Page 1

Henrie van Beek

FC Abcoude

Nummer 102, oktober 2012

THOS


Indruk met kleur

L.J. Costerstraat 11 Postbus 10 8140 AA Heino t 0572 391 700 e info@sonodruk.nl @sonodruk

2

sonodruk.nl


Van de voorzitter

D

e zomer van 2012 lijkt voorbij; buiten waait de eerste najaarsstorm.

Hopelijk is een ieder van u gezond uit de vakantie­periode gekomen en hebt u de voetbaldraad bij uw vereniging, in welke functie dan ook, weer opgepakt. En dat samen met zo’n 1.2 miljoen andere KNVBleden. Wat een club niet? Om die club op hedendaagse en professionele wijze te besturen wordt, zoals bekend verondersteld, al geruime tijd gewerkt aan een nieuwe bestuurlijke structuur van onze bond. De plannen daarvoor krijgen steeds meer gestalte en een tussenstand zal dezer dagen worden bediscussieerd in de regio-, clusteren districtsvergaderingen. Sommigen zullen vinden dat de plannen niet ver genoeg gaan en anderen dat de bond in de nieuwe structuur (te) ver van de clubs zal komen te staan. Zijn 60 leden van de verenigingsraad wel fysiek in staat contact te houden met zo veel clubs en wat wordt nu eigenlijk de rol van de nieuwe districtscommissies, die de districtsbesturen gaan vervangen? Deze en vele andere vragen kunt u in de komende vergadercyclus stellen en ik raad u aan dat zeker te doen. In het voorjaar 2013, als de kans zich voordoet om opnieuw over dit onderwerp te discussiëren, zijn we al weer een heel eind verder gevorderd, dus wees er vooral bij. Ik had het dus over 60 leden van de ledenraad en die vinden we terug in de huidige voorstellen i.p.v. de 30 waaraan het bestuur amateurvoetbal aanvankelijk dacht. Denk echter niet dat de discussie over verdere vermindering van het aantal niet terugkomt; dat gaat zeker gebeuren. Maar goed, voorlopig heeft de inspraak het behoud van de 60 “afgevaardigden “opgeleverd, evenals trouwens het feit dat die 60 posten zullen worden toegedeeld naar rato van de grootte van de districten en dus niet 6 x 10. Enfin, uw belangenorganisatie heeft in het kader van dit onderwerp z’n eigen discussie met de KNVB. Een paar maal kwamen we gezamenlijk met BZV, VVON en COVS met de KNVB bijeen. Omdat aan de hand van een KNVB-notitie tot nog toe geen overeenstemming kon worden bereikt over onze rol, positie en bevoegdheden is nu afgesproken dat de vier belangenorganisaties hun mening/wensen uiterlijk half oktober bij de KNVB zullen deponeren, zodat er in ieder geval van onze kant geen kans bestaat op misverstanden over hetgeen wij belangrijk achten. Hopelijk krijgt het overleg met de KNVB dit jaar nog een vervolg. Onze reactie ligt al in Zeist. Eveneens met BZV en KNVB wordt overleg gevoerd over onze gezamenlijke inzet bij de onderhandelingen over de Buma-rechten over 2012 en verder. Altijd lastig zo’n discussie. Ik wil er echter nu nog

niet te veel over kwijt. De broedende kip... Wij zijn ons er terdege van bewust dat de financiële bomen van de clubs , zeker in deze periode van recessie, niet tot in de hemel reiken. Ook de KNVB zelf moet evenwel de broekriem aantrekken. Voor het eerst sinds jaren is er ook in Zeist sprake van een financieel tekort. Ja, en dan praten de besturen van BZV en LBA al geruime tijd over hun wens te komen tot een fusie van beide organisaties. We gebruiken daarvoor met enige regelmaat ook de zaterdagmorgen. Dit overigens niet op speciaal verzoek van de BZV, maar louter op praktische gronden. In onze plannen wordt gemikt op een ingangsdatum van 1 juli 2013, zodat een en ander z’n beslag heeft gekregen als de nieuwe organisatie van de KNVB een half jaar later gaat draaien. Beide besturen zijn overtuigd van het belang van zo’n fusie en bereiden deze volgens een strak tijdschema voor. Uiteraard neemt dit niet weg dat we beiden met de eigen achterban de officiële beslissingen nog zullen moeten nemen. Het spreekt vanzelf dat we de plannen ook daar zullen toelichten en verdedigen, zodat deze belangrijke stap in de geschiedenis van beide organisaties ook daadwerkelijk kan worden gezet. Als u dit leest is het onderwerp inmiddels al besproken tijdens het najaars-coördinatorenoverleg en tevens staat het op de agenda voor de najaarsvergadering, eind oktober. Een interessante, maar wel zeer drukke periode. Wordt vervolgd. Of de eerder aangehaalde financiële druk die de clubs voelen ook de reden is van het feit dat we als organisatie meer moeite moeten doen om de contributies te innen weet ik niet. Wel weet ik dat onze penningmeester met zijn gevolg er nogal wat tijd en moeite aan moeten besteden. “Ik ben geen bestuurslid meer”, “Stuur nog even een kopie van de nota”(ook als dit al eens eerder is gebeurd), “We hebben net betaald” (ja klopt, voor het jaar daarvoor) en verenigingen die helemaal niet bereikbaar zijn. Ik heb het allemaal al voorbij horen komen aan de bestuurstafel. Voor de goede orde: uiteraard gaat het hier om een minderheid van de clubs, maar die kosten ons wel de nodige energie. Dus ter ondersteuning van onze financiële mensen hierbij mijn verzoek een beetje mee te werken aan betaling van de facturen. Als u ons belt of schrijft over (juridische) problemen geven wij ook thuis! En als u ons al jaren niet nodig hebt gehad bedenk dan dat u een vrij geringe verzekeringspremie betaalt waarvan in die periode collegaverenigingen zijn geholpen. En vergeet vooral niet : heden zij, morgen wij! Met vriendelijke groeten, Theo Piederiet

Inhoud

3

Van de voorzitter

4

Henri van Beek waarschuwt voor versnippering van ­belangenverenigingen

7

Verslag voorjaarsvergadering

8

Landelijke promotie

9

FC Abcoude lijkt op Barcelona

10 12

Jaarverslag

THOS blijft strijden voor een ­toekomst

14

Griekse staafmixers

15

Colofon

3


Henri van Beek, al 23 jaar voorzitter van WHC:

‘Alle hoofdklassers onder paraplu van nieuwe fusieclub LBA/BZV’

D

e beoogde fusie tussen de LBA en BZV komt voor Henri van Beek als geroepen. De voorzitter van zaterdag hoofdklasser WHC uit Wezep heeft op een bijeenkomst van de BZV al een voorstel ingediend om alle zaterdagen zondag hoofdklassers onder te brengen bij de nieuwe fusievereniging. Van Beek: “Doordat de Topklassers zich hebben afgescheiden van de hoofdklassers dreigt een versnippering van belangenverenigingen.’’

Tot voor kort waren de Topklassers en hoofdklassers ondergebracht in de COTH (Centrale Organisatie voor Top- en Hoofdklassers). De laatste staat nu voor de keuze ook een eigen belangenorganisatie op te tuigen of zich aan te sluiten bij de overige amateurvoetbalverenigingen, straks vertegenwoordigd door de fusieclub van LBA en BZV. WHC, de club van Van Beek, behoort tot de BZV. “Ik sla geen vergadering over’’, zegt de Wezeper. “Wat dat betreft ben ik een ouderwetse voorzitter. Als je ergens lid van bent moet je ook op de vergaderingen komen.’’ De 56-jarige Wezeper heeft

4

aan de basis gestaan van het overleg­ orgaan van Top- en hoofdklassers. Hij is behalve een ‘ouderwetse’, wellicht ook de langstzittende preses in het amateurvoetbal. In het hele land onder collega’s gewaardeerd om zijn openheid en collegialiteit. Het doet hem daardoor extra pijn dat de Topklassers zich van hem hebben afgewend. “Ach’’, relativeert hij de houding van de nieuwe club van voorzitter Harrie Derks enigszins, “ik kan me nog wel voorstellen dat ze hun eigen belangen het liefst zelf willen behartigen. Maar het stuit me tegen de borst wanneer ze zich ook met onze zaken gaan bemoei-

en. Ik moest in de kranten lezen dat de nieuwe COT een plan bij de KNVB heeft ingediend om tussen de eerste divisie en de Topklassers een Overgangsklasse in te stellen. En passant werd vermeld dat de hoofdklassers van zes naar vier moesten worden terug gebracht. Waar bemoeien ze zich mee?’’ Zoals gezegd, Van Beek ziet er geen heil in alle hoofdklassers in een aparte belangengroep onder te brengen. “Wij kunnen straks prima samenwerken als de fusie tussen LBA en BZV tot stand is gebracht. Die nieuwe club moet wel zorgen voor een stevige stem binnen de KNVB, die


juist bezig is met een reorganisatie van de inspraak, waarbij belangenverenigingen op afstand worden gezet. Dat de amateurs geen vetorecht bij beslissingen in Zeist krijgen, valt nog te billijken. Maar ze moeten zeker gehoord worden. Ze ver­tegenwoordigen veruit de meeste leden van de voetbalbond. Die kun je niet zomaar negeren. Zo vindt de Veluwse voorzitter dat het KNVB-amateurbestuur met zijn voorstellen terug moet naar de clubs, als de LBA/ BZV de voorstellen afwijst. “Het lijkt op dit moment misschien wat te veel gevraagd van de voetbalbond.’’ Van Beek zou daar tóch voor gaan. Hij weet waar hij over praat. De voorzitter van de zaterdag hoofdklasser zwaait al 23 jaar de scepter in het Gelderse Wezep. Iedere bestuurder in voetballand kent hem en waardeert hem. Hij zorgde jaren voor rust en stabiliteit in de woelige wereld van het top(amateur)voetbal. In al die jaren maakte hij slechts een keer een degradatie mee en ook een keer een kampioenschap. En een handvol beslissingsduels, die alle werden gewonnen. Op een na. Het afgelopen seizoen was de tweede promotie binnen handbereik. In een beslissingsduel verloren de Wezepers echter van het Vriezenveense DETO. Het sein voor een revolte bij de achterban, die met lede ogen aanzag hoe haar club, voortgekomen uit bouwvakkers en stratenmakers, de afgelopen jaren volliep met ‘buitenlanders’. Die daar ook nog eens behoorlijk voor werden betaald. De eigen jeugd en de vrijwilligers voelden zich buiten gesloten. Zeker toen bekend werd dat Jan Everse, net afgezwaaid als hoofd­trainer van eredivisieclub Heerenveen, onder contract werd genomen. Wie betaalt dat allemaal? Zelfs de politiek ging zich met het beleid van Van Beek c.s. bemoeien. Subsidies dreigden te worden stop gezet. “Want’, zo lieten SGP en ChristenUnie weten, “het kan niet zo zijn dat geld van de gemeente Oldebroek, waartoe Wezep behoort, in de zakken van die ‘buitenlanders’ terecht komt.’’ Via Facebook, waar zo’n 500 WHC-leden op zaten/zitten, en verhalen in de lokale media werd het vuurtje opgestookt. Toen de bestuursleden onwelvoeglijke post thuis bezorgd kregen, was de maat vol. Het complete bestuur stapte per direct op. Vanaf dat moment zat WHC in een diepe crisis, zoals het die nog niet eerder in zijn geschiedenis heeft meegemaakt. Tijdens een uitgeschreven extra ledenvergadering stelde het zittende bestuur zijn zetels ter

beschikking en vroeg de bijna 300 (!) aanwezige leden wie de fakkel wilde overnemen. Het bleef oorverdovend stil. Na veel heen en weer gepraat was een drietal bereid op zoek te gaan naar een nieuw bestuur. Een vergeefse missie en uiteindelijk besloot dat trio dan maar zelf het nieuwe hoofdbestuur te gaan vormen. Een gedeelte van het oude bestuur, waaronder Van Beek, wilde zich wel opnieuw beschikbaar stellen. Maar de ledenver­ gadering sprak op 28 augustus daarover haar veto uit. Gijs van den Brink, raadslid van de ChristenUnie werd tot nieuwe ­preses gekozen. Exit Van Beek. Inmiddels was wel het roer om bij WHC. 19 spelers vertrokken en 21 kwamen ervoor terug. Van Beek: “We wilden terug naar een ander type speler. Eentje die bij onze achterban past. Nu is het: mouwen opstropen en zo hard mogelijk werken. De afgelopen jaren hadden de spelers van het eerste team weinig gevoel met onze achterban. Ja, dat wringt bij ons ook.” WHC had immers landelijke bekendheid gekregen door zijn ‘vijf buitenlandersregel’. “Hebben we uit de hand laten lopen’’, geeft hij grif toe. Vooral omdat de eigen jeugdopleiding, eerder zo geroemd, hopeloos werd genegeerd. Ook daarvoor is een verbetertraject opgezet om uiteindelijk straks weer terug te keren tot die eerder genoemde ‘vijf buitenlanders’. In het trainerscontract wordt die uitgangspositie zelfs vastgelegd. Want wat overeind blijft zijn de ambities van de Wezeper club. Van Beek: “Daar hebben we nooit een geheim van gemaakt. We streven het hoogste niveau na. We hebben ons tot het laatste verzet tegen de komst van een Topklasse, maar nu die er eenmaal is, willen we er ook bij zijn.’’ Bij die ambities hoort een financieel plaatje. Van Beek is het niet eens met critici, die beweren dat de Topklasse de verenigingsstructuur en het gevoel dat daarbij hoort om zeep helpen. WHC telt ruim 1200 leden, waaronder 350 vrijwilligers. Alle opstallen zijn in eigendom en het terrein is gedurende 30 jaar in erfpacht. Van Beek legt uit: “Van de totale sponsorinkomsten gaat 75 procent naar het eerste

elftal. Een bedrag van ongeveer 150.000 euro. Daar moeten alle kosten, die met de hoofdmacht te maken hebben van worden betaald. Spelers, trainers en staf, iedereen wordt uit die pot bekostigd. Dat bedrag wordt elk jaar door de ledenvergadering goedgekeurd. Ik zeg er met nadruk bij: elk jaar. Bij ons bepalen nog steeds de leden het beleid. En er kwam bij ons geen dubbeltje buiten de vereniging om naar binnen. Alle kasstromen lopen via het hoofdbestuur. Gekke dingen gebeuren hier niet meer. Daarom ben ik ook zo boos geworden op de lokale politici, die onze onderhoudssubsidie van 35.000 euro dreigen in te houden. Er gaat geen dubbeltje van de Oldebroeker gemeenschap naar het eerste elftal. Sponsors betalen dat en die willen alleen blijven betalen als het eerste op het hoogste niveau presteert. Die geven geen geld voor een nieuwe vlaggenmast. Die willen zich kunnen associëren met het succes van de hoofdmacht.’’ In dit verzet weet WHC zich gesteund door andere voetbalverenigingen uit de gemeente Oldebroek, zoals VSCO, OWIOS en NoordVeluweBoys, die gezamenlijk een brandbrief naar het gemeentebestuur hebben geschreven. De tegemoetkoming in onderhoud van de accommodaties dreigt door de gemeente Oldebroek te worden weg bezuinigd.

5


UNIEK IN NEDERLAND

VOOR HET KEUREN VAN UW GEHELE ACCOMMODATIE De Risicoscan van Accocheck, inclusief uitvoering plan van aanpak: - meterkast wordt gekeurd volgens Nen 1010 (verzekeringsnorm); - machines worden gekeurd volgens Nen 3140 en reparaties worden gelijk uitgevoerd; - noodverlichting wordt getest; - keukenapparatuur wordt gekeurd volgens Nen 3140; - klimmaterialen (ladders, trappen) worden gekeurd volgens Nen 2484; - kleine blusmiddelen worden nagekeken en eventueel aangevuld; - zichtbare risico's worden in kaart gebracht; - de juiste, verplichte, pictogrammen worden gemonteerd of aangevuld; - verzekeringen worden inzichtelijk gemaakt. Na dit alles uitgevoerd te hebben ontvangt u van Accocheck een map met alle bijbehorende certificaten en adviezen. De complete Risico Scan wordt voor een vast bedrag uitgevoerd.

NORMALE PRIJS € 995,VOOR LBA LEDEN

EX BTW

€ 750,-

EX BTW

* Wilt u alleen een Risicoscan en voert u zelf het Plan van Aanpak uit? Normale prijs € 450,- LBA leden € 375,- ex BTW

www.accocheck.nl info@accocheck.nl 6

Tel: 085 - 40 10 232 Mob: 06 - 537 81 640


Verslag voorjaarsvergadering LBA Zaterdag 5 mei werd in het van der Valk Hotel “de Cantharel” in Ugchelen weer de jaarlijkse Voorjaarsvergadering van de LBA gehouden. Deze vergadering is zoals gewoonlijk alleen toegankelijk voor de coördinatoren, afgevaardigden en gedecoreerden van onze organisatie.

Om 10.45 uur opende voorzitter Theo Piederiet de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. Om het openingswoord kort te houden doet de voorzitter alleen een aantal belangrijke mededelingen. Een daarvan was dat de districtscoördinator Zuid I, Piet van Eijck, wegens ernstige hartproblemen met onmiddellijke ingang heeft moeten stoppen met zijn werkzaamheden voor de LBA. Op een later tijdstip zal de LBA op gepaste wijze afscheid van hem nemen. Verder heeft Jos Prevoo, afgevaardigde Zuid II, bedankt voor de functie van afgevaardigde door veranderde werkzaamheden. Piet Plant, drager waarderingsspeld, heeft eind maart een operatie ondergaan en is in revalidatie en herstellende. Met Bob Kniese, afgevaardigde West I, is het helaas ernstiger. Na eerst een hartinfarct, heeft Bob drie herseninfarcten gehad, waardoor hij linkszijdig is verlamd. Hij is nu opgenomen in een verzorgingshuis in afwachting van een aantal operaties aan hart en voeten. Namens de vergadering wenst de voorzitter, Piet en Bob veel sterkte. Voorzitter Theo Piederiet rond af met, in de heer C. Meijer (erelid), al die LBA-ers te gedenken die ons het afgelopen half jaar zijn ontvallen. Hierna werd de agenda vastgesteld en bij het agendapunt “Benoeming nieuwe districtsafgevaardigden” werd kandidaat afgevaardigde Ko Kuin (West I) benoemd. Helaas was Ko wegens blijde familieomstandigheden niet aanwezig maar op de Najaarsvergadering krijgt hij de gelegenheid om zich voor te stellen. De andere kandidaat afgevaardigde Willem Schenk (West II), moest op het laatste moment afhaken vanwege gezondheidsproblemen. De notulen van de Algemene Najaars­ vergadering werden onder dankzegging door de samensteller goedgekeurd, met de aantekening dat Frank Poulis is benoemd tot reserve kascommissielid, in plaats van de zieke Bob Kniese.

Het “Meerjarenbeleidsplan 2012-2014” werd na wat wijzigingen/toevoegingen door de vergadering akkoord bevonden. Ook de “Begroting 2012-2013” werd door de vergadering bekrachtigd en stelt de contributie van € 52.00 vast voor 20122013 voor lidverenigingen die een machtiging voor het innen van de contributie hebben afgegeven en voor de andere lidverenigingen wordt het lidmaatschap geteld op € 55.00. Voorzitter Theo Piederiet doet hierna in het kort verslag van de voortgang om te komen tot één CAO voor contractspelers in het amateurvoetbal. Duidelijk is dat er verschil bestaat in de belangen van de BZV/LBA enerzijds en de CV-Topklasse anderzijds. Onze belangen zijn het gehele amateurvoetbal en die van de CVT alleen de verenigingen uit de Topklasse. Verder hebben wij de eisen van de werknemers (VVCS/ProProf) ontvangen die voor ons onacceptabel zijn. De KNVB is op de hoogte van het e.e.a. Zodra er verdere ontwikkelingen zijn, zullen wij u verder informeren. Verder deelt de voorzitter mee dat op 24 april jl. het bestuur, samen met de andere belangenorganisaties een vervolggesprek heeft gehad met het Bestuur Amateurvoetbal. De belangenorganisaties hebben aangegeven niet tevreden te zijn met de voorstellen van het bestuur AV. Na uitwisseling van argumenten deed het bestuur AV de toezegging dat e.e.a. in een convenant zal worden vastgelegd en op 2 juli 2012 o.o.v. door zowel het bestuur AV als de Belangenorganisaties zal worden bekrachtigd.

de vergadering de mededeling dat er gesprekken gaande zijn tussen de besturen van de BZV en LBA om te komen tot verregaande samenwerking. Eind mei zal er naar alle lidverenigingen van zowel LBA en BZV een gezamenlijke informatiebrief de deur uit gaan om een ieder op de hoogte te stellen, waarna er wat meer open over gesproken kan worden. De vergadering kan zich unaniem vinden in deze ontwikkeling. Secretaris Peter Langkemper doet de mededeling dat de enquête financiële problemen lidverenigingen een goed resultaat heeft opgeleverd. Bijna 600 ingevulde enquêtes zijn ontvangen en die worden uitgewerkt. Het resultaat zal gepubliceerd worden in dit infobulletin. Een eerste indruk is dat inderdaad de overheidslasten behoorlijk omhoog zijn gegaan, de subsidies lager of afgeschaft en dat gezien de economische crisis sponsoring terugloopt. Vele verenigingen hebben toch hun begroting op orde (79%), onder andere door contributieverhoging, verlaging salarissen/vergoedingen trainers en verdere bezuinigingen. Van de verenigingen hebben 11% hun begroting niet op orde. Ook hebben vele verenigingen aangegeven steun van de LBA te willen. Op 19 mei j.l., tijdens het coördinatorenoverleg, hebben de coördinatoren een opgave gekregen van deze verenigingen.

Vervolgens doet Theo Piederiet de vergadering een beknopt verslag m.b.t. de ontwikkelingen tussen BZV en LBA van de laatste 5 jaar die er toe hebben geleid dat het vertrouwen tussen beide organisaties is gegroeid en volledig hersteld. Met het verzoek tot enige terughoudendheid doet voorzitter Theo Piederiet

7


Agenda najaarsvergadering 2012

Landelijke promotie

Hierbij de agenda van de Landelijke Algemene Vergadering van de LBA, die gehouden wordt op zaterdag 27 oktober 2012 in het van der Valk Hotel Volendam (v/h Katwoude) te Volendam.

Ook het afgelopen jaar heeft u met de nodige regelmaat weer ons kleurrijke Infobulletin mogen ontvangen. Zoals we vorig jaar al aangaven kon een deel van de redactieraad zich niet vinden in het gekozen beleid van het bestuur ten aanzien van het Infobulletin en haakten af. Het bestuur is daarna voortvarend te werk gegaan en heeft in DDDKA Mediabureau uit Zwolle, met als eindredacteur Henk Wageman, een uitstekende partner gevonden voor het vervaardigen van redactionele artikelen.

De vergadering begint om 10.00 uur. Deze vergadering is bestemd voor LBA districtscoördinatoren/secretarissen, afgevaardigden, Ereleden, Leden van Verdienste, dragers van de Waarderingsspeld van de organisatie en genodigden. 1. Opening door de voorzitter. 2a. Vaststelling van de agenda; 2b. Voorstellen van de nieuwe, reeds benoemde, afgevaardigden voor het district West I Ko Kuin en voor het district Oost Theo Scholten. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Vaststellen van het verslag van de voorjaarsvergadering van 05 mei 2012. 5. Vaststellen jaarverslagen: - Secretaris; - Portefeuillehouder verenigingsrecht en reglementen; - Portefeuillehouder redactieraad. 6. Financieel verslag 2011/2012 ( 1 juli 2011 – 30 juni 2012); a. Presentatie van Balans en Exploitatie; b. Bespreking van Balans en AVW per 30 juni 2012; c. Verslag van de kascommissie; d. Vaststelling van het Financieel Verslag 2011 – 2012. 7. Verkiezing kascommissie. Op 25 mei 2012 is Bob Kniese, lid kascommissie overleden. Frank Poulis, reserve kascommissie, is automatisch statutair zijn vervanger. Ter vergadering zal er een reserve kascommissielid worden benoemd; 8. Verkiezing bestuursleden. Peter Langkemper, secretaris en Dick IJsselstijn, adjunct, zijn reglementair aftredend. Beiden zijn herkiesbaar, alhoewel Dick IJsselstijn heeft aangegeven bij het slagen van de fusie met de BZV op de laatste algemene vergadering van de LBA af te treden. Rinus Dinkelberg, portefeuillehouder JO, die ook zou aftreden heeft te kennen gegeven door te gaan tot de laatste algemene vergadering van de LBA bij een fusie met de BZV. 9. Wat verder ter tafel komt. - Voortgang fusiebesprekingen met BZV; - De CAO voor contractspelers in het AV; - Rol en positie Belangenorganisaties na bestuurlijke vernieuwing bij de KNVB. 10. Rondvraag. 11. Sluiting.

Kosten rijzen de pan uit Dat was de kop van een artikel in ons vorig Infobulletin waar de bevindingen werden gepubliceerd van de enquête onder de lidverenigingen van de LBA naar aanleiding van het onderzoek naar de financiële positie van voetbalclubs. Bij het artikel waren enkele diagrammen geplaatst, wat naar later bleek, moeilijk te lezen waren. Indien u de diagrammen toch wilt nazien dan verwijzen we u naar onze website www.lba-voetbal.nl Klik dan bij de button “Actueel” op “Downloads“ en vervolgens op Infobulletin no.101 van juni 2012. Vervolgens opent u het document en kunt u de bewuste pagina uitvergroten door op het scherm in te zoomen.

8

De samenwerking verloopt voortreffelijk en het blad onderging een metamorfose qua kleur en lay-out. Maar de doelstelling bleef gelijk, het moet een blad blijven waaruit u als vereniging de broodnodige informatie kunt putten. Steeds vaker krijgen verenigingen te kampen met allerlei vragen over zaken die zich in de voetbalwereld afspelen zoals verhoging van diverse lasten waaronder onroerendgoedbelasting, vrijwilligersverzekeringen, privatisering, ontslag trainers, het niet nakomen van sponsorcontracten en vele andere problemen, al dan niet van juridische aard. Het Infobulletin kan dan in veel gevallen al een oplossing bieden. Graag houden wij ons Infobulletin laagdrempelig met een hoog gehalte. Al jaren doen we een beroep op onze leden om artikelen aan te leveren en dan het liefst vergezeld te doen gaan van digitale foto’s. Voor de betreffende vereniging is dit een fantastisch mooie gelegenheid om zich landelijk te promoten. Ook onze website www.lba-voetbal.nl wordt steeds vaker bezocht en bezoekers laten ook regelmatig positieve reacties achter. Het ligt in de bedoeling om de website nog aantrekkelijker te maken maar door de verregaande fusiegesprekken met onze zustervereniging de BZV zijn deze plannen nog even in de ijskast gezet.

Bernard Jansen, Portefeuillehouder Infobulletin en w ­ ebsite.


FC Abcoude in de voetsporen van Barcelona

‘Zelfs Ruud Gullit vindt het prachtig wat wij doen’ FC Abcoude loopt dit seizoen met de borst vooruit, want de club lijkt opeens op Barcelona. Met dank aan UNICEF. Roy Blom (47) begon zijn voorzitterschap met zijn nieuwe medebestuursleden bij FC Abcoude met een droom. Hij keek naar het tricot van zijn club, hij zag Lionel Messi, Xavi en Iniesta op tv en merkte waarachtig een overeenkomst op. De shirts van de vereniging en die in Catalonië zagen er nagenoeg hetzelfde uit. Alleen de sponsornaam verschilde. ‘Barcelona had UNICEF op de borst staan en dat vonden we zó mooi. Dat moesten wij ook krijgen.’ FC Abcoude wilde de hele vereniging - van het eerste elftal tot en met de f16 - in shirts bedrukt met UNICEF laten spelen. ‘Dat kun je wel roepen, maar dan moesten alle elftallen nieuwe tricots kopen. Dat was moeilijk. Totdat ik met Ruitenheer (een van de grootste onderhoudsbedrijven in Nederland, red.) in contact kwam. Ik wilde eens met ze praten, ook al omdat ze veel in het voetbal doen. Ze vroegen of ik al een shirtsponsor had. Die hadden we niet, maar we hadden wel een droom, antwoordde ik. Zij hebben ons geholpen die droom waar te maken. Ruitenheer staat nu als sponsor boven op de rug, mijn bedrijf Borchland (naast De Toekomst, red) onder op de rug. De reacties waren overweldigend. Van Ruud Gullit bijvoorbeeld, die de laatste jaren bij Borchland veel op de golfbaan wordt gesignaleerd. ‘Ik heb hem erover gesproken’, zegt Blom. ‘En hij vindt het fantastisch wat wij met UNICEF hebben gedaan.’ Maar ook binnen de vereniging zelf is het enthousiasme groot. ‘Je merkt

dat mensen het speciaal vinden om op deze manier betrokken te zijn met een kinderrechtenorganisatie.’ Dat vindt UNICEF óók belangrijk. Directeur Jan Bouke Wijbrandi liet tijdens de presentatie van de shirts weten dat kinderen op deze manier bewust gemaakt kunnen worden dat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen in de wereld het goed heeft. FC Abcoude heeft met UNICEF een afspraak gemaakt dat er voor elk lid 5 euro wordt gedoneerd, wat neerkomt op € 4000,= . ‘Barcelona betaalde er 1,5 miljoen euro per jaar voor’, weet Blom. ‘De eerste donatie van € 4.500,= heeft FC Abcoude inmiddels al voldaan. Het bedrag werd op een veiling in het clubhuis zonder problemen opgehaald. Er bleef zelfs geld over voor FC Abcoude. De keuze voor UNICEF opent deuren die anders gesloten zouden blijven, merkt Blom. ‘Ik zat onlangs bij Almere City-FC Volendam op de tribune toen ik Cees van Vliet tegen het lijf liep, de directeur van bouwbedrijf Van Wijnen. Ook hij was onder de indruk van ons project en werd direct shirtsponsor op de mouw. Je merkt dat het mensen iets doet, dat je gemakkelijker binnen komt.' Een deel van de sponsoring gaat vervolgens jaarlijks naar UNICEF. Daarmee stipt Blom ook een van de achtergronden aan van de overeenkomst met UNICEF. Hoewel het initiatief is gekomen vanuit de overtuiging om iets bij te dragen aan de kinderrechtenorganisatie zit

er ook een ondernemersgeest achter. ‘Het is een van de voorbeelden dat je anders moet gaan denken. Ik merk het ook met mijn eigen bedrijf. De wereld verandert, de economie verandert. Oude verdienmodellen verdwijnen, je móét vernieuwen en innoveren. Oók als voorzitter van een amateurclub.’ Bij andere verenigingen ziet hij die innovatie niet altijd, vooral doordat er weinig jonge mensen in de top van een vereniging zitten. ‘Ik snap dat ook wel. Toen wij als nieuw bestuur begonnen, dachten we het er wel even bij te doen. Niet dus. Voor mij persoonlijk is het een aanslag op mijn gezin. Ik ben vader van drie jonge kinderen en kan deze functie alleen maar uitvoeren doordat mijn vrouw me honderd procent steunt. Anders is het niet te doen. Maar toch wil ik mijn generatiegenoten oproepen om op te staan. Laat je zien in je verenging, neem de verantwoordelijkheid op je. Het is in deze samenleving en economische tijd nodig om nieuwe impulsen te krijgen.’ 'Ik merkte het ook bij FC Abcoude. Het oude bestuur was er vooral mee bezig om een gezonde vereniging te blijven. Wij ook, maar wij zijn tevens op zoek naar nieuwe ideeën, andere manieren om uit te breiden, om toekomstbestendig te worden en om een strikt beleid te voeren.’ Een van de voorbeelden die Blom geeft is de harde aanpak van wanbetalers bij de club. 'Wij hebber er als nieuw bestuur na drie jaar een incassobureau op gezet. Nu zijn de achterstanden weggewerkt en dat willen we ook zo houden. Als ik de verhalen om me heen hoor is dat lang niet overal zo. Er zijn verenigingen waar een groot deel van de leden geen contributie betaalt. Dat kán gewoon niet.' Nu FC Abcoude in de regio in één adem wordt genoemd met Barcelona, is zijn eerste droom werkelijkheid geworden. Vóór zijn vertrek als voorzitter bij de club heeft hebben Blom en zijn bestuur nog één wens. 'Ooit ging ik met de club mee naar een uitwedstrijd tegen Kampong. Wat ik daar zag, vond ik prachtig. Ze hebben één complex waar alle sporten zijn ondergebracht. Dat lijkt me ook mooi voor onze club en andere verenigingen in Abcoude. We zijn er al mee bezig.'

Maarten Divendal (burgemeester Ronde Veenen), Roy Blom (voorzitter FC Abcoude), Jan Bouke Wijbrandi (algemeen directeur Unicef Nederland), Karin Nijhuis (voorzitter Unicef Amsterdam).

9


Jaarverslag seizoen 2011-2012 Samenstelling bestuur: J.T.M. (Theo) Piederiet (voorzitter) P.P. (Peter) Langkemper (secretaris) G.H. (George) Stuivenvolt (penningmeester) M.H. (Rinus) Dinkelberg (portefeuillehouder reglementen, verenigingszaken) B.J. (Bernard) Jansen (portefeuillehouder redactieraad) D.J. (Dick) IJsselstijn (adjunct bestuurslid) W.J. Dirks (voetbalzaken)

Districtsafgevaardigden gedurende het seizoen 2011 – 2012 waren: Noord:  A. Bouma, J. Koops, G. Mebius (coördinator/secretaris) en E. Lin­ stra. Oost: A. van Gurp (coördinator/secretaris), Chr. Kleinhaarhuis, G. Lipman, T. Scholten en H.Brussen. West I: H. Bos, J. Elleswijk (coördinator/ secretaris), R. Baarda, B. Kniese en sinds 5 mei 2012 J. Kuin. Bob Kniese is op 25 mei 2012 overleden. West II: W. Scharloo en Cok van der Weck (coördinator/secretaris). Zuid I:  P. van Eijck, (tot 5 mei 2012 coördinator/secretaris), J. Pellis, J. Franken, F. Tuytelaars (sinds 5  mei a.i. coördinator/secretaris) en A.M.L. van de Kimmenade. Piet van Eijck was tussentijds om gezondheidsredenen afgetreden, is echter sinds 18 juli 2012 weer actief als afgevaardigde. Zuid II:  H. Peeters (coördinator/secretaris), F. Poulis en J. Prevoo. De heer J. Prevoo heeft zich op 5 mei 2012 teruggetrokken als afgevaardigde. De afgevaardigden krijgen regelmatig de verslagen toegestuurd van de bestuursvergaderingen, overleggroep JO, coördinatorenoverleg, overleggroep voetbalzaken i.o., verslagen Canthareloverleg BZV/LBA, de vergaderagenda en regelmatig kopieën van LBA-brieven en die van de KNVB aan verenigingen. Per 01 juli 2012 maakten 1703 verenigingen deel uit van de organisatie en ontvingen 146 relaties de gebruikelijke informatie. 42 Verenigingen bedankten als lid, door fusies, faillissementen of werden afgevoerd en 9 nieuwe verenigingen en 2 vanuit een fusie werden lid van de LBA. Het beheer van de adressenadministratie berustte bij Dick IJsselstijn met

10

Kampen Zaandam Wolvega Heemstede Raalte Gouda Beverwijk

ondersteuning van bureau Jos Koning uit Wolvega. T.b.v. een ledenwerfactie werd gestart in district Oost. Resultaat was heel teleurstellend. Begin oktober 2012 zal e.e.a. worden geëvalueerd. Bureau Riant (H. Otter) assisteerde ook dit seizoen onze penningmeester George Stuivenvolt bij diens werkzaamheden en leverde weer een welkome en waardevolle ondersteuning. Het archief van de organisatie was ondergebracht in het pand van DM & ICT Service Centrum in Harderwijk. Het beheer van de LBA-ballen is ondergebracht bij Gerhard Mebius, coördinator van ons district Noord. Opslag decoraties is ten huize van de secretaris. Vergaderingen Het bestuur vergaderde gedurende het seizoen op 17 augustus, 14 september, 19 oktober, 16 november, 14 december 2011 en 18 januari, 15 februari, 14 maart, 11 april en 16 mei 2012 De vergaderingen werden gehouden in de locatie van de KNVB te Zeist. Tijdens de vergaderingen werd o.a. aandacht besteed aan: • Juridische Ondersteuning • Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 • Inning achterstallige contributie • Bestuurlijke vernieuwing amateurvoetbal bij de KNVB • Ledenwerfactie • Eén CAO voor contractspelers in het AV • Contacten met BZV, KNVB, COTH, VVON en de COVS • Rol en positie Belangenorganisaties na de bestuurlijke vernieuwing KNVB • Fusiebesprekingen met de BZV • Infobulletin en website • Uitbreiding kader De coördinatoren/secretarissen kwamen gedurende het seizoen op 8 oktober 2011, 5 mei en 19 mei 2012 met het bestuur bijeen in “De Cantharel”in Ugchelen.

2014 2012 2013 2012 2014 2012 2014

Op 8 oktober 2011 werd o.a. gesproken over uitbreiding kader, het afgelasten van een geclusterde vergadering voor lidverenigingen Noord/Oost door te geringe belangstelling, de CAO voor contract­ spelers in het amateurvoetbal en achterstanden contributies. Op 5 en 19 mei 2012 kregen de onderwerpen ledenwerfactie, één CAO voor contractspelers in het amateurvoetbal, bestuurlijke vernieuwing KNVB amateurvoetbal, opzetten overleggroep voetbalzaken, voorstel tot fusiebesprekingen met de BZV en de uitslag en vervolg enquête financiële problemen lidverenigingen de nodige aandacht. De overleggroep juridische ondersteuning is op 28 januari en 16 juni 2012 in “De Cantharel” in Ugchelen bij elkaar geweest (zie verslag portefeuillehouder). Op zaterdag 29 oktober 2011 werd in Sneek de najaarsvergadering gehouden. Onder de 39 aanwezigen waren ook vertegenwoordigers van de BZV, COVS, VVON en KNVB. Enkele punten uit de vergadering: Theo Scholten werd benoemd tot afgevaardigde van de LBA voor het district Oost en LBA webmaster en afgevaardigde van het district Noord Jan Koops kreeg de waarderingsspeld voor zijn verdiensten voor de LBA. De jaarverslagen van de secretaris, de portefeuillehouder infobulletin en website, evenals de portefeuillehouder reglementen, verenigingsrecht en voetbalzaken werden goedgekeurd. Tevens werd de balans en verlies en winstrekening in orde bevonden en goedgekeurd. Daarnaast werden aftredend voorzitter Theo Piederiet en portefeuillehouder infobulletin en website Bernard Jansen weer voor 3 jaar herbenoemd. Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond was onze gast en hield een gloedvolle inleiding over wat wel en wat geen gele en/of rode kaart had moeten zijn.


lijke vernieuwing bij de KNVB sectie amateurvoetbal en daarnaast, samen met de BZV over de in onze ogen te grote invloed en zeggenschap van de CVT m.b.t. een aantal knelpunten tussen het AV en het BV. Het is toch te gek voor woorden dat een CVT, die 32 amateurveldvoetbalverenigingen vertegenwoordigt, overleg met de KNVB voert over ook zaken die ook de andere ca. 2.500 amateurveldvoetbalverenigingen aangaan. BZV en LBA samen behartigen de belangen van ruim 2.000 amateurveldvoetbalverenigingen. Ook de afgevaardigden amateurvoetbal hebben zich dat aangetrokken en in de AVAV van 2 juni 2012 hebben zij afgedwongen dat ook zij er meer bij betrokken zullen worden.

De voorjaarsvergadering werd gehouden op zaterdag 5 mei 2012 in Ugchelen. Deze vergadering werd bijgewoond door 27 personen. Belangrijkste punten waren de benoeming van Ko Kuin als afgevaardigde voor het district West I. Verder werd de begroting voor 2012/2013 en de contributie van € 55 voor het seizoen 2012/2013 vastgesteld. Voor lid verenigingen die de LBA hebben gemachtigd bleef de contributie voor 2012/2013 € 52. Daarnaast werden de aanwezigen op de hoogte gesteld van het verloop om te komen tot één CAO voor contract­spelers in het amateurvoetbal. Verder vroeg voorzitter Theo Piederiet aan de vergadering groen licht om samen met de BZV te komen tot een grote Belangenorganisatie voor amateurvoetbalverenigingen. Dat groene licht werd gegeven. Verder werd het Beleidsplan 2012-2016 besproken en met wat kleine aanpassingen goedgekeurd. De bijeenkomsten van delegaties van de belangenorganisaties BZV, COVS, LBA en VVON stonden vooral in het teken van de positie en de rol van de Belangenorganisaties na de bestuurlijke vernieuwing bij het AV van de KNVB. Duidelijk is geworden dat wat de KNVB voorstelt absoluut onvoldoende is om die rol en positie van de Belangenorganisaties t.o.v. hun achterban te waarborgen. Voetbalzaken De LBA is gestart o.l.v. Wim Dirks, portefeuillehouder, met het trachten een over-

leggroep voetbalzaken op te zetten. De aftrap daarvoor is gegeven, maar in hoeverre deze verder gestalte zal krijgen hangt af van het verdere overleg tot een fusie tot een Belangenorganisatie met de BZV. De CAO voor contractspelers in het AV zit in een impasse. Enerzijds door het eenzijdig (voorlopig?) terugtrekken uit dit overleg door de CVT (Coöperatieve Vereniging Topklasse) en anderzijds door de absurde eisen gesteld door de vakbonden van contractspelers, de VVCS en ProProf. Op korte termijn zal er met het bestuur AV van de KNVB worden overlegd, daar zij initiator zijn hiervan, over hoe nu verder. Afgelopen seizoen zijn er twee geslaagde enquêtes geweest. Een die duidelijkheid gaf over de vergoedingen binnen het amateurvoetbal van trainers en masseurs en een over de financiële positie van onze lid verenigingen. In ons infobulletin en op onze website www.lba-voetbal.nl zijn de uitslagen gepubliceerd. LBA nieuwsbrief Conform het beleidsplan 2010-2014 heeft de LBA het afgelopen seizoen weer de nieuwsbrief, voorafgaande aan de vooren najaarsvergaderingen van de KNVB, uitgegeven. Uit het veld hebben wij begrepen dat dit voorziet in een grote behoefte voor onze lidverenigingen. Overleg KNVB Het afgelopen seizoen is een bestuursdelegatie regelmatig bij de KNVB in Zeist geweest, om met het bestuur AV van de KNVB in het bijzonder te overleggen over de positie en rol van de LBA na de bestuur-

Fusiebesprekingen met BZV In mei 2012 is het eerste, zeg maar verkennende, gesprek geweest tussen besturen van BZV en LBA. Dat heeft er toe geleid dat aan alle lidverenigingen een informatiebrief is gestuurd en de LBA op haar voorjaarsvergadering groen licht heeft gekregen. Fred Kollen, jurist verenigingsrecht, zal BZV en LBA hierbij begeleiden. Opzet is om uiterlijk 1 januari 2014, maar bij voorkeur per 1 juli 2013, de fusie rond te hebben. Het bestuur bedankt allen die ook dit afgelopen seizoen hun medewerking hebben verleend voor hun inzet, meedenken en medewerking.

Peter Langkemper Secretaris

LBA-nieuwsbrief najaar 2012 zal helaas niet verschijnen Door onvoorziene omstandigheden zal de LBA Nieuwsbrief, voorafgaand aan de regio- en clustervergaderingen van de KNVB, helaas niet verschijnen. Wel kunt u een verkorte versie terugvinden op onze website www.lba-voetbal.nl. Dank voor uw begrip. Bestuur LBA

11


THOS vecht al jaren voor zijn bestaan

In het Oost-Groningse dorp Beerta is 1 op de 10 bewoners lid van de voetbalvereniging THOS. Dat lijkt een gezonde basis, maar de oude club van ex-voetbalvedette Jurrie Koolhof telt momenteel slechts 138 leden. En dat is te weinig om zonder zorgen de toekomst tegemoet te zien. “We strijden al tien jaar tegen plannen te moeten fuseren met BNC uit Finsterwolde, dat op en steenworp afstand ligt’’, zegt algemeen bestuurslid en leider van het eerste elftal Johan Sikkema (53). Hij loopt al zo’n veertig jaar bij de club en verricht dagelijks allerlei hand- en spandiensten. Zijn bestaan is verweven met het wel en wee van de vereniging. “Ik heb als linksbuiten nog samen met Jurrie Koolhof in de jeugdteams gespeeld. Hij was technisch heel goed en kon de bal panklaar leggen. Maar ik maakte meer goals.’’ Koolhof vertrok als B-junior naar Veendam om vervolgens door te stoten naar de Nederlandse top (Oranje, PSV, FC Groningen, Vitesse, De Graafschap). Zijn

ouders en broer wonen nog in Beerta. Sinds enkele jaren is Sikkema werkloos. Hij zwoegde dertig jaar als grondwerker, maar van de ene dag op de andere dag werd hij ‘eruit gesluisd’, zoals hij het zelf zegt. “En op je 53e kom je niet meer aan de bak.’’ Hij kent de club, die uitkomt in de zondag vijfde klasse F, door en door. En er zijn betere tijden geweest. Twee jaar ge­leden leek het einde nabij. Spelers vertrokken naar nabijgelegen clubs, die op een hoger niveau acteerden. Op dit

Het verhaal achter de clubnaam Van Beerta naar Nieuw-Beerta loopt de Hamer en sikkelweg. Twee dorpen, die ooit in Oost-Groningen te boek stonden als onderdeel van de Rode Driehoek. Finsterwolde kende in Hanneke Jagersma (1982 – 1990) de enige communistische burgemeester die Nederland heeft gekend. In zijn boek De Graanrepubliek beschrijft auteur Frank Westerman de veelal bittere strijd tussen de herenboeren en landarbeiders, die als liberalen en communisten tegenover elkaar stonden en bijna een eeuw lang om de macht vochten over ‘eindeloze velden doorkliefd met ongehoord rechte sloten’, zoals schrijver Bert Schierbeek uit Beerta de strijd omschreef. Frank Westerman schetst in De Graan­ republiek de opkomst en ondergang van de graanbaronnen in het ‘grimmigste stukje Nederland verscholen achter de Dollarddijk’. Ondanks die grote ideologische tegenstellingen en de harde strijd om het bestaan wilden enkele Beertster jongens ook gewoon lekker voetballen. Daarom werd Zwart-Wit opgericht. Voor iedereen toegankelijk: arm of rijk. De bal rolde pas nadat een fabrikant het leer beschikbaar stelde, als tegenpres­ tatie voor het eten van vijfhonderd chocoladerepen. Oprichter Hendrik Hilgenga wijzigde niet

12

veel later de clubnaam Zwart-Wit in T.H.O.S. (Tot Heil Onzer Spieren). Hilgenga zou een halve eeuw aanblijven als bestuurslid van de Beertster voetbalclub. De mede-oprichter slaagde er wonderwel in om politieke invloeden buiten zijn club te houden. Het communisme zou geen greep op de voetballers krijgen. Al stemden de meesten uiteraard in die tijd op de Communistische Partij Nederland. Nu is dat veelal SP en PvdA. Volgens Gerard Helsma, kenner van het Groningse voetbal, ‘was de voetbalvereniging wel een van baken van rust in de klassenstrijd die op de rijke akkers werd uitgevochten.’ Vooral door de inzet van Hilgenga. Op bestuursvergaderingen benadrukte hij in speeches vooral het Fair Play in de sport. ,,Maak geoorloofd gebruik van je lichaamskracht, maar wees een eerlijk verliezer. Laat het zo zijn dat men ons als tegenstander graag mag. Eenmaal breekt de zon door en dan zult u de vruchten van de waarheid plukken.” In een toespraak in 1957 tot de jeugdleider sprak hij gepassioneerd over wat de voetbalclub voor hem betekende: “de leden van onze eigen gemeenschap bewust te maken wat met ridderlijkheid, kameraadschap, clubliefde, onbaatzuchtigheid, verdraagzaamheid en moed wordt bedoeld.”

moment telt Tot Heil Onzer Spieren nog maar twee seniorenteams. Neef Jaap Sikkema (35) is behalve wedstrijdsecretaris ook doelman van het eerste team. Hij is monteur in de scheepsbouw. “De gemeente Oldambt, waaronder Beerta samen met onder anderen Scheemda, Finsterwolde en Winschoten tegenwoordig valt, had liever gezien dat we naar Winschoten zouden verhuizen of onszelf zouden opheffen. Zover hebben we het niet laten komen. Sinds twee jaar is er een nieuw bestuur, waardoor er weer elan in de club is gekomen. De sponsorinkomsten zijn eveneens aangetrokken. De vorige hoofdsponsor had een koeriersdienst. Die ging failliet. In het nieuwe bestuur zitten nu twee ondernemers. De een heeft een palletfabriek en de ander een transportbedrijf. Als we nu op het veld iets gedaan willen hebben, gaat het een stuk gemakkelijker. We hoeven maar te bellen en hulp is onderweg.” THOS heeft zijn jeugdteams wel onder­ gebracht in fusievereniging vv Reiderland, waarin ook de jeugd van Nieuweschans en Drieborg spelen. Johan Sikkema: “Die keuze heeft goed uitgepakt. Bij de D’s en E’s konden we geen elftallen meer maken. Jongere teams spelen in zeventallen. Dat was nog net te doen.’’ Nu speelt de jeugd om de beurt op elkaars sportcomplex. Er valt daardoor elk weekend wel iets te be­leven op het sportpark Abel van der Laan, vernoemd naar de oud-kantinebeheerder. En op de dinsdag en donderdag wordt er getraind. “Dan is het hier een drukte van belang, omdat ook de ouders dan meekomen.’’


Dat scheelt kantine-inkomsten. Voor de meeste clubs toch de belangrijkste inkomsten van bestaan. Op een vergoeding voor het maaien van de velden na krijgt THOS geen subsidie van de lokale overheid. Johan Sikkema: “We doen ook alles zelf. Wat dat betreft zijn de Beertsters zeer betrokken bij de club. Ofschoon vrouwenvoetbal nog niet in Oost-Groningen floreert, telt het bestuur twee vrouwen. “Onze secretaris heeft helemaal niets met voetbal, maar ze wil zich toch voor de club verdienstelijk maken. THOS speelt een belangrijk rol in het sociale leven van het dorp. Op woensdag en vrijdag na is het sportpark en dus ook de kantine elke dag open. Op donderdagavond komen velen in onze kantine Europa Cup-wedstrijden kijken.’’ Ook de plaatselijke biljart- en dartsclub heeft onderdak gevonden bij de voetbalclub, die officieel nog steeds SV THOS heet. Maar de volleybalafdeling vertrok jaren geleden al naar Finsterwolde, waar een nieuwe sporthal werd geopend. “Eigenlijk moeten we weer gewoon vv THOS gaan heten’’, vindt Johan Sikkema. Om in de lege zomermaanden de accommodatie niet helemaal ongebruikt te laten, wordt overwogen in de toekomst het derde veld als camping in te richten. “Andere verenigingen in de buurt doen dat ook al’’, weet Jaap Sikkema. “Douches en kantine zijn al aanwezig.” Bovendien ligt de club op loopafstand van een haventje, dat rechtstreeks in verbinding staat met de Blauwe Stad, een (te) ambitieus project rondom het 800 hectare grote Oldambtmeer. Met nieuwe natuurgebieden en plaats voor 1480 riante woningen. Tot nu toe lijkt de Blauwe Stad, mede door de recessie, niet aan de verwachtingen te voldoen. THOS hoopt ook deze tegenslag te overleven. Maar of het ook lukt?

Vragen over conflicten met gemeenten nemen toe

N

et zoals vorig seizoen hebben wij weer een behoorlijk aantal verzoeken tot ondersteuning van de verenigingen ontvangen. Het blijkt dat deze zaken steeds ingewikkelder worden en dat wij zodoende steeds meer onze huisadvocaat Mr. F.C. Kollen moeten inschakelen. Ook onze leden van de Overleggroep, die als eerste opvangpunt voor vragen en ondersteuning functioneren, merken dat en hebben zodoende per geval meer tijd nodig om voor de verenigingen een goede oplossing te zoeken. Wij zullen ons op korte termijn moeten beraden of wij bij het inschakelen van een advocaat in de toekomst nog een deel van zijn honorarium voor onze rekening moeten blijven nemen. Want als de tendens zich voortzet, dat de vragen om ondersteuning voor de Overleggroep te ingewikkeld worden, zullen wij ook vaker een beroep moeten doen op onze advocaat. Dat wordt een kostbare zaak. De Overleggroep zag er tijdens het seizoen 2011-2012 als volgt uit: District Noord: G. Mebius District Oost: A. van Gurp en J. Storms District West 1 P. Langkemper en H. Bos District West 2 C. van Weck District Zuid 1 P. van Eijck en F. Tuijtelaars District Zuid 2 F. Poulis De juridische bijstand voor de L.B.A. en haar leden wordt behartigd door Mr. F.C. Kollen. Zaken om ondersteuning Dit seizoen heeft de overleggroep 59 binnengekomen aanvragen verwerkt. Daarnaast waren er nog 12 “oude” gevallen op te lossen. De hoofdthema’s van de aangemelde zaken zijn: 1. Conflicten met gemeenten (zoals privatisering, huurverhoging en verplaatsing accommodaties} 24 2. Conflicten met trainers 10 3. Conflicten met de KNVB 2 4. Diversen 23 Zoals hierboven al opgemerkt worden de zaken voor de Overleggroep ingewikkelder en waar onze hulp vooral wordt ingeroepen is bij “conflicten tussen verenigingen en de gemeentelijke overheid”. Deze conflicten zijn zeer omvangrijk en nemen veel tijd in beslag en ik ben bang dat dit soort gevallen zich de eerstvolgende jaren nog wel zullen ­uitbreiden. Helaas staat “conflicten tussen verenigingen en trainers” het afgelopen ­seizoen ook weer op de tweede plaats. En ook nu hebben wij weer moeten constateren, dat de verenigingen ons veel te laat informeren. Als wij direct worden ingeschakeld dan kunnen wij proberen de zaak in goede harmonie op te lossen. Nu kosten de ontslagzaken vaak onnodig veel geld. Tot slot wil ik Mr. F.C. Kollen en de leden van de Overleggroep hartelijk ­danken voor hun inzet en prettige samenwerking.

Rinus Dinkelberg, portefeuillehouder.

13


Griekse staafmixers intelligentie vergt als het Goed nieuws, want we leiden van een bedrijf dat zijn inmiddels al met z’n handelt in Griekse staaf1.209.413-en. Nog nooit mixers. Die business is in had de KNVB in de 123-jarige deze periode niet gemakgeschiedenis zoveel leden als kelijk. nu. In een periode van indiRoy Blom is misschien wel vidualisering is het opmerkeeen van de voorbeelden lijk dat steeds meer mensen van ‘de nieuwe bestuurbij een vereniging willen der’. De voorzitter van FC horen. Amateurclubs lijken Abcoude is relatief jong, nog steeds dé plek te zijn Henk Wageman succesvol, onder­nemer waar individuen zich melden om zich ook sámen te kunnen voelen. van een groot bedrijf en heeft in zijn bestuur een harde kern van experts om Eigenlijk is het nooit anders geweest. Toch schuilt er ook gevaar in de t­ oename. zich heen verzameld. Maar dan nog: Want: kunnen we de groei wel aan? wie wil bijna al zijn vrije tijd opofferen Amateurclubs moeten fiks bezuinigen voor de vereniging? In dit nummer van doordat gemeenten subsidies vermin- ons infobulletin geeft Blom aan dat hij deren of zelfs helemaal terugdraaien en nooit had gedacht dat het leiden van er wordt steeds meer van bestuurders een amateurclub in deze periode zóveel gevraagd om het hoofd boven water te tijd en energie zou vergen. Alleen door houden. Er moet geïnnoveerd worden, een begripvolle echtgenote heeft hij er moeten constructies bedacht worden ‘s avonds om 22.45 uur, als hij waarom op een andere manier geld te gene- schijnlijk zijn maaltijd in de magnetron reren, kleine clubs moeten maar fuseren zet, geen problemen thuis. Door de donkere wolken die eraan zitmet grote clubs. Lees de verslagen van de LBA-verga­ ten te komen, zou je verwachten dat er deringen in dit nummer van het info­ steun zou zijn vanuit de politiek. Immers, bulletin en iedereen ziet waarom de een groep van 1.209.413 mensen zou KNVB ook het woord ‘donkere wolken’ een machtsblok moeten kunnen voraan het persbericht van de ledengroei men. Maar in de recente verkiezingsheeft toegevoegd. Vragen over con- programma’s is er vrijwel niets terug te flicten met de gemeenten nemen toe, vinden over de moeilijkheden die er zijn. kosten rijzen de pan uit, het is steeds Bij de PvdA valt nog wel te lezen dat zij moeilijker om contributie te innen en de de sportinfrastructuur structureel willen advocaat van de LBA maakt overuren. ondersteunen, zodat amateurvereniHet zijn geen signalen die passen bij het gingen niet alleen maar afhankelijk zijn vrolijke nieuws dat er alleen maar meer van vrijwilligers. Laten we hopen dat mensen zich melden op de voetbal­ dát onderwerp nog op tafel komt in het Torentje. velden, in de zalen en op het strand. Eerder dit jaar verscheen er in de Volks­ Slechts wachten op steun van buiten is krant een artikel met de kop: Tijdbom geen optie, en daarom is de fusie tussen onder amateurclubs. De teneur van de LBA en de BZV - veelvuldig besprohet verhaal was dat de kwaliteit van de ken in het infobulletin - een mooie stap bestuurders bepalend gaat worden of naar het vormen van een grote belanclubs het hoofd boven water kunnen genvereniging die, in moeilijke tijden, houden in de veranderende omgeving bescherming kan bieden tegen de wind van de economische crisis. Zij zijn het die van buiten die door de kieren naar binnieuwe mogelijkheden moeten zoeken, nen waait. WHC-voorzitter Henri van die op de hoogte moeten zijn van de Beek geeft het in dit nummer mooi aan recente ontwikkelingen. Eigenlijk moe- als hij zegt dat ‘de amateurclubs veruit ten het professionals zijn die een ama- de meeste leden van de voetbalbond teurclub ook op een zodanige manier vertegenwoordigen en dat je die dus niet zomaar kunt negeren’. En zo is het leiden. Maar vind ze maar eens. En als je ze maar net. hebt gevonden, overtuig ze maar eens dat het besturen van een amateurclub Henk Wageman tegenwoordig net zoveel tijd, energie en

14

Contributie Op dit moment is er nog een aantal verenigingen die de contributie over het vorig seizoen nog niet hebben voldaan. Wit u even nazien of uw vereniging tot deze categorie behoort? Zo ja, dan wordt u vriendelijk verzocht om het verschuldigde bedrag per omgaande over te maken op bankrekeningnummer 1022.66.301 ten name van Bestuur LBA te Wolvega.

Stelling De stelling van de maand die vanaf 4 april 2012 op de site www.lba-voetbal.nl stond luidde : De algeheel kampioen van de Topklassse moet verplicht promoveren naar de Jupiler League. In ons vorige Infobulletin heeft al een tussenstand gestaan maar omdat de stelling toen nog maar net op de site stond kreeg men alsnog enkele weken de gelegenheid te reageren. De meningen waren nogal verdeeld, hetgeen blijkt uit de definitieve uitslag: Eens: 29% Oneens :

65%

Geen mening : 6%

U kunt nu weer reageren op de volgende stelling: Het is een goede zaak dat de KNVB nu, bij zware excessen, individuele spelers aanpakt en niet automatisch meer het hele elftal.

Doe mee, want de LBA wil graag weten hoe er onder haar leden gedacht wordt.

Webmaster LBA


Colofon INFO-bulletin LBA is een uitgave van de Landelijke Belangenorganisatie van Amateurvoetbalverenigingen (LBA) Verschijnt minimaal 4x per jaar. Bankrekeningnummer: 1022.66.301 t.n.v Bestuur LBA Wolvega. Secretariaat LBA: P.P. Langkemper Zeemansstraat 112 1506 CW Zaandam tel.: 075-6845185 E-mail: secretariaat.lba@upcmail.nl Eindredactie: Henk Wageman. Redactie: Bernard Jansen en DDDKA Mediabureau Fotografie: DDDKA Mediabureau foto pagina 11: Rob Vennik Redactieadres: Schelpkreek 20 8032 JG Zwolle tel.: 038-4539205 06-51269586 E-mail: hwageman@planet.nl

Web-site: www.lba-voetbal.nl webmaster: lba.koops@planet.nl Vormgeving en Druk: Sonodruk Heino. Oplage: 2250 exemplaren

Bestuur LBA Voorzitter: J.T.M. Piederiet Zilverschoon 52 8265 HB Kampen tel.: 038-3321211 tpiederiet@home.nl Secretaris: P.P. Langkemper Zeemansstraat 112 1506 CW Zaandam tel.: 075-6845185 E-mail: secretariaat.lba@upcmail.nl Penningmeester: G.H. Stuivenvolt Paulus Potterstraat 31 8471 VM Wolvega tel.: 0561-613178 george007@versatel.nl

Adressen districtscoördinatoren/secretarissen: District Noord: G.Th.E. Mebius, Bredyk 61, 9084 AG Goutum. tel.: 058-2883451 gmebius.lba.noord@hccnet.nl

District West II: C. van der Weck, Avenue Carré 92, 2994 DB Barendrecht. tel.: 0180-753297 cvdweck@hotmail.nl

District Oost: A.B. van Gurp, Nieënhof 86 8111CG Heeten 0572-381485 abvangurp@home.nl

District Zuid I: (ad interim) P.F. Tuytelaars Boschhovenseweg 24 5111 XH Baarle Nassau tel.: 013-5079390 email: frans-tuytelaars@xs4all.nl

District West I: J.G. Elleswijk, Corn. Beerninckstraat 43, 3641 DB Mijdrecht. tel.: 0297-281164 jgelleswijk@prettel.nl

District Zuid II: H. Peeters, W. Alexanderstraat 12, 6155 LL Puth tel.: 046-4432241 hjmjpeeters@home.nl

Portefeuillehouder Reglementen en verenigingsrecht: M.H. Dinkelberg Bartoklaan 96 2102 ZH Heemstede tel.: 023-5333786 rinusdinkelberg@kpnplanet.nl Portefeuillehouder Voetbalzaken: W.J. Dirks Noorderwijkweg 33 1943 DH Beverwijk tel.: 0251-223487 wim.dirks@hetnet.nl Portefeuillehouder Infobulletin en website: B.J. Jansen Westdorplaan 79 8101 BC Raalte tel.: 0572-353536 fax: 084-7136633 b_j_jansen@hotmail.com bernard-jansen@home.nl Algemeen adjunct: D.J. IJsselstijn Bleulandweg 344, 2803 HN Gouda tel.: 0182-520180 fax:084-7263961 dj.ijsselstijn@planet.nl

Aan- en afmelden als lid van de (LBA) Landelijke Belangenorganisatie van Amateurvoetbalverenigingen kan uitsluitend geschieden via het ­secretariaat: P.P. Langkemper Zeemansstraat 112 1506 CW Zaandam tel.: 075-6845185 E-mail: secretariaat.lba@upcmail.nl Voor vragen, verzoeken voor ­mogelijke juridische ondersteuning, enz. dient de secretaris van de ­vereniging zich bij voorkeur schriftelijk te wenden tot de ­coördinator-secretaris van het ­district waaronder de vereniging ressorteert.

15


Noodhulp

Nederland heeft vaker dan je denkt te maken met rampen en calamiteiten. Denk hierbij aan een gaslek, een grote brand of de dreiging van een overstroming. Het Rode Kruis werkt samen met de overheid bij de hulpverlening aan getroffenen in en om een rampgebied. Dankzij een landelijk dekkend newerk van getrainde vrijwilligers zijn wij altijd en overal snel ter plaatse. Onze vrijwilligers zijn actief in een opvangcentrum, een callcenter of een gemeentehuis. De vrijwilligers van het Rode Kruis verzorgen de eerste opvang en registratie van getroffenen en ondersteunen bij het contactherstel met verwanten. Ze helpen met de distributie en primaire levensbehoeften en beantwoorden specifieke hulpvragen van getroffenen.

Evenementenhulp

Ook verzorgt het Nederlandse Rode Kruis op tal van evenementen en festivals volledig ingerichte EHBOposten inclusief bemanning. Van de Nijmeegse Vierdaagse tot een kleinschalig popfestival. Want er gaat nog wel eens iets mis: mensen komen in het gedrang terecht en krijgen ademhalings problemen, er ontstaan vechtpartijtjes waarbij mensen gewond raken of er zijn problemen door drank of drugs. Vrijwilligers evenementenhulp verlenen de noodzakelijke Eerste Hulp, al dan niet in afwachting van de professionele hulpdiensten. Ze zijn voorzien van alle benodigde EHBO-materialen, zoals verbandmiddelen, brancards en portofoons om in eigen communicatie te voorzien. Het Rode Kruis helpt mensen waar nodig. Doe jij ook graag iets voor een ander? Meld je dan aan. Neem contact op met de Rode Kruis-afdeling bij jou in de buurt. Kijk voor meer informatie op onze website

www.rodekruis.nl

www.rodekruis.nl/noodhulp deze advertentie is gratis aangeboden door de LBA

LBA Infobulletin, oktober 2012  
Advertisement