fe WXe WXû ÀfIY°fZ ±fZÜ þ¶f ÀfÔ´fc¯fÊ dUV½f IYû A´f³fZ Äff³f IZY Af»fûIY ÀfZ Af»fûdIY°f IYSX³fZUf»fZ dUV½f¦fb÷Y ·ffSX°f ·fcd¸f ´fSX ´ff´f, ´ffJÔOX, A³ff¨ffSX, AdVfÃff, ½¹fd·f¨ffSX IYf AÔ²fIYfSX ¦fWXSXf³fZ »f¦ff °f·fe, CXÀfIYf Àfe³ff ¨feSX°ff WXbAf ´fif¨fe ¸fZÔ þû Àfc¹fÊ CXdQ°f WXbAf, UWX ¸fWXd¿fÊ Q¹ff³fÔQ ÀfSXÀU°fe WXe ±fZÜ SXf¸f, IÈY¿¯f AüSX ¶fbð IZY ¶ffQ UWX Q¹ff³fÔQ WXe ±fZ dþ³WXûÔ³fZ 'Q²fed¨f' IYe °fSXWX ·ffSX°f ¸ff°ff IYû Af°f°ffB¹fûÔ IZY ¨fÔ¦fb»f ÀfZ ¸fböY IYSX³fZ WXZ°fb A´f³ff ÀfÔ´fc¯fÊ þeU³f Àf¸fd´fÊ°f IYSX dQ¹ffÜ 12 RYSXUSXe 1824 IYe Àfb¶fWX ¦fbþSXf°f IZY 'MXÔIYfSXf' ¦ffÔU IYe ´fb¯¹f-·fcd¸f IYf ¸füÀf¸f IbYL Ad²fIY WXe ¸f³fûWXfSXe WXû ¦f¹ff, dÃfd°fþ IbYL Ad²fIY WXe ÀUd¯fʸf dQJ³fZ »f¦ff, UÀfÔ°f IbYL Ad²fIY WXe Àfb¦fÔd²f R`Y»ff³fZ IYû Af°fbSX WXû CXNXf AüSX ³f`SXfV¹f IZY ¦fWX³f AÔ²fIYfSX ¸fZÔ OXc¶fe ·ffSX°f ¸ff°ff IZY

194UeÔ þ¹fÔ°fe ´fSX dUVfZ¿f ¸fbJ ´fSX AfVff IYe dIYSX¯fZÔ dLMXIY³fZ »f¦feÔ, ¢¹fûÔdIY CXÀfe dQ³f d´f°ff IYSXVf³f »ff»f þe d°fUfSXe AüSX ¸ff°ff A¸fÈ°f ¶ffBÊ IZY AfÔ¦f³f ¸fZÔ EIY dQ½¹f ¶ff»fIY IYf þ³¸f WXbAfÜ ¶f¨f´f³f ÀfZ WXe IbYVff¦fi ¶fbdð IZY BÀf ¶ff»fIY IYf ³ff¸f dVfU·föY ¸ff°ff- d´f°ff ³fZ ¸fc»fVfÔIYSX SXJfÜ ´ffÔ¨fUZÔ U¿fÊ ¸fZÔ d´f°ff ³fZ AÃfSX Äff³f dQ¹ffÜ AfNXUZÔ U¿fÊ ¸fZÔ CX´f³f¹f³f ÀfÔÀIYfSXÜ ¨füQWXUZÔ Àff»f ¸fZÔ dVfUSXfdÂf IZY dQ³f §fMXe §fMX³ff ³fZ dIYVfûSX ¸fc»fVfÔIYSX IYe þeU³f -²ffSXf U údá WXe ¶fQ»f QeÜ AfOXÔ¶fSX EUÔ ¸fcd°fÊ´fcþf IZY ´fid°f dUÃfû·f CX°´f³³f IYSX dQ¹ff Ü SXfdÂfþf¦fSX¯f IZY IiY¸f ¸fZÔ dIYVfûSX ¸fc»fVfÔIYSX ³fZ QZJf dIY dVfUd»fÔ¦f ´fSX EIY ¨fcWXf ¨fPÞX-CX°fSX SXWXf WX` AüSX UWXfh SXJZ ´fiÀffQ IYû Jf SXWXf WX`Ü ¹fWX QZJ, ¸fcd°fÊ ´fcþf IYe d³fSX±fÊIY°ff ¸f³f ¸fZÔ §fSX IYSX ¦fBÊÜ ¸fc»fVfÔIYSX ³fZ Àf¸ffþ ¸fZÔ ½¹ff~ AfOX¸¶fSX IZY Àf¸fc»f ³ffVf IYf ÀfÔIY»´f d»f¹ffÜ ¹fWX AfÀff³f ³f ±ff, BÀfIYe ´fb¯¹f UZQe CX³fIZY ÀfÔ´fc¯fÊ þeU³f IYf ¶fd»fQf³f ¸ffÔ¦f SXWXe ±feÜ BÀfe ¶fe¨f EIY AüSX §fMX³ff §fMXeÜ LûMXe ¶fWX³f AüSX ¨ff¨ff IYe ¸fÈ°¹fb WX`þf ÀfZ WXû ¦fBÊÜ UWX ·fe°fSX °fIY dWX»f ¦f¹fZÜ dþÀf ¨ff¨ff ³fZ CX³WXZÔ ¦fûQ ¸fZÔ JZ»ff¹ff ±ff, dþÀf ¶fWX³f IZY Àff±f dQ³f - SXf°f JZ»f°fZ ±fZ, CX³fIYe ¸fÈ°¹fb ...! ¹fWX §fMX³ff CX³WXZÔ ÓfIYÓfûSX ¦fBÊ, Àff±f WXe CX³fIYe ¸ff³fÀf ·fcd¸f ¸fZÔ þeU³f-¸fÈ°¹fb ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f VffV½f°f ´fiV³f AaIbYdSX°f WXû³fZ »f¦fZÜ údá þeU³f-¸fÈ°¹fb IZY ¦fcPÞX SXWXÀ¹fûÔ IYû þf³f³fZ-Àf¸fÓf³fZ ´fSX AMXIY ¦fBÊÜ ...þeU³f-¸fÈ°¹fb, Àff¸ffdþIY- ²ffd¸fÊIY AfOX¸¶fSX, ¦fb»ff¸fe, AÔ¦fiZþûÔ IYf A°¹ff¨ffSX, ·ffSX°fe¹f Àf³ff°f³f ÀfÔÀIÈYd°f IYe QbSXfUÀ±ff AfdQ ´fiV³fûÔ AüSX Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY Àf¸ff²ff³f IYf úPÞX ÀfÔIY»´f CX³WXûÔ³fZ d»f¹ffÜ A´f³fZ BÀf ¸fWXf³f ÀfÔIY»´f IYe ´fb¯¹f-UZQe ´fSX A´f³ff ÀfÔ´fc¯fÊ þeU³f ³¹fûLfUSX IYSX³fZ IYf úPÞX d³f›¹f UWX IYSX ¨fbIZY ±fZÜ CX³fIZY BÀf d³f›¹f IYf Af·ffÀf d´f°ff IYSXVf³f þe IYû WXû ¦f¹ffÜ CX³fIYf Uf°Àf»¹f ¶fUÔOXSX ¸fZÔ ±ff! CX³WXûÔ³fZ ´fbÂf IYû ´fdSX¯f¹f ÀfcÂf ¸fZÔ ¶ffÔ²f³fZ IYf d³f¯fʹf

d»f¹ffÜ °f`¹ffdSX¹ffÔ VfbøY WXbBÊÜ VfWX³ffBÊ ¶fþ³fZ IYû WXe ±fe, dIY ¸fc»fVfÔIYSX ¨fb´fIZY ÀfZ ¸f²¹f SXfdÂf ¸fZÔ AÔ°fWXe³f ÀfRYSX IYû d³fIY»f ´fOÞXZÜ ´fÔLe d³fSX·fi AfIYfVf IYû A´f³fZ ´fÔJûÔ ÀfZ ³ff´f³fZ IYû d´fÔþSXZ ÀfZ CXOÞX ¨fbIYf ±ffÜ ¸fc»fVfÔIYSX §fSX ÀfZ °fû d³fIY»f ´fOÞXZ, dIÔY°fb þfEa IYWXfa? ÀfUÊ´fi±f¸f Àfb¹fû¦¹f ¦fb÷Y IYe °f»ffVf VfbøY WXcBÊÜ IbYL ·fMXIY³fZ IZY CX´fSXfÔ°f ÀfÔ°f ´fc¯ffʳf³Q IZY ´ffÀf ´fWXbÔ¨fZÜ CX³WXûÔ³fZ CX³WXZÔ Àf³¹ffÀf dQ¹ff AüSX CXÀfe dQ³f ÀfZ ¸fc»fVfÔIYSX IYû ³f¹ff ³ff¸f d¸f»ffÀUf¸fe Q¹ff³fÔQ ÀfSXÀU°fe Ü A¶f °fIY ÀfQ¦fb÷Y IYe °f»ffVf ´fcSXe ³f WXbBÊ ±fe-'' Àf³¹ffÀf ¶ffQ ÀUf¸fe þe ³fZ IYe §fûSX °f´f›¹ffÊ/Àf¨¨fZ ¦fb÷Y þe IYe °f»ffVf SXWXe ±fe CX³fIYe dQ³f¨f¹ffÊÜ''BÀfe IiY¸f ¸fZÔ ¦fbþSXf°f ÀfZ dUÔ²¹ff¨f»f WXû°fZ WXbE WXSXeõfSX ´fWXbÔ¨fZÜ UWXfÔ °fe±fÊ, þÔ¦f»f, ´fWXfOÞX, °f´fûU³f EUÔ °f´fÀ±f»fe Àf·fe þ¦fWX Àfb¹fû¦¹f ¦fb÷Y IYe °f»ffVf IYeÜ ¸f³f ¸fZÔ IYÀfIY, Af°¸ff ½¹ffIbY»f ±feÜ BÀfe IiY¸f ¸fZÔ IYBÊ ´ffJÔdOX¹fûÔ ³fZ CX³WXZÔ A´f³fZ Uf¦þf»f ¸fZÔ RaYÀff³fZ IYe ¨fZáf ·fe IYe, dIÔY°fb ´ffSXÀf ´fSX ´f°±fSX IYf þfQc ³fWXeÔ ¨f»f ÀfIYfÜ °f·fe EIY dQ³f dIYÀfe ¹fû¦fe ³fZ dÀfð Àff²fIY dUSXþf³f³Q IYf ´f°ff dQ¹ffÜ UWX AdU»fÔ¶f CX³fÀfZ d¸f»f³fZ ¸f±fbSXf ´fWXbÔ¨f ¦f¹fZÜ UWXfÔ ´fWXbÔ¨f, ´¹ffÀfZ IYû ´ff³fe, ¨ff°fIY IYû ÀUfd°f, Àfe´f IYû ¸fû°fe d¸f»ffÜ AÔ²f¦fb÷Y IZY AÔ°f¨fÊÃfb ³fZ ´fi±f¸f ´fdSX¨f¹f ¸fZÔ WXe Àfb´ffÂf IYû ´fWX¨ff³f d»f¹ff-''ÀfQ¦fb÷Y IYe A³fb¸fd°f ¸ffÔ¦f Q¹ff³fÔQ CX³fIZY dVf¿¹f ¶f³fZ /Af¦fZ ¨f»fIYSXIZY ¹fWXe dVf¿¹f ·ffSX°f IZY ·fdU¿¹f ¶f³fZÜ'' ¦fb÷Y IZY d³fQZÊVf³f ¸fZÔ B³WXûÔ³fZ IYNXûSX °f´f U ¹fû¦ff·¹ffÀf dIY¹ffÜ BÀfe IiY¸f ¸fZÔ EIY dQ³f °f°U Äff³f d¸f»ffÜ ´¹ffÀfe Af°¸ff °fÈ~ WXbBÊÜ ¸f³f AÀfe¸f Af»fûIY ÀfZ ·fSX ¦f¹ffÜ A¶f ¶ffSXe ±fe ÀfÔ´fc¯fÊ ·ffSX°f ¸fZÔ ½¹ff~ ´ffJÔOX , Vfû¿f¯f, AÄff³f U ¦fb»ff¸fe IZY AÔ²fIYfSX QcSX IYSX³fZ IYe, dIÔY°fb ¦fb÷Y QdÃf¯ff dQE d¶f³ff A´f³fZ IY°fʽ¹f ´f±f ´fSX AføYPÞX I`YÀfZ WXû ÀfIY°fZ ±fZÜ ¦fb÷YQdÃf¯ff ¸fZÔ EIY ¸fb™e »füÔ¦f »fZIYSX ´fWXbÔ¨fZ ¦fb÷Y þe IZY ´ffÀfÜ ¦fb÷Y IYe AfaJZÔ

Ófû»ffLf´f AüSX °fÔÂf ¸fSXeþûÔ IYû Ófû»ffLf´f OXfg¢MXSX dIYÀf °fSXWX ¸fü°f IZY ¸fbÔWX ¸fZÔ ²fIZY»f SXWXZ WX`Ô, BÀfIYf °ffþf UfIY¹ff CXØfSX ´fiQZVf IZY CX³³ffU dþ»fZ IYe ¶ffÔ¦fSX¸fDY °fWXÀfe»f ¸fZÔ Àff¸f³fZ Af¹ffÜ EIY °f±ffIYd±f°f OXfg¢MXSX ³fZ EIY WXe ÀfcBÊ ÀfZ BÔþZ¢Vf³f »f¦ff IYSX IYBÊ »fû¦fûÔ IYû E¨fAfBUe ÀfÔIiYd¸f°f IYSX OXf»ffÜ d´fL»fZ QÀf ¸fWXe³fûÔ IZY QüSXf³f ´f¨ffÀf ÀfZ ª¹ffQf »fû¦f BÀfIYf dVfIYfSX WXbE WX`ÔÜ À°f¶²f IYSX QZ³fZ Uf»fe BÀf §fMX³ff IYf Jb»ffÀff °f¶f WXbAf þ¶f ´fiQZVf IZY ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f ³fZ B»ffIZY ¸fZÔ dVfdUSX »f¦ff IYSX »fû¦fûÔ IYe þfÔ¨f IYSXfBÊÜ þ¶f ´f°ff ¨f»ff dIY B³f¸fZÔ ª¹ffQf°fSX ¸fSXeþ E¨fAfBUe ¦fiÀ°f WXû ¦fE WX`Ô AüSX EIY Ófû»ffLf´f IZY BÔþZ¢Vf³fûÔ ÀfZ EZÀff WXbAf WX` °fû ´fiVffÀf³f IZY WXûVf CXOÞX ¦fEÜ Af³f³fRYf³f³f ¸fZÔ CXÀfIZY dJ»ffRY SX´fMX IYSXfBÊ ¦fBÊ AüSX CXÀfZ ´fIYOÞXf ¦f¹ffÜ þû »fû¦f BÀfIZY dVfIYfSX WXbE, UZ Àf¶f B°f³fZ ¦fSXe¶f WX`Ô dIY ´f`Àff QZIYSX B»ffþ IYSXf³ff B³fIZY ¶fc°fZ IZY ¶ffWXSX WX`Ü ¹fWX Ófû»ffLf´f EIY ¸fSXeþ ÀfZ dÀfRYÊ QÀf ÷Y´fE »fZ°ff ±ff BÔþZ¢Vf³f »f¦ff³fZ IZYÜ UWX IYBÊ Àff»fûÔ ÀfZ EIY L´´fSX

AüSX IY¸fSXZ ¸fZÔ QUfJf³ff ¨f»ff SXWXf ±ffÜ »fZdIY³f WX`SXf³f IYSX³fZ Uf»fe ¶ff°f °fû ¹fWX WX` dIY ´fiVffÀf³f IYf IY·fe BÀf ´fSX ²¹ff³f ³fWXeÔ ¦f¹ffÜ Ófû»ffLf´f OXfg¢MXSXûÔ IYe EZÀfe A³fd¦f³f°f IYSX°fc°fZÔ Àff¸f³fZ Af°fe SXWXe WX`ÔÜ Àff²ffSX¯f ¶»fZOX ÀfZ ¸fûd°f¹ffd¶fÔQ þ`ÀfZ Afg´fSXZVf³f IYSX³fZ Uf»fûÔ ³fZ °fû ³f þf³fZ dIY°f³fe AfÔJûÔ IYe SXûVf³fe Le³f »fe WX`! ´fiÀfU IZY QüSXf³f ¸fdWX»ffAûÔ IYe ¸fü°f, A³ffOÞXe´f³f Uf»fZ B»ffþ ÀfZ ¶f¨¨fûÔ IYe ¸fü°fZÔ AüSX ·fe ³f þf³fZ ¢¹ff-¢¹ffÜ ¦fif¸fe¯f B»ffIYûÔ ¸fZÔ þû »fû¦f ´fif±fd¸fIY ¹ff Àff¸fbQfd¹fIY IZYÔQi °fIY ·fe ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f ´ff°fZ WX`Ô, CX³fIYfB»ffþ ¹fZ Ófû»ffLf´f WXe IYSX°fZ WX`ÔÜ ¶ffÔ¦fSX¸fDY IYe §fMX³ff ¸fZÔ þû °f±ffIYd±f°f OXfg¢MXSX ´fIYOÞXf ¦f¹ff, UWX ´fWX»fZ EIY OXfg¢MXSX IZY ´ffÀf IYf¸f IYSX°ff ±ff AüSX dRYSX A´f³ff QUfJf³ff ¨f»ff³fZ »f¦ffÜ QZVf ¸fZÔ EZÀfZ »ffJûÔ Ófû»ffLf´f OXfg¢MXSX WX`Ô þû ¶fZJüRY A´f³ff ²fÔ²ff ¨f»ff SXWXZ WX`ÔÜ IYf³fc³f AüSX ´fiVffÀf³f IYf ·f¹f CX³WXZÔ ¢¹fûÔ ³fWXeÔ WX`! QSXAÀf»f, ¹fZ Ófû»ffLf´f BÀf ¶fQWXf»f °fÔÂf IYe WXe QZ³f WX`ÔÜ Af¶ffQe IYf ¶fOÞXf dWXÀÀff Afþ ·fe ÀfSXIYfSXe ÀUfÀ±¹f

ÀfZUfAûÔ ÀfZ UÔd¨f°f WX`Ü ¦fif¸fe¯f B»ffIYûÔ ¸fZÔ WXf»ff°f I`YÀfZ WX`Ô, ÀfSXIYfSXe AfÔIYOÞXZ WXe BÀfIYe °fÀUeSX ´fZVf IYSX³fZ IZY d»fE ´f¹ffÊ~ WX`ÔÜ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ ÀUfÀ±¹f ÀfZUfAûÔ IYf Af»f¸f ¹fWX WX` dIY ´fiQZVf IZY Àff¸fbQfd¹fIY ÀUfÀ±¹f IZYÔQiûÔ ¸fZÔ dUVfZ¿fÄf OXfg¢MXSXûÔ IZY AÀÀfe RYeÀfQ ÀfZ ª¹ffQf ´fQ Jf»fe WX`ÔÜ ´fiQZVf ¸fZÔ ¸ffÂf 484 dUVfZ¿fÄf IYf¸f IYSX SXWXZ WX`Ô, þ¶fdIY þøYSX°f 3288 IYe WX`Ü B³f¸fZÔ ÀÂfe SXû¦f dUVfZ¿fÄf, Vf»¹f d¨fdIY°ÀfIY AüSX ¶ff»f SXû¦f þ`ÀfZ þøYSXe dUVfZ¿fÄf WX`ÔÜ °f¹f ¸ff³fIY IZY ¸fb°ffd¶fIY ´f¨ffÀf WXþfSX IYe Af¶ffQe ´fSX EIY Àff¸fbQfd¹fIY ÀUfÀ±¹f IZYÔQi WXû³ff ¨ffdWXE, »fZdIY³f AÀfd»f¹f°f ¹fWX WX` dIY EIY Àff¸fbQfd¹fIY ÀUfÀ±¹f IZYÔQi ´fSX BÀfÀfZ IYBÊ ¦fb³ff ª¹ffQf ¶fûÓf WX`Ü ÀfUf»f WX` dIY EZÀfZ ¸fZÔ ¹fZ Àff¸fbQfd¹fIY AüSX ´fif±fd¸fIY ÀUfÀ±¹f IZYÔQi ¦fSXe¶fûÔ IYû ÀUfÀ±¹f ÀfÔ¶fÔ²fe ÀfZUfEÔ I`YÀfZ QZ ´ffEÔ¦fZ? CXØfSX ´fiQZVf WXe ³fWXeÔ, d¶fWXfSX, ÓffSXJÔOX, CXØfSXfJÔOX þ`ÀfZ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ·fe ÀUfÀ±¹f ÀfZUfAûÔ IYe WXf»f°f IY¸fû¶fZVf EZÀfe WXe WX`, þWXfÔ OXfg¢MXSXûÔ AüSX Af¶ffQe IYf A³fb´ff°f ·f¹ffUWX °fÀUeSX ´fZVf IYSX°ff WX`Ü

¸fûQe ³fZ ÀfÔÀfQ ¸fZÔ A´f³fZ ·ff¿f¯f ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf IZY L¢IYZ LbOÞXf dQ¹fZ OXfg. UZQ´fi°ff´f U`dQIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ ÀfÔÀfQ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IZY þ`ÀfZ ²fbSXZÊ d¶fJZSXZ, U`ÀfZ ÀfÔÀfQ IZY Bd°fWXfÀf ¸fZÔ dIYÀfe ·fe ¦f`SXIYfÔ¦fiZÀfe ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ ³fWXeÔ d¶fJZSXZÜ CXÀfIYf EIY IYfSX¯f °fû ¹fWX ·fe ±ff dIY AMX»fþe IZY A»ffUf Àf·fe ´fcUÊ IYfÔ¦fiZÀfe ±fZ- ¸fûSXfSXþe, ¨fSX¯fdÀfÔWX, dUV½f³ff±f´fi°ff´f dÀfÔWX, ¨fÔQiVfZJSX, QZUZ¦füOÞXf, ¦fbþSXf»f AfdQ AüSX AMX»fþe ¦f`SX-IYfÔ¦fiZÀfe WXû°fZ WXbE ·fe ³fZWX÷Y AüSX BÔdQSXf ¦ffÔ²fe IZY ´fiVfÔÀfIY ±fZ AüSX dRYSX AMX»fþe ´fSX IYfÔ¦fiZÀfe CX°f³fZ IYMXb WX¸f»fZ ³fWXeÔ IYSX°fZ ±fZ, þ`ÀfZ dIY AfþIY»f UZ ¸fûQe ´fSX IYSX SXWXZ WX`ÔÜ BÀfed»fE ¸fûQe ³fZ IYfÔ¦fiZÀf IYû ·ffSX°fdU·ffþ³f, ´fdSXUfSXUfQ, »fûIY°fÔÂf IYe WX°¹ff, ¶fZSXûþ¦ffSXe, ·fiáf¨ffSX, Afd±fÊIY dU¿f¸f°ff, IYV¸feSX Àf¸fÀ¹ff, Af´ff°fIYf»f, dÀfJûÔ IYe WX°¹ff, ÀfSXQfSX

´fMXZ»f IYe CX´fZÃff AfdQ IZY d»fE dþ¸¸fZQfSX NXWXSXf¹ff AüSX ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe IYf WXUf»ff QZ°fZ WXbE IYWXf dIY UZ ÀU¹fÔ IYfÔ¦fiZÀf-¸fböY ·ffSX°f ¨ffWX°fZ ±fZÜ ·ffSX°f

¸fZÔ »fûIY°fÔÂf IYe À±ff´f³ff IYf ßfZ¹f IYfÔ¦fiZÀf IYû QZ³fZ IYf dUSXû²f IYSX°fZ WXbE ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY Af´f ·ffSX°f IZY »fûIY°fÔÂf IYe WXþfSXûÔ U¿fÊ ´fbSXf³fe ´fSXÔ´fSXf

´fMX³ff

Àfû¸f½ffSX, 12 RYSX½fSXeX , 2018

´fSX ´ff³fe ¢¹fûÔ RZYSX SXWXZ WX`Ô ? ·ffSX°f ¸fZÔ d»f¨LUe ¦f¯fSXfª¹f AüSX ¶füð ÀfÔ§fûÔ IYe ´fSXÔ´fSXf IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZdÀf¹fûÔ IYû IbYL Äff³f WX` ¹ff ³fWXeÔ ? ³fZWX÷Y IYe

þ¦fWX ¹fdQ ÀfSXQfSX ´fMXZ»f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³f°fZ °fû IYV¸feSX IYe Àf¸fÀ¹ff ´f`Qf WXû°fe ¢¹ff, ¸fûQe ³fZ ´fcLf ! ¸fûQe IYû Vff¹fQ ´f°ff ³f WXû, d°f¶¶f°f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ·fe ´fMXZ»f ³fZ ³fZWX÷Y IYû Àf¨fZ°f dIY¹ff ±ffÜ ¸fûQe IYf ·ff¿f¯f, dþÀf³fZ ·fe °f`¹ffSX IYSXUf¹ff, CXÀf MXe¸f IYû ¸fZSXe WXfdQÊIY ¶f²ffBÊ »fZdIY³f SXfWXb»f AüSX AWX¸fQ ´fMXZ»f ³fZ ·fe ÀfSXIYfSX IZY IYf³f JeÔ¨f³fZ ¸fZÔ IYûBÊ IY¸fe ³fWXeÔ SXJeÜ ¸fûQe ³fZ ¦fOÞXZ ¸fbQZÊ CXJfOÞXZ °fû SXfWXb»f ³fZ ÀfSXIYfSX IZY IY´fOÞXZ RYfOÞXZÜ CX³WXûÔ³fZ ´fcLf dIY ´fbSXf³fe d§fÀfe-d´fMXe ¶ff°fZÔ IYSX³fZ IYe ¶fþf¹f ¸fûQe ¹fWX ¶f°ffEÔ dIY IYfÔ¦fiZÀfSXfþ ¸fZÔ ¶f`ÔIYûÔ IYf IYþÊ 52 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y. ±ffÜ A¶f UWX dÀfRYÊ °fe³f Àff»f ¸fZÔ 73 »ffJ IYSXûOÞX I`YÀfZ WXû ¦f¹ff ? RiYfÔÀf ÀfZ þû SXfRZY»f dU¸ff³f IYfÔ¦fiZÀf ÀfSXIYfSX 526 IYSXûOÞX ÷Y. ¸fZÔ JSXeQ SXWXe ±fe, CX³fIYe IYe¸f°f A¶f 1570 IYSXûOÞX ÷Y. ¢¹fûÔ ¨fbIYfBÊ þf

SXWXe WX`? B°f³fe ¶fOÞXe Q»ff»fe IYü³f OXIYfSX SXWXf WX` ? ¢¹ff ¹fWX ÀfSXIYfSX IbYL ¨fb³feÔQf ´fcÔþe´fd°f¹fûÔ IZY BVffSXûÔ ´fSX ³ff¨f SXWXe WX` ? UWX SXfRZY»f ÀfüQZ IZY °f±¹fûÔ ´fSX ´fQfÊ ¢¹fûÔ OXf»fZ WXbE WX` ? WXSX ¸ffWX »f¦f·f¦f 10 »ffJ ³füþUf³f ¶fZSXûþ¦ffSX WXû SXWXZ WX`ÔÜ ³fûMX¶fÔQe AüSX þeEÀfMXe IYû dþÀf ·füÔOXZ PXÔ¦f ÀfZ »ff¦fc dIY¹ff ¦f¹ff, CXÀf³fZ Àf`ÔIYOÞXûÔ »fû¦fûÔ IYe þf³f »fZ »fe, IYf»ff ²f³f ´fIYOÞXf ³fWXeÔ ¦f¹ff AüSX ½¹ff´ffSXe AüSX CX´f·fûöYf ´fSXZVff³f WX`ÔÜ ´ffdIYÀ°ff³fe §fbÀf´f`NX þfSXe WX` AüSX ¸fûQe ÀfdþÊIY»f ÀMÑfBIY IYe ¶ffÔÀfbSXe ¶fþfE þf SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYfÔ¦fiZÀf ´fSX WX¸f»fZ IYû A´f³ff ²f¸fÊ ¶f³ff d»f¹ff WX` AüSX UZ A´f³fZ SXfþ²f¸fÊ IYe CX´fZÃff IYSX SXWXZ WX`ÔÜ UZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fQ IYe ¸f¹ffQfÊ IYf d³fUfÊWX ³fWXeÔ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ UZ SXZdOX¹fû ´fSX ¸f³f IYe ¶ff°fZÔ IYSX°fZ SXWXZÔ »fZdIY³f ÀfÔÀfQ ¸fZÔ IbYL IYf¸f IYe ¶ff°fZÔ °fû IYSXZÔÜ

·fSX AfBÊÜ LûMXf Àff ¨fÃfb- ¦ff¦fSX ·ffU³ffAûÔ IZY Àf¸fÔQSX IYû ÀfÔ·ff»f ³f ÀfIYfÜ Aßfb-A¸fÈ°f L»fIY ´fOÞXfÜ ÷YÔ²fZ ¦f»fZ ÀfZ ¦fb÷Y ³fZ ¦fb÷YQdÃf¯ff ÀUeIYfSX IYSX°fZ WXbE IYWXf, ·ffSX°f IYe ·f½¹f B¸ffSX°f IYe ÀffSXe ¶fbd³f¹ffQZÔ dWX»f ¨fbIYe WX` ...Af´fÀfe RcYMX EUÔ IbYSXed°f¹fûÔ IYe IYfSXf ¸fZÔ ÀffSXf Àf¸ffþ ¶fÔQe WX`! Àf³ff°f³f ÀfÔÀIÈYd°fIZY ÀfSXûUSX ´fSX ¸f¦fSXûÔ ³fZ IY¶þf IYSX SXJf WX`-''WXZ Q¹ff³fÔQ BÀf QbJe QZVf IYf °fb¸f CXðfSX IYSXû/¸faÓf²ffSX ¸fZÔ WX` ¶fZOÞXf , ¶fZMXf °fb¸f ¶fZOÞXf ´ffSX IYSXûÜ'' ¦fb÷Y IYe AfÄff ´ffIYSX UWX ¨f»f ´fOÞXZ A´f³fZ Af»fûIY ÀfZ dQ¦fdQ¦f³°f IYû Af»fûdIY°f IYSX³fZÜ A¶f Q¹ff³fÔQ d¶f³ff ÷YIZY AüSX ±fIZY dU¨ffSX IiYfÔd°f IYf d¶f¦fb»f RcYaIY³fZ »f¦fZÜ »fû¦fûÔ IYû CX³fIZY ²f¸fÊ IZY UfÀ°fdUIY øY´f AüSX IY°fʽ¹f IYf ¶fû²f IYSXf°fZ WXbE CX³WXZÔ ´ffJÔOXe ´fÔdOX°fûÔ ÀfZ ÀffU²ff³f IYSX³fZ »f¦fZÜ ¸fÔdQSXûÔ ´fSX ½¹fd·f¨ffdSX¹fûÔ IYf IY¶þf ·ff, þ³f°ff d´fÀf SXWXe ±fe, ¸fWXÔ°f dU»ffÀf ¸fZÔ d»f~ ±fZ -''SX¸fd¯f¹ffa CX°ffSXf IYSX°fe ±fe AfSX°fe ¸fWXÔ°fûÔ IYe/Uû úV¹f QZJ°fe SXWX°fe ±fe MXû»fe ßfe¸fÔ°fûÔ IYeÜ'' B³f Àf¶fIZY dJ»ffRY CX³WXûÔ³fZ ²fbaAf²ffSX Àf·ffEÔ IYe , þ³fþf¦fÈd°f Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff, U`¨ffdSXIY IiYfÔd°f IYf VfÔJ³ffQ IYSX dQ¹ff, ¸fcd°fÊ ´fcþf IYf dUSXû²f , UZQ´ffNX ´fSX ¶f»f QZ³fZ »f¦fZÜ ²feSXZ-²feSXZ CX³fIYf U`Äffd³fIY °fIYÊ SXÔ¦f »ff³fZ »f¦ffÜ CX³fIZY U`dQIY ÓfÔOXZ IZY ³fe¨fZ WXbþc¸f CX¸fOÞX³fZ »f¦ffÜ U`dQIY ²f¸fÊ IYe ´fb³fÀ±ffÊ´f³ff IYf ¸ff¦fÊ ´fiVfÀ°f WXû³fZ »f¦ffÜ CX³fIZY BÀf ´fi¹ffÀf ÀfZ-''¸f¨f ¦f¹ff °fWX»fIYf Ad·f¸ff³fe ²f¸ffÊd²fIYfdSX¹fûÔ ¸fZÔ/·ffSXe ·f¦fQSX ¸f¨f ¦f¹fe Àf·fe ´fÔdOX°f ´fbþfdSX¹fûÔ ¸fZÔÜ'' BÀfe IiY¸f ¸fZÔ A´f³fZ dVf¿¹fûÔ IZY Af¦fiWX ´fSX ¶fÔ¶fBÊ ¦f¹fZ AüSX 1875 BÊ. ¸fZÔ Af¹fÊ Àf¸ffþ IYe À±ff´f³ff IYe, Àff±f WXe BÀfe U¿fÊ dUV½f ÀffdWX°¹f IYû CX³fIYe A¸fc»¹f IÈYd°f 'Àf°¹ff±fÊ ´fiIYfVf' d¸f»ffÜ °fQb´fSXfÔ°f ´fÔþf¶f WXû°fZ WXbE þû²f´fbSX þf ´fWXbÔ¨fZÜ UWXfÔ IYf SXfþf þÀfU°f dÀfÔWX ¶fWXb°f WXe dU»ffÀfe ±ffÜ UWX A´f³fZ QSX¶ffSX IYe UZV¹ff IZY ¨fÔ¦fb»f ¸fZÔ RaYÀf ¨fbIYf ±ffÜ EIY dQ³f Q¹ff³fÔQ ³fZ CXÀf U`V¹ff IYe ´ff»fIYe IYû IÔY²ff »f¦ff°fZ WXbE SXfþf IYû QZJ d»f¹ffÜ ÀUf¸fe þe ³fZ SXfþf IYû

RYMXIYfSX »f¦ffBÊ Ü SXfþf ³fZ °fû Vfd¸fÔÊQ¦fe IZY Àff±f ¸ffRYe ¸ffÔ¦fe , dIÔY°fb U`V¹ff BÔ°fIYf¸f IYe Af¦f ¸fZÔ þ»f³fZ »f¦feÜ QcÀfSXe AûSX ÀUf¸fe þe IZY þ³fþf¦fSX¯f Ad·f¹ff³f ÀfZ d¶fidMXVf WXbIcY¸f°f IZY ·fe IYf³f JOÞXZ WXû ¨fbIZY ±fZÜ UWX °ffIY ¸fZÔ ±feÜ CXÀfZ ¹fWX A¨Lf AUÀfSX »f¦ffÜ CXÀf³fZ U`V¹ff IZY Àff±f d¸f»fIYSX ÀffdþVf SX¨fe AüSX ÀUf¸fe þe IZY SXÀfûB¹ff þ¦f³³ff±f IYû ²f³f IYf »ff»f¨f QZIYSX CX³fIZY Qc²f ¸fZÔ ÀfÔdJ¹ff AüSX IYfÔ¨f IYf ¨fc¯fÊ d¸f»fUf dQ¹ffÜ Qc²f ´fe°fZ WXe °fd¶f¹f°f d¶f¦fOÞX³fZ »f¦feÜ Q¹ff³fÔQ þe IYû VfÔIYf WXbBÊ, þ¦f³³ff±f IYû ¶fb»ffIYSX ´fcLf, CXÀf³fZ A´f³ff A´fSXf²f ÀUeIYfSX IYSX d»f¹ff, °f¶f °fIY ¶fWXb°f QZSX WXû ¨fbIYe ±fe, dU¿f A´f³ff IYf¸f IYSX ¨fbIYf ±ffÜ QZVf dUQZVf IZY WXIYe¸f- U`ô Af¹fZ dIY°fb ´fdSX¯ff¸f Vfc³¹f..! AÔ°f ¸fZÔ Aþ¸fZSX ¸fZÔ 30 A¢MXc¶fSX 1883 BÊ. IYû Qe´ffU»fe IYe A¸ffUÀf IYe SXf°f IYû ¹fWX ´fiIYfVf À°fÔ·f d°fSXûdWX°f WXû ¦f¹ffÜ ÀffÔÀIÈYd°fIY ´fb³fþfʦfSX¯f , AfOXÔ¶fSXûÔ IYf dUSXû²f, ÀU°fÔÂf°ff AfÔQû»f³f IYf ÀfcÂf´ff°f, Àf¶fIZY IZYÔQi ¸fZÔ ±fZ ¸fWXd¿fÊ Q¹ff³fÔQ ÀfSXÀU°feÜ ·ffSX°fe¹f IYfÔ¦fiZÀf IZY ·fc°f´fcUÊ A²¹fÃf, ¦ffÔ²feUfQe dU¨ffSXIY ´f˜fd·f Àfe°ffSX¸f`¹ff ³fZ ¸fWXd¿fÊ Q¹ff³fÔQ ÀfSXÀU°fe IYû ·ffSX°fe¹f ÀU°fÔÂf°ff ÀfÔ¦fif¸f IYf ´fiÀ±ff³f d¶fÔQb ¸ff³ff WX`-''¦ffÔ²fe þe SXf¿MÑXd´f°ff WX`Ô ´fSX ¸fWXd¿fÊ Q¹ff³fÔQ ÀfSXÀU°fe SXf¿MÑX d´f°ff¸fWX WX`ÔÜ'' »ff»ff »ffþ´f°fSXf¹f ³fZ CX³WXZÔ A´f³ff ¦fb÷Y ¸ff³ff -''ÀUf¸fe Q¹ff³fÔQ ÀfSXÀU°fe WX¸ffSXZ ¦fb÷Y WX`Ô, CX³WXûÔ³fZ WX¸fZÔ dU¨ffSX³ff, ¶fû»f³ff AüSX IY°fʽ¹f ´ff»f³f IYSX³ff dÀfJf¹ffÜ'' UWXeÔ ³fZ°ffþe Àfb·ff¿f¨fÔQi ¶fûÀf ³fZ ·fe CX³WXZÔ ''Af²fbd³fIY ·ffSX°f IYf Afôd³f¸ffÊ°ff '' ¸ff³ff, dþÀfIYf Àf¸f±fʳf IYSX°fZ WXbE ÀfSXQfSX U»»f·f ·ffBÊ ´fMXZ»f d»fJ°fZ WX`Ô -''·ffSX°f IYe ÀU°fÔÂf°ff IYe ³feÔU UfÀ°fU ¸fZÔ ¸fWXd¿fÊ Q¹ff³fÔQ ÀfSXÀU°fe ³fZ OXf»fe ±feÜ'' Afþ CX³fIYe þ¹fÔ°fe IZY AUÀfSX ´fSX CX³WXZÔ IYûdMXVf: ³f¸f³fÜ »fZJIY dÀf¸fb»f°f»ff AfUfÀfe¹f dUôf»f¹f ¸fZÔ dWX³Qe A²¹ff´fIY WX`Ô ·fQBÊ, ¸fbþµRYSX´fbSX 7979862250

´fIYüOÞXf, ´fófU°f AüSX Vfc´fʯfJf, WX¸ffSXZ dU¸fVfÊ IZY d»fE ¹fWXe þøYSXe

Àfb²feSX d¸fßf

d¸fþfÊ ¦ffd»f¶f IYWX ¦fE WX`Ô EIY WXÔ¦ff¸fZ ´fSX ¸füIcYRY WX` §fSX IYe SXü³fIY, ³füWXf-E-¦f¸f WXe ÀfWXe ³f¦×¸ff-E-VffQe ³f ÀfWXeÜ °fû þ³ff¶f ¹fWXe WXû SXWXf WX` AfþIY»f ÀfQ³fûÔ ¸fZÔÜ þf³fZ ¢¹fûÔ WX¸fZVff ÀfZ »f¦f°ff WX` dIY ³f¦fSX d³f¦f¸fûÔ ÀfZ »fZIYSX QZVf IZY CX¨¨f ÀfQ³fûÔ °fIY ÀffSXZ WXÔ¦ff¸fZ ´fif¹fûdþ°f WXe WXû°fZ WX`ÔÜ BÀf ´fif¹fûþ³f ¸fZÔ Àf¶f Vffd¸f»f WX`ÔÜ ³fZ°ff ·fe AüSX WX¸f ·feÜ A·fe QZVf EIY Àff²ffSX¯f Àfe dRY»¸f ´fófU°f IZY dRYþc»f WXÔ¦ff¸fZ ÀfZ CX¶fSXf ·fe ³fWXeÔ ±ff dIY ¨ff¹f-´fIYüOÞXZ IYe ¶fWXÀf ¸fZÔ WX¸ffSXZ ¸ff³f³fe¹f CX»fÓf ¦fEÜ A¶f ¶ffSXe Vfc´fʯfJf dU¸fVfÊ IYe WX`Ü ¶fZSXûþ¦ffSXe, ·fiáf¨ffSX AüSX ·fcJ ÀfZ þbOÞXZ ¸fbïZ WX¸fZVff IYe °fSXWX RYfB»fûÔ ¸fZÔ Àfû SXWXZ WX`ÔÜ ¹fWX WXf»f ÀffSXZ ¸fb»IY IYf WX`Ü ³fZ°ff ¨ffWXZ ÀfSXIYfSX IZY WXûÔ ¹ff dU´fÃf IZYÜ UûMXSXûÔ ¹ff³fe Af¸f þ³f°ff IYû NXeIY ÀfZ ´fWX¨ff³f°fZ WX`ÔÜ JfÀf°füSX ´fSX ¹fbUfAûÔ IYû, dþÀf IYf»fJÔOX ¸fZÔ þf´ff³f RYfBU þe dÀf¸f »ffg³¨f IYSX SXWXf WX`, ¨fe³f ¸fZÔ VfeVfZ IZY ´fb»f ¶f³f SXWXZ WX`Ô, CXÀf UöY ¸fZÔ ·fe WX¸ffSXZ ¹fbUf ¶ff¦fûÔ-´ffIYûÊÔ ¸fZÔ ´fZOÞX IZY °f³fûÔ AüSX EZd°fWXfdÀfIY B¸ffSX°fûÔ ´fSX °feSX §fbÀff dQ»f ¶f³ffIYSX ¶f¶f»fc »fU ´fb¿´ff d»fJ³fZ ¸fZÔ SX¸fZ WX`ÔÜ SXûþ¦ffSX IZY ³ff¸f ´fSX ³füþUf³fûÔ IZY EIY ¶fOÞXZ °f¶fIZY IYû IY˜f-¶f¸f IZY Q¸f ´fSX ³fZ°ffþe IYe ¸fQQ ÀfZ ÀfOÞXIY JOÞXÔþûÔ IZY NXZIZY »fZ³fZ ¸fZÔ WXe ·fdU¿¹f dQJ°ff WX`Ü d»fWXfþf þ`Àff ¸ffWXü»f U`ÀfZ dU¸fVfÊÜ ´fIYüOÞXf WXû ¹ff Vfc´fʯfJf Àf·fe EÔMXSXMXZd³fÔ¦f WX`ÔÜ Af´f Àf·fe þf³f°fZ WX`Ô dIY dUôf ¶ff»f³fþe ¶fWXb°f Àfû¨f Àf¸fÓf IYSX IYWX ¦fBÊ WX`Ô dIY dWXMX dRY»¸f IYû dÀfRYÊ °fe³f ¨feþZÔ ¨ffdWXE- EÔMXSXMXZ³f¸fZÔMX, EÔMXSXMXZ³f¸fZÔMX AüSX EÔMXSXMXZ³f¸fZÔMXÜ QZVf ·fe AfþIY»f dRY»¸f ¹ff MXZd»fdUþ³f IYf ÀIiYe³f WXe WX`Ü þû ¨f`³f»f ´fSX dRYMX, UWXe dWXMXÜ dSXÀf¨fÊ AüSX dOXUZ»f´f¸fZÔMX ¸fZÔ WX¸f ´feLZ ¢¹fûÔ WX`Ô? WX¸ffSXe ÀfeEÀfAfBÊAfSX »f`¶Àf A¨LZ ´fZMXZ³MX ¢¹fûÔ ³fWXeÔ IYSXf ´ff SXWXe WX`? B°f³fZ ¶fOÞXZ ¸ff³fU ÀfÔÀff²f³f Uf»fZ QZVf ¸fZÔ »fû¦f dUQZVfe °fIY³feIY AüSX IY¸´¹fcMXSXûÔ IZY ´feLZ ¢¹fûÔ ·ff¦f SXWXZ WX`Ô? BÀf ´fSX d¨fÔ°f³f IYSX³ff ¶fûdSXÔ¦f WX`Ü ¶fWXb°f WXe Vfb¿IY dU¿f¹f WX`ÔÜ WX¸ffSXZ þ³f´fid°fd³fd²f A´f³fZ »fû¦fûÔ IZY d¨fÔ°f³f AüSX dU¸fVfÊ IZY BÀf À°fSX IYû

A¨LZ ÀfZ ´fWX¨ff³f°fZ WX`ÔÜ UWX þf³f°fZ WX`Ô dIY Af´f IZY ´ffÀf Jc¶f UöY WX` ´fIYüOÞXûÔ ´fSX ¨f¨ffÊ IYSX³fZ IZY d»fEÜ A´f³fe U`¨ffdSXIYe IZY dWXÀff¶f ÀfZ ¹fWX Àffd¶f°f IYSX³fZ IZY d»fE ´fIYüOÞXf dIY°f³ff ¶fOÞXf SXûþ¦ffSX WX` ¹ff dRYSX dIY dIYÀf °fSXWX ³fZ°ff A¨LZ SXûþ¦ffSX IYe þ¦fWX Af´f IZY WXf±f ¸fZÔ ´fIYüOÞXZ IYe IYPÞXfWXe ±f¸ff³ff ¨ffWX SXWXZ WX`ÔÜ »f¦f°ff WXe ³fWXeÔ dIY ¹fWXfÔ ¨fb³ffU AüSX SXfþ³fed°f IZY A»ffUf IbYL AüSX ·fe WXû°ff WX`Ü A¨LZ JfÀfZ ´fPÞXZ d»fJZ »fû¦f EIY dRY»¸f IYû »fZIYSX EIY ¸f³fb¿¹f IZY ¶fþfE þfd°f ¶f³f°fZ ³fþSX Af°fZ WX`ÔÜ ¶fe°fZ dQ³fûÔ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX ¹fWX ÀffRY QZJ³fZ IYû d¸f»ff WX`Ü EIY þfd°f IZY »fû¦f A´f³fe ¦füSXUVff»fe ÀffÔÀIÈYd°fIY dUSXfÀf°f IYf WXUf»ff QZ SXWXZ ±fZ °fû QcÀfSXe þfd°f Uf»fZ CX³fIYf Bd°fWXfÀf JûQ³fZ ´fSX °fb»fZ ±fZÜ A¨Lf WXbAf dIY dRY»¸f dSX»feþ WXû ¦fBÊ ³fWXeÔ °fû ³f þf³fZ Àf¸ffþ dIY°f³ff AüSX MXcMX°ffÜ ¹fWX MXcMX³f ±f¸f ¦fBÊ WXû, EZÀff A¶f ·fe ³fWXeÔ WX`Ü »fû¦fûÔ IYû °fûOÞX³fZ, A»f¦f-A»f¦f SXJ³fZ IZY ¸fbïZ A¶f ¸ffIZYÊdMXÔ¦f IÔY´fd³f¹ffÔ °f¹f IYSX°fe WX`ÔÜ IYü³f Àff ¸fbïf, dIYÀf ´ffMXeÊ ¹ff ³fZ°ff IYe B¸fZþ ¶f³ffE ¹ff d¶f¦ffOÞXZ¦ff, BÀfIYf R`YÀf»ff ¶ffþfSX IZY dUVfZ¿fÄf ¶f`NXIYSX IYSX SXWXZ WX`ÔÜ UWX ·fe A´f³fZ QZVf IZY ³fWXeÔ ¶fd»IY A¸fZdSXIYf U ¹fcSXû´f IZYÜ Àf·fe ¶fOÞXZ SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ ³fZ EZÀfe IÔY´fd³f¹fûÔ IYe ÀfZUfEÔ »fe WXbBÊ WX`ÔÜ UWX Af´fIYû Af´fIZY ³fZ°ffAûÔ ÀfZ UWXe dQ»ffEÔ¦fe, þû Af´f ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ WX¸ffSXf Af´fIYf d¨fÔ°f³f BÀfe »ff¹fIY WX` dIY ´fIYüOÞXûÔ, Vfc´fʯfJf AüSX ´fófU°f ´fSX WXe ÀfQ³fûÔ ¸fZÔ dU¸fVfÊ WXûÜ ¦fSXe¶fe, ¶fZSXûþ¦ffSXe, ·fbJ¸fSXe, JSXf¶f ÀfZWX°f AüSX d¶f¦fOÞX°fe JZ°fe U ´f¹ffÊUSX¯f þ`ÀfZ ¸fÀf»fZ °fû Af´f ÀfØfSX Àff»f ÀfZ ÓfZ»f WXe SXWXZ WX`ÔÜ Af¦fZ ·fe ÓfZ»f°fZ SXdWXE ´fSX ¸f³fûSXÔþ³f ¸fZÔ IYûBÊ IY¸fe ³fWXeÔ WXû³fe ¨ffdWXEÜ Af´f IYe EZÀfe WXe Àfû¨f IYe UþWX ÀfZ ¹fWX °fIY Àf¸fÓff³fZ IZY d»fE Ad¸f°ff·f ¶f¨¨f³f IYû MXeUe ´fSX Af³ff ´fOÞX°ff WX` dIY MXfgB»fMX IZY d»fE SXZ»f ´fMXSXe ´fSX ³fWXeÔ ¶fd»IY Vfü¨ff»f¹f ¸fZÔ þfEÔÜ ÀfSXIYfSX IYf ·fe ³ffSXf WX` þWXfÔ Àfû¨f, UWXfÔ Vfü¨ff»f¹fÜ Af´f Àf¸fÓf »fedþE dIY Af´fIYe Àfû¨f IYWXfÔ WX`Ü dRYSX EZÀfZ ¸ffWXü»f ¸fZÔ ´fIYüOÞXf AüSX Vfc´fʯfJf ´fSX ¶fWXÀf WX` °fû ³fZ°ff ¶fZ¨ffSXûÔ IYf ¢¹ff Qû¿f? »f¦f°ff WX` AIY¶fSX B»ffWXf¶ffQe IZY BÀf VfZSX þ`Àfe ¶fWXÀfZÔ WXe A´f³fZ QZVf IYf ·fdU¿¹f WX`ÔÜ


´fMX³ff

Àfû¸f½ffSX, 1 2 RYSX½fSXeX, 2018

www.swarajlive.com

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX AfMXf ¨f¢IYe IZY ¶fZ»MX ¸fZÔ RaYÀf³fZ ÀfZ ¶f¨¨fe IYe ¸fü°f þ¹f³f¦fSX/ÀUSXfþÜ ±ff³ff ÃfZÂf IZY ¶f`SXf ¦ffÔU ¸fZÔ AfMXf¨f¢IYe IZY ¶fZ»MX ¸fZÔ EIY 15 U¿feʹf »fOÞXIYe IZY RYÀf þf³fZ ÀfZ CXÀfIYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ¸fÈ°fIY »fOÞXIYe ¶f`SXf ¦ffÔU IZY ·fbU³f NXfIbYSX IYe ´fbÂfe SXf³fe IbY¸ffSXe ¶f°ff¹fe ¦f¹fe WX`Ü ·fbU³f NXfIbYSX ¦ffÔU ¸fZÔ WXe §fSX IZY QSXUfþZ ´fSX AfMXf¨f¢IYe d¸f»f ¨f»ff°fZ WX`Ü VfbIiYUfSX IYe Vff¸f AfMXf d´fÀf³fZ IZY IiY¸f ¸fZÔ CX³fIYe »fOÞXIYe ¨f¢IYe IZY ¨f´fZMX ¸fZÔ Af þf³fZ ÀfZ CXÀfIYe ¸fü°f WXû ¦f¹feÜ

LfÂf ¨fb³ff½f IYû »fZIYSX CX¸fÔ¦f, 12 ³fZ dIY¹ff ³ff¸ffÔIY³f ÀUSXfþ/¸f²fZ´fbSXÜ WX¿fÊ´fd°f dÀfÔWX ¸fWXfdUôf»f¹f ¸fZÔ LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU IYû »fZIYSX ÀfSX¦f¸feÊ °fZþ WXû ¦fBÊ WX`ÜVfd³fUfSX IYû IbY»f12 LfÂfûÔ ³fZ ³ff¸ffÔIY³f dIY¹ffÜdþÀf¸fZ A²¹fÃf ´fQ ´fSX ¸f²fb ßfe U Àff²f³ff IbY¸ffSXe, CX´ff²¹fÃf IZY ´fQ ´fSX d¶f¸f»f IbY¸ffSX Óff, ¸fWXfÀfd¨fU IZY ´fQ B¸fSXf³f EUÔ SXfþIbY¸ffSX SXf¸f, ÀfÔ¹fböY Àfd¨fU IZY ´fQ ´fSX A³fb·fU IbY¸ffSXe ³fZ ³ff¸ffÔIY³f dIY¹ffÜ UWXeÔ IYfCXd³Àf»f ¸fZÔ¶fSX IZY ´fQ ´fSX ´fcþf IbY¸ffSXe, ¸f³fe¿ff IbY¸ffSXe, SXd¶f³Qi IbY¸ffSX ¸fÔOX»f, CX«U»f dIYVfûSX d´fÔMXc, Ad·f¿fZIY IbY¸ffSX Óff, ³füVffQ Af»f¸f ³fZ ³ff¸fþQ¦fe IZY ´f¨fZÊ QfdJ»f dIYE WX`Ü þ¶fdIY IYû¿ff²¹fÃf IZY ´fQ ´fSX dIYÀfe ³fZ ³ff¸ffÔIY³f ³fWXeÔ dIY¹ff WX`Ü IYfg»fZþ IZY ´fi·ffSXe ´fif¨ff¹fÊ ÀfWX d³fUf¨feÊ ´fQfd²fIYfSXe dUV½fгff±f SXfCX°f ³fZ þf³fIYfSXe Qe dIY ¸f°fQf°ffAûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 2955 WX`Ü

Àff¸ffdþIY IYf¹fûË ¸fZÔ °f°´fSX ±fZ AfSXÀfe dÀfÔWX : FYd¿f QZU þ¹f³f¦fSX/ÀUSXfþÜ ¸f²fb¶f³fe IZY UdSXâ Ad²fUöYf dSXd¿fQZU dÀfÔWX ³fZ dVfÃffdUQ U UdSXâ ´fÂfIYfSX AfSXÀfe dÀfÔWX IZY d³f²f³f ´fSX VfûIY ÀfÔUZQ³ff ½¹föY IYSX°fZ WXb¹fZ IYWXf dIY AfSXÀfe dÀfÔWX IZY d³f²f³f ÀfZ dVfÃff þ¦f°f ¸fZÔ A´fb¯feʹf Ãfd°f WXb¹fe WX`Ü dþÀfIYe ·fSX´ffBÊ IYdNX³f WX`Ü Àff±f WXe ´fÂfIYfdSX°ff ÃfZÂf ¸fZÔ ·fe UWX d³fd·fÊIY ´fÂfIYfSX ±fZÜ UZ Àf¸ffdþIY IYf¹fûÊ ¸fZÔ WX¸fZVff °f°´fSX SXWX°fZ ±fZÜ UZ SXdUUfSX IYû þ¹f³f¦fSX ´fWXbÔ¨fIYSX dQUÔ¦f°f dVfÃffdUQ IZY d³fUfÀf À±ff³f þfIYSX CX³fIZY ´fdSXþ³fûÔ ÀfZ d¸f»fZÜ °f±ff CX³fIYû PÞXfPÞXÀf ¶fÔ²ff¹ffÜ

d´f°ff IZY d³f²f³f ´fSX VfûIY ½¹föY dIY¹ff À½fSXfªf/þ¹f³f¦fSXÜ dU²ff¹fIY Àfe°ffSXf¸f ¹ffQU ³fZ QSX·fÔ¦ff IZY ´fi£¹ff°f d¨fdIY°ÀfIY OXf. EÀf.E³f. ¦fûB°f IZY d´f°ff dÀf²fZV½fSX ¦fûB°f IZY d³f²f³f ´fSX VfûIY ÀfÔUZQ³ff ½¹föY IYe WX`Ü SXdUUfSX IYû dQUÔ¦f°f IZY d³fUfÀf Jþü»fe IZY WXd±f¹ffWXe ¦ffÔU ´fWXbÔ¨f IYSX ´fdSXþ³f IYû PÞXfPÞXÀf ¶f²ff¹ffÜ CX³fIZY Àff±f ÀfbSXZÔQi ¦fûB°f, ßfe ³ffSXf¹f¯f ¹ffQU, dRYQfCXSX SXWX¸ff³f, ¶feSXZÔQi ¹ffQU, WXbIbY¸fQZU ¹ffQU Àf¸fZ°f A³¹f »fû¦f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

þ¸fe³f dUUfQ ¸fZÔ ¸ffSX´feMX, °fe³f þ£¸fe ÀUSXfþ/¸f²fZ´fbSXÜ À±ff³fe¹f ±ff³ff ÃfZÂf IZY ´fiÀffQ ¦ffÔU ¸fZÔ þ¸fe³fe dUUfQ ÀfZ WXbBÊ ¸ffSX´feMX ¸fZÔ EIY ´fÃf SXf¸fRY»f IYf¸f°f, ¸feSXf QZUe ¶fbSXe °fSXWX ÀfZ þ£¸fe WXû ¦fBÊÜ UWXe QcÀfSXf ´fÃf CX´fZ³Qi IYf¸f°f ·fe ¸ffSX´feMX ÀfZ þ£¸fe WXû ¦f¹ffÜ °fe³fûÔ IYf B»ffþ ¸f²fZ´fbSX ´feE¨fÀfe ¸fZÔ ¨f»f SXWXf WX`Ü UWXe ¸f²fZ´fbSX ±ff³ff²¹fÃf Ad¸f°f IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff A¦fiZ°fSX IYfSXÊUfBÊ IYe þf SXWXe WX`Ü

NXûIYSX »f¦f³fZ ÀfZ EIY þ£¸fe ÀUSXfþ/¸f²fZ´fbSXÜ À±ff³fe¹f ±ff³ff ÃfZÂf IZY ·f¦fUf³f´fbSX ´ffÀfe ¨füIY IZY ´ffÀf MÑZ¢MXSX IYe MX¢IYSX ÀfZ ÀffU³f IbY¸ffSX ÀffWXc 7 U¿fÊ d´f°ff ´fU³f ÀffWXc ¶fbSXe °fSXWX þ£¸fe WXû ¦f¹fZÜ ¸f²fZ´fbSX ´feE¨fÀfe ´fSX ´fif±fd¸fIY CX´f¨ffSX IZY ¶ffQ OXeE¸fÀfeE¨f SXZRYOXÊ IYSX dQ¹ffÜUWXeÔ ¦fif¸fe¯fû ³fZ MÑZ¢MXSX U ¨ff»fIY IYû A´f³fZ IY¶þZ ¸fZÔ »fZ SXJf WX`Ü

¶ffgOXÊSX ´fSX EÀfEÀf¶fe ³fZ 70 WXþfSX IZY Àff¸ff³f IZY Àff±f °fÀIYSX IYû dIY¹ff d¦fSXµ°ffSX ÀUSXfþ/¶ffÀfû´f˜eÜ ¶ffÀfû´f˜e ´fiJÔOX IZY Jü³ff 48 Ue EÀfEÀf¶fe ¶fMXfd»f¹f³f IZY þUf³fûÔ ³fZ °fÀIYSXe IZY 70 WXþfSX ¸fc»¹f Àff¸ff³fûÔ IZY Àff±f EIY AfSXûd´f°f IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ffÜ dWXSXfÀf°f ¸fZÔ d»fE ¦fE AfSXûd´f°f Jü³ff IZY WXe ·fcSXf ´ffÀfUf³f ¶f°ff¹fZ ¦fE WX`Ü þ¶°f Àff¸ff³fûÔ ¸fZÔ ÀffBdIY»f ²fû°fe ÀffOÞXe ÀfdWX°f A³¹f IY´fOÞXf WX`Ü WXdSX³fZ EÀfEÀf¶fe IY¸´f³fe BÔ¨ffþÊ QûSXþZ SXÔ¦fOXû»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Jü³ff EÀfEÀf¶fe ¶feAû´fe BÔ¨ffþÊ BÔQiQZU IZY ³fZ°fÈ°U ³fZ þUf³fûÔ ³fZ ´fe»fSX ÀfÔ£¹ff 278/8 IZY d³fIYMX 12 ¶fþZ SXfdÂf ¹fWX IYSXUfBÊ IYe WX`Ü °fÀIYSX ÀffBdIY»f ÀfZ Àff¸ff³f »fZ þf SXWXZ ±fZÜ EÀfEÀf¶fe IZY WXZOX IYfÔÀMXZ¶f»f AfSX dQ³fZVf ÀfdWX°f A³¹f þUf³f Vffd¸f»f ±fZÜ EÀfEÀf¶fe ³fZ Àf¸ff³f U AfSXûd´f°f °fÀIYSX IYû IYÀMX¸f IZY WXUf»fZ IYSX dQ¹ff WX`Ü

WXZ´fZMXfBdMXÀf ÀfZ ¶f¨ffU IZY d»fE »f¦ffEÔ MXeIYf À½fSXfªf/ QSX·fÔ¦ffÜ AfÔJ ´fe»ff WXû³ff, ´fZMX RcY»f³ff ·fcJ ³fWXeÔ »f¦f³ff, ´fZVff¶f ´fe»ff WXû³ff U Uþ³f §fMX³ff ¹fWX WXZ´fZMXfBdMXÀf ¶fe SXû¦f IZY »fÃf¯f WXû ÀfIY°ff WX`Ü ¶fZÔ°ff dÀ±f°f Qc¶fZ ¢»fed³fIY ¸fZÔ OXfg. ¦fû´fe³ff±f Qc¶fZ ³fZ Vfd³fUfSX IYû ¹fWX ¶ff°fZÔ ´fiZÀf ÀfZ d¸fd»fE IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ IYWXeÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY EZÀfZ »fÃf¯f ´fSX WXZ´fZMXfBdMXÀf ¶fe EUÔ Àfe IYe þfÔ¨f IYSXf »fZÔ, ³fWXeÔ °fû ÀfÔIiY¸f¯f SXû¦f IZY dVfIYfS WXû ÀfIY°fZ WX`Ô Ü BÀf þfÔ¨f IYe ½¹fUÀ±ff ´fi°¹fZIY ¸ffWX IYe 12 °ffSXeJ IYû OXfg¢MXSX þe E³f Qc¶fZ IZY ¢»fed³fIY ¸fZÔ ¸ffÂf 50 ÷Y´fE QZIYSX IYSXUf¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ´f`±fû»ffgþe ¸fZÔ þfÔ¨f IYSXUf³fZ ´fSX BÀf þfÔ¨f IYe SXfdVf 6 Àfü ÀfZ 8 Àfü ÷Y´f¹ff »f¦f°ff WX`, ¹fWX þfÔ¨f 12 RYSXUSXe ÀfZ VfbøY WXû¦feÜ ´fi°¹fZIY ¸ffWX 50 ½¹fdöY¹fûÔ IYe þfÔ¨f IYe þfE¦feÜ ¹fdQ §fSX ¸fZÔ dIYÀfe IYû ´fed»f¹ff SXû¦f WXbAf WXû ¹ff ³ffÜ

Af²¹ffd°¸fIY IYf¹fÊIiY¸f À½fSXfªf/QSX·fÔ¦ffÜ ´fiþf´fd°f ¶fišffIbY¸ffSXe BÊV½fSXe¹f dUV½fdUôf»f¹f IYe À±ff³fe¹f ÀfZUf IZYÔQi ´fSX 82UeÔ dÂf¸fcd°fÊ dVfU ·fdöY ¸fWXû°ÀfU IZY CX´f»fùf ¸fZÔ Af²¹ffd°¸fIY IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX d¶fWXfSX IZY ÀfZUf IZYÔQiûÔ IYe ´fi¸fbJ SXfþ¹fûd¦f³fe SXf³fe QeQe IYf¹fÊIiY¸f IYe A²¹fÃf°ff IYSXZÔ¦feÜ IYf¹fÊIiY¸f IYû CXQЧffMX³f dþ»ffd²fIYfSXe OXfg ¨fÔQiVfZJSX dÀfaWX IYSXZÔ¦fZÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¶f°füSX ¸fb£¹f Ad°fd±f »f³ffd¸fdU IZY CX´fIbY»f´fd°f ·ff¦f »fZÔ¦fZÜ

Uf°ffÊ ¸fZÔ dUdU ´fiVffÀf³f ³fZ ¸ff³fe LfÂf ÀfÔ¦fNX³f IYe ¸ffÔ¦f À½fSXfªf/QSX·fÔ¦ffÜ »fd»f°f ³ffSXf¹f¯f d¸fd±f»ff dUV½fdUôf»f¹f QSX·fÔ¦ff ¸fZÔ LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU IYû »fZ IYfRYe ¦fWX¸ff¦fWX¸fe IYe dÀ±fd°f CX°´f³³f WXû ¦f¹feÜ LfÂf ÀfÔ¦fNX³f IYf EIY JZ¸ff dUdU ¨fb³ffUe d³f²ffÊdSX°f d³f¹f¸f U d°fd±f IZY dUSXû²f ¸fZÔ Àff±f WXe QcÀfSXf JZ¸ff dUdU ´fiVffÀf³f IZY d³f²ffÊdSX°f ³ff¸ffÔIY³f U ¨fb³ffUe d°fd±f IZY ´fÃf ¸fZÔ ¦fû»f¶fÔQ WXûIYSX WX»»ff ¶fû»f WXbÔIYfSX øY´fe AfIiYûVf´fc¯fÊ ´fiQVfʳf IYSX SXWXZ WX`Ü ÀfÔ¹fböY LfÂf ÀfÔ¦fNX³f A²fe³f »fZµMX, E³fEÀf¹fcAfBÊ, LfÂf þQ¹fc ,LfÂf SXfþQ, þf´f Àf¸fZ°f Qþʳfû LfÂf ÀfÔ¦fNX³f ³fZ dUV½fdUôf»f¹f õfSXf d³f²ffÊdSX°f ³ff¸ffÔIY³f U ¨fb³ffUe d°fd±f IYû dUÀ°ffdSX°f IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f ´fSX AOÞXZ SXWXZ Ü dþÀfIYû »fZ ¶fe°fZ Àf~fWX ¶f°füSX CXöY LfÂf ÀfÔ¦fNX³f õfSXf dUdU ´fiVffÀf³f U ´fbd»fÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àf¸fÃf ´fiQVfʳf dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ´f›f°f ´fiVffÀf³f U dUdU ´fiVffÀf³f ³fZ d³f²ffÊdSX°f d°fd±f dUÀ°ffdSX°f IYf AfV½ffÀf³f QZ°fZ WXb¹fZ Vfe§fi Ad²fÀfc¨f³ff þfSXe IYSX³fZ IYe ·fe

l §fÔMXûÔ ARYSXf°fRYSXe IZY ¶fe¨f ÀfÔ¹fböY LfÂf ÀfÔ¦fNX³f IYe ¸ffÔ¦f ´fSX dUdU ³fZ »f¦ffBÊ ¸fbWXSX l¶fe°fZ Àf~fWX dUdU ´fiVffÀf³f ÀfZ d¸f»fe ±fe d°fd±f dUÀ°ffdSX°f IYû AfV½ffÀf³f lAfV½ffÀf³f IZY ¶ffQ ·fe Ad²fÀfc¨f³ff þfSXe ³fWXea WXû³fZ IYû ÀfÔ¹fböY LfÂf ÀfÔ¦fNX³f ³fZ dIY¹ff ´fiQVfʳf l´fiVffÀfd³fIY ´fWX»f ´fSX LfÂf ÀfÔ¦fNX³f U dUdU ´fiVffÀf³f ÀfZ WXb¹fe Uf°ffÊ ¶ff°f IYWXe ±feÜ »fZdIY³f dUdU ´fiVffÀf³f IZY PXb»f¸fb»f SXU`¹fZ IYû QZJ ÀfÔ¹fböY LfÂf ÀfÔ¦fNX³f ³fZ SXdUUfSX IYû dUdU IZY ³fSX¦fü³ff ´fdSXÀfSX dUdU Ad²fIYfdSX¹fûÔ

IYe¨f»f SXWXe ¶f`NXIY IZY QüSXf³f WXe ´fdSXÀfSX IZY ¶ffWXSX ¦fZMX IZY Àf¸fe´f WXþfSXûÔ LfÂfûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ´fWXbh¨f dUdU ´fiVffÀf³f IZY dJ»ffRY ³ffSXZ¶ffþe IYSX³fZ

¶ff»fc ³fed°f ÀfZ dUIYfÀf ¶ffd²f°f l J³f³f ³fed°f Àfb²ffSXZ ÀfSXIYfSX : QZUZ³Qi

lÀf´ff IZY Jþü»fe dUÀf À°fSXe¹f IYf¹fÊIY°ffÊ Àf¸¸fZ»f³f Af¹fûdþ°f lRYûMXû d³fSXeÃf¯f ·fU³f ´fSX ´fiZÀf IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ ´fcUÊ ¸fÔÂfe ÀUSXfþ/¸f²fb¶f³feÜ Àf´ff ´fiQZVf A²¹fÃf ÀfWX ´fcUÊ IZY³Qie¹f ¸fÔÂfe QZUZÔQi ´fiÀffQ ¹ffQU ³fZ IYWXf dIY SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYe ¦f»f°f ¶ff»fc ³fed°f IZY IYfSX¯f Àfb¶fZ ¸fZÔ þWXfÔ dUIYfÀf ÀfZ þbOÞXe d³f¸ffʯf IYf¹fÊ ´fi·ffdU°f WXb¹fe WX`,UWXeÔ ¦fÈWX d³f¸ff°ffÊ, SXfþ d¸fÀÂfe, ¸fþQcSXûÔ, ¦ffOÞXe ¸ffd»fIYûÔ IYû ·ffSXe ´fSXZVff³fe WXb¹fe WX`Ü ÀfSXIYfSX ÀfZ J³f³f ³fed°f ¸fZÔ Àfb²ffSX »ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ CXöY ¶ff°fZÔ þ¹f³f¦fSX IZY dÀfÔ¨ffBÊ d³fSXeÃf¯f ·fU³f IZY Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ

Af¹fûdþ°f Jþü»fe dUÀf·ff À°fSXe¹f IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY ÀfÔ¶fû²f³f IZY ¶ffQ ´fiZÀf IYû IYWXeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IZY³Qi ÀfSXIYfSX IYe Afd±fÊIY ³fed°f dIYÀff³f dUSXû²fe WX`Ü þb¸f»fZ¶ffþe U IYfSX´fûSXZMX §fSXf³fûÔ IYû JbVf IYSX³fZ ÀfZ ³fWXe ¨f»fZ¦feÜ ¶fd»IY dIYÀff³f U LfÂf ³füþUf³f IZY dWX°ff±fÊ IYf¸fûÔ ÀfZ WXû¦feÜ IYf¹fÊIY°ffÊ Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ »fûIY Àf·ff ¨fb³ffU IYe

°f`¹ffSXe U ¶fc±f À°fSXe¹f IYd¸fMXe IZY ¸fþ¶fc°f IYSX³fZ ´fSX ¶f»f dQ¹ff ¦f¹ffÜ ¸füIZY ´fSX ´fiQZVf ¸fWXfÀfd¨fU SXfþZVf IbY¸ffSX dÀfÔWX, ÀfbSXZVf¨fÔQi ¨fü²fSXe, SXf¸fIbY¸ffSX ¹ffQU, WXSXe³ffSXf¹f¯f ¹ffQU, ¸fû. AûÀffRY »fç³f, IYf¸fZV½fSX ¹ffQU, IÈY¿¯f IbY¸ffSX ´fÔdOX°f, þ¹f¨fÔQ Óff, ²feSXþ dÀfÔWX, SXf¸fÀfbdQá ¹ffQU, SXf¸f þb»fc¸f ¹ffQU Àf¸fZ°f A³¹f IYf¹fÊIY°ffÊ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

16 ¶f`¨f IYe MXe¸f dUþ¹fe À½fSXfªf/QSX·fÔ¦ffÜ QSX·fÔ¦ff ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ IZY À±ff´f³ff dQUÀf ´fSX Af¹fûdþ°f AÔ°fSX ¶f`¨f dIiYIZYMX ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ 16 ¶f`¨f IYe MXe¸f Vfd³fUfSX IYû 17 ¶f`¨f IYû ¶fOÞXZ AÔ°fSX ÀfZ WXSXfIYSX A¦f»fZ ¨fSX¯f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨feÜ ¶f»»fZ¶ffþe IYSX°fZ WXbE °f¹f 20 AûUSXûÔ ¸fZÔ AfNX dUIZYMX ´fSX 117 SX³f ¶f³ffEÜ BÀf¸fZÔ BÀf ¶f`¨f IZY ´fiªþU»f ³fZ Vff³fQfSX 42 AüSX A¸fþQ ³fZ 40 SX³fûÔ IYf ¹fû¦fQf³f dQ¹ffÜ 17 ¶f`¨f IZY ¦fZÔQ¶ffþ A¸fÈ°f ³fZ °fe³f, Af³fÔQ U AÃf¹f ³fZ Qû Qû dUIZYMX d»fEÜ þUf¶f ¸fZÔ 17 ¶f`¨f IYe MXe¸f 88 SX³fûÔ ´fSX WXe Afg»f AfgCXMX WXû ¦fBÊÜ dUSXû²fe MXe¸f IZY ¦fZÔQ¶ffþ ¸f³fe¿f ³fZ Qû AüSX IY~f³f °ffdSXIY ³fZ EIY dUIZYMX WXfdÀf»f dIY¹ffÜ

³ff¸ffÔIY³f d°fd±f IYû dUÀ°ffdSX°f IYSX°fZ WXb¹fZ 13 RYSXUSXe U ¨fb³ffU 25 RYSXUSXe IYû IYSXf³fZ IYfm dþÀfIZY ¶ffQ LfÂf ÀfÔ¦fNX³f ³fZ ´fiQVfʳf IYû Àf¸ff~ dIY¹ffÜ d»fdJ°f AfV½ffÀf³f dQ¹ffÜ dþÀfIZY dUSXû²f ¸fZÔ VffÔd°f´fc¯fÊ dUSXû²f ´fiQVfʳf IYû UZ ¸fþ¶fcSX WXb¹fZÜ UWXe A·ffdU´f d³f²ffÊdSX°f d°fd±f ´fSX WXe ³ff¸ffÔIY³f U ¨fb³ffU IZY ´fÃf ¸fZÔ dQJeÜ ´fiQVfʳf ¸fZÔ »fZµMX IZY VfÔIYSX dÀfÔWX, Àfb¸f³f Óff, ¸f¹fÔIY ¹ffQU, LfÂf þQ¹fc IZY þûWXf dÀfdïIYe, dU³fZVf IbY¸ffSX ¸fÔOX»f, Àfb·ff¿f ¹ffQU, AfdÀfRY, E³fEÀf¹fcAfBÊ IZY °f³fUeSX WXÀf³f, dÂf·fbU³f ¹ffQU, þ¸ff»f, LfÂf SXfþQ ÀfZ ÀfÔ°fû¿f ¦fûÀUf¸fe, þ³f Ad²fIYfSX LfÂf ´fdSX¿fQ ÀfZ Àfû³fc d°fUfSXe, ÀffBh A³fb´f¸f Àf¸fZ°f WXþfSXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ LfÂf ³fZ°ff ¸füþcQ ±fZÜ ÀfÔ¹fböY LfÂf ÀfÔ¦fNX³f IZY ÀfÔ¹fböY IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ EIYþbMX WXûIYSX OXe¶feE³f IYû ¶f°ff¹ff dIY ¹fZ þe°f ÀfÔ¦fNX³f IZY.ÀfÔ¦f ÀfÔ¦f CX³f °f¸ff¸f LfÂfûÔ IYe WX`, dþ³fIZY Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY d³fQf³f IYû ÀfQ`U WX¸f Àf·fe °f°´fSX SXWX°fZ WX`Ü

d³fUfʨfIY Àfc¨fe ¸fZÔ ¶fZWX°fSXe IZY d»f¹fZ ¶feOXeAû ´fbSXÀIÈY°f À½fSXfªf/QSX·fÔ¦ffÜ d³fUfʨf³f Àfc¨fe ¸fZÔ ¨»f¦ff³fb´ff°f ¶fPÞXf³fZ ¸fZÔ CX°IÈYá IYf¹fÊ IZY d»fE ·fcd¸f Àfb²ffSX CX´fÀf¸ffWX°ffÊ ÀfQSX ÀfWX IZYUMXe dU§ff³f Àf·ff ÃfZÂf IZY d³fUfʨfIY d³f¶fÔ²f³f ´fQfd§fIYfSXe ´fb¿´fZVf IbY¸ffSX ³fZ CXöY dU§ff³f Àf·ff ÃfZÂf IZY ÀfWXf¹fIY d³fUfʨfIY d³f¶fÔ²f³f ´fQfd§fIYfSXe ÀfWX ¶feOXeAû ¸fû. °füIYeSX WXfÀf¸fe IYû ´fiVfdÀ°f ´fÂf QZIYSX ´fbSXÀIÈY°f dIY¹ffÜ Àff±f WXe CX³WXZÔ ¶f§ffBÊ QeÜ ¸füIZY ´fSX ÀfeAû ÀfÔ°fû¿f IbY¸ffSX Àfb¸f³f, ´fÔ¨ff¹f°fe SXfþ ´fQfd§fIYfSXe ´fi·ffIYSX IbY¸ffSX Óff, d¶fWXfSX SXfª¹f ´fifSXÔd·fIY

dVfÃfIY ÀfÔ§f IZY dþ»ff CX´ff²¹fÃf ´fiVffÔ°f IbY¸ffSX Óff, dVfÃfIY ²f¸fÊþe°f IbY¸ffSX, ²f¸fZʳQi IbY¸ffSX, VffSXQf³fÔQ Óff , A¸fSXZ³Qi IbY¸ffSX Óff, ·fû»ff ´fiÀffQ Àf¸fZ°f IYBÊ ¸füþcQ ±fZÜ

ÀUSXfþ/§fû§fSXOXeWXf/¸f²fb¶f³feÜ

À½fSXfªf/QSX·fÔ¦ffÜ

QZUUf¯fe ÀfÔÀIÈY°f Àf¸fÀ°f ·ff¿ffAûh IYe þ³f³fe WX`Ü U°fʸff³f ´fdSX´fiZùf ¸fZÔ BÀfIYe ´fifÀffÔd¦fIY°ff AüSX ·fe ¶fPX ¦fBÊ WX`Ü Af²fbd³fIY ¹fb¦f ¸fZÔ ·fe Àf¸fÀ°f ·ff¿ffAûÔ IYf ¸fc»f ÀfÔÀIÈY°f WXe WX` 7 BÀf ·ff¿ff IZY d¶f³ff dIYÀfe ·fe ·ff¿ff IYf AdÀ°f°U ÀfÔ·fU ³fWXeÔ WX`Ü ¹fWX ¶ff°f Vfd³fUfSX IYû ´fMXûSXe dÀ±f°f SXfþ IbY¸ffSXe ¦f¯fZVf Vf¸ffÊ ÀfÔÀIÈY°f dUôf´feNX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ÀfZd¸f³ffSXÞ Af²fbd³fIY ¹fb¦f ¸fZÔ ÀfÔÀIÈY°f ·ff¿ff IYe CX´f¹fûd¦f°ff U CX´ffQZ¹f°ff dU¿f¹fIY ÀfÔ¦fûâe IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE ¶f°füSX ¸fb£¹f Ad°fd±f OXfg ¸f³fûþ IbY¸ffSX d¸fßf ³fZ IYWXea 17 ÀfÔ°f ÀfbQVfʳff¨ff¹fÊ ³fZ IYWXf dIY ÀfÔÀIÈY°f ·ff¿ff ·ffSX°fe¹f ÀfÔÀIÈYd°f IYe Àf¸fÈð dUSXfÀf°f IYe ´fi°feIY WX` 7 ·ffSX°fe¹f Bd°fWXfÀf ¸fZÔ Àf¶fÀfZ

ÀUSXfþ/¸f²fZ´fbSX/¸f²fb¶f³feÜ

d¶f¸ffdSX¹fûÔ ÀfZ LbMXIYfSXf d¸f»f°ff WX`ÜÀfeOXe´feAû ¶fd¶f°ff IbY¸ffSXe IYû ³fUfQf UfOXÊ5 AûOXeERY IYf ¶f°füSX ³fûOX»f ´fQfd²fIYfSXe d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ffÜA´f³fZ Àf¸¶fû²f³f ¸fZÔ ÀfeOXe´feAû ³fZ IYWXf dIY A¨Lf »f¦f SXWXf WX` ³fUfQf ´fÔ¨ff¹f°f ·fe AûOXeERY ÀfZ þbOÞX ¨fcIYf WX` CX³fWXûÔ³fZ ¸fdWX»ffAûÔ ÀfZ Àfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf IZY d»fE Af¦fZ Af³fZ IYe A´fe»f IYe EUÔ ¸fdWX»ffAûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ IYWXf

»f¦fZÜ BÀfe QüSXf³f AdJ»f ·ffSX°fe¹f dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ IZY IYf¹fÊIY°ffÊ ·fe ¸füIZY ´fSX ´fWXbh¨f dUdU ´fiVffÀf³f IZY ´fÃf ¸fZÔ ³ffSXZ¶ffþe IYSX°fZ SXWXZÜ ¸füIZY ´fSX ¨fÔQ

´fbd»fÀf ´fQfd²fIYSXe ·fe ¸füþcQ ±fZÜ »fZdIY³f ÀfÔ¹fböY LfÂf ÀfÔ¦fNX³f U A·ffdU´f IZY ¶fe¨f WXb¹fe WX»IYe ³fûIYÓfûÔIY IZY ¸fïZ³fþSX IbYL WXe QZSX ¶ffQ OXeEÀf´fe dQ»f³fUfþ AWX¸fQ ´fWXbh¨f °f³ffU IYe dÀ±fd°f IYû d³f¹fÔdÂf°f IYSX°fZ WXb¹fZ dUd·f³³f LfÂf ÀfÔ¦fNX³f IZY IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYû Àf¸fÓff¶fbÓffIYSX ARYSXf°fRYSXe IZY ¸ffWXü»f IYû d³f¹fÔdÂf°f dIY¹ffÜ ¸füIZY ´fSX ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ´fbd»fÀf ¶f»f °f`³ff°f IYSX°fZ WXb¹fZ dUdU ´fiVffÀf³f U ÀfÔ¹fböY LfÂf ÀfÔ¦fNX³f IZY dUd·f³³f ÀfÔ¦fNX³f IZY ´fid°fd³fd²f¹fûÔ ÀfÔ¦f Uf°ffÊ IYû »fZ OXeEÀf´fe ßfe AWX¸fQ ³fZ ´fWX»f IYeÜ ÀfÔ¹fböY LfÂf ÀfÔ¦fNX³f IYf AfSXû´f WX` dIY dUdU ´fiVffÀf³f õfSXf Af¦ff¸fe 18 RYSXUSXe IYû ³ff¸ffÔIY³f U 25 RYSXUSXe IYû ¨fb³ffU IZY AfV½ffÀf³f IZY ¶ffQ ·fe dUdU õfSXf IYûBÊ Ad²fÀfc¨f³ff þfSXe ³fWXe IYe ¦f¹feÜ OXeEÀf´fe ßfe AWX¸fQ IYe ¸füþcQ¦fe ¸fZÔ ÀfÔ¹fböY LfÂf ÀfÔ¦fNX³f U dUdU ´fiVffÀf³f IZY ¶fe¨f WXb¹fe Uf°ffÊ ÀfRY»f SXWXeÜ dþÀf¸fZÔ ´fiQVfʳfIYfSXe LfÂf ÀfÔ¦fNX³f IYe ¸ffÔ¦f ¸ff³f°fZ WXb¹fZ dUdU ´fiVffÀf³f ³fZ

·ff¿ffAûÔ IYe þ³f³fe WX` dVfÃfIYûÔ IYû d¸f»fZ¦ff Àff°fUZÔ UZ°f³f Af¹fû¦f IYf »ff·f ÀfÔÀIÈY°f : OXfg. ¸f³fûþ ¸fc»¹fUf³f AüSX dVfÃff´fiQ Àff¸f¦fie QZUUf¯fe ÀfÔÀIÈY°f ¸fZÔ WXe d»fJe ¦fBÊ WX`Ü U`dQIY ÀfÔÀIÈYd°f IZY A²¹f¹f³f ÀfZ WXe WX¸fZÔ ¸ff³fU Bd°fWXfÀf IZY ¦fcPX SXWXÀ¹fûÔ IYû þf³f³fZ AüSX Àf¸fÓf³fZ IYf ¸füIYf d¸f»f°ff WX` 7 Af²fbd³fIY Vfû²f AüSX A²¹f¹f³fûÔ ÀfZ ´f°ff ¨f»f°ff WX` dIY IÔY´¹fcMXSX ´fiû¦fifd¸fa¦f IYf ÀfUûÊØf¸f dUIY»´f ÀfÔÀIÈY°f WXe WX` 7 ÀfÔÀ±ff IZY ´fif¨ff¹fÊ OXfg. ASXdUaQ Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf dIY Af²fbd³fIY IYf»f ¸fZÔ ÀfÔÀIÈY°f IYe CX´f¹fûd¦f°ff U CX´ffQZ¹f°ff IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ WX¸f »fû¦fûÔ IYû ÀfeJ³fZ AüSX Àf¸fÓf³fZ IYe þøYSX°f WX` 7 ´fiIÈYd°f IYe SX¨f³ff AüSX ¸füÀf¸f IYe þf³fIYfSXe ·fe BÀfe ·ff¿ff IYe QZ³f WX` 7 ÀfÔ¦fûâe IYe A²¹fÃf°ff ¸fWXfdUôf»f¹f ´fi¶fÔ²f Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf IYfd»fIYfQØf Óff ³fZ IYeÜ

´fiJÔOX ¸fb£¹ff»f¹f dÀ±f°f Àf°¹f³ffSXf¹f¯f dVfÃfIY ÀfZUf ÀfQ³f ¸fZÔ d¶fWXfSX ´fÔ¨ff¹f°f ³f¦fSX ´fifSXÔd·fIY dVfÃfIY ÀfÔ§f IZY À±ff³fe¹f ´fiJÔOX BIYfBÊ IYe EIY ¶f`NXIY ÀfÔ§f IZY ´fiJÔOX A²¹fÃf ÀfWX dþ»ff CX´ff²¹fÃf þ¹f´fiIYfVf IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ WXbBÊÜ ¶f`NXIY IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE dVfÃfIY ³fZ°ff þ¹f´fiIYfVf ³fZ IYWXf dIY ´fiJÔOX AÔ°f¦fÊ°f Àf·fe dVfÃfIYûÔ IYf Àff°fUZÔ UZ°f³f d³f²ffÊSX¯f, dþ»ff IYf¹fÊIiY¸f ´fQfd²fIYfSXe À±ff´f³ff õfSXf

l ¶f`NXIY ¸fZÔ WXbAf ÀfZUf ´fbdÀ°fIYf ·fZþ³fZ IYf d³f¯fʹf l ´fifSXÔd·fIY dVfÃfIY ÀfÔ§f IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ´fiJÔOX IZY d³f¹fûdþ°f dVfÃfIY

d³f¦fÊ°f ´fi´fÂf ¸fZÔ WXû³ff WX`Ü d³f¦fÊ°f ´fi´fÂf ¸fZÔ U¿fʶffSX d³f¹fûdþ°f dVfÃfIYûÔ IYf UZ°f³f ÀfÔ¶fÔ²fe dUUSX¯fe dþ»ff ÀfÔ§f IZY õfSXf CX´f»f¶²f IYSXf Qe ¦fBÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Àf·fe dVfÃfIYûÔ IYf ÀfZUf ´fbdÀ°fIYf EUÔ ÀfÔ²ffdSX°f ´fi´fÂf ´fiJÔOX dVfÃff

³fUfQf ´fÔ¨ff¹f°f IYf UfOXÊ 5 X Af´fIYe AQf»f°f WX` : dþ»ff þþ WbXAf Jb»fZ ¸fZÔ Vfü¨f ÀfZ ¸fböY Vfü¨f IZY d»f¹fZ Vfü¨ff»f¹f IYf CX´f¹fû¦f IYSXZÔÜ Vfü¨ff»f¹f IYf CX´f¹fû¦f IYSX³fZ ÀfZ ÀUÀ±f VfSXeSX IYf d³f¸ffʯf WXû°ff WX` ÀUÀ±f Àf¸ffþ ÀfZ ÀUÀ±f QZVf IYf d³f¸ffʯf WXû°ff WX`ÜCXöY ¶ff°fZÔ EÀfOXeAû d¶f¸f»f IbY¸ffSX ¸fÔOX»f ³fZ ³fUfQf ´fÔ¨ff¹f°f UfOXÊ 5IYû Jb»fZ ¸fZÔ Vfü¨f ¸fböY IYSX³fZ IZY d»fE A´f³fZ Àf¸¶fû²f³f ¸fZÔ IYWXfÜ ³fSXdÀfÔWX ¸fÔdQSX ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ¸fbdJ¹ff d´fi¹fÔIYf ´ff¯OXZ¹f IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ WXbBÊÜ A´f³fZ Àf¸¶fû²f³f ¸fZÔ ßfe¸f°fe ´ff¯OXZ¹f ³fZ IYWXf dIY ´fi±f¸f ¨fSX¯f ¸fZÔ UfOXÊ 5 ¸fZÔ 107 Àfü¨ff»f¹f IYf d³f¸ffʯf IYSX Jb»fZ ¸fZÔ Àfü¨f¸fböY UfOXÊ §fûd¿f°f WXbAf WX`ÜCX³WXûÔ³fZ CX¸¸feQ þ°ffBÊ IYe 31 ¸ff¨fÊ °fIY ´fbSXZ ´fÔ¨ff¹f°f IYû Jb»fZ ¸fZÔ Àfü¨f ¸fböY IYSX dQ¹ff þf¹f¦ff ܶfeOXeAû °fZþ ´fi°ff´f °¹ff¦fe ³fZ IYf Àfü¨ff»f¹f IYû CX´f¹fû¦f ¸fZÔ »ff³fZ ÀfZ ´fed»f¹ff, MXf¹fRYfBK, WX`þf ,´fZd¨fÀf , QÀ°f, þ`ÀfZ ¦fÔ·feSX

07

d¸fd±f»ff

IYe A·fe °fIY ¸fdWX»ffEÔ A´f¸ff³fþ³fIY dÀ±fd°f ¸fZÔ þe SXWXe ±fe UWXe Àfû¨ff»f¹f ¶f³f³fZ ´fSX ¸fdWX»ff IYû Àf¸¸ff³f d¸f»ffÜ EÀfOXeAû ³fZ IYWXf IYe þû ´fÔ¨ff¹f°f dþ°f³ff þ»Qe AûOXeERY WXû¦ff CXÀf ´fÔ¨ff¹f°f IYû CX°f³ff þ¹fQf dUIYfÀf IYe SXfdVf CX´f»f¶²f IYSXfBÊ þfE¦feÜ BÀf ¸füIZY ´fSX ¶f¶f»fc ´ff¯OXZ¹f, ²feSXZ³Qi ³ff¹fI , ¸fQe³ff Jf°fb³f, A¶¶fQb»f Q`¹ff³f WXfÀf¸fe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

À½fSXfªf/QSX·fÔ¦ffÜ ¹fWX þþ ÀffWX¶f IYe AQf»f°f ³fWXeÔ, ¶fd»IY ¹fWX Af´fIYe AQf»f°f WX`Ü ¹fWXfÔ ´fÃfIYfSX WXe Àf¸fÓfü°ff IYf ¸ff¦fÊ PXcÔPX°fZ WX`Ô dþÀf´fSX »fûIY AQf»f°f IYe ¸fbWXSX »f¦f°fe WX`Ü þ³fÀfÔ£¹ff UÈdð IZY Àff±f Àff±f ¸fbIYQ¸fûÔ IYf ¶fûÓf ¶fPÞX°ff þf SXWXf WX`Ü AQf»f°fûÔ ´fSX LûMXZ-LûMXZ ¸fbIYQ¸fûÔ IYe ¶fûÓf÷Y´fe ¶fe¸ffSXe IYf B»ffþ IZY d»fE »fûIY AQf»f°f ÀfUûÊØf¸f ¸ff²¹f¸f WX`Ü BÀfIZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¸fbIYQ¸fûÔ IYf À±ff¹fe Àf¸ff²ff³f ´fif~ WXû°ff WX`Ü dþÀfIYe IYWXeÔ ·fe A´fe»f ³fWXeÔ WXû°feÜ ¹fZ ¶ff°fZÔ dþ»ff dUd²fIY ÀfZUf ´fifd²fIYfSX õfSXf Vfd³fUfSX IYû dÀfdU»f IYûMXÊ ´fifÔ¦f¯f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f SXf¿MÑXe¹f »fûIY AQf»f°f IYf CXîfMX³f IYSX°fZ WXbE dþ»ff EUÔ ÀfÂf ³¹ff¹ff²feVf ÀfWX ´fifd²fIYfSX IZY A²¹fÃf A÷Y¯fZÔQi ¨ÀfWX ³fZ IYWXeÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY »fûIY AQf»f°f ¸fZÔ ¸fbIYQ¸fûÔ IYf d³f:Vfb»IY AüSX °UdSX°f d³f¿´ffQ³f WXû°ff WX` dþÀfIYf »ff·f ´fÃfIYfSX CXNXfEÔ °f±ff Af´fÀfe IYMXb°ff °¹ff¦f IYSX ÀfbJ AüSX Àf¸fÈdð IYf ¸ff¦fÊ

A´f³ffEÔÜ dþ»ff ´fQfd²fIYfSXe OXfg.¨fÔQiVfZJSX ¨ÀfWX ³fZ IYWXf dIY »fû¦f LûMXZ-LûMX dUUfQ ¸fZÔ CX»fÓfIYSX AQf»f°fûÔ IYf ¨f¢IYSX »f¦ff°fZ SXWX°fZ WX`ÔÜBÀfÀfZ d³fþf°f dQ»ff³fZ IZY d»fE ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f IZY d³fQZÊVf ´fSX ÀfÔ´fc¯fÊ QZVf ¸fZÔ »fûIY AQf»f°fZÔ Af¹fûdþ°f IYe þf SXWXe WX`ÔÜ þøYSX°f BÀf ¶ff°f IYe WX` dIY »fû¦f Àf¸fÓfü°ffIYSX A´f³fZ ¸fbIYQ¸fûÔ IYû Afg³f À´füMX d³f¿´ffQ³f IYf »ff·f CXNXfUZÔÜ BÀf¸fZÔ WX¸fZVff Qû³fûÔ ´fÃf WXe þe°f°fZ WX`Ô °f±ff »fû¦fûÔ IYf AWXÔ d¸fMX°ff WX`Ü EÀfE´f´fe Àf°¹fUeSX ¨ÀfWX ³fZ IYWXf dIY »fûIY AQf»f°f A´f³fZ ¸fbIYQ¸ff IYû JbQ Àf¸ff~ IYSXf³fZ IYf IYf³fc³fe Ad²fIYfSX ´fÃfIYfSXûÔ IYû QZ°fe WX`ÜBÀfÀfZ »fû¦fûÔ IYû Àf¸f¹f IYe ¶f¨f°f °fû WXû°fe WXe WX`, ³¹ff¹ff»f¹f IZY ¶fWXb¸fc»¹f Àf¸f¹f IYe ·fe ¶f¨f°f WXû°fe WX`ÜBÀfÀfZ AQf»f°f ¸fZÔ »fÔd¶f°f ¦fÔ·feSX ´fiIÈYd°f IZY UfQûÔ IYe Àfb³fUfBÊ IZY d»fE ´f¹ffÊ~ Àf¸f¹f d¸f»fZ¦ff dþÀfIYf RYf¹fQf Àf¸ffþ IYû WXe d¸f»fZ¦ffÜ

´fQfd²fIYfSXe IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ dþ»ff IYf¹fÊIiY¸f ´fQfd²fIYfSXe À±ff´f³ff IZY ´ffÀf Àf°¹ff´f³f IZY d»fE ·fZþf þfE¦ffÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ ÀfUÊÀf¸¸fd°f ÀfZ d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff dIY ´fiJÔOX Àff²f³fÀfZUe IZY ¸f³f¸ff³fe SXU`¹fZ ´fSX A¦fSX AÔIbYVf ³fWXeÔ »f¦ff °fû ÀfÔ§f BÀfIZY

dU÷Yð AfÔQû»f³f WXZ°fb ¶ff²¹f WXû¦feÜ ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ A¦f»fe Àfb³fUfBÊ WXZ°fb dVfÃfIYûÔ ÀfZ ÀfWX¹fû¦f QZ³fZ IYe A´fe»f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþÀfÀfZ SXfª¹f ÀfÔ§f IYû ÀfWX¹fû¦f IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfWXcd»f¹f°f WXû ÀfIZYÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ ¸fedOX¹ff ´fi·ffSXe ´fi¸fûQ IbY¸ffSX ¦fû´ff»f SXf¹f SXÔþe°f SXf¹f SXf¸ff Àf°¹f³ffSXf¹f¯f ¸fÔOX»f dUUZIY IbY¸ffSX SXÔþe°f IbY¸ffSX Óff dþ°fZÔQi Óff ßfU¯f IbY¸ffSX ¹ffQU A¸fSXZÔQi IbY¸ffSX SXûdWX°f ßfU¯f »føfe ³ffSXf¹f¯f NXfIbYSX

A¸fSX³ff±f ¸fÔOX»f ¶fQie ³ffSXf¹f¯f ¹ffQU »ff»f BÔQi ´fiÀffQ SXf¹f CX¸fZVf IbY¸ffSX ¹ffQU »fd»f°ff IbY¸ffSXe ÀfdU°ff IbY¸ffSXe ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX SXf¸f IbYVfZV½fSX SXf¸f SXÔþe°f IbY¸ffSX ´fi¸fûQ IbY¸ffSX ASXdUÔQ IbY¸ffSX SXf¹f ÀfIY»fQZU SXf¸f SXf§fU d¸fßff d¶f³fûQ IbY¸ffSX dU¸f»f SXÔþe°f IbY¸ffSX ¸fÔ¨f³f SXf¸f ¸fb³fZV½fSX dÀfÔWX CX¿ff ¸fûQe IY³fIY »f°ff IbY¸ffSXe Ad³f°ff IbY¸ffSXe SX¸f³fþe ´ffÀfUf³f ³fe»f¸f IbY¸ffSXe ÀfdWX°f QþʳfûÔ dVfÃfIYûÔ ³fZ ·ff¦f d»f¹ffÜ

´fbSXÀIYfSX ÀfZ ¶f¨¨fûÔ ¸fZÔ WXû°ff DYþfÊ IYf ÀfÔ¨ffSX : ÀfSXfU¦fe À½fSXfªf/QSX·fÔ¦ffÜ

´ffdSX°fûd¿fIY ´ff³fZ ÀfZ ¶f¨¨fûÔ ¸fZÔ ³fBÊ DYþfÊ IYf ÀfÔ¨ffSX WXû°ff WX`Ü ´ffdSX°fûd¿fIY ´ff³fZ Uf»fZ ¶f¨¨fZ AüSX A¨Lf IYSX³fZ IZY d»fE ´fiZdSX°f WXû°fZ WX`ÔÜ CXöY ¶ff°fZÔ Vfd³fUfSX IYû SXûþ ´fd¶»fIY ÀIcY»f IZY þcd³f¹fSX VffJf »fWXZdSX¹ffÀfSXf¹f ¸fZÔ Ufd¿fÊIY ´ffdSX°fûd¿fIY Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ¶f°füSX ¸fb£¹f Ad°fd±f dU²ff¹fIY ÀfÔþ¹f ÀfSXfU¦fe ³fZ IYWXeÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dþ³f ¶f¨¨fûÔ IYû ´fbSXÀIYfSX ´fif~ WXbAf WX` CX³WXZÔ °fû JbVfe WXbBÊ WXe WX` »fZdIY³f ´fbSXÀIYfSX ÀfZ UÔd¨f°f SXWX³fZ Uf»fZ ¶f¨¨fûÔ IYû ·fe ¸ff¹fcÀf WXû³fZ IYe þøYSX°f ³fWXeÔ WX`Ü Af´f ·fe ¶fZWX°fSX WX`Ô ±fûOÞXf AüSX ´fi¹ffÀf IYSX³fZ IYe AfUV¹fIY°ff WX`Ü

Àff»f ·fSX ÀIcY»f ¸fZÔ WXbBÊ Vf`Ãfd¯fIY EUÔ ¦f`SX Vf`Ãfd¯fIY ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ ÀfRY»f°ff ´fif~ IYSX³fZ Uf»fZ Vf`»fe WXfCXÀf IZY ¶f¨¨fûÔ IYû ´fbSXÀIÈY°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX d³fQZVfIY SXfþeU SXÔþ³f, OXfg A³fb´f¸ff Óff ´fif¨ff¹fÊ IYd³fIYf ´ffd»f°f, ´fiVffÀfIY ´fi¸fûQ IbY¸ffSX Óff, IÈY°¹ff³fÔQ Óff EUÔ

dVfÃfIYûÔ ³fZ ¶f¨¨fûÔ IZY CX«U»f ·fdU¿¹f IYe IYf¸f³ff IYeÜ UWXeÔ SXûþ ´fd¶»fIY ÀIcY»f þe E¸f SXûOX dÀ±f°f dIYOXÐÀf ÀfZ¢Vf³f ¸f`Ô ·fe Ufd¿fÊIYû°ÀfU Àf¸ffSXûWX Af¹fûdþ°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¸fb£¹f Ad°fd±f IZY °füSX ´fSX ¸fWXf´füSX U`þ¹fÔ°fe JZdSX¹ff ³fZ ¶f¨¨fûÔ õfSXf ´fiÀ°fb°f dIYE ¦fE SXÔ¦ffSXÔ¦f IYf¹fÊIiY¸f IYe ÀfSXfWX³fe¹f IYeÜ SXÔ¦ffSXÔ¦f IYf¹fÊIiY¸f IZY °fWX°f ¶f¨¨fûÔ ³fZ ´ffg´f OXfÔÀf ¢»ffdÀfIY ³fÈ°¹f AfdQ ´fiÀ°fbd°f¹fûÔ ÀfZ ßfû°ffAûÔ IYû Ófc¸f³fZ ´fSX ¸fþ¶fcSX IYSX dQ¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ´fiVffÀfIY ´fi¸fûQ IbY¸ffSX Óff IYfIYf þe, A¸f³f A³fbSXf¦f , ¨´fidÀf´f»f BÔ¨ffþÊ SX¸fZVf IbY¸ffSX Óff, ´fifB¸fSXe ÀfZ¢Vf³f IYe BÔ¨ffþÊ SXZ¯fbIYf Óff AfdQ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ


08

LX´fSXf/ Àfe½ff³f ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

¸ffSX´feMX IYe ´fif±fd¸fIYe ÀUSXfþ/LX´fSXfÜ d´fL»fZ dQ³fûÔ ±ff³ffÃfZÂf IZY Àf°fþûOÞXf ¶ffþfSX ¸fZÔ Qû ´fÃfûÔ IZY ¶fe¨f WXbE dUUfQ IYû »fZIYSX QcÀfSXZ ´fÃf IYe AûSX ÀfZ ·fe ±ff³fZ ¸fZÔ ´fif±fd¸fIYe QþÊ IYSXfBÊ ¦fBÊ WX`Ü dþÀf¸fZÔ ´ffÔ¨f »fû¦fûÔ IYû ³ff¸fþQ Ad·f¹fböY ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü dUdQ°f WXû dIY ´ffÔ¨f RYSXUfSXe IYû ¸ff¸fc»fe dUUfQ IYû »fZIYSX Qû ´fÃfû IZY ¶fe¨f ¸ffSX´feMX IYe §fMX³ff WXû ¦fBÊ ±feÜ dþÀfIZY ¶ffQ ÀfZ Qû³fûÔ Qû³fûÔ ´fÃfû ¸fZÔ °f³ffU CX°´f³³f WXû ¦f¹ff ±ffÜBÀf ¸ff¸f»fZ IYû »fZIYSX EIY ´fÃf IYe AûSX ÀfZ ASXdUÔQ IbY¸ffSX dÀfÔWX ³fZ ´fif±fd¸fIYe QþÊ IYSXfBÊ ±feÜ UWXeÔ QcÀfSXZ ´fÃf IZY ¸fb³³ff SXf¹f IYe AûSX ÀfZ AfUZQ³f ´fif~ WXû³fZ WXû³fZ IZY ¶ffQ ´fbd»fÀf ³fZ ´fif±fd¸fIYe QþÊ IYSX ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f VfbøY IYSX Qe WX`Ü

EÀfOXeAû ³fZ dQ¹ff ¸fb£¹ff»f¹f ³f LXûOÞX³fZ IYf AfQZVf ÀUSXfþ/LX´fSXfÜ A³fb¸fÔOX»f ´fQfd²fIYfSXe ¸fPÞXüSXf ³fZ EIY AfQZVf ´fÂf þfSXe IYSX ´fiJÔOX À°fSXe¹f ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYû dIYÀfe ·fe ´fdSXdÀ±fd°f ¸fZÔ ¸fb£¹ff»f¹f ³fWXeÔ LûOÞX³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ff WX`Ü ´fiJÔOX dUIYfÀf ´fQfd²fIYfSXe, AÔ¨f»ffd²fIYfSXe, ´fiJ¯OX Af´fcd°fÊ ´fQfd²fIYfSXe, ¶ff»f dUIYfÀf ´fdSX¹fûþ³ff ´fQfd²fIYfSXe, ´fiJÔOX IYf¹fÊIiY¸f ´fQfd²fIYfSXe, ´fiJÔOX ÀfWXIYfdSX°ff ´fQfd²fIYfSXe Àf¸fZ°f A³¹f ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYû EIY AfQZVf ´fÂf þfSXe IYSX IYWXf ¦f¹ff WX` dIY UZ dIYÀfe ·fe ´fdSXdÀ±fd°f ¸fZÔ A³ffd²fIÈY°f øY´f ÀfZ ¸fb£¹ff»f¹f ³fWXeÔ LûOÞXZÔ¦fZ, A´f³fZ ¸fû¶ffB»f IYû WX¸fZVff dIiY¹ffVfe»f SXJZÔ¦fZ °f±ff IYfg»f IYSX³fZ ´fSX ¶ff°f IYSXZÔ¦fZÜ Àff±f WXe A²fe³fÀ±f IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ·fe BÀf d³fQZÊVf IYf ´ff»f³f IYSX³fZ IYû IYWXf ¦f¹ff WX`ÔÜ ¹fdQ IYûBÊ ´fQfd²fIYfSXe ¹ff IY¸fʨffSXe A³ffd²fIÈY°f øY´f ÀfZ ¸fb£¹ff»f¹f ÀfZ ¦ff¹f¶f SXWX°fZ WX`Ô AüSX ¸fû¶ffB»f ¶fÔQ ´ff¹ff þf°ff WX` A±fUf IYfg»f dIYE þf³fZ ´fSX ¸fû¶ffB»f ³fWXeÔ CXNXf°fZ WX`Ô °fû BÀfZ »ff´fSXUfWXe AüSX A³fbVffÀf³fWXe³f°ff ¸ff³f°fZ WXbE CX³fIZY dU÷Yð IYNXûSX A³fbVffÀfd³fIY IYfSXÊUfBÊ ´fifSXÔ·f IYe þfE¦feÜ EÀfOXeAû ¸fPÞXüSXf ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX SXf¹f ³fZ ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYû Àf¨fZ°f IYSX°fZ WXbE IYWXf WX` dIY WXû»fe IYf °¹füWXfSX Àff¸f³fZ WX`, BÔMXSX¸fedOXEMX IYe ´fSXeÃff ¨f»f SXWXe WX` °f±ff ¸f`dMÑIY IYe ´fSXeÃff WXû³fZ Uf»fe WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYf ´fiJÔOX ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ ¶f³fZ SXWX³ff Ad°f AfUV¹fIY WX`Ü EÀfOXeAû ¸fPÞXüSXf IZY õfSXf d³f¦fÊ°f BÀf AfQZVf ´fÂf IZY ¶ffQ ´fiJÔOX À°fSXe¹f ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ¸fZÔ WXOÞXIÔY´f ¸f¨ff WXbAf WX`Ü

d¶fþ»fe ¨fûSXe IZY dJ»ffRY ¨f»ff Ad·f¹ff³f ÀUSXfþ/LX´fSXfÜ ´fSXÀff-´fiJÔOX ´fSXÀfü³ff ¦ffaU ¸fZÔ d½fôb°f IY³fe¹f Ad·f¹fÔ°ff Àfb²ffÔÀfb ·fc¿f¯f ³fZ Lf´fZ¸ffSXe IYSX d¶fþ»fe d¶f»f ¶fIYf¹ff IYe AfSXû´f »f¦f°fZ WXbE QþʳfûÔ CX´f·fû¦f°ffAûÔ ´fSX þb¸ff³ffÊ »f¦ff°fZ WXbEÜ 50 d¶fþ»fe ¶fIYf¹fZ QfSXû IYû IY³fZ¢Àf³f IYfMX dQ¹ff ¦f¹ffÜSX¸ff¹f¯f SXf¹f 4267 ´fe°ff¸¶fSX SXf¹f 5892 SX§fb³ff±f SXf¹f 4053 dUV½f³ff±f SXf¹f 10693 WXSXZ³Qi SXf¹f 4249 dVfU VfÔIYSX 14142 SXf¸ff³fÔQ ¸ffÓfe 4447 dUþZÔQi ÀffWX 4919 Q¹ff»f ÀffWX 4377 AfdQ ´fSX þb¸ffʳff »f¹ffÜ

VfSXf¶f ²fa²û¶ffªf d¦fSXµ°ffSX À½fSXfªf/ÀfeUf³fÜ þe ¶fe ³f¦fSX ±ff³ff ÃfZÂf IZY VffWX¦fÔþ ¦ffaU ¸fZÔ Vfd³f½ffSX IYe SXfdÂf ¦fb~ Àfc¨f³ff IZY Af²ffSX ´fSX ´fbd»fÀf d³fSXeÃfIY ÀfWX ±ff³ff²¹fÃf »f»f³f IbY¸ffSX IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ¦fdNX°f Lf´fZ¸ffSXe Q»f ¸fZÔ Vffd¸f»f AUSX d³fSXeÃfIY ¸fbIZYVf IbY¸ffSX ´fb¿´fZ³Qi, VfdVfIYf³°f d°fUfSXe U ±ff³ff ´fbd»fÀf ¶f»f ³fZ Lf´fZ¸ffSXe IYSX°fZ WXbE 8 »feMXSX QZVfe ¸fWXbAf VfSXf¶f IZY Àff±f VffWX¦fÔþ ¦ffaU d³fUfÀfe IYfSXû¶ffSXe dQ³fZVf ¹ffQU IYû SXÔ¦fZ WXf±f d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ffÜ UWXea þe ¶fe ³f¦fSX ±ff³ff ¸fZÔ ´fQÀ±ffd´f°f AUSX d³fSXeÃfIY VfdVfIYfÔ°f d°fUfSXe IZY ¶f¹ff³f ´fSX VffWX¦fÔþ ¦ffgU d³fUfÀfe dQ³fZVf ¹ffQU, ÀfbSXZVf ´ffÀfe U VffWX´fbSX ¦ffaU d³fUfÀfe °ffSXf¸f°fe QZUe IYû ³ff¸fþQ IYSX°fZ WXbE ³fE VfSXf¶f Ad²fd³f¹f¸f 2016 IZY °fWX°f ´fif±fd¸fIYe QþÊ IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀf Àf³Q·fÊ ¸fZÔ ´fbd»fÀf d³fSXeÃfIY ÀfWX ±ff³ff²¹fÃf »f»f³f IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff IYe d¦fSXµ°ffSX VfSXf¶f IYfSXû¶ffSXe VffWX¦fÔþ ¦ffU d³fUfÀfe dQ³fZVf ¹ffQU IYû ´fbd»fÀf Ad·fSXÃff ¸fZÔ ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff þWXfh ÀfZ ³¹ff¹ff²feVf ³fZ þZ»f ·fZþ dQ¹ffÜ

IYfgCXÔdÀf»f ¸fZÔ¶fSX IZY d»fE 7 CX¸¸feQUfSXûÔ ³fZ dIY¹ff ³ff¸ffÔIY³f ÀUSXfþ/L´fSXfÜ þ¹f´fiIYfVf dUdU IZY dUd·f³³f ´feþe dU·ff¦fûÔ ¸fZÔ IYfgCXÔdÀf»f ¸fZÔ¶fSX IZY ´fQ ´fSX 7 CX¸¸feQUfSXûÔ ³fZ A´f³fe ³ff¸fþQ¦fe IYf ´f¨ffÊ QfdJ»f dIY¹ffÜ dUÄff³f ÀfÔIYf¹f ¸fZÔ ¨fÔQ³f IbY¸ffSX °f±ff À³fZWXf ´ffÔOXZ¹f IYfg¸fÀfÊ ¸fZÔ Àf³³fe IbY¸ffSX Àff¸ffdþIY dUÄff³f ¸fZÔ SXûWX¯fe IbY¸ffSXe, SXdUSXÔþ³f ´fi°ff´f, AfVfb°fû¿f IbY¸ffSX °f±ff ¸ff³fdUIYe ÀfÔIYf¹f ¸fZÔ Ad·f¿fZIY IbY¸ffSX ³fZ A´f³ff ³ff¸ffÔIY³f ´fÂf ·fSXf Ü

ÀUSXfþ/ L´fSXfÜ

dSXMXf¹fSX¸fZÔMX IZY ¶ffQ IYd¸fʹfûÔ IYû ´fZÔVf³f IYf »ff·f QZ³fZ AfdQ ´fi¸fbJ ¸ffÔ¦f WX`Ü SXdUUfSX IYû ÀffSX¯f IZY dþ»ff dUØf SXdWX°f ³¹ffd¹fIY ÀfÔ§f¿fÊ ¸fû¨ffÊ IZY A²¹fÃf ´fiûRZYÀfSX SXüVf³f IbY¸ffSX IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ EIY ¶f`NXIY Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊ dþÀf¸fZÔ ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ dUd·f³³f dþ»fZ IZY dUd·f³³f BÔMXSX À°fSXe¹f dUØf SXdWX°f IYfg»fZþûÔ IZY IY¸feÊ EIYdÂf°f WXbE Ü ¸f³fûþ U¸ffÊ ÀfÔIY»´f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀf ¶f`NXIY ¸fZÔ ¸ff²fU dÀfÔWX IYfg»fZþ, EÀfOXeEÀf IYfg»fZþ ,þ¸fb³ff dÀfÔWX IYfg»fZþ , ¸ffÓfe IYfg»fZþ , IZY Àfe IYfg»fZþ , ´fe E³f dÀfÔWX IYfg»fZþ, EÀfOXeEÀf IYfg»fZþ,¶fWXfQbSX´fbSX IYfg»fZþ, UfBÊ OXe ¶fe AfBþ IYfg»fZþ , ¸f±fbSXf IYfg»fZþ ,þUfWXSX»ff»f ³fZWXøY IYfg»fZþ ,ÀfÔþ¹f ¦ffÔ²fe IYfg»fZþ ,dVfU þ³f¸f SXf¹f IYfg»fZþ ,þ¦f»ff»f SXf¹f IYfg»fZþ, °f´fZV½fSX dÀfÔWX IYfg»fZþ, E¸f E»f IYfg»fZþ , SXf¸f þÔ¦f»f dÀfÔWX IYfg»fZþ ,SXf¸fÀfbÔQSX QfÀf IYfg»fZþ, E Ue AfSX OXe IYfg»fZþ , EÀf ¶fe OXe ¶fe IYfg»fZþ ,·fZ»Qe IYfg»fZþ °f±ff ÀfÔþ¹f ¦ffÔ²fe BÔMXSX IYfg»fZþ IZY IY¸feÊ CX´fdÀ±f°f WXbEÜ

l ´fVfbAûÔ IYe ¸fü°f QZJ ·fOÞXIZY ¦fif¸fe¯f l À±ffd³f¹f ´fbd»fÀf IZY dJ»ffRY ³ffSXZ¶ffþe

À½fSXfªf/ ÀfeUf³fÜ dþ»fZ IZY ¸f`SXUf ±ff³ff ÃfZÂf IZY dU»ffÀf´fbSX ¦ffaU IZY Àf¸fe´f ÀfZ IY³MXZ³fSX ¸fZÔ »fQZ 60 ´fVfbAûÔ IYû CX°´ffQ dU·ff¦f IYe MXe¸f ³fZ ´fIYOÞXfÜ þfÔ¨f MXe¸f VfSXf¶f °fÀIYSXe IZY SXûIY -±ff¸f IZY UfÀ°fZ °f»ffÀfe »fe »fZdIY³f °f»ffÀfe IZY QüSXf³f VfSXf¶f °fû ³fWXe d¸f»ff »fZdIY³f °fÀIYSXe UfÀ°fZ »fZ þf SXWXZ IÔYMXZ³fSX ¸fZÔ »fQZ ´fVfbAûÔ IYû MXe¸f ³fZ ¶fSXf¸fQ IYSX d»f¹ffÜ CX°´ffQ dU·ff¦f IZY ASXd½f³Q IbY¸ffSX dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dþ»fZ IZY ¸f`SXUf ±ff³ff ÃfZÂf IZY dU»ffÀf´fbSX ¦ffaU IZY Àf¸fe´f CX°´ffQ dU·ff¦f IYe MXe¸f ³fZ IÔYMXZ³fSX ¸fZÔ »fQZ VfSXf¶f WXû³fZ IYe Àf³QZWX ´fSX d¶f´fSXe°f dQVff ÀfZ Af SXWXe IÔYMXZ³fSX ¦ffOÞXe IZY ¨ff»fIY IYû ÷YIY³fZ IYf BVffSXf dIY¹ff °fû ¨ff»fIY ¦ffOÞXe »fZIYSX ÀfSX´fMX

·ff¦f³fZ »f¦ff °fû þfa¨f MXe¸f IYû AüSX ÀfÔQZWX ¶fPÞX ¦f¹ff dIY ´fcSXe IÔYMXZ³fSX VfSXf¶f ÀfZ ·fSXe WX` °fû IÔYMXZ³fSX ¦ffOÞXe IYf ´feLf IYSX³ff VfbøY IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ»fZdIY³f ´feLf IYSX SXWXZ MXe¸f IYe ¦fd°fdUd²f IYû QZJ ¨ff»fIY AüSX J»ffÀfe Af¦fZ IbYL QcSXe ´fSX þfIYSX IÔYMXZ³fSX IYû ÀfOÞXIY IZY dIY³ffSXZ »f¦ffIYSX Qû³fû RYSXfSX WXû

¦fEܶffQ ¸fZÔ þfa¨f MXe¸f ³fZ IÔYMXZ³fSX IYe °f»ffVfe »fe °fû CXÀf¸fZÔ °fÀIYSXe IZY d»f¹fZ »fZ þf SXWXZ IYSXe¶f 60 Qb²fføY ´fVfbAûÔ IYû ¶fOÞXZ WXe ¶fZSXWX¸fe ÀfZ ¶ffÔ²fIYSX SXJf ¦f¹ff ±ffÜ UWXeÔ ´fi°¹fÃfQdVfʹfûÔ IZY A³fbÀffSX IbYL ´fVfbAû IYe ¸fü°f ·fe WXû ¨fbIYe ±fe Ü ¶ffQ ¸fZÔ CXöY ´fVfbAûa IYe ¶fSXf¸fQ¦fe

dU²ff¹fIY ³fZ ¶fZMXZ IYf IYSXf¹ff QWXZþ¸fböY dUUfWX ´fSXUZþ A£°fSX

À½fSXfªf/ÀfeUf³fÜ d¶fWXfSX ¸fZÔ QWXZþ ¸fböY dUUfWX IYf d¶f¦fb»f RcYÔIY³fZ Uf»fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX IZY WXf±fûÔ IYû ¸fþ¶fc°f IYSX³fZ IZY d»fE ¶fOÞXWXdSX¹ff dU²ff³fÀf·ff IZY þQ¹fc dU²ff¹fIY V¹ff¸f¶fWXfQbSX dÀfÔWX ³fZ ·fe IY¸fSX IYÀf d»f¹ff WX`Ü dU²ff¹fIY V¹ff¸f¶fWXfQbSX dÀfÔWX IZY ¸fbdJ¹ff ´fbÂf ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX dÀfÔWX IYf dUUfWX ·fe d¶f³ff QWXZþ AüSX °ff¸fÓff¸f IZY d¶f³ff dUV½f´fidÀfð ¦fû´ff»f¦fÔþ dþ»fZ IZY ±ffUZ ¸ffa ·fUf³fe IZY ¸fÔdQSX ¸fZÔ U`dQIY ¸fÔÂfû¨¨ffSX¯f IZY ¶fe¨f ÀfÔ´f³³f WXbAfÜ BÀf AfQVfÊ dUUfWX ¸fZÔ IYBÊ þ³f´fid°fd³fd²f U dUd·f³³f Q»fûÔ IZY ³fZ°ff Vffd¸f»f WXbEÜ ¶f°ff QZÔ dIY ¶fOÞXWXdSX¹ff dU²ff¹fIY dUd·f³³f AfIZYÊÀMÑf ¸fZÔ ¶ff»f-¶ff»ffAûÔ IZY Àff±f CXØfSX ´fiQZVf IZY ¸fVfWXcSX ·fûþ´fbSXe ¦ff¹fIY dQ³fZVf »ff»f ¹ffQU CXRYÊ d³fSXWXbAf IZY ¦fe°f "LbLb³fSXû IYf IYSX¶fc °fZ»f ¦f¸fIYüAf" þ`ÀfZ ¦fe°f ´fSX IY¸fSX »f¨fIYf³fZ ´fSX Af°fbSX dU²ff¹fIY WX¸fZVff ÀfZ ÀfbdJʹfûÔ ¸fZÔ SXWXZ WX`ÔÜ »fZdIY³f

ÀfÔdU²ff³f ¶f¨ffAûÔ ¹ffÂff EIY dQJfUf : ¦fbçc

ÀUSXfþ/L´fSXfÜ ´fbÂf¸fûWX ¸fZÔ »ff»fc ´fiÀffQ ¹ffQU ²fÈ°fSXf¿MÑX IYe ·fcd¸fIYf ¸fZÔ WXû ¦fE WX`Ô AüSX UZ SXfþQ IYf dU³ffVf IYSXf IYSX WXe LûOÞXZÔ¦fZ CXöY ¶ff°fZÔ ¹fbUf þQ¹fc ÀffSX¯f IZY dþ»ff A²¹fÃf ¦fbçc dÀfÔWX ³fZ ´fiZÀf dUÄfd~ þfSXe IYSXIZY IYWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf WX` dIY dþÀf ´fiIYfSX °fZþÀUe IZY Àf·ff ¸fZÔ ¦f`SX »ffBÀfZÔÀfe WXd±f¹ffSXûÔ ÀfZ RYf¹fdSXÔ¦f dIY¹ff ¦f¹ff EUÔ Af°fÔIY ´f`Qf IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYe ¦fBÊ d¶fWXfSX IYe þ³f°ff þf³f SXWXe WX` dIY »ff»fc IZY VffÀf³f IYû QZJ ¨fbIYe WX` CX³fIZY VffÀf³fIYf»f IZY IbYVffÀf³f ÀfZ ´fcSXe °fSXWX ÀfZ d¶fWXfSX IYe þ³f°ff UfdIYRY WX` Ü dþÀfIYû ÀfÔdU²ff³f IYf þf³fIYfSXe ³fWXeÔ WX` UWX ÀfÔdU²ff³f ¶f¨ffAû ¹ffÂff d³fIYf»f SXWXf WX` °fZþÀUe ¹ffQU 28 Àff»f IYe CX¸fi ¸fZÔ 28 WXþfSX IYSXûOÞX IYf ÀfÔ´fdØf IYf ¸ffd»fIY WX`Ü dþÀf Q»f IYe ¶fbd³f¹ffQ ·fiáf¨ffSX §fûMXf»fûÔ IYe AfIÔY°fX ¸fZÔ OXc¶ff WXbAf WXû CX³f »fû¦fûÔ ´fSX d¶fWXfSX IYe þ³f°ff I`YÀfZ dUV½ffÀf IYSX ÀfIY°fe WX`Ô Ü

BÀf ¶ffSX UZ Àff¸ffdþIY IbYSXed°f¹fûÔ IYû d¸fMXf³fZ IYû »fZIYSX dRYSX ÀfZ ÀfbdJʹfûÔ ¸fZÔ Af ¦fE WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ QWXZþ ¸fböY dUUfWX EUÔ Àff¸ffdþIY IbYSXed°f¹fûÔ IYû d¸fMXf³fZ IZY d»fE Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff WX`Ü ³fe°feVf IbY¸ffSX IZY BÀf Ad·f¹ff³f IYû ÀfRY»f ¶f³ff³fZ IZY d»fE ¸ff³fU ßfÈÔJ»ff ¸fZÔ þ¶f dU²ff¹fIY JOÞXZ WXbE ±fZ AüSX »fû¦fûÔ ÀfZ A´f³fZ ´fbÂf IYe VffQe ¸fZÔ QWXZþ ³fWXeÔ »fZ³fZ IYe ¶ff°f IYWXIYSX Vf´f±f »fZ SXWXZ ±fZ °f¶f IY°ffSX ¸fZÔ JOÞXZ »fû¦f CX³fIYe ¶ff°fûÔ IYû ¸fþfIY ¸fZÔ CXOÞXf dQ¹ff ±ffÜ BÀf ¸füIZY ´fSX þ¶f dU²ff¹fIY

V¹ff¸f¶fWXfQbSX dÀfÔWX ÀfZ ´fcLf ¦f¹ff °fû CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY A¨LZ IYf¸f IYe VfbøYAf°f §fSX ÀfZ WXû³fe ¨ffdWXEÜ BÀfd»fE ´fdSXUfSX Uf»fûÔ IYe ÀfWX¸fd°f ÀfZ ¹fWX d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ffÜ QWXZþ EIY Àff¸ffdþIY IbYSXed°f¹ffÔ WX` dþÀfZ J°¸f IYSX³fZ IZY d»fE Àf¶fIYû Af¦fZ Af³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü BÀfd»fE WX¸f³fZ dU¨ffSX dIY¹ff WX` dIY VffQe d¶f³ff QWXZþ AüSX ¶f¦f`SX °ff¸fÓff¸f IZY dIY¹ff þf¹fZÜ dþÀfÀfZ Àf¸ffþ ¸fZÔ EIY A¨Le Àf³QZVf þf¹fZ AüSX d¶fWXfSX ¸fZÔ QWXZþ ¸fböY dUUfWX IYf d¶f¦fb»f RcYÔIY³fZ Uf»fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe d³f°feVf IbY¸ffSX IZY WXüÀf»fZ AüSX ¶fb»fÔQ WXûÜ

IYe Àfc¨f³ff þ`ÀfZ WXe AfÀf-´ffÀf IZY ¦fif¸fe¯fûÔ IYû »f¦fe °fû Àf`IYOÞXû IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¦fif¸fe¯f BIYÿf WXû ¦fE °f±ff IÔYMXZ³fSX ¸fZÔ »fQZ ´fVfbAûa IYe ¸fü°f IYû QZJ ¦fif¸fe¯fûÔ IYf AfIiYûVf ·fOÞXIY ¦fEÜ AfIiYûdVf°f »fû¦fûÔ IYf ¹fWX ·fe IYWX³ff ±ff dIY A¦fSX VfSXf¶f WXû³fZ IYe VfIY IZY ¶fbd³f¹ffQ ´fSX CX°´ffQ IYe MXe¸f þfa¨f ³fWXea IYSX°fe °fû °fÀIYSXe IZY d»f¹fZ »fZ þf SXWXZ ´fVfbAûa IYe ¶fSXf¸fQ¦fe Vff¹fQ ³fWXe WXû°feÜ ¶ffQ ¸fZÔ WXû WXÔ¦ff¸ff IYe Àfc¨f³ff ´fSX À±ffd³f¹f ¸f`SXUf ±ff³ff IYe ´fbd»fÀf MXe¸f ¸füIZY ´fSX ´fWXba¨fe AüSX AfIiYûdVf°fûÔ IYû

UfWX³f ¨fûSXûÔ IYû dIY¹ff ¦f¹ff d¦fSXµ°ffSX ÀUSXfþ/L´fSXfÜ ÀffSX¯f ´fbd»fÀf ³fZ ¦fb~ Àfc¨f³ff IZY Af²ffSX ´fSX Lf´fZ¸ffSXe IYSX AU`²f VfSXf¶f IZY Àff±f ¶ffBIY ¨fûSX d¦fSXûWX IYf CXòZQ³f dIY¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf ³fZ Lf´fZ¸ffSXe ¸fZÔ 16 »fû¦fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`Ü þ¶fdIY 7 ¶ffBIY AüSX 355 »feMXSX AU`²f ¸fWXbAf VfSXf¶f ¶fSXf¸fQ dIYE WX`Ü BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE ´fbd»fÀf A²feÃfIY WXSXdIYVfûSX SXf¹f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fbd»fÀf ³fZ OXûSXe¦fÔþ ±ff³ffÔ°f¦fÊ°f Lf´fZ¸ffSXe IYSX UfWX³f ¨fûSX d¦fSXûWX IYf CXòZQ³f dIY¹ff WX`Ü BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ 16 »fû¦fûÔ IYû OXûSXe¦fÔþ, dSXUe»f¦fÔþ AüSX ³f¦fSX ±ff³ff ÃfZÂf ÀfZ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIYû »fZIYSX EÀfAfBÊMXe IYf ¦fNX³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ dþÀfZ ÀfRY»f°ff d¸f»fe WX`. BÀf Lf´fZ¸ffSXe ¸fZÔ ¶ffBIY ¨fûSX d¦fSXûWX IZY ÀfSX¦f³ff IYû ·fe ´fIYOÞXf ¦f¹ff WX`Ü CXÀfIYe d³fVff³fQZWXe ´fSX A»f¦f A»f¦f »fû¦fûÔ IZY ´ffÀf ÀfZ 7 ¶ffBIYûÔ IYû ¶fSXf¸fQ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü Àff±f WXe B³f¸fZÔ ÀfZ IbYL IZY ´ffÀf ÀfZ AU`²f ¸fWXbAf VfSXf¶f ·fe ¶fSXf¸fQ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü EÀf´fe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Àf·fe d¦fSXµ°ffSX IYû þZ»f ·fZþ þf SXWXf WX`. EÀfAfBÊMXe IYe MXe¸f IYû ´fbSXÀIÈY°f IYSX³fZ IYe A³fbVfÔÀff IYe þfE¦feÜ

ÀUSXfþ/LX´fSXfÜ ±ff³ff ÃfZÂf IZY WXIY¸ff ¦ffÔU ¸fZÔ EIY ½¹fdöY IYe CXIYÀfZ ·ffB¹fûÔ ³fZ WXe ¸ffSX´feMX IYSX WX°¹ff IYSX VfU IYû þ»ff³fZ þf SXWXZ ±fZ, ´fbd»fÀf IYû Àfc¨f³ff d¸f»fe °fû ´fbd»fÀf ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fe ´fbd»fÀf IYû QZJ°fZ WXe §fSX IZY Àf·fe ÀfQÀ¹f §fSX ¶fÔQ IYSX IYSX RYSXfSX WXû ¦fEÜ BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ¸feNXZ´fbSX d³fUfÀfe QRYQfSX SXf¸f ¶fOÞXfBÊ SXf¹f ³fZ ´fif±fd¸fIYe QþÊ IYSXfBÊ WX` dþÀf¸fZÔ IYWXf WX` dIY Àfc¨f³ff d¸f»fe dIY WXIY¸ff d³fUfÀfe ²feSXZ³Qi SXf¹f IYe WX°¹ff IYSX Qe ¦fBÊ WX`Ü Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ WXIY¸ff ´fWXbÔ¨fZ °fû QZJf dIY CX³fIZY ·ffBÊ õfSXf WX°¹ff IYSX Qe ¦fBÊ WX` EUÔ VfU IYû þ»ff³fZ IZY d»fE »fZ þf SXWXZ ±fZÜ ±ff³ff ´fi·ffSXe IYû BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ Àfc¨f³ff QeÜ ¸füIZY ´fSX BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fbd»fÀf ³fZ CX³fIZY ·ffBÊ SXdUÔQSX IbY¸ffSX dÀfÔWX AüSX QZUZÔQi dÀfÔWX IYû ³ff¸fþQ Ad·f¹fböY ¶f³ff¹ff WX`Ü ±ff³ff²¹fÃf SX¸fZVf ¸fWX°fû ³fZ IYWXf IYe Lf´fZ¸ffSXe IYe þf SXWXe WX`Ü

Vf`Ãfd¯fIY ´fi¦fd°f ¸fZÔ ÀIcY»f IYf ¹fû¦fQf³f W`X AWX¸f: EÀfOXeAû

WXû»fe dIYOXÐÀf ÀIcY»f IYf ²fc¸f-²ff¸f ÀfZ ¸f³ff Ufd¿fÊIYû°ÀfU ÀUSXfþ/L´fSXfÜ WXü»fe dIYOXÐÀf BÔMXSX³fZVf³f»f ÀIcY»f ¸fZÔ Qe´f ´fiªU»f³f IYSX ¸fb£¹f Ad°fd±f EUÔ UdVfá Ad°fd±f¹fû ³fZ IYf¹fÊIiY¸f IYf CXîfMX³f dIY¹ff Ü A÷Y¯f IbY¸ffSX, EOXeE¸f L´fSXf, EÀfOXe¹fû ÀfQSX ¨fZ°f ³ffSXf¹f¯f SXf¹f , ¶f¶f³f dÀfÔWX ,´fcUÊ ´fif¨ff¹fÊ þ¦fQ¸f IYfg»fZþ L´fSXf ,d³fQZÊVfIY Àf°¹fZ³Qi IbY¸ffSX Vf¸ffÊ ¶f¸fʳf ,AüSX ´fif¨ff¹fÊ OXfg ´fiIYfVf AüSX AfVfb°fû¿f ³ff±f ,dQ»fe´f IbY¸ffSX Vf¸ffÊ, Àfb³fe»f IbY¸ffSX Vf¸ffÊ Àf¸fZ°f IYBÊ ¦f¯f¸ff³¹f ¸füþcQ ±fZ ÜUWXe ´fif¨ff¹fÊ OXfg ´fiIYfVf ³fZ A´f³fZ ÀUf¦f°f ·ff¿f¯f ¸fZÔ dUôf»f¹f IZY dUIYfVf IYe ¨f¨ffÊ IYeÜ UWXe d³fQZÊVfIY Àf°¹fZ³Qi IbY¸ffSX Vf¸ffÊ ¶f¸fʳf õfSXf Ad°fd±f¹fûÔ IYû ´fi°feIY d¨f‰X ·fZÔMX dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àff±f WXe ´fÂfIYfSX AfVfb°fû¿f ³ff±f ³fZ IYWXf dIY ¹fZ dUôf»f¹f IYfRYe DY¨ffB¹fûÔ IYf dVfJSX ´fif~ IYSXZ¦ffÜ UWXeÔ Àf·fe

Ad°fd±f¹fûÔ ³fZ dUôf»f¹f IZY CXªþU»f ·fdU¿¹f IYe IYf¸f³ff IYe WX`Ü Àf·fe ³fZ A´f³fZ A´f³fZ ÀfÔQZVf ·ff¿f¯f ¸fZÔ LfÂfû IYû ÀfU»fÔ¶fe ¶f³f³fZ WXZ°fb ÀUÂfÔ°f øY´f ÀfZ dVfÃff ´fif~ IYSX³fZ IYe ´fiZSX¯ff Qe Af²fbd³fIY ¹fb¦f þZ ¶f¨¨fZ QcSXúdá SXJ³fZ Uf»fZ EUÔ IY»ff ,ÀffdWX°¹f ,dUÄff³f EUÔ A³¹f ÃfZÂf ¸fZÔ Àf¶fÀfZ Af¦fZ WX`Ô IZYU»f B³WXZÔ ÀfWXe dQVff d³fQZÊVf IYe AfUV¹föYf WX`Ô Ü dUôf»f¹f IZY LfÂf LfÂffAûÔ ³fZ dUd·f³³f ´fiIYfSX IZY ¦fe°f ¦ffE ³fÈ°¹f ´fiÀ°fb°f dIY¹fZ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¸fb£¹f AfIY¿fʯf IYf IZYÔQi SXWXf þb¸f¸fSX ´f»»fû »fMXIZY ²f³fe ¨fb³fdSX¹ff B°¹ffdQ SXWXf, UWXe dUôf»f¹f IZY ¶f¨¨fûÔ ³fZ IYf¹fÊIiY¸f IYe Vfû·ff ¶fPÞXf¹ff dþÀfIZY ³ff¸f WX` A»fIYf, d´fi¹fÔIYf, IYdU°ff, ¦fbÔþ³f, ³fZWXf, SXûVf³fe, Ad¸¶f°f ,³fZWXf UfdÀfRY B°¹ffdQ CX´fdÀ±f°f ±fZܲ¹ff³fUfQ Äff´f³f Àf°¹fZ³Qi IbY¸ffSX Vf¸ffÊ ³fZ dIY¹ff Ü

CX´fdÀ±fd°f IYû »fZIYSX IYBÊ LfÂf ³fZ°ff ³ff¸ffÔIY³f ÀfZ WX` UÔd¨f°f Àf¸fÀ¹ff

OXfg.Àfb³fe»f ´fiÀffQ ÀUSXfþ/L´fSXfÜ SXfþ³fed°f IYe ´fWX»fe ´ffNXVff»ff ¸ff³fZ þf³fZ Uf»fZ LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU ¸fZÔ dUþ¹fe §fûd¿f°f WXû³ff ´fi°¹fZIY LfÂf ³fZ°ff IYf Àf´f³ff WXû°ff WX` »fZdIY³f þ¹f´fiIYfVf dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX WXû SXWXZÔ LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU ¸fZÔ U¦fûÊÔ ¸fZÔ 75 ´fid°fVf°f CX´fdÀ±fd°f IYû »fZIYSX IYBÊ ÀfÔ¦fNX³f IZY ³fZ°ff ¨fb³ffU ´fcUÊ WXe AfCXMX WXû þf SXWXZÔ WX`ÔÜ Af¦ff¸fe 19 RYSXUSXe IYû LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU IYSXf³fZ IYe Ad²fÀfc¨f³ff dUV½fdUôf»f¹f õfSXf þfSXe IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¨fb³ffU IYû »fZIYSX Àf·fe 21 ¸fWXfdUôf»f¹f °f±ff ´feþe dU·ff¦fûÔ õfSXf ¸f°fQf°ff Àfc¨fe IYf ´fiIYfÀf³f ·fe IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`ÔÜ UWXeÔ 19 RYSXUSXe °fIY IYfg»fZþ U dUdU ¸fZÔ Af¨ffSX ÀfÔdWX°ff »ff¦fc IYSX Qe ¦fBÊ WX`ÔÜ IYBÊ LfÂf ÀfÔ¦fNX³f ´fWX»fZ »fÔd¶f°f

´fSXeÃff IYû ´fifSXÔ·f IYSX³fZ U CXÀfIZY ¶ffQ ¨fb³ffU IYSXf³fZ IYe ¸ffa¦f IYû »fZIYSX ´fiQVfʳf IYSX SXWXZÔ WX`ÔÜ CX²fSX EIY Af²f LfÂf ÀfÔ¦fNX³f IYû LûOÞXIYSX Àf·fe ÀfÔ¦fNX³f BÀf ¨fb³ffU IZY dUSXû²f ¸fZÔ JOÞXZ WX`Ô Ü þZ´fedUdU A´f³fZ À±ff´f³ff IYf SXþ°f þ¹fÔ°fe U¿fÊ ¸f³ff SXWXf WX` Ü »fZdIY³f dUdU ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX WXû SXWXZ LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU IYû »fZIYSX »fÔ¶fZ AVfZÊ ÀfZ LfÂf ³fZ°ff BÀfIYf BÔ°fþfSX IYSX SXWXZÔ ±fZ Ü Àf·fe ´fi¸fbJ ÀfÔ¦fNX³fûÔ IZY LfÂf ³fZ°ff d³fUfÊd¨f°f ´fi¸fbJ ´fQ IYû WXfdÀf»f IYSX³fZ IZY d»fE °f`¹ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ þbMXZ ±fZÜ »fZdIY³f d³f¹f¸fûÔ IYe ¨fÔ¦fb»f IZY IYfSX¯f UZ BÀf ¨fb³ffUe Àf¸fSX ¸fZÔ IcYQ³fZ ÀfZ UÔd¨f°f WXû SXWXZÔ WX`ܦf°f dQ³fûÔ EIY ÀfÔ¦fNX³f IZY LfÂf ³fZ°ff WXfBÊ IYûMXÊ ¸fZÔ ¹ffd¨fIYf Qf¹fSX IYSX ¨fbIZY WX`Ô dIY dRY»fWXf»f ¨fb³ffU ´fSX SXûIY »f¦ff¹ff þf ÀfIZYÔÜ CX²fSX SXdUUfSX IYû dUdU °f±ff IYfg»fZþûÔ ¸fZÔ ¨fb³ffU IYû »fZIYSX ³ff¸ffÔIY³f ´fÂf QfdJ»f IYSX³fZ IYf IYf¹fÊ dIY¹ff

¦f¹ffÜ12 RYSXUSXe IYû ³ff¸ffÔdIY°f ´fÂfûÔ IYe þfÔ¨f °f±ff ³ff¸f Uf´fÀfe °f±ff U`²f ´fi°¹ffdVf¹fûÔ IZY ³ff¸f IYe §fû¿f¯ff IYe þf¹fZ¦fe Ü þZ´fedUdU ÃfZÂff³°f¦fÊ°f dUdU IZY Àf·fe R`YIY»MXe ¸fZÔ EIY-EIY ´fid°fd³fd²f EUÔ Àf·fe IYfg»fZþûÔ ¸fZÔ ´fiZdÀfOXZÔMX, þ³fSX»f ÀfZIiYZMÑe, UfBÀf ´fiZdÀfOXZÔMX, þfgBÔMX ÀfZIiYZMÑe, MÑZþSXSX, °f±ff IYfgCXÔdÀf»f ¸fZ¸¶fSX IZY d»fE 19 RYSXUSXe IYû ¸f°fQf³f WXûÔ¦fZÜ ¨fb³ffU ¸fZÔ ³ffgd¸f³fZVf³f IYSX³fZ Uf»fZ ´fi°¹ffdVf¹fûÔ IYû Vf´f±f ´fÂf ·fe Ad³fUf¹fÊ dIY¹ff ¦f¹ff WX`ÔÜ dþÀfIZY A³fbÀffSX UZ Àf·fe AfUV¹fIY þf³fIYfSXe IYû §fûd¿f°f IYSXZÔ¦fZÜ Vf´f±f ¸fZÔ CX¸¸feQUfSXûÔ IYû ¹fWX §fû¿f¯ff

UÔd¨f°fûZÔ IYe AfUfþ ±fZ þ³f³ff¹fIY U þ¦fQZU: ·fcQZU l ¸f³fb¿¹f IYf °feÀfSXf ³fZÂf WX` dVfÃff

´fb¯¹fd°fd±f d½fVû¿f

¶f³fIYSX Vfûd¿f°f ´fedOÞX°f þ³f°ff IYû Àff¸fÔ°fUfdQ¹fûÔ õfSXf PXf¹fZ þf SXWXZ þb»¸f ÀfZ CX³WXZÔ ¸fböY IYSXf³fZ AüSX CXÀfIZY WXIY EUÔ ¸ff³f Àf¸¸ff³f IZY d»fE þWXf³ff¶ffQ IZY IbY±ffÊ ´fiJ¯OX ´fSX ´fiQVfʳf IYSX°fZ WXbE A´f³fe IbY¶ff³feÊ Qe °fû QcÀfSXe AûSX þ³f³ff¹fIY IY´fcSXeÊ NXfIbYSX ³fZ Q¶fZ IbY¨f»fZ »fû¦fûÔ IYû Àf¸ffþ IYe ¸fb£¹f ²ffSXf ÀfZ þûOÞX IYSX DYh¨f-³fe¨f EUÔ A¸feSXe-¦fSXe¶fe IYe

Àf¸fÓff ¶fbÓff IYSX ¸ff¸f»ff IYû VffÔ°f IYSXf¹ffÜ BÀf ¶ff¶f°f EEÀf´fe IYfd°fÊIZY Vf¸ffÊ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fVfbAûa ÀfZ »fQZ IÔYMXZ³fSX IYû CX°´ffQ dU·ff¦f IYe MXe¸f ³fZ À±ff³fe¹f ´fbd»fÀf IYû ÀfüÔ´f Qe WX` Ü ßfe Vf¸ffÊ ³fZ ¶f°ff¹ff IYe ¶fSXf¸fQ ´fVfbAû IYû dþ»ff ¦füVff»ff IYû IYf³fc³f³f PXÔ¦f ÀfZ ÀfüÔ´fe þfE¦feÜ UWXea ¶fSXf¸fQ IÔYMXZ³fSX ³f¸¶fSX IZY Af²ffSX ´fSX IÔYMXZ³fSX ¸ffd»fIY ,¨ff»fIY U J»ffÀfe IYû À±ffd³f¹f ±ff³ff ¸fZÔ IYf¹fÊSX°f ´fbd»fÀf ´fQfd²fIYfSXe IZY ¶f¹ff³f ´fSX ´fVfb IbY÷YSX°ff Ad²fd³f¹f¸f IZY AÔ°f¦fÊ°f ´fif±fd¸fIYe QþÊ IYSX Af¦fZ IYe IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ IYe ´fidIY¹ff ¨f»f SXWXe WX`Ü A³fbÀfÔ²ff³f IZY IiY¸f ¸fZÔ ¹fWX À´fá WXû þf¹fZ¦ff dIY °fÀIYSXe IZY d»fE »fZ þf SXWXZ ´fVfb IYü³f Àff °fÀIYSX IYf WX` °f±ff RYSXfSX ¨ff»fIY U J»ffÀfe IYü³f ±ffÜ

WX°¹ff IYSX VfU IYû þ»ff³fZ þf SXWXZ ±fZ Qû¿fe ´fbd»fÀf ³fZ IYe ´fif±fd¸fIYe

¸ff¸f»ff þ¹f´fiIYfVf dUV½fdUôf»f¹f IZY LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU IYf, 75 IZY RZYSXZ ¸fZÔ §fSXe SXWX ³f þf¹fZÔ LfÂf ³fZ°ffAûÔ IYe ¶f³fdOX¹ff

ÀfÔIY»´f dQUÀf IZY øY´f ¸fZÔ ¸f³fe þ³f³ff¹fIY IY´fcSXeÊ U þ¦fQZU ´fiÀffQ IYe þ¹fÔ°fe

ÀUSXfþ/L´fSXfÜ SXf¿MÑXe¹f »fûIY Àf¸f°ff ´ffMXeÊ ÀffSX¯f IZY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ dVfU CX°ÀfU UfdMXIYf SXf¸f³f¦fSX ¸fZÔ d¶fWXfSX »fZd³f³f A¸fSX VfWXeQ þ¦fQZU ´fiÀffQ EUÔ þ³f³ff¹fIY IY´fcSXeÊ NXfIbYSX IYe þ¹fÔ°fe ÀfÔIY»´f dQUÀf IZY øY´f ¸fZÔ ¸f³ffBÊ ¦fBÊ Ü IYf¹fÊIiY¸f IYf CXîfMX³f SXf»fûÀf´ff d¶fWXfSX IZY A²¹fÃf ·fcQZU ¨fü²fSXe ´fcUÊ ÀffÔÀfQ EUÔ Ad°f d´fLOÞXf ´fiIYûâ d¶fWXfSX SXf»fûÀf´ff IZY A²¹fÃf SXf¸fZV½fSX IbY¸ffSX ¸fWX°fû CXRYÊ ´f´´fc IZY õfSXf ÀfÔ¹fböY ÷Y´f ÀfZ Qe´f ´fiªUd»f°f IYSX IYe ¦fBÊÜ CXîfMX³f IZY ¶ffQ A¸fSX VfWXeQ þ¦fQZU ´fiÀffQ EUÔ þ³f³ff¹fIY IY´fcSXeÊ NXfIbYSX IZY °f`»f d¨fÂf ´fSX ¸ff»¹ff´fʯf IZY ¶ffQ ³fZ°ffAûÔ ³fZ Àf¸ffSXûWX IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY EIY °fSXRY þWXfÔ A¸fSX VfWXeQ þ¦fQZU ´fiÀffQ ¸fbIYûÔ IYe Uf¯fe EUÔ Qd»f°fûÔ Vfûd¿f°fûÔ IZY ¸fVfeWXf

´fMX³ff

Àfû¸f½ffSXX, 12 RYSX½fSXeX, 2018

´fVfbAûÔ ÀfZ ·fSXf IÔYMXZ³fSX WbXAf ªf¶°f, AfIiYûdVf°f WbXE ¦fif¸fe¯f

dUØfSXdWX°f IYd¸fʹfûÔ ³fZ »f¦ff¹fe ¦fbWXfSX Àf·ff ÀffSX¯f dþ»ff dUØf SXdWX°f dVfÃffIY¸feÊ õfSXf SXdUUfSX IYû VfWXSX IZY dVfVfb ´ffIYÊ ¸fZÔ EIY AfUV¹fIY ¶f`NXIY Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊÜ BÀf AUÀfSX ´fSX dUØf SXdWX°f dVfÃfIY IYd¸fʹfûÔ õfSXf EIY Àf·ff IYf ·fe Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dU²ff³f ´fdSX¿fQ IZYQfSX³ff±f ´ffÔOXZ IZY Àf¸fÃf Àf·fe IYd¸fʹfûÔ ³fZ A´f³fZ dUd·f³³f ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZIYSX CX³WXZÔ EIY À¸ffSX¯f ´fÂf ÀfüÔ´ff °f±ff BÀf ¸ffÔ¦f ´fÂf ´fSX Af¦ff¸fe dU²ff³fÀf·ff ÀfÂf ¸fZÔ NXûÀf IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ IYf ¦fbWXfSX »f¦ff¹feÜ IYd¸fʹfûÔ ³fZ dVfVfb´ffIYÊ ÀfZ ´fdSXÀfQ³f °fIY ´f`Q»f þb»fcÀf d³fIYf»ffÜ dUØf SXdWX°f ³¹ffd¹fIY ¸fû¨ffÊ ³fZ ¸ffa¦f SXJf dIY ÀfSXIYfSX õfSXf dUØf SXdWX°f dVfÃfIY IYd¸fʹfûÔ IZY d»fE ´fcUÊ ´fcUÊ ÀfZ d³f²ffÊdSX°f UZ°f³f¸ff³f IYû AdU»fÔ¶f »ff¦fc »ff¦fc IYSX³fZ , U¿fÊ 2014 ÀfZ 2017 °fIY IZY »fÔd¶f°f A³fbQf³f SXfdVf IYf EIY¸fbV°f ·fb¦f°ff³f IYSX³fZ, ÀfZUfd³fUÈdØf IYe Af¹fb 7 ÀfZ 65 U¿fÊ IYSX³fZ, IYd¸fʹfûÔ IYe ÀfZUf ÀfSXIYfSXe ÀfÔU¦fÊ ¸fZÔ Àf¸ff¹fûdþ°f IYSX³fZ ,

www.swarajlive.com

JfBÊ IYû ´ffMX³fZ IYf þû IYf¹fÊ dIY¹ff BÀfd»fE ¹fZ »fû¦f Afþ ·fe ´fcª¹f³fe¹f WX`Ü þ³f³ff¹fIY IY´fcSXeÊ NXfIbYSX A´f³fZ ¸fb£¹f¸fÔdÂf°U IYf»f ¸fZ ¦fSXe¶fûÔ IZY §fSX ¸fZ dVfÃff IYe ª¹fûd°f þ»ff³fZ IZY d»fE ¸f`dMÑIY °fIY dIY ´fPÞXfBÊ d³f:Vfb»IY IYSX dQ¹ff °f±ff ´ffÀf dUQfCXMX BÔd¦»fVf IYf ¸f`dMÑIY ´fSXeÃff ¸fZÔ ´fifU²ff³f dIY¹ff °ffdIY ¦fSXe¶fûÔ IZY ¶f¨¨fZ ·fe (´fiUZdVfIYf)¸f`dMÑIY

CXØfe¯fÊ WXû ÀfIZYÔÜ ´fiQVZ f A²¹fÃf ·fcQZU ¨fü²fSXe ³fZ IYWXf dIY dVfÃff ¸f³fb¿¹f IYf °feÀfSXf ³fZÂf WX`Ü BÀfIZY d¶f³ff ¸f³fb¿¹f ´fc¯fÊ øY´f ÀfZ AfþfQ ³fWXe WX`ÜBÀfZ þ³f³ff¹fIY IY´fcSXeÊ NXfIbYSX ³fZ ´fWX¨ff³ff ±ffÜ SXf¿MÑXe¹f »fûIY Àf¸f°ff ´ffMXeÊ IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf CX´fZÔQi IbYVfUfWXf ·fe Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f IZY B³f Qû³fûÔ dU·fcd°f¹fûÔ IYû NXeIY ÀfZ þf³ff WX` AüSX BÀfe d»fE ¦fb¯fUØff´fc¯fÊ dVfÃff dQ»ffIYSX UZ ¦fSXe¶fûÔ, Qd»f°fûÔ, d´fLOÞXûÔ, dIYÀff³fûÔ, ¸fþQcSXûÔ EUÔ LfÂf ³füþUf³f Àffd±f¹fûÔ IZY ¶f¨¨fZ ·fe ´fPÞX d»fJ IYSX OXfg¢MXSX-BÔþed³f¹fSX EUÔ ¶fOÞXf AfQ¸fe ¶f³fZ BÀfd»fE CX³WXûÔ³fZ ¦fb¯fUØff´fc¯fÊ dVfÃff dQ»ff³fZ IYf Ad·f¹ff³f LZOÞXf WX`Ü IYf¹fÊIiY¸f IYf ´fifSXÔ·f V½fZ°ff, ª¹fûd°f EUÔ ÀfbSXd·f Àfb²ff IZY CXîfMX³f ¦fe°f, ÀUf¦f°f ¦fe°f EUÔ VfWXeQ þ¦fQZU ´fiÀffQ U IY´fcSXeÊ NXfIbYSX IZY þeU³f ÀfZ Af²ffdSX°f ¦fe°f ÀfZ WXbAfÜ IYf¹fÊIiY¸f

IYû SXf»fûÀf´ff IZY SXf¿MÑXe¹f ¸fWXfÀfd¨fU ¸ffq ¸fWXZÔQi ´fi°ff´f dÀfÔWX EUÔ AÔ¦fQ IbYVfUfWXf, ´fiQZVf CX´ff²¹fÃf ÀfbIYQZU ¸fWX°fû, þQ¹fc Aqd´fq ´fiQZVf CX´ff²¹fÃf ÀfÔ°fû¿f ¸fWX°fû, OXfg.AVfûIY IbYVfUfWXf,¸f³fûþ IbYq Ad²fUöYf, VfdVf·fc¿f¯f ¦fb~f, þ¹f¨fÔQ ´fiÀffQ, dVfUþe ¸fWX°fû, SXf¸f ¶ff¶fc Vf¸ffÊ, OXfg. »f»f³f ¸fWX°fû, Vfû·ff QZUe, LfÂf IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf SXfWXb»f dÀfÔWX, ´ffSXÀf SXf¹f, OXfq³ff¦f³ffSXf¹f³f ´fiÀffQ, dU³fûQ dÀfÔWX IbYVfUfWXf,¦fb»ff¸f ¸fûB³fbïe³f SXþUe, OXfg. Ad³f»f dÀfÔWX, SXf¸f dþd³fVf dÀfÔWX, OXfg. ¦f¯fZVf ´fiÀffQ,VfÔ·fbVfSX¯f dÀfÔWX, ¹fbUf dþ»ff²¹fÃf SXfþZVf IbY¸ffSX dÀfÔWX, OXfg. WXdSXIYfÔ°f VffÀÂfe, ¸fbIZYVf IbY¸ffSX dÀfÔWX, þZOXe¹fc ¹fbUf ¸fWXfÀfd¨fU SX}ZVf ·ffÀIYSX, SXf¸f¶ff¶fc dÀfÔWX, OXfg. Àfb¶fû²f ¨fÔQi dÀfÔWX, ´fdSX°fû¿f IbY¸ffSX dÀfÔWX,dUIYfÀf IbY¸ffSX, ¸f³fûþ IbY¸ffSX EUÔ ¨fÔQZV½fSX SXf¹f AfdQ ³fZ ÀfÔ¶fûd²f°f dIY¹ffÜ A²¹fÃf°ff OXfg. AVfûIY IbYVfUfWXf EUÔ ²f³¹fUfQ Äff´f³f dVfUþe ¸fWX°fû ³fZ dIY¹ffÜ

l SXfþ³fed°f IZY ´fWX»fe ´ffNXVff»ff ¸fZÔ ´fWXba¨f³fZ IZY d»fE ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ LfÂf ³fZ°ff ¶f³ff ¨fbIZY ±fZ ³fZ°ffd¦fSXe ´fûVffIY l Af¦ff¸fe 19 RYSXUSXe IYû LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU IYSXf³fZ IYe Ad²fÀfc¨f³ff dUV½fdUôf»f¹f ³fZ þfSXe IYe WX` l ¨fb³ffU ¸fZÔ ³ffgd¸f³fZVf³f IYSX³fZ Uf»fZ ´fi°¹ffdVf¹fûÔ IYû Vf´f±f ´fÂf dIY¹ff ¦f¹ff Ad³fUf¹fÊ l SXdUUfSX IYû dUdU °f±ff IYfg»fZþûÔ ¸fZÔ ¨fb³ffU IYû »fZIYSX ³ff¸ffÔIY³f ´fÂf QfdJ»f IYSX d»f¹ff ¦f¹ff

IYSX³ff WX` dIY CX³fIZY DY´fSX IYûBÊ dIiYd¸f³f»f IZYÀf ³fWXe WX` AüSX dUdU U IYfg»fZþ õfSXf CX³f´fSX IYûBÊ A³fbVffÀf³ff°¸fIY IYfSXÊUfBÊ ³fWXeÔ IYe ¦fBÊ WX`Ü IYBÊ LfÂf ÀfÔ§fûÔ ³fZ dUdU ´fiVffÀf³f ´fSX ¹fWX ·fe AfSXû´f »f¦ff¹ff WX` dIY dIYÀfe JfÀf ÀfÔ¦fNX³f IZY ´fÃf ¸fZÔ dUdU IYf¹fÊ IYSX SXWXf WX`ÔÜ EIY ´fcUÊ ´fi·ffSXe ´fif¨ff¹fÊ ³fZ IYWXf dIY BÀf ¨fb³ffU ¸fZÔ U¦fûÊÔ ¸fZÔ 75 ´fid°fVf°f CX´fdÀ±f IYû »fZIYSX LfÂfûÔ IYf EIY ¶fOÞXf °f¶fIYf ¨fb³ffU »fOÞX³fZ ÀfZ UÔd¨f°f WXû þf¹fZ¦ffÜ

CX³fIYf ¸ff³f³ff ±ff dIY CX´fdÀ±fd°f IYf AfIY»f³f dU¦f°f Qû U¿fûÊÔ ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f dIYE ¦fE U¦fûÊÔ IZY 75 ´fid°fVf°f IZY Af²ffSX ´fSX WXû°ff °fû ¶fWXb°f LfÂfûÔ IYf IY»¹ff¯f WXû ÀfIY°ff ±ff? ¶fWXSXWXf»f ¨fb³ffU ´fidIiY¹ff þfSXe WX` EIY SXf¿MÑXe¹f À°fSX IZY ÀfÔ¦fNX³f AüSX EIY À±ff³fe¹f À°fSX IZY ¶fe¨f þûOÞXQfSX MX¢IYSX IYe CX¸¸feQ »fû¦f »f¦ff SXWXZÔ WX`ÔÜA¶f Af³fZ Uf»ff Àf¸f¹f °f¹f IYSXZ¦ff dIY BÀf ¨fb³ffUe Àf¸fSX ¸fZÔ dIYÀfIYf ´fMXfJf RYWSX°ff WX`Ô?

k´»ffdÀMXIY ¶f`³f SX`»fel IYû EÀfOXeAû ³fZ dQJfBÊ WXSXe ÓfÔOXe

ÀUSXfþ/ L´fSXfÜ SXûMÑZ¢MX ¢»f¶f AfgRY ÀffSX¯fdÀfMXe ³fZ "´»ffdÀMXIY WXMXfAû ÀU¨L°ff A´f³ffAû" IZY °fWX°f Afþ VfWXSX ¸fZ ¶ffBÊIY SX`»fe d³fIYf»feÜ BÀf ¶ffBÊIY SX`»fe IYû ÀfQSX EÀfOXeAû ßfe ¨fZ°f³ffSX¹f¯f SXf¹f ³fZ dVfVfb ´ffIYÊ ÀfZ WXSXe ÓfÔOXe dQJfIYSX SXUf³ff dIY¹ffÜ ¹fWX SX`»fe dVfVfb ´ffIYÊ ÀfZ SXUf³ff WXûIYSX ±ff³ff ¨füIY ¸fü³ff ¨füIY ¦ffÔ²fe ¨füIY ÀfZ WXûIYSX ´fb³f: ±ff³ff ¨füIY ´fSX AfIYSX Àf¸ff~ WXbBÊÜ BÀf QüSXf³f ´fiZdÀfOXZÔMX B»fZ¢MX Àfb²ffÔVfb IbY¸ffSX IYV¹f´f °f±ff Àfd¨fU MXb³³ff dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´»ffdÀMXIY IYf ´fi¹fû¦f A¦fSX WX¸f ¶fÔQ IYSX QZ °fû ÀU¨L°ff WXSX þ¦fWX Af þfE¦feÜBÀf QüSXf³f ÀfQSX EÀfOXeAû ¨fZ°f³ffSXf¹f¯f SXf¹f ³fZ IYWXf dIY ´»ffdÀMXIY ¶f`³f ´fSX þû ´fi¹ffÀf SXûMÑZ¢MX ÀffSX¯fdÀfMXe ³fZ dIY¹ff WX` Uû UfÀ°fU ¸fZÔ IYfd¶f»fZ

°ffSXeRY WX`Ü BÀf QüSXf³f SXûMXSXe ÀffSX¯f IZY A²¹fÃf ¸fQ³f ´fiÀffQ, ÀfbSXZÔQi ¦fb~f,SXfþZVf R`YVf³f, Aþ¹f IbY¸ffSX CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ´fiûþZ¢MX BÔ¨ffþÊ Ad·f¿fZIY ßfeUfÀ°fU ³fZ ¶f°ff¹ff dIY WX¸ffSXZ ¢»f¶f IYf ¹fWX ´»ffdÀMXIY ¶f`³f ´fSX EIY ´fWX»f Afþ VfbøY WXû ¦f¹ff þû »f¦ff°ffSX ¨f»f°fZ SXWXZ¦ffÜ


´fMX³ff

Àfû¸f½ffSX, 12 RYSX½fSXeX, 2018

www.swarajkhabar.in

·ffIY´ff IYf 23UfÔ AÔ¨f»f Àf¸¸fZ»f³f IYf Af¹fûþ³f

ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

IYSXÔMX »f¦f³fZ ÀfZ ¹fbUIY IYe ¸fü°f

ÀUSXfþ/¶fd»f¹ffÜ ±ff³ff ÃfZÂf IZY ¦fûJ»fZ³f¦fSX dU¿¯fb´fbSX dQ¹ffSXf ¸fZÔ 30 U¿feʹf ¹fbUIY IYe ¸fü°f d¶fþ»fe IYf ÓfMXIYf »f¦f³fZ ÀfZ WXû ¦fBÊÜ ¸fÈ°fIY IYe ´fWX¨ff³f ¦fûJ»fZ³f¦fSX dU¿¯fb´fbSX d³fUfÀfe I`Y»ffVf IbYÔUSX IZY ´fbÂf øY´fZVf IbYÔUSX IZY øY´f ¸fZÔ IYe ¦fBÊÜ ¶ff»fc »fQf MÑIY ¦fûJ»fZ³f¦fSX d¶fVf³f´fbSX ¸fZÔ ¶ff»fc CX°ffSX³fZ ¦f¹ff ±ffÜ þWXfÔ ´fû»f ÀfZ Ófc»f°fe 11 WXþfSX Uû»MX IYf d¶fþ»fe IYe °ffSX IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ MÑIY Af ¦f¹ffÜ Qb·ffʦ¹fUVf ÷Y´fZVf IYû IYSXÔMX ´fiUfdWX°f WXû³fZ ÀfZ AÔþf³f ¶f³ff ±ffÜ ·fc»fUVf UWX CXÀf MÑIY IYû À´fVfÊ IYSX ¦f¹ffÜ dþÀfÀfZ d¶fþ»fe IYe ÓfMXIYf »f¦f³fZ ÀfZ CXÀfIYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ UWXeÔ À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ IZY õfSXf CXÀfZ ¶fd»f¹ff A³fb¸fÔOX»fe¹f AÀ´f°ff»f »ff¹ff ¦f¹ffÜ §fMX³ff IZY ¶ffQ ³ff ±ff³fZ ¸fZÔ ´fif±fd¸fIYe QþÊ IYSXfBÊ ¦fBÊ ³ff d¶fþ»fe dU·ff¦f ÀfZ dVfIYf¹f°f WXe IYe ¦fBÊÜ ´fdSXþ³f VfU IYû QfWX-ÀfÔÀIYfSX IZY d»fE AÀ´f°ff»f ÀfZ »füMX ¦f¹fZÜ

¸f³ff¹ff ¦f¹ff Àf¸f´fʯf dQUÀf ÀUSXfþ/¶fd»f¹ffÜ ·ffþ´ff ¦fif¸fe¯f ¸fÔOX»f ¶fd»f¹ff QdÃf¯fe IZY ·fUf³f³Q´fbSX ´fÔ¨ff¹f°f IZY ´fif±fd¸fIY dUôf»f¹f IZY ´fifÔ¦f¯f ¸fZÔ ´fÔdOX°f Qe³fQ¹ff»f CX´ff²¹ff¹f IYe ´fb¯¹fd°fd±f IYû Àf¸f´fʯf dQUÀf IZY øY´f ¸fZÔ ¸f³ff¹ff ¦f¹ffÜ CX³fIZY õfSXf EIYf°¸f¸ff³fUUfQ Àf¶fÀfZ d³f¨f»fZ ´ff¹fQf³f ´fSX IZY ¸ff³fU IYû ¸fQQ IYSX³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ffÜ BÀf ¸füIZY ´fSX ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf ¸f³fûSXÔþ³f Óff, ¸f¯OX»f ¸fÔÂfe UeSXZ³Qi SXf¹f, ²f¸fÊQZU dÀfÔWX, SXfþZ³Qi ¨f`²fSXe, OX¶»fc dÀfÔWX, SXÔþe°f dÀfÔWX, Àfd¨¨fQf³fÔQ ¨f`²fSXe, ASXdUÔQ Óff AfdQ ·ffþ´ff IZY PXZSXûÔ IYf¹fÊIY°ffÊ ¸füþcQ ±fZÜ

SXf¸f¨fdSXÂf ¸ff³fÀf ´fi¨ffSX ÀfÔ§f IZY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ »fe Vf´f±f ÀUSXfþ/³ffUIYûNXeÜ ´fiJÔOX IZY dU¿¯fb´fbSX ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ SXf¸f¨fdSXÂf ¸ff³fÀf ´fi¨ffSX ÀfÔ§f IYf EIY dQUÀfe¹f Àf¸¸fZ»f³f Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊÜ BÀf¸fZÔ ¸ff³fÀf ´fiZd¸f¹fûÔ ³fZ ¶fPX¨fPX IYSX dWXÀÀff d»f¹ffÜ SXf¸f¨fdSXÂf ¸ff³fÀf ¸fZÔ Ud¯fÊ°f CX´fQZVfûÔ IYû A´f³fZ þeU³f ¸fZÔ CX°ffSXIYSX Af°¸fÀff°f IYSX³fZ IYf Vf´f±f »feÜ Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ dþ»ff SXf¸f¨fdSXÂf ¸ff³fÀf ÀfÔ§f IZY A²¹fÃf SXf¸fIbY¸ffSX IbYÔUSX, CX´ff²¹fÃf SXf¸f¶fWXfQbSX dÀfÔWX, ÀfÔ¦fNX³f Àfd¨fU þ³ffQʳf dÀfÔWX, ¶fJSXe A³fb¸fÔOX»f A²¹fÃf SXf¸ff³fÔQ QfÀf, ¸fÔÓfü»f A³fb¸fÔOX»f A²¹fÃf dQd¦Uþ¹f dÀfÔWX, ´fiJÔOX A²¹fÃf ¨fZdSX¹ff¶fdSX¹ffSX´fbSX SXf¸f»f¦f³f dÀfÔWX, ¸fÔÂfe WXSXeIYfÔ°f QfÀf, ³ffUIYûNXe ´fiJÔOX A²¹fÃf ·fû»ff dÀfÔWX, ¸fÔÂfe »ff»f¶fWXfQbSX NXfIbYSX, CX´ff²¹fÃf CX¸fZVf dÀfÔWX, IYû¿ff²¹fÃf CX´fZ³Qi ¸fWX°fû, ÀfÔ¦fNX³f ¸fÔÂfe Af³fÔQe ¹ffQU, CX´f¸fÔÂfe ¦ff¹fIY WXSXZSXf¸f EUÔ A³¹f »fû¦f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

´feE¨fÀfe ¸fZÔ 15 ¸fdWX»ffAûÔ IYf IYSXf¹ff ¦f¹ff ¶fÔ²¹ffIYSX¯f ÀUSXfþ/³ffUIYûNXeÜ dUV½f þ³fÀfÔ£¹ff dÀ±fSXeIYSX¯f ´fJUfOÞXf ¸fZÔ ´feE¨fÀfe ¸fÔZ 15 ¸fdWX»ffAûÔ IYf ÀfRY»f°ff´fcUÊIY ¶fÔ²¹ffIYSX¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ Afg´fSXZVf³f CX´fSXfÔ°f CX´f¹fböY QUf °f±ff ´fiû°ÀffWX³f SXfdVf CX´f»f¶²f IYSXfBÊ ¦fBÊÜ ¸füIZY ´fSX d¨fdIY°Àff ´fQfd²fIYfSXe OXfg. SXfþZVf IbY¸ffSX dÀfÔWXf, OXfg. ´fiZ¸f¨fÔQ IbY¸ffSX, ´fi¶fÔ²fIY AfVfb°fû¿f ¦ffÔ²fe, ¶feÀfeE¸f ÀfbVfe»f IbY¸ffSX, IZY¹fSX IZY AfVfe¿f IbY¸ffSX dÀfÔWX, Àfb²feSX IbY¸ffSX ´ffNXIY ÀfdWX°f A³¹f ÀUfÀ±¹fIY¸feÊ ¸füþcQ ±fZÜ

E´feEÀfE¸f IYfg»fZþ ¸fZÔ E³fEÀf¹fcAfBÊ ³fZ IYSXf¹ff ³ff¸ffÔIY³f ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU IYû »fZIYSX E³fEÀf¹fcAfBÊ ³fZ E´feEÀfE¸f IYfg»fZþ ¶fSXü³fe ¸fZÔ ´fiQZVf ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fi·ffSXe Ad·f¿fZIY IbY¸ffSX IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ³ff¸ffÔIY³f IYf ´f¨ffÊ QfdJ»f dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f IYfg»fZþ A²¹fÃf ´fQ IZY d»fE Af¹fb¿fe SXf³fe, IYfg»fZþ ªUfBÔMX Àfd¨fU Àfû³f¸f IbY¸ffSXe, IYfg»fZþ IYû¿ff²¹fÃf ¸fû. VffWX¶ffþ AüSX dUV½fdUôf»f¹f ÀfQÀ¹f ´fQ ´fSX ¸fû. ÀfQf°f ³fZ ³ff¸ffÔIY³f IYf ´f¨ffÊ ·fSXfÜ ¸füIZY ´fSX Àf·fe ´fi°¹ffdVf¹fûÔ IYû ¸ff»ff ´fWX³ffIYSX JbVfe ¸f³ffBÊ ¦fBÊÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ¹fbUf IYfÔ¦fiZÀf IZY »fûIYÀf·ff A²¹fÃf Adþ°f dÀfÔWX, IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff Àfb¶fû²f dÀfÔWX, ÀfZUfQ»f IZY ´fiQZVf ³fZÂfe ÷Yd¨f dÀfÔWX, dþ»ff IYfÔ¦fiZÀf IZY A²¹fÃf Aþbʳf dÀfÔWX, E³fEÀf¹fcAfBÊ LfÂf ³fZ°ff Àfªþ³f IbY¸ffSX ³fZ ´fi°¹ffdVf¹fûÔ IYû ¸ff»ff ´fWX³ffIYSX þe°f IYe ¶f²ffBÊ QeÜ

ÀUfÀ±¹f ´fSXeÃf¯f dVfdUSX Af¹fûdþ°f ÀUSXfþ/¸fÔÀfcSX¨fIYÜ ¸fÔÀfcSX¨fIY ´feE¨fÀfe ¸fZÔ EIY dUVfZ¿f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf dVfdUSX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¦f·fÊU°fe ¸fdWX»ffAûÔ IYf ÀUfÀ±¹f ´fSXeÃf¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¦f·fÊU°fe ¸fdWX»ffAûÔ IYf ¶»fOX ´fiZVfSX, ¹fcdSX³f, WXe¸fû¦»fûd¶f³f E»¶¹fcd¸f³f, OXf¹fd¶fMXeþ, E¨fAfBÊUe ÀfdWX°f A³¹f þfÔ¨f IYe ¦fBÊÜ þfÔ¨fû´fSXfÔ°f ´fi°¹fZIY ¦f·fÊU°fe ¸fdWX»ffAûÔ IYû 360 Af¹fSX³f AüSX I`Yd»Vf¹f¸f IYe ¦fû»fe Qe ¦fBÊÜ dVfdUSX ¸fZÔ 260 ¸fdWX»ffAûÔ IYf ÀUfÀ±¹f ´fSXeÃf¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ÀUfÀ±¹f ´fi¶fÔ²fIY ²f¸fZÊÔQi IbY¸ffSX, OXfg. ÷Y´fZVf, OXf. SX¨f³ff, OXf. Àfb¿f¸ff, EE³fE¸f ¨f`°ff»fe, Àfbd¿¸f°ff, SXZ¯fc, SXZJf, d³fVff, ´fc³f¸f, AfSXf²f³ff, »f`¶f MXZ¢³fedVf¹f³f ¸fû. BSXVffQ, ¸fû. AWXÀff³f ÀfdWX°f AfVffIY¸feÊ U A³¹f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

SXfÔ¨fe IYe MXe¸f ³fZ ÀfZ Àfb´fü»f IYe MXe¸f IYû WXSXf¹ff ÀUSXfþ/¶fd»f¹ffÜ ´fiJÔOX ¸f`Qf³f ¸fZÔ ¶fd»f¹ff dIiYIZYMX ¢»f¶f IZY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f SXfª¹f À°fSXe¹f dIiYIZYMX MXc³ff¸fZÊÔMX IZY QcÀfSXZ ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸f`¨f ¸fZÔ SXfÔ¨fe EUÔ Àfb´fü»f MXe¸f IZY ¶fe¨f Vfd³fUfSX IYû ¸f`¨f JZ»ff ¦f¹ffÜ MXfgÀf þe°fIYSX Àfb´fü»f IYe MXe¸f ´fWX»fZ ¶f»»fZ¶ffþe IYSX°fZ WXbE 24.2 ¦fZÔQ ¸fZÔ 144 SX³f ¶f³ffIYSX Afg»f AfCXMX WXû ¦fBÊÜ SXfÔ¨fe IYe MXe¸f ³fZ 23 AûUSX ¸fZÔ 4 dUIZYMX JûIYSX 146 SX³f ¶f³ffIYSX RYfB³f»f ¸f`¨f ¸fZÔ ´fiUZVf dIY¹ffÜ ¸f`³f AfgRY Q ¸f`¨f IYf dJ°ff¶f SXfÔ¨fe IYe MXe¸f IZY dJ»ffOÞXe Àf¸fSX IYû dQ¹ff ¦f¹ffÜ dþ³WXûÔ³fZ 2 dUIZYMX »fZIYSX 26 SX³f ´fSX ³ffgMX AfCXMX SXWXZÜ UWXeÔ Àfb´fü»f MXe¸f IZY dJ»ffOXe dUIiYfÔ°f IYû ¶fZÀMX ¶f»»fZ¶ffþ IYf ´fbSXÀIYfSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ dþ³WXûÔ³fZ 55 ¦fZÔQ ´fSX 69 SX³f ¶f³ff¹ffÜ ¸f`¨f ¸fZÔ EÔ´ff¹fSX IYe ·fcd¸fIYf ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX, ¸fû. ASX¸ff³f EUÔ CXîû¿fIY IYe ·fcd¸fIYf A¸fSXþe°f ¹ffQU, ¸fû. Vf¶¶feSX, ¸fbIZYVf IbY¸ffSX EUÔ dUþ¹f °ffÔ°fe ³fZ dIY¹ffÜ ¸f`¨f IZY ¸fb£¹f Ad°fd±f Àff¸ffdþIY IYf¹fÊIY°ffÊ ÀfbSXZÔQi dUUZIY, ´fi¸fbJ IbYÔQ³f ¹ffQU, SXfþZVf IbY¸ffSX A¸¶fá, CX´f ´fi¸fbJ dQ»fe´f IbY¸ffSX ¹ffQU ±fZÜ ¸füIZY ´fSX OXÔOXfSXe ¶feOXeAû ´fb÷Y¿fûØf¸f dÂfUZQe, ¶fd»f¹ff BÔÀ´fZ¢MXSX Àfb³fe»f IbY¸ffSX, ½¹ff´ffSX ¸fÔOX»f A²¹fÃf SXfIZYVf dÀfÔWX, ¶fd»f¹ff dIiYIZYMX ¢»f¶f IZY A²¹fÃf ¸fû. SXfdVfQ, CX´ff²¹fÃf ³feSXþ IbY¸ffSX dÀfÔWX, Àfd¨fU dU³fûQ ´ffÀfUf³f, Àfb¸f³f IbY¸ffSX, Àff¸ffdþIY IYf¹fÊIY°ffÊ ¸fû. þWXfÔ¦feSX CXRYÊ VffWX¶ff³f, AU²fZVf ´fûïfSX, ¸fb³³ff ¸fWX°fû, SXfþeU IbY¸ffSX, ¸fû. VfWX³fUfþ AWX¸fQ ÀfdWX°f WXþfSXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ QVfÊIY ¸füþcQ ±fZÜ

AðÊdUdÃf~ ¹fbUIY IZY »ff´f°ff WXû³fZ IYe dVfIYf¹f°f ÀUSXfþ/¶fJSXeÜ ¶fJSXe ±ff³ff ÃfZÂf IZY Vfe°f»fSXf¸f´fbSX ¦ffÔU ÀfZ EIY ¹fbUIY IZY »ff´f°ff WXû³fZ IYf ¸ff¸f»ff ´fiIYfVf ¸fZÔ Af¹ff WX`Ü BÀf ¶ff¶f°f Vfe°f»fSXf¸f´fbSX d³fUfÀfe ÀU. SXf¸f ¸fWX°fû IZY ´fbÂf B³QiQZU ¸fWX°fû ³fZ ±ff³ff ¸fZÔ AfUZQ³f QZIYSX A´f³fZ 25 U¿feʹf AðÊ dUdÃf~ dUUfdWX°f ´fbÂf AfIZYVf IbY¸ffSX IZY ¦ff¹f¶f WXû³fZ IYe ¶ff°f IYWXe WX`Ü þû 30 þ³fUSXe ÀfZ »ff´f°ff WX`Ü UWX A´f³fZ Àff±f þøYSX°f IYe QUfBÊ, ÀffBdIY»f U ¶fûOXf dÀf¸f »f¦ff ¸fû¶ffB»f 9534814288 ·fe »fZIYSX ¦ff¹f¶f WX`Ü AfUZQ³f ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY ¦ff¹f¶f ´fbÂf IYf dSXV°fZQfSXûÔ IZY ¹fWXfÔ IYfRYe Jûþ¶fe³f IYe ¦f¹feÜ dIY³°fb ´f°ff ³fWXe ¨f»ffÜ

¸ffSX´feMX IYe ´fif±fd¸fIYe QþÊ ÀUSXfþ/³ffUIYûNXeÜ ±ff³ff ÃfZÂf IZY ´fWXÀffSXf ¸fZÔ JZ°f ¸fZÔ »f¦fe RYÀf»f IYû þf³fUSX IYû ¨fSXf³fZ ÀfZ ¸f³ff IYSX³fZ ´fSX WXbBÊ ¸ffSX´feMX ¸fZÔ °fe³f ½¹fdöY þ£¸fe WXû ¦fEÜ BÀfIYe ´fif±fd¸fIYe CX¸fZVf dÀfÔWX ³fZ ±ff³ff ¸fZÔ QþÊ IYSXfBÊ WX`Ü dQE AfUZQ³f ¸fZÔ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff dIY ¦ffÔU IZY WXe SXf¸ffßf¹f dÀfÔWX IYe §fûOÞXe CXÀfIZY JZ°f ¸fZÔ »f¦fe RYÀf»f ¨fSX SXWXe ±feÜ CXÀfZ ´fIYOÞX IYSX A´f³fZ OXZSXf ´fSX ¶ffÔ²f dQ¹ffÜ SXf¸ffßf¹f dÀfÔWX, SXfþeU IbY¸ffSX AüSX CXÀfIYe ´f}e øY¶fe QZUe A´f³fZ WXf±f ¸fZÔ °f»fUfSX U d´fÀ°fü»f IZY Àff±f OXZSXf ´fSX AfIYSX þ¶fSXQÀ°fe §fûOÞXe IYû Jû»fIYSX »fZ ¦f¹ffÜ

09

¶fZ¦fcÀfSXf¹f

ÀfÔdU²ff³f QZVf IYe þ³f°fÔÂf IYf SXÃfIY: dVfUVfÔIYSX ÀUSXfþ/¶feWXMXÜ ÀfÔdU²ff³f QZVf IYe þ³f°fÔÂf IYf SXÃfIY WX`Ü þ³f°fÔÂf IYe SXÃff WXû³fe ¨ffdWXEÜ ·ffSX°fe¹f ÀfÔdU²ff³f ·ffSX°f IYe þ¸feSX U ·ffSX°f IYe dÀ±fd°f IZY d»fE CX´f¹fböY WX`Ü CXöY ¶ff°fZÔ SXdUUfSX IYû ¸fûÀffQ´fbSX ´fÔ¨ff¹f°f IZY A¶Qb»f ÀfIbYOÞX ³f¦fSX QZU³ff þ`¸fSXf ¸fZÔ ¶fSXü³fe ·ffIY´ff AÔ¨f»f IZY 23UfÔ AÔ¨f»f Àf¸¸fZ»f³f IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE ¸ff¢ÀfÊUfQe d¨fÔ°fIY IYfg. dVfUVfÔIYSX Vf¸ffÊ ³fZ IYWXeÜ IZYÔQi IYe ÀfSXIYfSX IYû EIYþbMX WXûIYSX WXMXfAûÜ ·ffSX°f IYe þ³f°ff IYe ·fc»f WXû ¦f¹feÜ IYfÔ¦fiZÀf IZY ´ff´f IYf RY»f WX`Ü BÀf ·ffSX°f IYe dÀ±fd°f IYeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY »fU þZWXfQ ·ffSX°f ÀfÔdU²ff³f IYf ´fSXJ¨ff CXOÞXf³fZUf»ff WX`Ü ¶fþMX ÀfZ dIYÀff³fûÔ IYû IYûBÊ ·fe »ff·f ³fWXeÔ d¸f»fZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸fûQe dWX³QcAûÔ IZY QbV¸f³f WX`ÔÜ Afþ SXf¿MÑXe¹f°ff Uû ³fWXeÔ WX`, þû AÔ¦fiZþûÔ IZY Àf¸f¹f ¸fZÔ ±ffÜ ¶fZSXûþ¦ffSXe SXJe þf°fe WX` IYfSXJf³ff IZY ¸ffd»fIYûÔ IZY d»fEÜ UWXeÔ ´fMX³ff WXfBÊIYûMXÊ IZY UdSXâ Ad²fUöYf IYfg. JbVfeÊQ Af»f¸f ³fZ IYWXf dIY IY¸¹fbd³fÀMX ´ffMXeÊ

Àff¸ffdþIY CX°±ff³f IZY d»fE ÀfÔIYd»´f°f dUIYfÀf ¢»f¶f ÀUSXfþ/¶fJSXeÜ Àff¸ffdþIY CX°±ff³f IZY d»fE IÈY°fÀfÔIYd»´f°f ¶fJSXe dUIYfÀf ¢»f¶f IYe À±ff´f³ff dVfÃfIY IYüVf»f dIYVfûSX IiYfd³°f IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ IYe ¦f¹feÜ dVfÃff, ÀUÀ±¹f U ´f¹ffÊUSX¯f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ AdUÀ¸fSX¯fe¹f ¹fû¦fQf³f IZY Àff±f-Àff±f ´fSXÀ´fSX ÀfWX¹fû¦f U Qe³fWXe³f IYe ¸fQQ BÀf ÀfÔÀ±ff IYe ´fif±fd¸fIY°ff WXû¦feÜ ´fi±f¸f ¨fSX¯f ¸fZÔ WXe ÀfÔÀ±ff IZY CXïZV¹f IYû ¨fdSX°ff±fÊ IYSX°fZ WXbE UdSXâ ÀfQÀ¹f U ´ff¿fÊQ ³feSXþ ³fUe³f ³fZ SXöYQf³f IYSX ¸ff³fU°ff IYf ¶fZþûOÞX CXQfWXSX¯f ´fiÀ°fb°f dIY¹ffÜ dþÀfIYf ´fid°fRY»f ±ff dIY UZ dþ»ff ¹fûþ³ff Àfd¸fd°f IZY ÀfQÀ¹f IZY øY´f ¸fZÔ d³fUfÊd¨f°f WXbEÜ ÀfÔÀ±ff IZY ´fi±f¸f A²¹fÃf dUIYfÀf IbY¸ffSX, CX´ff²¹fÃf ¸f³fûþ IbY¸ffSX, Àfd¨fU Af»fûIY Af¹fʳf, ÀfWX Àfd¨fU IbY¯ff»f IbY¸ffSX U IYû¿ff²¹fÃf dU¸f»fZVf ¹ffQU ¸f³fû³fe°f dIY¹fZ ¦f¹fZÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ UdSXâ ÀfQÀ¹f ÀfÔþe°f IbY¸ffSX ÀffWX, ¸fbIZYVf IbY¸ffSX, SXÔþ³f ¸ff»ffIYfSX, ¦füSXU dMXUOÞXe¶ff»f, SXfIZYVf ¦fb~f, ´fi¸fûQ Vf¸ffÊ, ´fÔIYþ ÀffWX, IbY³Q³f ´fÔdOX°f, ´fiZ¸f ¸fûWX³f Óff ÀfdWX°f IYBÊ ¶fJSXe IZY WXû³fWXfSX Àf´fc°f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

·ffSX°fe¹f ÀfÔdU²ff³f ·ffSX°f IYe þ¸feSX U ·ffSX°f IYe dÀ±fd°f IZY d»fE CX´f¹fböY: dVfUVfÔIYSX Vf¸ffÊ

IYf ´fSXUf³f ¨fPÞXf WX`Ü ·ffIY´ff ·fe A³¹f Q»fûÔ IYe °fSXWX WXSX dþ»f IZY ¦ffÔU ¸fZÔ ·ffIY´ff dU¨ffSX ²ffSXfAûÔ IZY ¶f¨¨fûÔ IYû ¶f°ffEÔ AüSX ´fPÞXfEÔÜ °f·fe EIY ³f¹fZ dU¨ffSX ²ffSXf IYû »fZIYSX Af¦fZ ¶fPÞX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A¦fSX Af³fZUf»fe ´fePÞXe IYû IY¸¹fbd³fÀMX IYe dU¨ffSX²ffSXf ÀfZ AU¦f°f IYSXf°fZ SXWX°fZ °fû Afþ

Afþ ÀfZ VfbøY WXû¦ff §fZSXfOXf»fû, OXZSXf OXf»fû AfÔQû»f³f ÀUSXfþ/¶feWXMXÜ

§fZSXf OXf»fû-OXZSXf OXf»fû AfÔQû»f³f SXZ»f ´fiVffÀf³f IYe UfQf dJ»ffRYe IYû »fZIYSX Afþ ÀfZ ¹fbUf dUIYfÀf ¸fû¨ffÊ VfbøYAf°f IYSXZ¦feÜ CXöY AfVf¹f IYe þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE ¹fbUf dUIYfÀf ¸fû¨ffÊ IZY ÀfÔ¹fûþIY AøY¯f IbY¸ffSX ßfeUfÀ°fU ³fZ IYWXf dIY A¦fSX SXZ»f ´fiVffÀf³f IZY õfSXf OXeþ»f »fûIYû¸fûdMXU VfZOX ¦fOÞXWXSXf ¸fZÔ À±ff³fe¹f ¹fbUfAûÔ IYe ·ff¦feQfSXe Àfbd³fd³fd›°f ³fWXeÔ IYe °fû OXeþ»f »fûIYû¸fûdMXU VfZOX IZY ¸fb£¹f õfSX ´fSX Ad³fd›°fIYf»fe³f §fZSXf OXf»fû-OXZSXf OXf»fû AfÔQû»f³f IYe VfbøYAf°f IYe þf¹fZ¦feÜ dþÀfIYe Àfc¨f³ff ´fÂf IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ SXZ»f ´fiVffÀf³f IYû Qe þf ¨fbIYe WX`Ü CX³WXû³fZÔ ¶f°ff¹ff dIY SXZ»f ´fiVffÀf³f IZY Ad²fIYfSXe A´f³fZ WXe UfQûÔ IYf ·fe AfQSX IYSX³ff ³fWXeÔ þf³f°fZ WX`ÔÜ CX³WXû³fZÔ ¶f°ff¹ff dIY ¹fbUf VfdöY¹fûÔ õfSXf U¿fûÊÔ ÀfZ EdVf¹ff ´fidÀfð SXZ»fUZ ¹ffOXÊ ¦fPXWXfSXf

þeOXe, IYû-Afg´fSXZdMXU AüSX ¸fdWX»ff IYfg»fZþ ¸fZÔ LfÂf þQ¹fc ³fZ IYSXf¹ff ³ff¸ffÔIY³f ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ LfÂf þQ¹fc IZY IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU IZY d»fE IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYf ³ffÔ¸ffÔIY³f IYSXf¹ffÜ þeOXe IYfg»fZþ ¸fZÔ A²¹fÃf ´fQ IZY d»fE Àf°¹f¸f SXfþ IYû ³ff¸ffÔIY³f IYSXUf¹ff ¦f¹ffÜ CX´ff²¹fÃf ´fQ IZY d»fE BÔQiþe°f IbY¸ffSX, IYû¿ff²¹fÃf ´fQ IZY d»fE UeþZÔQi IbY¸ffSX, ¸fWXfÀfd¨fU ´fQ IZY d»fE ¸fbSXfSXe IbY¸ffSX, ÀfÔ¹fböY Àfd¨fU ´fQ IZY d»fE ¸f³fe¿f IbY¸ffSX ³fZ ³ff¸ffÔIY³f IYf ´f¨ffÊ ·fSXfÜ IYûAfg´fSXZdMXU IYfg»fZþ ¸fZÔ A²¹fÃf IZY d»fE ´fied°f IbY¸ffSXe, CX´ff²¹fÃf IZY d»fE ´fiZ¸f IbY¸ffSX, ¸fWXfÀfd¨fU IZY d»fE ¶fÔMXe IbY¸ffSX, ÀfÔ¹fböY Àfd¨fU ´fQ IZY d»fE d¨fÔMXc IbY¸ffSX, IYû¿ff²¹fÃf ´fQ IZY d»fE SXfWXb»f IbY¸ffSX ³fZ ³ff¸ffÔIY³f dIY¹ffÜ ¸fdWX»ff IYf»fZþ ÀfZ A²¹fÃf IZY d»fE ¸f³fe¿ff IbY¸ffSXe, ¸fWXfÀfd¨fU ´fQ IZY

þ¹f ¸ff°ff Qe dIiYIZYMX MXc³ffʸfZÔMX dÀfÀfü³fe IYf WXbAf Vfb·ffSXÔ·f ÀUSXfþ/³ffUIYûNXeÜ þ¹f ¸ff°ff Qe dIiYIZYMX MXc³ff¸fZÊÔMX dÀfÀfü³fe IYf ·f½¹f Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ IbY»f 16 MXe¸f Vffd¸f»f WXbBÊÜ ¸fWXe³ffÔZ °f`¹ffSXe IZY ¶ffQ dÀfÀfü³fe CX°IiYd¸f°f ¸ff²¹fd¸fIY dUôf»f¹f ¸fZÔ MXc³ff¸fZÊÔMX IYf CXQ§ffMX³f þf³fZ¸ff³fZ d¨fdIY°ÀfIY OXfg. SXfþZVf IbY¸ffSX ³fZ dIY¹ffÜ ¸f`¨f ¸fZÔ þbMXZ °f¸ff¸f dJ»ffdOÞX¹fûÔ EUÔ JZ»f´fiZd¸f¹fûÔ IYf þ¶fSXQÀ°f CX°ÀffWXU²fʳf dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¸fZþ¶ff³f MXe¸f dÀfÀfü³fe AüSX ³ffUIYûNXe MXe¸f IZY ¶fe¨f »fe¦f ¸f`¨f JZ»ff ¦f¹ffÜ MXfgÀf þe°f IYSX ¸fZþ¶ff³f MXe¸f IZY IY~f³f dU³fûQ IbY¸ffSX ¸ffVfÊ»f ³fZ ¶f»»fZ¶ffþe IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ffÜ d³f²ffÊdSX°f AûUSX ¸fZÔ 191 SX³fûÔ IYf dUVff»f ÀIYûSX JOÞXf dIY¹ff ¦f¹ffÜ þUf¶fe ´ffSXe JZ»f°fZ WXbE ³ffUIYûNXe IYe ´fcSXe MXe¸f dÀfRYÊ 67 SX³f WXe ¶f³ff ´ffBÊ AüSX ·ffSXe AÔ°fSX ÀfZ ¸fZþ¶ff³f MXe¸f ³fZ ¹fWX ¸f`¨f þe°f »feÜ BÀf MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fÔZ IbY»f AfNX »fe¦f ¸f`¨f, ¨ffSX ¢½ffMXÊSX, RYfB³f»f ¸f`¨f, Qû ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸f`¨f °f±ff EIY RYfB³f»f ¸f`¨f WXû³ff WX`Ü

QZVf ¸fZÔ IYf¸fSXZOX IYe IY¸fe ³fWXeÔ WXû°feÜ dWX³QbÀ°ff³f ¸fZÔ ³f dWX³Qc ¸fZÔ ¸fbdÀ»f¸f IYMXb°ff ±ff ³f IY·fe SXWXZ¦ffÜ Àf¸¸fZ»f³f IYû ´fcUÊ dU²ff¹fIY AU²fZVf SXf¹f, dIYÀff³f ³fZ°ff IYfg. ´fi°ff´f ³ffSXf¹f¯f dÀfÔWX, OXf. EIZY Vf¸ffÊ, ¶fSXü³fe IYf³f´fbSX ´ffB´f»ffB³f IZY SXf¿MÑXe¹f ³fZ°ff ¨f³Qi¸fü»fe ´fiÀffQ dÀfÔWX, IYf.g þfUZQ, ¶fSXü³fe ·ffIY´ff AÔ¨f»f

d»fE Vf¶f³f¸f IbY¸ffSXe, ÀfÔ¹fböY Àfd¨fU ´fQ IZY d»fE þcWXe þe³fQ ³fZ ³ff¸ffÔIY³f ´fÂf QfdJ»f dIY¹ffÜ ¶fZ¦fcÀfSXf¹f IZY Àf·fe ¸fWXfdUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ ÀU¨L Uf°ffUSX¯f, ÀfbúPÞX ´fNX³f´ffNX³f ½¹fUÀ±ff, d³f¹fd¸f°f U¦fÊ ÀfÔ¨ff»f³f IZY d»fE LfÂf þQ¹fc »f¦ff°ffSX ÀfÔ§f¿fÊ IYSX SXWXe WX`Ü ¸fWXfdUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ Vf`Ãfd¯fIY Uf°ffUSX¯f ¶f³fZ, ³ff¸ffÔIY³f ´fidIiY¹ff ´ffSXQVfeÊ ¶f³fZ, ¸fWXfdUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ Àf·fe dU¿f¹fûÔ IZY dVfÃfIY CX´f»f¶²f WXû, LfÂffUfÀfûÔ, ´fbÀ°fIYf»f¹fûÔ AüSX ´fi¹fû¦fVff»ffAûÔ ¸fZÔ ¶fZWX°fSX ÀfbdU²ff CX´f»f¶²f WXû, QcSX-QSXfþ ÀfZ Af³fZUf»fZ LfÂf-LfÂffAûÔ IYe ÀfbSXÃff IZY d»fE ¸fWXfdUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ ÀfbSXÃff ¦ffOXÊ IYe ½¹fUÀ±ff WXûÜ B³f °f¸ff¸f ¸fbïûÔ IYû »fZIYSX LfÂf þQ¹fc IZY ´fi°¹ffVfe ¨fb³ffU ¸f`Qf³f ¸fZÔ IcYQ ´fOÞXZ WX`ÔÜ

IYe Jf»fe ´fOÞXe ¶ffBÀf Àfü EIYOÞX ·fcd¸f ´fSX OXeþ»f VfZOX, dUôb°f BÔþ³f VfZOX IYf d³f¸ffʯf IYSX³fZ AüSX CXÀf¸fZÔ ¹fbUfAûÔ IYe ·ff¦feQfSXe Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IZY d»f¹fZ IYBÊ ¶ffSX AfÔQû»f³f ¨f»ff¹ff ¦f¹ffÜ dU¦f°f 8 þc³f 2017 IYû Ad³fd›°fIYf»fe³f ·fcJ WXOÞX°ff»f IYû dþ»ff ´fiVffÀf³f AüSX þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IZY AfV½ffÀf³f IZY ¶ffQ SXZ»f ´fiVffÀf³f ÀfZ Uf°ffÊ IZY ¶ffQ Uf´fÀf d»f¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ¸fWXe³fûÔ ¶fe°f þf³fZ IZY ¶ffQ ·fe BÀf AüSX IYûBÊ ÀfIYfSXf°¸fIY ´fWX»f ³fWXeÔ WXbBÊÜ SXZ»fUZ d³f¹f¸ff³fbÀffSX IYfSXÊUfBÊ IYf ´feE¸fAû IYf d³fQZÊVf IZY ¶ffUþcQ WXfþe´fbSX IZY ¸fWXf´fi¶fÔ²fIY õfSXf IYûBÊ NXûÀf ´fWX»f ³fWXeÔ IYe ¦fBÊÜ dþÀfIZY IYfSX¯f À±ff³fe¹f ¹fbUfAûÔ ¸fZÔ CX´fZdÃf°f SXWX³fZ IZY IYfSX¯f AfIiYûVf WX` AüSX ¸fþ¶fcSX WXûIYSX 12 RYSXUSXe ÀfZ §fZSXf OXf»fû-OXZSXf OXf»fû AfÔQû»f³f IYSX ÀfÔ§f¿fÊ IYSX³fZ IYû ¸fþ¶fcSX WX`ÔÜ

¸fÔÂfe SXf¸fSX°f³f dÀfÔWX ÀfdWX°f A³¹f ³fZ ÀfÔ¶fûd²f°f dIY¹ffÜ ·ffIY´ff ¶fSXü³fe AÔ¨f»f IYf 23UfÔ VffJf Àf¸¸fZ»f³f IYe A²¹fÃf°ff U¹fûUÈð ·ffIY´ff ³fZ°ff IYfg. SXfþZÔQi SXf¹f EUÔ AVfûIY ´ffÀfUf³f ³fZ ÀfÔ¹fböY øY´f ÀfZ IYeÜ ÀUf¦f°f ·ff¿f¯f ³fcSX Af»f¸f ³fZ dIY¹ffÜ Af¸fÀf·ff IYe VfbøYAf°f VfWXeQûÔ IZY °f`»f d¨fÂf ´fSX ¸ff»¹ff´fʯf ÀfZ WXbAfÜ Ad°fd±f¹fûÔ IYû ÀUf¦f°f Àfd¸fd°f IYe AûSX ÀfZ ¨ffQSX QZIYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ´fccUÊ dþ»ff ´fdSX¿fQ ÀfQÀ¹f ASXdUÔQ dÀfÔWX, EMXIY ³fZ°ff ´fiWX»ffQ dÀfÔWX, dQ»fZSX ARY¦ff³f, dIYÀff³f ³fZ°ff SXf¸ff²ffSX dÀfÔWX, Äff³fe °ffÔ°fe, ¸fû. þfUZQ, VffJf ¸fÔÂfe dQ³fZVf Óff, ¸fû. dSXþUf³f Jf³f, IYfg. ÀfJe¨f³f ÀffWX, AVfûIY ´ffNXIY, ³fUe³f dÀfÔWX, dUþ¹f SXf¹f, SXf¸fCXQ¦ffSX dÀfÔWX ·fc°f³ff±f, dU¸f»ff QZUe, þ¹f´fiIYfVf dÀfÔWX, SX¸fZVf Vf¸ffÊ, A¸fSX³ff±f dÀfÔWX, UIYe»f Jf³f, ¦fe°ff ´fiÀffQ dÀfÔWX,

E¶feUe´fe ³fZ Àf·fe ´f`³f»fûÔ ´fSX ¨fb³ffU ¸fZÔ CX°ffSXf CX¸¸feQUfSX ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ A·ffdU´f IZY õfSXf ¸fdWX»ff IYf»fZþ ¸fZÔ A·ffdU´f Àf¸fd±fÊ°f CX¸¸feQUfSX ³fZ ³ff¸ffÔIY³f dIY¹ffÜ ¸fdWX»ff IYf»fZþ IZY Àf·fe ´f`³f»f ´fSX CX¸¸feQUfSXûÔ ´f¨ffÊ QfdJ»f dIY¹ffÜ A²¹fÃf ´fQ ´fSX d³fWXfdSXIYf IbY¸ffSXe, CX´ff²¹fÃf ´fQ ´fSX ³f¸fÊ°ff IbY¸ffSXe, Àfd¨fU ´fQ ´fSX ¦fdSX¸ff ·ffSX°fe, ÀfÔ¹fböY Àfd¨fU ´fQ ´fSX SXe³ff IbY¸ffSXe, IYû¿ff²¹fÃf ´fQ ´fSX dWX³ff ÀfdWX°f IYf»fZþ ´fid°fd³fd²f Vf¶f³f¸f IbY¸ffSXe, ¶fSX¿ff IbY¸ffSXe, ´fie°f¸f IbY¸ffSXe, BÔQif¯fe IbY¸ffSXe, ³fZWXf IbY¸ffSXe, Àfb¿f¸ff IbY¸ffSXe, EÀf¶feEÀf IYfg»fZþ ¸fZÔ Àfû³fc IbY¸ffSX, ÀfÔ°fû¿f EUÔ IYû¸f»f IbY¸ffSXe ³fZ ´f¨ffÊ ·fSXfÜ SXf¿MÑXe¹f IYf¹fÊIYfdSX¯fe ÀfQÀ¹f Aþe°f ¨fü²fSXe ³fZ IYWXf dIY dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ A´f³fZ Q¸f ´fSX ¶fZ¦fcÀfSXf¹f ÀfdWX°f ´fcSXZ d¶fWXfSX ¸fZÔ LfÂfÀfÔ§f ¨fb³ffU »fOÞX SXWXe WX`Ü ¶fZ¦fcÀfSXf¹f IZY Àf·fe ¸fWXfdUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ A´f³fZ CX¸¸feQUfSX IYû Àf·fe ´f`³f»f ´fSX ¨fb³ffU IZY d»fE CX°ffSXf WX`Ü dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ IZY ´fid°f þ¶fSXQÀ°f Àf¸f±fʳf IYû QZJ°fZ WXbE dUSXû²fe JZ¸ff IYû ¦fNX¶fÔ²f³f IYSX³fZ IZY d»fE ¸fþ¶fcSX WXû³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü ´fdSX¿fQ WX¸fZVff ÀfZ LfÂf dWX°f ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZUf»ff LfÂf ÀfÔ¦fNX³f WX`Ü ¶fZ¦fcÀfSXf¹f IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ QZVf dUSXû²fe ¦fd°fdUd²f IYSX³fZUf»fZ IYe

dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ A´f³fZ Q¸f ´fSX ¶fZ¦fcÀfSXf¹f ÀfdWX°f ´fcSXZ d¶fWXfSX ¸fZÔ LfÂfÀfÔ§f ¨fb³ffU »fOÞX SXWXe WX`: ¨fü²fSXe SXfþ³fed°f IYû IYSXfSXf þUf¶f dQ¹ff þfE¦ffÜ dU·ff¦f ÀfÔ¹fûþIY Aþ¹f IbY¸ffSX EUÔ ³f¦fSX ¸fÔÂfe §f³fV¹ff¸f QZU ³fZ IYWXf dIY dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ Q»f¦f°f SXfþ³fed°f ÀfZ DY´fSX CXNXIYSX IYf¸f IYSX°fe WX`Ü dIYÀfe ´ffMXeÊ IZY d»fE IYf¸f ³fWXeÔ IYSX°fe WX` AüSX ÀfÔ¦fNX³f A´f³fZ ´ffMXeÊ IZY d»fE IYf¸f IYSX°fe WX`Ü BÀf ¨fb³ffU ¸fZÔ dVfÃff ¸fZÔ ·fiáf¨ffSX, ¶fZ¦fcÀfSXf¹f IZY Àff±f Àfü°fZ»ff ½¹fUWXfSX, IYfg»fZþ I`YÔ´fÀf ¸fZÔ ´fPÞXfBÊ IYf ¸ffWXü»f ¶f³fZ, ¶fZ¦fcÀfSXf¹f ¸fZÔ dUV½fdUôf»f¹f ÀfdWX°f A³¹f ¸fbïZ IYû »fZIYSX ¨fb³ffU WXû³fZUf»ff WX`Ü ³f¦fSX ÀfWX ¸fÔÂfe AÔIbYSX ¦fü°f¸f EUÔ ´fiQZVf IYf¹fÊIYfdSX¯fe ÀfQÀ¹f AÔ¦fQ IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY ¨fb³ffU ¸fZÔ ¶fWXb°f ÀffSXZ LfÂf ÀfÔ¦fNX³f IYfg»fZþ I`YÔ´fÀf ¸fZÔ Q»ff»fe IYSX°fZ WX`ÔÜ CX³fIYe Q»ff»fe ¶fÔQ WXû³fZUf»fe WX`Ü ÀU¨L LdU IZY CX¸¸feQUfSX IZY Àff±f ¸f`Qf³f ¸fZÔ dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ CX°fSX SXWXe WX`Ü BÀf ¸füIZY ´fSX AfþfQ IbY¸ffSX, SXdU IbY¸ffSX, §f³fV¹ff¸f QZU, Àfû³fc IbY¸ffSX, ´¹ffSXZ, »ff»f¶ff¶fc, dSX¿f·f IbY¸ffSX, Aþe°f IbY¸ffSX AfdQ ±fZÜ

ÀfSXIYfSX IYû LfÂf-³füþUf³fûÔ ½f dIYÀff³f-¸fþQcSXûÔ IYe d¨fa°ff ³fWXeÔ: Aþbʳf ÀUSXfþ/¶fZ¦fcÀfSXf¹fÜ

¶fZ¦fcÀfSXf¹f dþ»ff IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe IYe dUÀ°ffdSX°f ¶f`NXIY IYfÔ¦fiZÀf ·fU³f ¸fZÔ WXbBÊÜ dþÀf¸fZÔ ´fiJÔOX A²¹fÃfûÔ IYû Af¦ff¸fe U¿fÊ 2019 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IYû ¸fïZ³fþSX SXJ°fZ WXbE A´f³fZ-A´f³fZ ´fiJÔOX ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYe ¶f`NXIYIYSX ÀfÔ¦fNX³f IYû ¸fþ¶fc°f ¶f³ff³fZ ´fSX ¶f»f dQ¹ff ¦f¹ffÜ Àff±f WXe Àf·fe ´fiJÔOXûÔ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYf Àf¸¸fZ»f³f IYSX³fZ ´fSX dU¨ffSX dU¸fVfÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþ»ff A²¹fÃf Aþbʳf dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY Afþ WX¸ffSXe »fOÞXfBÊ EIY þb¸f»fZ¶ffþ RYSXZ¶fe ÀfZ WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ ÀfQf WXe ²f¸fÊ d³fSX´fZÃf°ff IZY Af²ffSX ´fSX »fOÞXfBÊ »fOÞX°fZ AfBÊ WX`Ü Afþ IZYÔQi ÀfSXIYfSX dÀfRYÊ þ³f°ff IYû NX¦f³fZ IYf IYf¸f IYeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX IYû ³ff °fû LfÂf U ³füþUf³fûÔ IYe d¨fÔ°ff WX`, ³ff dIYÀff³f U ¸fþQcSXûÔ IYeÜ ³ffWXe UWX QZVf IZY dUIYfÀf IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ Àfû¨f°fe WX`Ü Afþ ÀfSXIYfSX IYf IYf¸f dÀfRYÊ

U¿fÊ 2019 ¸fZÔ »fûIYÀf·ff IYe °f`¹ffSXe AüSX IYf¹fÊIY°ffÊ Àf¸¸fZ»f³f ´fSX WXbBÊ ¶fZ¦fcÀfSXf¹f dþ»ff IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe IYe ¶f`NXIY

Af´fÀf ¸fZÔ ·fZQ·ffU U QÔ¦ff IYSXUf³ff, ¹fbUfAûÔ ÀfZ SXûþ¦ffSX IZY ¶fQ»fZ ´fIYüOÞXf ¶fZ¨fUf³ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WX¸ffSXf QZVf ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe, ³fZWXøY, ÀfSXQfSX ¶f»»f·f ·ffBÊ ´fMXZ»f, BÔdQSXf ¦ffÔ²fe, SXfþeU ¦ffÔ²fe þ`ÀfZ ¸fWXf´fb÷Y¿fûÔ IYf Àf´f³ff I`YÀfZ ÀffIYfSX IYSXZ¦ff, dUV½f IYe VfdöY ¶f³fZ, BÀf dQVff IYe AûSX ´fWX»f ³fWXeÔ IYSX UWX A´f³ff ¨fZWXSXf AüSX LdU A´f³fZ QZVf AüSX dUQZVf ¸fZÔ ¨f¸fIYf³fZ IYf IYf¸f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ »fZdIY³f A¶f QZVf IYe þ³f°ff CX³fIZY þb¸f»fZ´f³f IYf ·fÔOXfRYûOÞX

´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff IYe EIY dQUÀfe¹f IYf¹fÊVff»ff Af¹fûdþ°f

AfUfÀf ¶f³ff »fZÔ ³fWXeÔ °fû SXfdVf Uf´fÀfe IZY d»fE WXû¦fe ´fif±fd¸fIYe: ¶feOXeAû ÀUSXfþ/¸fÔÀfcSX¨fIYÜ ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf Ad·fIYSX¯f IZY d³fQZÊVf ´fSX ´fiJÔOX dUIYfÀf ´fQfd²fIYfSXe ´fi·ff°f IbY¸ffSX QØf õfSXf ´fiûþZ¢MX IY³¹ff CX¨¨f dUôf»f¹f IZY Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ EIY dQUÀfe¹f IYf¹fÊVff»ff Af¹fûdþ°f IYSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f ¸fWX°U´fc¯fÊ þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊÜ ¶feOXeAû ³fZ »ff·ffd±fʹfûÔ IYû ¶f°ff¹ff dIY U¿fÊ 2011 IYe Àff¸ffdþIY, Afd±fÊIY °f±ff þfd°f¦f°f þ³f¦f¯f³ff IZY Af²ffSX ´fSX WXe AfUfÀf ¹fûþ³ff IYf »ff·f dQ¹ff þf³ff WX`Ü dþ³f »fû¦fûÔ IYf ³ff¸f AfUfÀf Àfc¨fe ¸fZÔ WX`, CX³WXe IYû ¹fûþ³ff IYf »ff·f dQ¹ff þfE¦ffÜ »ff·fbIY d¶f³ff dIYÀfe d¶f¨füd»fE °f±ff ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IZY Q¶ffU ¸fZÔ AfIYSX d³f·feÊIY AfUfÀf ¹fûþ³ff IYf »ff·f ´fif~ IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A¦fSX dIYÀfe IY¸fʨffSXe, d¶f¨f`d»fE °f±ff ´fid°fd³fd²f¹fûÔ õfSXf AU`²f øY´f ÀfZ ´f`ÀfZ IYe ¸ffÔ¦f WXbBÊ °fû U`ÀfZ »ff·fbIYûÔ IYû dVfIYf¹f°f IYSX³fZ IYû ´fiZdSX°f

JbVfeQ Af»f¸f, OXf. U»fe Af»f¸f, dUôfÀff¦fSX NXfIbYSX, EAfBÊEÀfERY IZY SXfª¹f CX´ff²¹fÃf A¸fe³f WXf¸fþf, ´fcUÊ SXfª¹f A²¹fÃf Ad·f³fU IbY¸ffSX AIZY»ff, EAfBÊEÀfERY dþ»ff A²¹fÃf Àfþ¦f IbY¸ffSX, BÊVfb U°Àf, BSXVffQ Af»f¸f ÀfdWX°f A³¹f ¸füþcQ ±fZÜ Àf¸¸fZ»f³f IZY QüSXf³f ÓfÔOXûØfû»f³f IYû Àf»ff¸fe þ³fÀfZUf Q»f IZY SXfª¹f IZY ÀfWXf¹fIY IY¸ffÔOXSX ´fiWX»ffQ dÀfÔWX EUÔ SXf¸f³fÔQ³f dÀfÔWX IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ Àf`IYOÞXûÔ þ³fÀfZUf Q»f IZYZ þUf³fûÔ ³fZ QeÜ Àff±f WXe Af¦f°f Ad°fd±f¹fûÔ IYû AÔ¦f UÀÂf QZIYSX ÀUf¦f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ B´MXf IZY »føfe ¹ffQU, dU¿¯fbQZU ·ffSX°fe, Af³fÔQ, dUIYfÀf, ¶fd»fSXf¸f, ¦fÔ¦ff Àff¦fSX, AVfûIY ´ffÀfUf³f, SX¸fZVf Vf¸ffÊ, AVfûIY ´ffNXIY, A¸fSX³ff±f dÀfÔWX, ÀfbQf¸ff ¦fûÀUf¸fe IZYZ õfSXf dQ³f ¦f¹fZ ¶fSXÀf ¦f¹fZ ¹ff¨f³ff ¦f¹fe ³fWXeÔ, SXûdMX¹ffÔ ¦fSXe¶f IYe ´fif±fʳff ¶f³fe SXWXe ÀfdWX°f IYBÊ þ³fUfQe ¦fe°f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ

dIY¹ff ¦f¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fcUÊ IZY Bd³QSXf AfUfÀf ¹fûþ³ff A¶f ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff ¸fZÔ °f¶Qe»f WXû ¦f¹ffÜ U`ÀfZ ´fbSXf³fZ »ff·ff±feÊ þû U¿fÊ 2010 ÀfZ A¶f°fIY AfUfÀf d³f¸ffʯf IYf¹fÊ ´fc¯fÊ ³fWXeÔ dIYE WX`Ô, UZ 25 ¸ff¨fÊ 2018 °fIY d³fd›°f øY´f ÀfZ AfUfÀf d³f¸ffʯf IYSX ¶f¨fe WXbBÊ SXfdVf ´fif~ IYSX »fZÔÜ A³¹f±ff ÀfSXIYfSX IZY d³fQZVffʳfbÀffSX EIY A´fi`»f 2018 ÀfZ ¹fWX ¹fûþ³ff ¶fÔQ WXû þfE¦feÜ dþÀfÀfZ »ff·fbIY SXfdVf ÀfZ UÔd¨f°f WXû þfEÔ¦fZÜ Àff±f WXe ÀfSXIYfSXe SXfdVf IZY QbøY´f¹fû¦f IYSX³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ CX³f´fSX SXfdVf Uf´fÀfe ÀfdWX°f IYf³fc³fe IYfSXÊUfBÊ ·fe IYe þfE¦feÜ ¶feOXeAû ³fZ ¶f°ff¹ff dIY U¿fÊ 2016-17 ¸fZÔ dþ³f »ff·fbIYûÔ IYû ´feE¸f AfUfÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f SXfdVf IYf ·fb¦f°ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü UZ IYf¹fÊ ´fcSXf IYSX QcÀfSXe dIYÀ°f IYe SXfdVf ´ff³fZ IZY d»fE ´fiJÔOX IZY AfSXMXe´feEÀf IYfCXÔMXSX ´fSX AfUZQ³f QZ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY

AfUfÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f Qû A»f¦f ¹fûþ³ffAûÔ IZY Àff±f °fIYSXe¶f³f OXZPÞX »ffJ IYe SXfdVf »ff·fbIYûÔ IYû WXÀ°ffÔ°fdSX°f IYe þfE¦feÜ dþÀf¸fZÔ AfUfÀf ¹fûþ³ff IZY 1,20000 ÷Y´f¹fZ AüSX ÀU¨L ·ffSX°f Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f Vfü¨ff»f¹f d³f¸ffʯf IZY d»fE 12000 ÷Y´f¹fZ °f±ff ¸f³fSXZ¦ff ÀfZ °fe³f ¸fWXe³fZ IYe ¸fþQcSXe IZY øY´f ¸fZÔ IYSXe¶f 16000 ÷Y´fE IYf ·fb¦f°ff³f dIY¹ff þfE¦ffÜ ¸füIZY ´fSX ¸f³fSXZ¦ff IZY IYf¹fÊIiY¸f ´fQfd²fIYfSXe OXf. ÀfÔþeU IbY¸ffSX, ¸fbdJ¹ff Àf¸fÀff-Qû IZY ¸fû. BÊþWXfSX AÔÀffSXe, ÀffNXf ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fbdJ¹ff ´fid°fd³fd²f ¸fû. Àf»ff¸f°f, ¶fWXSXf¸f´fbSX ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fbdJ¹ff d³fSXÔþ³f IbY¸ffSX BÊV½fSX, ¦f¯f´f°fü»f ´fÔ¨ff¹f°f IYe ¸fbdJ¹ff ¶f¶fe°ff IbY¸ffSXe, UÀfÔ°f IbY¸ffSX, ÀfÔþe°f IbY¸ffSX, IY³WX`¹ff IbY¸ffSX, ÀfüSX·f IbY¸ffSX, ¸fû. dQ»ffUSX, ´fi·ff°f IbY¸ffSX ÀfdWX°f A³¹f AfUfÀf ÀfWXf¹fIY U SXûþ¦ffSX ÀfZUIY CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

U¿fÊ 2019 ¸fZÔ IYSXZ¦feÜ BÀf IYe °f`¹ffSXe ¸fZÔ »f¦f ¨fbIYf WX`Ü ¶f`NXIY ¸fZÔ Af¦ff¸fe LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU IYû QZJ°fZ dþ»ff IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe IZY A²¹fÃf ³fZ AfWXUf³f dIY¹ff WX` dIY ´fcSXZ dþ»fZ IZY IYfÔ¦fiZÀf IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ÀfZ WX¸ffSXe ´ffMXeÊ IZY dUÔ¦f E³fEÀf¹fcAfBÊ IYû A´f³fe °ffIY°f ÓfûÔIYIYSX LfÂf ÀfÔ§f ¨fb³ffU ´fSX dUVfZ¿f ¶f»f dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü IbYL dQ³f ´fWX»fZ IYû-Afg´fSXZdMXU IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ dþ»ff IYfÔ¦fiZÀf IZY ´fQfd²fIYfSXe IYû þe°f WXfdÀf»f IYSX³fZ IZY d»fE CX³WXZÔ dþ»ff

IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe IYe AûSX ÀfZ RcY»f, ¸ff»ff, ¨ffQSX QZIYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ CX´ff²¹fÃf ´fQ ´fSX IYüVf»f dIYVfûSX dÀfÔWX, OXf¹fSXZ¢MXSX ´fQ ´fSX ¶f¶fe°ff QZUe, ¸f²fbIYfÔ°f ¸fWX°fû, ÀfÔþ¹f IbY¸ffSX IYû Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ dþ»ff IYfÔ¦fiZÀf IZY CX´ff²¹fÃf SXf¸fÀUøY´f ´ffÀfUf³f, ¨fb³f¨fb³f SXf¹f, IY¸fSX AÔÀffSXe, ³fUe³f IbY¸ffSX ³fUe³f, Ad¸f°f ¹ffQU, SXf¸f´fiIYfVf dÀfÔWX, AVfûIY SXf¹f, ¸fWXZÔQi IbYÔUSX, Aû¸f´fiIYfVf dÀfÔWX, Àfb²feSX IbY¸ffSX, ÀfbSXZVf ´ffÀfUf³f, d¸fd±f»fZVf dÀfÔWX, ·fc´fZÔQi ¹ffQU, ¸fûWX¸¸fQ VffdWXQ, SXfþQZU dÀfÔWX, IYSXe¸fbïe³f, ¶fQie dÀfÔWX, Af·ff¿f Óff, Aþ¹f ¨f`²fSXe, ¦fÔ¦ff ÀfQf, SXf¸ffIYfÔ°f ´ffÀfUf³f, IbY¸ffSX SX}ZVf MXb»»fc AfdQ IYfÔ¦fiZÀfe ¸füþcQ ±fZÜ

AQf»f°fe Àfc¨f³ff U AQf»f°f Àf¶fþþ ´fi±f¸f, IYûMXÊ ¸fû.-¶fZ¦fcÀfSXf¹f, dþ»ff-¶fZ¦fcÀfSXf¹f QeUf³fe UfQ IZYVf ³fÔ.-317, Àf³fÐ-2017 BÊ. ³ff¸f ¸fbQB¹ff³fßfe¸fd°f Àfû¸ff QZUe, þüþZ-ÀU. ¶feSXZ³Qi ÀffWX, Àff.-IÔYIYü»f, ´fSX¦f³ff-¸f»fIYe, Àf¶fdOXdUþ³f-¶fZ¦fcÀfSXf¹f, ´fû.-d¨f»fd¸f»f, ±ff³ff-¸fbRYdÀÀf»f, dþ»ff-¶fZ¦fcÀfSXf¹f ¶f³ff¸f ³ff¸f ¸fbQf»f¹f 1. ßfe ¸fbIZYVf ¹ffQU, 2. dUIYfVf ¹ffQU, 3. SXfIZYVf IbY¸ffSX, 4. ³fe°feVf IbY¸ffSX, Àf·fe ´fZ.-ÀU. SXf¸fdU»ffÀf ¹ffQU, 5. ²f¸fÊVfe»ff QZUe ´f}e, þüþZ-ÀU. SXf¸fdU»ffÀf ¹ffQU, Àf·fe Àff.-IÔYIYü»f, ´fû.-d¨f»fd¸f»f, ±ff³ff¸fbRYdÀÀf»f, Àf¶f dOXdUþ³f U dþ»ff¶fZ¦fcÀfSXf¹f..................................................................´fid°fUfQe¦f¯f ´fid°fUfQe ¨fcÔdIY ¸fbQZ¹f ³fZ WX¸ffSXZ ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ Af´fIZY dJ»ffRY EIY dIY°ff ¸fûIYQ¸ff IZYÀf ³fÔ. QeUf³fe UfQ ÀfÔ.-317/17 AQf»f°f WXfþf ¸fZÔ QfdJ»f dIY¹ff WX`Ü Af´f »fû¦fûÔ IYû ³¹ff¹ff»f¹f IZY Àf¸¸f³f EIY d³f¶fÔd²f°f OXfIY ÀfZ d³fd›°f d°fd±f IYû WXfdþSX WXû³fZ IZY d»fE ·fZþf ¦f¹ffÜ »fZdIY³f Af´f »fû¦fûÔ ³fZ ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ WXfdþSX ³fWXeÔ WXbEÜ BÀfd»fE BÀf ³fûdMXÀf ¦fþMX ÀfZ Af´f »fû¦fûÔ IYû A¦ffWX dIY¹ff þf°ff WX`, dIY d³fd›°f d°fd±f-19/03/18 IYû 10:30 ¶fþZ ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ AÀff»f°f³f ¹ff UIYf»f°f³f WXfdþSX WXûIYSX þû IbYL IbYL CXþcSX E°fSXfþ IYSX³ff WX` IYSXZÔÜ Af´fIZY ¦f`SX WXfdþSX ¸fZÔ EIY ´fÃfe¹f IYfSXÊUfBÊ IYSX CXd¨f°f R`YÀf»ff IYSX dQ¹ff þfE¦ffÜ BÀfZ °ffdIYQ þf³fZÔÜ U WXbIbY¸f AUSX ³¹ff¹ff²feVf ´fi±f¸f ¶fZ¦fcÀfSXf¹f


10

¦f¹ff/ ªfWXf³ff¶ffQ ÀfadÃf´°f £f¶fSmÔX

¶fÔQSXûÔ IZY ´fIYOÞXZ þf³fZ ÀfZ ·f¹f IYf ¸ffWXü»f Àf¸ff~ ÀUSXfþ/ASXU»fÜ ÀfQSX ´fiJÔOX IZY IYBÊ ¸fûWX»»fûÔ ¸fZÔ Af°fÔIY ¸f¨ff³fZ Uf»fZ ¶fÔQSX IYû U³f EUÔ ´f¹ffÊUSX¯f dU·ff¦f AüSX U³fûÔ IZY ÃfZÂf IYf¹ffÊ»f¹f IZY MXe¸f IZY õfSXf CXÀfZ ´fIYOÞXf ¦f¹ff ¸ff»fc¸f WXû dIY CX°´ff°fe ¶fÔQSX õfSXf UfdÀf»f ´fbSX ¸fûIYSXe AüSX ASXU»f dÀf´ffWX ¸fûWX»»fZ ¸fZÔ Af°fÔIY IYf ¸ffWXü»f ±ffÜ BÀfIZY d»fE À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ ³fZ dþ»ff ´fQfd²fIYfSXe Àf°feVf IbY¸ffSX dÀfÔWX AüSX A³fb¸fÔOX»f ´fQfd²fIYfSXe dIYSX¯f

l ·ffþ´ff ·fiáf¨ffSX IZY dJ»ffRY »fOÞX³fZ IYf dQJfUf IYSX°fe W` : ·ffIY´ff ¸ff»fZ

ÀUSXfþ/ASXU»f

SXfþ²ff³fe E¢Àf´fiZÀf IZY ¶fiZIY ¶ffBÔdOXÔ¦f ¸fZÔ »f¦fe Af¦f À½fSXfªf/¦f¹ffÜ·fbU³fZV½fSX ÀfZ ³fBÊ dQ»»fe þf SXWXe SXfþ²ff³fe E¢Àf´fiZÀf IZY þZ³fSXZMXSX U`³f IZY ¶fiZIY ¶ffBÔdOXÔ¦f ¸fZÔ Vfd³fUfSX IYe QZSX SXf°f IYSXe¶f 12.45 ¶fþZ Af¦f »f¦f þf³fZ IZY IYfSX¯f MÑZ³f IYû ¦fbSXf÷Y ÀMXZVf³f ´fSX SXûIY dQ¹ff ¦f¹ffÜ RYf¹fSX ÀfZµMXe CX´fIYSX¯fûÔ ÀfZ Af¦f ¶fbÓff³fZ IZY ¶ffQ MÑZ³f Af¦fZ IZY d»fE SXUf³ff IYe ¦fBÊÜ BÀf IYfSX¯f MÑZ³f IZY ´fdSX¨ff»f³f ¸fZÔ Af²fZ §fÔMXZ IYf dU»fÔ¶f WXbAfÜ ÀfcÂfûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Af¦f ´fSX MÑZ³f ¸fZÔ ¨f»f SXWXe EÀIYfMXÊ ´ffMXeÊ IYe ³fþSX ´fOÞXe ±feÜ BÀfIZY ¶ffQ »fûIYû ´ff¹f»fMX IYû UfIYe-MXfgIYe ÀfZ BÀfIYe Àfc¨f³ff Qe ¦fBÊ MÑZ³f IYû ¦fbSXf÷Y ÀMXZVf³f ´fSX SXûIY IYSX Af¦f ¶fbÓffBÊ ¦fBÊÜ dIYÀfe °fSXWX IZY ³fbIYÀff³f IYe Àfc¨f³ff ³fWXeÔ WX`Ü

´fedOÞX°fûÔ IYe AfUfþ ±fZ þ¦fQZU ¶ff¶fc À½fSXfªf/ASXU»fÜ ´fiJÔOX ÃfZÂf IZY ¶fZ»fJSXf ¦ffÔU ¸fZÔ VfbIiYUfSX IYe QZSX Vff¸f A¸fSX VfWXeQ þ¦fQZU ´fiÀffQ IYe þ¹fÔ°fe IZY AUÀfSX ´fSX Af¹fûdþ°f Àf¸ffSXûWX IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE dU²ff¹fIY SX¨UQi ¨ÀfWX ³fZ IYWXf dIY UZ Vfûd¿f°fûÔ-´fedOÞX°fûÔ IYe AfUfþ ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ CX³fIZY ¶f°ffE SXfÀ°fZ ´fSX ¨f»f³fZ IYf Af”f³f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY UZ WX¸fZVff ¦fSXe¶fûÔ IZY CX°±ff³f ¸fZÔ »f¦fZ SXWXZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þ¦fQZU ¶ff¶fc ³fZ dIYÀff³fûÔ IZY JZ°fûÔ ¸fZÔ ´ff³fe ´fWXbÔ¨ff³fZ IYf ÀfÔIY»´f d»f¹ff ±ffÜ Afþ WX¸¸feQ³f¦fSX ¨Àf¨ffBÊ ´fdSX¹fûþ³ff ·fe CX³WXeÔ IYf QZ³f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ³ffSXf dQ¹ff ±ff dIY Àfü ¸fZÔ 90 Vfûd¿f°f WX`,90 ·ff¦f WX¸ffSXf WX`Ü dU²ff¹fIY ³fZ IYWXf dIY UZ ¦fSXe¶fûÔ IZY d»fE »fOÞXfBÊ »fOÞX°fZ-»fOÞX°fZ VfWXeQ WXû ¦fEÜ ¹fWXfÔ IZY »fû¦f CX³WXZÔ d¶fWXfSX »fZd³f³f IZY ³ff¸f ÀfZ þf³f°fZ ±fZÜ BÀf ¸füIZY ´fSX þQ¹fc IZY dþ»ff²¹fÃf dþ°fZÔQi ´fMXZ»f ³fZ IYWXf dIY þ¦fQZU ¶ff¶fc ³fZ WX¸fZVff Vfûd¿f°fûÔ-´fedOÞX°fûÔ IYe AfUfþ IYû ¶fb»fÔQ IYSX³fZ IYf IYf¸f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þ¦fQZU ¶ff¶fc ³fZ IYWXf ±ff dIY WX¸f þû AfÔQû»f³f IYSX SXWXZ WX`Ô ¹fWX »fÔ¶ff ÀfÔ§f¿fÊ WX`Ü BÀf¸fZÔ ´fWX»fe ´fePÞXe IZY »fû¦f ¸ffSXZ þfEÔ¦fZ °f±ff QcÀfSXe ´fePÞXe IZY »fû¦f þZ»f þfEÔ¦fZ °fû °feÀfSXe ´fePÞXe IZY »fû¦f SXfþ IYSXZÔ¦fZÜ dþ»ff²¹fÃf ³fZ IYWXf dIY Afþ CXÀfe IYf ´fdSX¯ff¸f WX` dIY QfSXû¦ff ´fiÀffQ SXf¹f ÀfZ »fZIYSX þe°f³f SXf¸f ¸ffÔÓfe °fIY IYû ÀfØff ¨f»ff³fZ IYf ¸füIYf d¸f»ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX ¶f²ffBÊ IZY ´ffÂf WX`Ô dþ³WXûÔ³fZ ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ Ad°fd´fLOÞXûÔ °f±ff Qd»f°fûÔ IYû AfSXÃf¯f QZIYSX UÔd¨f°f Àf¸ffþ IZY »fû¦fûÔ IYû Af¦fZ ¶fPÞX³fZ IYf ¸füIYf dQ¹ffÜ BÀf ¸füIZY ´fSX SXfþQ ³fZ°ff §f³fV¹ff¸f U¸ffÊ, SXf»fûÀf´ff ³fZ°ff ´f´´fb U¸ffÊ, AVfûIY U¸ffÊ °f±ff δfMXc IbYVfUfWXf AfdQ »fû¦fûÔ ³fZ A´f³ff dU¨ffSX ½¹föY dIY¹ffÜ þ¶fdIY A²¹fÃf°ff ´fcUÊ ÀfSX´fÔ¨f ²f³fÔþ¹f Vf¸ffÊ ³fZ IYeÜ BÀf ¸füIZY ´fSX ¸fÀfWXcSX ¦ff¹fIY þfQc¦fSX dÀf¹ffSXf¸f ¸fWX°fû, ¦ff¹fIY »fûWXf ÎÀfWX °f±ff A¹fû²¹ff ¸fWX°fû ³fZ ¦fe°f-ÀfÔ¦fe°f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ A¸fSX VfWXeQ IYe þeU³fe IYû ¶f°ff¹ffÜ

VfSXf¶f IZY Àff±f IYfSXû¶ffSXe d¦fSXµ°ffSX À½fSXfªf/þWXf³ff¶ffQÜ ´fbd»fÀf A²feÃfIY ¸f³fe¿f IZY d³fQZÊVf ´fSX VfSXf¶f IYfSXû¶ffdSX¹fûÔ IZY dJ»ffRY ÀfÔ¨ffd»f°f Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f VfIbYSXf¶ffQ ±ff³fZ IYe ´fbd»fÀf ³fZ Q¹ff»f¨fIY ¦ffÔU ÀfZ ´ffÔ¨f »feMXSX ¸fWXbAf VfSXf¶f IZY Àff±f EIY IYfSXû¶ffSXe IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`Ü d¦fSXµ°ffSX ¹fbUIY ¶ff»fZV½fSX ¸ffÔÓfe ¶f°ff¹ff þf°ff WX`Ü d¦fSXµ°ffSXe IYe ´fbdá IYSX°fZ WXbE ±ff³ff²¹fÃf ¨fÔQ³f IbY¸ffSX ¨ÀfWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY CX³WXZÔ ¦fb~ Àfc¨f³ff d¸f»fe ±fe dIY Q¹ff»f¨fIY ¦ffÔU ¸fZÔ ¸fWXbAf VfSXf¶f IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü Àfc¨f³ff IZY Af²ffSX ´fSX UWXfÔ Lf´fZ¸ffSXe IYSX CXÀfZ VfSXf¶f IZY Àff±f d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ CX²fSX MXZWXMXf Aû´fe IYe ´fbd»fÀf ³fZ ¸feSXf d¶f¦fWXf ¦ffÔU ÀfZ VfSXf¶f IZY ³fVfZ ¸fZÔ ³f³WXIY ¹ffQU IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`Ü ´fbd»fÀf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Qû³fû IYû CX°´ffQ Ad²fd³f¹f¸f IZY °fWX°f ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSX þZ»f ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

IYûWXSXü»f ÀfZ WXû SXWXf AB¹ffSXf ¶f`ÔIY IZY IYf¹fûÊÔ IYf d³f¿´ffQ³f À½fSXfªf/ASXU»fÜ IYSX´fe ´fiJÔOX IZY AB¹ffSXf dÀ±f°f B»ffWXf¶ffQ ¶f`ÔIY IZY VffJf ´fi¶fÔ²fIY dU³f¹f d°fUfSXe IYû þ¶fSX³f »fû³f dQE þf³fZ IYû »fZIYSX ²f¸fIYf³fZ IYf ¸ff¸f»ff þûSX ´fIYOÞX°ff þf SXWXf WX`Ü ¶f`ÔIY ¸fZÔ LWX dQ³fûÔ ÀfZ °ff»fZ »fMXIZY WXbE WX`Ô AüSX VffJf ´fi¶fÔ²fIY ÀfdWX°f Àf·fe IY¸feÊ UWXfÔ þf³fZ ÀfZ IY°fSXf SXWXZ WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY ¦fif¸fe¯fûÔ õfSXf ²f¸fIYf³fZ IZY AfSXû´fûÔ IYû dÀfSXZ ÀfZ JfdSXþ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX³f»fû¦fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY QSXAÀf»f BÀf ¶f`ÔIY ¸fZÔ ´fid°fd³f¹fböY VffJf ´fi¶fÔ²fIY CXÀf ¶f`ÔIY IYû QcÀfSXZ þ¦fWX À±ff³ffÔ°fdSX°f IYSXf³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY CX³fIZY õfSXf BÀf ´fiIYfSX IZY ¸f³f¦fPÞXÔ°f AfSXû´f »f¦ffE þf SXWXZ WX`ÔÜ ¦fif¸fe¯fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY UZ »fû¦f ´fi¶fÔ²fIY IZY ¸f³fÀfc¶fZ IYû IYf¸f¹ff¶f ³fWXeÔ WXû³fZ QZÔ¦fZÜ BÀf ¶fe¨f IYSX´fe IZY ±ff³ff²¹fÃf SXfþeU IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Vfd³fUfSX IYû VffJf ´fi¶fÔ²fIY õfSXf ¹fWX þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊ ±fe dIY CX³WXZÔ ²f¸fIYe Qe þf SXWXe WX`Ü ±ff³fZ IYe ´fbd»fÀf UWXfÔ ¦fBÊ ±fe AüSX UZ ´fbd»fÀf IYd¸fʹfûÔ IZY Àff±f Uf´fÀf »füMXZ ·fe ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fbd»fÀf ÀfbSXÃff QZ³fZ IYû °f°´fSX WX` »fZdIY³f A¶f °fIY VffJf ´fi¶fÔ²fIY õfSXf BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe d»fdJ°f dVfIYf¹f°f ³fWXeÔ IYe ¦fBÊ WX`Ü B²fSX VffJf ´fi¶fÔ²fIY ³fZ IYWXf dIY UZ UWXfÔ ´fid°fd³f¹fbdöY ´fSX WX`ÔÜ

¶fbSXfBÊ LûOXÞ³fZ IYf d»f¹ff ¦f¹ff ÀfÔIY»´f ÀUSXfþ/¸fûQÔ¦fÔþ/þWXf³ff¶ffQÜ ¸fûQ³f¦fÔþ ´fiJÔOX ÃfZÂf IZY ¶fÔ²fb ¦fÔþ dÀ±f°f QZUe ¸fÔdQSX IZY ´fifÔ¦f¯f ¸fZÔ ¦ff¹fÂfe VfdöY´feNX þWXf³ff¶ffQ IZY °f°Uf²ff³f ¸fZÔ ¦ff¹fÂfe ´fdSXUfSX IZY õfSXf Qe´f ¹fÄf IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff BÀf Qe´f ¹fÄf ¸fZÔ 100 ÀfZ Ad²fIY ßfðf»fb ³fSX ³ffSXe ³fZ ·ff¦f d»f¹ffÜ 551 Qe´f ´fiªUd»f°f IYSX Qe´f ¹fÄf dIY¹ff ¦f¹ff°f±ff CX´fdÀ±f°f ßfðf»fbAûÔ ³fZ QZU QdÃf¯ff IZY øY´f ¸fZÔ A´f³fZ AÔQSX IYe EIY ¶fbSXfBÊ IYû LûOÞX³fZ EUÔ A¨LfBÊ IYû ¦fiWX¯f IYSX³fZ IYf ÀfÔIY»´f d»f¹ffÜ VffÔd°fIbYÔþ ´fid°fd³fd²f VfZ¿f³ff±f þe ³fZ IYWXf dIY ½¹fdöY ´fdSXUfSX EUÔ Àf¸ffþ ¸fZÔ ½¹ff~ AÀfcSX°ff IYû Àf¸ff~ IYSX ¸f³fb¿¹f ¸fZÔ QZU°U EUÔ ²fSX°fe ´fSX ÀU¦fÊ ¶f³ff³fZ WXZ°fb VffÔd°fIbYÔþ WXdSXõfSX IZY °f°Uf²ff³f ¸fZÔ ¦ff¹fÂfe ´fdSXUfSX õfSXf Àfñbdð IYe QZUe ¸ffÔ ¦ff¹fÂfe IYû §fSX §fSX ´fWXbÔ¨ff³fZ IYf Ad·f¹ff³f VfbøY dIY¹ff ¦f¹ff °ffdIY Àf·fe »fû¦fûÔ ¸fZÔ ßfðf IYf ÀfÔU²fʳfWXûÜ VffÔd°f ´ffNX IZY Àff±f IYf¹fÊIiY¸f IYf Àf¸ff´f³f WXbAfÜ BÀf Qe´f ¹fÄf ¸fZÔ ¦ff¹fÂfe ´fdSXUfSX IZY SX¸ff³f³Q Vf¸ffÊ ,U¨f³f QZU IbY¸ffSX,Àf°feVf Vf¸ffÊ, SXfþeU IbY¸ffSX, ASXdUÔQ Vf¸ffÊ EUÔ Qe´fIY IbY¸ffSX ¸fb£¹f øY´f ÀfZ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

´fMX³ff

Àfû¸f½ffSX, 12 RYSX½fSXeX, 2018

d¦fdSXSXfþ dÀfÔWX IYe ¶fJfÊÀ°f¦fe ´fSX ¸f³ff SXfª¹f½¹ff´fe dUSXû²f dQUÀf d½fSXû²f

dÀfÔWX IZY ´ffÀf AfUZQ³f QZIYSX CX°´ff°fe ¶fÔQSX IYû ´fIYOÞX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe ¦fBÊ ±fe dþÀfIZY AÀfSX ÀfZ U³f dU·ff¦f IYe MXe¸f WXSXIY°f ¸fZÔ AfBÊ AüSX CX°´ff°fe ¶fÔQSX IYû SXdUUfSX IYû d´fÔþSXZ ¸fZÔ I`YQ dIY¹ff ¦f¹ff dþÀfZ A³¹fÂf ÀfbSXdÃf°f LûOÞX³fZ IYe ¶ff°f IYWXe ¦fBÊ CX°´ff°fe ¶fÔQSX IYû ´fIYOÞX³fZ IZY d»fE ÀfUÊ´fi±f¸f ´ff³fe MXÔIYe ´fdSXÀfSX ¸fZÔ EIY d´fÔþSXZ ¸fZÔ RY»f OXf»f IYSX SXJf ¦f¹ffÜ ª¹fûWXe ¶fÔQSX d´fÔþOÞXZ ¸fZÔ RY»f Jf³fZ IZY d»fE §fbÀff CXÀfZ I`YQ IYSX d»f¹ff ¦f¹ffܶfÔQSX IZY Af°fÔIY ÀfZ d´fL»fZ IYBÊ ¸fWXe³fûÔ ÀfZ »fû¦f »fû¦f A´f³fZ §fSX IZY L°fûÔ ´fSX þf³ff ¸fb³ffdÀf¶f ³fWXeÔ Àf¸fÓf°fZ ±fZ ¢¹fûÔdIY ¶fÔQSX õfSXf WX¸fZVff »fû¦fûÔ ´fSX AfIiYf¸fIY °fZUSX þfSXe ±ffÜ CXöY ´f±fûÔ ´fSX Af³fZ þf³fZ Uf»fZ IYBÊ »fû¦fûÔ IYû ·fe þ£¸fe IYSX dQ¹ff ±ff JfÀfIYSX ÀIcY»fe ¶f¨¨fûÔ IYû Af³fZ þf³fZ ¸fZÔ IYfRYe ´fSXZVff³fe IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX°ff ±ffÜ 02 dQ³f ´fcUÊ CX°´ff°fe ¶fÔQSX ³fZ IYBÊ ¶f¨¨fûÔ IYû ·fe §ff¹f»f IYSX dQ¹ff ±ffÜ BÀfIZY ´fcUÊ ·fe IYBÊ »fû¦fûÔ IYû Af³fZ þf³fZ IZY IiY¸f ¸fZÔ ¶fÔQSX ³fZ §ff¹f»f dIY¹ff ±ffÜ dþÀfIZY IYfSX¯f »fû¦f IYfRYe Af°fÔdIY°f ±fZ ¶fÔQSX IZY ´fIYOÞXZ þf³fZ ÀfZ À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ ¸fZÔ ·f¹f IYf Uf°ffUSX¯f Àf¸ff~ WXû ¨fbIYf WX`Ü BÀfZ ´fIYOÞX³fZ ¸fZÔ U³f´ff»f SXf¸f´fiUZVf ¨fü²fSXe »føfe³ffSXf¹f¯f dQUZQe À±ff³fe¹f ±ff³ff IZY ¶fe E³f CX´ff²¹ff¹f IZY A»ffUZ A³¹f »fû¦fûÔ ³fZ ÀfWX¹fû¦f dIY¹ffÜ U³fûÔ IZY ÃfZÂf ´fQfd²fIYfSXe ÀfbSXZVf IbY¸ffSX ´ffNXIY ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀf °fSXWX IZY CX°´ff°fe ¶fÔQSX IYû ´fIYOÞX³fZ IZY d»fE WX¸fZVff Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff þfE¦ff °ffdIY »fû¦f ·f¹f¸fböY Uf°ffUSX¯f ¸fZÔ SXWX ÀfIZYÜ

www.swarajlive.com

IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe d¦fdSXSXfþ dÀfÔWX õfSXf Qf³ff´fbSX ¸fZÔ SXf¸f³ffSXf¹f¯f SXf¸f IYe þ¸fe³f ´fSX IY¶þf þ¸ff³fZ U d¦fdSXSXfþ ´fSX WXbE ¸fbIYQ¸fZ IZY dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ ·ffIY´ff-¸ff»fZ IYe EIY CX¨¨fÀ°fSXe¹f þfÔ¨f MXe¸f ³fZ Afþ §fMX³ffÀ±f»f IYf QüSXf dIY¹ffÜ BÀf þfÔ¨f MXe¸f ¸fZÔ ´ffMXeÊ IZY ´fcUÊ ÀffÔÀfQ SXf¸fZV½fSX ´fiÀffQ, SXfª¹f IYd¸fMXe ÀfQÀ¹f U JZ¦fif¸fÀf IZY SXfª¹f Àfd¨fU ¦fû´ff»f SXdUQfÀf °f±ff ´fMX³ff ³f¦fSX IYd¸fMXe IZY ³fZ°ff ¶feIZY Vf¸ffÊ Vffd¸f»f ±fZÜ þfÔ¨f MXe¸f ³fZ ´fedOÞX°f SXf¸f³ffSXf¹f¯f SXf¸f IZY §fSXUf»fûÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYSXIZY ´fcSXZ ¸ff¸f»fZ IYe Àf¨¨ffBÊ IYf ´f°ff »f¦ff³fZ IYe IYûdVfVf IYeÜþfÔ¨f MXe¸f ³fZ SXf¸f³ffSXf¹f¯f SXf¸f IYe A³fb´fdÀ±fd°f ¸fZÔ CX³fIZY ´füÂf IYfd°fÊIY IbY¸ffSX ÀfZ ¶ff°f IYeÜ þfÔ¨f

MXe¸f IYû ´f°ff ¨f»ff dIY AfþfQe IZY ´fWX»fZ WXe ÀU IYû¸f»f SXf¸f õfSXf ¶f¶f¢IYSX´fbSX ¸fZÔ (AfVfû´fbSX IZY ¶f¦f»f IYf ¦ffÔU) 2.66 EIYOÞX þ¸fe³f ¶ff»fIbYÔUSX QZUe IYû CX´fWXfSXÀUøY´f ´fiQf³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ¶ff»fIbYÔUSX QZUe ÀU IYû¸f»f SXf¸f IYe ³fd°f³fe ±feÔÜ CX³fIZY ¨ffSX ´fbÂf WX`Ô - ÀU dVfU ´fiÀffQ, WXdSX³ffSXf¹f¯f SXf¸f, SXf¸f³ffSXf¹f¯f SXf¸f U V¹ff¸f ³ffSXf¹f¯f SXf¸fÜSXf¸f³ffSXf¹f¯f SXf¸f

IZY °fe³f ·ffB¹fûÔ ³fZ A´f³fe þ¸fe³f ¶fZ¨f Qe, þ¶fdIY SXf¸f³ffSXf¹f¯f SXf¸f ÀfSXIYfSXe ÀfZUf ¸fZÔ ±fZ AüSX UWX B»ffIYf OXc¶f ÃfZÂf ±ff, BÀfd»fE U¿fûÊÔ °fIY CX³WXûÔ³fZ CXÀf´fSX IYûBÊ ²¹ff³f ³fWXeÔ dQ¹ffÜ WXf»f IZY dQ³fûÔ ¸fZÔ CX³WXZÔ ´f°ff ¨f»ff dIY °f°IYf»fe³f ÀfeAû IYe d¸f»fe·f¦f°f ÀfZ CX³fIYe þ¸fe³f IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe d¦fdSXSXfþ dÀfÔWX ÀfdWX°f A³¹f 33 »fû¦fûÔ ³fZ þ¶fSX³f WXd±f¹ff »fe WX` °fû CX³WXûÔ³fZ ±ff³fZ

¸fZÔ ¸fbIYQ¸ff dIY¹ffÜ þ¸fe³f IZY IbYL dWXÀÀfZ ´fSX ¶»fc ½WXZ»f ÀIcY»f U EIY A´ffMXʸfZÔMX JOÞXf WX`Ü VfZ¿f ´fSX°fe þ¸fe³f WX`Ü SXf¸f³ffSXf¹f¯f SXf¸f IZY dWXÀÀfZ IbY»f 77 dOXÀfd¸f»f þ¸fe³f WX`Ü ·ffIY´ff-¸ff»fZ SXfª¹f Àfd¨fU IbY¯ff»f ³fZ IYWXf WX` dIY BÀf ´fiIYSX¯f ³fZ Àffd¶f°f IYSX dQ¹ff WX` dIY d¦fdSXSXfþ dÀfÔWX ´fcSXe °fSXWX ·fiá WX`Ô AüSX ÀffUÊþd³fIY ´fQ ´fSX ¶f³fZ SXWX³fZ IYf CX³WXZÔ IYûBÊ Ad²fIYfSX ³fWXeÔ WX`Ü ·ffþ´ff ·fiáf¨ffSX IZY dJ»ffRY »fOÞX³fZ IYf dQJfUf IYSX°fe WX`Ü A´f³fZ dUSXûd²f¹fûÔ IZY Q¸f³f IZY d»fE °fû Àfe¶feAfBÊ ÀfZ »fZIYSX WXSX ´fiIYfSX IYe ÀUf¹fØf ÀfÔÀ±ffAûÔ IYf ¦f»f°f BÀ°fZ¸ff»f IYSX SXWXe WX`, »fZdIY³f A´f³fZ

¸fÔdÂf¸fÔOX»f ¸fZÔ ·fiáf¨ffdSX¹fûÔ IYû ÀfÔSXÃf¯f QZ°fe WX`ÜþfÔ¨f MXe¸f IYû ¹fWX ·fe ´f°ff ¨f»ff dIY À±ff³fe¹f ±ff³ff ³fZ BÀf §fMX³ff IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IZY ÀfÔÄff³f »fZ³fZ ÀfZ BÔIYfSX IYSX dQ¹ff, °f¶f þfIYSX SXf¸f³ffSXf¹f¯f SXf¸f ³fZ dõ°fe¹f ÀfÂf ³¹ff¹ff²feVf EÀfÀfe/EÀfMXe IYûMXÊ ´fMX³ff ¸fZÔ d¦fdSXSXfþ dÀfÔWX ÀfdWX°f 33 »fû¦fûÔ ´fSX ´fid°fUfQ ´fÂf QþÊ IYSXf¹ffÜ dUdQ°f WXû dIY SXf¸f³ffSXf¹f¯f SXf¸f ÀfSXIYfSXe ³füIYSXe ¸fZÔ ±fZÜ UZ »fÔ¶fZ Àf¸f¹f °f¶f RcYOX BÔÀf´fZ¢MXSX ±fZÜ ¸ff»fZ ³fZ IYWXf WX` dIY þ¶f ÀfSXIYfSXe ´fQûÔ ´fSX ¶f`NXZ WXbE Qd»f°f Àf¸fbQf¹f IZY »fû¦fûÔ IZY Àff±f ·fe EZÀff A°¹ff¨ffSX WXû SXWXf WX`, °fû ·ffþ´ff-þQ¹fc ÀfSXIYfSX ¸fZÔ Af¸f Qd»f°f-¦fSXe¶fûÔ IYe dÀ±fd°f IYf ÀfWXþ AÔQfþf »f¦ff¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü d¦fdSXSXfþ dÀfÔWX IYe ¶fJfÊÀ°f¦fe IYe ¸ffÔ¦f ´fSX ¸ff»fZ ³fZ ´fcSXZ d¶fWXfSX ¸fZÔ dUSXû²f dQUÀf Af¹fûdþ°f IYSX³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff WX`Ü

³fVff ¸fbdöY Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f ¨ffSX d¦fSXµ°ffSX ÀUSXfþ/ASXU»fÜ ¦fif¸fe¯f dþ»ff ÃfZÂf ¸fZÔ ³fVff ¸fbdöY Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f d·f³³f d·f³³f À±ff³fûÔ ´fSX CX°´ffQ dU·ff¦f

IZY õfSXf Lf´ff¸ffSXe Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ 4 »fû¦fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff WX` d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ¸fQ³f dÀfÔWX IZY MXû»ff ÀfZ ²f¸fZÊÔQi ¸ffÔÓfe IYû 1 »feMXSX ¨fb»ffBÊ VfSXf¶f IZY Àff±f d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü þ¶fdIY CXÀfe À±ff³f ÀfZ þ¦f³ffSXf¹f¯f ¨fü²fSXe SXûdWX°f ÀffU IYû VfSXf¶f IYf ÀfZU³f IYSX³fZ IZY dU÷Yð ¸fZÔ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff WX` QcÀfSXe AûSX ¶f`QSXf¶ffQ ÀfZ SXfþc ´ffÀfUf³f IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff WX`ÜdþÀfIZY ´ffÀf ÀfZ 250 ¦fif¸f IYf 8 ´ffgd»f±fe³f ·fe ¶fSXf¸fQ dIY¹ff ¦f¹ff WX` ³fBÊ CX°´ffQ d³f¹f¸f IZY °fWX°f 4 »fû¦fûÔ IYû þZ»f ·fZþf þfE¦ff Lf´fZ¸ffSXe Ad·f¹ff³f IYf ³fZ°fÈ°U d³fSXeÃfIY CX°´ffQ SXfþIbY¸ffSX IYSX SXWXZ ±fZ þ¶fdIY BÀf¸fZÔ CX°´ffQ dU·ff¦f dIYE IYBÊ IY¸feÊ ¸füþcQ ±fZÜ

dIiYIZYMX MXc³ffʸfZÔMX IYf RYfB³f»f SXf¿MÑXe¹f ¸fböY dUôf»f¹fe dVfÃff ÀfÔÀ±ff³f IYf EIY dQUÀfe¹f IYf¹fÊIiY¸f Àfa´f³³f ¸f`¨f IYf Af¹fûþ³f Àfa´f³³f ¸fû¶ffB»f ½f ³fZMX ÀfZ þbOÞXZÔ SXWZÔ dVfÃfIY : IYû-AXfgdOX³fZMXSX ÀUSXfþ/þWXf³ff¶ffQ

ÀUSXfþ/ ASXU»fÜ

dþ»ff ÃfZÂf IZY ¸f²fb¶f³f IZY VfWXeQ ·f¦f°f dÀfÔWX JZ»f ¸f`Qf³f ¸fZÔ dIiYIZYMX MXc³ffʸfZÔMX IYf RYfB³f»f ¸f`¨f IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff dþÀfIYf CXîfMX³f ¸fbdJ¹ff ÀfÔ§f dþ»ff A²¹fÃf Ad·f¿fZIY SXÔþ³f ³fZ dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ¸fb£¹f Ad°fd±f IZY ÷Y´f ¸fZÔ ´fiQZVf SXfþQ ¹fbUf Àfd¨fU ´fiUe¯f ¹ffQU ·fe ¸füþcQ ±fZÜ A´f³fZ CXîfMX³f ·ff¿f¯f ¸fZÔ ¸fbdJ¹ff ÀfÔ§f dþ»ff A²¹fÃf EUÔ SXfþQ ´fiQZVf Àfd¨fU ³fZ IYWXf dIY JZ»f ¸fZÔ ÀfÔ·ffU³ffEÔ dL´fe WXbBÊ WX`Ü JZ»f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ IYBÊ »fû¦f dVfJSX °fIY ´fWXbÔ¨f ¨fbIZY WX`ÔÜ JZ»f IYû JZ»f IYe ·ffU³ff ÀfZ JZ»f³fZ IZY Àff±f LfÂf LfÂffAûÔ IYû ´fPÞX³fZ d»fJ³fZ IZY d»fE ·fe Af”f³f dIY¹ff Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY JZ»f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ þWXfÔ VffSXedSXIY dUIYfÀf WXû°ff WX` UWXe dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYf ¶füdðIY dUIYfÀf ·fe WXû°ff WX`Ü JZ»f ¸ff³fU þeU³f IYf EIY

Ad·f³³f AÔ¦f WX` dþÀfZ IY·fe A»f¦f ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX` Ü JZ»f IYû AüSX Ad²fIY ¶fPÞXfUf d¸f»fZ BÀfIZY d»fE ÀfSXIYfSX ÀfZ JZ»f ÀfÔÀff²f³fûÔ IYû CX´f»f¶²f IYSXf³fZ IZY d»fE ·fe AfUfþ CXNXfBÊ ¦fBÊÜ Af¹fûdþ°f JZ»f ¸fZÔ ÀfUÊ´fi±f¸f RY°fZWX´fbSX ÀfÔOXf IYe MXe¸f ³fZ ¶f»»fZ¶ffþe IYSX°fZ WXbE 174 SX³f ¶f³ff¹ff dþÀfIZY þUf¶f ¸fZÔ ÏQ¹f¨fIYIYe MXe¸f ³fZ 164 SX³f ¶f³ffIYSX AfCXMX WXû ¦fBÊ dUþZ°ff AüSX CX´fdUþZ°ff MXe¸f IYû ¸fbdJ¹ff ÀfÔ§f dþ»ff A²¹fÃf õfSXf MÑfgRYe QZIYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ff BÀf AUÀfSX ´fSX IYfRYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ JZ»f ´fiZ¸fe IZY A»ffUZ À±ff³fe¹f »fû¦fûÔ ³fZ dIiYIZYMX ¸f`¨f IYf Af³fÔQ CXNXf¹ffÜ

d¶fWXfSX SXfª¹f ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f WXû SXWXZ SXf¿MÑXe¹f ¸fböY dUôf»f¹fe dVfÃff ÀfÔÀ±ff³f IZY Àf·fe A²¹f¹f³f IZYÔQi IZY Àf¸f³U¹fIY EUÔ ÀfÔÀff²f³f ÀfZdU¹fûÔ IYf EIY dQUÀfe¹f IYf¹fÊIiY¸f þû EIY ´fidVfÃf¯f dVfdUSX IZY øY´f ¸fZÔ ±ffÜ À±ff³fe¹f EZSXûOѸf ¸fZÔ AUdÀ±f°f ´fid°f·ff ´f»»fU³f ´fd¶»fIY ÀIcY»f ¸fZÔ Àf¸´f³³f WXbAfÜ ¦füSX°f»f¶f WX` IYe ÀfSXIYfSX U`ÀfZ Àf·fe ½¹fdöY¹fûÔ IYû þû Vf`Ãfd¯fIY IYf¹fÊ IZY CXïZV¹f ÀfZ dIYÀfe ·fe ÀfSXIYfSXe U ¦f`SXÀfSXIYfSXe dUôf»f¹f ÀfZ þbOÞXZ WXbE WX`Ô CX³fIZY d»fE ´fifSXd¸·fIY dVfÃff ¸fZÔ dOX´»fû¸ff (OXe E»f OXe ) IYSXUf SXWXe WX`Ü AüSX, BÀfe IZY °fWX°f OXe E»f OXe ÀfZ dOX´»fû¸ff IYSX SXWXZ Àf·fe dVfÃfIYûÔ IYf ¹fWXfh EIY dQUÀfe¹f IYf¹fÊIiY¸f-ÀfWX-´fidVfÃf¯f dVfdUSX Af¹fûdþ°f WXû SXWXf ±ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf CXQ§ffMX³f þWXf³ff¶ffQ OXe ´fe Aû

WXOÞX°ff»f ´fSX þf¹fZÔ¦fZ IYf¹fÊ´ff»fIY ÀfWXf¹fIY ÀUSXfþ/ASXU»f Ü

d¶fWXfSX SXfª¹f IYf¹fÊ´ff»fIY ÀfWXf¹fIY ÀfZUf ÀfÔ§f dþ»ff BIYfBÊ IYe ¶f`NXIY ÀfQSX ´fiJÔOX ´fdSXÀfSX ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff dþÀfIYe A²¹fÃf°ff dþ»ff Àfd¨fU ßfeSXf¸f ´ffNXIY ³fZ dIY¹ff ¶f`NXIY IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE dþ»ff Àfd¨fU ³fZ IYWXf dIY SXfª¹f ÀfÔ§f õfSXf IYBÊ ´fiIYfSX IYf d³fQZÊVf þfSXe dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþÀf¸fZÔ IYf¹fÊ´ff»fIY ÀfWXf¹fIYûÔ IZY ´fb¯fÊd³f¹fûþ³f Àf¸ff¹fûþ³f IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff þf³ff WX`Ü ´fb³fd³fʹfûþ³f ¸fZÔ IYf¹fÊ A³fb·fU IZY Af²ffSX ´fSX ÀfUÊ´fi±f¸f IYf¹fÊSX°f IYf¹fÊ´ff»fIY ÀfWXf¹fIY IYû Àf¸ff¹fûþ³f ¸fZÔ ´fifU²ff³f IYSX³fZ ,ÀfZUf d³f¹fd¸f°f IYSX³fZ, d³f¹fûdþ°f IYf¹fÊ´ff»fIY ÀfWXf¹fIYûÔ IZY d»fE ÀfZUf Vf°fÊ d³f¹f¸ffU»fe ¶f³ff³fZ IZY Àff±f WXe AfÔQû»f³f IZY IiY¸f ¸fZÔ IYf¹fÊ´ff»fIY ÀfWXf¹fIYûÔ IZY DY´fSX QþÊ ¸fbIYQ¸fûÔ IYû Uf´fÀf »fZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYû ¹f±ffVfe§fi ´fcSXf IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f SXJe ¦fBÊ WX`Ü CXöY ¸ffÔ¦fûÔ IYû ¹fdQ ÀfSXIYfSX ³fWXeÔ ¸ff³fZ¦fe °fû Àf·fe d³f¹fûdþ°f IYf¹fÊ´ff»fIY

19 ÀfZ WXOÞX°ff»f ´fSX ¨f»fZ þfEÔ¦fZ IYf¹fÊ´ff»fIY ÀfWXf¹fIY dUUVf WXûIYSX 19 RYSXUSXe ÀfZ Ad³fd›°fIYf»fe³f WXOÞX°ff»f ´fSX ¨f»fZ þfEÔ¦fZÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ ¸fd³fÔQi IbY¸ffSX SXÔþe°f IbY¸ffSX ¸fb³³ff IbY¸ffSX CX¸ffVfÔIYSX IbY¸ffSX IbY¸ffSX Af»fûIY SXZ¯fb IbY¸ffSXe JbVf¶fc IbY¸ffSXe IZY A»ffUZ A³¹f IYf¹fÊ´ff»fIY ÀfWXf¹fIY ¸füþcQ ±fZÜ

AfSXûd´f°f IZY dJ»ffRY QfdJ»f WXû¦fe ¨ffþÊVfeMX À½fSXfªf/¦f¹ffÜ SXf¸f´fbSX ±ff³ff ÃfZÂf IZY ¦fZUf»f d¶f¦fWXf IYe ¶f¨¨fe IZY A´fWXSX¯f AüSX CXÀfIYe WX°¹ff IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fbd»fÀf ³fZ Vfd³fUfSX IYû ÀfeÀfeMXeUe RbYMXZþ JÔ¦ff»fZÜ AfSXûd´f°f IZY dU÷Yð ´fÔQiWX

dQ³fûÔ IZY AÔQSX ¨ffþÊVfeMX QfdJ»f IYSX³fZ IYf ·fe d³fQZÊVf dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü WX°¹ffIYfÔOX IZY ´feLZ IYe ¦fb°±fe A·fe ³fWXeÔ Àfb»fÓf ÀfIYe WX`Ü EÀfEÀf´fe õfSXf ¦fdNX°f EÀfAfBMXe ³fZ ´fedOÞX°f ´fdSXUfSX IZY §fSX IZY AfÀf´ffÀf IYe °f»ffVfe »feÜ UWXfÔ ´fcL°ffL ·fe IYe WX`Ü CX³f þ¦fWXûÔ IYe ·fe Lf³f¶fe³f IYe ¦fBÊ WX`, þWXfÔ ÀfZ ¶f¨¨fZ IYû ¶fSXf¸fQ dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ CXÀf þ¦fWX IYe ·fe °f»ffVfe »fe þf ¨fbIYe WX`, þWXfÔ ÀfZ ¶f¨¨fe IYf VfU d¸f»ff ±ffÜ ¹fWX A·fe ·fe SXWXÀ¹f WXe ¶f³ff WXbAf WX` dIY WX°¹ffSXZ ³fZ WX°¹ff IZY ¶ffQ ¶f¨¨fe IYû UWXfÔ »ffIYSX ¢¹fûÔ RZYÔIYfÜþ¶fdIY UWX ´ffgVf EdSX¹ff WX`Ü IYWXeÔ ¶f¨¨fe IYû AfÀf´ffÀf WXe °fû dL´ffIYSX ³fWXeÔ SXJf ¦f¹ff ±ffÜ

l d¶fWXfSX IZY Àf·fe A²¹f¹f³f IZYÔQi IZY Àf¸f³U¹fIY U ÀfÔÀff²f³f ÀfZUe ±fZ CX´fdÀ±f°f l ´fidVfÃf¯f dVfdUSX À±ff³fe¹f EZSXûOѸf ¸fZÔ AUdÀ±f°f ´fid°f·ff ´f»»fU³f ´fd¶»fIY ÀIcY»f ¸fZÔ WXbAf Àf¸´f³³f

AfE¦ff þû AÔ°f°f: dUôfd±fʹfûÔ IZY d»fE RYf¹fQZ¸fÔQ WXe WXû¦ffÜ ÀMXZMX IYüdOX³fMXSX SXf¸f³ff±f dÀfÔWX ³fZ ´fidVfÃfIYûÔ IYû ÀfÔ¨ffSX IiYfÔd°f IYf ¸fWX°U Àf¸fÓf°fZ WXbE ¶f°ff¹ff IYe ¸fû¶ffB»f ÀfZ °f±ff ³fZMX ÀfZ d¶f»fIbY»f þbOÞXZÔ SXWXZÔ þû ³f dÀfRYÊ Af´fIZY d»fE RYf¹fQZ¸fÔQ WXû¦ff ¶f»IYe BÀfIYe ¸fQQ ÀfZ Af´f Qbd³f¹ff ÀfZ þbOÞXIYSX A´f³fZ Äff³f U A´f³fZ Ãf¸f°ffAûÔ ¸fZÔ ·fe BþfRYf IYSX ÀfIZYÔ¦fZÜ

Qb¦ffÊ ´fiÀffQ, ´fid°f·ff ´f»»fU³f Vf`Ãfd¯fIY Àf¸fcWX IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f Ad·fSXf¸f Vf¸ffÊ ,d¶fWXfSX SXfª¹f IYüdOX³fMXSX SXf¸f³ff±f dÀfÔWX ³fZ ÀfÔ¹fböY øY´f ÀfZ dIY¹ff Ü

´fidVfÃf¯f dVfdUSX IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE Ad·fSXf¸f Vf¸ffÊ ³fZ dVfÃfIYÀfWX-A·¹fd±fʹfûÔ IYû ¶f°ff¹ff dIY ´fidVfÃf¯f IZY ¶ffQ Af´fIZY IYf¹fÊVf`d»f¹fûÔ d³fd›°f øY´f ÀfZ AÔ°fSX

A·ffdU´f BIYfBÊ IYe ¶f`NXIY Af¹fûdþ°f

dVfdUSX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYû ´fidVfdÃf°f dIY¹ff þfE¦ff : Àf°¹fQZU

ÀUSXfþ/ASXU»fÜ AdJ»f ·ffSX°fe¹f dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ ³f¦fSX BIYfBÊ IZY IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ¶f`NXIY dIY¹ff ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ dUV½f dUôf»f¹f ÀfÔ¦fNX³f ¸fÔÂfe LûMXe Ad¸f°f IbY¸ffSX ³fZ ·fe ·ff¦f d»f¹ffÜ ¶f`NXIY IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ IYf IYf¹fÊ ´fcSXZ U¿fÊ ·fSX ¨f»f°ff SXWX°ff WX` Ü SXf¿MÑX d³f¸ffʯf ¸fZÔ AWX¸f ·fcd¸fIYf d³f·ff³fZ Uf»fe ¹fdQ IYûBÊ LfÂf ÀfÔ¦fNX³f WX`Ü °fû CXÀfIYf ³ff¸f AdJ»f ·ffSX°fe¹f dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ WX`Ü AdJ»f ·ffSX°fe¹f dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ LfÂf dWX°f IZY Àff±f-Àff±f SXf¿MÑXdWX°f IZY d»fE °f°´fSX°ff´fcUÊIY ´fcUÊIY IYf¹fÊ IYSX°fe WX` Ü dUôfd±fʹfûÔ IZY Àf¸fÀ¹ff IZY d»fE ¸fSX d¸fMX³fZ IZY d»fE ·fe WXüÀf»ff SXJ°fe WX`Ü B³WXûÔ³fZ dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ IZY °f¸ff¸f ÀfQÀ¹fûÔ IYû °f°´fSX°ff´fcUÊIY IYf¹fÊ IYSX³fZ IYf ·fe Af”f³f dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX dU·ff¦f ÀfÔ¹fûþIY ÀfÔþeUX, dþ»ff ÀfÔ¹fûþIY SXfþZVf IbY¸ffSX, ´fiQZVf IYf¹fÊÀfd¸fd°f ÀfQÀ¹f ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ ·ff¦f d»f¹ff ³f¦fSX BIYfBÊ IZY dUIYfÀf IbY¸ffSX, AfdSXRY WXbÀf`³f, d¸fd±f»fZVf IbY¸ffSX, dSX°fZVf, SXdU, LfÂff ´fi¸fbJ ÀfÔ²¹ff IbY¸ffSXe ·fe ¸füþcQ ±fZÜ

ÀUSXfþ/ASXU»f

þQ¹fc IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ dþ»ff²¹fÃf ´fMXZ»f IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ dþ»ff IZY ´fQfd²fIYfSXe IYf¹fÊIYfdSX¯fe ÀfQÀ¹f ´fiJÔOX A²¹fÃf IZY A»ffUZ Àf·fe ´fiIYûâ IZY dþ»ff A²¹fÃfûÔ IYe ÀfÔ¹fböY ¶f`NXIY dIY¹ff ¦f¹ffÜdþÀf¸fZÔ IbY±ffÊ dU²ff¹fIY Àf°¹fQZU dÀfÔWX IbYVfUfWXf AüSX ÀfÔ¦fNX³f ´fi·ffSXe ÷Y¶fZ»f SXdUQfÀf ³fZ ·fe ·ff¦f d»f¹ffÜ ¶f`NXIY IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE IbY±ffÊ dU²ff¹fIY ³fZ IYWXf dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY Àff°f d³f›¹f IYû »ff¦fc IYSX³fZ IZY d»fE Àf·fe IYf¹fÊIY°ffÊ °f°´fSX°ff ´fcUÊIY IYf¹fÊ IYSXZÔÜ Àff°f d³f›¹f ¹fûþ³ff IYû ²fSXf°f»f ´fSX CX°ffSX³fZ ¸fZÔ ·fSX´fcSX ÀfWX¹fû¦f ·fe IYSXZÔ, ¢¹fûÔdIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYf Àff°f d³f›¹f ¹fûþ³ff EIY ¸fWX°UIYfÔÃfe ¹fûþ³ff WX` dþÀfÀfZ °f¸ff¸f »fû¦fûÔ IYû »ff·f d¸f»fZ¦ffÜ ÀfÔ¦fNX³f ´fi·ffSXe ³fZ IYWXf dIY Af¦ff¸fe 25 RYSXUSXe IYû Àf·fe ´fiJÔOXûÔ ¸fZÔ ´fidVfÃf¯f IYf IYf¹fÊIiY¸f SXJf ¦f¹ff WX`ÜdþÀf¸fZÔ ´ffMXeÊ IZY USXe¹f ³fZ°ff

Àf·fe ÀfdIiY¹f ÀfQÀ¹fûÔ IYû °fZSXWX dU¿f¹fûÔ ´fSX ´fidVfÃf¯f QZ³fZ IYf IYf¸f IYSXZÔ¦fZ BÀfIZY °fWX°f ´ffMXeÊ IZY dU¨ffSX²ffSXf Àff¸ffdþIY ÀfòfU Àff¸ffdþIY ÀfSXûIYfSX IYf³fc³f IYf SXfþ »fûIY dVfIYf¹f°f d³fUfSX¯f Àff°f d³f›¹f ¸fdWX»ff ÀfVfdöYIYSX¯f ÀfÔ¦fNX³f EUÔ ¨fb³ffU ´fi¶fÔ²f³f ´fSX Àf·fe Àffd±f¹fûÔ IYû ´fidVfdÃf°f dIY¹ff þfE¦ffÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ IYf¸fZV½fSX dÀfÔWX Àfb¶fû²f IbY¸ffSX ¶fb»»fc ¨fÔQiUÔVfe Àf°¹fZÔQi Vf¸ffÊ SXûVf³f ´fMXZ»f Af³fÔQ U¸ffÊ SXf¸f dIYVfûSX U¸ffÊ d´fÔMXc dÀfÔWX IZY A»ffUZ QþʳfûÔ »fû¦f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

þWXf³ff¶ffQ IYe ÀfeMX IYû »fZIYSX E³fOXeE ¸fZÔ WXû¦fe JeÔ¨f°ff³f Af·ff¿f SXÔþ³f Ü

ÀUSXfþ/þWXf³ff¶ffQÜ ¨fb³ffU IYe OXb¦fOXb¦fe ¶fþ°fZ WXe Àf·fe SXfþ³fed°fIY ´ffdMXʹfûÔ IZY JZ¸fZ ¸fZÔ ÀfÔ·ffdU°f CX¸¸feQUfSXûÔ IYe ¶fZ¨f`³fe ¶fPÞX ¦fBÊ WX`Ü Àff±f-WXe-Àff±f,¸fWXf°f½IYfÔ Ã fe CX¸¸feQUfSXûÔ IYf ´fMX³ff ÀfZ »fZIYSX dQ»»fe °fIY IYe QüOÞX VfbøY WXû ¦fBÊ WX`Ü ¦füSX°f»f¶f WX` IYe þWXf³ff¶ffQ ¸fZÔ ·fe ¸fbÔdQiIYf dÀfÔWX ¹ffQU IZY d³f²f³f IZY ¶ffQ CX´f¨fb³ffU WXû³ff WX` dþÀfIZY d»fE Àf·fe ´ffdMXʹfûÔ ¸fZÔ ¸fÔ±f³f IYf QüSX ´fifSX¸·f WXû ¦f¹ff WX`Ü UWXeÔ, dMXIYMX ³f d¸f»f³fZ ´fSX IYBÊ »fû¦f ¶f¦ffU°fe °fZUSX A·fe ÀfZ A´f³ffE WXbE WX`ÔÜ EIY °fSXRY SXfþQ ÀfZ IYBÊ »fû¦f WXf±f Afþ¸ff³fZ IYû B¨LbIY WX`Ô °fû QcÀfSXe °fSXRY E³fOXeE ¸fZÔ WX¸f °f±ff SXf»fûÀf´ff ¶f¦ffU°fe °fZUSX

IZY Àff±f ¸f`Qf³f ¸fZÔ ¸füþcQ WX`Ü þ¶fdIY ¶feþZ´fe IZY »fû¦f ·fe BÀf ´fSX A´f³fe QfUZQfSXe ÀfZ ´feLZ ³fWXeÔ WXMX³ff LWX SXWXZ WX`ÔÜ þWXfÔ °fIY þWXf³ff¶ffQ dU²ff³fÀf·ff ÀfZ SXfþQ ´fi°¹ffVfe IYf ÀfUf»f WX` °fû UWXfÔ ÀfZ ¸fbdQiIYf dÀfÔWX ¹ffQU IZY ¶fOÞXZ ¶fZMXZ ÀfbQ¹f ¹ffQU IYf ´fi°¹ffVfe ¶f³f³ff »f¦f·f¦f °f¹f WX`Ü E³fOXeE ¸fZÔ WXe BÀf ÀfeMX IYû »fZIYSX ª¹ffQf ¸ffSXf¸ffSXe WX`Ü »fZdIY³f d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY ¸fb°ffd¶fIY AfSXE»fEÀf´fe IZY SXf¸fþ°f³f dÀf³WXf IYe ¨f¨ffÊ þûSXûÔ ´fSX WX`Ü ¸fWXf¦fNX¶fÔ²f³f ¸fZÔ ÀfeMXûÔ IZY °ff»f¸fZ»f ¸fZÔ »ff»fc ¹ffQU ³fZ þQ¹fc IZY dÀfdMXÔ¦f Ad·fSXf¸f Vf¸ffÊ IYû ¶fZdMXIYMX IYSX ¸fbÔdQiIYf dÀfÔWX ¹ffQU IYû ¨fb³ffU »fOÞXUf¹ff ±ffÜ ¦f°f dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ SXf»fûÀf´ff IZY ´fiUe¯f IbY¸ffSX »fOÞXZ

±fZÜ EZÀfZ ¸fZÔ SXf»fûÀf´ff IYe °fSXRY ÀfZ ´fiUe¯f IbY¸ffSX IYe ·fe QfUZQfSXe ´fi¶f»f WX`Ü þWXf³ff¶ffQ IZY ÀffÔÀfQ AøY¯f IbY¸ffSX SXf»fûÀf´ff ÀfZ A»f¦f WXû ¦fE WX`Ô, »fZdIY³f E³fOXeE ¸fZÔ WXe WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ CX³fIZY ¦fbMX IYe ·fe ¹fWXfÔ ÀfZ QfUZQfSXe WX`Ü QcÀfSXe ¶ff°f ¹fZ WX` dIY ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe AüSX WX¸f IZY A²¹fÃf þe°f³f SXf¸f ¸ffÔÓfe IYf ·fe ¹fWX B»ffIYf WX`Ü BÀf ÀfeMX IZY d»fE þWXfÔ þWXf³ff¶ffQ ÀffÔÀfQ A÷Y¯f IbY¸ffSX A´f³fZ ¶fZMXZ IZY d»fE »f¦fZ WXbE WX`Ô, UWXeÔ QcÀfSXe AûSX CX´fZÔQi IbYVfUfWXf À±ff³fe¹f ³fZ°ff ¦fû´ff»f Vf¸ffÊ IZY d»fE dMXIYMX ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ þ¶fdIY, þQ¹fc IYe AûSX ÀfZ Ad·fSXf¸f Vf¸ffÊ ·fe »ffB³f ¸fZÔ »f¦fZ WXbE WX`Ô °fû BÀf ÀfeMX ´fSX ·ffþ´ff IYe ·fe ³fþSX WX`Ü BÀf ÀfeMX IZY d»fE ·ffþ´ff

þWXf³ff¶ffQ dþ»ff CX´ff²¹fÃf ÀfbSXZVf Vf¸ffÊ ³fZ ÀUSXfþ J¶fSX IZY ´fid°fd³fd²f IZY Àff±f WXbBÊ ¶ff°f¨fe°f ¸fZÔ ¶f°ff¹ff IYe dþ»ff ¶feþZ´fe dIYÀfe ·fe IYe¸f°f ´fSX Àf¸fÓfü°ff IYSX³fZ IYû °f`¹ffSX ³fWXeÔ WXû¦feÜ BÀf ¶ffSX BÀf ÀfeMX ´fSX ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IZY WXe CX¸¸feQUfSX IYû dMXIYMX d¸f»fZ¦ff ³fWXeÔ °fû ¶feþZ´fe QcÀfSXe ´ffMXeÊ IZY CX¸¸feQUfSX IYû dIYÀfe ·fe °fSXWX IYf ÀfWX¹fû¦f ³fWXeÔ QZ¦feÜ

IYf QfUf WX` dIY þWXf³ff¶ffQ ¸fZÔ ·ffþ´ff IYf CX¸¸feQUfSX WXe A´f³fe dIYÀ¸f°f Afþ¸ffE¦ffÜ ¸ff³ff þf SXWXf WX` dIY ¹fWXfÔ ¶feþZ´fe ÀfZ BÔQb IYV¹f´f IYf ´f»fOÞXf ·ffSXe WX`¢¹fûÔdIY Uû EIY ÀffRY-Àfb±fSXe LdU IYe ¸fdWX»ff IYf¹fÊIY°ffÊ WX`Ô AüSX CX³WXûÔ³fZ ´ffMXeÊ IZY Àff±f þWXf³ff¶ffQ IZY »fû¦fûÔ IZY d»fE ·fe ¶fWXb°f IYf¸f dIY¹ff WX`Ü dRY»fWXf»f, ´ffdMXʹfûÔ ¸fZÔ Af´fÀfe ÀfWX¸fd°f ¶f³f°fe ³fWXeÔ dQJ SXWXe WX`Ü ¶f°ff QZÔ dIY ASXdSX¹ff IYe »fûIYÀf·ff

ÀfeMX SXfþQ IZY ¸fûWX¸¸fQ °fÀ»fe¸fbïe³f AüSX þWXf³ff¶ffQ dU²ff³fÀf·ff IYe ÀfeMX SXfþQ IZY ¸fbÔdQiIYf dÀfÔWX ¹ffQU IZY d³f²f³f ÀfZ °fû ·f·fbAf IYe ÀfeMX ·ffþ´ff IZY AfÔ³fQ ·fc¿f¯f ´ffÔOXZ¹f IZY d³f²f³f ÀfZ Jf»fe WXbBÊ WX`Ü ¦f°f »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ÀfeMXûÔ IZY °ff»f¸fZ»f ¸fZÔ ASXdSX¹ff ÀfeMX SXfþQ IZY IYûMXZ ¸fZÔ ±feÜ ¹fWXfÔ ·ffþ´ff ´fi°¹ffVfe ´fiQe´f dÀfÔWX ÀfZ Àfe²fZ ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ SXfþQ IZY °fÀ»fe¸fbïe³f ¨fb³ffU þe°fZ

l EIY A³ffSX Àfü ¶fe¸ffSX IYe °fSXWX ¶f³f ¦f¹ff WX` þWXf³ff¶ffQ dU²ff³f Àf·ff IYf CX´f ¨fb³ffU ±fZÜ ÀUf·ffdUIY WX` dIY E³fOXeE ÀfZ ·ffþ´ff WXe BÀf ¶ffSX ·fe ¨fb³ffU »fOXऩf ¨ffWXZ¦feÜ UWXfÔ ¸fbIYf¶f»ff SXfþQ ÀfZ WXe WXû³ff WX`Ü °fÀ»fe¸fbïe³f IZY ¶fZMXZ U þQ¹fc dU²ff¹fIY ÀfSXRYSXfþ Af»f¸f IYe SXfþQ ÀfZ QfUZQfSXe IYe ¨f¨ffÊ WX`Ü ·f·fbAf dU²ff³fÀf·ff ÀfeMX IYû »fZIYSX ·fe E³fOXeE ¸fZÔ IYûBÊ dUUfQ ³fWXeÔ WX`Ü ¹fWXfÔ ÀfZ Af³fÔQ ·fc¿f¯f ´ffÔOXZ¹f IYe ´f}e IZY ·ffþ´ff ´fi°¹ffVfe ¶f³f³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü ¹fWXfÔ ÀfZ SXfþQ ¹ff IYfÔ¦fiZÀf ÀfZ IYü³f ¨fb³ffU »fOÞXZ¦ff ¹fWX °f¹f ³fWXeÔ WX`Ü


´fMX³ff

Àfû¸f½ffSX, 12 RYSX½fSXeX, 2018 ÀfadÃf´°f £f¶fSZÔX

´fi±f¸f Àfed³f¹fSX ´fied¸f¹f¸f dIiYIZYMX »fe¦f (EÀf´feE»f) IYf ·f½¹f Af¦ffþ Aþ¸fZSX/EªfZÔÀfeÜ Aþ¸fZSX ¸ffÀMXÀfÊ À´fûMXÐÀfÊ ÀfûÀff¹fMXe IZY °f°Uf²ff³f ¸fZÔ ´fi±f¸f Àfed³f¹fSX »fe¦f dIiYIZYMX »fe¦f MXc³ff¸fZÊÔMX IYf Af¦ffþ Vfd³fUfSX IYû WXbAfÜ MXc³ff¸fZÊÔMX IZY CXîfMX³f AUÀfSX IZY ¸fb£¹f Ad°f±fe SXfþÀU ¸f¯OX»f A²¹fÃf UeÜ ßfed³fUfÀf AüSX ¸fZ¹fû IYfg»fZþ ´fi²ff³ff¨ff¹fÊ ´fi¸fûQ SXfhUIYf SXWXZÜ CXîfMX³f ÀfÂf IYf ´fifSX¸·f UeÜ ßfed³fUfÀf IYû ´fi¸fûQ SXfhUIYf õfSXf ¶ffg»f OXf»fIYSX dUd²fU°f ´fifSX¸·f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¸fb£¹f Ad°f±fe SXfþÀU ¸f¯OX»f A²¹fÃf UeÜ ßfed³fUfÀf ³fZ IYWXf dIY dIiYIZYMX þ¦f°f ¸fZÔ Aþ¸fZSX ¸ffÀMXSX ÀfûÀff¹fMXe ³fZ EIY ³f¹fZ A²¹ff¹f IYe VfbøYAf°f IYe WX` þû dJ»ffOÞXe ¸f`Qf³f IYe Vff³f WXbAf IYSX°ff ±ffÜ A¶f CXÀfZ A´f³fe ´fid°f·ff IYû QVff³fÊZ IYf ¸füIYf ÀfûÀff¹fMXe õfSXf dQ¹ff þf SXWXf WX`ÔÜ dþÀf¸fZÔ ³f¹fZ ³füþUf³f ÀfeJIYSX A´f³fZ WXb³fSX IYû °fSXfVf³fZ IYf ´fidVfÃf¯f »fZ¦ffÜ ßfed³fUfÀf ³fZ dJ»ffdOÞX¹fûÔ ÀfZ Aþ¸fZSX VfWXSX IZY ¹fbUfAûÔ ¸fZÔ þûVf ·fSXIYSX SXfª¹f U AÔ°fSXfª¹fe¹f ´fSX dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû Af¦fZ »ff³fZ IZY d»f¹fZ IYûd¨fÔ¦f QZ³fZ IZY d»f¹fZ ´fiû°ÀffdWX°f dIY¹ffÜ Àf¸ffSXûWX IZY Ad°f±fe ¸fZ¹fû IYfg»fZþ ´fi²ff³ff¨ff¹fÊ ´fi¸fûQ SXfhUIYf ³fZ IYWXf dIY dJ»ffOÞXe WX¸fZVff ¹fbUf SXWX°ff WX`Ô Afþ 40 ÀfZ 60 U¿fÊ °fIY ¹fbUf dJ»ffdOÞX¹fûÔ ÀfZ d¸f»fIYSX ¸f³f ¶fWXb°f ´fiÀf³³fd¨f°f WX`Ü ¹fWX þ¶f JZ»f SXWXZ WX` °fû EZÀff »f¦f°ff WX` dIY B³WXû³fZ A´f³fZ þ¸ff³fZ ¸fZÔ þû IYed°fʸff³f À±ffd´f°f dIY¹fZ WX` UWX dQJ SXWXZ WX`Ü CX³WXû³fZ ´fid°f¹fZfd¦f°ff IZY ÀfRY»f Af¹fûþ³f IYe Vfb·fIYf¸f³ff ´fiZd¿f°f IYeÜ

AþWX÷Yïe³f-»ffSXf IYû ´fLfOÞX IYûWX»fe ³fZ SX¨ff ³f¹ff IYed°fʸff³f ³fBÊX dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ·ffSX°f AüSX ARiYeIYf IZY ¶fe¨f JZ»fe þf SXWXe 6 ¸f`¨fûÔ IYe U³fOXZ ÀfeSXeþ ¸fZÔ þWXfÔ U³fOXZ ¸fZÔ °fe³f QûWXSXZ Vf°fIY þ¸ff³fZ Uf»fZ 'dWXMX¸f`³f' SXûdWX°f Vf¸ffÊ A·fe °fIY IYfRYe ¶fbSXe °fSXWX ÀfZ ²fOÞX»»fZ ÀfZ ARiYeIYe ¦fZÔQ¶ffþûÔ IYf dVfIYfSX WXû°fZ AfE WX`Ô, UWXeÔ IY~f³f IYûWX»fe EIY IZY ¶ffQ EIY ³fE IYed°fʸff³f SX¨f°fZ þf SXWX WX`ÔÜ IY~f³f IYûWX»fe IYf ¶f»»ff Jf¸fûVf WXû³fZ IYf ³ff¸f WXe ³fWXeÔ »fZ SXWXf WX`ÔÜ IY~f³f IYûWX»fe A´f³fZ Af¦fZ CX¦f»f°fZ ¶f»»fZ ÀfZ IYBÊ IYed°fʸff³fûÔ IYû ²UÀ°f IYSX°fZ WXbE IYBÊ ³fE IYed°fʸff³f SX¨f SXWXZ WX`ÔÜ IY»f ·ffSX°f AüSX QdÃf¯f ARiYeIYf IZY ¶fe¨f JZ»fZ ¦fE ÀfeSXeþ IZY ¨fü±fZ ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ ·fe QVfÊIYû ³fZ IYûWX»fe IYe EIY AüSX Vff³fQfSX AðÊVf°fIYe¹f ´ffSXe QZJeÜ 75 SX³f IYe AðÊVf°fIYe¹f ´ffSXe IZY Q¸f ´fSX IY~f³f IYûWX»fe ³fZ ·ffSX°f IZY ´fcUÊ IY~f¸f ¸fûWX¸¸fQ Aþ÷Yïe³f AüSX UZÀMX BÔOXeþ IZY ¸fWXf³f ¶f»»fZ¶ffþ ¶fif¹f³f »ffSXf IYf ·fe EIY dSXIYfgOXÊ °fûOÞX dQ¹ff WX`ÔÜ IY~f³f IYûWX»fe A¶f ´ffÔ¨fUZ EZÀfZ ·ffSX°fe¹f dJ»ffOÞXe ¶f³f ¦fE WX`ÔÜ dþ³fIZY ³ff¸f U³fOXZ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ Ad²fIY SX³f QþÊ WX`ÔÜ CX³fÀfZ ´fWX»fZ ´fcUÊ IY~f³f ¸fûWX¸¸fQ Aþ÷Yïe³f U³fOXZ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ Ad²fIY SX³f ¶f³ff³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ 5UZÔ ³fÔ¶fSX ´fSX ¸füþcQ ±fZÜ

www.swarajlive.com

11

£û»f ªf¦f°f

d´fÔIY U³f OXZ: ¶ffdSXVf ¸fZÔ ²fb»fZ ·ffSX°fe¹f °f`SXfIY ³fZ SX¨ff Bd°fWXfÀf MXe¸f BÔdOX¹ff IZY ASX¸ff³f þûWXf³fÀf¶f¦fÊ/EªfZÔÀfeÜ ARiYeIYf IZY UfÔOXÀfÊ ¸f`Qf³f ´fSX ¨f»f SXWXZ ·ffSX°f AüSX ARiYeIYf IZY ¶fe¨f ¨fü±fZ U³f OXZ ¸f`¨f ¸fZÔ IYfRYe SXû¸ffÔ¨f QZJ³fZ IYû d¸f»ffÜ ¶ffdSXVf IZY ½¹fU²ff³f IZY ¶ffQ ·fe QVfÊIYûÔ ³fZ BÀf °ff¶fOÞX°fûOÞX ¸f`¨f IYf ·fSX´fcSX »fb°RY CXNXf¹ffÜ ¹fWX ¸f`¨f QdÃf¯f ARiYeIYf ³fZ 5 dUIZYMX ÀfZ þe°f IYSX d´fÔIY U³f OXZ ¸fZÔ A´f³ff IY·fe ³f WXfSX³fZ IYf dSXIYfgOXÊ IYf¹f¸f SXJf WX`Ü 6 ¸f`¨fûÔ IYe ÀfeSXeþ ¸fZÔ ·ffSX°f A·fe ·fe 31 ÀfZ Af¦fZ WX`Ü BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ ¶ffdSXVf IZY ¨f»f°fZ OXIYU±fÊ »fbBÀf d³f¹f¸f IZY °fWX°f ÀffCX±f ARiYeIYf IYû 28 AûUSXû ¸fZÔ 202 ÀfÔVfûd²f°f »fùf d¸f»ff ±ffÜ dþÀfZ ´fif~ IYSX³fZ CX°fSXe ARiYeIYe MXe¸f IYf ´fWX»ff dUIZYMX 43 SX³f ´fSX WXe d¦fSX ¦f¹ff, ARiYeIYe Àf»ff¸fe ¶f»»fZ¶ffþ ¸ffIiYʸf IYû ¶fb¸fSXfWX ³fZ E»f¶feOX¶»¹fc IYSX ´fUZd»f¹f³f IYf SXfÀ°ff

dQJf¹ffÜ dþÀfIZY ¶ffQ EIY ¶ffSX dRYSX ¶ffdSXVf IZY J»f»f OXf»f³fZ ÀfZ ¸f`¨f SXûIYf ¦f¹ffÜ Qû¶ffSXf ¸f`¨f VfbøY WXû³fZ IZY ¶ffQ ARiYeIYe MXe¸f ³fZ Àff¸fcdWXIY ´fi¹ffÀf ÀfZ 25Ü3 AûUSXûÔ ¸fZÔ WXe 207 SX³f ¶f³ffIYSX ¸f`¨f þe°f

d»f¹ffÜ ¸fZþ¶ff³f IYe AûSX ÀfZ A¸f»ff ³fZ 33, d¸f»fSX ³fZ 39, WXZ³fdSXIY ³fZ 27 ¦fZÔQûÔ ¸fZÔ ³ff¶ffQ 43 AüSX Afg»fSXfCXÔOXSX EÔdOX»fZ ³fZ ¸ffÂf 5 ¦fZÔQûÔ ¸fZÔ 3 L¢IYZ CXOÞXf°fZ WXbE ³ff¶ffQ 23 SX³f ¶f³ffEÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ, ·ffSX°f ³fZ

´fWX»fe ¶f»»fZ¶ffþe IYSX°fZ WXbE d³f²ffÊdSX°f 50 AûUSXûÔ ¸fZÔ 7 dUIZYMX ´fSX 289 SX³f ¶f³ffE ±fZÜ dþÀf¸fZ dVfJSX ²fU³f IYf Vff³fQfSX Vf°fIY Vffd¸f»f ±ff, dVfJSX ³fZ 109 SX³f ¶f³ffEÜ SXûdWX°f Vf¸ffÊ IZY ¸ffÂf 5 SX³f ´fSX AfCXMX WXû þf³fZ IZY ¶ffQ, IY~f³f dUSXfMX IYûWX»fe AüSX ²fU³f ³fZ 158 SX³fûÔ IYe ÀffÓfZQfSXe IYeÜ dUSXfMX ³fZ 75 SX³f ¶f³ffIYSX ¸fûdSXÀf IZY dVfIYfSX ¶f³fZÜ 34.2 AûUSX ¸fZÔ þ¶f ´fWX»fe ¶ffSX ¶ffdSXVf IZY IYfSX¯f JZ»f SXûIYf ¦f¹ffÜ °f¶f ·ffSX°f IYf ÀIYûSX 2 dUIZYMX ´fSX 200 SX³f ±ffÜ »fZdIY³f AÔd°f¸f 15.4 AûUSXûÔ ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f MXe¸f ¸ffÂf 89 SX³f WXe ¶f³ff ÀfIYeÜ ·ffSX°f IYe AûSX ÀfZ ¸fWXZÔQi dÀfÔWX ²fû³fe ³fZ ³ff¶ffQ 42 SX³f ¶f³ffEÜ ÀfeSXeþ IYf 5UfÔ U³f OXZ ´fûMXÊ Ed»fþf¶fZ±f IZY ÀfZÔMX þfgþÊ ¸f`Qf³f ´fSX ¸fÔ¦f»fUfSX IYû JZ»ff þf¹fZ¦ffÜ

³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ·ffSX°fe¹f °f`SXfIY SXûWX³f ¸fûSXZ (32) ³fZ SXdUUfSX IYû Ocean Seven Challenge ´fcSXf IYSX Bd°fWXfÀf SX¨f dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ 7UZÔ ¨f`»fZÔþ IZY °füSX ´fSX ³¹fcþe»f`ÔOX IZY IbYIY ÀMÑZMX IYû ´ffSX IYSX³fZ IZY ¶ffQ d°fSXÔ¦ff RYWXSXf¹ff AüSX BÀf ¨f`»fZÔþ IYû ´fcSXf IYSX³fZ Uf»fZ Qbd³f¹ff IZY Àf¶fÀfZ ¹fbUf Vf£Àf WX`ÔÜ SXûWX³f ¸fWXfSXf¿MÑX IZY ´fb¯fZ ¸fZÔ SXWX°fZ WX`Ô AüSX Àf¸fÔQSX ¸fZÔ °f`SXfIYe IZY d»fE þf³fZ þf°fZ WX`ÔÜ 3 Àff»f ÀfZ ±ff BÔ°fþfSX SXûWX³f ¹fWX IYfSX³ff¸ff IYSX³fZ Uf»fZ EdVf¹ff

IZY ´fWX»fZ Vf£Àf ¶f³f ¦fE WX`Ô þ¶fdIY ´fcSXe Qbd³f¹ff ¸fZÔ CX³fÀfZ ´fWX»fZ dÀfRYÊ AfNX »fû¦fûÔ ³fZ BÀf ¨f`»fZÔþ IYû ´fcSXf dIY¹ff WX`Ü SXûWX³f ³fZ IbYIY ÀMÑZMX ¸fZÔ IYSXe¶f 22 dIY»fû¸feMXSX QcSXe IYû 8.37 §fÔMXZ ¸fZÔ °f`SXIYSX ´fcSXf dIY¹ffÜ SXûWX³f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY UWX 2015 ÀfZ BÀfIZY d»fE IYûdVfVf IYSX SXWXZ ±fZÜ BÀf ¸f`SXf±f³f ÀUed¸fÔ¦f ¨f`»fZÔþ ¸fZÔ °f`SXfIY IYû 7 »fÔ¶fe QcdSX¹ffÔ A»f¦f-A»f¦f Àf¸fÔQSX ¸fZÔ ´ffSX IYSX³fe WXû°fe WX`Ü BÀfZ 7 ¸fWXfõe´f IZY Àf¶fÀfZ DYÔ¨fZ ´fUÊ°fûÔ ´fSX ¨fPÞX³fZ IZY ¶fSXf¶fSX ¸ff³ff þf°ff WX`Ü

RZYOX IY´f: AÔdIY°ff AüSX IYSX¸f³f IYe Vff³fQfSX þe°f Vfe°fIYf»fe³f Aû»fÔd´fIY JZ»fûÔ ¸fZÔ ÀffB¶fSX WX¸f»ff ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜÜ

·ffSX°fe¹f MXZd³fÀf dJ»ffOÞXe IYSX¸f³f IYüSX ±ffÔOXe IZY ¶ffQ AÔdIY°ff SX`³ff IYe þe°f IZY Q¸f ´fSX ·ffSX°f Vfd³fUfSX IYû EdVf¹ff AûdVf¹ff³ff ¦fib´f-1 ¸fZÔ þ¦fWX ¶fSXIYSXfSX SXJ³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹ff¶f SXWXfÜ BÀf MXc³ff¸fZÊÔMX IZY AÔd°f¸f dQ³f Qû³fûÔ dÀfÔ¦f»Àf ¸fbIYf¶f»fZ þe°f IYSX ·ffSX°f ³fZ ¨fe³fe °ffB´fZ ´fSX 2-0 IYe A´fSXfþZ¹f ¶fPÞX°f ¶f³ffBÊÜ SXZd»f¦fZVf³f ´»fZAfgRY IZY ´fWX»fZ dÀfÔ¦f»Àf ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ IYSX¸f³f IYe þe°f IZY ¶ffQ QcÀfSXZ dÀfÔ¦f»Àf ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ Vff³fQfSX RYfg¸fÊ ¸fZÔ ¨f»f SXWXe AÔdIY°ff ³fZ ¨feE-¹fc ÁÀfc IYû 6-4, 5-7, 61 ÀfZ dVfIYÀ°f QeÜ dUV½f SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ 377UZÔ À±ff³f ´fSX IYfd¶fþ ¨fe³fe °ffB´fZ IYe BÀf dJ»ffOÞXe ³fZ AÔdIY°ff IYû IYOÞXe ¨fb³fü°fe ´fZVf IYe, »fZdIY³f Qû §fÔMXZ 54 d¸f³fMX °fIY ¨f»fZ BÀf ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ AÔdIY°ff ³fZ °feÀfSXf ÀfZMX AfÀff³fe ÀfZ þe°f IYSX ¸f`¨f A´f³fZ ³ff¸f dIY¹ffÜ AÔdIY°ff BÀf MXc³ff¸fZÊÔMX IZY dÀfÔ¦f»Àf ¸fbIYf¶f»fûÔ ¸fZÔ A´fSXfþZ¹f SXWXeÔ AüSX »f¦ff°ffSX ¨ffSX ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ þe°f QþÊ IYeÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ IYSX¸f³f ³fZ EIY §fÔMXZ 28 d¸f³fMX °fIY ¨f»fZ ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ A´f³fZ ÀfZ d³f¨f»fe SX`ÔdIÔY¦f Uf»fe ¹fcdOXÀf ¨fûÔ¦f IYû 7-

6, 6-3 ÀfZ WXSXfIYSX MXc³ff¸fZÊÔMX ¸fZÔ A´f³fe QcÀfSXe þe°f QþÊ IYeÜ þf´ff³f ³fZ IYþfdJÀ°ff³f IYû 2-1 ÀfZ WXSXfIYSX dUV½f ¦fib´f ´»fZAfgRY ¸fZÔ þ¦fWX ´f¢IYe IYeÜ ´fc»f ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ Qû³fûÔ MXe¸f A´fSXfþZ¹f SXWXe ±feÜ Uf´fÀfe IYû °f`¹ffSX ÀfZSXZ³ff A¸fZdSXIYe dQ¦¦fþ ¸fdWX»ff dJ»ffOÞXe ÀfZSXZ³ff dUd»f¹f¸Àf ³fZ ´fZVfZUSX MXZd³fÀf ÀfZ A»f¦f SXWX³fZ IZY QüSXf³f A´f³fZ CX°ffSX-¨fPÞXfU IYf dþIiY IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY A¶f UWX dRYSX ÀfZ MXZd³fÀf IYûMXÊ ´fSX Q¶fQ¶ff IYf¹f¸f IYSX³fZ IZY d»fE °f`¹ffSX

WX`ÔÜ EVfZdU»f ¸fZÔ A´f³fe Uf´fÀfe ÀfZ ´fcUÊ 36 U¿feʹf ÀfZSXZ³ff ³fZ IYWXf dIY dÀf°fÔ¶fSX ¸fZÔ ¶fZMXe E»fZd¢ÀfÀf Aû»fÔd´f¹ff IZY þ³¸f IZY ¶ffQ CX³WXZÔ ³fE údáIYû¯f IZY Àff±f JZ»f³fZ IYf »ff·f d¸f»fZ¦ffÜ dUd»f¹f¸Àf ³fZ IYWXf, ‘¸fbÓfZ A·¹ffÀf IZY QüSXf³f IYfRYe CX°ffSX¨fPÞXfU IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXfÜ ¦fûdRY³f CX»fMXRZYSX IZY dVfIYfSX SXf¸fIbY¸ffSX AüSX IYSX¸f³f IYû IYSX³ff ´fOÞXf RYfB³f»f ¸fZÔ WXfSX IYf Àff¸f³ffÜ §fSXZ»fc QVfÊIYûÔ IZY Àff¸f³fZ JZ»f SXWXZ dSX¨fOXÊ ¦ffdÀIYMX ³fZ Vfe¿fÊ USXe¹f°ff ´fif~ ¶fZd»þ¹f¸f IZY OXZdUOX ¦fûdRY³f IYû 6-4, 0-6, 6-3 ÀfZ WXSXf°fZ WXbE »f¦ff°ffSX LNXe ¶ffSX Aû´f³f ÀfbQ OXZ RiYfÔÀf IY´f IZY RYfB³f»f ¸fZÔ þ¦fWX ¶f³ffBÊÜ Vfd³fUfSX IYû JZ»fZ ¦fE ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fbIYf¶f»fZ IZY ´fWX»fZ ÀfZMX ¸fZÔ þe°f IZY ¶ffQ ¦ffdÀIYMX IYû QcÀfSXZ ÀfZMX ¸fZÔ ¦fûdRY³f ³fZ EIY ·fe AÔIY ³fWXeÔ »fZ³fZ dQ¹ffÜ WXf»ffÔdIY, °feÀfSXZ ÀfZMX ¸fZÔ ¦ffdÀIYMX ³fZ 6-3 ÀfZ ¦fûdRY³f IYû WXSXfIYSX EIY ¶fOÞXf CX»fMXRZYSX IYSX dQ¹ffÜ RYfÔÀf IZY ¦ffdÀIYMX BÀf MXc³ff¸fZÊÔMX IYû 2013, 2015 AüSX 2016 ¸fZÔ þe°f ¨fbIZY WX`ÔÜ

´¹fûÔ¦f¨ffÔ¦f/EªfZÔÀfeÜ

QdÃf¯f IYûdSX¹ff IZY ´¹fûÔ¦f¨ffÔ¦f ¸fZÔ Vfe°fIYf»fe³f Aû»fÔd´fIY JZ»fûÔ IZY CXîfMX³f IZY ¸füIZY ´fSX IY¸´¹fcMXSX ´fi¯ffd»f¹fûÔ ´fSX JZ»fûÔ IZY Af¹fûþIYûÔ ³fZ ÀffB¶fSX WX¸f»fZ IYe ´fbdá IYe WX`Ü AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f Aû»fÔd´fIY Àfd¸fd°f IZY ´fiUöYf ¸ffIYÊ EOX¸Àf ³fZ SXdUUfSX IYû ¶f°ff¹ff dIY JZ»fûÔ IYf ÀfbSXdÃf°f ÀfÔ¨ff»f³f WXe WX¸ffSXf ¸fIYÀfQ WX` AüSX JZ»fûÔ ÀfZ þbOÞXZ dÀfÀMX¸Àf, BÔMXSX³fZMX AüSX MXZ»fedUþ³f ÀfZUfEÔ 2 dQ³f ´fWX»fZ WX`IYÀfÊ ÀfZ ´fi·ffdU°f WXbBÊ ±feÔ »fZdIY³f B³fIYf dIYÀfe ·fe ´fi¯ff»fe ´fSX IYûBÊ JfÀf AÀfSX ³fWXeÔ ´fOÞXf WX`Ü ·ffSX°f IZY EIY LûMXZ VfWXSX IYe ¶fZMXe dUV½f IZY Àf¶fÀfZ dUVff»f WXUfBÊ þWXfþ ¶fûBÔ¦f 777 IYe Àf¶fÀfZ IY¸f CX¸fi IY¸ffÔOXSX! ·ffSX°f IZY EIY LûMXZ VfWXSX IYe ¶fZMXe , dUV½f IZY Àf¶fÀfZ dUVff»f WXUfBÊ

þWXfþ ¶fûBÔ¦f 777 IYe Àf¶fÀfZ IY¸f CX¸fi IY¸ffÔOXSX! CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY WX¸f BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IYûBÊ ´fid°fdIiY¹ff ³fWXeÔ IYSX³fZ þf SXWXZ WX`Ô AüSX BÀfÀfZ d³f´fMXf þf SXWXf WX` °f±ff WX¸f A´f³fe ´fi¯ffd»f¹fûÔ IYû AüSX Ad²fIY ÀfbSXdÃf°f ¶f³ff³fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ ¹fWX ´fcLZ þf³fZ ´fSX dIY B³f WX¸f»fûÔ IZY ´feLZ dIYÀfIYf WXf±f WX`? °fû CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY CX³WXZÔ BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ d³fd›°f °füSX ´fSX IbYL ·fe ´f°ff ³fWXeÔ WX` »fZdIY³f AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ´fidIY¹ff ¹fWXe IYWX°fe WX` dIY

EZÀfZ dIYÀfe ·fe WX¸f»fZ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶ff°f ³fWXeÔ IYe þf³fe ¨ffdWXEÜ ´¹fûÔ¦f¨ffÔ¦f ÀfÔ¨ff»f³f Àfd¸fd°f IZY ´fiUöYf ÀfbÔ¦f ¶ffBÊ ¹fû ³fZ ¶f°ff¹ff dIY WX¸f»fZ ÀfZ þbOÞXZ Àf·fe ¸ff¸f»fûÔ IYû Àfb»fÓff d»f¹ff ¦f¹ff WX` AüSX Àf·fe dÀfÀMX¸Àf dSXIYUSX IYSX d»fE ¦fE WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WX¸f BÀf Àf¸fÀ¹ff IYf IYfSX¯f ³fWXeÔ þf³f°fZ WX`Ô »fZdIY³f BÀf °fSXWX IYe §fMX³ffEÔ A¢ÀfSX JZ»fûÔ IZY QüSXf³f WXû°fe WXe WX`Ô AüSX WX¸f³fZ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f Aû»fÔd´fIY JZ»f Àfd¸fd°f IZY Àff±f d¸f»fIYSX ¹fWXe d³f›¹f dIY¹ff WX` dIY BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ IYûBÊ ·fe Jb»ffÀff ³fWXeÔ dIY¹ff þfEÜ OXûd´fÔ¦f dUUfQ IZY ¨f»f°fZ øYÀf IYû B³f JZ»fûÔ ¸fZÔ IbYL dQ³f ´fWX»fZ WXe dWXÀÀff »fZ³fZ ÀfZ ¸f³ff IYSX dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ¹fWX ·fe ¸ff³f SXWXe WX`Ô dIY B³f JZ»fûÔ ¸fZÔ J»f»f OXf»f³fZ ¸fZÔ øYÀfe WX`IYÀfÊ IYf ·fe WXf±f WXû ÀfIY°ff WX` »fZdIY³f BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ IYûBÊ ·fe ´fbdá ³fWXeÔ WXû ÀfIYe WX` AüSX B³WXZÔ d³fSXf²ffSX ¶f°ff¹ff þf SXWXf WX`Ü

½¹ff´ffSX ªf¦f°f

Af¶fc ²ff¶fe ¸fZÔ ´feE¸f ¸fûQe ³fZ IYe OXe»f, ·ffSX°f IYû WXû¦ff RYf¹fQf ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ

´feE¸f ¸fûQe ³fZ WXSX ¶ffSX IYe °fSXWX BÀf ¶ffSX ·fe A´f³fe ¹ffÂff IZY QüSXf³f IY¸ff»f IYSX dQ¹ffÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe Af¶fc ²ff¶fe ¹ffÂff IZY QüSXf³f ONGC dUQZVf d»fd¸fMXZOX ³fZ Af¶fc ²ff¶fe ¸fZÔ Afg¹f»f RYe»OX JSXeQ IYf ¶fOÞXf ÀfüQf dIY¹ff WX` BÀfÀfZ ·ffSX°f IYû ¶fWXb°f ¶fPÞXf RYf¹fQf WXû¦ffÜ dUQZVf d»fd¸fMXZOX ³fZ Af¶fc ²ff¶fe IYe »fûASX þfIbY¸f IY³ÀfZVf³f ¸fZÔ 10 ´fid°fVf°f dWXÀÀff JSXeQf WX`, BÀfIZY d»fE 60 IYSXûOÞX OXfg»fSX IYe ´fZ¸fZÔMX IYe ¦fBÊ WX`Ü Af¶fc ²ff¶fe ¸fZÔ dIYÀfe Afg¹f»f RYe»OX ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX dIYÀfe ·ffSX°fe¹f °fZ»f IÔY´f³fe IYû dWXÀÀff ¶fZ¨ff ¦f¹ff WX`Ü IYSXfSX IZY °fWX°f Af¶fc ²ff¶fe IYe BÀf Afg¹f»f RYe»OX ÀfZ d³fIY»f³fZ Uf»fZ IY¨¨f °fZ»f IZY IYSXe¶f 10 ´fid°fVf°f dWXÀÀfZ ´fSX

dUQZVf d»fd¸fMXZOX IYf WXIY WXû¦ff, 9 ¸ff¨fÊ 2018 ÀfZ ¹fWX IYSXfSX »ff¦fc WXû þfE¦ffÜ BÀf Afg¹f»f RYe»OX IZY þdSXE SXûþf³ff IYSXe¶f 4 »ffJ ¶f`SX»f ¹ffd³f Àff»f·fSX ¸fZÔ IYSXe¶f 2 IYSXûOÞX MX³f IY¨¨fZ °fZ»f IYf CX°´ffQ³f WXû°ff WX`Ü BÀf¸fZÔ ÀfZ ·ffSX°f IYû WXSX Àff»f BÀfIYf 10 ´fid°fVf°f ¹ffd³f IYSXe¶f 20 »ffJ MX³f IY¨¨ff °fZ»f d¸f»fZ¦ffÜ þ`ÀfZ-þ`ÀfZ Afg¹f»f RYe»OX ÀfZ IY¨¨fZ °fZ»f IYf CX°´ffQ³f ¶fPÞXZ¦ff U`ÀfZ-U`ÀfZ ·ffSX°f IYû ·fe ª¹ffQf ¸ffÂff ¸fZÔ IY¨¨ff °fZ»f d¸f»f°ff þfE¦ffÜ 2025 °fIY BÀf Afg¹f»f RYe»OX IYf SXûþf³ff CX°´ffQ³f 4.5 »ffJ ¶f`SX»f dIYE þf³fZ IYf »fùf WX`Ü dUQZVf d»fd¸fMXZOX ·ffSX°f IYe 3 ¶fOÞXe Afg¹f»f IÔY´fd³f¹fûÔ ¹ffd³f ONGC, BÔdOX¹f³f Afg¹f»f AüSX ·ffSX°f ´fZMÑûd»f¹f¸f IYe °fSXRY ÀfZ ¶f³ffBÊ ¦fBÊ ÀfÔ¹fböY IÔY´f³fe WX`Ü

¨ffÔQe IZY Qf¸f ¸fZÔ ·ffSXe d¦fSXfUMX, Àfû³ff ·fe »fbPÞXIYf ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ À±ff³fe¹f À°fSX ´fSX U`UfdWXIY þZUSXf°fe ¸ffÔ¦f ¸fZÔ SXWX³fZ IZY ¶ffUþcQ U`dV½fIY Q¶ffU ¸fZÔ ¶fe°fZ Àf~fWX dQ»»fe ÀfSXfRYfÊ ¶ffþfSX ¸fZÔ Àfû³ff 50 ÷Y´fE »fbPÞXIYIYSX 31,200 ÷Y´fE ´fid°f 10 ¦fif¸f ´fSX Af ¦f¹ffÜ Aüôûd¦fIY ¸ffÔ¦f IY¸fþûSX ´fOXZÞ AüSX dÀf¢IYf d³f¸ff°ffÊAûÔ IZY CXNXfU ¸fZÔ AfBÊ IY¸fe ÀfZ ¨ffÔQe ·fe 750 ÷Y´fE IYe °fZþ Àff~fdWXIY d¦fSXfUMX IZY Àff±f 39,050 ÷Y´fE ´fid°f dIY»fû¦fif¸f ´fSX Af ¦fBÊ Ü Àf¸feÃff²fe³f Àf~fWX ¸fZÔ ´fe»fe ²ff°fb IYe ¨f¸fIY »f¦ff°ffSX Àff°f Àf~fWX IYe °fZþe IZY ¶ffQ RYeIYe ´fOÞXe WX`Ü U`dV½fIY À°fSX ´fSX Qû³fûÔ IYe¸f°fe ²ff°fbAûÔ ¸fZÔ d¦fSXfUMX SXWXeÜ »fÔQ³f EUÔ ³¹fc¹ffgIYÊ ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX, ¦f°f Àf~fWX »fÔQ³f IYf Àfû³ff WXfdþSX 17.00 OXfg»fSX MXcMXIYSX Àf~fWXfÔ°f ´fSX 1,316.05 OXfg»fSX ´fid°f AüÔÀf ´fSX Af ¦f¹ffÜ A¸fSXeIYe Àfû³ff Uf¹fQf ·fe 17.10 OXfg»fSX IYe Àff~fdWXIY d¦fSXfUMX IZY Àff±f 1,318.10 OXfg»fSX ´fid°f AüÔÀf ´fSX Af ¦f¹ffÜ

¸¹fc¨fbA»f RÔYOX ³fWXeÔ WXû ÀfIY°fZ ¶f`ÔIY þ¸ff IYf dUIY»´f: ÀfZ¶fe ´fi¸fbJ

³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ¶ffþfSX d³f¹ff¸fIY ÀfZ¶fe IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f Aþ¹f °¹ff¦fe ³fZ IYWXf dIY ¸¹fc¨fbA»f RÔYOX ¶f`ÔIY þ¸ff IYf dUIY»´f ³fWXeÔ WXû ÀfIY°fZ ¢¹fûÔdIY BÀf °fSXWX IZY d³fUZVf CX°´ffQûÔ ¸fZÔ ´fid°fRY»f IYe ¦ffSXÔMXe ³fWXeÔ WXû°fe WX`, CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY JbQSXf d³fUZVfIYûÔ IZY d»f¹fZ ´fcÔþe ¶ffþfSX ¸fZÔ d³fUZVf IYSX³fZ IZY d»f¹fZ ¸¹fc¨fbA»f RÔYOX ÀfWXe ¸ff¦fÊ WX`Ü °¹ff¦fe ³fZ ¹fWXfÔ ÀfÔUfQQf°ffAûÔ ÀfZ IYWXf, ¸¹fc¨fbA»f RÔYOX d³fUZVf ¶f`ÔIY þ¸ff IZY dSXMX³fÊ IYf À±ff³f ³fWXeÔ »fZ ÀfIY°ff WX`Ü A¦fSX »fû¦f ¶f`ÔIY ÀfZ ¸¹fc¨fbA»f RÔYOX IYf ÷YJ IYSX SXWXZ WX`Ô °fû BÀf¸fZÔ Àfbd³fd›°f dSXMX³fÊ ³fWXeÔ WX` »fZdIY³f ´fcÔþe ¶ffþfSX ¸fZÔ d³fUZVf IZY B¨LbIY »fû¦fûÔ IZY d»f¹fZ ¹fWX ÀfWXe SXfÀ°ff WX`Ü JbQSXf d³fUZVfIYûÔ IZY d»f¹fZ ¹fWX ÀfWXe WX` dIY UWX ¸¹fc¨fbA»f RÔYOX IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Af SXWXZ WX`ÔÜ ¸¹fc¨fbA»f RÔYOX EZÀff ¸ff¦fÊ

WX`, þWXfÔ ´fZVfZUSX d³fUZVf ´fi¶fÔ²fIY Af´fIYe ´fcÔþe IZY d³fUZVf IYû »fZIYSX R`YÀf»ff »fZ°fZ WX`ÔÜ BÀf¸fZÔ §f¶fSXf³fZ Uf»fe IYûBÊ ¶ff°f ³fWXeÔ WX`, ¹fdQ UWX ´fcÔþe

¶ffþfSX ¸fZÔ d³fUZVf IYSX SXWXZ WX`Ô °fû þû U°fʸff³f þûdJ¸f WX` UWX UWXfÔ WXû¦ffÜ U°fʸff³f ¸fZÔ QZVf IYe 42 ¸¹fc¨fbA»f RÔYOX IÔY´fd³f¹ffÔ 22 »ffJ IYSXûOÞX ÀfZ Ad²fIY d³fUZVfIYûÔ IYe ´fdSXÀfÔ´fdØf¹fûÔ IYf ´fi¶fÔ²f³f IYSX SXWXe WX`Ü E»¦fû IYfSXû¶ffSX ¸fZÔ ¶ffSXZ ¸fZÔ °¹ff¦fe ³fZ IYWXf dIY ÀfZ¶fe BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ³fþSX SXJ SXWXe WX` AüSX þûdJ¸f ´fi¶fÔ²f³f ´fi¯ff»fe IYfRYe ¸fþ¶fc°f WX` BÀfd»f¹fZ §f¶fSXf³fZ IYe þ÷YSX°f ³fWXeÔ WX`Ü AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f dUØfe¹f ÀfZUf IZYÔQi (AfBÊERYEÀfÀfe) IZY d»f¹fZ EIYeIÈY°f d³f¹ff¸fIY IYe À±ff´f³ff IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fWX ¸fbïf IYfRYe »fÔ¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ ¨f»f SXWXf WX`Ü CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ 2018-19 IZY ¶fþMX ·ff¿f¯f ¸fZÔ ¦fbþSXf°f dÀ±f°f d¦fµMX dÀfMXe IZY d»f¹fZ EIYeIÈY°f d³f¹ff¸fIY IYf ´fiÀ°ffU dIY¹ff ±ffÜ

MXfMXf ³fZ ´fZVf IYe Q¸fQfSX B»fZd¢MÑIY À´fûMXÐÀfÊ IYfSX ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ MXfMXf ³fZ þZ³fZUf ¸fûMXSX Vfû- 2017 ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX A´f³fe Àfb´fSX IYfSX SXZÀf¸fû ´fZÀf IYe ±feÜ CXÀfIZY ¶ffQ ÀfZ WXe BÀf ¶ff°f ´fSX ¨f¨ffÊ WXû SXWXe ±fe dIY ¹fZ IYfSX ·ffSX°f IY¶f AfE¦feÜ BÀf ¶ffSX AfgMXû E¢Àf´fû 2018 (Auto Expo 2018) ¸fZÔ MXfMXf ¸fZÔ A´f³fe BÀf IYfSX ÀfZ ´fQfÊ CXNXf¹ffÜ »fZdIY³f BÀf ¶ffSX ·fe IÔY´f³fe ³fZ

»fû¦fûÔ IYû A´f³fZ ÀfSX´fifBþ ÀfZ ¨füÔIYf dQ¹ffÜ IÔY´f³fe ³fZ ³f IZYU»f SXZÀf¸fû IYû ´fZVf dIY¹ff ¶fd»IY B»fZd¢MÑIY SXZÀf¸fû ´fZVf dIY¹ff WX`Ü SXZÀf¸fû EIY MXc ÀfeMXSX IYfSX WX`Ü þZ³fZUf ¸fûMXSX Vfû ¸fZÔ MXfMXf ³fZ þû IYfSX ´fZVf IYe ±fe CXÀf¸fZÔ 1.2 »feMXSX IYf MX¶fû¨ffÊþÊOX SXZUûMÑfg³f E»f¸fbd³f¹f¸f BÔþ³f ¸füþcQ ±ffÜ BÀfIZY Àff±f IYfSX ¸fZÔ 6 À´feOX ¹fcd³fMX IYf EE¸fMXe MÑfÔÀfd¸fVf³f d¸f»f°ff WX`Ü ¹fZ BÔþ³f IYfSX IYû 186 ¶feE¨f´fe IYe °ffIY°f AüSX 210 E³fE¸f IYf Ad²fIY°f¸f MXfgIYÊ CX°´f³³f IYSX°ff WX`Ü

Qbd³f¹ff IZY Àf¶fÀfZ A¸feSX VfWXSXûÔ ¸fZÔ ¸fbÔ¶fBÊ 12UZÔ ´fSX BÔþ³f ¸fZÔ ¦fOÞX¶fOÞXe IZY IYfSX¯f BÔdOX¦fû ³fZ ³fûMX¶fÔQe IYZ 15 ¸fWXe³fZ ¶ffQ ·fe JOÞXZ dIYE °fe³f E-320 d³f¹fû dU¸ff³f AfSX¶feAfBÊ d¦f³f SXWXf ´fbSXf³fZ ³fûMX ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ

·ffSX°f IYe Afd±fÊIY SXfþ²ff³fe ¸fbÔ¶fBÊ Qbd³f¹ff IZY 15 Àf¶fÀfZ A¸feSX VfWXSXûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY WX`Ü ¸fbÔ¶fBÊ IYe IbY»f UZ»±f 950 d¶fd»f¹f³f OXfg»fSX (IYSXe¶f 61 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ) AfÔIYe ¦fBÊ WX`Ü Qbd³f¹ff IZY Àf¶fÀfZ A¸feSX VfWXSXûÔ IYe BÀf d»fÀMX ¸fZÔ 3 dMÑd»f¹f³f OXfg»fSX (IYSXe¶f 193 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ) IYe UZ»±f IZY Àff±f ³¹fc ¹ffgIYÊ ´fWX»fZ ³fÔ¶fSX ´fSX WX`Ü ¹fWX þf³fIYfSXe ³¹fc U»OXÊ UZ»±f IYe WXf»f WXe ¸fZÔ þfSXe dSX´fûMXÊ ¸fZÔ Qe ¦fBÊ WX`Ü ³¹fc U»OXÊ UZ»±f IYe dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffd¶fIY dIYÀfe VfWXSX IYe IbY»f UZ»±f ¸fZÔ UWXfÔ SXWX³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IYe d³fþe °füSX ´fSX þbMXfBÊ ¦fBÊ IY¸ffBÊ Vffd¸f»f IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀf¸fZÔ ÀfSXIYfSX IZY RÔYOXÐÀf Vffd¸f»f ³fWXeÔ dIYE ¦fE WX`ÔÜ ASX¶f´fd°f¹fûÔ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ·fe ¸fbÔ¶fBÊ Qbd³f¹ff IZY 10 VfWXSXûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY WX`Ü ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ IbY»f 28 ASX¶f´fd°f SXWX°fZ WX`ÔÜ ¸fbÔ¶fBÊ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ dSX´fûMXÊ ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff, 'VfWXSX IYe

IbY»f UZ»±f 950 d¶fd»f¹f³f OXfg»fSX (IYSXe¶f 61 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ) WX`Ü ¸fbÔ¶fBÊ ·ffSX°f IYf Afd±fÊIY IZYÔQi WX`Ü BÀfIZY A»ffUf VfWXSX ¸fZÔ ¶ffg¸¶fZ ÀMXfgIY E¢Àf¨fZÔþ ·fe WX` þû Qbd³f¹ff IYf 12UfÔ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf ÀMXfgIY E¢Àf¨fZÔþ WX`Ü VfWXSX ¸fZÔ RYfB³f`ÔVf»f ÀfdUÊÀfZþ, dSX¹f»f EÀMXZMX AüSX ¸fedOX¹ff BÔOXÀMÑeþ WX`ÔÜ BÀf d»fÀMX ¸fZÔ ³¹fc ¹ffgIYÊ IZY ¶ffQ QcÀfSXf À±ff³f »fÔQ³f IYf WX` AüSX CXÀfIZY ¶ffQ þf´ff³f IYe SXfþ²ff³fe °fû¢¹fû

WX`Ü ¨fü±fZ À±ff³f ´fSX A¸fZdSXIYf IYf Àf`³f RiY`ÔdÀfÀIYû ¶fZ EdSX¹ff WX`Ü BÀfIZY A»ffUf d»fÀMX ¸fZÔ ¨fe³f IYe SXfþ²ff³fe ´fZBÊd¨fÔ¦f, VfÔ§ffBÊ, »ffgÀf EÔþZ»Àf, WXfg³¦f IYfg³¦f, dÀfOX³fe, dÀfÔ¦ff´fbSX AüSX dVfIYf¦fû ·fe þ¦fWX ¶f³ff³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹ff¶f WXbE WX`ÔÜ MXfg´f 15 VfWXSXûÔ ¸fZÔ UZ»±f IZY ¸ff¸f»fZ Z¸fÔ d´fL»fZ 10 Àff»fûÔ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ °fZþe ÀfZ ¶fPÞX³fZ Uf»fZ VfWXSXûÔ ¸fZÔ Àf`³f RiYfÔdÀfÀIYû, ´fZBÊd¨fÔ¦f, VfÔ§ffBÊ, ¸fbÔ¶fBÊ AüSX dÀfOX³fe WX`ÔÜ

³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ

³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ

ÀfÀ°fe ÀfZUfEÔ QZ³fZ Uf»fe IÔY´f³fe BÔdOX¦fû ³fZ BÔþ³fûÔ ¸fZÔ ¦fOÞX¶fOÞXe IZY ¨f»f°fZ A´f³fZ °fe³f E-320 d³f¹fû dU¸ff³fûÔ IYû ´fdSX¨ff»f³f ÀfZ WXMXf dQ¹ff WX`Ü ³ff¦fSX dU¸ff³f³f ¸fWXfd³fQZVff»f¹f (OXeþeÀfeE) IZY EIY UdSXâ Ad²fIYfSXe ³fZ Vfd³fUfSX IYû ¹fWX þf³fIYfSXe QeÜ B³f °fe³fûÔ dU¸ff³fûÔ ¸fZÔ ´fi`MX EÔOX d½WXMX³fe IZY BÔþ³f »f¦fZ WX`ÔÜ IÔY´f³fe ³fZ ¹fWX d³f¯fʹf ¹fcSXû´fe¹f dU¸ff³f³f ÀfbSXÃff d³f¹ff¸fIY BÊEEÀfE IZY d³fQZÊVf IZY ¶ffQ dIY¹ff WX`Ü Ad²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÊEEÀfE ³fZ VfbIiYUfSX IYû E-320 d³f¹fû dU¸ff³fûÔ IZY d»fE Af´ff°fIYf»fe³f d³fQZÊVf þfSXe dIYEÜ Ad²fIYfSXe ³fZ IYWXf dIY ¹fWX d³fQZÊVf E320 d³f¹fû dU¸ff³fûÔ ¸fZÔ CXOÞXf³f IZY QüSXf³f

³fûMX¶fÔQe IYû ¶fe°fZ 15 ¸fWXe³fZ WXû ¨fbIZY WX` ´fSX Af´fIYû þf³f IZY WX`SXf³fe WXû¦fe IYf AfSX¶feAfBÊ Afþ ·fe ´fbSXf³fZ ³fûMXûÔ IYû d¦f³f³fZ ¸fZÔ ½¹fÀ°f WX`ÔÜ þe, WXfÔ AfSX¶feAfBÊ IYû A·fe °fIY BÀf ¶ff°f IYf ´f°ff ³fWXeÔ ¨f»f ´ff¹ff dIY¹ff dIY dIY°f³fZ ´fbSXf³fZ ³fûMX ·ffSX°fe¹f dSXþUÊ ¶f`ÔIY IZY ´ffÀf Uf´fÀf »füMXZ WX`ÔÜ ,AfSX¶feAfBÊ 5 ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ ¶fÔQ WXbE ³fûMXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff IZY NXeIY-NXeIY AfIY»f³f AüSX ´fif¸ffd¯fIY°ff ´fSX A¶f ·fe IYf¸f WXe IYSX SXWXf WX`Ü WXf»ffÔdIY, dSXþUÊ ¶f`ÔIY ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¹fWX IYf¸f IYfRYe °fZþe IZY Àff±f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ´feMXeAfBÊ õfSXf Qf¹fSX EIY AfSXMXeAfBÊ (Àfc¨f³ff IYf Ad²fIYfSX) AfUZQ³f IZY þUf¶f ¸fZÔ

BÔþ³f ¶fÔQ WXû þf³fZ ¹ff CXOÞXf³f ³fWXeÔ ·fSX³fZ IYe §fMX³ffAûÔ IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE þfSXe dIYE ¦fE WX`ÔÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ E¹fSX¶fÀf ³fZ ·fe ¨fZ°ffU³fe þfSXe IYSX EZÀfZ ´fi·ffdU°f BÔþ³fûÔ IYû ¶fQ»f³fZ IYe ÀfbdU²ff QZ³fZ IZY d»fE IYWXf ±ffÜ

IZYÔQie¹f ¶f`ÔIY ³fZ IYWXf dIY 500 AüSX 1000 ÷Y´fE IZY ³fûMXûÔ IYe ÀfMXeIY ÀfÔ£¹ff AüSX ´fi¸ffd¯fIY°ff þfÔ¨f³fZ IYe ´fidIiY¹ff þfSXe WX` AüSX BÀfZ þ»Q ´fcSXf IYSX d»f¹ff þfE¦ffÜ BÀf ´fidIiY¹ff IZY ´fcSXZ WXû³fZ IZY ¶ffQ WXe ´fcSXe þf³fIYfSXe ÀffÓff IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü 30 þc³f 2017 °fIY ³fûMXûÔ IYe Àf£¹ff ±fe,15.28 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´fE Ü ¶fÔQ WXbE ³fûMXûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcLZ ¦fE ÀfUf»f IZY þUf¶f ¸fZÔ RBI ³fZ IYWXf dIY Àf°¹ff´f³f IYe ´fidIiY¹ff ´fcSXe WXû³fZ °fIY A³fb¸ffd³f°f ¸fc»¹f ¸fZÔ AÔ°fSX WXû ÀfIY°ff WX`Ü 30 þc³f 2017 °fIY þ¸ff dIYE ¦fE ³fûMXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 15.28 »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´fE ±feÜ ¶fÔQ WXbE ³fûMXûÔ IYe d¦f³f°fe J°¸f IYSX³fZ IYe Àf¸f¹fÀfe¸ff IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcLZ ¦fE ÀfUf»f IZY þUf¶f ¸fZÔ AfSX¶feAfBÊ ³fZ IYWXf dIY

d¦f³f°fe IYe ´fidIiY¹ff °fZþe ÀfZ ´fcSXe IYe þf SXWXe WX`Ü 8 ¸fVfe³fZÔ IYSX SXWXe ³fûMXûÔ IYe d¦f³f°fe

BÀf Àf¸f¹f AfSX¶feAfBÊ ³fZ ³fûMXûÔ IYe d¦f³f°fe IZY d»fE 59 IYSXZÔÀfe U`dSXdRYIZYVf³f EÔOX ´fiûÀfZdÀfÔ¦f ¸fVfe³f »f¦ffBÊ WXbBÊ WX`ÔÜ þUf¶f ¸fZÔ B³f ¸fVfe³fûÔ IYe »fûIZYVf³f IYe þf³fIYfSXe ³fWXeÔ Qe ¦fBÊ WX`Ü þUf¶f ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff dIY BÀfIZY A»ffUf IYfg¸fdVfʹf»f ¶f`ÔIYûÔ IYe 8 CVPS ¸fVfe³fûÔ IYû ·fe d¦f³f°fe IZY IYf¸f ¸fZÔ »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY A»ffUf 7 CVPS ¸fVfe³f »feþ ´fSX »fZIYSX BÀf IYf¸f ¸fZÔ »f¦ffBÊ ¦fBÊ WX`ÔÜ


12

www.swarajlive.com

¸f³fûSaXªf³f

´fMX³ff

Àfû¸f½ffSX, 12 RYSX½fSXeX, 2018

EZV½f¹ffÊ ³fWXeÔ IYMXSXe³ff ÀfZ ´¹ffSX IYSX°fZ WX` Ad·f¿fZIY IbYL dQ³f ´fWX»fZ WXe ¶ffg»feUbOX IZY þcd³f¹fSX ¶f¨¨f³f Ad·f¿fZIY ¶f¨¨f³f IYf MXÐUeMXSX AIYfCXÔMX WX`IY WXû ¦f¹ff ±ff, AüSX A¶f CX³fIYf BÔÀMXf¦fif¸f AIYfCXÔMX AüSX RZYÀf¶fbIY AIYfCXÔMX ·fe WX`IY WXû ¦f¹ff WX`. þ`ÀfZ WXe WX`IYÀfÊ ³fZ Ad·f¿fZIY IYf RZYÀf¶fbIY AüSX BÔÀMXf¦fif¸f AIYfCXÔMX WX`IY dIY¹ff BÀfIZY ¶ffQ CX³WXûÔ³fZ Ad·f¿fZIY IZY AIYfCXÔMX ÀfZ IbYL Aþe¶f ÀfZ VffgdIÔY¦f ´fûÀMX VfZ¹fSX dIYE.

WX`IYÀfÊ ³fZ Ad·f¿fZIY IZY AIYfCXÔMX ÀfZ IbYL RYûMXû VfZ¹fSX dIY¹ff WX`Ü´fWX»fe RYûMXû ¸fZÔ Ad¸f°ff·f ¶f¨¨f³f BþSXfB»f IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶fZ³fÔdþ¸f ³fZ°f³f¹ffWXc IZY Àff±f JOÞXZ WX` AüSX Ad·f¿fZIY CX³WXZÔ QZJ SXWXZ WX`Ü UWXe QcÀfSXe RYûMXû IZY Àff±f WX`IYÀfÊ ³fZ I`Y´Vf³f ¸fZÔ d»fJf WX`- AfBÊ »fU ¹fc IYMXSXe³ff... B°f³ff WXe ³fWXeÔ WX`IYÀfÊ ³fZ Ad·f¿fZIY IZY AIYfCXÔMX ÀfZ ´fZ»fZÀ°fe³f IZY ÓfÔOXZ IYe ·fe RYûMXû VfZ¹fSX IYe WX`Ü Af´fIYû ¶f°ff QZ Ad·f¿fZIY IZY ´fWX»fZ ¶ffg»feUbOX Ad·f³fZ°ff A³fb´f¸f JZSX AüSX ¶ffg»feUbOX E¢MÑZÀf d³f¸fÈ°f IYüSX IYf ·fe MXÐUeMXSX AIYfCXÔMX WX`IY WXbAf ±ffÜ B³fIZY Àff±f-Àff±f ¶feþZ´fe ³fZ°ff SXf¸f ¸ff²fU AüSX SXfª¹fÀf·ff ÀffÔÀfQ ÀU´f³fQfÀf ¦fb~f IZY MXÐUeMXSX AIYfCXÔMX IYû ·fe WX`IY IYSX d»f¹ff ¦f¹ff ±ffÜ B³fIZY AIYfCXÔMX IYû ·fe WX`IY IYSX VffgdIÔY¦f ´fûÀMX dIY¹fZ ¦fE ±fZÜ WX`IYÀfÊ ³fZ A³fb´f¸f JZSX IZY AIYfCXÔMX ÀfZ ´fûÀMX dIY¹ff ±ff dþÀf¸fZ d»fJf ±ff- 'AfBÊ »fU ´ffdIYÀ°ff³fÜ' BÀfIZY Àff±f WXe WX`IYÀfÊ ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IZY ÓfÔOXZ IYf ·fe RYûMXû VfZ¹fSX dIY¹ff ±ffÜ U`ÀfZ Ad·f¿fZIY IZY AIYfCXÔMX ÀfZ dþ°f³fZ ·fe ´fûÀMX dIYE ¦fE ±fZ CX³f Àf·fe IYû A¶f dOX»feMX ·fe IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü A¶f EZÀff ¸ff³ff þf SXWXf WX` dIY dþ³f »fû¦fû ³fZ A³fb´f¸f JZSX, ÀU´f³fQfÀf ¦fb~f, SXf¸f ¸ff²fU IZY AIYfCXÔMX WX`IY dIYE ±fZ Ad·f¿fZIY ¶f¨¨f³f IYf AIYfCXÔMX ·fe CX³WXe »fû¦fû ³fZ WX`IY dIY¹ff WX`Ü J`SX A¶f BÀfIYe þfh¨f IYe þf SXWXe WX` AüSX þ»Q WXe B³f WX`IYÀfÊ IYf ·fe ´f°ff ¨f»f þfE¦ffÜÜ

EIY WXe dQ³f dSX»feþ WXûÔ¦fe SXþ³feIYfÔ°f IYe Qû dRY»¸fZÔ E¢MXSX-´fiûOXйfcÀfSX ²f³fb¿f ³fZ ÀffCX±f Àfb´fSXÀMXfSX ÀMXfSX SXþ³feIYfÔ°f IYe A´fIYd¸fÔ¦f dRY»¸f IYf»ff IYf EIY ³f¹ff ´fûÀMXSX dSX»feþ dIY¹ff WX`Ü ´fûÀMXSX IYû ²f³fb¿f ³fZ A´f³fZ AfgdRYdVf¹f»f BÔÀMXf¦fif¸f AIYfCXÔMX ´fSX VfZ¹fSX dIY¹ff WX`, BÀfIZY Àff±f WXe dRY»¸f IYe dSX»feþ OXZMX IYe ·fe §fû¿f¯ff IYe WX`Ü SXþ³feIYfÔ°f ÀMXfSXSX dRY»¸f IYf»ff 27 A´fi`»f IYû dSX»feþ WXû³fZ þf SXWXe WX`Ü BÀfIZY ´fWX»fZ d³fQZÊVfIY VfÔIYSX IYe dRY»¸f 2.0 IYû d´fL»fZ Àff»f QeUf»fe IZY ¸füIZY ´fSX dSX»feþ WXû³fZ þf SXWXe ±feÜ WXf»ffÔdIY dRY»¸f IYf ¦fifdRY¢Àf IYf IYf¸f ´fcSXf ³f WXû³fZ IZY IYfSX¯f d³f¸ff°ffÊAûÔ ³fZ dRY»¸f IYe dSX»feþ OXZMX IYû Af¦fZ dJÀfIYf dQ¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ dRY»¸f 2.0 IYe dSX»feþ OXZMX 27 A´fi`»f °f¹f IYe ¦fBÊ ±feÜ WXf»ffÔdIY BÀfe QüSXf³f J¶fSX WX` dIY SXþ³feIYfÔ°f IYe dRY»¸f IYf»ff IYe dSX»feþ OXZMX 27 A´fi`»f °f¹f IYe ¦fBÊ WX` BÀfd»fE dRY»¸f IZY d³f¸ffÊ°ff dRY»¸f

³fZWXf ²fcd´f¹ff ÀfZ ÀfeJZÔ ÀfdQʹfûÔ ¸fZÔ I`YÀfZ SXJ³ff WX` ´f`SXûÔ IYf £¹ff»f ¶ffg»feUbOX Ad·f³fZÂfe ³fZWXf ²fcd´f¹ff A´f³fZ WXf±fûÔ AüSX ¨fZWXSXZ IYe °U¨ff IZY Àff±f-Àff±f ´f`SXûÔ IYe °U¨ff IYe ÀfZWX°f IYû »fZIYSX IYfRYe Àfþ¦f SXWX°fe WX`ÔÜ

2.0 IYe dSX»feþ OXZMX IYû Af¦fZ dJÀfIYf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY d³f¸ff°ffÊAûÔ IYe AûSX ÀfZ IYûBÊ Afd²fIYfdSXIY ¶f¹ff³f ³fWXeÔ Af¹ff WX`Ü ²f³fb¿f ³fZ dRY»¸f IYf»ff IZY ³fE ´fûÀMXSX IYû VfZ¹fSX IYSX°fZ WXbE I`Y´Vf³f d»fJf, ¸ffIYÊ Q OXZMXÜ 27 A´fi`»f IYf»ffÜ Q OXfg³f AfgRY OXfg³Àf Bþ ¶f`IYÜ dRY»¸f IYf»ff IZY ³fE

dUôf ¶ff»f³f IZY Àff±f ´f`Vf³fZMX Àfe³f IYSX³ff ¨ffWX°fe WX` Vfd»fʳf ¶ffg»feUbOX IYe WXfgMX E¢MÑZÀf ¸fZÔ Vfb¸ffSX Vfd»fʳf ¨fû´fOÞXf A´f³fe ¶fû»OX AQfAû IZY d»fE þf³fe þf°fe WX`Ü Vfd»fʳf ³fZ A´f³fe WXSX dRY»¸f ¸fZÔ ¶fû»OX AüSX BÔdMX¸fZMX Àfe³f dQ¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ IYdSX¹fSX ¸fZÔ Jc¶f ÀfbdJʹff ¶fMXûSXe WX` »fZdIY³f Àf¶fÀfZ ª¹ffQf Vfd»fʳf IYe ¨f¨ffÊ °f¶f WXbBÊ ±fe þ¶f CX³WXûÔ³fZ ¶ffg»feUbOX IYe CX»ff»ff ¦f»fÊ dUôf ¶ff»f³f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶fOÞXe ¶ff°f IYWX Qe ±feÜ EIY ¶ffSX Vfd»fʳf ³fZ BÀf ¶ff°f IYf Jb»ffÀff dIY¹ff ±ff dIY Uû ¸fdWX»ffAû IYe °fSXRY AfIYd¿fÊ°f WXû°fe WX`Vfd»fʳf ³fZ dUôf ¶ff»f³f IZY d»fE IYWXf ±ff dIY, '¸f`Ô dUôf IZY Àff±f ´f`Vf³fZMX Àfe³f IYSX³ff ¨ffWX°fe WXchÜ ¸f`Ô dUôf IYe QeUf³fe WXca A¦fSX dUôf ¸fZSXe ¶ff°f Àfb³f SXWXe WX` °fû ¸fZÔ CX³WXZÔ IYWX³ff ¨ffWXca¦fe IYe ¸f`Ô CX³fIYe dÀfðf°fÊ ÀfZ ª¹ffQf IZY¹fSX IYSX ÀfIY°fe WXchÜ' Vfd»fʳf IZY BÀf ¶f¹ff³f IZY ¶ffQ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX WXÔ¦ff¸ff ¸f¨f ¦f¹ff ±ff AüSX WXSX °fSXRY CX³WXe IYe ¨f¨ffÊE WXû SXWXe ±feÜ Vfd»fʳf IYû dRY»¸f IYf¸fÀfcÂf 3D IYe E¢MÑZÀf IZY °füSX ´fSX ·fe þf³ff þf°ff WX`Ü BÀf dRY»¸f IZY OXf¹fSXZ¢MXSX IZY Àff±f Vfd»fʳf IYf dUUfQ ·fe WXbAf ±ff dþÀfIZY ¶ffQ CX³WXûÔ³fZ dRY»¸f IZY OXf¹fSXZ¢MXSX ´ffg»f IZY dJ»ffRY ERYAfBÊAfSX ·fe QþÊ IYSXUfBÊ ±feÜ AfdJSXe ¶ffSX Uû Àff»f 2017 ¸fZÔ dRY»¸f ¸ff¹ff ¸fZÔ ³fþSX AfBÊ ±fe Ü

´fûÀMXSX ¸fZÔ SXþ³feIYfÔ°f A»f¦f AÔQfþ ¸fZÔ ³fþSX Af SXWXZ WX`ÔÜ ´fûÀMXSX ¸fZÔ SXþ³fe ³fZ ¶»f`IY IY»fSX IYf ¨fV¸ff AüSX ¶»f`IY IY»fSX IYf IbY°ffÊ ´fWX³fZ WXbE ³fþSX Af SXWXZ WX`ÔÜ BÀfIZY Àff±f WXe CX³fIZY ¶f¦f»f ¸fZÔ EIY OXfg¦f ·fe JOÞXf WXbAf WX`Ü dRY»¸f IYf»ff ¸fZÔ E¢MXSX ³ff³ff ´ffMXZIYSX ·fe AWX¸f ·fcd¸fIYf ¸fZÔ ³fþSX AfEÔ¦fZÜ

Àf³fe IYSX SXWeX ´fû³fûʦfifRYe IYû ´fi¸fûMX E¢MÑZÀf Àf³fe d»f¹fû³f EZd°fWXfdÀfIY dRY»¸f UeSXf¸ffQZUe ÀfZ °fd¸f»f dRY»¸fûÔ ¸fZÔ OXZ¶¹fc IYSX³fZ Uf»fe WX`ÔÜ Àf³fe 10 RYSXUSXe IYû ¨f`³³fBÊ IZY EIY BUZÔMX IYf dWXÀÀff ¶f³f³fZ Uf»fe ±feÜ »fZdIY³f CXÀfÀfZ WXe ´fWX»fZ Àff¸ffdþIY IYf¹fÊIY°ffÊ E¸fe ³fZ Àf³fe IZY dJ»ffRY dVfIYf¹f°f QþÊ IYSXUf QeÜ IYf¹fÊIY°ffÊ ³fZ A´f³fe dVfIYf¹f°f ¸fZÔ Àf³fe IZY dJ»ffRY ´fû³fûʦfifRYe IYû ´fi¸fûMX IYSX³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ff WX`, þûdIY IYf³fc³f IZY dJ»ffRY WX`Ü dSX´fûMXÐÀfÊ IYe ¸ff³fZ °fû E¸fe ³fZ A´f³fe dVfIYf¹f°f ¸fZÔ ¹fWX d»fJUf¹ff WX`, dIY ¹fWX QZVf IYe Àf·¹f°ff IYû J°¸f IYSX QZ¦feÜ ¶f°ff QZÔ Àf³fe dRY»¸f '°fZSXf BÔ°fþfSX' ¸fZÔ ASX¶ffþ Jf³f IZY Àff±f ³fþSX AfBÊ ±feÔÜ dRY»fWXf»f AfþIY»f Uû A´f³fe °fd¸f»f dRY»¸f IYe VfcdMXÔ¦f ¸fZÔ d¶fþe ¨f»f SXWXe WX`ÔÜ BÀf dRY»¸f IZY d»fE CX³WXûÔ³fZ °f»fUfSX¶ffþe AüSX §fbOÞXÀfUfSXe ·fe ÀfeJe WX`Ü

¸füÀf¸f IYûBÊ ·fe WXû ¸f¦fSX WX¸fZÔ A´f³fZ ´f`SXûÔ IYf ´fcSXf ²¹ff³f SXJ³ff ¨ffdWXEÜ A¢ÀfSX WX¸f ´f`SXûÔ ´fSX ²¹ff³f ³fWXeÔ QZ°fZ þ¶fdIY WX¸fZÔ Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ BÀfe ´fSX ²¹ff³f QZ³ff ¨ffdWXEÜ dÀfRYÊ DY³fe ¸fûþZ ´fWX³f »fZ³ff WXe WXZ»Qe RYeMX ´ff³fZ IYf °fSXeIYf ³fWXeÔ WX` ¶fd»IY BÀfIZY d»fE Af´fIYû A´f³fZ RbYMXdU¹fSX IYf ¨f¹f³f IYSX³fZ ·fe Af³ff ¨ffdWXE EZÀff IYWX³ff WX` ¶ffg»feUbOX Ad·f³fZÂfe ³fZWXf ²fcd´f¹ff IYfÜ ³fZWXf A´f³fZ WXf±fûÔ AüSX ¨fZWXSXZ IYe °U¨ff IZY Àff±f-Àff±f ´f`SXûÔ IYe °U¨ff IYe ÀfZWX°f IYû »fZIYSX IYfRYe Àfþ¦f SXWX°fe WX`ÔÜ CX³fIYf ´fcSXf £¹ff»f SXJ°fe WX`ÔÜ ´f`SXûÔ IYe °U¨ff IYû ³f¸f SXJ³fZ IZY d»fE dMX´Àf QZ°fZ

WXbE ³fZWXf ¶f°ff°fe WX`Ô dIY °füd»fE IYû ¦f¸fÊ ´ff³fe ¸fZÔ d·f¦fûIYSX 15-20 d¸f³fMX IZY d»fE ´f`SXûÔ ´fSX »f´fZMX »fedþEÜ BÀfÀfZ ´f`SXûÔ ¸fZÔ ³f¸ffÊWXMX SXWX°fe WX`Ü ´f`SXûÔ ¸fZÔ ¸fûþZ ´fWX³fZ SXWXZÔ AüSX CXÀfZ WX»IYe Àfe ·fe NXÔOXe ÀfZ ¶f¨ffE SXJZÔÜ ³fZWXf ²fcd´f¹ff IZY B³f dMX´Àf IZY A»ffUf ÀfdQʹfûÔ ¸fZÔ A´f³fZ ´f`SXûÔ IYû ³f¸f SXJ³fZ IZY d»fE Af´f IbYL AüSX dMX´Àf Afþ¸ff ÀfIY°fZ WX`Ô, dþ³fIZY ¶ffSXZ ¸fZÔ Afþ WX¸f Af´fIYû ¶f°ff³fZ Uf»fZ WX`ÔÜ °fû ¨fd»fE þf³f°fZ WX`Ô dIY ÀfdQʹfûÔ ¸fZÔ ´f`SXûÔ IYe QZJ·ff»f IZY d»fE ¢¹ff dIY¹ff þfEÜ A¦fSX Af´fIZY ´f`SXûÔ ´fSX ²fc»f-d¸f˜e U ¦fÔQ¦fe þ¸fe WX` °fû CXÀfZ ÀffRY IYSX³fZ IZY d»fE EIY MX¶f ¸fZÔ WX»IYf ¦fSX¸f ´ff³fe »fZIYSX CXÀf¸fZÔ 3 ¨f¸¸f¨f ³f¸fIY U ÀfbWXf¦ff OXf»f »fZÔÜ A¶f BÀf ´ff³fe ¸fZÔ ´f`SXûÔ IYû OXb¶fûIYSX 10 d¸f³fMX ¶f`NX þfEÔÜ EZÀff IYSX Af´f QZJZÔ¦fZ dIY IbYL QZSX ¶ffQ Af´fIZY ´f`SXûÔ ¸fZÔ þ¸fe ²fc»f-d¸f˜e ´ff³fe ¸fZÔ DY´fSX Af þfE¦fe, AüSX BÀfÀfZ Af´fIZY ´f`SXûÔ IYe ±fIYf³f ·fe QcSX WXû þfE¦feÜ IYûdVfVf IYSXZÔ dIY Af´fIZY ´ffÔU WX¸fZVff ³f¸f SXWXZÔÜ IYûBÊ A¨Lf ¸ffgB›SXfBþSX »f¦ff³fZ IZY ¶ffQ

Àfc°fe ¸fûþZ ´fWX³f »fZÔÜ BÀfIZY d»fE Af´f ´fifIÈYd°fIY °fZ»f IYf ·fe BÀ°fZ¸ff»f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ´f`SXûÔ IYe °U¨ff IYû dIYÀfe ·fe °fSXWX IYe Àf¸fÀ¹ff ÀfZ QcSX SXJ³fZ IYe IYûdVfVf IYSXZÔÜ BÀfIZY d»fE B³WXZÔ ³fe¶fc ÀfZ d§fÀfZÔÜ EZÀff WXµ°fZ ¸fZÔ IY¸f ÀfZ IY¸f EIY dQ³f þøYSX IYSXZÔÜ BÀfIZY A»ffUf Af´f A´f³fZ ´f`SXûÔ IYû EIY IY´f B´Àf¸f ³f¸fIY d¸f»fZ ¦f¸fÊ ´ff³fe IZY MX¶f ¸fZÔ ·fe OXb¶fû ÀfIY°fe WX`ÔÜ WXSX SXûþ IY¸f ÀfZ IY¸f 8-10 ¦»ffÀf ´ff³fe d´fEÔÜ BÀfIZY A»ffUf I`YRYe³f AüSX VfSXf¶f IZY ÀfZU³f ÀfZ ¶f¨fZÔÜ B³fIZY ÀfZU³f ÀfZ VfSXeSX ¸fZÔ þ»f IYe ¸ffÂff IY¸f WXû þf°fe WX`Ü EIY ¨f¸¸f¨f °fZ»f ¸fZÔ Qû ¨f¸¸f¨f ¨fe³fe d¸f»ff IYSX WXf±fûÔ AüSX ´f`SXûÔ ´fSX SX¦fOÞXZÜ EZÀff IYSX³fZ ÀfZ ´f`SX ³fSX¸f WXû þf°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY d»fE ÀfcSXþ¸fbJe IYf °fZ»f ·fe ¶fWXb°f »ff·fIYfSXe WXû°ff WX`Ü ÀfdQʹfûÔ ¸fZÔ þøYSXe WX` dIY Af´f A´f³fZ ´f`SXûÔ IYû ²fc»f AüSX d¸f˜e ÀfZ ¶f¨ffEÔÜ A´f³fZ ´f`SXûÔ IYû ²fc»f d¸f˜e ÀfZ ¶f¨ff³fZ IZY d»fE ¸fûþZ ´fWX³fZÔ AüSX SXf°f IYû ´f`SXûÔ ´fSX °fZ»f »f¦ffIYSX ¸fûþZ ´fWX³fZÔ AüSX °f¶f ÀfûEÔÜ BÀfÀfZ ´f`SX ³fSX¸f AüSX ÀffRY ·fe SXWXZÔ¦fZÜ

<< ·fûþ´fbdSX¹ff IYfg»f¸f >> Q¶fÔ¦f ÀfSXIYfSX IYf ¸fbWXc°fÊ »fJ³fDY ¸fZÔ ÀfÔ´f³³f Àfe ½¹fc dRY»¸Àf AüSX ‘dIiYEMXÀfÊ »f`¶f IZY ÀfÔ¹fböY ¶f`³fSX °f»fZ ¶f³f³fZ Uf»fe ·fûþ´fbSXe IYe A·fe °fIY IYe Àf¶fÀfZ ¸fWXÔ¦fe dRY»¸f Q¶fÔ¦f ÀfSXIYfSX IYf ¸fbWXc°fÊ Afþ 10 RYSXUSXe IYû ¸fû°fe ¸fWX»f »ffg³f, WXþSX°f¦fÔþ, »fJ³fDY ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¸fbWXc°fÊ IZY Àff±f Àff±f dRY»¸f IYe VfcdMXÔ¦f ·fe Afþ VfbøY WXû ¦f¹fe. ¹fZ þf³fIYfSXe Afþ dRY»¸f IZY d³fQZÊVfIY ¹fû¦fZVf SXfþ d¸fßff ³fZ QeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ·fûþ´fbSXe dÀf³fZ¸ff IZY Àfb´fSX ÀMXfSX JZÀffSXe »ff»f ¹ffQU IYe ¹fZ dRY»¸f Q¶fÔ¦f ÀfSXIYfSX EIY A»f¦f þû³fSX IYe dRY»¸f WX`, dþÀfIZY ÀfÔUfQ, OXf¹f»ffg¦f, IYfgÀMXe¹fc¸f, ¦fe°f-ÀfÔ¦fe°f, AfMXÊ, RYfBMX AfdQ ´fSX IYfRYe ¶ffSXedIY¹fûÔ ÀfZ IYf¸f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dRY»¸f IYe IYfdÀMXÔ¦f ·fe ´fcSXe WXû ¨fbIYe WX`, dþÀf¸fZÔ JZÀffSXe »ff»f ¹ffQU IZY A´fûdþMX WX¸f BÀf dRY»¸f ¸fZÔ Qû Ad·f³fZdÂf¹fûÔ IYû IYfÀMX dIY¹ff WX`ÔÜ B³f¸fZÔ EIY WX`Ô AfIYfÔÃff AUÀ±fe AüSX QcÀfSXe Qed´fIYf dÂf´ffNXeÜ Qû³fûÔ WXe ¸ffÔÓfe WXbBÊ

IY»ffIYfSX WX`Ô AüSX CX¸¸feQ IYSX°fZ WX`Ô dIY Afg³f ÀIiYe³f B³fIYe þûOÞXe JZÀffSXe »ff»f ¹ffQU IZY Àff±f Jc¶f þ¸fZ¦fe AüSX QVfÊIYûÔ IYû ·fe ´fÀfÔQ Af¹fZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dRY»¸f IZY d»fE A·fe °fIY JZÀffSXe »ff»f ¹ffQU A´f³ff 18 dIY»fû Uþ³f IY¸f IYSX ¨fbIZY WX` A·fe JZÀffSXe »ff»f ¹ffQU IYf Uþ³f 64 dIY»fû WX`. BÀf dRY»¸f ¸fZÔ JZÀffSXe »ff»f ¹ffQU ´fbd»fÀf ARYÀfSX IYe ·fcd¸fIYf ¸fZÔ ³fþSX AfEÔ¦fZÜ UWXeÔ, dRY»¸f ¸fZÔ dU»fZ³f IZY dIYSXQfSX ¸fZÔ þf³fZ-¸ff³fZ IY»ffIYfSX ÀfÔþ¹f ´ffÔOXZ¹f, Àf¸f±fÊ ¨f°fbUZQeÊ AüSX dU³fe°f dUVff»f WXûÔ¦fZÜ

À½f°½ffd²fIYfSXe d½fªf¹fZ³Qi IbY¸ffSX dÀfaWX, ¸fbQiIY, ´fiIYfVfIY E½fa Àfa´ffQIY d³fd½fOÞX dVf½f´fbÂf (½fZ¶f ¸ffBaXOX BX³RYûÀffgµMX ´fif. d»f.) IZY d»fE Aªfe¸ff¶ffQ d´fiaMXSX, A¦f¸f IbYAfa, ·fc°f³ff±f SXûOX, ´fMX³ff-28 ÀfZ ¸fbdQi°f E½fa WXfCXÀf ³fa.-2, Àf¸feSX ÀfQ³f, d¸fÂff IY¸´ffCaXOX, ¶fûdSaX¦f SXûOX, ´fMX³ff-800001 ÀfZ ´fiIYfdVf°fÜ ¸fû¶ffBX»f - 9835511133 Email : news@swarajlive.com, (´fÂf ÀfZ Àfa¶fad²f°f Àf·fe d½f½ffQûÔ IZY d»fE ³¹ffd¹fIY ÃûÂf ´fMX³ff WXû¦ff)Ü

Breaking news in hindi on swarajlive | swaraj khabar  

It is very necessary to get update online breaking news in hindi from swarajlive.com. online latest news is like a boon for them. News porta...

Breaking news in hindi on swarajlive | swaraj khabar  

It is very necessary to get update online breaking news in hindi from swarajlive.com. online latest news is like a boon for them. News porta...

Advertisement