BAV Voetbalinfo - juni 2018

Page 12

Klaas de Vries

‘HET HEEFT ME VERBAASD DAT VEEL MENSEN HET WISTEN’ Klaas de Vries leidde het onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de Nederlandse sport. Aan hem een elftal vragen over de uitkomsten en de aanbevelingen. ‘Het was een zeer aangrijpende ervaring.’ 1. Wat heeft u zich het meest verbaast aan

is overkomen. Anderen kunnen er goed over

‘Bestuurders moeten zich realiseren dat

de uitkomsten van het rapport?

spreken. Ze weten dat het niet hun schuld is,

intimidatie en misbruik overal in de samen-

maar die van de pleger. En ze hebben ons erg

leving kan voorkomen. En als het bij hun

‘Wat mij verbaasd heeft, is dat heel veel men-

gestimuleerd bij het schrijven van ons rap-

club gebeurt moeten zij daartegen optreden.

sen wisten dat er veel intimidatie en misbruik

port. Want ze willen vooral dat het anderen

Daarvoor zijn zij bestuurder. Gelukkig komt er

is in de sport zonder dat de bestuurlijke

niet overkomt.’

nu voor hen een meldplicht, dus bestuurders

alarmbellen afgingen. Pas als er in de media

die hier maar moeilijk mee kunnen omgaan,

een schandaal behandeld werd, ging men

3. In het rapport staat dat er bij besturen

weten voortaan wat hen te doen staat. Als

tot bestuurlijke actie over. Dankzij sporters

soms angst heerst dat de sportvereniging

ouder en sporter zou ik overigens meer ver-

die hun mond niet hielden over wat hen was

door een schandaal een slechte naam krijgt.

trouwen hebben in een bestuur dat hier open

overkomen.’

Kunt u zich dat voorstellen?

en eerlijk mee omgaat, dan een dat het in de doofpot wil stoppen. Dat zouden sporters en

2. Uw commissie heeft ook persoonlijke,

‘We hebben geconstateerd dat dat zo is,

hun ouders elk bestuur ook duidelijk moeten

emotionele verhalen van sporters gehoord.

maar het is een totaal verkeerde instelling

maken.’

Heeft dat u geraakt? Welk verhaal is u het

die ertoe leidt dat er niet wordt opgetreden.

meest bijgebleven?

Een bestuurder die zijn sporters een veilige

5. Meldingen bij verenigingen leiden slechts

sportomgeving wil bieden, dient te handelen

bij uitzondering tot bestuurlijke maatrege-

‘Ja, dat was een zeer aangrijpende ervaring.

en geen excuses te zoeken om dat niet te

len. Van het gebruik van de tuchtrechtspraak

Maar alle verhalen die we hebben gehoord

doen.’

wordt meestal afgezien en het aantal tuchtrechtelijke maatregelen en sancties is

waren strikt vertrouwelijk. Daar kan ik dus

12

|

niets over zeggen. Sommige slachtoffers zijn

4. Hoe kan die angst bij bestuurders het

daarom gering. Hoe moet dit in de toekomst

nog steeds getraumatiseerd door wat hen

beste worden weggenomen?

anders?

VOETLICHT 1