Page 6

Bydd Cam 3 yn dechrau drwy gydnabod y gwaith da y mae’r lleoliad eisoes yn ei wneud a nodi’r prif feysydd i’w datblygu. Mae 3 chyfnod i’r cynllun ac ym mhob cyfnod bydd agwedd reoli a nifer o feysydd i weithredu arnynt. Mae angen cynllunio’r holl gamau gweithredu gan nodi’n glir y meini prawf ar gyfer eu cyflawni. Bydd Ymarferydd y Cynllun Cyn-Ysgol Iach yn cynorthwyo’r lleoliadau i greu eu cynlluniau gweithredu. Darn o waith wedi’i gynllunio a fydd yn symud y lleoliad ymlaen fel lleoliad sy’n hybu iechyd yw cam gweithredu.

Gweithredu a gwerthuso Dylai gweithgareddau gael eu rhoi ar waith dros gyfnod realistig o amser a dylai’r lleoliad a’r ymarferydd gytuno ar y cyfnod hwnnw. Bydd angen monitro pob un o’r camau gweithredu a’u gwerthuso i ddangos effaith y camau a roddwyd ar waith a dangos sut y bodlonwyd pob un o’r meini prawf.

Monitro Bydd Ymarferydd y Cynllun Cyn-Ysgol Iach yn monitro pob lleoliad yn barhaus drwy ymweliadau a drefnwyd ymlaen llaw, cyfarfod rhwydwaith neu gyfarfod adolygu. Nod y rhain yw cynorthwyo lleoliadau i sicrhau statws cyn-ysgol iach.

Tystiolaeth Ar ddiwedd pob cyfnod o’r cynllun, gofynnir i bob lleoliad gyflwyno portffolio o dystiolaeth yn dangos sut y cwblhawyd pob cam gweithredu’n llwyddiannus. Bydd yr Ymarferydd yn rhoi cymorth i leoliadau wneud hyn ac yn cynghori lleoliadau i gasglu tystiolaeth o bob math o weithgaredd dyn barhaus drwy gydol y cyfnod. Dyma syniadau ar gyfer tystiolaeth: Polisïau Cylchlythyron Adroddiadau Cofnodion cyfarfodydd Digwyddiadau ymgynghori Llythyrau Hysbyslenni Ffotograffau Pigion o’r wasg Cynlluniau gwersi

6

Healthy Preschool booklet - Welsh Version  

healthy preschool introduction booklet, welsh version

Healthy Preschool booklet - Welsh Version  

healthy preschool introduction booklet, welsh version