Page 3

Estyniad o’r cynllun Ysgolion Iach yw cynllun Cyn-Ysgol Iach Abertawe a chaiff ei gyflwyno mewn lleoliadau cyn-ysgol ar hyd a lled Abertawe. Mae’r Cynllun Ysgolion Iach yn fenter gyffrous hirdymor gan Lywodraeth Cymru sy’n anelu at hyrwyddo a diogelu iechyd. Mae hyn yn cynnwys pob agwedd ar iechyd: corfforol, emosiynol, meddyliol a chymdeithasol, a lles y gymuned ysgol gyfan. Yn Abertawe mae 85 o ysgolion uwchradd ac 13 o ysgolion cynradd yn aelodau gweithgar o’r Cynllun Ysgolion Iach. Nod y cynllun yw adeiladu ar y gwaith da sydd eisoes yn cael ei wneud gyda’r ddarpariaeth cyn-ysgol yn Abertawe. Mae’r cynllun yn cynnwys 3 chyfnod (ceir eglurhad o’r rhain ar dudalen 8) a fydd yn cymryd o leiaf flwyddyn i’w cwblhau.

Gall unrhyw un sy’n gweithio mewn darpariaeth cyn-ysgol fynegi diddordeb yn y cynllun yn cynnwys: Meithrinfeydd Gofal Dydd Gofal Plant Sesiynol Gwarchodwyr Plant Cylchoedd Chwarae Lleoliadau gofal plant Dechrau’n Deg

Mae’r Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy wrthi’n cael ei gyflwyno ledled Abertawe a bydd yn parhau i ddatblygu am o leiaf 3 blynedd.

3

Healthy Preschool booklet - Welsh Version  

healthy preschool introduction booklet, welsh version