Page 1

jubileumuitgave

  e 0 10 bulletin

info

Jaap Bisschop

Arnold Westen

Nummer 100, maart 2012

Willie Peijnenburg


Indruk met kleur

L.J. Costerstraat 11 Postbus 10 8140 AA Heino t 0572 391 700 e info@sonodruk.nl @sonodruk

2

sonodruk.nl


Van de voorzitter

H

et is zover! Veel aandacht is er tot nog toe niet aan besteed, maar nu is dus echt ons 100e LBA-infobulletin van de pers gerold. Ik vertrouw erop dat de redactie heeft zorggedragen voor een uitgave die de toets der kritiek kan doorstaan. Dat zal vast gelukt zijn. Hen en alle voorgangers die in de loop der jaren aan de totstandkoming van ons bulletin hebben bijgedragen wil ik daarvoor namens het bestuur nog eens hartelijk dankzeggen. Het betreft dan weliswaar geen oud papier, maar wel een hele hoop liefdewerk, dat in de loop der jaren door velen is verricht. Ga zo door is dan de gebruikelijke wens! Doorgaan dat doet ook uw belangenvereniging. We gaan in 2012 door op de ingeslagen weg. Enerzijds proberen we ons dienstbaar op te stellen richting de clubs, onze leden. In de laatstgehouden vergadering van onze werkgroep Juridische Ondersteuning bleek weer eens dat de clubs ons goed weten te vinden als ze voor moeilijke, juridische problemen komen te staan. En na onze enquête over de trainerssalarissen zullen we dezer dagen informeren naar mogelijke (en waarschijnlijke) financiële problemen waarmee de clubs in deze tijd te maken krijgen. Uiteraard is het niet zo dat we die 1,2,3 voor u kunnen oplossen. Wel is het van belang dat we als belangenorganisatie goed inzicht in dit soort zaken hebben, om daar op gepaste momenten voldoende gefundeerd over te kunnen praten en meedenken. Binnenkort hopen we weer met

de KNVB aan tafel te zitten om, eveneens samen met de BZV, de koers uit te zetten m.b.t. de Buma-tarieven die u als club moet afdragen. En uiteraard praten we in gepast tempo door over de amateurvoetbal CAO. Het meest cruciale beleidsmatige punt waar we ons dit jaar -en waarschijnlijk ook nog in 2013- mee zullen bezighouden is onze positie als belangenorganisatie in de bestuurlijke vernieuwing die door de KNVB per 2014 wordt voorgestaan. Het is op dit punt misschien wel mogelijk, maar beslist onverstandig om hierover in dit stadium het achterste puntje van onze tong te laten zien. Zo lang we nog in goed overleg zijn met de overige betrokken partijen is dat wat ons betreft “not done“. Het is echter wel duidelijk dat we goed bij de les moeten zijn om onze positie als erkende belangenvereniging ook voor de komende jaren goed te borgen. We doen ons best. Elders in dit blad mag ik antwoord geven op vragen die destijds ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van de LBA ook aan mijn voorganger zijn gesteld. Via de internetsite van de LBA kunt u de antwoorden ten tijde van deze mijlpaal desgewenst nog eens vergelijken met de huidige kijk op de gang van zaken. Soms lijkt er weinig veranderd, soms nemen zaken andere wendingen. In mijn vorige bijdrage maakte ik u deelgenoot van het feit dat “mijn “cluppie had besloten de trainer te ontslaan. Het lijkt toch een goede beslissing te zijn geweest, want sindsdien werden de nodige oefenen alle competitiewedstrijden gewonnen. Raar toch, niet alleen een andere wind, maar vooral een andere geest die door zowel selectie als club waait. En gelukkig heeft de vertrokken trainer voor zowel de rest van dit seizoen als voor het volgende nieuw emplooi gevonden. Met elkaar gaan we de laatste fase van de competitie in. De beslissingen zijn nog niet gevallen, maar tekenen zich soms al wel af. Namens het LBA-bestuur wens ik u allen veel sportief succes, maar vooral genoegen in het komende, laatste deel van de competitie. En vergeet nooit dat er nog belangrijkere zaken zijn dan voetbal! Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier in dit 100e nummer! Met vriendelijke groeten, Theo Piederiet

Inhoud 3 4 5 8 10 11 12 13 13 13 14 14 15 16 17 18 22 23 Van de voorzitter

Michael van Praag: Rol LBA kan belangrijker dan ooit worden Bondsvoorzitter Michael van Praag

LBA-voorziter Theo Piederiet Tekening Huub Coenen Vv Linne betrekt spiksplinternieuwe accommodatie Column Henk Wageman LBA houdt enquête lasten­ verhoging Adreswijzigingen

Enquête bleek schot in de roos Agenda voorjaarsvergadering De LBA kan niet gemist worden Jaap Bisschop, voorzitter (BZV) Arnold Westen, voorzitter VVON Willie Peijnenburg, secretaris COVS Nederland John Blankenstein Foundation heeft nog veel werk te verzetten Fred Kollen, juridisch adviseur LBA Colofon, adressen

3


Michael van Praag: Rol LBA kan belangrijker dan ooit worden

B

ondsvoorzitter Michael van Praag ziet de rol van de Landelijke Belangen­ organisatie voor Amateurvoetbalverenigingen (LBA) belangrijker worden. Dat zegt hij in een gesprek met de redactie van de LBA.

Door de op handen zijnde bestuurlijke vernieuwing dreigt de rol van 180 regioafgevaardigden in de directe besluitvorming van de KNVB te zijn uitgespeeld. Van Praag onderkent dat, maar stelt tevens vast dat juist daardoor de rol van belangenverenigingen groter wordt. “De KNVB wordt slagvaardiger als de lijnen voor een besluit korter worden. Maar natuurlijk moet je wel naar de diverse gremia binnen de bond blijven luisteren. Dus na de bestuurlijke vernieuwing in het amateurvoetbal ligt er voor organisaties als de LBA in mijn optiek een goede toekomst, omdat juist zij dan degene zijn die stem en mening van de achterban kunnen laten horen. Op hen rust dan echter wel de taak om meer dan ooit te weten wat er in het land speelt. Nee, de LBA zou geen onderdeel van de Bestuursorganisatie van

de KNVB moeten worden, zoals men wel wil, omdat tegengestelde belangen dan kunnen gaan wringen. Daarom is dat dan bijvoorbeeld ook nergens in Europa het geval.” Dat de bond nog steeds twee secties, betaald- en amateurvoetbal telt, ziet Van Praag structureel gezien niet als nadeel. “Sommige buitenlandse bonden benijden ons erom. Niettemin wordt in Zeist steeds nauwer samengewerkt tussen beide secties en daar ben ik erg voor. Denk aan ons beleidsplan, wedstrijdzaken, administratie, het expertisecentrum en de arbitrage. Er wordt nu ook gekeken hoe dat bij Communicatie zou kunnen. En waar gedeelde belangen een rol spelen, wordt naar meer efficiëntie gekeken.’’ Van Praag blijft voorstander van een zekere beslissingsbevoegdheid bij zowel de

Michael van Praag te midden van Oranje-supporters. Foto KNVB.NL/Eric Verhoeven

4

betaalde- als de amateursector. “De geldstromen lopen in beide sectoren anders en daar zijn in het verleden afspraken over gemaakt. Maar de instelling van de Topklasse, met promotiemogelijkheid naar het betaalde voetbal, zou een sprongetje naar een verder in elkaar smeltende organisatie kunnen zijn. In veel zaken lopen de belangen namelijk parallel.” Van Praag vindt dat de amateurs daar een kans hebben laten liggen. “De FBO (Federatie van Betaald voetbal Organisaties) heeft de Topklassers op mijn verzoek ooit aangeboden zijn expertise voor juridische bijstand inzake bijvoorbeeld spelers-contracten geheel gratis aan te bieden. De sectie BV was namelijk bereid het te betalen. De clubs zouden een “bijzonder” lidmaatschap krijgen. Dat aanbod is afgewezen. Er is een ‘eigen’ organisatie aangezocht, wat ik erg jammer vind. Nu kost het de clubs geld. In een organisatie als de onze zou je nooit het wiel zelf moeten willen uitvinden als de expertise al aanwezig is.


Bondsvoorzitter Michael van Praag:

Voetbalclubs moeten functie van het wijkcentrum overnemen

H

ij spreekt zelf van ‘open clubs’. Bonds­voorzitter van de KNVB Michael van Praag houdt een pleidooi om de 2654 veldvoetbalverenigingen in ons land toekomstbestendig te maken. Van Praag: “Voetbal en een voetbalclub is een groot maatschappelijk goed. Hét middel voor integratie van jeugd en volwassenen. Het centrum van gezamenlijkheid door de liefde voor hun club en het spel. Ik hoor vaak dat clubs een tekort aan kader hebben en dat het ledental terug loopt. Dat men in financiële problemen verkeert.

Welnu, Voetbalclubs zouden in de toekomst de functie van wijkcentra in gemeenten en dorpen moeten overnemen’’. Een club die haar accommodatie de hele dag beschikbaar stelt voor iedereen die zin heeft om ernaar toe te gaan. Dat geldt voor de vrouwenbridgeclub, maar ook voor de handwerk- en breiclub. De toneelvereniging moet er terecht kunnen. Ook bejaarden moeten er hun bijeenkomst kunnen houden. Feesten kunnen er worden gegeven. De naschoolse opvang is inmiddels al in veel voetbalkantines ondergebracht, maar dient nog veel meer te worden uitgebreid. “De hele week moet er reuring zijn. Al heeft voetbal uiteraard prioriteit. Nu rijd ik nog te vaak langs sportclubs waar het stil en verlaten is.’’ Zijn plan komt niet uit de lucht vallen. Het staat beschreven in het Holland-Belgium bid, dat het wereldkampioenschap voetbal in 2018 naar Nederland had willen halen. Doordat de keuze op Rusland viel, verdween het plan in de vergetelheid. Door de recessie vragen nut en noodzaak weer om aandacht. Van Praag gelooft niet dat amateurverenigingen met alleen een paar wedstrijden en enkele trainingen per week in de toekomst voldoende kunnen verdienen om het hoofd boven water te houden. “En alleen maar blijven fuseren is ook niet de oplossing.’’ De bondsvoorzitter (65) ziet het in zijn eigen omgeving. “Mijn dochter van elf behoort tot de nieuwe generatie, die zich van Twitter, Facebook, Hyves en wat niet meer aan social media bedient. Al die handelingen kosten veel tijd. Tijd, die niet aan de sportclub kan worden besteed. De moderne jeugd kijkt televisie terwijl ze twitteren en Hyves-en. De concurrentie voor voetbalclubs wordt steeds voelbaarder. Daar moet je als vereniging op inspelen. Ze moet haar leden meer bieden dan alleen dat biertje in de kantine na een training of wedstrijd. Het tafelvoetbalspel

Michael van Praag: “Nu rijd ik nog te vaak langs sportclubs waar het stil en verlaten is.” KNVB.NL/Eric Verhoeven mag van mij uit de kantine verdwijnen, zorg voor een gratis WiFi netwerk en zet computers neer.’’ De bedreigingen, die clubs de komende jaren overspoelen, ontgaan hem niet. Elk weekend en veelal ook door de week bezoekt Van Praag een

amateurclub, een belangenorganisatie of een sportevenement. Ogen en oren open. “Toen ik in 2008 bondsvoorzitter werd, hoorde ik mensen fluisteren: ‘Daar heb je ze weer uit het verre Zeist’. Dat beeld wilde ik veranderen en daarom

5


trek ik heel veel het land in.’’ Hij ziet de noden van de clubs. Zeker nu de (lokale) overheid de subsidiekraan dichtdraait en faciliteiten terugdringt, wordt de stormbal bij menig clubgebouw gehesen. “En binnenkort wil de regering de BTW voor sportclubs verhogen van 6 naar 19 procent. Gaan we als KNVB voor liggen, want die verhoging zal er bij de verenigingen financieel flink inhakken.’’ Vandaar ook dat de bondspreses zo hamert op die ‘open clubs’. “Het zou eveneens een enorme stimulans zijn voor al die vrijwilligers, die graag iets willen doen voor de gemeenschap. Ik ben ervan overtuigd dat ouders eerder geneigd zijn iets extra’s voor de club te doen, als ze zien dat veel meer geledingen uit hun eigen gemeenschap van ‘hun’ accommodatie gebruik maken. Je leert elkaar makkelijker kennen.’’ Bestuursleden, die al zwaar belast worden en moeilijk te vinden zijn, krijgen met zijn plan voor de open vereniging nóg meer lasten te verwerken. Van Praag: “Ik hoor de geluiden over verzwaring van een vergrijzend bestuurderskorps natuurlijk ook. Maar wat is er mis met het ‘grijze bestuurslid’. Die doet het door de bank genomen nog steeds prima. Ik zou besturen niettemin willen wijzen op een bron, die nog

nauwelijks is aangeboord: de vrouwen. Van de 1.2 miljoen leden telt de KNVB 124.000 vrouwelijke leden. Daar ligt een enorme potentie. Het district Oost heeft als eerste een vrouwelijke voorzitter. Ze doet het geweldig. Het is echt veel leuker om met een of meerdere vrouwen in je midden te besturen, maar voetbal blijkt nog steeds te veel een mannenbolwerk.’’ Zijn ‘open vereniging’ komt min of meer geroepen nu gemeenten door bezuinigingen steeds vaker wijkcentra ontmantelen en zelfs opheffen. “Een gouden kans voor ons’’, meent Van Praag. En er bestaan subsidiepotjes voor zo’n open club met voor- en naschoolse opvang. Maar hij realiseert zich terdege dat sturing op landelijk niveau voor de omvorming van ‘gesloten naar een open vereniging’ meer dan wenselijk zou zijn. Daarom zegt hij een minister van Sport node te missen. “Minister Edith Schippers heeft wel sport in haar portefeuille, maar dat heeft ten opzichte van haar andere portefeuille Volksgezondheid of Welzijn uiteraard minder prioriteit.’’ Als bestuurslid van de UEFA ondervindt hij met grote regelmaat hoe belangrijk een echte minister van Sport is. “In het buitenland krijg je dan veel meer gedaan. Nederland staat in de hele wereld bekend als een geweldige sportnatie. Onderschat

dat niet. Vooral de hoge kwaliteit van onze opleidingen valt buiten de grenzen op. Elke maand vallen verzoeken om trainers en coaches bij ons op de mat. Onlangs hebben we met de Hongaarse voetbalbond nog een contract afgesloten om nauw te gaan samenwerken en hen te helpen. .’’ Van Praag verleent de credits voor deze Oranje expertise voor een groot deel graag aan de amateursectie. “Het is haar verdienste. Voetbal en dus opleiden begint daar.’’ Maar ook het betaalde voetbal speelt een vooraanstaande rol in de goede naam, want zij zetten de opleiding van grote talenten voort, hetgeen weer leidt tot de geweldige status die “Oranje” in het buitenland heeft. “Als de burgemeester van Amsterdam” voor een zakenreis naar het buitenland moet, neemt hij steevast een shirt van Ajax mee. Daar bereikte hij meer mee dan bijvoorbeeld het Van Goch museum aan te prijzen. Opmerkelijk maar waar.

Bondsvoorzitter Michael van Praag mist node een minister van Sport. Foto KNVB.NL/Eric Verhoeven

6


UNIEK IN NEDERLAND

VOOR HET KEUREN VAN UW GEHELE ACCOMMODATIE De Risicoscan van Accocheck, inclusief uitvoering plan van aanpak: - meterkast wordt gekeurd volgens Nen 1010 (verzekeringsnorm); - machines worden gekeurd volgens Nen 3140 en reparaties worden gelijk uitgevoerd; - noodverlichting wordt getest; - keukenapparatuur wordt gekeurd volgens Nen 3140; - klimmaterialen (ladders, trappen) worden gekeurd volgens Nen 2484; - kleine blusmiddelen worden nagekeken en eventueel aangevuld; - zichtbare risico's worden in kaart gebracht; - de juiste, verplichte, pictogrammen worden gemonteerd of aangevuld; - verzekeringen worden inzichtelijk gemaakt. Na dit alles uitgevoerd te hebben ontvangt u van Accocheck een map met alle bijbehorende certificaten en adviezen. De complete Risico Scan wordt voor een vast bedrag uitgevoerd.

NORMALE PRIJS € 995,VOOR LBA LEDEN

EX BTW

€ 750,-

EX BTW

* Wilt u alleen een Risicoscan en voert u zelf het Plan van Aanpak uit? Normale prijs € 450,- LBA leden € 375,- ex BTW

www.accocheck.nl info@accocheck.nl

Tel: 085 - 40 10 232 Mob: 06 - 537 81 640 7


LBA-voorziter Theo Piederiet:

Je moet steeds meebewegen en je verantwoordelijkheid nemen

T

ijdens het 50-jarig jubileum van de LBA in 2006 liet de toenmalige voorzitter Dick van der Maal in een jubileumnummer zijn licht schijnen over de toekomst van ‘zijn’ belangenvereniging. Dat gebeurde door hem te laten antwoorden op enkele vragen. Ter gelegenheid van de 100e uitgave van het Informatiebulletin van de LBA worden dezelfde vragen als toen opnieuw gesteld, maar dan aan de huidige voorzitter Theo Piederiet

Is de LBA 56 jaar na haar ­oprichting nog nodig? Laat ik daar volstrekt helder over zijn. Als ik op dit punt twijfels had gehad was ik tijdens de laatste jaarvergadering niet herkiesbaar geweest als voorzitter. Bezig zijn in de voetballerij is altijd al mijn hobby geweest, maar ik wil wel graag het idee hebben dat het ook ergens om gaat. Wat anders is dat het speelveld in de loop der jaren natuurlijk wel veranderingen ondergaat en daar moet je als belangenorganisatie goed attent op zijn. De clubondersteuning van de KNVB heeft zich goed ontwikkeld, maar daar tegenover staat dat men daar ook niet alles voor de clubs kan/wil betekenen. Juridische

ondersteuning is dan ook nog steeds ons handelsmerk, terwijl bijvoorbeeld ook ­kleinere clubs ervaren dat binnen de bond aan hun levensvatbaarheid wordt getwijfeld. Nou, bij ons zijn ook hun belangen in goede handen. Overigens is het zaak dat juist in het belang van alle clubs een goede samenwerking tussen de KNVB en de belangenorganisaties wordt georganiseerd. Wij maken o.a. dit uitgangspunt inzet van de besprekingen over de positie van organisaties als de LBA binnen de toekomstige bestuurlijke structuur van de KNVB.

Het werk van de LBA is dus ook aardig veranderd? Rode draden lopen altijd door onze werkzaamheden. Aanpassingen vinden echter altijd plaats door veranderende posities. Wat doet de KNVB zelf wel en niet, hoe staat de economie ervoor, de ontwikkeling van het amateurvoetbal (wie had een paar jaar gelden gedacht dat er nu pogingen worden ondernomen hier een CAO voor af te sluiten), maatschappelijk ontwikkelingen die ook hun invloed hebben op onze hobby – ik noem de term plezier en ­respect- enz.. Je moet steeds meebewegen en je verantwoordelijkheid nemen. En geen dingen doen waar een ander beter in is. Dan blijf je een nuttige medespeler. Heeft de LBA het idee dat ze momenteel een echte belangen­ behartiger voor het amateurvoetbal kan zijn? Net als mijn voorganger in het interview van 6 jaar geleden zeg ik daar nog steeds

LBA-voorzitter Theo Piederiet: “We leven niet in een tijd dat je sterker voor de dag komt als je alleen opereert." Freddy Schinkel

8


volmondig ja op. We hebben nog steeds een grote achterban. Wel zullen we de lidverenigingen de komende jaren in algemene zin via ons infobulletin, de website, enquêtes e.d. voldoende helder moeten maken dat we er zijn en waar we ons mee bezig houden. En daarnaast is de beste reclame natuurlijk een goede afhandeling van zaken en problemen die ons worden voorgelegd. Wordt de LBA vaak ingeschakeld? Ik zal je zeggen dat ik tijdens de laatste vergadering van de werkgroep Juridische Ondersteuning versteld stond van de hoeveelheid zaken die daar geagendeerd stond. Ook de postlijst die de secretaris maandelijks voor de bestuursvergadering produceert is indrukwekkend van omvang. Hoe is de toekomst van de LBA het best gegarandeerd? In de eerste plaats door ons werk goed te doen en ook alert te blijven op ontwikkelingen waarop we ongevraagd moeten inspringen. Verder door goede samenwerking met de collega-belangenorganisaties. We leven niet in een tijd dat je sterker voor de dag komt als je alleen opereert. En uiteraard ook door de lijn naar de KNVB open te houden. Wat dat betreft zitten we dus in een belangrijke en ook een beetje spannende periode, want met de KNVB spreken we over de positionering van organisaties als de onze binnen de toekomstige bestuurlijke KNVB-structuur. Het is zaak dat onze positie en rechten dusdanig worden gemarkeerd dat we onze rol als belangenorganisatie op een volwaardige manier kunnen uitoefenen. Ik wil bekennen dat de discussies daarover soms best lastig zijn, maar heb nog steeds vertrouwen in een goede afloop. Blijft de LBA alleen opereren of zoekt men naar samenwerkings­ mogelijkheden? Ik heb al aangegeven dat samenwerking, zelfs met instanties die soms tegenstanders kunnen zijn, wat mij betreft van groot belang is. Dat hoeft beslist niet zover te gaan dat je in bepaalde gevallen elkaar niet meer kunt zeggen hoe je ergens over denkt. Zo ver zouden we in ieder geval nooit gaan. Het is echter van het grootste belang dat je met elkaar in gesprek blijft en ook daardoor informatie kunt verkrijgen en mede een richting kunt bepalen. Uiteindelijk behoudt echter ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Uiteraard geldt daarnaast ook in het land van de

belangenorganisaties macht maakt.

dat

eendracht

En de samenwerking met de KNVB? Verwijzend naar hetgeen hiervoor al is gesteld kunnen we gelukkig concluderen dat onder het geschil over de inning van de Buma-gelden over de jaren 2005-2007 uiteindelijk gelukkig een streep is gezet. Dat heeft de nodige inspanning gekost, maar was en is wel van wezenlijk belang voor het goed kunnen functioneren van de LBA. Vervolgens is ook in de praktijk gewerkt aan het scheppen van nieuw vertrouwen tussen LBA, KNVB en vooral ook BZV. Ik denk te kunnen stellen dat we erin geslaagd zijn deze kwestie geheel te slechten en met open vizier de toekomst tegemoet kunnen treden. Wat wel een heel cruciaal punt is in onze verhouding met de KNVB is de vraag of men in Zeist oog heeft voor het feit dat LBA en BZV belangenorganisaties zijn voor het amateurvoetbal in de volle breedte, terwijl we meer en meer de indruk (en meer dan dat) hebben dat met een orgaan als de CV Topklasse afzonderlijk wordt gesproken over kwesties die verder reiken dan alleen het praktisch functioneren van dit fenomeen. Hoe gaat dat als de door hen in de steek gelaten hoofdklassers zich hergroeperen? En wie volgt?? We kunnen en willen niet verhinderen dat de KNVB spreekt met wie dan ook. Wel claimen we als adviserend lid van de algemene vergadering amateurvoetbal bij alles betrokken te willen zijn wat het ­amateurvoetbal in de volle breedte ook maar ergens raakt. Daarom willen we in het kader van de bestuurlijke vernieuwing niet alleen volstrekte duidelijkheid over onze rol, maar ook helderheid over de verhoudingen tussen KNVB, erkende belangenorganisaties en andere partijen. Dat wordt nog een hele discussie, geloof me! Is een fusie met de BZV nog een optie voor de komende jaren? Dat is bijna een onontkoombare vraag. Nu het antwoord nog. Beide bewegen we ons op hetzelfde terrein en van ons samen zijn ruim 2000 amateurclubs lid. Dat is nogal wat. Het geeft vertrouwen en schept tevens verplichtingen. Omdat wij er niet voor ons zelf zitten zullen we altijd moeten zien wat er in samenwerking kan worden bereikt. Die samenwerking is dus de laatste jaren weer zo goed geworden dat je wat mij betreft kunt stellen ,dat er weer sprake is van volledig onderling vertrouwen. En dat is de

onmisbare basis voor een verdere gedachtenontwikkeling op dit terrein. En aangezien je een broedende kip nooit moet storen laat ik het op dit moment bij: wacht nog eens even af. Gaat de LBA de komende jaren nog inzetten op verjonging van het vrijwilligersbestand van de vereni­ gingen? Wat mij betreft is dat geen specifiek LBAitem. Het gebrek aan (goede) vrijwilligers is helaas steeds manifester geworden en wij moeten ons niet aanmeten dat op lokaal niveau te kunnen oplossen. De verengingen kennen hun pappenheimers veel beter dan wij vanuit de landelijke view. Overigens gaat het probleem ook niet aan onze organisatie voorbij. De LBA is als het gaat om doorwerkende ouderen een prima voorbeeld. Laten we blij zijn dat zij zich nog willen inspannen daar waar dat voor tweeverdieners met een te hoge aflossingsvrije hypotheek en een inmiddels te lage waarde van de woning steeds moeilijker is geworden. Hopelijk maken we nog weer eens betere tijden mee. Nog meer speerpunten? Eigenlijk is alles de revue al gepasseerd. Op dit moment is heel belangrijk hoe we uit de bestuurlijke vernieuwing van de KNVB komen. Dat wordt de basis van onze toekomstige mogelijkheden van waaruit we de belangenvertegenwoordiging verder zullen uitbouwen. Wat ik wel een goede zaak vind is dat verenigingen in deze financieel lastige tijden verder kijken dan de voetbalneus lang is en zich gaan oriënteren op medegebruik van hun accommodatie door andere maatschappelijke functies. Dat scheelt misschien weer een contributieverhoging. Tot slot nog een goed advies aan de leden? In de eerste plaats lid blijven van de LBA. Beschouw het lidmaatschap niet als een bezuiniging die je verenigingsbegroting weer op orde brengt, maar eerder als een solidariteitsbijdrage. Het probleem dat wij als LBA nu voor uw buurman oplossen kan morgen uw probleem zijn. En dan betalen anderen voor u. Trek bij vragen/problemen verder zo snel mogelijk aan de LBA-bel. Niet eerst met de ontslagen trainer praten bijvoorbeeld. Eerst even LBA bellen! Met elkaar kunnen we een belangrijke stem laten horen. Ja, die (afgerond) 50 euro is aan uw LBAlidmaatschap prima besteed.

9


10


Vv Linne betrekt spiksplinternieuwe accommodatie

Zebra’s steken fluitend over

V

v Linne, in de volksmond de Zebra’s genoemd vanwege de blauw-wit ­horizontaal gestreepte shirts, heeft met ingang van dit nieuwe seizoen een spiksplinternieuwe accommodatie betrokken. Met twee kunstgrasvelden en een kantine, die van de modernste snufjes is voorzien. Voorzitter Tom van Heel en secretaris Martien Slabbers lopen elke dag nog apetrots over hun nieuwe velden en in hun kantine in Linne-Zuid. En met recht. De Zebra’s, uitkomend in de vierde klasse D van de zondagamateurs, hebben de oversteek van het oude terrein naar het nieuwe fluitend gemaakt. Maar zonder kopzorgen en zweet­ druppels is het niet gegaan.

Slabbers, al 36 jaar secretaris: “Al acht jaar was bekend dat we de oude accommodatie Kraaiveld moesten verlaten. De muizen en ratten liepen er over de toog. Projectontwikkelaar Nieuwe Borg wilde op die plek 238 huizen bouwen. Afgesproken werd met de gemeente Maasgouw, waaronder Linnen valt, dat we ‘nieuw voor oud’ zouden krijgen. Dat bleek geen probleem. De eerste gesprekken met de projectontwikkelaar hebben we zelf gedaan. Daarna heeft de gemeente de onderhandelingen en begeleiding van het project van ons overgenomen. Wat dat betreft hebben we over medewerking van onze gemeente niets te klagen gehad.’’ De projectontwikkelaar ging akkoord om niet alleen de voetbalvereniging Linne, maar ook de tennisclub Linne van een nieuwe accommodatie te voorzien. Slabbers: “We zijn net op tijd geweest, want een paar jaar later en ook wij hadden de gevolgen van de huidige recessie gevoeld.’’ Want van nieuwe woningbouw is momenteel nauwelijks sprake. De bouwondernemer van beide accommodaties is inmiddels failliet.’’ Van Heel en Slabbers zijn niettemin opgetogen dat hun 360 leden in het ‘nieuw’ zijn gestoken. Ook mede dankzij de royale financiële steun van beide hoofdsponsors Hansen Dranken en Van Pol Beheer bv. Het natuurgras is met de verhuizing ingeruild voor het kunstgras. “Maar daar hoor je niemand over klagen”, zeggen Van Heel en Slabbers. “We krijgen wekelijks verzoeken van verenigingen, die graag van onze kunstgrasvelden gebruik willen maken. Het kunstgras is van de hoogste kwaliteit. Daar hebben we als bestuur bovenop gezeten. Met minder dan het beste materiaal wilden we geen genoegen nemen.’’ De oversteek paste perfect bij het eeuw-

Martien Slabbers (links) en Tom van Heel voor hun spiksplinternieuwe clubgebouw. Foto Jack Linsse feest, dat in 2010 gevierd zou worden. Omdat de oplevering voor de nieuwe accommodatie voor 2011 gepland stond, was het plan om het 100-jarig bestaan te combineren met de ingebruikname van het nieuwe sportpark. Helaas is dat er dit jaar nog niet van gekomen, maar in 2012 staat er een groot feest op het programma. Er is inmiddels wel een prachtig magazine over 100 jaar vv Linne verschenen. En huis-aan-huis verspreid. Daarin is de hele geschiedenis van de Zebra’s opgetekend. Van Heel, al 21 jaar voorzitter, en Slabbers zijn niet meer weg te denken uit het bestuur van vv Linne. Ook al zegt de laatste er nu een punt achter te willen zetten, gelooft de preses daar niets van. “Zolang er niemand opstaat om ons werk over te nemen blijven we beiden aan. Bovendien wil ik me nog een poosje als een voorzitter

voelen van twee meter lang in plaats van 1.75 meter als we bezoek krijgen. We zijn echt trots op wat hier gepresteerd is. Linne is een gemeenschap met 4000 inwoners en 360 daarvan zijn lid van onze club.’’ Ook de grootte van de vereniging is voor beiden mooi aan de maat. Van Heel: “In onze omgeving zie je steeds meer grote clubs, die uitpuilen als gevolg van de verstedelijking. Met veel verloop bij bestuur en vrijwilligers als gevolg.’’ De vierde klasse past precies bij de ambities van de club. Er staan veel derby’s op programma; o.a. tegen SHH uit Hechten, Maasbracht, Hebes en Maasgouw. Van Heel en Slabbers tot slot in koor: “Er wordt hier natuurlijk ook weleens geklaagd, maar over het algemeen is het rustig. Een teken dat we het, samen met de medebestuursleden en de vrijwilligers, blijkbaar nog goed doen.’’

11


De voorzitter van 2017

Henk Wageman Emma van Zeist kijkt tevreden naar de opgeruimde stoelen in haar kantine. Het is alweer vijf jaar geleden dat ze voorzitter werd van de vv OWNDW. Ze kan zich nog goed herinneren hoe ze, vlak voor de Olympische Spelen in Londen, werd voorgedragen. Een halflege zaal vol mannenogen keek haar verbaasd aan toen ze vertelde over haar toekomstvisie op de club. Na afloop was er een lauw applausje. Ze was blij dat het voorbij was. Maandenlang had haar buurman op haar ingepraat dat ze zich kandidaat moest stellen voor het voorzitterschap, het zou een mooi tijdsbedrijf zijn voor iemand die net met de vut was. Toen ze had toegehapt bleek ze de enige op de kieslijst te zijn. Ze wist niet goed was ze ervan moest verwachten, maar is nu blij dat ze het heeft gedaan. Donderdag is sowieso haar favoriete dag op de club. ‘s Ochtends overlegt ze met de kinderopvang die al vier jaar een plek heeft gekregen naast kleedkamers 4 en 5. Prachtig vindt ze het, om die kleintjes zo tevreden te zien spelen onder in het clubgebouw in hun moderne onderkomen. ‘s Middags drinkt ze altijd een kop koffie met Louis van wijkcentrum De Gouden Kans, die sinds 2015 op het sportpark zetelt. Soms neemt Louis zelfgemaakte donuts mee en dan praten ze – of beter gezegd: dan praat Louis – over de tactiek van het eerste elftal van vv OWNDW. Daar heeft hij een heel duidelijke mening over. Als Louis klaar is met zijn betoog komt Klaartje meestal even meekletsen. Ze

12

is sinds jaar en dag de drijvende kracht achter de bejaardenvereniging en was de ­ initiatiefneemster om uiteindelijk ook intrek te nemen op het sportpark. Vanmiddag is ze iets eerder dan normaal, want ze heeft een cursus Fotobewerking op de Computer georganiseerd voor haar leden. Daar gaat nogal wat voorbereidingstijd inzitten. Ook Klaartje kijkt altijd uit naar donderdag. Na de activiteit van de bejaarden­ vereniging schuift ze aan bij de bridgeclub die dan competitie speelt. Klaartje is een van de beter speelsters, haar naam staat zelfs op een bord voor de ingang, want ze is er de laatste twee jaar clubkampioen geworden. Toen Richard Krajicek, de minister van Sport, vier maanden geleden voor een bezoek bij de club was, noemde hij haar zelfs in zijn toespraak. Glunderen dat ze deed. Emma van Zeist laat de bridgeavond aan haar voorbijgaan. Zij vergadert dan met het bestuur van de voetbalclub. Gezellige avonden zijn dat altijd, want de bedrijvigheid op het park doet iedereen goed. Als er donuts van Louis overblijven, neemt ze die mee naar de bestuurskamer. Soms wil Louis ook mee vergaderen, maar dat doen ze liever niet meer. De enige keer dat ze hem toelieten, begon hij over systemen en looplijnen te praten. Goed bedoeld hoor, maar daar zaten ze niet zo op te wachten. Als de vergadering ten einde is, ziet Emma van Zeist hoe Raoul, Sem, Tijn en Ahmed al binnen zijn in de kantine. Ze installeren de lichtinstallatie voor hun feest van morgen, want de jongerenvereniging bestaat dan exact twee jaar. Ze had de jongens beloofd om haar eigen bureau ook leeg te ruimen, want daar wilden ze de karaokeset op plaatsen. Als ze dat doet stuit ze op een stapel Infobulletins van de LBA. Ze slaat er één open en leest nog eens een interview met Michael van Praag uit maart 2012. Hij heeft het over de toekomst van amateurclubs en vertelt hoe die eruit zouden moeten zien. Nou zo dus, fluistert Emma van Zeist zachtjes tegen haarzelf, waarna ze vol voldoening nog een donut van Louis oppeuzelt.

Clubs bepalen nog zelf de opzeggings­ termijnen Voetbalverenigingen mogen, ondanks de inwerkstelling van een nieuwe wet, zelf de opzeggingstermijn voor hun leden bepalen. Dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld contracten met andere dienstver­leners, zoals energiebedrijven waarbij men sinds 1 december van het vorige jaar per maand kan opzeggen. Deze zogenaamde Wet Van Dam bepaalt dat consumenten hun langlopende contracten (zoals abonnementen van sportscholen) op elk moment mogen opzeggen met een opzegtermijn van maximaal een maand. Dit recht ontstaat na de eerste stilzwijgende verlenging. Bij contracten die meteen voor onbepaalde tijd worden aangegaan, geldt dit opzegrecht meteen. De wet is per 1 december 2011 van kracht en geldt voor contracten en abonnementen, die vanaf 1 december werden gesloten. De nieuwe wet geldt voor alle contracten die met consumenten worden gesloten. Dus zowel voor het toezenden van producten of het leveren van diensten. Er is echter een uitzondering; dat is het lidmaatschap van een vereniging. Verenigingen mogen in hun statuten zelf bepalen hoe lang men lid wordt en wat de opzegtermijn wordt. De wet van Dam geldt dus niet voor het lidmaatschap van verenigingen. Dit omdat een vereniging zelf - in haar statuten in onderling overleg kan bepalen hoe lang men lid is en hoe er wordt verlengd. Als de vereniging producten of diensten aan haar leden levert, is dat wél gebonden aan de Wet Van Dam, deze mogen na de eerste verlenging per maand worden opgezegd. Het lidmaatschap van de voetbalclub kan dus alleen op basis van de statuten opgezegd worden, en daarbij mag men per jaar stilzwijgend verlengen. Wel is er een aparte regel opgesteld voor verenigingen: zij moeten op hun website of in hun ledenblad opvallend vermelden hoe men kan opzeggen. Als een vereniging geen gebruik maakt van een website of ledenblad is deze regel niet van toepassing. Concreet moeten verenigingen op de website en het clubblad leden informeren hoe zij het lidmaatschap kunnen opzeggen of doorverwijzen naar die informatie.


LBA houdt enquête lastenverhoging

I

n september 2010 heeft de LBA in het kader van de toen aangekondigde bezuinigingen van de regering naar zowel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, als ook naar de Tweede Kamer der Staten Generaal een brief gestuurd om de amateursport in de breedte, en in het bijzonder de amateurvoetbalverenigingen, zoveel mogelijk te ontzien bij de aangekondigde bezuinigingen.

Nu bereiken ons de laatste maanden veel signalen van verenigingen die te maken hebben gekregen van exorbitante verhogingen van gemeentelijke- en overheidslasten almede verhoging van de huur van de voetbalvelden. Begin april ontvangen alle lidverenigingen van de LBA dan ook een schrijven waarin medewerking wordt gevraagd om deel te nemen aan een enquête met betrekking tot deze verhogingen.

Om een goed inzicht te krijgen in de op dit moment voor de verenigingen geldende problematiek doen we dan ook een vriendelijk, doch dringend beroep op u als vereniging om aan deze enquête te willen deelnemen. De verenigingen worden verzocht om het enquêteformulier uiterlijk 27 april te retourneren. De uitslag zal in ons volgend Infobulletin worden gepubliceerd.

Adreswijzigingen

H

et is van uitzonderlijk groot belang dat u de wijziging van het correspondentieadres van uw vereniging zodra deze ingaat, meldt bij onze organisatie. Voor de verzending van het Infobulletin en verdere schriftelijke informatie is het natuurlijk belangrijk dat wij over de juiste adressen kunnen beschikken. Daarom graag bij wijziging hiervan even een mailtje of briefje naar ons secretariaat.

Ook ontvangen we regelmatig verzoeken van penningmeesters van de bij ons aangesloten verenigingen om facturen rechtstreeks naar hun adres te sturen. Hier kunnen we niet op ingaan, het is teveel werk om naast het bijhouden van de adressen van ruim 1700 lidverenigingen en bijna 600 niet aangesloten verenigingen ook nog eens een apart adressenbestand van de penningmeesters bij te houden.

Het is dus van groot belang dat de secretaris van de vereniging er zorg voordraagt dat de contributienota’s van de LBA , en de eventuele herinneringen, zo spoedig mogelijk in handen komen van de penningmeester. Wellicht kan de penningmeester op zijn beurt nog even nakijken of de contributie over dit lopende seizoen al is overgeschreven op de rekening van de LBA. Hopelijk kunt u hiervoor begrip opbrengen.

Minimum/maximum salarissen/vergoedingen trainers en masseurs/verzorgers

Enquête bleek schot in de roos

I

n ons vorige infobulletin nr. 99 hebben wij u, aan de hand van de uitslag van de gehouden enquête, een overzicht gegeven van de gemiddelde salarissen/vergoedingen voor trainers en masseurs/verzorgers. Het totaal aantal ontvangen en ingevulde enquêteformulieren komt uit op 748. Dat wil zeggen dat 44% van onze lid verenigingen deze enquête heeft ingestuurd. Dat vele van onze lid-verenigingen dat op prijs hebben gesteld was al snel duidelijk. Bij ons bestuurslid voetbalzaken Wim Dirks kwamen veel aanvullende vragen om informatie binnen. Van die vele vragen was de vraag om de minimum en maximum salarissen/vergoedingen voor trainers wel de belangrijkste. Even voor de duidelijkheid, het gemiddelde salaris voor trainers in de zaterdag

1e klasse bedroeg niet € 12.000, maar € 12.500. Onze excuses hiervoor. Dat bij de 1e klasse zaterdag het gemiddeld lager lag dan bij de zondag 1e klassers, ligt aan het feit dat er een aantal verenigingen zijn die in de 1e klasse een salaris betalen van wel € 25.000 bruto en dat zien we niet bij de zaterdag 1e klassers. Bij de zondag 2e klassers was er maar een vereniging die een bruto salaris van wel € 20.000 betaalt en dat heeft/had geen invloed op het gemiddelde salaris bij de zaterdag en zondag 2e klassers van € 10.000. Bij de 4e en 5e klasse zaterdag en de 6e klasse zondag is bij een aantal verenigingen als minimum salaris 0 aangegeven. Deze verenigingen hebben over het algemeen wel trainers met een licentie, maar dan wel onbezoldigd. Dit omdat een aantal verenigingen hadden aangegeven eigenlijk geen financiële mogelijkheden

te hebben om betaalde trainers in dienst te nemen. In de 3e klasse zaterdag en zondag, evenals de 4e en 5e klasse zondag zie je aan de hand van de ingevulde enquêteformulieren dat vele verenigingen de toegestane vrijwilligersvergoeding van € 1.500 aan hun trainers vergoeden. In de 3e, 4e en 5e klasse zaterdag en zondag en de 6e klasse zondag bij masseurs/ verzorgers kunnen we, aan de hand van de ingevulde enquêteformulieren vaststellen dat vele verenigingen geen masseur of verzorger in dienst hebben. Mogelijk dat de trainers deze taak tijdens de wedstrijden verzorgt. Wij hopen en verwachten u met deze aanvullende informatie te kunnen helpen om kritischer naar de hoge eisen van, vooral bij, sommige trainers te kijken en daar naar te handelen. vervolg op pag.14

13


vervolg van pag.13 Wij zijn van plan over twee seizoenen wederom een enquête uit te zetten waarbij het ook een anonieme zal zijn, maar waarbij wij wel zullen vragen om het district waarin u voetbalt aan te geven. Dit daar van de kant van onze afgevaardigden is aangegeven dat het salarisniveau in bv district Noord op een lager niveau zit dan is de districten West I en West II. Hebt u n.a.v. dit overzicht nog vragen en/ of opmerkingen gaarne uw vragen per email naar onze portefeuillehouder voetbalzaken Wim Dirks, wim.dirks@hetnet.nl.

Agenda voorjaars­ver­ gadering 5 mei 2012 De voorjaarsvergadering van de LBA wordt dit jaar gehouden op zaterdag 5 mei a.s., aanvang 10.30 uur, in het Van der Valk Hotel ”De Cantharel”, van Golsteinlaan 20 in Ugchelen (bij Apeldoorn), tel. 0555414455. De aangesloten verenigingen worden bij deze vergadering vertegenwoordigd door hun districtsafgevaardigden. Agenda: 1. Opening; 2. Vaststelling agenda en mededelingen. 3. Voordracht tot benoeming Ko Kuin uit Den Helder tot afgevaardigde district West I en Willem Schenk uit Rotterdam tot afgevaardigde district West II.

Bestuur LBA

4. Vaststelling verslag Algemene Leden­ vergadering van 29 oktober 2011. 5. Meerjarenbeleidsplan 2012-2016. 6. Begroting 2012 – 2013; a. bespreking; b. vaststellen contributie seizoen 2012 – 2013; c. vaststellen begroting. 7. a. Voortgang één CAO voor contractspelers in het amateurvoetbal; b. Rol en positie Belangen­organisaties; c. Verdergaande/verregaande sa­men­ werking met de BZV. 8. Wat verder ter tafel komt. 9. Rondvraag. 10. Sluiting.

De LBA kan niet gemist worden!

V

oor zover u van het bovenstaande misschien niet helemaal overtuigd bent even het volgende, leerzame voorbeeld. Uw vereniging zou zo maar in een zelfde situatie verzeild kunnen raken. Een vereniging zat met het volgende probleem. Even de feiten. Hun sportcomplex wordt gehuurd van de gemeente; de club wenst om haar moverende redenen een vrijwilliger de toegang tot het sportpark te ontzeggen; betrokkene wendt zich vervolgens tot de gemeente en deze ontzegt hem als eigenaar niet de toegang tot het sportpark. De vraag reist hoe zoiets nu kan en vooral hoe nu verder. De voetbalclub maakt één en ander tijdens de districtsvergadering in mei 2011 aanhangig bij het betreffende KNVBdistrict en vraagt hoe te handelen. Wat is eigenlijk de positie van een club in zo’n situatie? Ter vergadering is –begrijpelijk- even geen afdoende antwoord voor handen, maar er zal op de kwestie worden teruggekomen en ook “Zeist “ wordt ingeschakeld. Een eerste advies uit het district heeft als strekking dat de oplossing moet worden gezocht in overleg met de gemeente en politie. De club zag hierin evenwel ,gelet op de eerdere ervaringen, geen heil in.

14

Bovendien, het kan toch niet zo zijn dat je als vereniging na wangedrag van een persoon van een derde afhankelijk bent bij het ontzeggen van de toegang tot de accommodatie?! Hoe moet dat nu met de uitvoering van bepalingen uit statuten en huishoudelijk reglementen die het opleggen van straffen regelen? Zijn dat opeens papieren tijgers? En wat te denken van het tuchtrecht van de KNVB dat momenteel het plezier en wederzijds respect met harde hand handhaaft? Diverse telefonische en e-mail contacten tussen vereniging en KNVB volgden en inmiddels was het november 2011. De gewraakte persoon bezocht nog steeds het gemeentelijke sportpark. Alleen de toegang tot de kantine en de kleedkamers behoefde hem niet te worden verleend, maar de vereniging wenst hem in het geheel niet meer op de accommodatie. De club bleef vasthoudend en stelde de zaak tijdens de districtsvergadering in november opnieuw aan de orde. En daar kwam de daar aanwezige LBA in beeld. Er werd kennis genomen van het probleem en een antwoord op korte termijn werd toegezegd. Eén week later was dat antwoord er ook via onze huisadvocaat mr. Fred Kollen. De strekking luidde als volgt. Ook al is de vereniging geen eigenaar van de accommodatie, ze kan altijd via

de rechter een accommodatieverbod voor haar terrein laten uitspreken. Daaraan dient dan het opleggen van een dwangsom te worden gekoppeld. Komt de veroordeelde vervolgens toch opdagen dan kan op grond van deze uitspraak de politie worden ingeschakeld. Geen al te eenvoudige procedure misschien, maar wel iemand kwijt die men als vereniging niet meer wil zien. En bovenal een antwoord op de gestelde vraag! Uit een reactie die de betrokken vereniging nog ontving van de KNVB valt het volgende op te merken. Juridische dienstverlening is binnen de afdeling Ondersteuning Clubbesturen geen kerntaak meer. De accenten van beleid liggen daar op doelgroepenbeleid en sociaal klimaat (cultuur).“Voor juridische ondersteuning verwijzen we u graag door naar partnerorganisaties of andere gespecialiseerde partijen, iets wat u inmiddels al heeft gedaan”. Waarvoor dank en waarvan akte! Met het vorenstaande relaas beogen we slechts duidelijk te maken dat uw belangenorganisatie zeker iets voor u kan betekenen. Schroom in voorkomende gevallen dan ook niet om van de rechten van uw lidmaatschap gebruik te maken. Wij helpen u graag!


Jaap Bisschop, voorzitter (BZV)

Het lijkt zo normaal, maar dat is het niet, want veel vrijwilligers besteden er uren aan

H

et staat er zo gewoon, het lijkt zo normaal.Maar dat is het niet. Het betekent namelijk dat er heel veel vrijwilligers heel veel uren hebben besteed om de LBA leden - en ook veel anderen, weet ik – te informeren over het reilen en zeilen van de LBA en het amateurvoetbalwereldje. Respect daarvoor en proficiat met de jubileumuitgave.

Ik kom zelf uit de uitgeverswereld en weet maar al te goed welke inspanningen moeten worden gepleegd om een periodiek met de juiste, actuele en interessante zaken aan de leden voor te schotelen. Maar het is niet altijd dankbaar, want bij het verschijnen ontstaat ook de kritiek. En hoe vaak is het niet zo dat een artikel alweer door de realiteit is achterhaald. En inderdaad, via Facebook, Twitter, Hyves en YouTube valt zoveel meer te zien. Hoewel de informatie tegenwoordig via de digitale snelweg eerder z’n weg vindt naar leden, betrokkenen en bestuurders, is het toch altijd prettig een gedrukt exemplaar met nieuws en informatie in je handen te hebben. Vandaar dat ik ook graag meewerk aan een bijdrage voor dit speciale nummer. Het thema van deze uitgave staat in het teken van de samenwerking tussen belangenorganisaties. De vraag was of ik mijn licht daarover wil laten schijnen. Dat was een tricky vraag van de redactie, want hiermee kan ik veel kanten op. Lezers die de samenwerking tussen LBA en BZV op de voet volgen weten dat we in de afgelopen jaren samen ups en downs hebben beleefd. Ook in de onderlinge relatiesfeer. Maar laat ik helder zijn; samenwerking tussen organisaties –niet alleen LBA en BZV, maar zeker ook die met VVON en COVS – is van wezenlijk belang. In het belang van het amateurvoetbal namelijk en daar doen we het voor. Toch?. De relatie is overigens telkens hersteld en anno 2012 is de samenwerking goed te noemen. Om dat te illustreren citeer ik uit mijn nieuwjaarstoespraak, die overigens als thema had: “Samen ben je sterker!”.

Hoewel ik niet alle samenwerkende organisaties specifiek ga noemen, wil ik toch een uitzondering maken voor onze zusterorganisatie LBA. In het traject rondom de CAO en het gezamenlijk optrekken richting bestuur amateurvoetbal speelt de LBA een prima coördinerende rol waarbij ik jullie wil complimenteren voor de perfecte instelling en opstelling.

Jaap Bisschop, voorzitter BZV: “In het traject rondom de cao en het gezamenlijk optrekken richting bestuur amateurvoetbal, speelt de LBA een prima coördinerende rol.”

Ik spreek de wens uit dat we in eendrachtige samenwerking nog veel informerend, voorlichtend en constructief vrijwilligerswerk in het amateurvoetbal mogen doen.

Leden die suggesties, verzoeken of bijdragen voor het Infobulletin van de LBA hebben, kunnen mailen naar: hwageman@planet.nl De Redactie

Suggesties zijn welkom

15


Arnold Westen, voorzitter VVON:

Beloningen verschillen per district

A

ls voorzitter van de Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland (VVON) wil ik de LBA allereerst van harte feliciteren met deze 100e uitgave van haar Infobulletin. Een altijd weer interessant en informatief bulletin dat ik persoonlijk altijd graag lees. In uitgave nummer 99 bijvoorbeeld de resultaten van een door de LBA gehouden enquête onder verenigingen inzake salarissen van voetbaltrainers. De uitkomsten gaven een mooi inzicht in de vergoedingen zoals die, volgens de verenigingen, worden betaald. De gepresenteerde resultaten gaven helaas geen antwoord op de vraag of er wellicht verschillen bestaan in beloningen in de afzonderlijke KNVB-districten. Dat idee heb ik namelijk persoonlijk wel.

Samenwerken Als belangenbehartiger van onze 3500 trainer-coaches (VVON leden) hebben wij regelmatig te maken met verenigingen. Helaas gaat het dan vaak om situaties waarbij sprake is van een voortijdige ontbinding van een bestaande arbeidsovereenkomst tussen vereniging en trainer-coach. Gelukkig zien we dan ook regelmatig, maar nog steeds te weinig, dat verenigingen en trainer-coaches gebruik maken van de standaard arbeidsovereenkomst die in overleg tussen LBA, BZV en de VVON tot stand is gekomen. Het opstellen van deze standaard arbeidsovereenkomst is een voorbeeld van een goed en gezamenlijk initiatief uit het verleden. Ik heb begrepen dat vanuit de LBA en BZV de behoefte bestaat om in de

nabije toekomst nog eens om tafel te gaan om te kijken of we wellicht een CAO voor voetbaltrainers tot stand kunnen brengen. Namens de VVON heb ik aangegeven altijd bereid te zijn om in gesprek te gaan en op zoek te gaan naar een “win-win” situatie. KNVB Op dit moment zijn we met de gezamenlijke belangenorganisaties (LBA, BZV, COVS en VVON) in gesprek met de KNVB over onze toekomstige rol en positie binnen het amateurvoetbal. Hoewel elke afzonderlijke belangenorganisatie uiteraard haar eigen belangen behartigt is het goed om te zien en te ervaren dat we ook in dit dossier gezamenlijk optrekken. Uiteindelijk hebben we namelijk een gezamenlijk doel.

Ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het voetbal in al haar facetten op een kwalitatief zo hoog mogelijk niveau kan worden uitgeoefend. Wij vinden dat wij daar als belangenorganisaties, ieder op haar eigen wijze, al vele jaren, een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd en willen dat ook in de toekomst voortzetten en verder professionaliseren. Wanneer de KNVB dat nu ook maar wil inzien, dan moeten we daar samen uit kunnen komen. Samen, en hopelijk is dat ook met de KNVB, staan we namelijk sterk(er). De VVON dankt de LBA voor de wijze waarop we steeds hebben samengewerkt. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze samenwerking ook in de toekomst zal worden voortgezet en daar waar mogelijk kan worden geïntensiveerd. Arnold Westen, Voorzitter VVON

Tweede teams wellicht in standaardklasse Elftallen uit de reserve hoofdklasse kunnen in de toekomst wellicht instromen bij eerste teams. De KNVB bekijkt hoe de tweede elftallen kunnen   instromen in de standaardklasses en tot welk niveau zij kunnen promoveren. Twee teams van dezelfde amateurclub in één competitie zou evenwel competitievervalsing kunnen bevorderen. District Oost had het idee al langer. De KNVB overweegt nu om de maatregel landelijk te gaan invoeren. In april worden de bevindingen door de bond aan de verenigingen voorgelegd. Invoering zou nog wel twee seizoenen kunnen duren.

16


Willie Peijnenburg, secretaris COVS Nederland

Bijzondere rol door KNVB onvoldoende onderkend

N

amens het Verenigingsbestuur en de leden van COVS Nederland wil ik op de eerste plaats uiteraard het bestuur en de leden van de LBA van harte feliciteren met het bereiken van de heugelijke mijlpaal van de 100e editie van het LBA-infobulletin. Ik doe dit bovenal vanwege de uiterst plezierige contakten die al jaren bestaan in het samenwerkingsverband van de belangenorganisaties binnen het amateurvoetbal.

De Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters neemt binnen dit samen­ werkings­verband weleens een bijzondere rol in omdat wij in tegenstelling tot de LBA, de VVON en de BZV de belangen van een beperkt aantal hobbyisten behartigen die een unieke positie binnen de KNVB hebben en die als belangrijk kenmerk hebben dat ze als individualist door het leven gaan. Een gevolg van deze positie is onder andere dat we, in tegenstelling tot de andere organisaties, als belangenvereniging voor voetbalscheidsrechters direct betrokken zijn bij de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van alle zaken die met scheidsrechters te maken hebben binnen de landelijke KNVB en binnen de zes KNVB-districten. Deze bijzondere rol wordt door de KNVB echter nog onvoldoende onderkend, onder andere binnen de lopende discussie over de bestuurlijke vernieuwing binnen de KNVB. Met het noemen van het onderwerp bestuurlijke vernieuwing kom ik ook op een onderwerp dat momenteel een groot punt van discussie is tussen de KNVB en belangenorganisaties. Juist op dit onderwerp zijn we als belangenorganisaties unaniem van mening dat de belangen van onze leden, hoe divers ook, onvoldoende in de voorgestelde structuur van meedenken in de fase van beleidsvorming binnen de KNVB, worden gewaarborgd. De COVS is van mening dat de krachten gebundeld moeten worden. Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat de KNVB binnen een periode van twee jaar eerst een bestaand convenant eenzijdig opzegt en vervolgens de meeste vormen van directe inspraak en controle een halt wil toeroepen. Het bovenstaande maakt duidelijk dat de samenwerking tussen alle belangenorganisaties prima is. Voorop staat dat we samenwerken in het belang van het ama-

teurvoetbal en dat we ons ervan bewust zijn dat we elkaar nodig hebben. De LBA heeft in het naaste verleden het belang van een goede samenwerking tussen LBA en COVS nog eens expliciet ondersteund door substantieel bij te dragen aan de vervaardiging van de promotiefilm “Goed Gefloten Scheids” die op initiatief van de COVS is samengesteld. Met deze film wordt beoogd om de rol van de scheidsrechter binnen het amateurvoetbal op een positieve wijze duidelijk te maken. Daarnaast is het de bedoeling om het imago van de scheidsrechter te verbeteren. Dat dit laatste nodig is zal zeker voor de bij de LBA aangesloten verenigingen duidelijk zijn: elk weekend wordt immers zonneklaar dat daar waar hoogstens met een licht cynisme wordt geaccepteerd dat de gemiddelde voetballer op de Nederlandse velden de klasse van hedendaagse toppers als Messi en Mertens ontbeert, nagenoeg elke als dubieus ervaren beslissing van de goedwillende arbiter wordt aangevochten. Evident is dat voetbal zonder arbitrage onmogelijk is, maar vergeten wordt dat het merendeel van de arbiters die wedstrijden van uw standaardelftallen leiden, nauwelijks of niet vanuit de KNVB actief worden begeleid of ondersteund. Daar waar elke amateur­voetballer van een standaardelftal gemiddeld meer dan twee keer per week in de gelegenheid wordt gesteld om op niveau en onder deskundige leiding met zijn teamgenoten te trainen, beperken de trainingsfaciliteiten van de KNVB zich voor het merendeel van de scheidsrechters tot één enkele trainingsbijeenkomst per seizoen van ongeveer 3 kwartier, aangevuld met een spelregeltoets en een beknopte uitleg van de nieuwste spelregelwijzigingen. Voor de arbiters in de top- en hoofdklasse wordt dit aangevuld tot hooguit 5 bijeenkomsten per jaar, terwijl er daarnaast

maandelijkse bijeen­komsten zijn voor een beperkt aantal talentvolle amateurscheidsrechters. Het is om deze reden dat een van de belangrijkste doelstellingen van de COVS is om álle scheidsrechters in het amateurvoetbal de mogelijkheid te bieden om zich mentaal en fysiek optimaal te kunnen voorbereiden op hetgeen het moderne amateurvoetbal van de arbiter vraagt. Naast wekelijkse trainingsavonden bieden de COVS groepen mogelijkheden om de spelregelkennis actief op te krikken, wordt de mentale weerbaarheid van de COVS-leden verbeterd en wordt ondersteuning verleend in geval van problemen tijdens en na wedstrijden. Het doet ons als bestuur van COVS Nederland deugd dat de inspanningen die we als organisatie doen ten behoeve van het amateurvoetbal, door de LBA actief worden onderkend. Met excuses voor de wellicht als misbruik ervaren mogelijkheid die geboden wordt om de COVS bij de amateurvoetbalverenigingen voor het voetlicht te zetten, feliciteer ik de LBA nogmaals met het uitkomen van de 100e editie van het infobulletin. Het bestuur van COVS Nederland kijkt uit naar een vervolg van de prettige samenwerking ten dienste van het amateurvoetbal.

Willie Peijnenburg Secretaris COVS Nederland www.covs.nl

17


John Blankenstein Foundation heeft nog veel werk te verzetten

Op voetbalvelden komt nog steeds veel homo-negativisme voor

Z

e lijkt sprekend op haar broer John. Karin Nederpelt-Blankenstein zegt niet alleen de trekken te hebben van haar in 2006 overleden broer, maar ook het karakter. “We leken erg veel op elkaar. Het was daarom niet zo verrassend dat zij onmiddellijk ja zei, toen ze door het COC werd gevraagd in het stichtingsbestuur van de John Blankenstein Foundation zitting te nemen. “De Foundation verbetert de sociale acceptatie van homo’s in met name de amateursport. Vooral bij de mannelijke teamsporten komt nog steeds homo-negativisme voor bij spelers, supporters en ook bij sommige ouders van voetballende kinderen.’’

Karin Nederpelt-Blankenstein met haar in 2006 overleden broer John Blankenstein.

18

John Blankenstein was een van de eerste Nederlands topscheidsrechters die er vooruit kwam dat hij homofiel was. Dat baarde destijds in binnen- en buitenland enig opzien. “Tonights ref is gay’’, kopte ooit de Daily Mirror, toen Blankenstein was aangesteld bij de interland EngelandDenemarken. Maar er treedt langzamerhamnd meer begrip op. Onlangs liet Queens Park Rangeraanvoerder Joey Barton in de BBC-serie Britain’s Gay Footballers weten dat de Engelse Premier League het goede voorbeeld moest geven om homofobie uit de voetbalwereld te verdrijven. Ook de president van de Duitse Voet­ balbond (DFB) brak nog niet zo lang geleden een lans voor de homofiele Duitse voetballers. Deze maand neemt Zwanziger afscheid van de DFB. “Homofiele voetballers moeten het lef hebben om naar buiten te treden”, aldus de preses. Hij verwees daarbij naar de burgemeester van Berlijn, Klaus Wowereit. Maar Duits international Phillip Lahm, aanvoerder van Der Mannschaft, had een heel andere mening. “Voetballers zijn gladiatoren, zoals in de klassieke tijden. Politici mogen dan af en toe uit de kast komen, maar zij hoeven niet iedere week voor 60.000 toeschouwers te voetballen.” Nog volop werk aan de winkel dus voor de John Blankenstein Foundation. Karin Nederpelt is nu al enige jaren druk doende met de Foundation en haar werkzaamheden zijn, volgens haar, nog even hard nodig. “In de eredivisie is van geen enkele speler bekend dat hij homo is, terwijl ik duizend procent zeker weet dat er enkelen homo zijn. Ook toen John zelf nog floot durfde niemand uit de kast te komen, terwijl hij door spelers is benaderd om over hun gevoelens te praten.’’ Lastig blijft dat het over vermoedens gaat en niets met zekerheid is na te gaan. Namen staan nergens op papier. Karin Nederpelt: “Natuurlijk heeft John de namen van de spelers, die zich bij hem hebben gemeld, mee in zijn graf genomen, maar hij heeft er met mij zeker over gepraat.’’ Niet alleen in de betaalde sector is het


voetbalveld voor de homo nog taboe, ook bij de amateursporters is op het terrein van acceptatie nog een wereld te winnen. “Het gaat ons vooral om jongeren in de puberleeftijd. Die durven niet voor hun gevoelens uit te komen. Bang om te worden afgewezen. In die leeftijd ben je heel kwetsbaar. Van 13- en 14-jarigen mag je niet verwachten dat ze binnen een club een discussie over homoseksualiteit aanzwengelen. Ze zijn bang buitengesloten te worden.’ Bij mij in het dorp Naaldwijk is bij de lokale hockeyvereniging een jongen weggepest, omdat hij als homo niet werd geaccepteerd. Dat is toch niet meer van deze tijd?’ Vooral de houding van bestuursleden kan een positieve wending geven aan de acceptatie van homoseksuele jongeren in het amateurvoetbal. “Clubs zouden in hun gedragsregels expliciet moeten benoemen dat homo’s welkom zijn. Natuurlijk zal elk bestuurslid nu roepen dat hun vereniging open staat voor alle gezindten. Dat er bij de club niet gediscrimineerd wordt. Maar dan wordt toch vooral eerst aan de allochtone medemens gedacht. En niet direct aan de homo’s. Daarom maakt het heel veel uit dat je ze apart benoemd.’’ Als voorbeeld noemt ze de Amsterdamse voetbalvereniging De Dijk. “Daar werden we als Stichting enige tijd geleden uitgenodigd om ons verhaal te doen tijdens een bijeenkomst met Top-, Hoofd, eersteen tweedeklassers uit Amsterdam. Voor alle partijen was dat een openbaring. Dat je er vrij over kon praten.” Het werk van de Stichting is hard nodig, zegt ze. “Want binnenkort komen twee vaders of twee moeders hun kind aanmelden bij de voetbalclub en gaan ook langs de kant staan tijdens wedstrijden of trainingen. De houding van andere ouders zullen dan heel bepalend worden.’’ De John Blankenstein Foundation heeft het plan opgevat een enquête onder jeugdige voetballers te houden en ze daarin te bevragen over hun houding ten opzichte van homoseksuele medespelers. Karin Nederpelt sluit niet uit, dat daar weleens een heel positief beeld uit naar voren zou kunnen komen. “Als het resultaat heel bemoedigend is, kunnen we daar als Stichting wat makkelijker mee naar buiten treden en het onderwerp beter bespreekbaar maken.’’ Zolang het woord homo nog steeds als scheldwoord van de tribunes te horen valt, is er volgens de zus van de vermaarde referee, nog werk aan de winkel. “Af en toe roepen we amateurs op zich bij

Jacques d’Ancona: “Ik zie in mijn omgeving dat er bij de amateurvoetbalverenigingen steeds meer ruimte ontstaat voor jongens en meisjes om voor hun geaardheid uit te komen.” Foto Jos Schuurman. ons te melden als ze met een probleem zitten of ergens over willen praten. Maar we horen nooit iets, Misschien zijn we te onbekend. Dat helpt dit soort interviews enorm.’’ Mogelijk is het probleem ook minder urgent dat de John Blankenstein Foundation denkt. Jacques d’Ancona denkt vooral dat het laatste het geval is. De tv-coryfee is erelid van de Groningse zondag hoofdklasser Be Quick 1887, is lid van de Raad van Advies van het befaamde Eurovoetbal, een jaarlijks internationaal en befaamd voetbaltoernooi. En hij is nog steeds actief als Talentscout voor jeugdige arbi-

ters, die op de nominatie staan om door te groeien naar de top van het Nederlandse voetbal. Ook is de Groninger een Bekende Nederlander en homofiel. In tegenstelling tot Karin NederpeltBlankenstein is d’Ancona helemaal niet pessimistisch over de solidariteit van de heteroseksuele sporter met de homoseksuele ploeggenoten. “Ik zie in mijn directe omgeving dat er bij amateurvoetbalverenigingen steeds meer ruimte ontstaat voor jongens en meisjes om voor hun geaardheid uit te komen. Kinderen tussen 6 en 16 jaar hebben met homofilie geen moeite meer. vervolg op pag.20

19


Dat is geen kwestie van meer tolerantie, maar van onderlinge solidariteit.’’ Volgens hem heeft dat onder meer te maken met een betere voorlichting van het COC, maar ook door rolmodellen als Paul de Leeuw en Claudia de Brey op de televisie. “Als Paul de Leeuw in zijn tvshows spontaan over zijn kinderen en zijn man Stefan praat, krijgt de jonge kijker een beeld, waarmee hij/zij zich ook vertrouwd kan voelen.’’ De Groninger heeft zijn in 2006 op 57-jarige leeftijd overleden collega John Blankenstein goed gekend. En sympathiseert met de naar hem genoemde Foundation, maar vraagt zich ook af of er eigenlijk wel feiten bekend zijn of voetbal-

lers, die zich tot jongens aan getrokken voelen, vandaag de dag nog echt in nood verkeren, zoals wordt gesuggereerd. “Ik heb mijn twijfels’’, zegt d’Ancona. Evenals bij de bewering van John Blankenstein, toen hij nog leefde, dat de voormalige toparbiter over een lijst beschikte, waarop acht namen van Nederlandse topvoetballers, die homo zouden zijn. D’Ancona zonder aarzeling: “Ik geloof er niets van. Dat lijstje bestaat niet. Ik weet dat John Blankenstein die namen ooit heeft gekregen van de voorzitter van het COC, Henk Krol. Maar ik geloof niet dat er ooit een lijst is geweest.’’ Hij wordt daarin bijgevallen door Karin Nederpelt. “Dat verhaal komt niet van

mij en het klopt ook niet. Henk Krol heeft gezegd dat John op zijn sterfbed hem de lijst heeft gegeven. Onzin. Ik ben de enige, die aan zijn sterfbed heeft gezeten. En er was geen lijst te bekennen.’’ Wel weet d’Ancona dat momenteel twee toparbiters, die in de eredivisie fluiten, op mannen vallen. En ook in het groepje van jeugdige scheidsrechtertalenten, dat hij momenteel begeleidt, zit een tweetal ‘van de verkeerde’ kant. Uiteraard noemt hij geen namen. “ Dat is niet aan mij.’’ Volgens d’Ancona is de voetbalwereld, en met name bij de amateurs, veel opener geworden. “Hoeveel aandacht denkt iemand nu nog nodig te hebben om homoseksualiteit binnen de clubs op de agenda te zetten. Je kunt je afvragen of het wel gewenst is met dat onderwerp voortdurend de publiciteit te zoeken. Of krijgen ze bij de John Blankenstein Foundation nog voortdurend verdriet voorgeschoteld van teleurgestelde dan wel bedreigde spelers? Is dat dan te staven met bewijzen?’’ Dat het woord homo nog steeds met enige regelmaat van de tribunes klatert, zegt d’Ancona niets. ‘’Voetbalfans beschimpten Roelof Luinge, een onvervalste vrouwenliefhebber, even gemakkelijk voor homo als willekeurig ieder andere referee.’’ D’Ancona maakt zich meer zorgen over de ‘potenrammerij’ van vooral allochtone landgenoten buiten de sportvelden. Die islamisering van Nederland ervaart hij ook als zodanig. D’Ancona kent uit die gemeenschap ook genoeg homoseksuele mannen, die er vanwege hun geloof en familietraditie niet voor uit durven te komen. Al wordt daar nu van officiële zijde meer aandacht aan besteed. “Amsterdam heeft in navolging van de animalcops, nu zelfs een soort van ‘homocops’. Die houden zich louter en alleen bezig met de veiligheid van de homoseksuele burger.” Binnen de lijnen van het voetbalveld gaat het met de homo-emancipatie de goede kant op. Daar is Jacques d’Ancona, die op zijn 30e zijn geaardheid accepteerde, van overtuigd. “En ach”, relativeert hij eventuele weerstanden, “je behoort als homo natuurlijk tot een minderheidsgroep. En wie wil daar nou niet tot behoren? Homo’s durven ook eerder anders te zijn. Dat wekt niet zelden waardering op.’’

Karin Nederpelt heeft in haar huis in Naaldwijk een kamer ingericht als museum voor haar overleden broer John Blankenstein.

20


Wie was John Blankenstein?

D

e op 12 februari 1949 in De Bilt geboren en in Den Haag opgegroeide John Blankenstein mislukte als voetballer bij VCS. In 1966 begon hij als arbiter bij Spoorwijk 9 tegen Die Haghe 11. In 1980 debuteerde hij in het betaald voetbal en in 1982 promoveerde hij naar de A-lijst. Vanaf 1985 floot John Blankenstein ook internationale wedstrijden. Tijdens het EK in 1988 faalde hij als grensrechter van Bep Thomas tijdens Denemarken-Spanje. Gedurende het EK in 1992 floot hij Denemarken-Engeland. In 1994 werd John Blankenstein aangesteld voor de Europa Cup 1 finale AC MilanBarcelona. Na protesten van de Italianen

werd hij van die wedstrijd gehaald, omdat Johan Cruijff en Ronald Koeman bij Barcelona zaten. Hijzelf heeft altijd gedacht dat dit kwam omdat hij homosexueel was en dit in Italië erg gevoelig lag. John Blankenstein floot 502 eredivisiewedstrijden en 88 internationale duels,

maar hij gaat vooral de historie in als de eerste scheidsrechter die openlijk voor zijn homoseksualiteit uitkwam. Dat was moedig in de voetbalwereld. Na zijn actieve carrière maakte hij deel uit van het Cultureel Comité van de Olympische spelen in Athene, de Spelregelcommissie, de Europese Fair Play Organisatie en hij bekleedde allerlei functies binnen de homobeweging. Hij ontving de Bob Angelo Penning, omdat hij als homo overeind bleef in de voetbalwereld, en hij kreeg tevens de Harry Stapel Prijs voor zijn inspanningen voor de emancipatie van homoseksuele sporters. (Uit site John Blankenstein Foundation)

Voor meer informatie: Karin Nederpelt-Blankenstein Voorzitter John Blankenstein Foundation www.johnblankensteinfoundation.nl karinnederpelt@johnblankensteinfoundation.nl

Scheidsrechter John Blankenstein, op de foto nog actief als scheidsrechter in het betaalde voetbal, is altijd open geweest over zijn homoseksualiteit.

21


Fred Kollen, juridisch adviseur LBA

De LBA als belangenbehartiger Jubilea zijn er om te vieren. Al was het alleen al om weer eens bij het verleden stil te staan. De 100e editie van het LBAInfobulletin biedt hiertoe alle reden. Vooral omdat het bulletin telkens veel informatie bevat die voor bestuursleden van voetbalverenigingen niet gemakkelijk op een andere wijze zo gerubriceerd is te verkrijgen. Broodnodige informatie omdat de tijd allang voorbij is dat overheidsinstanties en de rechtspraak bestuursleden van sportverenigingen als vrijwilligers beschouwen aan wie men niet al te hoge eisen kan stellen. Sinds het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw heeft een kentering plaatsgevonden en is een vrijwilliger van een vereniging met name door rechters voor ‘vol’ aangezien. Dat lijkt eervol maar houdt in de praktijk van alledag wel in dat aan bestuursleden van sportverenigingen strengere eisen worden gesteld waar het hun functioneren betreft. Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij het vereiste kennisniveau heeft om zijn werkzaamheden naar behoren te verrichten. Aan de vrijwilliger worden wat dat betreft dezelfde eisen gesteld als aan een professional. Om telkens over de juiste informatie te beschikken is een goede informatiebron onmisbaar. Het LBAinformatiebulletin is alle edities zo’n goede en waardevolle informatiebron gebleken. Telkens de actualiteit volgend en de informatie zodanig vertaald dat deze ook door minder ingewijden goed kan worden begrepen. Dat laatste is bij sportverenigingen niet onbelangrijk omdat bestuursleden gemiddeld zo’n vijf jaar in het bestuur zitting hebben waardoor telkens nieuwe bestuursleden moeten worden ingewerkt. Ook voor die nieuwe bestuursleden is het LBA-Infobulletin een goede bron om snel ingewerkt te worden. Daarom hulde voor alle redactieleden die zich hiervoor de afgelopen 100 edities - als vrijwilliger hebben ingezet. Mijn verhouding met de LBA is een bijzondere omdat ik de LBA al zo’n 40 jaar in een dubbele situatie meemaakt. Enerzijds als bestuurslid van een voetbalvereniging en anderzijds als advocaat die door de LBA wordt ingezet om collega-voetbalverenigingen bij te staan wanneer zij met juridische problemen worden geconfronteerd.

22

Ik ben nu voor de vierde keer in mijn leven bestuurslid van een voetbalvereniging in heb in die hoedanigheid nog nimmer een beroep hoeven te doen op de LBA omdat ik de juridische problemen van mijn vereniging zelf kan oplossen. Dat geldt niet voor de vele andere verenigingen die jaarlijks op de LBA een beroep doen om juridische bijstand te verlenen. Het bestuur van de LBA beoordeelt telkens of het zelf met de in de loop der jaren opgebouwde kennis en ervaring de vereniging kan bijstaan. Dat kost vooral de portefeuillehouder juridische zaken heel veel tijd omdat dossiers moeten worden samengesteld en bestudeerd en er dikwijls ook nog besprekingen of onderhandelingen met derden uit voortvloeien. Paul Munting, die gelukkig over veel vrije tijd beschikte, heeft als portefeuillehouder zich zeer ingezet om verenigingen te helpen, waarbij het voor hem geen probleem was om vanuit het hoge noorden verenigingen in het zuiden te bezoeken. Na zijn aftreden is Paul opgevolgd door Rinus Dinkelberg die ook al weer vele jaren zich zeer nauwgezet met de rechtsbijstand aan voetbalverenigingen bezighoudt. Ik verklap geen geheim dat hij de jongste niet meer is. Ik heb grote bewondering voor het feit dat Rinus op bijna 80-jarige leeftijd nog elke dag bezig is om voetbalverenigingen te helpen. Hij is een aimabel man met wie het voor mij zeer prettig samenwerken is. Wanneer hij dat nodig vindt word ik immers door hem ingeschakeld en onze contacten verlopen altijd uiterst plezierig. En meer dan dat: het dossier dat ik van hem krijg aangeleverd is altijd op orde. Zo behoef ik aan een zaak niet meer tijd te besteden dan noodzakelijk is. Zijn er nog verbeterpunten, zo werd mij gevraagd. Eén er van is reeds vorig jaar gerealiseerd. De LBA is ook een werkgeversvereniging van voetbalverenigingen geworden die als werkgeversvereniging betrokken is bij de totstandkoming van CAO’s voor contractspelers in het amateurvoetbal en wellicht ook in de nabije toekomst voor oefenmeesters. De LBA vertegenwoordigt immers een zeer groot aantal voetbalverenigingen in het amateurvoetbal en is om die reden bij uitstek de aangewezen werkgeversvereniging.

Een ander, nog niet gerealiseerd verbeterpunt zou wat mij betreft een databank zijn die voor alle aangesloten verenigingen via internet 24 uur per dag bereikbaar is. In die databank kan alle informatie worden opgenomen die voor voetbalverenigingen van belang is, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de KNVB en de op amateurvoetbalverenigingen van toepassing zijnde wetgeving. Maar tevens kunnen vanaf de begindatum alle 100 edities van het LBA-Infobulletin in de databank worden opgenomen zodat de informatie altijd kan worden geraadpleegd, zowel door bestuursleden die al vele jaren bestuurslid zijn als door nieuwe bestuursleden die zich snel in een bepaalde materie willen verdiepen. Bijvoorbeeld de BTWproblematiek bij kunstgrasvelden. Voorts kunnen daarin worden opgenomen de resultaten van vele jaren aan verenigingen verleende rechtsbijstand. Niet iedere juridische vraag was immers uniek. Andere verenigingen kunnen uit de verleende rechtsbijstand ook lering trekken. Wanneer ik tot slot nog een suggestie mag doen dan geef ik graag in overweging dat de LBA jaarlijks op een zaterdagochtend een gecomprimeerde cursus geeft voor nieuwe bestuursleden van voetbalverenigingen. Tijdens die cursus kan informatie worden gegeven over de organisatie van de KNVB, de wijze waarop de administratie ten behoeve van de KNVB moet worden ingericht waaronder het invullen van wedstrijdformulieren en tuchtformulieren. Daarnaast zou aandacht kunnen worden besteed aan het verenigingsrecht, aan fiscale aspecten en het verkrijgen van subsidies. Dit alles specifiek toegespitst op de amateurvoetbalvereniging. Na afloop van die korte cursus kan het nieuwe bestuurslid in zijn vereniging minder onwennig aan de slag wat in het belang van zijn vereniging is. Zo is en blijft de LBA - in de ruimste zin van het woord - de belangenbehartiger van amateurvoetbalverenigingen.


Colofon INFO-bulletin LBA is een uitgave van de Landelijke Belangenorganisatie van Amateurvoetbalverenigingen (LBA) Verschijnt minimaal 4x per jaar. Bankrekeningnummer: 1022.66.301 t.n.v Bestuur LBA Wolvega. Secretariaat LBA: P.P. Langkemper Zeemansstraat 112 1506 CW Zaandam tel.: 075-6845185 E-mail: secretariaat.lba@upcmail.nl Eindredactie: Henk Wageman. Redactie: Bernard Jansen en DDDKA Mediabureau. Fotografie: Jack Linsse, Karin Nederpelt, Freddy Schinkel, Jos Schuurman, Eric Verhoeven. Redactieadres: Schelpkreek 20 8032 JG Zwolle tel.: 038-4539205 06-51269586 E-mail: hwageman@planet.nl

Website: www.lba-voetbal.nl webmaster: lba.koops@planet.nl Vormgeving en Druk: Sonodruk Heino. Oplage: 2150 exemplaren

Bestuur LBA Voorzitter: J.T.M. Piederiet Zilverschoon 52 8265 HB Kampen tel.: 038-3321211 tpiederiet@home.nl

Portefeuillehouder Reglementen, verenigingsrecht: M.H. Dinkelberg Bartoklaan 96 2102 ZH Heemstede tel.: 023-5333786 rinusdinkelberg@kpnplanet.nl Portefeuillehouder Voetbalzaken: W.J. Dirks Noorderwijkweg 33 1943 DH Beverwijk tel.: 0251-223487 wim.dirks@hetnet.nl

Secretaris: P.P. Langkemper Zeemansstraat 112 1506 CW Zaandam tel.: 075-6845185 E-mail: secretariaat.lba@upcmail.nl

Portefeuillehouder Infobulletin en website: B.J. Jansen Westdorplaan 79 8101 BC Raalte tel.: 0572-353536 fax: 084-7136633 b_j_jansen@hotmail.com bernard-jansen@home.nl

Penningmeester: Penningmeester: G.H. Stuivenvolt Paulus Potterstraat 31 8471 VM Wolvega tel.: 0561-613178 george007@versatel.nl

Algemeen adjunct: D.J. IJsselstijn Bleulandweg 344, 2803 HN Gouda tel.: 0182-520180 fax:084-7263961 dj.ijsselstijn@planet.nl

Adressen districtscoördinatoren/secretarissen: District Noord: G.Th.E. Mebius, Bredyk 61, 9084 AG Goutum. tel.: 058-2883451 gmebius.lba.noord@hccnet.nl

District West II: C. van der Weck, Avenue Carré 92, 2994 DB Barendrecht. tel.: 0180-753297 cvdweck@hotmail.nl

District Oost: A.B. van Gurp, Nieënhof 86 8111CG Heeten 0572-381485 abvangurp@home.nl

District Zuid I: P.H.M. van Eijck, Transvaalplein 5, 5021 TC Tilburg. tel. 013-5430482 phmvaneijck@home.nl

District West I: J.G. Elleswijk, Corn. Beerninckstraat 43, 3641 DB Mijdrecht. tel.: 0297-281164 jgelleswijk@prettel.nl

District Zuid II: H. Peeters, W. Alexanderstraat 12, 6155 LL Puth tel.: 046-4432241 hjmjpeeters@home.nl

Aanmelden als lid van de (LBA) Landelijke Belangenorganisatie van Amateurvoetbalverenigingen kan uitsluitend geschieden via het ­secretariaat: P.P. Langkemper Zeemansstraat 112 1506 CW Zaandam tel.: 075-6845185 E-mail: secretariaat.lba@upcmail.nl Voor vragen, verzoeken voor ­mogelijke juridische ondersteuning, enz. dient de secretaris van de ­vereniging zich bij voorkeur schriftelijk te wenden tot de ­coördinator-secretaris van het ­district waaronder de vereniging ressorteert.

23


www.kika.nl

LBA Infobulletin, maart 2012  
LBA Infobulletin, maart 2012  
Advertisement