Page 1

RIBE

Danmarks ældste by / the oldest town of Denmark / die älteste Stadt Dänemarks

2010

1300 ÅRS JUBILÆUM · VIKINgeRNeS RIBe · NATIONALPARK VADehAVeT 1300 YEAR ANNIVERSARY · THE WIKINGS OF RIBE · NATIONAL PARK WADDEN SEA 1300-JähRIgeS JUBILäUM · DIe WIKINgeR VON RIBe · NATIONALPARK WATTeNMeeR

11026_Ribemagasin2010.indd 1

27/11/09 12:15:01


Velkommen Welcome Willkommen Kære gæst

Velkommen til Ribe. I år fejrer vi, at det er 1300 år siden, byen opstod og hurtigt udviklede sig til et handelscentrum for hele Norden. I moderne tid tiltrækker Ribe besøgende fra hele verden, som fascineres af byens historie og den autentiske bykerne. Byen appellerer til gæster i alle aldre, og dens indbyggere er glade for at få besøg og vise deres by frem. Værtskab med hjertet, kalder vi det. Ribe skal være en nærværende og autentisk oplevelse hver gang. Ripenserne passer godt på deres by, de er stolte af den, og de er bevidste om historien. Du vil møde venlige mennesker og imødekommenhed, når du besøger vores by, og du vil opdage, at hele Ribes historie er samlet inden for gåafstand. Trods den middelalderlige bykerne er Ribe ikke nogen kulisseby. Dagliglivet leves i de historiske rammer, og som gæst vil du opleve den særegne blanding af fortid og nutid, når du går i byens gader. Ribe ligger ved et af landets mest unikke og særprægede naturområder, Vadehavet, der er udpeget som en af Danmarks fem nationalparker. Vi er glade for at kunne indvie Nationalpark Vadehavet netop i året, da byen fylder 1300 år. Festlighederne i forbindelse med jubilæet varer hele året med over 250 arrangementer, som vil appellere til alle aldre og mange interesser. Er der behov for afveksling under ferien, er det rart at vide, at nogle af vestkystens skønne badestrande, Rømø, Fanø og Blåvand, kan nås inden for en time. Også Sydvestjyllands største by, Esbjerg, med mulighed for anderledes oplevelser ligger inden for bekvem afstand. Gå på opdagelse i denne brochure og udsøg dig de steder og begivenheder, der vækker din interesse. Læs mere på hjemmesiderne, kom og nyd atmosfæren i byen og tænk dig hundreder af år tilbage. Historien følger dig overalt.

Dear guest

Welcome to Ribe. This year, we celebrate that Ribe was founded 1300 years ago and quickly developed into being a trading centre for all of Northern Europe. In modern times, Ribe attracts visitors from all over the world that are fascinated by its history and authentic town centre. The town appeals to guests of all ages and the residents are happy to welcome guests and show them their town. We call it welcoming people with heart. Ribe is supposed to be a near and authentic experience every time. The residents of Ribe take good care of their town, they are proud of it and value the history. You will meet friendly people and feel welcome when you visit our town and you will see that all of Ribe’s history is gathered in walking distance. Despite the medieval town centre, Ribe is no staged town. Daily life is lived in historic frames and being a guest makes you see the odd mix of past and present life in the streets. Ribe is located in one of the most unique and special nature areas, the Wadden Sea area, appointed one of five Danish National Parks. We are happy to be able to welcome the National Park Wadden Sea in the particular year, where the town celebrates its 1300 year anniversary. The festivities in connection with the anniversary take place all year through with over 250 activities, appealing to all ages and many interests. If you feel like variation during your stay, it might be nice to know that some of the best beaches on the West Coast, on Rømø, Fanø and in Blåvand are reached within an hour. Further the biggest city in South West Jutland, Esbjerg is nearby, with many possibilities for diverted activities. Explore this brochure and find places and attractions of interest. Read more on the Internet, come and enjoy the atmosphere in town and go back centuries. History will follow you everywhere.

Lieber Gast

Willkommen in Ribe. Dieses Jahr feiern wir, daß es 1300 Jahre her ist, daß unsere Stadt entstand und sich schnell zu einem Handelszentrum für den ganzen Norden entwickelte. In modernen Zeiten zieht Ribe Gäste aus aller Welt an, die sich von der Geschichte der Stadt und dem authentischen Stadtkern faszinieren lassen. Die Stadt spricht Gäste jeden Alters an und die Einwohner freuen sich über Besuch und die Möglichkeit die Stadt vorzuzeigen. Wir nennen das Gastfreundlichkeit mit Herz. Ribe soll für jeden und jedes Mal ein nahes und authentisches Erlebnis sein. Die Einwohner von Ribe passen gut auf ihre Stadt auf, sie sind stolz und sind sich der Geschichte bewusst. Sie werden freundliche und offene Menschen treffen, wenn Sie unsere Stadt besuchen und Sie werden sehen, daß die gesamte Geschichte Ribes zu Fuß zu erreichen ist. Trotz des mittelalterlichen Stadtkerns, ist Ribe keine Kulissenstadt. Das tägliche Leben wird im historischen Rahmen gelebt, und als Gast werden Sie eine einzigartige Mischung aus Vergangenheit und Gegenwart erleben, wenn Sie sich in den Strassen bewegen. Ribe liegt inmitten einer der herrlichsten Naturgebiete, dem Wattenmeer, daß einer der 5 dänischen Nationalparks ist. Wir freuen uns, den Nationalpark Wattenmeer in dem Jahr einweihen zu können, wo unsere Stadt 1300-jähriges Jubiläum feiert. Die Festlichkeiten in Verbindung mit dem Jubiläum dauern das ganze Jahr mit über 250 Veranstaltungen, die sich an alle Alters- und Interessegruppen wenden. Suchen Sie Abwechslung während Ihres Aufenthaltes, können wir Ihnen ganz in der Nähe einige der schönsten Badestrände auf Rømø, Fanø und in Blåvand anbieten, die sich alle innerhalb von einer Autostunde erreichen lassen. Auch die größte Stadt Südwestjütlands, Esbjerg liegt ganz in der Nähe und hat vieles anzubieten. Gehen Sie in diesem Informationsheft auf Entdeckung und suchen Sie sich Orte und Aktivitäten nach Lust und Laune heraus. Lesen Sie mehr auf unsere Internetseiten, und kommen Sie nach Ribe und genießen mit uns zusammen die Atmosphäre sowie die Geschichte der Stadt. Die Geschichte findet sich überall.

Charlotte Gantzel Turistchef Tourist director Tourismusdirektorin

Trods den middelalderlige bykerne er Ribe ikke nogen kulisseby. Despite the medieval town centre, Ribe is no staged town. Trotz des mittelalterlichen Stadtkerns ist Ribe keine Kulissenstadt.

KOLOFON UDGIVER: Ribe Turistbureau / Ribe Tourist Office / Ribe Verkehrsbüro Torvet 3, DK-6760 Ribe Tel: (+45) 75 42 15 00 Fax: (+45) 75 42 40 78 E-mail: info@visitribe.dk www.visitribe.dk REDAKTIONEN AFSLUTTET: 26. november 2009 DESIGN: Kirk & Holm FOTOS: visitribe.dk FORSIDEFOTO: Poul Anker Nielsen Forbehold for fejl og ændringer / Subject to errors and alterations / Fehler und Änderungen vorbehalten

11026_Ribemagasin2010.indd 2

27/11/09 12:15:04


4 42 52 59 74

SEE Ribe 1300 år Nationalpark Vadehavet Attraktioner

Ribe 1300 Year Anniversary National Park Wadden Sea Attractions

Ribe 1300 jähriges Jubiläum Nationalpark Wattenmeer Attraktionen

PLAY På cykel Gåture Lystfiskeri Golf Sport

Biking Hiking Angling Golf Sport

Radfahren Wandern Angeln Golf Sport

SHOP Butikker Supermarkeder

Stores Supermarkets

Geschäfte Supermärkte

EAT & SLEEP Temaferie Hoteller Campingpladser Vandrerhjem Bed & Breakfast Spisesteder Take Away

Theme Holiday Hotels Camping Hostels Bed & Breakfast Restaurants Take Away

Themenurlaub Hotels Camping Jugendherberge Bed & Breakfast Restaurants Take Away

FIND Nyttig information Transport Turistbureau

Useful Information Transportation Tourist Office

Nützliche Hinweise Verkehr Verkehrsbüro

Contents Inhalt

Indhold

11026_Ribemagasin2010.indd 3

27/11/09 13:41:46


TEXT:

Frede Madsen

Ribe’s greatness Ribes Größe

Ribes storhed Du mærker den overalt

Den middelalderlige bykerne får i sig selv tankerne til at flyve. Hvordan levede byens indbyggere dengang, Ribe fortsat var en vigtig handelsby i Europa, og da bisper, salmedigtere, litterater og hekse færdedes i de brostensbelagte stræder? Og hvordan lever byen med sin rige historie nu? En ung amerikansk studine spurgte under et besøg: Hvad bruger I husene til? Vi bor i dem, lød svaret. – Ribe er ikke nogen kulisse, vi er her. Byens historie ligger lige under dine fødder. Du bliver udfordret, du bliver nysgerrig og får lyst til at kaste dig ud i at lære mere om den mængde af historie, Ribe rummer, siger museumsinspektør Lene Feveile. På Museet Ribes Vikinger er historien, fra den første handelsplads blev skabt omkring 710, samlet. Perioden år 710–850 gør Ribe til noget særligt. Alle museets fund fra den tid, da Ribe var en vigtig by i ikke blot Danmark, men hele Vesteuropa, er gjort i nærområdet. Museet Ribes Vikinger ligger lige ved den tidligere havn, hvor handlen mellem Europa og Norden foregik, og byens købmænd grundlagde deres rigdom. Under den nuværende Sct. Nicolaj Gade gik vikingernes trævej fra 700-tallet. Norden var dengang en helt anden verden end det kristne Europa. Alligevel lykkedes det initiativrige handelsfolk fra Ribe at etablere kontakt med friserne ved Rhinens udmunding. Når vikingerne drog ud i deres uovertrufne træskibe, nøjedes de ofte ikke med at handle. Deres meget åbne kultur førte dem vidt omkring, ikke for at erobre, men kulturkløften til især europæerne endte ofte i plyndringer og afbrændinger. Deraf det barbariske ry. Ribe bevarede i århundreder sin storhed. Langt op i Middelalderen var der flere indbyggere i den indre by end de 3500, der bor nu. Byen havde otte kirker, heraf to på hospitaler, klostre med ikke færre end fire store munkeordner og Danmarks ældste katedralskole, der fortsat udklækker studenter. På Museet Ribes Vikinger kan du opleve 1000 års historie på en time – og få appetit på mere.

11026_Ribemagasin2010.indd 4

Feel it everywhere

Just the medieval town centre makes your mind wander off. How did people live back then when Ribe was still an important trading centre in Europe and when bishops, poets and witches lived there? And how do people live with history nowadays? A young American student once asked when visiting: What are the houses used for? The answer: we live in them. – Ribe is not a staged town, we live here. The history is just underneath our feet. You are challenged, you get curious and feel the urge to learn more about Ribe, says the museum director Lene Feveile. In the museum Ribes Vikinger all the town’s history is gathered, from back then, when the first market place was founded in the year 710. The period 710–850 makes Ribe special. All the findings in the museum from that time, when Ribe was not only important in Denmark but in all Western Europe, were made in and about Ribe. The museum Ribes Vikinger is situated at the former harbour, where trading between Europe and the Northern countries took place and the traders in town founded their wealth. Underneath the Sct. Nicolaj Gade, lies the wood route of the Vikings from the years around 700. The North used to be very different from Christian Europe. Still, some very eager traders made contact with the Frisians from the area around the Rhine. When the Vikings left in their unique wooden ships, they often did not only trade. Their very open culture took them far, not to conquer, but the cultural differences to the Europeans often ended in plundering and burnings. This is how they got their barbaric reputation. Ribe was considered a great town for many centuries. Throughout most of the Medieval there lived more people in Ribe than the 3500 people living there now. Ribe had eight churches, two of them situated in hospitals, convents with four great monk orders and the oldest cathedral school in Denmark, still being a school now. In the museum Ribes Vikinger you can experience 1000 years of history in one hour – and leave you wanting more.

Man spürt sie überall

Allein der mittelalterliche Stadtkern läßt die Gedanken schweifen. Wie lebte man wohl damals, als Ribe immer noch ein wichtiger Handelsort in Europa war und als sich Bischöfe, Psalmdichter und Hexen in den gepflasterten Strassen bewegten? Und wie lebt man jetzt in mitten dieser Geschichte? Eine junge amerikanische Studentin fragte mal: Wofür werden die Häuser benutzt? Die Antwort: Wir leben drin. – Ribe ist keine Kulisse, wir leben hier. Die Geschichte der Stadt liegt direkt vor den Füssen. Sie werden herausgefordert, neugierig und möchten am liebsten noch mehr über die Stadt erfahren, sagt Museumsleiterin Lene Feveile. Im Museum Ribes Vikinger findet man die Geschichte Ribes, vom ersten Marktplatz um das Jahr 710, Der Zeitraum 710–850 macht Ribe zu etwas ganz besonderem. Die gesamten Funde des Museums aus der Zeit, wo Ribe nicht nur in Dänemark, sondern in ganz West­ europa ein wichtiger Ort war, wurden in der nahen Umgebung gemacht. Das Museum Ribes Vikinger liegt direkt am ehemaligen Hafen, wo der Handel zwischen Europa und dem Norden stattfand und die Handelsleute der Stadt ihren Reichtum gründeten. Unter der jetzigen Sct. Nicolaj Gade verlief der Holzweg der Wikinger aus den Jahren um 700. Der Norden war damals eine ganz andere Welt als das christliche Europa. Trotzdem gelang es aktive Handelsleute aus Ribe, Kontakt mit den Friesen aus dem Gebiet um der Rheinmündung herzustellen. Wenn die Wikinger in ihren einmaligen Holzschiffen auf Reise gingen, wurde meist nicht nur gehandelt. Die offenherzige Kultur lies sie weit umher kommen, nicht um zu erobern, aber die Kulturunterschiede zu den Europäern bedeuteten oft Plünderungen und Verbrennungen. Und so wurden Sie als Barbaren bekannt. Ribe war über Jahrhunderte eine Großmacht. Bis weit ins Mittelalter wohnten mehr als die 3500 Menschen wie heute in der Innenstadt. Die Stadt hatte acht Kirchen, zwei davon in Krankenhäusern und Klöster, mit nicht weniger als vier große Mönchsorden und die älteste Kathedralschule Dänemarks, die immer noch als Gymnasium funktioniert. Im Museum Ribes Vikinger können Sie 1000 Jahre Geschichte in einer Stunde erleben – und Appetit auf mehr bekommen.

27/11/09 13:42:46


Få steder kan du opleve så megen historie på samme sted som i Ribe. There are only few places to experience so much history on one spot as in Ribe. Es gibt nur wenige Orte mit so viel Geschichte an einer Stelle wie Ribe.

www.ribesvikinger.dk

SEE

4–5


visitribe.dk / ribe1300.dk


»Når jeg færdes i Ribes bymidte, overvældes jeg hver gang af alle de historiske indtryk, Nordens ældste by gavmildt øser af.« »When I walk around the town centre of Ribe, I am time and time again overwhelmed by the many historical impressions; the oldest town of the Northern countries is so rich on.« »Wenn ich in der Stadtmitte von Ribe herumgehe, fühle ich mich jedes Mal von den historischen Eindrücken überwältigt, die die älteste Stadt des Nordens so reichlich besitzt.«

Royal Königliches

Kongeligt Ribe er hele Danmarks klenodie

At vi i år kan fejre byens 1300 års jubilæum er stort, og det glæder mig, at byens borgere og virksomheder så massivt bakker op om at gøre det til en fest hele året. Der er udfoldet stor kreativitet for at skabe et bredt jubilæumsprogram med omkring 250 arrangementer, som kæder fortid og nutid sammen. For Ribe er i høj grad en levende by og ikke kun en kulisse, hvor indbyggerne lever i mindet om en stolt fortid. Byjubilæet er en god anledning til at manifestere, at vi har et klenodie i vores kommune, og at vi gerne vil udbrede kendskabet til Ribes unikke kvaliteter. Byens 1300 års fødselsdag og Vadehavets nye status som nationalpark vil utvivlsomt være en magnet, som vil trække mange gæster til byen. Sandsynligvis melder Hendes Majestæt Dronning Margrethe II sin ankomst. Desuden får vi besøg af fremtrædende repræsentanter for 40 venskabs- og samarbejdsbyer fra det øvrige Norden, Europa og fjernere kontinenter. Blandet gæsterne er repræsentanter fra European Association of Old Towns, som deltager i en konference om turisme, bybevaring og udvikling. Vi er meget optagede af med nænsom hånd at udvikle Ribe. Jeg kan love, at byen med bidrag fra Realdania og Esbjerg Kommune, et projekt til 45 millioner kr., får en af Europas smukkeste domkirkepladser. Skoleelever i hele landet får også lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab med Ribe, idet der er sammensat et stort, gratis undervisningsprogram med spændende og lærerige forløb – og mulighed for at besøge de autentiske omgivelser. Godt set af de initiativrige skolefolk at tilbyde levende viden til de yngre årgange. Ribes fest varer hele året og er for alle – også handicappede. Toppede brosten, krogede gader og sumpede marskområder er ganske vist en udfordring, men arrangører har tænkt handicapvenligt, når de har planlagt deres bidrag til festlighederne. Velkommen til et enestående byjubilæum. Johnny Søtrup Borgmester, Esbjerg Kommune Mayor, Esbjerg Municipality Bürgermeister, Gemeinde Esbjerg

Ribe is the treasure of all Denmark

That we can celebrate its 1300 year anniversary is great and I am happy to see all the inhabitants and companies in town being such a big part of the planning of the festivities. Great creativity has been used to create a wide ranged anniversary program with about 250 events, connecting the past and the present. Ribe is a very vivid town and not a staged town, where people live in the memory of a proud history. The town anniversary is perfect for manifestation of the treasure, which we have in our municipality and we are happy to share all the unique qualities Ribe has to offer. The 1300 year birthday and the Wadden Sea’s new status as National Park will without any doubt be a magnet, drawing many tourists to town. Her Majesty, Queen Margrethe II will probably come to visit. Further we will be able to welcome guests from our 40 partnership and cooperation towns from the Northern countries, Europe and other continents. Among our guests will also be some from European Association of Old Towns, participating in a conference on tourism, town preservation and development. We are careful in our development of Ribe. I promise, that with the contribution from Realdania and Esbjerg Municipality, a project of 45 millions of crowns, we will have one of the greatest cathedral squares in Europe. Students across the country will also be able to get to know Ribe better, since a large, free educational program has been initiated with exciting contents – and it will be possible to visit the authentic places. A great initiative by the responsiible educational leaders to offer living knowledge to children. Ribe’s celebration will go on throughout the year and is for all – also handicapped. Uneven streets and soft marsh areas can be a challenge but the event managers have made arrangements for all handicapped, so they can take part. Welcome to a great town anniversary.

Ribe ist das Kleinod von ganz Dänemark

Das wir dieses Jahr das 1300-jährige Jubiläum der Stadt feiern können, ist ein großes Ereignis und ich freue mich, daß die Bürger und Unternehmen der Stadt sich so um dieses Fest bemühen. Grosse Kreativität wurde an den Tag gelegt um ein breites Jubiläumsprogramm zu erschaffen mit etwa 250 Veranstaltungen, die Vergangenheit und Gegenwart zusammenbinden. Denn Ribe ist eine lebendige Stadt und nicht nur Kulisse, wo die Einwohner in der Erinnerung an einer stolzen Vergangenheit leben. Das Stadtjubiläum ist eine gute Angelegenheit um festzustellen, daß wir in unserer Gemeinde ein Kleinod besitzen und wir möchten die einmaligen Qualitäten von Ribe gerne teilen. Der 1300-jährige Geburtstag der Stadt und der neue Status des Wattenmeeres als Nationalpark wird ohne Zweifel ein Magnet sein, der viele Touristen in die Stadt zieht. Ihre Majestät, Königin Margrethe II wird wahrscheinlich die Stadt besuchen. Des weiteren bekommen wir Besuch von hochrangigen Vertretern unserer 40 Partner- und Zusammenarbeitsstädte aus dem übrigen Norden, Europa und ferne Kontinente. Vertreter des European Association of Old Towns werden kommen, und nehmen an einer Konferenz über Tourismus, Stadterhaltung und Entwicklung teil. Wir sind sehr damit beschäftigt, Ribe mit vorsichtiger Hand zu entwickeln. Ich verspreche Ihnen, daß die Stadt mit Zuschüssen von Realdania und der Gemeinde Esbjerg, ein Projekt in Höhe von 45 Millionen Kronen, einer der schönsten Domplatten Europas erhält. Schüler im ganzen Land werden auch Bekanntschaft mit Ribe stiften, denn ein großes, kostenloses Unterrichtsprogramm wurde mit interessantem Inhalt entwickelt – und ein Besuch an den authentischen Orten wird ihnen ermöglicht. Eine gute Initiative der Schulverantwortlichen in dieser Weise Wissen zu vermitteln. Ribes Fest dauert das ganze Jahr und jeder ist willkommen – auch Behinderte. Pflastersteine, alte Gassen und weiches Marschgebiet ist wahrlich eine Herausforderung, aber die Veranstalter haben Behindertenfreundlich an die Feierlichkeiten gedacht. Willkommen zu einem einmaligen Stadtjubiläum.

SEE

6–7

RM Group


De støtter jubilæet

Ribes 1300 års jubilæum støttes af en lang række fonde og virksomheder. På hjemmesiden www.1300.dk findes den komplette liste over bidragyderne inkl. beløb og formål med støtten. Fonde Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat Fonden af 29. december 1967 Fonden til Ribe Bys Forskønnelse Nordea-fonden Nykredits Fond Region Syddanmarks Kulturpulje Sydbank Fonden Hovedsponsorat Ribe Erhvervsudvikling RM Group Syddanske Medier Guldsponsorat Danske Bank i Ribe Esbjerg Erhvervsudvikling Ib Laursen ApS Sølvsponsorat Frøs Herreds Sparekasse Havespil.dk Hotel Dagmar Lynddahl Plast A/S Ribe Turistbureau Bronzesponsorat BMS Burger King Ribe Danhostel Ribe Dansk Træemballage A/S Ribe Iversen & Alsted Byg A/S KC Media og AKA-Print A/S Lundgaard Konsulenterne PVH Finér A/S Ribe Byferie Ribe Fest Udlejning Ribe Fjernvarme Amba Ribe Flaskecentral Øvrige sponsorater A. P. Jørgensen FL JORD A/S Syddanske Medier, JydskeVestkysten Tip Top Sport UGE-Avisen Ribe

Folkfest Volksfest

Folkefest TEXT:

Frede Madsen

Byens fest varer hele året

Er du gæst i byen, kan du vælge mellem omkring 250 arrangementer afhængig af, hvornår du holder ferie i Ribe. Arrangementerne har appel til folk i alle aldre, og de foregår i Ribes historiske bymidte eller i andre inspirerende kulisser. Her er nogle smagsprøver: I maj samles et rekordstort antal vikinger til Nordeuropas største og mest autentiske vikingemarked på Ribe VikingeCenter lige syd for byen. Akkurat som for 1300 år siden kommer vikinger langvejs fra for at sælge vinterens produktion af håndværk, og der er drabelige kamp- og rideopvisninger. I anledning af byens jubilæum varer vikingemarkedet hele ni dage. www.ribevikingecenter.dk I maj holdes også Danmarks eneste tulipanfest. Omegnens marker tømmes for tulipaner i mange farver til festens store finale, det store optog gennem byen om søndagen, og overalt er der byfeststemning med marked, tivoli, musik og højt humør. www.tulipanfest.dk Med åen og domkirken som baggrund har Ribe Dyrskue været holdt på Hovedengen i over 140 år – og altid den sidste fredag i juli. Her kan du komme tæt på over 25 dyreracer, fra store husdyr som kvæg, heste og får til børnedyrskuets kæledyr, og i boderne kan du smage egnens specialiteter. I løbet af dagen vil der være masser af konkurrencer og opvisninger. www.ribedyrskue.dk I juli genlyder byen af jazztoner, når genrens kendte udøvere og unge musikere mødes til tre dages jazzfestival. Festivalen skuer i anledning af jubilæet tilbage med temaet 50 års jazz i Ribe. Som et markant indslag i kulturlivet kan Ribe Jazz Festival nydes af både musikere, borgere og gæster. www.ribejazz.dk En anden tradition er byens vinfestival, ­w ww.ribevinfestival.dk­, i den første weekend af september, hvor du kan smage på vin fra mange lande. Ribes Kulturnat i oktober har temaet »Alle tiders Ribe« og byder på en totaloplevelse, hvor de middelalderlige gader med musik, historie, drama og teater bruges til at levendegøre 1300 års historie. www.ribes-kulturnat.dk.

The celebration of the town goes on all year

If you are visiting Ribe, there are 250 events to choose from, depending on when you are in town. The events appeal to people of all ages and take place in the town centre as well as other inspiring places. Here are some high lights: In May a record high number of Vikings gather at the biggest and most authentic Viking Fair of Northern Europe at the Ribe VikingeCenter, south of town. As they did 1300 years ago, Vikings come from far away to sell their crafts made in winter and there are murderous fights and riding shows. Because of the anniversary, the fair lasts for nine days. www.ribevikingecenter.dk In May, the only tulip festival of Denmark takes place. The tulip fields around town are harvested for the great final parade on Sunday through town and there is a market, a fun fair, music and a cheery mood all over town those days. www.tulipanfest.dk Staged at the river and the cathedral, the Farm Fair has been taking place on the Hovedengen for over 140 years – always on the last Friday of July. Here, you can see over 25 animal races, from cattle and horses to

visitribe.dk / ribe1300.dk

smaller pets and at stands it is possible to taste local food. During the day there are several competitions and shows. www.ribedyrskue.dk In July, the town is filled with jazz tunes, when musicians meet up for three days of Jazz Festival. The theme of the festival is because of the anniversary 50 years of jazz in Ribe. The Ribe Jazz Festival is enjoyed by musicians, inhabitants as well as guests a great cultural event in town. www.ribejazz.dk Another tradition is the wine festival in Ribe, www.ribevinfestival.dk, on the first weekend of September, where you can taste wine from many countries. Ribe’s Night of Culture in October has the theme »Great times in Ribe« and is a total experience with music, stories, drama and theater in the medieval streets of Ribe, letting 1300 years of history come alive. www.ribes-kulturnat.dk.

Das Fest der Stadt dauert das ganze Jahr

Falls Sie die Stadt besuchen, haben Sie je nach Anreisezeit 250 Veranstaltungen zur Auswahl. Die Veranstaltungen sprechen alle an – unabhängig vom Alter und finden sowohl in der Stadtmitte als auch an anderen interessanten Orten statt. Hier finden Sie einige Kostproben: Im Mai versammeln sich eine rekord hohe Anzahl Wikinger zum größten und authentischstem Wikingermarkt Nordeuropas beim Ribe VikingeCenter, südlich der Stadt. Genau wie vor 1300 Jahren kommen die Wikinger von weither um ihr im Winter hergestelltes Handwerk zu verkaufen, und es finden mörderische Kampf- und Reitvorführungen statt. Anläßlich des Stadtjubiläums dauert der Wikingermarkt ganze neun Tage. www.ribevikingecenter.dk Im Mai findet des weiteren das einzige Tulpenfest des Landes statt. Die umliegenden Felder werden für das Finale des Festes von Tulpen geleert, wenn am Sonntag ein großer Umzug durch die Stadt zieht und die Stadt ist voller Feststimmung mit einem Markt, Rummel und Musik. www.tulipanfest.dk Mit dem Fluß und dem Dom im Hintergrund findet schon seit 140 Jahren die Tierschau am Hovedengen statt – immer am letzten Freitag im Juli. Hier können Sie sich über 25 Tierrassen aus der Nähe anschauen, von großem Vieh und Pferde bis hin zu kleineren Haustieren und an den Ständen können Sie regionale Spezialitäten probieren. Im Laufe des Tages gibt es viele Wettbewerbe und Vorführungen. www.ribedyrskue.dk Im Juli hört man überall in der Stadt Jazzmusik, denn dann beginnt das dreitägige Jazz Festival. Das Festival dreht sich anläßlich des Jubiläums um die letzten 50 Jahre Jazz in Ribe. Als besondere Veranstaltung im Kulturleben der Stadt wird das Ribe Jazz Festival von sowohl Musikern, Bürgern und Gästen geschätzt. www.ribejazz.dk Eine andere Tradition ist das Weinfestival, www.ribevinfestival.dk, am ersten Wochenende im September, wo Sie Wein aus allen Herrenländer köstigen können. Ribes Kulturnacht im Oktober hat das Thema »Das Ribe aller Zeiten« und ist ein Rundumerlebnis, wo die mittelalterlichen Gassen der Stadt mit Hilfe von Musik, Geschichten, Drama und Theater durch 1300 Jahre Geschichte lebendig wird. www.ribes-kulturnat.dk.


Ribes 1300 års jubilæum i 2010 bliver en folkefest for både borgerne og byens gæster – hele året. Ribe’s 1300 year anniversary in 2010 is going to be a party for the inhabitants and the guests – all year through. Ribes 1300-jähriges Jubiläum 2010 wird ein Volksfest für sowohl Bürger der Stadt als auch für Gäste – das ganze Jahr hindurch.

SEE

8–9 RM Group


Ribe er en gammel dame. Faktisk fylder hun 1300 책r i 2010. Ribe is one old lady. Actually, she turns 1300 years in 2010. Ribe ist eine alte Dame. Sie wird 2010 sogar schon 1300 Jahre alt.

www.visitribe.dk / www.ribe1300.dk

visitribe.dk / ribe1300.dk


Begivenhedskalender 2010

Mangler dit eksemplar, kan du rekvirere det på www.ribe1300.dk If your copy is missing, please require it on www.ribe1300.dk Fehlt Ihr Exemplar, können Sie es unter www.ribe1300.dk bestellen.

Ribe

2010

Begivenhedskalender Events Programm

TEXT:

Frede Madsen

Highlights Highlights

visitribe.dk / ribe 1300.dk

Højdepunkter Ribe er historien om os alle

Ribe er en gammel dame. Faktisk fylder hun 1300 år i 2010. Men trods den høje alder er hun yderst vital og lader sig gerne fejre. Det sker med fint besøg, folkefest, festivaler, masser af musik, kultur, oplevelser i naturen og bogudgivelser. 1300 års jubilæet er også et tilbud til dig, når du besøger byen. Om du er ung eller lidt ældre, naturelsker, historisk interesseret eller bare på jagt efter gode oplevelser. Gå ind på www.ribe1300.dk, brug den indhæftede folder i dette magasin eller besøg turistbureauet og find de arrangementer, der vækker din interesse. Så er du klar til at fejre Nordens ældste by sammen med os. Ribes status som et handelsknudepunkt mellem Norden og Europa i 700- og 800-tallet gør byen betydningsfuld, og vi ved af erfaring, at især tiden med den rige handel og vikingernes hærgen ude i Europa interesserer mange. Den historie fascinerer. – Vi kan mærke, at samhørigheden med vikingetiden drager især nordiske turister. Den giver identitet, og turister kan genkende sig selv som folk, når de kommer tættere på den dramatiske historie. I Ribe kan de opleve Danmarks historie i koncentreret format, og 1300 års jubilæet tilfører en masse ekstra tilbud – hele året, siger jubilæets koordinator, Charlotte Lindhardt. Af omkring 250 arrangementer har få, udvalgte begivenheder opnået status som fyrtårne, der vil give genlyd nationalt og internationalt. Et af fyrtårnene er udgivelsen af et trebindsværk, »Ribe Bys Historie«, der blandt meget andet vil omtale nogle af de seneste 20 års vigtige arkæologiske fund. Fyrtårnet »Ribes Fortællinger« rummer de begivenheder, som har national og international betydning. Med en række virkemidler viser fortællingerne, hvordan Ribes kultur, historie og berømte sønner har påvirket det øvrige Danmark – og til tider også udlandet. Et 1300 års jubilæum er en stor begivenhed for Ribes borgere, og gæster er yderst velkomne til at deltage i festlighederne.

Ribe is the story about all of us

Ribe is one old lady. Actually, she turns 1300 years in 2010. Despite her age she is still very vivid and loves to be celebrated. It will be an ongoing party with visits from high places, festivals, music, culture, nature experiences and books being published. The 1300 year anniversary also has offers for you, visiting the town, whether you are young or old, like nature, history or just looking for great experiences. Visit www.ribe1300.dk, use the pamphlet included in this magazine or visit the tourist information to find the events, fitting your interests. Then celebrate the oldest town of the North with us. Ribe’s status as a trading centre, connecting the Northern countries and Europe in the years around 700 and 800 makes the town of great importance and experience has taught us, that the times of trading and Vikings are of great interest to many people. History is fascinating. – We have seen that the Viking Age fascinates especially guests from the Northern countries. They can identify and recognize themselves once they get to know the dramatic history. In Ribe, they can experience Denmark’s history in concentrated form and the 1300 year anniversary makes extra offers possible – all year through, says anniversary coordinator, Charlotte Lindhardt. Of the 250 events, some few have the status of being of national and international importance. One of them is the publishing of the trilogy, »Ribe Bys Historie«, containing some of the most important archeological findings of the last 20 years. The book »Tales from Ribe« contains events of national and international importance. With some effects, the tales show how Ribe’s culture, history and some famous inhabitants have left their mark on Denmark – and sometimes on foreign countries as well. The anniversary of Ribe’s 1300 years is a huge event for the inhabitants of Ribe, and we are happy to let our guests be part of the celebration.

Ribe ist die Geschichte von uns allen

Ribe ist eine alte Dame. Sie wird 2010 sogar schon 1300 Jahre alt. Aber trotz dem hohen Alter, ist sie immer noch sehr lebendig und läßt sich gerne feiern. Dies geschieht mit feinem Besuch, einem Volksfest, Festivals, viel Musik, Kultur, Naturerlebnisse und Buchveröffentlichungen. Das 1300-jährige Jubiläum hat auch für Sie als Gast in Ribe etwas anzubieten. Egal ob Sie jung oder alt sind, die Natur lieben, historisches Interesse haben oder einfach ein schönes Erlebnis suchen. Besuchen Sie die Seite www.ribe1300.dk, benutzen Sie das Heftchen in diesem Magazin oder besuchen Sie das Touristbüro und finden Sie die Veranstaltungen, die ihr Interesse wecken. So können Sie mit uns die älteste Stadt des Nordens feiern. Ribes Status als Handelszentrum zwischen dem Norden und Europa in den Jahren um 700 und 800 machen die Stadt wichtig und aus Erfahrung wissen wir, daß besonders die Zeit des Handels und der Wikinger in Europa viele interessiert. Geschichte fasziniert. – Wir merken, daß die Verbindung zur Wikingerzeit besonders nordische Gäste anzieht. Man kann sich damit identifizieren und unsere Gäste erkennen sich als Volk, wenn sie sich mit der dramatischen Geschichte beschäftigen. In Ribe können Sie die Geschichte Dänemarks in konzentrierter Form erleben und das 1300 jährige Jubiläum bringt jede Menge Angebote mit sich – das ganze Jahr hindurch, sagt Koordinator des Jubiläums, Charlotte Lindhardt. Von den etwa 250 Veranstaltungen gibt es wenige, erlesene Veranstaltungen, die national und international für Aufsehen sorgen werden. Eine dieser Veranstaltungen ist die Veröffentlichung der Trilogie, »Ribe Bys Historie«, in der u. a. einige der archäologischen Funde der letzten 20 Jahre erwähnt werden. Die Veranstaltung »Erzählungen Ribes« umfaßt Ereignisse, die von nationaler und internationaler Bedeutung sind. Mit einer Reihe von Hilfsmitteln beleuchten die Erzählungen, wie die Kultur, Geschichte und berühmte Söhne der Stadt das übrige Dänemark – und manchmal sogar das Ausland beeinflußt haben. Ein 1300 jähriges Stadtjubiläum ist ein Großes Ereignis für die Bürger von Ribe, und Gäste sind bei den Feierlichkeiten mehr als willkommen.

SEE

10–11 RM Group


TEXT:

Frede Madsen

Treasury Schatzkammer

Skatkammer … Alt det du ikke ved om Ribe

Ribe gemmer stadig på det meste af sin historie. Folkene i byen passer på deres huse, og arkæologerne har været varsomme med at grave. Mystikken om byens fortid lever, og fantasien kan få frit løb mellem de gamle huse i de brostensbelagte stræder. Tænk dig for eksempel tilbage til 1600-tallet, da byens indbyggere var udpinte og fattige efter pest, brand, stormfloder og krige. Ribe er den bedste bevarede middelalderby i Danmark. Når du går i Sønderportsgade eller andre af de snoede gader i bykernen, kan du være sikker på, at de har ligget på samme sted i omkring 1.000 år, nogle endda endnu længere. De ældste gader havde i 1000–1100-tallet en belægning af dyreknogler. Det var, hvad man kunne skaffe dengang. Hurtigt blev plankeveje i træ dog almindelige. I moderne tid blev flere af gaderne asfalteret, inden det i 1984 blev besluttet at genindføre brostenene. Når du går i gaderne, må du forestille dig, at du går flere meter højere end indbyggerne i vikingetiden. Byen er bygget på voldsomme kulturlag, menneskelige aflejringer af affald og andre efterladenskaber, som fik lov til at vokse sig tykke i især 1100–1200-tallet. Det tykkeste sted er ved Vandtårnet i Dagmarsgade, hvor laget når 5,5 meter. Først da man begyndte at bygge de dyrere stenhuse, blev der ryddet op, og affald blev kørt på bymarken. En af de få store udgravninger foregik ved domkirken i 2008–2009, og en tidlig kristen gravplads fra 900årene kom frem i lyset. Fundet bekræfter, at Ribe var et af de første steder i Jylland, hvor der blev bygget en kirke. Efter den første periode som stor handelsby udviklede Ribe sig til et kirkeligt center for udbredelsen af kristendommen i Danmark. Seks sognekirker og fire klostre havde byen på sit højeste. Ribes bispesæde nævnes første gang i 948. – Ribe er det bedste sted i Danmark at grave. Der er noget at komme efter overalt, og der er ikke ler og sten i jorden. Udgravninger har gjort os meget klogere på 1000-årenes byrum, siger museumsinspektør Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer.

All you didn’t know about Ribe

Ribe is still saving most of its history. People in town take good care of their houses and archeologist are careful when digging. The mystique about the town is still alive and you can let your fantasy take over when wandering around the old houses. Go back to the years of 1600, when the inhabitants were marked by the plague, fires, floods and wars. Ribe ist the best preserved medieval town in Denmark. When going for a walk in Sønderportsgade or other streets in the town centre, be assured that these places have looked the same for the last 1000 years or even longer. The oldest streets were around 1000–1100 plastered with animal bones. They used what they had. Rapidly wooden streets became common. In modern times several of the streets were asphalted before they were re-designed in 1984. Walking the streets, you must imagine walking several meters higher than in the Viking Age. The town is built on enormous cultural layers, human waste of garbage, growing especially in the years of 1100–1200. The biggest layer is at the water tower in Dagmarsgade, where it is 5,5 meters thick. When they started building expensive stone houses, the garbage was removed and brought out of town. One of the few big excavations took place in 2008–2009 at the cathedral and an early Christian burial ground from the years around 900 came to day light. The finding confirms that Ribe was one of the first places in Jutland, where a church was built. After the first period of being a trading town, Ribe developed into being a centre of Christian propagation in Denmark. The town had six churches and four convents in its boom years. Ribe’s bishops see was first mentioned in 948. – Ribe is the best place for excavations in Denmark. There are many findings and the ground is free of clay and stones. The excavations have made us wiser on the town through the last 1000 years, says museum director Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer.

Alles was Sie nicht über Ribe wußten

Ribe verbirgt immer noch viel an Geschichte. Die Menschen in der Stadt passen auf ihre Häuser auf, und Archäologen waren vorsichtig bei den Ausgrabungen. Die Mystik der Stadt lebt und die Fantasie bekommt zwischen den alten Häusern in den gepflasterten Gassen freien Lauf. Lassen Sie sich beispielsweise in die Jahre um 1600 zurückversetzen, als die Einwohner nach der Pest, Brand, Fluten und Kriegen gezeichnet waren. Ribe ist die besterhaltene Mittelalterstadt Dänemarks. Wenn Sie in der Sønderportsgade oder in einer der anderen kurvigen Strassen der Innenstadt herumgehen, können Sie sicher sein, daß dieser Ort vor 1000 Jahren oder noch länger, genau so ausgesehen hat. Die ältesten Straßen waren um 1000–1100 mit Tierknochen belegt. Man benutzte damals was man hatte. Schnell wurden jedoch daraus Holzwege. In moderner Zeit wurden mehrere Strassen asphaltiert, bevor man im Jahre 1984 wieder die Pflastersteine einsetzte. Wenn Sie sich in den Strassen der Stadt bewegen, müssen Sie sich vorstellen, daß Sie viele Meter höher gehen als man es in der Wikingerzeit tat. Die Stadt liegt auf gewaltigen Kulturlagen, menschliche Ablagerungen von Abfall und andere Nachlassenschaften, die besonders um 1100–1200 eine dicke Schicht hinterließen. Die dickste Stelle liegt am Wasserturm in der Dagmarsgade, wo sie 5,5 Meter beträgt. Erst als man anfing die teuren Steinhäuser zu bauen, wurde aufgeräumt und der Abfall wurde aus der Stadt gebracht. Eine der wenigen großen Ausgrabungen fanden 2008– 2009 am Dom statt und ein früher christlicher Grabplatz aus den Jahren um 900 kam ans Licht. Der Fund bestätigt, daß Ribe eine der ersten Orte in Jütland war, wo eine Kirche errichtet wurde. Nach der ersten Periode als große Handelsstadt entwickelte sich Ribe zu einem kirchlichen Zentrum für die Verbreitung des Christentums in Dänemark. Sechs Kirchen und vier Klöster hatte die Stadt in Blütezeiten. Ribes Bischofssitz wird das erste Mal im Jahre 948 erwähnt. – Ribe ist der beste Ort für Ausgrabungen in Dänemark. Es gibt viele Funde und der Untergrund ist nicht voller Lehm und Steine. Ausgrabungen hat uns viel Wissen über die Stadt über 1000 Jahre gegeben, sagt Museumsleiter Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer.

www.sydvestjyskemuseer.dk


SEE

12–13


Ribe VikingeCenter er Ribes unge år i naturlig størrelse. Ribe VikingeCenter displays Ribe in early years in natural size. Ribe VikingeCenter stellt Ribe zur Wikingerzeit in natürlicher Größe dar.


www.ribevikingecenter.dk

TEXT:

Frede Madsen

Vikingernes Ribe The Vikings of Ribe Die Wikinger von Ribe Tag på rejse med levende vikinger

Tre vikingemiljøer udført i ypperligt håndværk giver dig et indtryk af, hvordan Ribes indbyggere levede og arbejdede fra byens grundlæggelse for 1300 år siden og frem til 980. Folkene i bygningerne er også den ægte vare. – Jeg er viking, og når jeg kommer til vikingecentret, har jeg følelsen af at komme hjem. Her kan jeg tillade mig at være kvinde. Jeg skal ikke smede eller være kriger men i stedet varte mændene op, siger Gudrun Gotved. Gudrun, på islandsk Gunna, er vølve. Hun spår med runer, hun har kontakt med guderne, og hun sørger for at sende gæsterne ud på en rejse gennem vikingetiden. Undervejs spiller hun på lyre og hjemmegjort fløjte. I mange år har Gudrun været viking i fritiden. Hun bruger ferier og fridage på at rejse rundt til vikingemarkeder i Danmark, Norden og Europa, hun har venner fra Australien til Alaska, og hendes hjem er fyldt med vikingegrej. Seks måneder om året er hendes andet hjem Storgården fra 980 på Ribe VikingeCenter. – Jeg siger til vore gæster: I er kommet til 980. Jeg bor på min fars gård, han er rejst til England, og jeg ved ikke, om han lever. Vi laver rollespil, vi skændes, vi er levende vikinger, siger Gudrun. Bjørn Edelmann Nielsen er ansat tre måneder om året som kriger og bueskytte på vikingecentret. Han har ansvaret for buebane og krigertræning, hvor besøgende kan få instrukser og prøve at skyde med bue og pil. – Jeg har altid godt kunne lide fantasiverdenen, jeg holder af at være ude, og så er jeg optaget af pædagogisk arbejde og håndværk. Her har jeg det hele, siger Bjørn. Foruden de faste medarbejdere har Ribe VikingeCenter hver sæson 700 frivillige, som strømmer til fra hele verden for at dyrke deres passion. I 2010 får de ekstra travlt med at formidle spændende fortællinger, for besøgstallet vil sætte nye rekorder. Alene vikingemarkedet ni dage i maj ventes at tiltrække op mod 600 vikinger, der således genopliver Ribes stolte fortid som international markedsplads. Det bliver stort – ligesom alt andet i vikingecentret.

Gehen Sie mit lebenden Wikingern auf Reise

Take a trip with real Vikings

Three Viking sceneries, built in perfect craftsmanship gives you an impression of how the residents in Ribe lived and worked from when the town was founded and to the year 980. The people living in the buildings are also the real thing. – I am a Viking, and when I come here to the Viking cen­ tre, I feel at home. Here, I can be a woman. I am not into crafts or being a warrior. I serve the men instead, says Gudrun Gotved. Gudrun, in Icelandic Gunna, is a völva. She is a fortune teller and in contact with spirits and she makes sure that the guests come on a journey to the Viking age. Along the way, she plays the lyre and home made whistle. Gudrun has been a Viking in her spare time for many years. She uses her holidays and days off to travel around on Viking fairs in Denmark and Europe, she has friends from Australia to Alaska and her home is full of Viking gear. Six months a year, her second home is the great Manor from 980 at the Ribe VikingeCenter. – I welcome our guests like this: You are now in the year 980. I live in my father’s house, he is in England and I am not sure, if he is alive. We make role plays, we argue and are living Vikings, says Gudrun. Bjørn Edelmann Nielsen is employed three months a year as a warrior and bow fighter at the Viking centre. He is responsible for the bow shooting range and battle prac­ tice, where guests can try shooting with bow and arrow. – I always liked the fantasy world, I like to be outside and I am doing educational work and crafting. Here, I have it all, says Bjørn. Except the regular employees, the Ribe VikingeCenter has 700 seasonal volunteers that come here from every corner of the world to enjoy their passion. In 2010 they will be extra busy telling exiting stories, since the number of visitors will break all records. The Viking fair nine days in May will attract about 600 Vikings that will relive Ribe’s proud past as an international trading spot. It will be big – like everything else at the Viking centre.

Drei Wikingerwelten, in handwerklich bester Qualität geben Ihnen einen Eindurck davon, wie Ribes Einwohner bei der Gründung vor 1300 Jahren bis zum Jahr 980 lebten und arbeiteten. Die Menschen in den Häusern sind auch echt. – Ich bin Wikinger und wenn ich hier zum Wikingercenter komme, fühle ich mich zuhause. Hier kann ich Frau sein. Ich weder schmiede oder bin Krieger, sondern bewirte die Männer, sagt Gudrun Gotved. Gudrun, auf Isländisch Gunna, ist eine Völva. Sie ist Wahrsagerin, hat Kontakt zu den Göttern und schickt die Gäste auf eine Reise durch die Wikingerzeit. Unterwegs spielt sie die Lyra und selbstgemachte Flöte. Gudrun ist seit Jahren Wikinger in ihrer Freizeit. Sie nutzt ihren Urlaub und freie Tage um auf Wikingermärkten in Dänemark, dem Norden und Europa herumzureisen, hat Freunde von Australien bis Alaska und ihr Zuhause ist mit Wikingersachen eingerichtet. Sechs Monate im Jahr ist ihr zweites Zuhause das Gutshaus aus dem Jahre 980 im Wikingecenter. – So begrüße ich die Gäste: Willkommen im Jahr 980. Ich lebe auf dem Hof meines Vaters, er ist in England und ich weis nicht ob er noch lebt. Wir machen Rollenspiele, wir streiten uns und sind lebendige Wikinger, sagt Gudrun. Bjørn Edelmann Nielsen ist 3 Monate im Jahr als Krieger und Bogenschütze im Wikingercenter angestellt. Er trägt die Verantwortung für die Bogenanlage und das Kriegstraining, wo die Besucher lernen mit Pfeil und Bogen zu schießen. – Ich mochte schon immer die Fantasiewelt, ich halte mich gerne im Freien auf und ich bin mit pädagogischen und handwerklichen Arbeiten beschäftigt. Hier habe ich alles, sagt Bjørn. Außer die festen Mitarbeiter, beschäftigt das VikingeCenter jede Saison 700 Freiwillige, die aus aller Welt anreisen, um ihre Leidenschaft nachzugehen. In 2010 bekommen sie extra viel zu tun, wenn es um die Vermittlung von spannenden Geschichten geht, denn die Besuchszahl erreicht neue Höhen. Alleine der Wikingermarkt über 9 Tage im Mai zieht mehr als 600 Wikinger an, die so Ribes stolze Vergangenheit als internationaler Marktplatz feiern. Es wird wieder riesig – wie alles andere im Wikingercenter.

SEE

14–15


Når du kommer ind i Ribe Domkirke, bevæger du dig ud på en rejse i flere hundrede års danmarks- og kirkehistorie. When entering the cathedral of Ribe, you will begin a journey through the history of Denmark and the church of several hundred years. Wenn Sie den Dom von Ribe betreten, begeben Sie sich auf eine Reise durch mehrere Hunderte Jahre Geschichte Dänemarks und die der Kirche.


TEXT:

Frede Madsen

Almighty Allmächtig

Almægtig Ribe Domkirke er hele rejsen værd

Danmarks ældste og bedst bevarede domkirke blev påbegyndt i 1100-tallet og er blandt kun fire vestdanske attraktioner, som er tildelt tre stjerner i Michelins seværdighedsguide. Med andre ord: Ribe Domkirke er i sig selv en rejse værd. Dine øjne vil straks fange kunstneren Carl-Henning Pedersens udsmykning af apsis. Arbejdet med de syv stiftmosaikker med bibelske motiver nederst i korbuen, glasmosaikkerne i ruderne og kalkmalerierne i hvælvingen øverst stod på i årene 1982–1987. Til stiftmosaikkerne blev der brugt tre millioner små sten. Især kalkmalerierne foroven skabte debat. Carl-Henning Pedersen fik først den afgørende inspiration til motiverne, da han lå på ryggen på et stillads højt til vejrs og hørte orglet bruse. Han sprængte rammerne for udsmykning af kirker. Nogle vurderer, at kalkmalerierne hører til hans hovedværker, andre at han gik for vidt. I den anden ende af domkirkens tidsskala finder du to kongegrave, Erik Emune (konge 1134–1137) og Christoffer I (1252–1259), sidstnævnte søn af Valdemar Sejr og dronning Berengaria og død i Ribe af forgiftet altervin. – Historien taler til dig på utallige måder i Ribe Domkirke. I det meget lyse kirkerum fornemmer man virkelig budskabet om Kristus, der er herre over levende og døde, og troen skildres med vidt forskellige udtryk. Man mærker historiens vingesus overalt, siger sognepræst i Ribe Domkirke Torben Bramming. Det kan anbefales at melde sig til en af de to daglige, guidede ture på dansk og engelsk i sommermånederne. Men du kan også gå på opdagelse på egen hånd med en skreven guide i hånden. Du vil mættes af indtryk af kalkmalerier, epitafier, mindetavler og godt håndværk, blandt andet snedker Hans Daus kirkestole med skårne motiver fra 1904, da domkirken genopstod efter en omfattende restaurering.

The Cathedral of Ribe is worth the trip

Denmark’s oldest and best kept cathedral was begun built in the years around 1100 and is among only four attractions in West Denmark to have three Michelin stars. In other words: The cathedral itself is worth a trip. Your eyes will instantly fall onto Carl-Henning Pedersens decorations of the apsis. The seven pin mosaics with biblical motives at the lower end of the choir arc, the glass mosaics and the lime paintings at the ceiling went on during the years 1982–1987. For the pin mosaics three million small stones were used. Especially the lime paintings were debated. Carl-Henning Pedersen was inspired for the motives when he lay on his back on a stage under the ceiling and heard the organ play and set new standards for decoration of churches. Some people think the paintings are some of his best work, other think he went too far. In another time scale of the cathedral, you will find two tombs of Kings, Erik Emune (King from 1134–1137) and Christoffer I (1252–1259), the last was son of Valdemar

.

Sejr and Queen Berengaria and dies in Ribe of poisoned church wine. – History speaks to you in several ways in the Cathedral of Ribe. In the extremely light church you sense the message of Christ, Lord of the living and dead and faith is expressed in so many ways. You can breathe in history, says priest in the Cathedral, Torben Bramming. It is recommended to join one of the two daily guided tours in Danish or English during summer. But is also possible to go on your own with a booklet at hand. You will be full of the experience of seeing all the paintings, epitaphs, monuments and great wood work and chairs with hand carvings from 1904, made by Hans Dau, when the Cathedral was redecorated.

Der Dom von Ribe ist eine Reise wert

Der Bau von Dänemarks ältester und best erhaltener Dom wurde um 1100 angefangen und gehört zu nur vier westdänischen Attraktionen, die im Michelin Führer über Sehenswürdigkeiten 3 Sterne erhalten hat. Mit anderen Worten: Der Dom zu Ribe ist an sich schon eine Reise wert. Ihre Augen werden sofort auf die Ausschmückung der Apsis durch den Künstler Carl-Henning Pedersen fallen. Die Arbeit mit den sieben Stiftmosaiken mit biblischen Motiven im untersten Teil des Chorbogens, Glasmosaiken in den Fenstern und Kalkmalereien oben dauerten von 1982–1987. Für die Stiftmosaiken wurden drei Millionen kleine Steinchen benutzt. Besonders die Kalkmalereien oben waren Gegenstand von einer Debatte. Carl-Henning Pedersen bekam erst die entscheidende Inspiration für die Motive, als er auf dem Rücken oben auf einem Gerüst lag und die Orgel spielen hörte. Er sprengte jegliche Rahmen für Ausschmückung von Kirchen. Einige meinen, die Kalkmalereien gehören zu seinen besten Arbeiten, andere meinen er sei zu weit gegangen. Im anderen Teil der Zeitskala des Domes finden Sie zwei Königsgräber, das Grab von Erik Emune (König 1134–1137) und das von Christoffer I (1252–1259), der letzte war Sohn von Valdemar Sejr und Königin Berengaria und starb in Ribe an vergiftetem Altarwein. – Die Geschichte spricht in vielerlei Form zu Ihnen im Dom von Ribe. Im sehr hellen Kirchenraum spürt man förmlich die Botschaft von Christus, der Herr über alles Lebendige und tote ist und der Glaube spiegelt sich in vielen Ausdrücken wieder. Man spürt die Geschichte überall, sagt der Pfarrer vom Dom, Torben Bramming. Wir empfehlen Ihnen, an einer der zwei täglichen Führungen im Sommer auf Dänisch und Englisch durch den Dom teilzunehmen. Sie können aber auch mit einem Heft auf eigener Faust im Dom auf Entdeckung gehen. Sehen Sie sich satt an Kalkmalereien, Epitaphen, Gedenktafeln und schönem Handwerk, unter anderem vom Schreiner Hans Dau, der 1904 die Kirchenstühle machte, als der Dom umfassend renoviert wurde.

SEE

16–17

www.ribe-domkirke.dk 11026_Ribemagasin2010.indd 17

27/11/09 13:43:20


Vægterrundgang The Night Watchman’s Rounds Wächterrundgang 15.02–20.02: kl. 20.00 01.05–31.05: kl. 22.00 01.06–31.08: kl. 20.00 og 22.00 01.09–15.09: kl. 22.00 18.10–23.10: kl. 20.00 Sted / Start / Treffpunkt Torvet, ved / by / bei Weis Stue Varighed / Duration / Dauer ca. 45 min. Pris gratis / Price free of charge / Preis frei Følg vægteren – se www.visitribe.dk Follow the Night Watchman – see www.visitribe.dk Folgen Sie dem Nachtwächter – sehen Sie www.visitribe.dk

Sleep tight Schlafen Sie in Ruhe

Sov trygt TEXT:

Frede Madsen

Følg vægteren på en tryg aftentur

Opgaven er ikke den samme som i gamle dage, da vægterens rolle var at sikre ro og orden i byens gader og advare mod stormfloder og brande. Men udstyret er det samme: Uniformen, den drabelige morgenstjerne, der skulle jage kriminelle væk, og lygten med stearinlyset. – Jeg føler mig faktisk som en vægter, når jeg går rundt. Så længe jeg kan, fortsætter jeg, siger vægter gennem 35 år Aage Grann. Den gamle vægter og hans tre kolleger formår at skabe en særlig stemning, hvor man lever sig ind i en tid længe før moderne politifolk og alarmer. Vægterens udstråling i det klassiske hverv og de autentiske rammer får dig nærmest til at føle, at han skærmer dig mod alskens ulykker, og du kan blive helt andægtig i hans myndige selskab. Hos nogle brænder oplevelsen sig så meget fast, at de gør det til et fast indslag under besøg i Ribe at gå den stemningsfulde tur. Vægteren i uniform er et uundværligt element i Ribes bybillede fra 1. maj til 15. september. Han synger sine vægtervers og fortæller om byen og dens dramatiske historie. Om kirker, klostre, stormfloder og branden i 1580, som ødelagde det meste af bymidten. Når vægteren går sin runde på en til halvanden kilometer, i sommermånederne kl. 20.00 og 22.00, er han ledsaget af turister fra mange nationer, som suger til sig af hans viden om Ribe. Vægternes kærlighed til deres by er ægte. – Jeg sætter meget stor pris på Ribe. Byen gik tidligt, allerede i 1899, i gang med at frede bygningerne, så bykernen er helt intakt, siger Aage Grann. Gennem årene har han gået svarende til afstanden fra Ribe til guldkysten i Vestafrika, og samlet har op mod en halv million fulgt med ham rundt. Dermed er han med til at videreføre en stolt tradition, som i sin oprindelige form ophørte i 1902 men blev genindført i 1932. Ribe ville ikke undvære sine vægtere.

Join the Night Watchman on a safe trip through town

His task is no longer the same, since he back in the old days was a kind of policeman. He was to maintain order in the streets of Ribe and also watch out for fires and threatening floods. But his equipment is still the same: his uniform, the spiked mace to chase off criminals and his lantern. – I in fact feel like a Night Watchman, when I walk my round. I will go on for as long as I can, says Night Watch­ man through the past 35 years, Aage Grann. The old Night Watchman and his 3 colleagues set a spe­ cial mood and take you back to a time without modern police and alarms. The presence of the Night Watchman in his classic role makes you feel safe and you might feel quite devout in his company. For some, the experience is so special, that it becomes a regular thing to take the atmospheric walk when visiting Ribe. The Night Watch­ man in his uniform is an unavoidable element in the town­ scape of Ribe from the 1. May to 15. September. He sings his verse and tells about the town and of its dra­ matic story. Of churches, convents, floods and the fire in 1580, this destroyed most of the old part of town. When the Night Watchman walks his round of about 1,5 km during summer at 20.00 and 22.00, he is escorted by tourists from many nations, who enjoy his great knowl­ edge about Ribe. The love of the Night Watchmen for their town is real. – I appreciate Ribe very much. The protection of the his­ toric town began very early, in 1899, so the town core is intact, says Aage Grann. Through the years, he has walked the distance according to the distance from Ribe to the Gold Coast in West Africa and has had almost half a million followers. With this, he carries on a proud tradition, which stopped in its original form in 1902 but was taken back up in 1932. Ribe does not want to miss its Night Watchmen.

Folgen Sie dem Nachtwächter sicher durch die Stadt

Die Aufgabe ist nicht die gleiche wie früher, denn der Nachtwächter sollte Recht und Ordnung in den Strassen der Stadt aufrecht erhalten und die Einwohner gegen Sturmflut und Feuer warnen. Seine Ausrüstung ist aber noch dieselbe: die Uniform, der gefährliche Morgenstern, der die Kriminellen fortjagen sollte und die Laterne. – Ich fühle mich wirklich wie ein Nachtwächter, wenn ich herumgehe. Solange ich noch kann, werde ich es weitermachen, sagt der Nachtwächter über 35 Jahren, Aage Grann. Der alte Nachtwächter und seine 3 Kollegen schaffen eine besondere Stimmung, in der man sich in eine Zeit lange vor moderner Polizei und Alarmen zurück versetzt fühlt. Die Ausstrahlung des Nachtwächters in der klassischen Rolle und den authentischen Rahmen, lässt jeden sich sicher fühlen und man wird fast andächtig in seiner Gesellschaft. Für einige ist das Erlebnis so stark, daß es bei jedem Besuch in Ribe ein Muß ist, die stimmungsvolle Runde mitzumachen. Der Nachtwächter in Uniform ist in der Zeit 1. Mai bis 15. September ein Teil des Stadtbildes in Ribe. Er singt sein Wächterlied und berichtet von die Stadt und dessen dramatische Geschichte. Von Kirchen, Klöster, Sturmfluten und dem Feuer im Jahre 1580, das einen Grossteil der Innenstadt zerstörte. Wenn der Nachtwächter seine Runde von 1,5 Kilometer in den Sommermonaten um 20.00 und 22.00 Uhr geht, begleiten ihn Touristen aus vielen Nationen, die sein Wissen über Ribe schätzen. Es ist wahre Liebe zwischen den Nachtwächtern und ihre Stadt. – Ich schätze Ribe sehr. Die Stadt wurde früh, schon 1899, größtenteils geschützt und somit ist der Stadtkern intakt, sagt Aage Grann. Über die Jahre sind seine Kilometer entsprechend dem Abstand von Ribe zur Goldküste in Westafrika und etwa eine halbe Million Menschen sind mit ihm gegangen. Damit führt eine stolze Tradition fort, die in seiner ursprünglichen Form 1902 aufhörte, aber 1932 wieder eingeführt wurde. Ribe gibt es nicht ohne Nachtwächter.


Hver aften om sommeren går Ribes vægter sin runde i den middelalderlige bykerne. Each night during the summer you can join the Night Watchman, when he walks his traditional rounds in the old winding streets of Ribe. Jeden Abend im Sommer geht der Nachtwächter von Ribe seine Runde im mittelalterlichen Stadtkern.

www.visitribe.dk

SEE

18–19


TEXT:

Frede Madsen

Walls of Fame Levende fortællinger om de kendte

Foruden dronning Dagmar var der biskopper, salmedigtere, forfattere, videnskabsmænd – og hekse. Byguide Hans D. Peters krydrer sin historiske viden med at fortælle om andre sider af berømthedernes liv, når han viser rundt i byen og kommer forbi deres boliger og andre fysiske minder. Byens gæster morer sig over de til tider kulørte fortællinger. – Når alt kommer til alt, var det ganske almindelige mennesker af kød og blod med alt, hvad det indebar. Foruden de historiske kendsgerninger handler det om at levendegøre deres liv: »Det siges, at …«, siger Hans D. Peters. Tag bare en af Danmarks største salmedigtere, Hans Adolf Brorson, der ud over at være biskop i Ribe i 23 år havde et travlt privatliv. Brorsons første hustru døde efter at have født parrets 13. barn. Siden nåede han at stifte ny familie og få yderligere 3 børn. 10 af hans 16 børn døde ved fødslen eller ganske små, og rygtet siger, at Brorson fortsat kan høres råbe og græde på førstesalen i bispeboligen Taarnborg. En anden stor digter, Ambrosius Stub, kom til byen efter at have lidt den tort at blive sparket ned ad trappen på Valdemars Slot, hvor han forsørgede sin familie som huslærer. Ved siden af privatlærergerningen i Ribe skrev han sin letløbende naturlyrik men nåede aldrig den store anerkendelse af sin samtid. Han har dog i nutiden fået oprejsning med et gravmæle ved Sct. Catharinæ Kirke udført af Per Kirkeby. Journalisten Jacob A. Riis, der i 1870 forlod fødebyen Ribe og blev berømmet af præsident Roosevelt for sin indsats blandt de fattige i New York, blev i 2006 æret med en buste ved åen nær Sct. Catharinæ Plads. Ribe var i 1500- og 1600-tallet kendt for sine mange hekse. Mest kendt var Maren Spliid, der som fattig bondepige kom til byen og giftede sig med en rig skrædder og myndigt bestyrede hans værtshus. Hun overlevede hele tre retssager, inden hun med kong Christian IV’s mellemkomst blev dømt og brændt på bålet nord for Ribe i 1641.

Vivid tales of celebreties

Except for Queen Dagmar, there were bishops, psalm writers, writers, scientists – and witches. Town guide Hans D. Peters spices up his historical know­ ledge with stories of the life of the celebrities, as he walks about in town and passes their homes and other physi­ cal memories. The town guests enjoy the some what col­ ourful tales. – In the end, they were all just human beings, with all the ups and downs. We do not only tell about facts but also about their life: »It is told, that …«, says Hans D. Peters. An example is the greatest psalm writer of Denmark, Hans Adolf Brorson, who was bishop in Ribe for 23 years, but also was busy personally. Brorson’s first wife died after giving birth to their 13. child. He re-married and had another 3 children. 10 of his 16 children died at birth or as small children and the rumor has it, that Bror­ son still mourns and cries on the upper floor at the bish­ op’s manor, Taarnborg. Another great poet, Ambrosius Stub, came to town after having been thrown down the stairs at the castle Valde­ mars Slot, where he made a living as a teacher. Besides being a private teacher in Ribe, he wrote his light nature lyric, but never became famous in his living years. Now he has a monument at Sct. Catharinæ Kirke, made by Per Kirkeby.

The journalist Jacob A. Riis, who left his home town Ribe in 1870 and was honoured by President Roosevelt for his duties to the poor in New York, was remembered in 2006 with a sculpture at the river, near Sct. Catharinæ Plads. Ribe was in the years around 1500 and 1600 known for the many witches. Most famous is Maren Spliid, who came to Ribe as a poor peasant girl and married a rich tailor and led his inn. She survied 3 court trials before she was convicted by King Christian IV and burnt on the stake outside town in 1641.

Lebendige Erzählungen von Berühmtheiten

Außer der Königen Dagmar gab es Bischöfe, Psalmdichter, Autoren, Wissenschaftler – und Hexen. Stadtführer Hans D. Peters verfeinert sein historisches Wissen mit neuen Geschichten von den Berühmtheiten, wenn er seine Stadtführungen macht und an den Adressen und anderen Denkmälern vorbeikommt. Die Gäste freuen sich über die bunten Geschichtchen. – Im Endeffekt waren es alle ganz normale Menschen aus Fleisch und Blut, mit allem was dazu gehört. Außer historischen Fakten geht es darum die Geschichten lebendig zu halten: »Man sagt, daß …«, sagt Hans D. Peters. Ein Beispiel ist der größte Psalmdichter Dänemarks, Hans Adolf Brorson, der 23 Jahre lang Bischoff in Ribe war, aber auch ein interessantes Privatleben hatte. Brorsons erste Frau starb nach der Geburt des 13. Kindes. Er nahm sich danach noch eine Frau und bekam weitere 3 Kinder. 10 seiner 16 Kinder starben bei der Geburt oder als Kleinkinder und man sagt, daß Brorson immer noch in der ersten Etage des Bischoffshofes Taarnborg weint und jammert. Ein anderer großer Dichter, Ambrosius Stub, kam nach Ribe nachdem er im Valdemars Slot die Treppe herunter geworfen wurde, wo er seine Familie als Hauslehrer versorgte. Neben seine Arbeit als Privatlehrer in Ribe schrieb er seine leichte Naturlyrik, die ihm aber zu seiner Zeit keinen Ruhm brachte. Jetzt hat er an der Sct. Catharinæ Kirke ein Denkmal von Per Kirkeby erhalten. Der Journalist Jacob A. Riis, der im Jahre 1870 seine Heimatstadt Ribe verließ und vom amerikanischen Präsident Roosevelt für seinen Einsatz unter den Armen in New York geehrt wurde, bekam 2006 eine Büste in der Nähe des Flusses bei Sct. Catharinæ Plads. Ribe war in den 1500- und 1600-Jahren für die vielen Hexen berüchtigt. Am bekanntesten war Maren Spliid, die als armes Bauernmädchen nach Ribe kam und einen reichen Schneider heiratete und seine Gaststätte führte. Sie überlebte ganze 3 Gerichtsverfahren, bevor Sie vom König Christian IV für Schuldig befunden wurde und auf dem Scheiterhaufen außerhalb der Stadt im Jahre 1641 verbrannt wurde.

www.visitribe.dk Ribes historie er rig på kendte borgere, der levede deres liv i byen og satte deres præg på samtiden. Ribe has had many famous residents, living and making their mark on the map of history. Ribes Geschichte ist reich an berühmten Bürgern, die in der Stadt lebten und ihre Zeit prägten.


SEE

20–21


Ribe er en gammel kulturby, og det afspejler sig i byens kunst. Ribe is an old cultural town, which reflects in the art. Ribe ist eine alte Kulturstadt und dies spiegelt sich in der Kunst wider.


www.ribe-kunstmuseum.dk

Kunststykker Art work Kunststücke TEXT:

Frede Madsen

Kunsten er at få det hele med

Du finder den overalt, i byrummet, i domkirken, i gallerier og naturligvis på Ribe Kunstmuseum. Byen har nydt godt af at have mange mæceners og fondes bevågenhed, og det kommer kunstinteresserede til gode i nutiden. Ganske vist er byens kunstmuseum lukket pga. renovering indtil sidst på året, og hovedværkerne fra den imponerende samling af dansk kunst fra perioden 1750–1950 udlånt til den Hirschsprungske Samling i København. Men museet snyder ikke sit publikum for oplevelser. Førstesalen i Quedens Gaard, købmandsgård og tidligere kulturhistorisk museum midt i byen med rødder tilbage i 1400-tallet, er lejet til en række udstillinger med »Kunsten i Ribe« som tema. Hovedudstillingen »Kunstens Ribe« foregår hen over sommeren med en række betydningsfulde danske kunstneres motiver fra Ribe. Du skal ikke gå mange skridt fra museet for at finde klassekunst fra flere århundreder. Læg bare mærke til buen over syddøren i Ribe Domkirke, hvor noget af det ældste i romansk kunst, et korsnedtagelsesmotiv fra 1100-tallet residerer. Anne Marie Carl-Nielsens tre fantasifulde bronzedøre fra 1904 er fra en helt anden tid ligesom hendes skulptur af Dronning Dagmar på Slotsbanken, som næsten er blevet et vartegn for byen. Maja Lisa Engelhardts maleriske pendant til skulpturen uden for byen kan ses i Sct. Catharinæ Kirke, der også udenfor byder på Per Kirkebys få år gamle gravmæle for digteren Ambrosius Stub, der levede et ludfattigt og miskendt liv i Ribe. Af nutidskunstnere ses også John Olsens monumentale »En mammuttand« på Odins Plads og billedhuggeren Jørgen Haugen Sørensens »Dumhedens store fod« i en rundkørsel i den sydlige bydel. I forhold til byens størrelse har Ribe mange skulpturer, og som helhed har få steder i Danmark samlet så megen kulturhistorie på samme sted. Selv da byen i sin tid var meget fattig, var der borgere, der havde et godt øje til kunsten, og det kommer os til gode nu, siger museumsdirektør Dagmar Warming, Ribe Kunstmuseum.

The art of taking it all in

You will find it everywhere you go, in town, in the cathe­ dral, in galleries and of course in Ribe Kunstmuseum. The town has enjoyed the attention of many patrons and foun­ dations and this is of benefit for art lovers now a days. The art museum is due to renovation closed the rest of the year and some of the works of the impressive collec­ tion of Danish art from the period 1750–1950 is lent out to the Hirschsprungske Collection in Copenhagen. But the museum will not let any guests miss out on experiences. The first floor of the Quedens Gaard, merchants house and previous cultural historical museum in midst town dated back to around 1400, has been rented for sev­ eral exhibitions on »Art in Ribe«. The main exhibition »Ribe in art« will take place during summer with some motives from Ribe from some of the most important Dan­ ish a ­ rtists. You don’t have to walk far to find class art from several centuries. Notice the bow over the southern door of the cathedral, where some of the oldest roman art, a motive of de-crucifixion from around 1100 is situated. Anne Marie Carl-Nielsen’s three imaginative bronzed doors from 1904 are from a different time as well as her sculpture of

Queen Dagmar at the castle ruin, almost a landmark. Maja Lisa Engelhard’s painted pendant to the sculpture outside town is seen in the Sct. Catharinæ church, which also outside houses Per Kirkeby’s newer monument for the poet Ambrosius Stub, who lived a poor and unno­ ticed life in Ribe. Or see the works of living artists, the monumental »Mammoth tooth« by John Olsen on Odins Plads and Jørgen Haugen Sørensens »Big foot of stupid­ ity« in the roundabout in the south part of town. If you notice the size of the town, Ribe has quite many sculptures and as a whole, there are few places in Den­ mark, where there is so much cultural history represented on one spot. Even when the town was very poor, there were citizens with an eye for art and this is of benefit for us now, says the museum director Dagmar Warming, Ribe Kunstmuseum.

Die Kunst liegt darin alles mitzubekommen

Sie finden Kunst überall – im Stadtbild, im Dom, in Galerien und selbstverständlich im Ribe Kunstmuseum. Die Stadt genoß früher die Aufmerksamkeit vieler Mäzene und Fonds und dies ist jetzt von Vorteil für Kunstinteressierte. Das städtische Kunstmuseum hat wegen Renovierung zwar bis Ende des Jahres geschlossen und die Hauptwerke der imposanten Sammlung dänischer Kunst aus der Zeit 1750–1950 ist an Hirschsprungsche Sammlung in Kopenhagen verliehen. Aber das Museum lässt seine Gäste nicht im Stich. Der erste Stock des Quedens Gaard, Kaufmannshof und früheres kulturhistorisches Museum aus den 1400er Jahren inmitten der Stadt, wurde für eine Reihe von Ausstellungen zum Thema »Die Kunst in Ribe« gemietet. Die Hauptausstellung »Das Ribe der Kunst« findet über den Sommer hinweg statt, mit einer Reihe von Motiven aus Ribe, gemalt von bedeutungsvollen dänischen Künstlern. Wenige Schritte vom Museum finden Sie Klassekunst aus verschiedenen Jahrhunderten. Bemerken Sie die südliche Tür des Doms, mit alter romanischer Kunst, in Form eines Entkreuzigungsmotivs aus 1100. Anne Marie Carl-Nielsens 3 fantasievolle Bronzetüren aus dem Jahre 1904 sind aus einer ganz anderen Zeit sowie ihre Skulptur der Königin Dagmar auf der Schlossruine, die fast schon ein Wahrzeichen der Stadt geworden ist. Maja Lisa Engelhardts malerisches Pendant zur Skulptur außerhalb der Stadt können Sie an der Sct. Catharinæ Kirche bewundern, wo Sie draußen des weiteren Per Kirkebys neueres Grabmal für den Dichter Ambrosius Stub finden; er lebte ein armes und unbeachtetes Leben in Ribe. An neuerer Kunst ist außerdem John Olsens monumentaler »Mammutzahn« am Odins Plads sowie der Bildhauer Jørgen Haugen Sørensens »Großer Fuß der Dummheit« am Kreisverkehr im südlichen Teil der Stadt zu sehen. In anbetracht der Größe, hat Ribe viele Skulpturen und als ganzes findet man nur wenige Orte in Dänemark, wo so viel Kulturgeschichte an einer Stelle vorhanden ist. Sogar als die Stadt als arm galt, gab es Bürger, die ein Auge für die Kunst hatten und das kommt uns jetzt zu Gute, sagt Museumsdirektorin Dagmar Warming, Ribe Kunstmuseum.

SEE

22–23


Ribe DomkiRke Åbningstider/Öffnungszeiten/Opening hours: 01/04–30/04 ............................................. 11–16 01/05–30/06 ............................................. 10–17 01/07–15/08 .........................................10–17:30 16/08–30/09 ............................................. 10–17 01/10–31/10 ............................................. 11–16 01/11–31/03 ............................................. 11–15 Uge/Woche/Week 7, 15 & 42 ................... 10–17 Søn/So/Sun: fra/ab/from ............................ 12:00 Lukket under kirkelige handlinger. Kein Zutritt während kirchlicher Handlungen. Closed during services.

Entré/Eintritt/Entrance fee:

Kirken/Kirche/Church ....... gratis/kostenlos/free Borgertårnet/Bürgerturm/Commoner’sTower Voksne/Erwachsene/Adults.....................DKK 10 Børn/Kinder/Children 4-12 .....................DKK 5

Rundvisning/Führung/Guided tours:

Man+tor i juli og august, Mo+Do im Juli und Aug, Mon+Thu in July and Aug. 11.00 - Engelsk/Englisch/English 14.00 - Dansk/Dänisch/Danish Voksne/Erwachsene/Adults* ...................DKK 30 Børn/Kinder/Children 0-12 .....................DKK 0 *Inkl. Tårn/Turm/Tower

Vor Frue Kirke i Ribe fra det 12. årh. af Rhinsk Tufsten med senere gotiske tilføjelser og ændringer udført i teglsten. Kirkens kiosk sælger musik af Ruud Langgaard, organist ved kirken 1940-52, og musik indspillet på kirkens orgel af domorganist Birgitte Ebert. I årets løb afholdes ca. 26 koncerter. Fra tårnet storslået udsigt. Der er panoramakikkert med automat. Die Kirche „Unser lieben Frau“ in Ribe aus rheinischem Tuffstein aus dem 12. Jh. mit späteren gotischen Anbauten und Änderungen aus Backstein. Der Kirchenkiosk verkauft Musik von Ruud Langgaard, 1940-52 Organist an der Kirche, und Musikaufnahmen von der Domorganistin Birgitte Ebert, die auf der Kirchenorgel spielt. Im Laufe des Jahres werden ca. 26 Konzerte abgehalten. Großartige Aussicht vom Turm aus. Es gibt ein Panoramafernrohr mit Automat. The Church of Our Lady from the year 1200 built of Rhenish tuff stone with later Gothic changes and additions made in brick. In the small kiosk, you can buy music by Ruud Langgaard, organist from 1940-52 and music recorded on the Cathedral organ by Cathedral Organist Birgitte Ebert. During the year, 26 concerts are played. Extraordinary view from the Commoner’s Tower, where there is a coin operated panorama telescope.

Ribe Domkirke, Torvet · 6760 Ribe · Tlf. +45 75 42 06 19 · www.ribe-domkirke.dk

Sct. Catharinæ Kirke og Klostergården • Entré: Kirken: gratis. Klostergården, voksne: 5 kr. Børn u/18 år gratis. Grupperabat. Forbehold for ændringer Åbningstider: 01/05-30/09: 10-12 + 14-17 01/10-30/04: 10-12 + 14-16 Adgang til kirken og Klostergården kun såfremt der ikke er kirkelige handlinger. Eintritt: Kirche: frei Klosterrundgang, Erwachsene: Dkk 5 kr. Kinder u. 18: frei Gruppenrabatt. Änderungen vorbehalten Öffnungszeiten: 01/05-30/09: 10-12 + 14-17 01/10-30/04: 10-12 + 14-16 Während kirchlicher Handlungen kein Zutritt zu Kirche und Klosterrundgang. Entrance fee: Church: free. Cloister Garden, adults Dkk: 5 kr. Children u. 18: free. Group discount. Subject to change Opening hours: 01/05-30/09: 10-12 + 14-17 01/10-30/04: 10-12 + 14-16 Access to church and yard only when services are not in progress.

Sct. Catharinæ Plads, 6760 Ribe, Kirken: Tlf. +45 75 42 05 34 www.sct-catharinae.dk, Ribe Kloster: www.ribekloster.dk

Galleriet rummer kvalitetskunst i form af permanente udstillinger med Erik Bøghs malerier og Susanne Boghs tasker samt skulpturer, fotos og keramik. Desuden særudstillinger inden for alle kunstformer. Onsdag, torsdag, fredag 11.00–16.00, lørdag og søndag 13.00–16.00 Die Galerie bietet Qualitätskunst in Form von Dauerausstellungen von Erik Bøghs Gemälden und Susanne Boghs Taschen sowie Skulpturen und Kunsthandwerk. Außerdem Sonderausstellungen in allen Kunstformen. Mitt., Don., Frei. 11.00–16.00 Sams. und Sonn. 13.00–16.00 The gallery is rich in quality art in the form of exhibitions with Erik Bøgh’s paintings and Susanne Bogh’s handbags plus sculptures and handicrafts. Special exhibitions featuring other art forms. Wed., Thur., Fri. 11.00–16.00 Sat. and Sun. 13.00–16.00

Galleri Bogh & Bøgh Farupvej 10 G afdeling Zeus, 6760 Ribe Tlf. +45 26 67 24 80 www.erikboegh.dk

Se akvareller hos Mille og Erik Stuhr Tir.–fre./Di.–Fr./Tue.–Fri.: 11.00–17.00 Lør.–søn./Sa.–so./Sat.–sun.: Efter aftale / Nach Absprache / By appointment Brochure og kørselsvejledning på Ribe Turistbureau / Prospekt und Wegbeschreibung erhalten Sie im Fremdenverkehrsamt / Brochure and route map available at Ribe Tourist Office.

Hillerupvej 32 · Farup Kirkeby · DK-6760 Ribe · Tlf. +45 76 88 01 06

www.galleri-stuhr.dk


RIBES VIKINGER

MUSEUM FOR VIKINGETID OG MIDDELALDER DK: Oplev vikingetidens og middelalderens Ribe. Mange tusinde fund fra arkæologiske udgravninger fortæller byens spændende historie fra år 700 til år 1700. Stå ved markedspladsen i april år 800. Gå ned i et rekonstrueret vikingeskib eller oplev et hjørne af Ribe i september år 1500. Se videofilm, grav i den arkæologiske sandkasse, leg og lær i middelalderrummet „Kristine og Rolf“.

D: Erleben Sie das Ribe der Wikingerzeit und des Mittelalters. Tausende von Funden aus den archäeologischen Ausgrabungen erzählen die interessante Geschichte der Stadt im Zeitraum von 700 bis 1700 wieder.

GB: Experience the Viking era and the Middel Age. Thousands of artifacts found during archaeological excavations tell the interesting history of Ribe from the year 700 to the year 1700.

Betreten Sie den Marktplatz aus dem April des Jahres 800. Steigen Sie in ein rekonstruiertes Wikingerschiff oder erleben Sie Ribe im September 1500.

Walk around in the marketplace in the year 800 on a sunny April day. Step into a reconstructed Viking Ship or stand on a corner of Ribe on a clear September day in the year 1500.

Videofilm, grab im archäologischen Sandkasten, besuch das Spiel- und Lernraum und die Mittelalterkinder ”Kristine und Rolf”.

Video film, excavate in the archaeological sandpit, visit the learn and playroom about the medieval children “Kristine and Rolf”.

RIBE 1300 ÅR I 2010 fejrer Ribe 1300 års fødselsdag. Besøg særudstillingen „Hvorfor Ribe?“ og se også ny videofilm om Ribes vikingetid.

STADTJUBILÄUM IM JAHRE 2010

Besuchen Sie die Sonderausstellung ”Warum Ribe?” und schauen Sie den neuen Videofilm ”die Wikingerzeit Ribes“ an.

TOWN JUBILEE IN 2010

Visit the special exhibition ”Why Ribe?” and watch the new film ”the Viking Age of Ribe”.

ÅBNINGSTIDER / ÖFFNUNGSZEITEN / OPENING HOURS 1/4–30/6: 10:00–16:00 1/7–31/8: 10:00–18:00, Onsdag / Mittwoch / Wednesday 10–21 1/9–31/10: 10:00–16:00 1/11–31/3: 10:00–16:00, Mandag lukket / Montags geschlossen / Monday closed. 24–25–26/12+31/12–1/1: Lukket / Geschlossen / Closed

MUSEUMSBUTIK Museet Ribes Vikinger, Odins Plads, Ribe - www.ribesvikinger.dk

SEE 25


www.ribevikingecenter.dk

ribe vikingecenter Rejs 1300 år tilbage i tiden til dengang Vikingerne herskede i Ribe. På Ribe VikingeCenter er der ingen glas mellem dig og oplevelserne, fordi her er historien virkeligheden, og du er en del af den!

Take a journey 1300 years back in time, when the Vikings ruled Ribe. In Ribe VikingeCenter there is no glass to separate you from the adventures, because history is real and you are part of it!

Kæmpe jubilæumsprogram 2010 med masser af aktiviteter. Kom og vær med! Great anniversary program in 2010 with many activities. Come and join us! Grosses Jubiläumsprogamme 2010 mit vielen Aktivitäten. Seien Sie dabei!

Reisen Sie 1300 Jahre zurück in der Zeit, als die Wikinger Ribe regierten. Im Ribe VikingeCenter gibt es kein Glas zwischen Ihnen und den Erlebnissen, denn hier ist Geschichte Wirklichkeit und Sie sind Teil davon!

Danmarks største vikingemarked

Forrygende, autentisk stemning! 01.05. – 09.05. 2010

The biggest Viking market in Denmark Excellent, authentic atmosphere! 01.05. – 09.05. 2010

Der größte Wikingermarkt Dänemarks Einmalige, authentische Stimmung! 01.05. – 09.05. 2010

Ribe VikingeCenter Lustrupvej 4 6760 Ribe Tel. +45 75 41 16 11

Åbent – Open – Geöffnet 01.05. – 27.06. ma–fr / Mon–Fri / Mo–Fr 28.06. – 29.08. ma–sø / Mon–Sun / Mo–So 30.08. – 22.10. ma–fr / Mon–Fri / Mo–Fr

10.00–15.30 11.00–17.00 10.00–15.30

Entré – Admission – Eintritt Voksen / Adult / Erwachsener Barn / Child / Kind

DKK 80 DKK 40


Besøg Sagi Art – En verden af eventyr Visit Sagi Art – A world of fairytales Sagi Art – v/Inge Sagischefsky Nielsen Sønderportsgade 8 – 6760 Ribe – Denmark Sagi’s hus i Ribe, galleri og butik

www.Sagi.dk

Tel.: (+45) 75 42 11 58

Ribe Kunstmuseums smukke fredede bygning er under renovering og derfor lukket indtil slutningen af 2010. I stedet viser kunstmuseet en række udstillinger i de spændende rum på Quedens Gaard. Das schöne denkmalgeschütztes Ribe Kunstmuseum wird gerade renoviert und ist deshalb bis Ende 2010 geschlossen. Statt dessen wird eine Reihe von Ausstellungen in den schönen Räumen des Quedens Gaard zu sehen sein.

RIBE KUNST MUSEUM

The beautiful and protected Ribe Kunstmuseum is being renovated at the moment and is closed for the rest of 2010. Instead, a number of exhibitions take place in the lovely rooms of Quedens Gaard.

Sagi’s house in Ribe, gallery and shop

Ribe Kunstmuseums midlertidige adresse Übergangsadresse temporary address: Quedens Gaard Sortebrødregade 1 6760 Ribe

Keramiker

Sten Børsting Besøg efter aftale Gravsgade 34 6769 Ribe + 45 75 42 38 64 www.stenborsting.dk stenborsting@stenborsting.dk

Bunger keramik

www.ribe-kunstmuseum.dk

Åben hele året/ Ganzjährig geöffnet/ Open year round

Hos Bunger keramik har du mulighed for at se pottemageren arbejde og nyde den spændende og kreative atmosfære. jeg fremstiller smukke brugsgenstande i moderne former og farver samt spændende unikaer. Anderledes keramik med et meget personligt udtryk. Bei Bunger Keramik können Sie die Töpferin bei Ihrer Interessanten, kreativen Arbeit zuschauen. Ich stelle schöne Gebrauchsgegenstände her; in modernen Formen und Farben sowie interessante Unikate. Andersartige Keramik mit einem sehr persönlichen Ausdruck. With Bunger Pottery it is possible to watch the potter and observe the exiting and creative process of making pottery. I make pretty pottery for daily use in modern forms and colours as well as interesting unique things. Distinctive pottery with a very personal expression.

Bunger keramik

Starupvej 6, 6753 Agerbæk. Tlf. +4575196567

Man–tors/ Mo–Do/Mon–Thu 10–17.30 Fre/Fr/Fri 10–13.00 Søn/So/Sun 10–14.00 (KUN: palmesøndag, november og december)

www.bungerkeramik.dk

SEE 27


Ture på bestilling

Ribe Turistbureau har et team af entusiastiske guider, som året rundt kan bestilles til guidede ture i Ribe og omegn. Der er flere temaer at vælge imellem: Ribes historie, Ribe Domkirke, Sct. Catharinæ Kirke og Kloster, berømte ripensere som f.eks. Brorson og Jacob A. Riis samt ”Marsk og dige nær Ribe”. Vi skræddersyr også gerne ture efter ønske. Turene gennemføres på dansk, tysk og engelsk. Priseksempel: 1 1/2 times rundvisning i Ribes gamle bydel og Ribe Domkirke DKK 650. Max. 30 personer pr. guide.

Booked tours

Ribe Tourist Office has a team of enthusiastic tour guides that can be booked year-round for guided tours in Ribe and environs. Choose among the themes: Ribe’s history, Ribe Cathedral, St. Catharinae Church and Cloister Yard, “Marsh and Dike near Ribe”, and famous local personages such as Hans A. Brorson and Jacob A. Riis. Tours can also be custom-tailored. Languages spoken: Danish, German and English. Price example: 1 1/2 hour tour of the old town centre and Ribe Cathedral, DKK 650. Party of max. 30 per guide.

Führungen auf Vorbestellung

Das Fremdenverkehrsamt Ribe verfügt über ein Team von enthusiastischen Fremdenführern, die das ganze Jahr über für geführte Touren in Ribe und Umgebung bestellt werden können. Es kann zwischen mehreren Themen gewählt werden: Ribes Geschichte, Dom zu Ribe, St.-Catharinae-Kirche und -Kloster, berühmte Riber wie z. B. H. A. Brorson und Jacob A. Riis sowie „Marsch und Deiche in der Nähe von Ribe“. Wir stellen auch gerne maßgeschneiderte Touren entsprechend Ihren Wünschen zusammen. Die Touren werden auf Dänisch, Deutsch und Englisch durchgeführt. Preisbeispiel: 1,5-stündige Führung durch die Altstadt und den Dom zu Ribe, DKK 650. Gruppen von max. 30 Teilnehmern pro Stadtführer.

28 SEE

Tag med guide rundt i Ribe

Guided tours in Ribe Geführter Stadtrundgang durch Ribe Offentlige byvandringer inkl. Ribe Domkirke

Tag med på rundvisning i Ribes gamle bydel. Turen starter kl. 11.30 fra Ribe Turistbureau, varer ca. 1 ½ time og inkluderer et besøg i Ribe Domkirke. Guiden fortæller på dansk og tysk og billetter købes på Ribe Turistbureau. Gratis billedjagtmateriale til børnene.

Public town walks incl. Ribe Cathedral

Join a public town walk through the medieval town centre in Ribe. The tour lasts an hour and a half and starts at 11.30 from Ribe Tourist Office. The tour is conducted in Danish and German and includes a visit to Ribe Cathedral. Please purchase tickets at Ribe Tourist Office. Free picturehunt material for the children.

Öffentliche Stadtwanderungen inkl. Dom zu Ribe

Machen Sie eine Führung durch die Altstadt mit. Die Führung beginnt 11.30 Uhr am Fremdenverkehrsamt, dauert ca. 1,5 Stunden und schließt einen Besuch im Dom zu Ribe mit ein. Der Stadtführer erzählt auf Dänisch und Deutsch. Kartenverkauf im Fremdenverkehrsamt Ribe. Kostenloses Bilderjagd-Material für die Kinder. Juli–august + uge 7 og 42 Mandag til fredag 11.30–13.00 July–August + weeks 7 and 42 Monday till Friday 11.30–13.00 Juli–August + KW 7 und 42 Montag bis Freitag 11.30–13.00 29/3–28/6 + 6/9–25/10 (ikke/not/nicht 5/4 + 24/5) Mandage/Mondays/Montags 11.30–13.00 Sprog / Language / Sprache Dansk/tysk, Danish/German, Dänisch/Deutch Pris / Price / Preis Voksne/Adults/Erwachsene: DKK 60. Børn/Children/Kinder u/12: Gratis/frei/free RibePas / RibeCard / RibePass 20% rabat, 20% discount, 20% Ermässigung

Bestilling / Booking / Bestellung Ribe Turistbureau tel. +45 75 42 15 00 www.visitribe.dk info@visitribe.dk

børn fra 7 år. Guidede ture for 7 years. children, from Guided walks for er ab 7 Jahre. nd Ki Führungen für h esday / Mittwoc –15.00 Onsdag / Wedn .00 + 28/7.............13 7/7 + 14/7 + 21/7 KK 75,00 eis......................D Pris / Price / Pr


RIBE BRYGHUS

Ribe Bryghus er beliggende i et historisk og nænsomt renoveret gårdmiljø nær Domkirken. Der brygges på et smukt engelsk ale-brygværk, der passer til de historiske omgivelser i Danmarks ældste by. Der brygges 800 liter øl ad gangen, og der er tale om håndværk fra start til slut. Øllet brygges efter engelske ale-traditioner - dvs. der tilføres ikke kunstig kulsyre til øllet. Bryghuset brygger øl af høj kvalitet til alle ølelskere. Det er muligt at følge brygprocessen og nyde duften fra malt og humle. De tre bryggere fortæller gerne om øllet og bryghuset. Øllet kan købes på flaske i bryghuset, eller hos mange af byens handlende - eller nyd den friske bryg på byens udskænkningssteder.

RIBE BRAUHAUS

Das Brauhaus braut für alle Bierliebhaber Bier von hoher Qualität. Es ist möglich, den Brauprozess mitzuverfolgen und den Duft von Malz und Hopfen zu genießen. Die drei Brauer erzählen gerne über das Bier und das Brauhaus. Das Bier kann in Flaschen im Brauhaus gekauft werden oder bei vielen Händlern der Stadt - oder aber Sie genießen das frische Bräu in den Schänken der Stadt. Das Ribe Bryghus ist in einer historischen und behutsam renovierten Hofanlage nahe dem Dom gelegen. Hier wird in einem schönen englischen Ale-Brauwerk gebraut, das zur historischen Umgebung in Dänemarks ältester Stadt passt. Es werden 800 Liter Bier auf einmal gebraut, und es handelt sich von Anfang bis Ende um Handwerk. Das Bier wird nach englischen Ale-Traditionen gebraut - d. h. dem Bier wird keine Kohlensäure künstlich beigesetzt.

RIBE BREWERY

Ribe Brewery is located in a historic and carefully renovated courtyard environment near the Cathedral. We brew using a beautiful English alebrewing vat that fi ts the historic surroundings in Denmark’s oldest town. We brew 800 litre of beer at a time, and it is genuine craftsmanship from start to finish. The beer is brewed according to English ale traditions, i.e., artificial carbon dioxide is not added to the beer. High quality beer for all beer lovers. It is possible to follow the brewing process and to savour the aroma of malt and hops. The three brewers will be glad to tell you about the beer and the brewery. The bottled beer can be bought at the brewery, at many fi ne shops, or you can enjoy the fresh brew at the various pubs in Ribe.

åBnInGSTId/ÖffnUnGSzEIT/opEn:

Lørdag kl. 10-14 hele året. Derudover åbent, når der arbejdes i bryggeriet. Kig forbi - følg duften. Samstag 10-14 Uhr das ganze Jahr über. Außerdem geöffnet, wenn in der Brauerei gearbeitet wird. Schauen Sie vorbei - folgen Sie dem Duft. All year: Saturday 10-14. Also open when the brewers are working. Please, feel free to pop in!

RIBE BRYGHUS SkolEGAdE 4B, GåRdEn, 6760 RIBE, Tlf. +45 40 43 17 12

Det gamle Rådhus og Rådhussamlingen DK: Ribes gamle rådhus er opført før 1496. Fra 1708 anvendt som byens rådhus, hvor der ind til 2007 blev holdt byrådsmøder. I den gamle Borgersal hænger en samling portrætter af 16-1900-årenes lens- og amtsmænd. Det tidligere gældsfængsel er nu indrettet til et museum for Ribes bystyre samt lov og ret. Der fortælles om rådhuse, byporte og handel. Her kan man se byens segl, normalmål, drikkebæger, lovbog, morgenstjerner, bøddelsværd, tommelskruer m.m. Entré: voksne DKK 15, børn u/18 år gratis. Grupperabat v. min. 15 pers. Forbehold for ændringer. Vielser på Det gamle Rådhus I disse romantiske rammer foregår de borgerlige vielser. Vielserne foregår så vidt muligt på brudeparrenes præmisser, dvs. der er tid til fotografering, udveksling af ringe og andre specielle ønsker. Vielsesceremonier foregår på en højtidelig måde, som samtidig er afslappet. Vielserne foregår på dansk, tysk eller engelsk torsdage, fredage og lørdage formiddage. Vores service i forbindelse med hvilke dokumenter, der skal bruges, udfyldelsen af dokumenterne og gennemførelse af selve vielsen er præget af venlighed, hjælpsomhed, konsekvens, hurtighed og faglighed. Nærmere information om vielser fås på Vielseskontoret, Giørtz Plads, 6760 Ribe, Tel. +45 76 16 89 00

WWW.RIBEBRYGHUS.dk von Støckens Plads, 6760 Ribe, Tel. +45 76 16 88 10

D: Ribes Altes Rathaus wurde vor 1496 errichtet. Ab 1708 als Rathaus der Stadt verwendet, wo bis 2007 Stadtratssitzungen abgehalten wurden. Im alten Bürgersaal hängt eine Sammlung von Porträts der Lehns- und Amtsratsmänner vom 17. bis 20. Jh. Das ehemalige Schuldgefängnis beherbergt heute ein Museum über Gesetz und Recht in Ribe. Es wird von Rathäusern, Stadttoren und Handel berichtet. Hier kann man Stadtsiegel, Normalmaße, Trinkbecher, Gesetzbuch, Morgensterne, Richtschwert, Daumenschrauben u. a. m. sehen.

GB: Ribe’s old Town Hall was built before 1496, and has been used as the town’s city hall from 1708 until 2006, when the last town councillor meeting was held. On the walls in old Commoner’s hall hang a collection of portraits of vassals and councillors from 1600-1900. The former debtor’s prison has been converted to a museum about the laws and statutes in Ribe. Stories are told about town halls, town gates and commerce. Here, you can see the town’s seal, standard dimensions, drinking cup, law book, and spiked mace, thumb screws and more.

Eintritt: Erwachsene DKK 15, Kinder unter 18 Jahre frei. Gruppenermäßigung ab 15 Pers. Änderungen vorbehalten.

Entrance fee: Adults DKK 15, children under 18 free. Group discount when min. 15 adults. Subject to changes.

Trauungen im Alten Rathaus In diesemromantischen Rahmen fi nden die Standesamtlichen Trauungen statt. Die Trauungen werden so weit wie möglich nach den eigenen Vorstellungen der Brautpaare gestaltet, d.h. es ist Zeit zum Fotografi eren, für den Ringtausch und andere spezielle Wünsche. Die Trauung verläuft auf eine feierliche Art, die gleichzeitig locker ist. Trauungen werden donnerstags, freitags und samstags vormittags auf Dänisch, Deutsch oder Englisch vorgenommen. Unser Service in Verbindung mit Fragen zu den benötigten Unterlagen, dem Ausfüllen der Unterlagen und der Durchführung der eigentlichen Trauung ist von Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Konsequenz, Schnelligkeit und Fachkenntnis gekennzeichnet.

Wedding Ceremonies at the Old Town Hall In these romantic surroundings, civil wedding ceremonies take place. In so far as possible, the ceremonies are performed on the bridal couple’s premises: there is time for taking pictures, exchanging rings and other special wishes. The wedding ceremony is formal, yet relaxed and celebratory. The ceremonies are performed in Danish, German or English on Thursday, Friday and Saturday mornings. Our service, from what documents are needed and how to fi ll them out, to the wedding ceremony itself is characterised by friendly, consistent and helpful professionalism.

Weitere Auskünkfte zu Trauungen sind im Standesamt erhältlich, Giørtz Plads, DK 6760 Ribe, Tel. +45 76 16 89 00

More information at the Municipal Office for Marriage Licences, Giørtz Plads, DK 6760 Ribe, Tel. +45 76 16 89 00

Åbningstider/ Öffnungsszeiten/ Opening hours 15/05–31/05: man–fre/ Mo–Fr/ Mon–Fri ....................13–15

01/06–31/08: man–søn/ Mo–So/ Mon–Sun .................13–15 01/09–15/09: man–fre/ Mo–Fr/ Mon–Fri ....................13–15

SEE 29


For millioner af fugle er Vadehavet en vigtig brik i den østatlantiske trækrute. For millions of birds, the Wadden Sea is an important place in the east Atlantic migration route. Für Millionen von Vögeln ist das Wattenmeer ein wichtiger Punkt in der ostatlantischen Zugroute.

Nationalpark Vadehavet TEXT:

Frede Madsen

Oplev Danmarks nye nationalpark

Hver gang vandet trækker sig tilbage fra det meste af det lavvandede hav ud for den sydvestlige del af Jylland, åbner en stor spiserestaurant. De faste gæster er mindst 12 millioner fugle, der kan tage for sig af et bredt og tilsyneladende uudtømmeligt menukort: Alger, krebs, dyndsnegle, børsteorme og muslinger af mange arter. Dette dynamiske landskab, hvor en milliard kubikmeter vand fire gange i døgnet flytter sig, kan du komme tæt på. Vadehavets ca. 900 km2 indvies i 2010 som en af Danmarks fem nationalparker, og det åbner nye muligheder for natur- og kulturoplevelser. Har du oplevet tidevandets puls med strøm, sand og mudder i et dramatisk samspil, vil du næppe glemme det igen. Stilheden, foranderligheden og det uendelige landskab vil sætte sig som et stærkt minde, og du vil forstå, hvorfor det unikke naturområde er kandidat til at blive anerkendt som UNESCO’s verdensnaturarv. Hele den danske vadehavsregion står sammen om at skabe ny udvikling i et område, hvor 175.000 indbyggere lever deres liv tæt på naturværdierne. Vadehavet er en del af deres identitet, og de føler ejerskab over et naturområde uden sidestykke i Danmark. Fugle på træk helt fra Sydafrika – for eksempel islandske ryler, kobbersnepper og stenvendere – bruger efter en mellemlanding i Vestafrika vaderne som næste stop, inden de mætte flyver videre mod Canada eller Nordsibirien. Og de tager for sig af retterne. I et par vintermåneder fortærer hver af 60.000–70.000 strandskader 300 hjertemuslinger i døgnet, i alt op mod 210 millioner under deres ophold. Der er flere, hvor de kom fra. Vadehavet skal opleves. Hvis du tager med på en af vore ture, vil det være en øjenåbner af format. Det er storslået og fascinerende med alle de fugle og sæler og et landskab i evig forandring, siger lederen af Vadehavscentret, Klaus Melbye.

Experience Denmark’s new National Park

Every time, the water withdraws from most of the low sea in the southwestern part of Jutland, a great restau­ rant reweils itself. The regular guests are at least 12 mil­ lion birds, ready to eat from the rich menu: algae, cray­ fish, snails, worms and all sorts of mussels. You can experience this dynamic landscape, where bil­ lions of cubic meters of water move four times a day. About 900 km2 of Wadden Sea is 2010 inaugurated as one of Denmark’s five national parks, with new nature and culture adventures. Once you have experienced the pulse of the tides with stream, sand and mud in dramatic interaction, you will never forget it. The silence, change and the infinite land­ scape is a strong memory and you will come to see, why this unique nature area is a candidate for UNESCO’s world nature heritage. The entire Danish Wadden Sea area is cooperating in

developing an area, where 175.000 people live their lives close to nature and its values. The Wadden Sea is part of their identity and they feel some kind of ownership of a unique nature area in Denmark. Migratory birds from South Africa – e.g. the Icelandic stints, brambling and turnstones – use the mudflats for a rest on their way from West Africa before flying on to Canada or Northern Siberia, filled up. And they do eat. In a couple of winter months, each of the 60.000–70.000 oystercatchers eat 300 cockles a day, all together about 210 millions during their stay. And there are more, where they came from. The Wadden Sea must be experienced. Join us on one of our tours and see for yourself. It is magnificent and fascinating with so many birds and seals and an everchanging landscape, says the director of Vadehavscen­ tret, Klaus Melbye.

Erleben Sie Dänemarks neuen Nationalpark

Jedes Mal, wenn sich das Wasser im flachen Teil von der südwestlichen Nordsee zurückzieht, präsentiert sich eine riesige Speisekammer. Die festen Besucher sind mindestens 12 Millionen Vögel, die sich an unendlichen Leckereien erfreuen können: Algen, Krebse, Schnecken, Würmer und vielerlei Muscheln. Die dynamische Landschaft, wo sich eine Milliarde Kubikmeter Wasser 4 Mal am Tag bewegt, lässt sich aus nächster Nähe erleben. Das ca. 900 km2 große Wattenmeer wird 2010 als eine der 5 dänischen Nationalparks eingeweiht und bietet somit neue Natur- und Kulturerlebnisse. Wenn man erstmal die Gezeiten erlebt hat – mit Strömungen, Sand und Schlick, vergisst man es kaum wieder. Die Stille, die Veränderlichkeit und die unendliche Landschaft bleiben als starke Erinnerung und führen vor Augen, warum dieses einmalige Naturgebiet mögliches UNESCO Weltnaturerbe ist. Die gesamte dänische Wattenmeerregion entwickelt zusammen ein Gebiet, in dem 175.000 Einwohner ihr Leben im Einklang mit der Natur leben. Das Wattenmeer ist ein Teil der Identität und man fühlt sich hier wie sonst nirgends in Dänemark Teil des Gebietes. Zugvögel ganz aus Südafrika – z. B. isländische Strandläufer, Bergfinken und Steinwälzer – nutzen nach einer Zwischenlandung in Westafrika das Watt als Stop, bevor es weiter nach Kanada oder Nordsibirien geht. Und es wird gefuttert. Über einige Wintermonate verzehrt jede der 60.000–70.000 Austernfischer 300 Herzmuscheln am Tag, insgesamt etwa 210 Millionen bei einem Stop. Und es gibt noch reichlich davon. Das Wattenmeer muss man erleben. Nehmen Sie an einer unserer Touren teil, und lassen Sie sich überraschen. Die vielen Vögel und Seehunde und eine sich ewig ändernde Natur, – großartig und faszinierend, sagt der Leiter des Vadehavscentret, Klaus Melbye.

www.vadehavscentret.dk www.sns.dk


SEE

30–31


To gange i døgnet afskærer tidevandet al trafik mellem Mandø og fastlandet. Twice a day, the tide cuts off all traffic between the island Mandø and the main land. Zweimal am Tag wird jeder Verkehr zwischen Mandø und dem Festland abgeschnitten.

TEXT:

Frede Madsen

Pearl of the Wadden Sea Perle des Wattenmeeres

Vadehavets perle Mandø går lige i sjælen

Øen har sin helt egen døgnrytme, som også præger de efterhånden under 40 fastboende. Selv om den nærmeste by, Vester Vedsted, kun er 11 kilometer væk, er der mentalt en længere afstand for øens venlige og stolte indbyggere. Du vil også føle dig i en helt anden verden, når du besøger vadehavsøen. Hvis du benytter en af traktorbusserne de seks kilometer over vaderne, mærker du straks, at der er højt til himlen og masser af frisk luft. Stilheden, uendeligheden og den høje himmel over det flade land går lige i sjælen. Mandø er sit eget lille paradis. Man bliver altid i godt humør af at komme til øen, siger sognepræst i Vester Vedsted og Mandø Sogne, Uffe Vestergaard Pedersen. Han færdiggjorde i 2009 en bog om Mandø Kirke, hvis historie er præget af naturens til tider voldsomme luner. Stormfloder tog øens to første kirker i 1500- og 1600-tallet, og belært af fortiden er den nuværende, hvidkalkede kirke fra 1639 bygget på øens højeste punkt. Byen er nu beskyttet af et havdige, så Mandø-boerne kan imødese elementernes rasen uden at frygte for deres eget og dyrenes liv. Men stadig står to kister på kirkens loft,

Mandø gets to you

The island has its own daily rhythm, which also affects the 40 residents. Even though, the nearest town, Vester Vedsted, is only located 11 kilometers away, the men­ tal distance is longer for the friendly and proud inhabit­ ants of the island. You will also feel like in another world, when visiting the Wadden Sea Island. If you take one of the tractor busses 6 kilometers across the mudflats, you will feel how far the sky is and enjoy the fresh air. The silence, the infinite and the high skies over the flat land gets to you. Mandø is a small paradise. You always get cheery when visiting the island, says the pastor of Vester Vedsted and Mandø, Uffe Vestergaard Pedersen. In 2009, he finished a book on the church of Mandø, with a history characterized by the occasional rough moods of nature. Floods destroyed the first two churches in the 1500 and 1600, and upon that experience, the current church from 1639 was built on the highest point of the island. The village is protected by a dyke, so the Mandø residents don’t have to fear for their lives and those of their animals, when the elements rage. Nevertheless, two coffins are placed on the attic of the church, in case of a

Mandø geht in die Seele

Die Insel hat ihren eigenen Tagesrhytmus, der das Leben der 40 Insulaner prägt. Obwohl das nächste Dorf, Vester Vedsted, nur 11 Kilometer weit weg liegt, ist der mentale Abstand groß für die freundlichen und stolzen Inselbewohner. Auch Sie werden sich bei einem Besuch auf der Wattenmeerinsel in einer anderen Welt fühlen. Wenn Sie einer der Traktorbusse über 6 Km Watt nehmen, merken Sie sofort, wie weit der Himmel ist und genießen die frische Luft. Die Stille, die Unendlichkeit und der hohe Himmel über das flache Land gehen direkt in die Seele. Mandø ist ein kleines Paradies. Man wird immer fröhlich, wenn man die Insel besucht, sagt der Pfarrer der Gemeinden Vester Vedsted und Mandø, Uffe Vester­ gaard Pedersen. Er schrieb 2009 ein Buch über die Kirche von Mandø, dessen Geschichte von den gewaltigen Launen der Natur geprägt ist. Sturmfluten zerstörten die ersten 2 Kirchen der Insel in den Jahren 1500 – 1600 und aufgrund dieser Erfahrungen, wurde die jetzige Kirche 1639 auf dem höchsten Punkt der Insel erbaut. Das Dorf wird von einem Deich geschützt, damit die Insulaner das Rasen


www.visitribe.dk som kan bruges ved dødsfald, når tidevandet afskærer øen fra fastlandet i dagevis. Du kan vælge at køre i egen bil til Mandø, og øen er så overkommelig at færdes på, at du kommer langt på gåben eller en lejet cykel. Farvede pæle markerer en række ruter, hvor naturen og fuglelivet generøst viser sig frem, og fårene græsser på digerne. Sandbanken Koresand sydvest for øen er i sig selv en tur værd. Den foregår med traktorvogntoget Sælen, der giver mulighed for at finde rav, tage en dukkert i Vesterhavet og se på sæler. Der er flere muligheder for at overnatte. På Mandø Centret, på Mandø Kro, på Mandø Camping og på det nye Bed & Breakfast Mandø med seks lejligheder. For århundreder tilbage var øens hovederhverv skibsfart, i hvert fald for mændene, og kvinderne tog sig af landbruget. I takt med affolkningen af Mandø, vokser turismens betydning.

death while being cut off from the main land for days. It is further possible to take your own car to Mandø, and it is easy to get around the island by foot or a rented bike. Marked trails lead pass impressive nature and bird life, while sheep graze on the dykes. The sand bank Koresand, South West of the island is worth a trip as well. Take the tractor wagon Sælen, and find amber or go for a swim in the North Sea and watch seals. There are many ways to accommodate. In the Mandø Centret, the inn Mandø Kro, on Mandø Camping and the Bed & Breakfast Mandø with 6 apartments. Centu­ ries ago, the main industry on the island was shipping, for the male residents, while the women took care of the farming. Due to the depopulation of Mandø, tourism has become important.

der Elemente ohne Angst für das eigene Leben und das der Tiere annehmen können. Trotzdem stehen auf dem Dachboden der Kirche 2 Särge, die bei Todesfall genutzt werden können, wenn die Insel tagelang vom Festland abgeschnitten ist. Sie gelangen auch mit dem eigenen Auto nach Mandø, allerdings ist die Insel so klein, daß sie auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad gut zu erkunden ist. Markierte Wege führen durch herrliche Natur mit einem reichen Vogelleben und auf den Deichen grasen die Schafe. Die Sandbank Koresand südwestlich der Insel ist auch einen Besuch wert. Mit dem Traktorwagenzug Sælen, besteht die Möglichkeit hier Bernstein zu finden, in der Nordsee baden zu gehen und Seehunde zu beobachten. Es gibt mehrere Übernachtungsmöglichkeiten. Im Mandø Centret, im Gasthaus Mandø Kro, auf Mandø Camping und im neuen Bed & Breakfast Mandø mit 6 Wohnungen. For Hunderten von Jahren war Schiffahrt das Hauptgewerbe der Insel, zumindest bei den männlichen Einwohnern, die Frauen waren in der Landwirtschaft beschäftigt. Mit der Entvölkerung Mandøs nimmt die Bedeutung des Tourismus’ zu.

SEE

32–33


TEXT:

Frede Madsen

Wild raw products Wilde Rohprodukte

Vilde r책varer


Vadehavet og marsken er storleverandør af udsøgte smagsoplevelser. The Wadden Sea and the marsh are great suppliers of exquisite taste adventures. Das Wattenmeer und die Marsch sind Großlieferanten an exquisiten Geschmackserlebnissen.

Tv-kokken har smag for marsken

Lam og stude fra marsken, østers fra vaderne mellem Mandø og fastlandet og så salturten kveller, der høstes og sælges til gourmetrestauranter. Vadehavets sprøde asparges kaldes den. Ikke underligt, at den kendte gastronom, Claus Meyer, havde svært ved at stå for at henlægge den danske udgave af den internationale tv-serie, Perfect Day, til Ribe-området. Med sit tv-hold boltrede han sig med at lave mad af lokale råvarer på vaden, på Ribe VikingeCenter, i midtbyen og på Hovedengen. Ribe er en helt ualmindelig smuk by med en vidunderlig bygningsmasse, vand overalt og en særlig ro. Vi manglede i de første programmer at beskæftige os med vikingetiden, og så havde jeg længe ønsket at samle østers i Vadehavet, siger Claus Meyer. Hvor andre rejser for at se museer og andre attraktioner, tager Claus Meyer rundt i verden for at få smagsoplevelser. Dem fandt han i rigt mål ved Vadehavet – og oveni bjergtagende naturoplevelser. Det er fascinerende at stå ude midt på vaden og smage østers. Den smag, Gud har skabt, er nu en gang langt større end den, vi kokke skaber, siger Claus Meyer. Perfect Day er et rejse-, madlavnings- og livsstilskoncept, som præsenterer Danmark, Norge, Sverige og Finland for et internationalt publikum. Målet er at skabe interesse for det nordiske køkken og dets mangfoldighed, og midlet er smukke billeder, kulturelle indslag, spændende historier og naturligvis lokale råvarer. Serien er en videreudvikling af serien New Scandinavian Cooking, der er vist i over 100 lande siden 2002, og i den nye sæson er Ribe ene om at repræsentere Danmark i den internordiske programserie. Claus Meyers besøg i Ribe-området ventes at give seere i mange lande yderligere smag for Ribe og vadehavsområdet, når Perfect Day-sæsonens nye afsnit sendes i løbet af 2010. Jeg rejser selv gerne derhen, hvor der er noget skønt at spise, og jeg tror ikke, jeg er den eneste, siger Claus Meyer.

The TV chef likes the marsh

Lambs and ox from the marsh, oysters from the wades between Mandø and the main land and the salty herb »kveller«, harvested and sold to gourmet restaurants. Also called the crisp asparagus of the Wadden Sea. Understandable, that the famous Danish gastronome, Claus Meyer, couldn’t resist laying the Danish version of the international TV series, Perfect Day, to the Ribe area. With his TV team, he cooked with local products on the wades, at Ribe VikingeCenter, in the town centre and on the Hovedengen. Ribe is an extraordinary town, with wonderful buildings, water and a special tranquility. During the first season we needed to look at the Viking Age and I have wanted to go oyster hunting in the Wadden Sea for a long time, says Claus Meyer. Where others travel to visit museums and other sights, Claus Meyer travels the world for taste adventures. And he found plenty at the Wadden Sea – and further some breathtaking nature experiences. It is fascinating to stand in the Wadden Sea and taste oys­ ters. God created this taste, which is so much better than what chef’s can create, Claus Meyer says. Perfect Day is a travel, cooking and life style concept, presenting Denmark, Norway, Sweden and Finland to an international audience. The goal is to create interest for the nordic kitchen and its variety, done with great pic­ tures, cultural input, interesting stories and of course local products. The series has developed from the series New Scandinavian Cooking, broadcasted in over 100 countries since 2002 and in the new season, Ribe is the only Danish destination. Claus Meyer’s visit to the Ribe area is expected to make viewers in many countries wanting to visit Ribe and the Wadden Sea area, when the new episodes of Perfect Day are broadcasted throughout 2010. I myself like to go places with great food and I think I am not the only one, Claus Meyer says.

Der Fernsehkoch mag die Marsch

Lämmer und Jungochsen aus der Marsch, Austern aus dem Wattenmeer zwischen Mandø und dem Festland und das Salzgewächs »kveller«, daß geerntet und an Gourmetrestaurants verkauft wird. Man nennt es auch knuspriger Spargel des Wattenmeeres. Kein Wunder, daß es dem berühmten dänischen Gastronomen, Claus Meyer, schwer fiel, nicht eine Folge der internationalen TV-Reihe Perfect Day, im Gebiet um Ribe zu verlegen. Mit seinem Fernsehteam hat er mit regionalen Produkten am Watt, im Ribe VikingeCenter, in der Innenstadt und am Hovedengen gekocht. Ribe ist eine wunderschöne Stadt mit einmaligen Bauten, Wasser und einer besonderen Ruhe. In den ersten Sendungen haben wir uns nicht mit der Wikingerzeit beschäftigt und ich wollte schon lange im Wattenmeer auf Austernjagd gehen, sagt Claus Meyer. Wo andere Museen und Sehenswürdigkeiten bestaunen, reist Claus Meyer in der Welt umher um Geschmackserlebnisse zu bekommen. Und von diesen fand er reichlich am Wattenmeer – und dazu noch beeindruckende Naturerlebnisse. Es ist faszinierend mitten im Watt zu stehen und Austern zu essen. Der von Gott erschaffene Geschmack ist einfach­ viel besser als der von uns Köchen, sagt Claus Meyer. Perfect Day ist ein Reise-, Essens- und Lebensstilkonzept, daß Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland dem internationalen Publikum präsentiert. Das Ziel ist es, Interesse für die nordische Küche und dessen Vielfalt zu schaffen, mit Hilfe von schönen Bildern, kulturellen Beiträgen und interessanten Geschichten und natürlich mit regionalen Produkten. Die Serie ist eine Weiterentwicklung der Reihe New Scandinavian Cooking, die seit 2002 in über 100 Ländern ausgestrahlt wurde und in der neuen Sendereihe ist Ribe der einzige dänische Beitrag. Claus Meyers Besuch in der Umgebung von Ribe soll Zuschauer in vielen Ländern Lust auf Ribe und das Wattenmeergebiet geben, wenn die neue Saison von Perfect Day im Laufe von 2010 ausgestrahlt wird. Ich reise auch gerne selbst dorthin, wo es schönes Essen gibt, und mit dieser Lust bin ich wohl nicht allein, sagt Claus Meyer.

SEE

34–35


TEXT:

Frede Madsen

www.vadehavscentret.dk Phenomena Phänomene

Fænomener

Jeden Tag eine neue Vorstellung

Du får en ny forestilling hver dag

Vadehavet snyder aldrig og giver dig en autentisk oplevelse uanset årstid, og hvor dårligt vejret er. Et eksempel er de populære tidevandsture for hele familien. Her går vi på opdagelse i det lave vand og på den tørlagte havbund mellem Mandø og fastlandet. Vi finder muslinger, snegle, orme, krabber, rejer og småfisk, og naturvejledere fortæller om livet i Vadehavet. De fortæller om forskellen på ebbe og flod, som giver føde til millioner af fugle hvert år – og sikrer dig en ny oplevelse af naturen hver gang. Man kan ikke forestille et bedre sted at vise naturen frem end Vadehavet. Vi forsøger at give direkte oplevelser ved at snakke om det, vi ser, og vi lader os gerne overraske undervejs. På den måde deler vi vores egen fascination af naturen med andre, siger en af Vadehavscentrets naturvejledere, biolog Else Holm Hansen. Et af Vadehavscentrets tilbud er østersture, som tiltrækker især voksne par – og spændte østerselskere. Når du i waders går flere kilometer ud over havbunden og i vandet, føler du, at du nærmer dig verdens ende. Belønningen for anstrengelserne er synet af tusinder af ton stillehavsøsters på store banker og oplevelsen af at blive ét med naturen.

A new show every day

The Wadden Sea never fibs and always has an authen­ tic experience for you at hand, no matter what season and whether the weather is bad. Examples are the popular tidal trips for the whole fam­ ily. Explore the low water and the dry sea bed between Mandø and the mainland. We will find mussels, snails, worms, crabs, prawns and small fish and the nature guides tell of the life in the Wadden Sea. They tell of the difference between low and high tide, which offers food for millions of birds every year – and secures you a new experience of nature every time. There is no better place to show nature than the Wad­ den Sea. We try to give our guests a direct experience by talking about what we see and we are surprised along the way. This way, we share our own fascination of nature with others, says one of the nature guides at Vadehavs­ centret, biologist Else Holm Hansen. One of the activities at Vadehavscentret, is the oyster tour, which attracts mainly adult couples – and exited oyster lovers. When you walk over the sea bed and in the water for several kilometers, you feel as if you are close to the end of the world. The reward for all your efforts is the sight of thousands of pacific oysters on great banks and

Das Wattenmeer wird nie geflunkert, sondern man erhält immer ein authentisches Erlebnis, egal zu welcher Jahreszeit und wie schlecht das Wetter auch sein mag. Ein Beispiel sind die beliebten Wattwanderungen für die ganze Familie. Hier gehen wir auf Entdeckung im flachen Wasser und dem trockenen Meeresboden zwischen Mandø und dem Festland. Wir finden Muscheln, Schnecken, Würmer, Krebse, Krabben und kleine Fische und die Naturführer berichten vom Leben im Wattenmeer. Es wird vom Unterschied zwischen Ebbe und Flut erzählt, die jedes Jahr Millionen von Vögeln Futter bedeutet – und Ihnen jedes Mal ein neues Erlebnis der Natur bietet. Man kann sich keinen besseren Ort vorstellen, um die Natur vorzustellen, als das Wattenmeer. Wir versuchen ein direktes Erlebnis anzubieten, durch Gespräche über das was wir sehen und wir lassen uns gerne unterwegs überraschen. So können wir unsere eigene Faszination über die Natur mit anderen teilen, sagt eine der Naturführer im Vadehavscentret, Biologin Else Holm Hansen. Eines der Angebote des Vadehavscentret ist der Austernausflug, der besonders erwachsene Paare – und gespannte Austernliebhaber anzieht. Wenn Sie in Gummistiefeln mehrere Kilometer über den Meeresboden und durch das Wasser laufen, ist es als ob Sie ans Ende der Welt ankommen. Die Belohnung für diese Anstrengung sind Tonnenweise Pazifikaustern auf großen Bänken und das Erlebnis eins mit der Natur zu werden. Eine Seehundtour von der Insel Mandø ist weniger anstrengend. Der Ausflug beginnt am Deich, von wo aus es


At færdes i Vadehavets og marskens natur er den ægte vare. To be in the nature of the Wadden Sea and the marsh is the real thing. Sich in der Natur des Wattenmeeres und der Marsch aufzuhalten ist die echte Ware.

Mindre fysisk krævende er det at tage på sæltur fra Mandø. Turen begynder ved havdiget, hvorfra turen går halvanden kilometer ud i vandet. Herfra kan du med kikkerter opleve op til et par hundrede sæler. Sælerne er vilde, men de kan godt finde på at nærme sig for at studere gæsterne på lidt tættere hold. Endnu en autentisk oplevelse, som naturen selv sætter i scene. Vadehavet er også et mekka for fugleelskere. Fænomenet Sort Sol, hvor op til flere hundrede tusinde stære danser på aftenhimlen, er i sig selv et betagende syn. Og der er meget andet: Fra de mindste ryler til regnspover, fra grågæs til rovfugle som rørhøg, fiskehejrer og havørne, der patruljerer over et landskab uden lige.

11026_Ribemagasin2010.indd 37

the experience of being one with nature. It is less of a physical hazard to go on a seal tour from Mandø. The tour begins at the dyke, from where you walk 1,5 kilometers into the sea. From here you can use the field glass to watch up to 200 hundred seals. They are wild but sometimes come close to study their guests. Another authentic experience, staged by nature itself. The Wadden Sea is further a Mecca for bird ­enthusiasts. The phenomenon »Black Sun«, where hundreds of thousands of starlings dance across the night sky, is a breathtaking view. And there are many other birds: from the smallest dunlins to curlews, from graylag geese to birds of prey as e.g. marsh harrier, grey herons and sea eagles, patrolling the unique landscape.

1,5 Kilometer ins Wasser geht. Von hier können Sie mit dem Fernglas bis zu 200 Seehunde betrachten. Es sind wilde Seehunde, kommen aber ab und zu näher um die Gäste aus der Nähe zu studieren. Wieder ein authentisches Erlebnis, von der Natur in Szene gesetzt. Das Wattenmeer ist auch ein Mekka für Vogelfans. Das Phänomen Schwarze Sonne, wo mehrere Tausend Stare am Abendhimmel tanzen, ist an sich ein einmalige Anblick. Und es gibt vieles mehr: Vom kleinsten Strandläufer bis Brachvögel, von Graugänsen bis Raubvögel wie Rohrweiher, Fischreiher und Seeadler, die die Landschaft überwachen.

SEE

36–37

27/11/09 13:44:29


Heavenly Himmlisch

Himmelsk TEXT:

Frede Madsen

En bølge af oplevelser ved Vadehavskysten

Det kan være svært at frigøre sig for Ribes historiske bymidte og søge ud mod vandet, men hvis det lykkes, belønnes du med helt andre oplevelser. Som perler på en snor ligger nogle af Danmarks bedste strande og venter. Ikke mange kilometer fra Ribe finder du Kammerslusen, nyrenoveret og med udsigt til et rigt fugleliv i Vadehavet. Også et besøg på Vadehavscentret er en oplevelse og kan være en forløber til et besøg på Mandø i egen bil via Låningsvejen eller med en af traktorbusserne. En helt speciel oplevelse. Både de klassiske vestjyske strande, Henne, Vejers og Blåvand, samt Rømø inviterer til forårssopperi, lange, varme sommerdage, frisk luft på en blæsende efterårsdag eller en pragtfuld oplevelse på en stille, frostfyldt vinterdag. Der er god plads overalt. Plads til både daseliv i solen, leg og sport. I baglandet venter oplevelserne. Henne Strand er både badeby og en hyggelig, lille handelsby med gode butikker og et flot torv som samlingspunkt. I Vejers kan du tage bilen med på stranden – en fordel, hvis du som børnefamilie har stor bagage med – og i Blåvand er stranden familievenlig og byen fuld af gode spisesteder. Her kan du også se fyret og Tirpitz-stillingen, der var en del af Atlantvolden og nu indrettet som museum. Esbjerg er Danmarks femtestørste by med masser af tilbud, men du kan alligevel spadsere til stranden. Hjerting har en dejlig, børnevenlig strand, og du kan bade og surfe langs strandvejen helt ind til Svend Wiig Hansens fantastiske skulptur »Mennesket ved Havet«. På Fanø kan du køre ned på den brede sandstrand, der også hvert år lægger blæst til en farverig dragefestival, når drageentusiaster fra hele verden samles og sender tusinder af drager op mod sommerhimlen. De hyggelige, små skipperbyer, Nordby og Sønderho, byder på oplevelser og gode indkøb. Strandene på Rømø når du via dæmningen, hvor du samtidig kan se, hvordan inddæmningen af nyt land foregår. Også på Rømø kan du køre helt ud på stranden, eller du kan køre til Havneby på øens sydspids, hvor der er færgeforbindelse til den tyske ø, Sild.

A wave of adventures along the Wadden Sea coast

It can be hard to let go of Ribe’s historical town cen­ tre and go to the water, but should you succeed, you are rewarded with new adventures. All the best beaches of Denmark are waiting one after one. Not far from Ribe, you will find the sluice Kammerslusen, newly renovated and over viewing the bird life of the Wad­ den Sea area. Further a visit to Vadehavscentret might be a great start before taking a trip to the island of Mandø via »Ebbevejen« with one of the tractor busses. The classic west coast beaches, Henne, Vejers and Blåvand, as well as Rømø are perfect for spring shop­ ping, long warm summer days, fresh air in fall or a great frosty winter day. And there is room enough. Room enough for relaxing, playing and doing sports. Adventures wait in the back land. Henne Strand is a beach town but also a nice town for shopping with great stores and a lovely square, where people meet up. In Vejers, you can take the car onto the beach – an advan­ tage, if you are bringing a lot of luggage as a family with children – and in Blåvand, the beach is family friendly and full of great places to eat. Further you can visit the light tower and the Tirpitz Stellung, which was part of the

Atlantic Wall and now is a museum. Esbjerg is the 5. biggest city of Denmark and has lots to offer, but still you can also go for a walk on the beach here. Hjerting has a lovely, children friendly beach, and you can bathe and surf all the way down the beach to Svend Wiig Hansen’s fantastic sculpture »Man at the Sea«. On Fanø, you can drive down onto the wide sandy beach, where a kite festival takes place every year and attracts thousands of kite fans to put up their colourful kites on the summer skies. The cosy fisher villages, Nordby and Sønderho have plenty of adventures and shopping pos­ sibilities to offer. The beaches of Rømø are reached via a dam, where you can see how land is gained. On Rømø it is also possible to go all the way down to the beach or you can drive to Havneby at the southern end of the island and take the ferry to the German island, Sylt.

Eine Welle von Erlebnissen an den Küsten des Wattenmeeres

Es kann schwierig sein, sich von der historischen Stadtmitte Ribes loszureißen und zum Wasser zu kommen, aber sollte es passieren, erwartet Sie eine Belohung in Form von Erlebnissen. Die besten Strände Dänemarks warten wie Perlen an einer Schnur. Unweit von Ribe finden Sie die Schleuse, Kammerslusen, neurenoviert und mit Aussicht über das reiche Vogelleben des Wattenmeeres. Auch ein Besuch im Vadehavscentret ist ein Erlebnis und kann Anfang für einen Besuch auf der Insel Mandø via des »Ebbevejen« mit einem der Traktorbusse sein. Ein ganz besonderes Erlebnis. Sowohl die klassischen Strände in Henne, Vejers und Blåvand als auch Rømø laden zum Frühjahrsbummel, langen warmen Sommertagen, frischer Luft an einem Herbsttag oder einem wunderbaren Erlebnis an einem stillen, frostklaren Wintertag ein. Und es gibt Platz genug zum entspannen in der Sonne, zum spielen und Sport machen. Auch im Hinterland warten die Erlebnisse. Henne Strand ist ein schöner Badeort aber auch ein gemütlicher kleiner Handelsort mit tollen Geschäften und einem Marktplatz, der die Leute sammelt. In Vejers können Sie mit dem Auto am Strand fahren – ein Vorteil, wenn Sie als Kinderfamilie viel Gepäck mithaben – und in Blåvand ist der Strand familienfreundlich und der ort voller guter Restaurants. Hier können Sie auch den Leuchtturm und die Tirpitz­Stellung besuchen, Teil des Atlantikwalles und jetzt als Museum eingerichtet. Esbjerg ist die 5. größte Stadt Dänemarks und hat viele Angebote, aber auch hier können Sie am Strand spazieren gehen. Hjerting hat einen herrlichen, kinderfreundlichen Strand, und Sie können entlang des Strandweges, ganz bis Svend Wiig Hansens fantastischer Skulptur »Mensch am Meer« surfen und baden. Auf Fanø können Sie zum breiten Sandstrand fahren, wo jedes Jahr ein farbenfrohes Drachenfestival stattfindet und Drachenfans aus aller Welt anlocken und Tausende Drachen am Sommerhimmel zu sehen sind. Die gemütlichen, kleinen Fischerorte, Nordby und Sønderho, halten tolle Erlebnisse und Einkaufsmöglichkeiten bereit. Die Strände von Rømø erreichen Sie über einen Damm, wo Sie gleichzeitig sehen können, wie die Landgewinnung funktioniert. Auch auf Rømø können Sie bis auf den Strand mit dem Auto fahren oder Sie fahren nach Havneby an der Südspitze der Insel und nehmen die Fähre zur deutschen Nachbarinsel Sylt.


www.visitsydvestjylland.dk

SEE

38–39

11026_Ribemagasin2010.indd 39

27/11/09 13:45:08


VADEHAVSCENTRET - midt i Nationalparken - mitten im Nationalpark - in midst of the National Park

DK : På VADEHAVSCENTRET kan du:

D : Im WATTENMEERZENTRUM können Sie:

gB :In the WADDEN SEA CENTRE you can:

» fordybe dig i udstillingerne om naturen og kulturen i Vadehavet og marsken » lære om tidevandsforskelle i Danmark og ude i verden » opleve stormfloder i dramatisk multimedieforestilling » bygge et dige · kramme en krabbe · tippe en 13’er og meget mere.

» sich in den ausstellungen über die Natur und der Kultur des Wattenmeeres und der Marsch vertiefen » über die gezeitenunterschiede in Dänemark und der Welt lernen » sturmfluten in einer dramatischen Multimediavorstellung erleben » einen Deich bauen · einen Krebs streicheln · 13 Richtige raten und vieles mehr.

» learn more about the nature and culture of the Wadden sea and the marsh » learn more about the tidal differences in Denmark and the world » experience a flood in a dramatic multi media show » build a dyke · hug a crab · take quizzes and much more.

Du KaN også: » tage på tur med naturvejleder. Vi tilbyder hele året offentlige ture på Vadehavet eller til Mandø » gå f.eks med på sæltur, vadehavssafari for børn, eller vores populære østersture i vinterhalvåret. NYT: se vadehavet fra luften i “Billeddigt Vadehavet” af Jan Kofod Winther. annisette har lavet musikken til.

sie KöNNeN auch: » mit dem Naturführer auf entdeckung gehen. Wir bieten das ganze Jahr hindurch öffentliche Veranstaltungen im Wattenmeer und der insel Mandø an. » nehmen sie z. B. an einer seehundsafari, einer Wattenmeersafari für Kinder oder im Winterhalbjahr an einer unserer beliebten austerntouren teil.

Åbningstider/Öffnungszeiten/Opening hours: 01/04–30/09 15/02–31/03 + 01/10–31/10 01/11–14/02

10.00–17.00 10.00–16.00 lukket/geschlossen/closed – dog åben for grupper efter aftale/für gruppen nach anfrage geöffnet/ open for groups on request.

Entre/Eintritt/Entry: Voksne/erwachsene/adults: Børn/Kinder/children grupper/gruppen/groups min. 15 pers. RibePas

You caN also: » take part in guided tours. We offer public tours all year through into the Wadden sea and to Mandø » participate in a seal safari, a Wadden sea safari for children or our popular oyster tour in the winter.

VADEHAVSCENTRET okholmvej 5 Vester Vedsted 6760 Ribe Tlf. +45 75 44 61 61 Fax +45 75 44 61 01 e-mail: info@vadehavscentret.dk

DKK: 65,- (9 euro) DKK: 30,- (4 euro) DKK: 52,-/24,- (7/3,5 euro) DKK: 52,-/24,- (7/3,5 euro)

www.vadehavscentret.dk


Vi sejler med oplevelser!

På en dejlig sejltur til den tyske ø Sylt med vores flotte færge M/F Sylt­ Express kan man nyde den friske havluft og gode udsigt på turen gennem Vadehavet. Ombord tilbyder vi lækker mad til søpriser i vores restaurant, og i kiosken har vi et stort udvalg i vin, øl, slik, parfume og kosmetikartikler til gunstige priser. Udflugtstur – en hel dag på Sylt: ­ Færgebillet for en bil inkl. 2 personer ­ Morgenkomplet med bl.a. kaffe og rundstykker ­ På hjemturen serverer vi en lækker 2­retters menu ­ Pris for 2 pers.: 615 kr (Ekstra pers.: 127 kr.; Forudbestilling dagen før)

Mandøbussen

Tag med Mandøbussen - en traktorbus - og oplev den spændende tur igennem Vadehavet. Besøg det lille ø-samfund og Vadehavets barske natur. Tidevandet bestemmer, hvornår man kan besøge Mandø, med kun ca. 35 beboere. Vejene til Mandø er oversvømmet to gange i døgnet. Mandøbussen har lift til kørestole. Information om afgangstider og pladsbestilling fås på tlf. + 45 75 44 51 07 eller www.mandoebussen.dk Mandøbussen kører fra Vadehavscentrets p-plads, Okholmvej 5, Vester Vedsted, 6760 Ribe

Der Mandøbus

Nehmen Sie den Mandøbus, ein Traktorbus, erleben Sie die interessante Fahrt durch das Wattenmeer. Besuchen Sie die kleine Insel und erleben Sie die rauhe Natur des Wattenmeeres. Die Gezeiten entscheiden, wann man Mandø besuchen kann, eine Insel mit nur etwa 35 Einwohner. Die Wege zur Insel werden 2 Mal pro Tag überflutet. Der Mandøbus hat einen Lift für Rollstühle. Informationn zu Fahrtzeiten und Platzbestellung über Tel. +45 75 44 51 07 oder www.mandoebussen.dk Der Mandøbus fährt ab dem Parkplatz des Vadehavscentrets, Okholmvej 5, Vester Vedsted, 6760 Ribe

www.mandoebussen.dk

MANDØ CENTRET

Mandø Centret

Erleben Sie einen Tag auf Sylt – mit der Syltfähre

Rømø-Sylt Linie GmbH & Co. KG Kilebryggen 1 6792 Rømø Tlf. +45 73 75 53 03

Die rund 40­Minütigen Überfahrt mit der Syltfähre ist ein echtes Erlebnis: Auf einem der 4 Freidecks können Sie die frische Nordseeluft genießen. In einem eingerichteten Restaurant werden dänische und deutsche Speisen zu moderaten Preisen angeboten. Auch empfiehlt sich ein Abstecher in den Shop mit Parfümerie­ und Kosmetikartikeln, Spirituosen und Süßigkeiten zu attraktiven Preisen. Ausflugstur – ein ganzer Tag auf Sylt ­ Hin­/Rückfahrt für ein Auto (bis 6 m) inkl. 2 Personen ­ Dänisches Frühstück mit u.a. Kaffee und Brötchen ­ Leckeres 2­Gänge Menü auf der Rückfahrt ­ Preis für 2 Personen: 81,70 € (jede weitere Person: 16,90 €)

We navigate a world of adventure!

The 40­minute crossing of the Syltferry is a real experience: On one of the 4 upper sun decks you can enjoy the fresh air of the North Sea. A gener­ ously furnished restaurant offers Danish and German dishes at moderate prices. We also recommend a visit in the travel value shop with a wide range of perfumery and cosmetics, spirits and candy at attractive prices. Excursion – Daytrip to Sylt ­ Return ferry ticket for one car (up to 6.0 m) including 2 passengers ­ Danish breakfast ­ A delicious 2­course dinner on the return trip ­ Price for 2 persons: 81,70 € (each additional person: 16,90 €)

www.romo-sylt.dk

Feriecenter - Lejrskole - Kursuscenter Feriencenter - Schullandheim - Tagungscenter Holiday Center - Camp School - Training Centre

Vestervej 1, Mandø, 6760 Ribe Tlf. 75 44 53 54 mandoecentret@mail.dk www.mandoecentret.dk

Mandø – øen midt i Nationalparken Mandø Centret ligger i naturen kun et stenkast fra klit og strand og midt i den kommende Nationalpark Vadehavet. Feriecenter med skønne dobbeltværelser - dag - dag overnatning - weekend-ophold - miniferier Kursuscenter - minikurser - firmaudflugter Lejrskole Fra Mandø Centret opleves årets gang i den unikke vadehavsnatur – langt fra hverdagens stress og jag. Her er der meget højt til himlen og et helt specielt lys. Storslåede naturfænomener som et unikt fugleliv, sæler, store gåseflokke, og en gigantisk sandørken, som stiger op af havet 2 gange i døgnet.

SEE 41


Enjoy nature Genießen Sie die Natur

Nyd naturen TEXT:

Frede Madsen

Her kan du være aktiv i naturen

Du og din familie har mange muligheder for en aktiv ferie i Ribe-området. Marsken, Vadehavet og de små landsbyer appellerer til både cykel- og vandreture, hvor den friske luft, naturen og vidderne kan indåndes og opleves. Tag en frisk cykeltur til Ribe Kammersluse og langs diget til f. ex. Mandø Ebbevej eller benyt vandrestier langs Ribe Østerå og i skove og plantager omkring byen. Der er masser af muligheder for at kombinere intense naturoplevelser med at røre dig, og der er anlagt legepladser til børnene flere steder. Få et overblik ved at hente et cykelog gåturskort på Ribe Turistbureau. Er du til golf, byder en afvekslende 18 hullers bane i kuperet terræn med skov, vandløb og kløfter sig til sydøst for Ribe. Efter udfordringerne på banen kan du klæde om i moderne faciliteter og nyde en sandwich og noget at drikke i klubhuset. Lystfiskere kan kaste snøren ud i nogle af Danmarks bedste fiskevande, åerne omkring Ribe, og der er flere smukt beliggende fiskesøer, blandt andet Storkesøen lige syd for byen. Områderne er handicapvenlige og giver mulighed for at rense fisken efter fangsten og spise den i rekreative udfoldelser. I Ribe og inden for kort afstand fra byen ligger flere dyreog naturparker, hvor børn og voksne kan komme tæt på og klappe geder og andre husdyr, og en række dyrearter, fra krybdyr til kronvildt, kan opleves. Mange af stederne må du medbringe mad, og der er særlige aktiviteter for børnene. De mange søer og vandløb kan opleves både fra bredden og i en kano, og er du til at få rørt hele kroppen igennem, er Ribe Svømmebad med den 42 m lange rutsjebane et oplagt udflugtsmål. Efter de fysiske udfoldelser er det fristende at forkæle sig

Be active in nature

There are many ways to be active for you and your fam­ ily in the Ribe area. The marsh, Wadden Sea and the many small villages appeal to bike tours and hikes, where the fresh air, nature and the wide open can be breathed in and experienced. Go for a fresh bike ride to Ribe Kammersluse, along the dyke and e.g. to Mandø Ebbevej or go for a hike along the river Ribe Østerå and the woods and plantations surrounding Ribe. There are many options to combine intense nature adventures with exercise and there are play grounds for children in town. Get all the information about bike and hiking trails at Ribe Turistbureau. If you are interested in golf, a 18-hole range with varied nature like wood, streams and hills is situated south west of Ribe. After a challenging match you can change in modern fitted rooms and enjoy a snack in the club after­ wards. Anglers can throw their rod into some of the best waters in Denmark, the rivers around Ribe and there are several beautifully situated lakes, e.g. Storkesøen just outside town. The areas are handicap friendly and you can rinse the fish before eating it in relaxing surroundings. In Ribe and the surrounding area, there are several ani­ mal and nature parks, where children and adults can see all sorts of animals. At many of these places, you can bring your own food and there are special activities for children. The many lakes and streams can be enjoyed from land side or by canoe and if you feel like having a swim, Ribe Svømmebad and the 42 meter long water slide is an option. After all that physical activity, a massage or a well­ ness treatment may just be the right thing. Visit one of the two fitness studios in Ribe or Den Gamle Avlsgård,

Hier können Sie aktiv in der Natur sein

Sie und Ihre Familie haben viele Möglichkeiten aktiven Urlaub im Gebiet um Ribe zu verbringen. Die Marsch, das Wattenmeer und die kleinen Dörfer laden zu sowohl Radfahren als auch wandern ein, wo die frische Luft, die Natur und die Weiten eingeatmet und erlebt werden können. Nehmen Sie das Rad zur Ribe Kammersluse und entlang des Deiches, beispielsweise zur Mandø Ebbevej oder nutzen Sie die Wanderwege entlang des Ribe Østerå und in den Wäldern und Plantagen in Stadtnähe. Es gibt reichliche Optionen intensive Naturerlebnisse mit Bewegung zu kombinieren und es sind überall Spielplätze für Kinder vorhanden. Einen Überblick über Radund Wanderwege erhalten Sie im Ribe Turistbureau. Mögen Sie Golf, gibt es südöstlich der Stadt eine abwechslungsreiche 18-Lochanlage mit Wald, Fluss und Hügel. Nach den Herausforderungen auf der Anlage können Sie sich in moderner Umgebung umziehen und einen Snack im Klubhaus zu sich nehmen. Hobbyangler können die Angel in den mitbesten Fischgewässern Dänemarks herauswerfen, in den Flüssen um Ribe; des weiteren gibt es Angelseen in schöner Umgebung, u. a. den Storkesøen südlich der Stadt. Die Gebiete sind alle behindertenfreundlich und man kann vor Ort den Fisch reinigen und in gemütlicher Umgebung essen. In Ribe und in unmittelbarer Nähe gibt es mehrere Tierund Naturparks, wo Kinder und Erwachsene Ziegen und viele andere Tierarten erleben können. Vielerorts können Sie Ihr eigenes Essen mitbringen und es gibt für Kinder besondere Aktivitäten. Die vielen Seen und Gewässer können sowohl von der Landseite als auch vom Kanu erlebt werden und zum


selv og kroppen med massage, afspænding, behandling eller anden velvære. Det kan du få i byens to fitnesscentre eller på Den Gamle Avlsgård nord for byen, som har en række behandlere tilknyttet. Hvis du bare har lyst til at fordøje indtrykkene, kan du sætte dig og nyde Ribes smukke haver og anlæg. Det giver ro i sjælen og overskud til nye aktive oplevelser.

north of town, where several therapeutical experts have their clinics. If you just feel like letting all those impressions sink in, find a spot in one of Ribe’s parks. Find some peace of mind and get new energy for more adventures.

www.visitribe.dk

schwimmen, gibt es das Ribe Svømmebad mit einer 42 Meter langen Wasserrutsche. Nach der körperlichen Bewegung können Sie sich mit einer Massage oder einer Wellnessbehandlung verwöhnen. Entweder in einer der zwei Fitnesscentren der Stadt oder im Den Gamle Avlsgård nördlich der Stadt, wo eine Reihe von Therapeuten ihren Sitz haben. Falls Sie einfach die vielen Eindrücke verdauen möchten, können Sie sich in einer der vielen Parks und Anlagen Ribes entspannen. Hier finden Sie Ruhe und Kraft für neue Erlebnisse.

PLAY

42–43


Er I en børnefamilie på besøg i Ribe, er der masser af muligheder for at kombinere leg og læring, både i den historiske by og i den rige natur, der omgiver Ribe. If you are visiting Ribe as a family, there are many possibilities to combine playing and teaching, in town as well as in nature, surrounding Ribe. Besuchen Sie als Kinderfamilie Ribe, gibt es viele Möglichkeiten Spiel und Unterricht zu kombinieren, sowohl in der historischen Stadt als auch in der vielseitigen Natur um Ribe herum.


Børn elsker danmarkshistorien, hvis den gøres levende for dem, og fantasien bliver udfordret. Children love the Danish history, if it is vivified for them and their fantasy is challenged. Kinder lieben die Geschichte Dänemarks, wenn sie auf lebendige Weise erzählt wird und die Fantasie herausgefordert wird.

www.visitribe.dk TEXT:

Frede Madsen

Middelalder i børnehøjde Middle Ages on children’s level Mittelalter in kinderhöhe Historien kan også være en leg

I Ribe kan børn kan prøve gamle dragter, få krigertræning som viking og rode efter muslinger og smådyr på havbunden, bare for at nævne nogle af tilbuddene. Besøg turistbureauet og hør om Ribe Passet, der giver fordele og rabatter på en række familievenlige attraktioner. På »Museet Ribes Vikinger« fortæller middelalderbørnene Kristine og Rolf om deres liv, og børnene kan være arkæolog for en dag og grave efter rigtige fund. På Ribe VikingeCenter kan børn skyde med bue og pil, få krigertræning og opleve falkeopvisning. Vadehavscentret byder på ture, hvor børn kan lede efter fisk og skaldyr på havbunden – og med garanti for frisk luft og røde kinder. Ved juletid lader Ribe sig inspirere af eventyret »Peters Jul« og sætter scenen til jul i 1800-tallet i bymidten. Børge Wolf Lorenzen er en af de byguider, der viser turister rundt i byens gamle gader. Hvis der er mange børn med på turene, fortæller han spændende historier specielt for dem. I år har han og de andre guider en nyhed: Guidede ture kun for børn. Vi vil gøre de historiske emner mere levende og fortælle, hvordan det var at være barn i Ribe i gamle dage. Børnene skal kunne få fingrene i historien. De skal kunne klæde dig i gamle dragter, og de skal opleve at fiske med en fiskestang, de selv har lavet, siger Børge Wolf Lorenzen. Guiderne fortæller på dansk, tysk, engelsk og nogle gange også på svensk. Børnene vil kunne høre dem fortælle om tiden, da Ribe var en søfartsby, og børnene legede i de smalle slipper ned mod åen. Der er masser af historier fra dengang. Skipperskrøner kalder man dem. Børn med mod på lidt uhygge kan få guiderne til at fortælle om den strenge Riber Ret, der kunne finde på at idømme forbrydere dødsstraf. Disse blev hængt uden for byen til skræk og advarsel for alle.

History can be a game

In Ribe children can try on old costumes, attend Viking warfare training and look for shells and small animals on the sea bed, just to name a few of the offers. Visit the tou­ rist bureau and hear more about the Ribe Card, which gives you benefits and discounts on some family-friendly attractions. In the museum »Museet Ribes Vikinger«, the Middle Age children Kristine and Rolf tell about their lives and the children can play archeologist for a day and dig for real funds. In the Ribe VikingeCenter, children can shoot with bow and arrow, attend warfare training and see the fal­ coner show. Vadehavscentret offers trips, where children can look for fish and shells on the sea bed – and gua­ ranteed get fresh air and red cheeks. Around Christmas, Ribe is inspired by the fairytale »Peters Christmas« and takes you back to Christmas in about the 1800’s. Børge Wolf Lorenzen is one of our town guides, which walks tourist around the old streets of the town. If children attend the walks, he will tell exiting stories especially for them. This year he and the other guides have a new fea­ ture: guided walks just for children. We try to make historical themes more vivid and tell them how it was to be a child in Ribe long time ago. The children must be able to feel history. The should be able to dress up in old costumes and go fishing with an angling rod they have made themselves, says Børge Wolf Lorenzen. The guides speak Danish, German, English and someti­ mes Swedish. The children will hear them tell about the time, when Ribe was a shipping town and the children used to play in narrow alleys at the river. Many stories exist from that time. They are called skippers tales. Fearless children might get the guides to tell about the strict Ribe Court, which sometimes sent the convicted to their death. They were hanged outside town and spread terror amongst people.

Geschichte kann auch ein Spiel sein

In Ribe können Kinder alte Trachten anprobieren, Kriegsübung als Wikinger erhalten und nach Muscheln und krabbelnde Tiere auf dem Meeresboden suchen, nur um einige der vielen Angebote zu nennen. Besuchen Sie das Touristbüro und erkundigen Sie sich über den Ribe Pass, der Vorteile und Rabatte bei einigen der familienfreundlichen Attraktionen gibt. Im Museum »Museet Ribes Vikinger« erzählen die Mittelalterkinder Kristine und Rolf über ihr Leben und die Kinder können hier Archäologen für einen Tag spielen und nach richtigen Funden graben. Im Ribe VikingeCenter können Kinder mit Pfeil und Bogen schießen, Kriegsübungen machen und eine Falknershow erleben. Vadehavscentret kann Ausflüge anbieten, wo Kinder nach Fischen und Muscheln suchen können – und garantiert frische Luft und Rote Wangen bekommen. In der Weihnachtszeit lässt man sich in Ribe von dem Märchen »Peters Weihnacht« inspirieren und versetzt die Stadtmitte zurück in die Weihnachtszeit um die Jahre 1800. Børge Wolf Lorenzen ist einer der Stadtführer, der Touristen in den alten Strassen der Stadt herumführt. Nehmen viele Kinder an den Führungen teil, erzählt er ihnen besonders spannende Geschichten. Dieses Jahr kann er und die anderen Stadtführer etwas ganz neues anbieten: Führungen nur für Kinder. Wir möchten die Geschichtsthemen noch lebendiger machen und erzählen, wie es war früher Kind in Ribe zu sein. Die Kinder sollen die Geschichte fühlen können. Es wird Verkleidungsmöglichkeiten geben und sie sollen mit einer selbstgebastelten Angel Fische fangen, sagt Børge Wolf Lorenzen. Die Führungen finden auf Dänisch, Deutsch, Englisch und gelegentlich auf Schwedisch statt. Die Kinder werden von der Zeit lernen, als Ribe eine Seefahrerstadt war und die Kinder in den schmalen Gassen am Fluss spielten. Es gibt viele Geschichten zu erzählen. Man nennt sie Schiffersmärchen. Kinder mit Mut zu Gruselgeschichten können sich die Geschichte des strengen Riber Gerichts erzählen lassen – die Verbrecher gelegentlich in den Tod schickten. Sie wurden dann außerhalb der Stadt erhängt und verbreiteten Schrecken unter den Leuten.

PLAY

44–45


rs Jul i Ribe e t e P

s Peter Jul i Ribe

n hvid, saa ved ee n es l u J er d l an ne Tid, nu fa en d i ig m gaar, og naar h er d en y ĂŚ l B i g a Jeg g D aa hans Min Far hver p . g er O m . er om m k om en l jeg, Ju ser hans store L og , r a a st g je g det jeg ikke , O . g a l F e l il l kommer hjem t ig er ag jeg sĂĽ et ynd D en naar jeg komm ed l en or f m d s, or k a B S visitribe.dk / petersjuliribe.dk klippe med en . n a h ir p a P . er kuffen gemmer S i glemm s d ta S n s si ind, han strak


r

TEXT:

Ribe Turistbureau

Peters Jul i Ribe

Julen i Ribe er bygget op om »Peters Jul«, den kendte børnebog på vers om borgerskabets jul i 1860’erne. Forfatteren til »Peters Jul«, Johan Krohn, havde familie i Ribe og fejrede formodentlig jul i domkirkebyen sammen med sin bror Pietro, som illustrerede tegningerne til den første udgave af bogen. Det kan være, at brødrene har hentet inspiration fra juleferierne i Ribe, da den smukke fortælling om julen i et borgerhjem blev skabt.

Jul som i gamle dage

Julepynten, som betog den lille Peter, genskabes i Ribe og kan i hele december måned ses på Museet Ribes Vikinger. Også i den gamle købmandsgård, Quedens Gaard, og på Ribe Kunstmuseum skabes der rammer for en god decemberoplevelse. I årets sidste måned spreder julehyggen sig i den gamle bydel, og i Høkerkælderen i Porsborg på Torvet sørger handlende og mange frivillige ripensere for, at ingen forlader Ribe uden at være kommet i julestemning. Der klippes og flettes, bages, brygges og brases, så alle kan få en bid af julen, som den var i gamle dage. Og i Ribe Domkirke kan man få en oplevelse i særklasse ved at overvære en julekoncert med kendte værker og solister. Juleløjerne starter, når børnene i Ribe samles på Torvet for at vække julemanden og tænde julelysene.

Christmas in Ribe Have yourself a merry little Christmas …

Christmas in Ribe builds upon the beloved Danish chil­ dren’s book, »Peters Jul«, in verse about a middleclass family Christmas in the 1860’s. The author had family in Ribe, and probably celebrated Christmas in the Cathe­ dral town here with his brother, who made the illustra­ tions for the first edition of the book. Perhaps, the broth­ ers were inspired by their Christmas holidays in Ribe when they created this lovely tale of Christmas in a mid­ dle-class home.

Christmas like in the good old days

The Christmas decorations that so mesmerized little Peter, are now recreated in Ribe, and can be seen at the Museum Ribe’s Vikings through the month of December. In the old merchant home, Quedens Gaard, and at the Ribe Museum of Art, the stage is set for a fine December atmosphere. During the last month of the year, the Christ­ mas spirit spreads through the old part of town, and in the basement shop in Porsborg on the main square, the trades people and many Ripenser (Ribe locals) volun­ teers make sure that no one leaves Ribe, without a lit­ tle piece of Christmas cheer. We bake, cut, glue, weave, fry and brew, in order for everyone to experience that oldfashioned taste of Christmas. Ribe Cathedral offers incomparable Christmas concerts, with famous compo­ sitions and solo artists. The Christmas fun starts when the children in Ribe gather in the town square to wake up Santa Claus.

Weihnachten in Ribe Es weihnachtet an allen Ecken

Weihnachten in Ribe basiert auf »Peters Jul«, das bekannte Kinderbuch, welches das bürgerliche Weihnachtsfest der 1860er Jahre beschreibt. Der Verfasser von »Peters Weihnacht« hatte Verwandte in Ribe und feierte vermutlich Weihnachten in der Domstadt zusammen mit seinem Bruder, der die Erstausgabe des Buches illustrierte. Kann sein, dass sich die Brüder von ihren Weihnachtsferien in Ribe inspirieren ließen, als die schöne Geschichte über Weihnachten in einem bürgerlichen Zuhause entstand.

Weihnachten wie anno dazumal

Der Weihnachtsschmuck, der den kleinen Peter so verzauberte, wird in Ribe nachgebildet und wird während

des gesamten Dezembers im Museum Ribes Wikinger zu sehen sein. Auch im alten Kaufmannsladen Quedens Gaard und im Ribe Kunstmuseum erwarten Sie schöne Dezembereindrücke. Im letzten Kalendermonat ist die Altstadt von weihnachtlicher Atmosphäre erfüllt, und in Krämerkeller im Porsborg-Haus am Markt sorgen Händler dafür, dass alle Besucher in Weihnachtsstimmung kommen. Es wird gebastelt, gebacken, gebraut und gebraten, damit jeder eine Kostprobe des Weihnachtsfestes früherer Tage genießen kann. Und im Dom finden herausragende Weihnachtskonzerte mit bekannten Werken und Solisten statt. Die Weihnachtsspäße beginnen, wenn sich die Kinder in Ribe auf dem Marktplatz versammeln, um den Weihnachtsmann zu wecken und die Weihnachtskerzen anzuzünden.

PLAY

46–47


Ribe Svømmebad

RIBE GOLF KLUB DK: Beliggende ca. 8 km. sydøst for Ribe. En flot afvekslende 18 huls bane i et let kuperet terræn med skov, søer, kløfter og vandløb. Klubben besidder yderligere en driving range, putting green samt en ny flot 6 hullers kort­ spilsbane med samme høje kvalitet som 18 huls banen bestående af 1 par 4 hul og 5 par 3 huller. I klubhuset er der automater med sandwich, kolde og varme drikke. Selvbetjeningskøkken og moderne bade­ og omklædningsfa­ ciliteter. På banen benyttes der en bol­ drende ved 1. tee.

Sæt fart over feltet med en tur i svømmebadets 42 m lange, snoede rutchebane, eller hop i vandet fra 1, 3 og 5 m vippen, hvis du tør! I Ribe Svømmebad er man ikke afhængig af vejret; her kan der bades året rundt, og hele familien kan være med. Tre bassinstørrelser: Baby-, børne- og voksenspring. Bringen Sie sich in Schwung in der 42 m langen gewundenen Rutschbahn im Schwimmbad, oder springen Sie vom 1m, 3m oder 5m Sprungbrett, wenn Sie den Mut haben. Hier können Sie das ganze Jahr über baden, und die ganze Familie kann mitmachen. Drei Beckengrößen: Babys, Kinder, Erwachsene/Sprungbecken. Enjoy 42 metres of pure unadulterated fun on our amazing waterslide, or you can dive from 1, 3 or even 5 meters height, that is - if you dare. The water is warm all year round, and the entire family can have a great time in any of the pools, one for toddlers, children and adults respectively.

Arrangementer Det er muligt at arrangere firmagolf og andre arrangementer på begge baner for op til 90 personer, hvor man kan få en sjov og anderledes dag med venner, kollegaer m.m.

GB: Situated approx. 8 km southeast of Ribe. An impressively varied 18­ hole golf course in a slightly hilly ter­ rain with forest and lakes, gorges and brooks. Additionally, the club has a driving range and a putting green plus a new, impressive 6­hole short play, one par ­ 4 hole and five par ­ 3 holes, course with the same fine standard as the 18­hole course. The clubhouse has vending machines with sandwiches, and hot and cold drinks. There is a self­ serve kitchen and modern shower and change facilities. There is a ball rack at the 1st. tee.

D: Ca. 8 km südöstlich von Ribe gele­ gen. Ein schöner, abwechslungsreicher 18­Loch­Platz in einem leicht hügeli­ gen Gelände mit Wald, Seen, Klüften und Wasserläufen. Der Klub besitzt weiterhin eine Driving Range, ein Put­ ting Green sowie einen schönen neuen 6­Loch­Kurzplatz in derselben hohen Qualität wie der 18­Loch­Platz, beste­ hend aus einem Par­4­Loch und fünf Par­3­Löchern. Im Klubhaus gibt es Automaten mit Sandwiches, Kalt­ und Heißgetränken. Selbstbedienungsküche und moderne Sanitär­ und Umkleide einrichtungen. Auf dem Platz wird am 1. Tee eine Ballrinne verwendet.

Åbningstider/Öffnungszeiten/Opening hours:

RIBE GOLF KLUB

www.ribefritidscenter.dk

Snepsgårdevej 14, 6760 Ribe Tlf. +45 75 44 14 54 www.ribegolfklub.dk

Ribe Svømmebad, Seminarievej 25, 6760 Ribe tlf. +45 75 42 14 78

Ribe Bowling & Minigolf

Minidyrehaven Ribelund I smukke omgivelser tæt ved banegården kan man komme tæt på mange dyr. Her er dådyr, “klappegeder”, æsler, heste, fuglepark og små kænguruer. Et udsigtstårn, hvor fuglelivet ved Ribe Østerå kan ses. Der er et madpakkehus, hvor man kan nyde sin medbragte kaffe/ madkurv. Legeplads. Fri adgang. Altid åbent. Handicapvenligt. In schöner Umgebung nicht weit vom Bahnhof entfernt kann man viele Tiere aus der Nähe betrachten. Rot- und Dammwild, “Streichelziegen”, Esel und Pferde, kleine Kängurus und ein Vogelpark. Vom Aussichtsturm aus kann man die Vogelwelt der Au betrachten. Tische und Bänke, wo man sein mitgebrachtes Essen und Trinken genießen kann. Spielplatz. Freier Eintritt. Immer geöffnet. Behindertengerechtes Gelände.

48 PLAY

Pile Allé 2 6760 Ribe

man entweder auf der Terrasse oder in unserem Café eins unserer leckeren Menüs probieren. Wir haben ein paar Paketlösungen zusammengestellt, wo man das Essen mit Bowling und Minigolf kombinieren kann. Je mehr Aktivitäten, umso größer der Rabatt. Auf Wiedersehen in Ribes Unterhaltungscenter Nr. 1.

Temafester Vi afholder sjove temafester f.eks. mexiaften, cowboyfest eller piratfest. Hold øje med hjemmesiden og se hvornår dennæste temafest finder sted. Læs mere på www.ribebowling.dk Vi ses i Ribes underholdingscenter nr. 1.

More than merely bowling Ribe Bowling is the right place when you and your family want some good fun. Aside from bowling, we also offer mini-golf at the best mini-golf course in Southern Jutland. Right beside the course, there is a play area and trampolines for the children. After the game, you can enjoy one of our delicious menus, either on the patio or in our café. We have put together some great package deals where we combine dinner with bowling and mini-golf. The more activities, the greater the discount. We look forward to seeing you in Ribe’s number one entertainment centre.

Viel mehr als Bowling Ribe Bowling ist der richtige Ort, wenn die Familie ausgehen und sich vergnügen will. Außer Bowling können wir auch Minigolf auf Südwestjütlands tollstem Minigolfplatz anbieten. Neben dem Platz ist ein Spielbereich, und es gibt Trampoline für die Kinder. Nach dem Spiel kann

Ribe Bowling & Minigolf Industrivej 51, 6760 Ribe Tlf. +45 75 42 26 00 www.ribebowling.dk

Grupper og selskaber Vi sammensætter gerne spændende pakkeløsninger til større grupper. Ring og hør nærmere.

Located in beautiful surroundings close to the railway station you will be able to get close to many animals: Red and fallow deer, pet goats, donkeys, horses, bird haven and small kangaroos. There is an observation platform where the bird life at Ribe Østerå can be observed. Shelter with picnic tables where you can enjoy a packed lunch. Playground. Admittance free. Open all year. Suitable for the disabled.

Tlf. +45 76 16 83 41 www.bir.esbjergkommune.dk

Meget mere end bowling Ribe Bowling er stedet at tage hen, når familien skal ud at hygge sig. Udover bowling kan vi også tilbyde minigolf på Sydvestjyllands flotteste minigolfbane. Ved siden af banen er der legeområde og trampoliner til børnene. Efter spillet kan man nyde en af vores lækre menuer enten på terrassen eller i vores café. Vi har sammensat nogle pakkeløsninger, hvor man kan kombinere spisning med bowling og minigolf. Jo flere aktiviteter, jo større rabat.


Museet på Sønderskov

Museum Sønderjylland

Sønderskovgårdvej 2 6650 Brørup Tlf. +45 75 38 38 66 www.sonderskov.dk

Naturhistorie og Palæontologi Lergravsvej 2, 6510 Gram Tlf. +45 74 82 10 00 www.museum-sonderjylland.dk GPS: N 55 18.45 3’ E 009 03.70 6’

DK Restaureret herregård fra 1620, 25 km øst for Ribe, som i dag rummer et kulturhistorisk museum med bl.a. runestenen fra Malt, kalkmalerier, samling med bl.a. havevaser, arkæologi og tekstiler. Temaudstillinger. Entré: Voksne: 30 kr. Børn u. 18 år: gratis. Åbningstider: Tir-søn: 11.00-16.00. Mandag: lukket. D Restaurierter Herrenhof von 1620, 25 km östlich von Ribe, der heute ein kultur-historisches Museum mit u.a. dem Runenstein aus Malt, Wandmalereien, einer Sammlung mit u.a. Gartenvasen, Archäologie und Textilien beherbergt. Themenausstellungen. Eintritt: Erwachsene: DKK 30. Kinder u. 18 Jahren: kostenlos. Öffnungszeiten: Di-So: 11.00-16.00. Montag: geschlossen.

Gram Lergrav · Claypit of Gram · Tongrube Gram

Ghost Walk

SKOVGRILLEN

Skovgrillen tilbyder alt i grillmad. Vores nye pavillon, med spisemulighed både inde og ude, ligger i grønne omgivelser ved Ribe Plantage ved den nordlige indkørsel til Ribe. Der Waldgrill hat alle Grillgerichte im Angebot. Unser neuer Pavillon mit Essmöglichkeiten sowohl drinnen als auch im Freien liegt in grüner Umgebung am Wald an der nördlichem Zufahrt zu Ribe. The Forest Grill offers everything in take out barbecue. Enjoy your meal - indoor or outdoor. Our new pavilion is situated in green surroundings close to Ribe Plantage by the northern exit to Ribe.

GB Situated 25 km east of Ribe, a restored Manor House from 1620 that today contains a culture and history district museum where the runestone from Malt, frescos and a unique collection of garden vases, archaeology, textiles etc can beseen. Theme exhibitions. Entrance fee: adults: DKK 30. Children under 18: free. Opening hours: Tue-Sun:11.00-16.00. Monday: closed.

Dagens ret/Tagesgerichte/ Todaysspecial Man.-fre./Mo.-Fr./Mon.-Fri. Åbningstider/Öffnungszeiten/ Opening hours: Alle dage /Täglich /Every day 10.00-21.00 Plantagevej 22, 6760 Ribe Tlf. +45 75 42 22 04

Gå med på turen gennem de gamle gader og hør om Ribes dramaer som kongemord og heksebrænding. Gehen Sie mit durch die alten Straßen, und lassen Sie sich von Ereignissen wie Königsmord und Hexenverbrennung erzählen. Drift through the old streets as the dramatic events of Ribe unfolds before you.

1/7-31/8: Onsdage/Mittwochs/ Wednesdays 21.00-22.00 DKK 50 Børn u. 14/Kinder u. 14/Children u. 14: Gratis/frei/free Skoleklasser og grupper særskilt tur / Schulklassen und Gruppen buchen eigene Führung / Class excursion and groups separate tour: DKK 500

Mødested og billetter/ Tourantritt und Karten/ Meetingpoint and tickets: MUSEET RIBES VIKINGER Odins Plads, 6760 Ribe, Tlf. +45 76 16 39 50, www.ribesvikinger.dk

Åbent hele året / Ganzjährig geöffnet / Open year round

STORKESØEN Ca. 1 km syd for Ribe ligger et ferieparadis for lystfiskere. Stort rekreativt område med feriehuse og lejligheder. 3 ørredsøer (35.000 m²), børnesø (4.500 m²) og fiskegrejs-butik med stort udvalg. Plads for autocampere med strøm, toilet og bad. Etwa 1 km südlich von Ribe liegt ein Ferienparadis für Sportangler. Großes Erholungsgebiet mit Ferienhäuser und Wohnungen. 3 Forellenteiche (35.000 m²), Kindersee (4.500 m²) und Angelladen mit großer Auswahl. Platz für Autocamper, Mit Strohm, Toilette und Dusche. About 1 km south from Ribe lies a holidayparadise for anglers. Large recreation area with holiday homes and apartments. 3 trout lakes (35.000 m²) Children’s lake (4.500 m²) and fishing gear shop with large assortment at the right price. Space with electricity and bath facilities for autocampers.

Haulundvej 164 · 6760 Ribe Tlf. +45 75 41 04 11 e-mail: info@storkesoen.dk www.storkesoen.dk

En udflugt til Ribe

– Danmarks ældste by

Brorsonsminde er et minikulturhus midt i byens ældste kvarter, hvor man kan nyde god mad og musik. Lad Brorsonsminde arrangere jeres udflugt, foredrag, kaffebord, middag eller familiefest. Besøg os på www.brorsonsminde.dk eller ring til os for at høre mere – Brorsonsminde er absolut et besøg værd.

Fiskergade 13· 6760 Ribe tlf. 7542 3435· brorsonsminde.dk

PLAY 49


Enghave Dyre- og Naturpark

Ribehøj

Restaurant og camping

70.000 m2 grønne omgivelser med masser af dyr, blomster og søer. Klappestald, gå tur med en næsebjørn, hoppepude, ponyridning, kamelsidning, godkendte legepladser, udsigtstårn med langt rutscherør. Stort grilltelt. Tag mad- eller kaffekurven med. Der er mange forskellige steder i parken, hvor man kan nyde den medbragte mad. Café med galleri, grillbar og fiskesøer. 70.000 m2 grüne Umgebung mit Unmengen von Tieren, Blumen und Seen. Streichelstall, Gehen Sie mit einem Nasebären spazieren, Hüpfburg, Ponyreiten, Kamel-Sitzen, anerkannte Spielplätze, Aussichtsturm mit langer Rutschröhre. Großes Grillzelt. Bringen Sie Ihren Picknickkorb mit. Es gibt viele verschiedene Plätze im Park, wo man sein mitgebrachtes Essen verzehren kann. Café mit Galerie, Grill und Angelseen. 70,000 m2 nature park with lots of animals, flowers and lakes. Pat-thepets stable, walk a nose bear, a giant space ball, pony rides, sit-on-thecamel, approved playgrounds and an observation tower with a long chute. Large BBQ tent. Bring a picnic basket and enjoy it in one of the many splendid places in the park. Café with gallery, fast food and angling lake.

Surhavevej 14a, 6650 Brørup Tlf. +45 75 38 40 06 www.enghave-naturpark.dk

Kun 15 min. kørsel fra Danmarks ældste by Ribe finder du Ribehøj beliggende i meget smukke naturomgivelser. I parken kan du opleve Danmarks største og mest stolte pattedyr, kronvildtet. Vi tilbyder bl.a. camping og hytter beliggende med unikt udsyn over en 18.000 m2 stor lystfiskersø. Nyd er godt måltid mad i vores 8-kantede restaurant med en flot panoramaudsigt over søerne. Restauranten tilbyder mange lækre varianter af god traditionel dansk mad og udsøgte hjortespecialiteter. Vi ser frem til at give dig en dejlig ferieoplevelse.

Only 15 min. drive from the oldest town i Denmark Ribe, you will find Ribehøj situated in a marvellously picturesque landscape. In the park you can experience the largest and proudest mammals in Denmark, the reed deer. We offer camping and cabins situated with a unique view over the 18.000 m2 fishing lake. Enjoy a good meal in our octagon shaped restaurant with a fantastic panorama view over the lakes. The restaurant offers a wide selection of traditional Danish foods and exquisite prepared venison. We look forward to seeing you.

Nur 15 min. Fahrt von Ribe entfernt finden Sie in schöner Natur Ribehøj. Im park finden Sie das größte und stolzeste Säugetier Dänemarks, den Rothirsch. Wir bieten ihnen u.a. Camping und Hütten mit Aussicht über den 18.000 m2 grossen Anglersee. Genießen Sie eine gute Mahlzeit in unserem achteckigen Restaurant mit Panorama aussicht über die Seen. Das Restaurant bietet viele delikate Variationen guter, traditioneller, dänischer Speisen und ausgesuchte Hirschfleischgerichte.

www.ribehoej.dk - info@ribehoej.dk - +45 75 39 85 32 - Ribevej 34 - 6683 Føvling

Villebøl Hobby & Park

www.hobbyoghave.dk

Villebølvej 11 · 6760 Ribe 75 43 70 65 / 20 41 76 92 hobbyoghave.dk@mail.dk Alt til hobbybrug. Nisser hele året. Brugs­ kunst. Legeplads, klappedyr, prydhøns. Åben have. Medbring madkurven. Alles für Ihr Hobby. Weihnachtsmänner das ganze Jahr. Gebrauchskunst, Spielplatz, kleine Haustiere, viele schöne Hähnchen, offener Garten. Bringen Sie Ihren Picknickkorb. Large selection of hobby items. Small Santa Clauses throughout the year. Handicrafts, Playground, pet animals, many, beautiful chicken. Open garden. Bring your picnic basket.

Hygum

Hjemstavnsgård Ribevej 74 Sdr. Hygum 6630 Rødding Tlf. +45 74 84 55 66 www.visitribe.dk

Åbent/Geöffnet/Open Man, ons, tor, fre/ Mon, Mitt. Don, Frei/ Mon, Wed, Thur, Fri: 10.00-17.30 Lør, søn, helligdage/ Sam, Sonn, Feiertage/ Sat, Sun, Public Holidays: 10.00-16.00

Den levende landsby. Oplev årets gang med landbrug, dyrkning af korn, håndværk og husflid. Aktiviteter for børn. Naturlegeplads med bålplads og grill. Das lebendige Dorf. Erleben Sie den Jahresablauf mit Landwirtschaft, Handwerk und Handarbeiten. Akti­ vitäten für Kinder. Natur­ spielplatz mit Feuerstelle und Grill. The living village. See the yearly round in farming, handicraft and domestic industry. Activities for children. Natural playground with bonfire site and barbecue.

50 PLAY

Åbent/Öffnungszeiten/ Open: 24/06­31/08 11­16 Entré på aktivitetsdage/ Eintritt an Aktivitäts­ tagen/Entrance fee on activity days: Voksne/Erwachsene/Adult DKK 50. Børn/Kinder/ Children DKK 25. Entré på alm. dage/ An anderen Tagen/ Entrance fee on ordinary days: Voksne/Erwachsene/Adults DKK 30. Børn/Kinder/ Children DKK 15.


Fred og ro for sjæl og krop Restaurant, butik, galleri, værksted, kursus- og konferencecenter Peace and quiet for soul and body Restaurant, shop, gallery, workshop Course- and conference center Frieden und Ruhe für Seele und Körper Restaurant, Laden, Galerie, Werkstatt, Schulungs- und Konferenzzentrum

Farupvej 10 · 6760 Ribe · 75 41 18 06 · www.dengamleavlsgaard.dk

Rømø Lege- & Hesteland Sjov for hele familien

• Mere end 30 aktiviteter, bl.a. Himmelexpress, badeland med 2 rutschebaner, Nautic Jet, pony- og æselvognskørsel, smedje, Go Cars, Luna Loop, piratskib og meget meget mere • Hyggelig stemning med små søde stråtækte Rømø huse og udsigt over Vadehavet • Mulighed for at købe lækker grillmad samt hjemmelavede isvafler i Solgården

Fun for the entire family

• More than 30 activities, for example Heaven Express, water area with 2 slides, Nautic Jet, driving pony- & donkey carriages, smithy, Go Cars, Luna Loop, pirate ship and a lot more • Cosy atmosphere with small cute thatched Rømø houses and view over the Wadden Sea • Possibility for buying delicious grilled food as well as homemade cornets in Solgården

Hotel • Camping • Wellness- & Beautycenter • Rømø Islændercenter • Restaurant • Bar • Fri adgang til pool Se vores• Fri hjemmeside forLegetilbud og mere www.kommandoergaarden.dk adgang til Rømø og Hestland medinformation badeland og 30på familieforlystelser Borrebjergvej 15 hjemmeside • 6792 Rømø • Tlf.: +45 74 75 51 22 • info@kommandoergaarden.dk Se vores for flere tilbud www.kommandoergaarden.dk Havnebyvej 201 • 6792 Rømø • Tlf.: 74 75 51 22 • info@kommandoergaarden.dk

Kommandørgårdens Islændercenter Rømø, Mandø & Koresand

Rømø, Mandø & Koresand

• Vi arrangerer rideture på 1, 2 & 3 timer samt hel• We arrange horseback trips on Icelandic horses of & halvdags ture på islandske heste 1, 2 and 3 hours duration as well as half- and • Vi tilbyder ture for erfarne og uerfarne ryttere whole day trips • Sikkerheden vægtes højt - derfor er der altid en • We offer trips for inexperienced & experienced riders erfaren rideguide med på turene, ligesom der • Safety is important - therefore there is always kan lånes ridehjelme hos os. an experienced guide on the trips just as you can • Vi anbefaler, at turene bookes på forhånd• Rømø Islændercenterborrow a riding from ustil pool Hotel • Camping • Wellness& Beautycenter • Restaurant • Bar cap • Fri adgang adgang til Rømø og Hestland med badeland 30 familieforlystelser • Se det ugentlige• Fri rideprogram påLegehjemmesiden • Weogrecommend that the trips are booked in advance Se vores hjemmeside for flere tilbud www.kommandoergaarden.dk • See the weekly riding programme on our homepage Havnebyvej 201 • 6792 Rømø • Tlf.: 74 75 51 22 • info@kommandoergaarden.dk

Se vores hjemmeside for tilbud og mere information på www.kommandoergaarden.dk Havnebyvej 201 • 6792 Rømø • Tlf.: +45 74 75 51 22 • info@kommandoergaarden.dk

PLAY 51


Shopping Hyggelig shopping i Ribe

Det gamle bymiljø gør shoppingturen til en særlig oplevelse. Spændende specialbutikker ligger som perler på en snor, og der er et bredt udvalg af fødevarebutikker med friske råvarer til feriehusholdningen. I løbet af sæsonen inviterer byen til flere »late night« arrangementer, og hver onsdag formiddag fra maj til september er der torvedag for små og store på Skibbroen. Juleindkøbene er et kapitel for sig. Decemberarrangementerne i gamle Ribe gør det nemlig rigtig hyggeligt at købe julegaver! Se begivenhederne på www.visitribe.dk

Smags- og sanseoplevelser

Lokalt producerede fødevarer er et udtryk for egnens identitet og befolkningens kulturarv, men efterhånden også en væsentlig del af den moderne livsstil, hvor slow food og gastronomi på trods af en hektisk hverdag får mere opmærksomhed. Sunde marsklam og frilandsgrise boltrer sig på god plads. Friske grøntsager, krydderurter og landæg sælges ved gårdspladsen. Gyldne dråber som honning og ølbryg tappes på glas og flasker, og små mejerier producerer velsmagende smør og oste efter gamle traditioner. TEXT:

Ribe Turistbureau

Shopping ambience in Ribe

Gemütliches Shopping in Ribe

Food and other sense delights

Erlebnisse für Gaumen und Sinne

The ambience of the old town makes your shopping trip a special pleasure. Select speciality shops line the pedestrian street like pearls on a string, and there is a wide selection of grocery stores with fresh food for the holiday household. Throughout the seasons, Ribe town invites to several late night arrangements, and every Wednesday morning from May to September it is market day for the young and the young-at-heart on Skibbroen by the old harbour. Christmas shopping is a chapter all its own. The many December events in old Ribe town create a unique atmosphere that makes it a special treat to buy Christmas presents. See Activities and event dates on www.visitribe.dk.

Locally produced food is a reflection of regional identity and cultural heritage, but also increasingly a significant part of a hectic modern lifestyle where the focus is authentic food and gastronomy. Healthy marshlambs and freerange pigs romp in green meadows. Fresh vegetables, herbs and country eggs are sold in the farm market. Golden drops of honey or beer are poured into jars or bottles, and small dairies produce great tasting butter and cheese according to the old traditions.

PHOTO:

Lokal produzierte Lebensmittel sind Ausdruck der Identität des Landstriches und des Kulturerbes der Bevölkerung, aber nach und nach auch ein wesentlicher Teil des modernen Lifestyles, wo »Slow Food« und Gastronomie trotz eines hektischen Alltags mehr Aufmerksamkeit zuteil wird. Gesunde Marschlämmer und Freilandschweine tummeln sich auf reichlich Platz. Frisches Gemüse, Kräuter und Landeier werden auf dem Hof verkauft. Goldene Tropfen wie Honig und Braubier werden in Gläser und Flaschen abgefüllt, und kleine Molkereien produzieren wohlschmeckende Butter und Käse nach alter Tradition.

Poul Anker Nielsen

PHOTO:

52 SHOP

Die Altstadt und die vielen kleinen Läden machen den Einkaufsbummel zu einem besonderen Erlebnis. Interessante Fachgeschäfte liegen wie Perlen auf einer Schnur, und es gibt eine breite Auswahl an Lebensmittelgeschäften mit frischen Waren für den Ferienhaushalt. Im Laufe der Saison lädt die Stadt zu mehreren »Late-Night«-Veranstaltungen ein, und jeden Mittwoch von Mai bis September ist an der Schiffbrücke (Skibbroen) Markttag für die ganze Familie. Die Weihnachtseinkäufe sind ein Kapitel für sich. Die Dezemberveranstaltungen im alten Ribe machen den Weihnachtsgeschenkekauf nämlich richtig gemütlich! Zu den Veranstaltungsterminen siehe Aktivitäten auf www.visitribe.dk.

Poul Anker Nielsen


B ag den

B

ag den gamle Apotekerfacade finder du en verden i farver & ideer. Moderne kunsthåndværk, brugskunst & tidløse klassikere spiller op til hinanden i et inspirerende spændingsfelt.

H

er finder du gaven, eller det du ikke kan leve foruden...

- Marimekko, Ekelund, Frigast-

Julepynt & nisser, duge & viskestykker, glaskunst & keramik, smykker & tasker, strik & tørklæder, engelsk porcelæn & tin.

H

***************

inter der alten Apothekenfassade finden Sie eine Welt voller Farben und Ideen. Modernes Kunsthandwerk, angewandte Kunst und zeitlose Klassiker. *************** Tlf. + 45 75 42 14 14 Overdammens Idebutik V/Gurli Thøgersen Overdammen 5 6760 Ribe

Tømmergangen 14-20 Ribe

www.idebutikken-ribe.dk

www.onskeborn.dk ©2009 The LEGO Group. LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. Produced by KABOOKI® under license from the LEGO Group.

RIBE ZOO CENTER Det vildeste sted i landet! En verden af oplevelser. Kæmpe udvalg til en levende hobby, hvad enten det gælder Hund - Kat - Krybdyr - Akvarium - Saltvand - Gnavere - Havedam - Fugle. Ribe Zoo Center – Et eldorado for alle dyreelskere! Der wildeste Ort im Lande! Eine Welt voller Erlebnisse. Riesenauswahl für ein lebendiges Hobby, egal ob es sich um Hund - Katze Kriechtiere - Aquarium - Salzwasseraquarium - Nagetiere - Gartenteich oder Vögel dreht. Ribe Zoo Center – Ein Eldorado für alle Tierliebhaber! The wildest place in the country A world of adventure. A huge selection for a living hobby: whether a dog - cat - reptile - aquarium - saltwater aquarium - small exotic pet - bird and garden pond. Ribe Zoo Centre – an eldorado for animal lovers. Åbningstider/Öffnungszeiten/ Opening hours: Man-tors/Mo-Do/Mon-Thu 9.30-17.30 Fre/Fr/Fri 9.30-18.00 Lør/Sa/Sat 9.30-13.00 1. søn i md/1. So im Monat/ 1st Sunday of the month 11.00-15.00 På gensyn/Auf Wiedersehen/ We look forward to seeing you Anna og Eigil Thomsen Ribe Zoo Center Industrivej 18c 6760 Ribe Tlf. +45 75 42 20 64 www.ribezoocenter.dk

Ryk Ind DK: Butikken vrimler med sjove gaveidéer til store og små, men følgende bør fremhæves: Modelbiler af de fleste klassikere, tinsoldater fra Schuco og Britains, dampmaskiner samt dukkehuse med alt tilbehør i miniature. Kort sagt legetøj til børn og voksne. Specialafdeling med kurvevarer. D: Der Laden quillt über von lustigen Geschenkideen für groß und klein, aber besonders seien hervorgehoben: Modellautos der meisten Klassiker, Zinnsoldaten von Schuco und Britains, Dampfmaschine und Puppenstuben mit allem Zubehör en miniature. Kurz: Spielzeug für Kinder und Erwachsene. Besondere Korbwarenabteilung. GB: This boutique is crowded with amusing gifts for both young and old, in particular: classic model cars, tin soldiers from Schuco and Britains, steam engines, and dolls’ houses with all furnishings in miniature. In other words: toys for children and adults. Special basket-work section. Sønderportsgade 7, 6760 Ribe, Tlf. +45 75 42 29 69, www.rykind.dk

SHOP 53


Jernved Mejeri Vi producerer egne oste og smør efter gamle traditioner. Træffes hver ons. kl. 9-14 fra maj til september på Skibbroen i Ribe. Wir produzieren Käse und Butter nach alten Traditionen. Jeden Mittwoch von 9-14 Uhr Mai bis September haben wir einen Stand auf der Skibbroen in Ribe.

Jernvedvej 242, 6771 Gredstedbro, Tlf. +45 75 43 53 11 www.jernvedmejeri.dk

Åbent/Öffnungszeiten/ Opening hours: Tor/Don/Thu 10.00 – 17.30 Fre/Frei/Fri 10.00 – 17.30 Lør/Sam/Sat 9.00 – 13.00

We produce our own cheeses and butter, following old traditions. Meet us on Skibbroen in Ribe, every Wednesday from 9-14, from May to September.

Enghavegaard Osteri ligger naturskønt ved Varde Å’s udløb i Ho Bugt. Produktionen omfatter forskellige danske ostetyper samt dessertoste. Åbent: Tors–fre: 14–17.30 og Lørdag: 10–14

Ribes

BRODERI & GARN Dagmarsgade 4 6760 Ribe Tlf. +45 75 42 16 75

DK: Specialforretning i broderi og garn, metervarer, patchwork, stoffer, symaskiner. D: Spezialgeschäft für Stickerei und Garn, Meterware, Patchwork, Stoffe, Nähmaschinen. GB: Specialist shop for embroidery, yarn,fabric by the metre, patchwork, sewing machines.

Hanne Falkenberg · Marianne Isager · Duo-Design Club · Sandnes Norsk · Løve Garn · Lopi · Islandsk Garn · Mayflower · Håndarbejdets Fremme · Permin · O.O.E · Eva Rosenstand · Clara Wæver · Bernina · Pfaff · Brother · Husquarna · Singer.

Die Käserei Enghavegaard Osteri liegt landschaftlich schön an der Mündung des Varde Å in die Ho Bucht. Produziert werden verschiedene dänische Käsesorten sowie Dessertkäse. Öffnungszeiten: Do–Fr: 14–17.30 und Samstag: 10–14 Enghavegaard Cheese Specialist is located beautifully at the inlet of the river Varde Å, into the bay, Ho Bugt. Production includes different types of Danish cheeses, and assorted dessert cheeses. Opening hours: Thurs–Fri: 14–17.30 and Saturday: 10–14 Ho Bugtvej 17 - 6852 Billum Tlf. +45 75 25 85 33 - e-mail: quimba@mail.tele.dk - www.enghavegaard-osteri.dk

Åbningstider/Öffnungszeiten/Opening hours Man-fre, Mo-Fr, Mon-Fri: 09.00 - 20.00 Lør, Sa, Sat: 08.00 - 17.00

Velkommen i KVICKLY Sydvestjyllands største varehus. Hos os finder du det hele – stor ferskvareafdeling med nedkølet mejeritorv, nedsvalet grønttorv, slagter og eget bageri med stenovn samt områdets største udvalg i tekstil og underholdning. På toppen Kvickly Bistro-familierestaurant, som kan klare ethvert arrangement. Glæd dig til et besøg hos os.

Seminarievej 1, 6760 Ribe, Tlf. +45 75 42 11 00, www.kvickly.dk/ribe

54 SHOP

Willkommen bei KVICKLY Südwestjütlands größtes Warenhaus. Bei uns finden Sie alles – eine große Frischwarenabteilung mit gekühltem Molkerei- und Gemüsemarkt, Fleischerei und eigene Bäckerei mit Steinofen sowie die größte Auswahl an Textilien und Unterhaltung der Gegend. In der obersten Etage Kvickly Bistro-Familienrestaurant, das Veranstaltungen jeder Art bewältigen kann. Freuen Sie sich auf einen Besuch bei uns.

Welcome to KVICKLY The biggest grocery store in southwest Jutland. We have it all – a large fresh food department with a refrigerated dairy section, a refreshingly cool vegetable market, a butcher shop and our own bakery with brick oven, plus the largest selection of textiles, movie and music entertainment section in the area. Upstairs we have Kvickly’s Bistro Family restaurant that can handle any event and arrangement.


Nyt topmoderne varehus, som byder på en helt unik indkøbsoplevelse Neues, hochmodernes Kaufhaus, das Ihnen ein einzigartiges Einkaufserlebnis bietet

Bageren åbner hverdage kl. 07.00 – friskbagt brød hele dagen... Nyd frokosten i vores hyggelige café! Kæmpe udvalg af frisk frugt og grønt! Oplev den gode kvalitet hos vores slagter og i delikatesseafdelingen!

Åbningstider/Öffnungszeiten/ Opening hours Man-fre, Mo-Fr, Mon-Fri: 9-20 Lør, Sa, Sat: 8-17

Brand new, ultra modern store that invites you on a unique shopping experience

Die Bäckerei öffnet werktags um 7,00 Uhr – den ganzen Tag frischgebackenes Brot.

The bakery opens weekdays at 7 am – fresh-baked bread prepared throughout the day.

Geniessen Sie Ihr zweites Frühstück in unserem gemütlichen Café!

Enjoy lunch in our cosy café.

Riesenauswahl an frischem Obst und Gemüse. Probieren Sie die gute Qualität in unserer Schlachter- und Delikatessenabteilung. Udvalgte søndage: 10-17 Se information i butikken. Ausgewählte Sonntage:10-17 Siehe Information im Laden. Open selected Sundays:10-17 Information available in the store.

Moltkes Allé 1, 6760 Ribe, Tlf. +45 76 51 90 00, www.fotex.dk

Huge selection of fresh fruit and vegetables. Experience the great quality at our butcher shop and in the delicatessen department.


Silkeblomster

Billig Per’sen er en 2000 m

2

stor butik, der handler med non-food restpartier, som gør at vi er ekstrem billig og samtidig har vi et meget spændende sortiment, der gør et besøg til en oplevelse.

Grilludstyr

Billig Per’sen lädt Sie auf 2000

m2 Verkaufsfläche zur Schnäppchenjagd ein. Hier gibt es umfangreiche Restposten im Non-Food Bereich. Billig Per’sen ist einen Besuch wert!

Strandting

Åbent/Öffnung: Ma-fr 9.00-17.30 · Lø 9.00-15.00 32

Billig - PER’SEN od

m

Industrivej 58

ing old

dK

mo

24

mod Esbjerg

er nd Tø 11

56 SHOP

Industrivej 58 - Ribe

www.billigpersen.dk

®


2010

VADEHAVSVANDRING – VADEHAVSCENTRET

RABAT

til Ribes

attraktion er

DISCOUN

to Ribe's

RABATT

für Ribes

T

attaction

s

Attraktion en

Family ca

rd

Adults:

Valid 11 day s

Adult 20,DKK . Child (3-13) 10,DKK Children:

until:

Issued by:

MUSEET RIBES VIKINGER

This RibeCard

cannot be

2010

(Today + 10

combined

with other

days)

forms of disc ount.

GUIDET TUR

TRAKTORBUS TIL MANDØ

– Rabat til Ribes attraktioner – Discount to Ribe’s attractions – Rabatt für Ribes Attraktionen Rabat med et RibePas

Med et RibePas i hånden får du op til 20% rabat på entréen til Ribe VikingeCenter, Museet Ribes Vikinger, Ribe Kunstmuseum, Det Gamle Rådhus, VadehavsCentret, traktorbusserne til Mandø, Safari Zoo Park, Ribe Svømmebad, Ribe Bowling & Minigolf, Ribe Turistbureaus guidede byvandringer m.m.

RibeCard discounts

The Ribe Card gives you up to 20% discount on the entry fee to Ribe Viking Center, the Museum Ribe’s Vikings, Ribe Art Museum, The old Town Hall, the Wadden Sea Center, the tractor busses to Mandø, the Safari Zoo Park, Ribe Swimming Baths, Ribe Bowling & Minigolf and guided town walks etc.

Rabatt mit dem RibePass

Der RibePass gewährt bis zu 20% Rabatt auf die Eintritte in folgende Attraktionen: Ribe VikingeCenter, Museum Ribes Wikinger, Ribe Kunstmuseum, Altes Rathaus, Wattenmeerzentrum, Safari Zoo Park, Ribe Schwimmhalle, Ribe Bowling & Minigolf sowie auf Fahrten mit den Traktorbussen zur Wattinsel Mandø, Stadtführungen u.a.m.

Pris / Price / Preis

Voksne / Adult / Erwachsene Børn / Children / Kinder (3-13)

DKK 20,DKK 10,-

Kan købes hos / buy at / Verkauf im:

Ribe Turistbureau · Torvet 3 · 6760 Ribe Tlf. +45 75 42 15 00 · e-mail: info@visitribe.dk

visitribe.dk

SHOP 57


Livsnyder Wallower / Genießer TEXT:

Frede Madsen PHOTO:

www.visitribe.dk

Du går ikke sulten i din gode seng

Mulighederne for at overnatte i Ribe og den nærmeste omegn er talrige. Hoteller, kroer, ferielejligheder, vandrerhjem, feriehuse og hytter, privatindkvartering og campingpladser har hvert sit tilbud, og hvad du og din familie vælger, afhænger af smag og pengepung. Uanset om du vælger luksusniveauet med den høje værelsesstandard eller en mere enkel og budgetvenlig måde at overnatte på, er dine værter klar til at give dig et fredfyldt og komfortabelt ophold. Du kan vælge at sove i moderniserede og rustikke værelser på nogle af Danmarks ældste hoteller og kroer i Ribes historiske bymidte, og du kan vågne til fuglekvidder og med fri udsigt til solopgang på et af overnatningsstederne uden for byen. Hvert sted har sit særpræg, og valget er dit. Inden søvnen kalder efter en dag med mange indtryk og oplevelser, frister byens restauranter med kulinariske tilbud af enhver art. Du kan nyde gastronomi af høj klasse både inden døre og – i sommermånederne – ved åen, der løber gennem byen og tilfører måltidet yderligere en dimension. Ud over gastronomi med vægt på det danske køkken byder Ribe på flere asiatiske og italienske spisesteder. Hvis dagens program ikke levner plads til den store anretning, er der hurtige og bekvemme løsninger ved at besøge et pizzeria eller et af byens fastfood-steder. I løbet af dagen er cafeer og pubber et besøg værd. En let frokost, et glas velskænket fadøl eller en kop kaffe i en af byens små oaser er godt for sjælen og stemningen på en feriedag. På flere spillesteder kan du også opleve levende musik og lade de autentiske toner forkæle øregangene, hvad enten du foretrækker at lytte inden døre eller ved et bord ud til gaden eller åen. Livsnydere med lyst til at lade sig betjene med mad og overnatning af høj kvalitet går ikke forgæves under ferien i Ribe. Gå ind på hjemmesiden herover og dan dig et indtryk af de mange muligheder for at bo og spise.

You won’t go to bed hungry

The accommodation options in Ribe and surroundings are numerous. Hotels, inns, apartments, hostels, cabins, private rooms and camping sites all have their special qualities and what you choose for your family is entirely up to your taste and budget. Whether you go for luxury with high class rooms or a simpler and cheaper way, you will always meet friendly people to make your stay comfortable and nice. You can choose to stay in modern, but rustic rooms at some of Denmark’s oldest hotels and inns in the centre of Ribe or you can wake up to birds singing and a lovely sunrise outside town. All has its own charm and the choice is yours. Before you fall asleep after a long day with many new impressions, the restaurants in town have diverted culinary offers. Enjoy high class kitchen indoors – and during summer – outdoors at the river, running through town and adding another dimension to your meal. Besides the Danish kitchen, foreign restaurants with Asian and Italian food are represented in Ribe. If the day leaves no time for a big meal, a quick and convenient solution may be a visit to one of the pizzerias or fast food restaurants in town. During the day, cafés and pubs are certainly worth a visit. A light lunch, a nice glass of beer or a cup of coffee in one of the getaways in town is wonderful for body and soul on a holiday. Several of the music pubs play live music, indoors as well as outdoors on the street or at the river. If you prefer a high class holiday regarding food and accommodation, you will find it in Ribe. Visit the website above and find all the accommodations and restaurants.

PHOTO:

58 EAT

www.visitribe.dk Sie werden nicht hungrig ins Bett gehen

Es gibt in Ribe und Umgebung zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten. Hotels, Gasthöfe, Ferienwohnungen, Jugendherberge und Hütten, private Zimmer und Campingplätze haben alle ihr besonderes anzubieten und Sie entscheiden nach Geschmack und Geldbeutel. Egal ob Sie Luxus möchten mit einem hohen Standard oder eine einfachere und günstigere Variante wählen, werden Sie überall freundlich und zuvorkommend begrüßt. Sie haben die Wahl – ob Sie in modernisierten rustikalen Zimmern in einige der ältesten Hotels und Gaststätten Dänemarks übernachten möchten oder ob Sie zu Vogelgesang und freier Aussicht zum Sonnenausgang außerhalb der Stadt aufstehen möchten. Jede Möglichkeit hat seinen eigenen Charme. Bevor Sie nach einem langen Tag voller Eindrücke und Erlebnisse schlafen gehen, haben die Restaurants der Stadt vielerlei anzubieten. Genießen Sie hochwertige Küche drinnen wie draußen – in den Sommermonaten – am Fluß, der durch die Stadt verläuft und der Mahlzeit einer extra Dimension zufügt. Nicht nur dänische Küche ist in Ribe vertreten, sondern auch asiatische und italienische Küche. Sollte das Tagesprogramm keine größere Mahlzeit zulassen, sind Pizzerias oder eine der anderen Fastfood­ restaurants eine schnelle und bequeme Alternative. Im Laufe des Tages sind Cafes und Pubs einen Besuch wert. Ein leichtes Mittagessen, ein schönes Bier oder eine Tasse Kaffee in einer der kleinen Oasen der Stadt sind an einem Urlaubstag Balsam für die Seele. Es gibt des weiteren mehrere Musiklokale, wo Sie authentische Töne, sowohl drinnen als auch draußen an einem Tisch auf der Strasse oder am Fluß genießen können. Lebensgenießer mit Lust auf guter Bedienung bezügliche Essen und Übernachtung von hoher Qualität, gehen nicht vergebens in Ribe. Sehen Sie die Internetseite oben und verleihen Sie sich einen Überblick über die vielen Möglichkeiten bez. Übernachtung und Restaurants.

Poul Anker Nielsen


– Temaferie i Ribe – Themenurlaub in Ribe – Theme holiday in Ribe Med de mange oplevelsestilbud inden for kultur, historie og natur er Ribe et populært rejsemål for såvel weekendophold som længere ferier. Gør ferien til en endnu større oplevelse ved at vælge en temaferie i Ribe. Her kædes oplevelserne sammen med god mad og overnatning i dejlige omgivelser.

With its many cultural, historical and nature events, Ribe is a popular destination for a weekend getaway or a longer holiday. Make your holiday an even greater experience by choosing a theme holiday in Ribe. Special events are linked together with good food and accommodation in lovely surroundings.

Mit seinen vielen Erlebnisangeboten auf den Gebieten der Kultur, der Geschichte und der Natur ist Ribe ein beliebtes Reiseziel für sowohl Wochenendaufenthalte als auch längere Urlaube. Machen Sie einen Themenurlaub in Ribe. Hier werden die Erlebnisse mit gutem Essen und Übernachtungen in schöner Umgebung kombiniert.

En temaferie består af:

A theme holiday consists of:

Ein Themenurlaub besteht aus:

Further information: www.visitribe.dk/go/temaferieiribe

Weitere Informationen: www.visitribe.dk/go/temaferieiribe

Or enjoy the theme holiday ”Peter’s Christmas in Ribe“ www.petersjuliribe.dk

Oder genießen Sie den Themenurlaub ”Peters Weihnachten in Ribe” www.petersjuliribe.dk

2–3 overnatninger inkl. morgenkomplet 3-retters menu på en af byens gode restauranter. Vælg mellem: – Restaurant Sælhunden – Vægterkælderen – Hotel Dagmar Entré til borgertårnet i Ribe Domkirke Entré til yderligere 2 attraktioner Vælg mellem: – Museet Ribes Vikinger (hele året) – Ribe Kunstmuseum (hele året) – Vadehavscentret (15.02-31.10) – Ribe VikingeCenter (01.05-30.09 + uge 42) Flere informationer på: www.visitribe.dk/go/temaferieiribe Prøv også ”Peters Jul i Ribe” temaferie www.petersjuliribe.dk

Booking www.ribe-byferie.dk Tel. + 45 79 88 79 88

2–3 nights incl. breakfast 3 course dinner in one of the great restaurants in town. Choose between: – Restaurant Sælhunden – Vægterkælderen – Hotel Dagmar Entrance to the tower of the cathedral Entrance to further 2 attractions Choose between: – Museet Ribes Vikinger (all year) – Ribe Kunstmuseum (all year) – Vadehavscentret (15.02-31.10) – Ribe VikingeCenter (01.05-30.09 + week 42)

www.danhostel-ribe.dk Tel. + 45 75 42 06 20

2–3 Übernachtungen inkl. Frühstück 3-Gänge Menü in einer der guten Restaurants der Stadt. Wählen Sie zwischen: – Restaurant Sælhunden – Vægterkælderen – Hotel Dagmar Eintritt in den Bürgerturm vom Dom Eintritt in 2 weitere Sehenswürdigkeiten Wählen Sie zwischen: – Museet Ribes Vikinger (ganzjährig) – Ribe Kunstmuseum (ganzjährig) – Vadehavscentret (15.02–31.10) – Ribe VikingeCenter (01.05–30.09 + KW 42)

visitribe.dk

EAT & SLEEP 59


DANHOSTEL RibE **** Overnatning, temaferie, kursus.

Velkommen til Danhostel Ribe midt i hyggelige og romantiske Ribe. Vi har udsigt til Ribe Domkirke og Nationalpark Vadehavet fra flere værelser. Nyd atmosfæren, vores værelser med egen entré, bad og toilet og vores lækre morgenbuffet med flere hjemmelavede og økologiske produkter. Vandrerhjemmet er miljømærket. Se pristilbud, fotos og mange forslag til aktiviteter på www.danhostel-ribe.dk

DANHOSTEL Ribe Familien- und Jugendherberge heißt Euch willkommen mitten in Ribe, mit Blick auf die Riber Altstadt und auf den Wattenmeer Nationalpark. Genießen Sie die Stimmung, unsere Zimmer mit eigenem Bad/WC und unser reichhaltiges Frühstücksbüfett mit selbstgemachten Spezialitäten und Bioprodukten. Siehe Preisangebote und Vorschläge für Aktivitäten auf www.danhostel-ribe.dk

Ribe Byferie

DANHOSTEL Ribe Family and Youth Hostel welcomes you in the middle of town overlooking the medieval Ribe and the Wadden Sea National Park. All our rooms have private bathrooms. We serve a superb breakfast buffet with more organic and homemade products. The hostel is recognized with the Eco-label “Green Key”. Prices, photos, and what to see and do at www.danhostel-ribe.dk

Sct. Peders Gade 16 6760 Ribe Tlf. +45 75 42 06 20 www.danhostel-ribe.dk

- mere end et feriecenter...

• Et af Danmarks mest populære feriecentre. Høj standard og smukke omgivelser i hjertet af Ribe. Feriebolig, 3 døgn fra DKK 1890 • One of the most popular holiday centres in Denmark. High Standards and beautiful surroundings in the heart of Ribe. 3 days from Euro 252,-.

Ribe Byferie Damvej 34 6760 Ribe Tlf. + 45 7988 7988 www.ribe-byferie.dk 60ribebrochure2010.indd EAT & SLEEP 1

05-11-2009 13:43:54


HOTEL DAGMAR - hvor tiden går... Bo på Danmarks ældste hotel, midt på Domkirkepladsen i Danmarks ældste by. Skønne individuelt indrettede, rustikke, charmerende og skæve værelser. Uanset om du skal holde ferie eller blot en forlænget weekend er Hotel Dagmar det optimale valg. Golf og gourmet ophold, Mini byferie, vadehavsgastronomi eller bryllupper og romantisk ”Get Away” læs mere om de mange muligheder på www.hoteldagmar.dk

- wo die Zeit vergeht Probieren Sie Dänemarks ältestes Hotel am Domplatz in der Mitte der ältesten Stadt Dänemarks. Schöne individuell eingerichtete elegant charmante und „schiefe“ Zimmer.

Ob Sie einen Urlaub oder einfach ein verlängertes Wochenende planen, Hotel DAGMAR ist die Optimale Wahl. Golf und Gourmetferien, Hochzeit arrangement in romantischer Atmosphäre und kulinarische Köstlich-keiten aus dem angrenzenden Wattenmeer warten auf Sie. Lesen Sie mehr über die Möglichkeiten auf www.hoteldagmar.dk

- where time goes by Try Denmark’s oldest hotel in the middle of the Cathedral Square in Denmark’s oldest town. Beautiful individually decorated, rustic, charming and “crooked” rooms. Whether you need a holiday or just a long weekend, Hotel Dagmar is the optimal choice. Golf and Gourmet, Mini city breaks, Wadden Sea gastronomic, weddings or romantic breaks. Read more about the many opportunities at www.hoteldagmar.dk

Hotel Dagmar Torvet 1, 6760 Ribe, Tlf. +45 75 42 00 33, www.hoteldagmar.dk

EAT & SLEEP 61


DK Midt i gågaden - med terrasse direkte ved Ribe åen ligger Kolvig etableret i den gamle cikoriefabrik/købmandsgård “Kolvigsgård”. Til frokost serveres lette caféretter og måske “byens bedste sandwich”, og om aftenen lidt anderledes 5 retters menuer fra det lokale/europæiske køkken samt à la carte. Selskaber op til 80 pers. Åbningstider: 11.00-24.00 D Mitten in der Gehstrasse mit der Terrasse direkt zur Au liegt Kolvig in der ehemaligen Zichoriefabrik/Kaufmannshof “Kolvigsgård” eingerichtet. Zum zweiten Frühstück servieren wir leichte Cafégerichte und vielleicht “Ribes bestes Sandwich”. Abends aussergewöhnliche Menüs aus der europäischen Küche sowie lokale Spezialitäten und à la carte. Gesellschaften bis zu 80 Personen. Öffnungszeiten: 11.00-24.00 GB Halfway along the pedestrian street with a terrace overlooking the river is our outstanding café/restaurant situated in the former chicory factory/merchant’s house “Kolvigsgård”. We offer international cuisine and serve exciting, creative lunch and dinner courses, also local specialities and à La carte menu. 80 pers. Opening hours: 11.00-24.00

Den Gamle Arrest Lige over for Ribe Domkirke ligger byens gamle arrest. De gamle fangeceller er indrettet til dobbeltværelser med rustikt og enkelt interiør. En særlig “brudesuite” samt værelser i tagetagen og to celler har private badeværelser. Også familieværelser. Desuden café og gårdhave med udsigt til storkereden på Det Gamle Rådhus. Butik med elegant kvalitetstøj (Danish Design) og kunsthåndværk i fangekælderen. 22 senge. Direkt gegenüber dem Riber Dom liegt das alte Gefängnis der Stadt. Die ehemaligen Gefängniszellen sind einfach und rustikal als Doppelzimmer eingerichtet. In den Zimmern ist fließendes Wasser, und auf dem Flur sind Bademöglichkeiten vorhanden. Eine besondere “Brautsuite” sowie die Zimmer im Dachgeschoß und zwei Zellen haben eigenes Bad. Auch Familienzimmer. Café und Atriumgarten. Boutique mit eleganter Qualitätskleidung (Danish Design) und Kunsthandwerk im Gefangenenkeller. 22 Betten. The Old Jailhouse in Ribe is just opposite the cathedral. The former prison cells have been converted into charming, simply furnished double bedrooms. Wash basin in each room, and bathroom in the corridor. A special bridal suite plus the rooms on the top floor and two cells have private bathrooms. Family rooms, cafe and a courtyard overlooking the storks’ nest. A boutique sells elegant, quality clothing (Danish Design) and arts and craft in the dungeon. 22 beds.

Mellemdammen 13 (v/Skibbroen), 6760 Ribe Tlf. +45 75 41 04 88, www.kolvig.dk, info@kolvig.dk

Torvet 11, 6760 Ribe, Tlf. +45 75 42 37 00, www.dengamlearrest.dk

Restaurant Backhaus

– er en af Danmarks ældste og hyggeligste kroer.

8 hyggelige l. og 2. sals værelser. Servering på Torvet, i Gårdhaven eller i en af de 4 stuer. Beliggende på byens gamle torv – Bygningen er bindingsværk og dateret tilbage til år 1600 – restaurantens interiør er stadig det oprindelige fra år 1704 med dekorerede lofter og panelvægge, fajanceplader, et over 400 år gammelt ur samt det ca. 700 år gamle dåbsfad.

– ist einer der ältesten und schönsten Gasthöfe Dänemarks. 8 gemütliche 1. und 2. Stock Zimmer. Bedienung auf Marktplatz, in Innengarten oder in einer von 4 Stuben. Gelegen auf Domplatz – Das Gebäude ist Fachwerkbau und datiert sich Jahr 1600 – Restaurant mit originalem Interiur von Jahre 1704 mit Fajanceplatten auf den Wändern.

DK: Blot 50 m fra Domkirken ligger Restaurant Backhaus, som også tilbyder overnatning. Værelser med radio/tv og håndvask. Bad og toilet på gangen. Mindre gårdhave og egen parkeringsplads bag restauranten. Varieret à la carte menukort til meget rimelige priser. Mødeog selskabslokaler. Velegnet for grupper. 9 senge.

eigener Parkplatz hinter dem Restaurant. Abwechslungsreiche à la carte-Auswahl zu günstigen Preisen. Gesellschaftsräume sind vorhanden. 9 Betten. GB: Just 50 metres from the Cathedral and Torvet (Town Square) lies Restaurant Backhaus which also offers overnight accommodation. The bedrooms are on the 2nd floor and have radio, TV and washbasin. Bathroom and toilet in the corridor. Small courtyard and private car park behind the restaurant. Restaurant Backhaus has a varied and very reasonably priced à la carte menu. Suitable for groups. 9 beds.

– is one of Denmarks´s oldest and most beautiful inns.

D: Nur 50 m von Dom und Marktplatz entfernt liegt das Restaurant Backhaus, in dem Sie auch übernachten können. Die Zimmer liegen im 2. Stock und sind mit Waschbecken, Radio und TV ausgestattet. Bad und Toilette befinden sich auf dem Flur. Kleiner Atriumgarten und

Torvet 2, 6760 Ribe www.weisstue.dk, weis@weisstue.dk, (+45) 7542 0700

Restaurant Backhaus, Grydergade 12, 6760 Ribe Tlf. +45 75 42 11 01, www.backhaus-ribe.dk

8 cosy 1st and 2nd floor rooms. We serve outside on the old Cathedral square, in the cosy patio or in one of our 4 restaurant rooms. Situated at the old town square – The house is half-timbered and dated back to year 1600 – the restaurant interior is still the original from 1704 with decorated ceilings and walls.

62 EAT & SLEEP


Butik, Café, Bed & Breakfast Besøg vores spændende butik og café med høkerstemning og en liflig duft af kaffe og krydderier. Hos Postgaarden finder du 100 forskellige specialøl og 5 slags velsmagende fadøl. Postgaarden har også et rigt udvalg af vin, spiritus, kaffe, the, chokolade og eget bageri. Vi sammensætter flotte gavekurve efter ønske. Postgaarden ligger i den gamle ”Postgård”, opført i slutningen af 1500-årene ved en af Ribes byporte, Nørreport. Et brændevinsbrænderi havde til huse her indtil 1668, og i 1825 blev stedet gæstgivergård. Giv smagsløgene en oplevelse og nyd en fadøl velskænket fra Den Frie Hane, en god kaffe eller en lille anretning i caféen. I sommerhalvåret serverer vi også ude i gårdhaven. På 1. salen over butikken har vi Ribes vel nok hyggeligste Bed & Breakfast. 3 nyistandsatte værelser smukt renoveret med hyggelige himmelsenge og lyst interiør. Morgenmaden serveres i cafeen.

Geschäft, Café, Bed & Breakfast Besuchen Sie unseren interessanten Laden und unser Café mit Krämerstimmung und einem lieblichen Duft von Kaffee und Gewürzen. Bei Postgaarden finden Sie 100 verschiedene Spezialbiere und 5 Sorten wohlschmeckendes Fassbier. Das Postgaarden hat auch eine reiche Auswahl an Wein, Spirituosen, Kaffee, Tee, Schokolade, sowie eigene Bäckerei. Wir stellen nach Wunsch herrliche Präsentkörbe zusammen. Postgaarden liegt im alten Posthof, der Ende des 15. Jahrhunderts an einem der Stadttore von Ribe, Nørreport, erbaut wurde. Eine Branntwein-brennerei war bis 1668 hier untergebracht, und 1825 wurde der Ort Gasthof. Bereiten Sie Ihren Geschmacksnerven ein Erlebnis, und genießen Sie im Café ein gepfl egtes Fassbier von Den Frie Hane, einen guten Kaffee oder einen kleinen Imbiss. Im Sommerhalbjahr servieren wir auch im Innengarten. Im 1. Stock haben wir 3 Zimmer eingerichtet. Die neurenovierten Zimmer sind mit Himmelbett ausgerüstet. Frühstück im Café.

Shop, Café, Bed & Breakfast Visit our exciting shop and café, where old-fashioned atmosphere blends with the delicious scent of coffee and spices. At Postgaarden, you will fi nd 100 different speciality beers and fi ve kinds of well tasting draught beer. We also carry a rich assortment of wine, liquor, coffee, tea, chocolate. Own bakery. We also put together beautiful gift baskets according to your wishes. Postgaarden is located in the old coaching inn, built at the end of the 1500’s at Nørreport, one of Ribe’s town gates. Up until 1668, the place was a distillery, and in 1825, it became an inn. Treat your taste buds and enjoy a draught beer from Den Frie Hane, a good cup of coffee or a light meal in the café. During the summer months, we also serve food and beverages in the courtyard. Above the shop we simply think we have got the most comfortable rooms in Ribe. 3 newly established rooms with a light interior, where you spend the night in a wonderful four-poster. Breakfast in the café.

Butik, Cafe, Bed & Breakfast Nederdammen 36, 6760 Ribe Tlf.: +45 75410112 - www.postgaarden-ribe.dk mail: booking@postgaarden-ribe. dk Åbningstider: Mandag - Torsdag 10.00 - 17.30 Fredag 10.00 - 19.00 - Lørdag 9.30 - 14.00


Bkool

Kaffe

Whopper

HAVEChicken ITNuggets YOUR Cheese WAY Burger

Chili Cheese

HAVE IT YOUR WAY

Bkool

Kaffe

Bkool

Kids Meal Onion Rings

Whopper

Big King

Kids Meal

Big King

The Angus

Chili Cheese

Chicken Nuggets

Cheese Burger

Kaffe

Whopper

The Angus Rings Grilled Chicken Fuldkorn Crispy Chicken Grilled ChickenOnion Fuldkorn Crispy Chicken

Burger King•· Kometvej Ole Rømers Vej 3 •· 6760 Ribe · www.burger-king.dk Burger King 6, Brunde 6230 Rødekro • www.burger-king.dk

Chili Cheese

Chicken Nuggets

Cheese Burger

Burger KingKing Ole Rømers Vej ·· 6760 Ribe· www.burgerking.dk · www.burger-king.dk Burger King •· Kometvej 6, Brunde 6230 Nord Rødekro • www.burger-king.dk Burger · Ole Rømers Vej33• Ribe Kinesisk Kids Meal restaurant

Hotel Sønderjylland meter fra Domkirken tæt på Ribes mange se- The Angus Big King Crispy Chicken Sønderportsgade 22

Mongolian Barbeque Onion Rings

Grilled Chicken Fuldkorn

Mongolian Barbeque og kinesisk familierestaurant beliggende tæt ved gågaden. Vi kan tilbyde mongolian barbeque med3flere slags kød,· grøntsager, salat, pasta, Burger King Ole Rømers Vej Ribe www.burger-king.dk Burger King •· Kometvej 6, Brunde •· 6760 6230 Rødekro • www.burger-king.dk saucer samt varm buffet. Spis alt hvad du kan for kun DKK 148 (børn u. 12 år ½ pris). Plads til 100 prs. Mongolisches Barbeque und chinesisches Familienrestaurant nah an der Gehstrasse. Wir servieren Mongolisches Barbeque mit mehreren Fleischsorten, Gemüse, Salat, Pasta, Soßen sowie warmes Büffet. Essen Sie so viel Sie wollen für nur DKK 148 (Kinder unter 12 Jahren zum ½ Preis). Platzt für 100 Prs. A Mongolian barbeque and Chinese restaurant located near the pedestrian street. At the Mongolian barbeque we offer different kinds of meat, vegetables, salad, pasta, gravy plus a warm buffet. Eat as much as you like for only DKK 148. Children under 12 years, ½ price. Can accommodate 100 prs.

Sankt Pedersgade 2, 6760 Ribe, Tlf. +45 75 44 66 50

Chili Cheese

D Das Hotel Sønderjylland finden Sie wenige hundert Meter vom Dom entfernt nah bei Ribes vielen Sehenswürdigkeiten. Den Gästen stehen 7 renovierte Zimmer zur Verfügung, von denen einige über eigenes Bad/Toilette verfügen und mit Radio/TV ausgestattet sind. Der Zimmertrakt hat einen separaten Eingang. Im Parterre des Hotels liegt eine Bierstube.

www.pekinghouse.dk

Stor ta' selv buffet hver dag

Cosy restaurant with sunny yard. Located directly upon the river. Lunch offer: Mon-Sat 11:30-16:30 Gemütliches Restaurant mit Sonnigem Innengarten direkt am Flüsschen. Tagesangebote: Mont-Samst. von 11:30-16:30

6760 Ribe Tlf. +45 75 42 04 66 www.hotelsonderjylland.dk

GB Hotel Sønderjylland stands a few hundred metres from the Cathedral. Good location for those interested in sights of Ribe. 7 Well-appointed, newly-decorated rooms. Some of them have radio/TV and en-suite bathroom. Separate entrance to rooms. Ground floor bar.

Cheese Burger

Take away

Midt i gågaden – hyggelig restaurant med solrig gårdhave lige ned til åen. Frokostmenu man-lør kl. 11:30-16:30

64 EAT & SLEEP

værdigheder. 7 pæne værelser, heraf nogle med radio/tv og eget bad med toilet. Separat indgang til værelsesafsnittet. Ølstue i hotellets stueetage.

Chicken Nuggets

Nederdammen 21, 6760 Ribe Tlf. 75 41 16 00

Onion Rings

DK Hotel Sønderjylland ligger få hundrede

Saltgade 15 · 6760 Ribe Tlf. +45 75 42 34 20 · www.frumathies.dk DK Blot 150 m fra Ribes gågade ligger dette mindre hotel/ølstue. Vi tilbyder ophold i pæne værelser, som er indrettet med minibar, radio/tv og eget bad med toilet. Også familieværelser. Der er separat indgang til værelsesafsnittet. 16 senge. D Ein kleineres Hotel mit Bierstube nur

TV und Bad/WC ausgestattet sind. Auch Familienzimmer. Separater Eingang zum Hoteltrakt. 16 Betten. GB A small hotel/pub just 160 yards from Ribe’s pedestrian precinct. The hotel offers pleasant rooms with minibar, radio/TV and private bathroom. Also family rooms. Access to hotel rooms from separate entrance. 16 beds.

150 m von Ribes Fußgängerzone Grilled Chicken Fuldkorn Crispy Chicken entfernt. Wir bieten unseren Gästen hübsche Zimmer, die mit Minibar, Radio/


Gredstedbro Hotel

Restaurant Sælhunden

Vestergade 2 6771 Gredstedbro Tlf. +45 75 43 10 88 www.gredstedbro-hotel.dk

DK: Hyggelig restaurant i en 400 år gammel fredet bygning. Beliggende på den maleriske Skibbro med direkte udsigt til den gamle sejlbåd Johanne Dan. Om sommeren udendørs servering ved åen og i den charmerende gårdhave. God mad, bl.a. mange fiskeretter og den lokale “bakskuld” til rimelige priser. Grupper modtages gerne. Menukort på DK, D og GB. Restaurant 50 pers. (sommer 110 pers.)

9 km nord for Ribe i stationsbyen Gredstedbro ligger dette chamerende gamle hotel. Hotellet har 8 dobbelt- og 3 enkeltværelser. Restauration med à la carte og dagens middag hver dag. Hyggelig krostue med miljø, møde- og selskabslokaler fra 8 til 140 pers. Kun 50 m fra hotellet snor den smukke Kongeå sig, og her er rig mulighed for fiskeri. Dieses alte, charmante Hotel liegt in Gredstedbro – einem Dorf mit Bahnstation – 9 km nördlich von Ribe. Es hat 8 Doppel- und 3 Einzelzimmer. Das Restaurant bietet täglich à la carte und Tagesgerichte an. Gemütliche Gaststube mit Atmosphäre. Versammlungs- und Gesellschaftsräume für 8-140 Pers. Nur 50 m vom Hotel entfernt schlängelt sich die schöne Königsau (Kongeå) mit guten Angelmöglichkeiten.

GRANPARK FERIEHUS Tlf. +45 40 17 59 78 www.sh-byg.dk

Nine kilometres north of Ribe, in the town of Gredstedbro – reachable by train – you will find this charming hotel. The hotel has 8 double rooms and 3 single rooms. The restaurant has an à la carte menu and todays special. Cosy and tranquil inn; with meeting and function rooms for 8-140 people. Only 50 metres away, the beautifully winding Konge Å (King’s River) flows, giving excellent opportunities for angling.

D: Gemütliches Restaurant, eingerichtet in einem 400 Jahre alten Haus, das unter Denkmalschutz steht; an der malerischen Schiffbrücke gelegen, mit direktem Ausblick auf das alte Segelschiff Johanne Dan. Im

DK Nyere 175 m2 feriehus på stor, ugeneret grund. 2 badeværelser, stort lyst køkken/ alrum med alle moderne faciliteter. 4 værelser med i alt 8 sengepladser. 8 km fra Ribe centrum. Panoramaudsigt over landskabet og Ribe golfbane.

GB Almost new 175 m2 holiday home on a large, secluded property. Two bathrooms, a large, airy kitchen/family room with all modern conveniences. Four bedrooms with eight beds. Eight kilometres from Ribe town. Panoramic view of the surrounding landscape and Ribe Golf Course.

Overdammen 1, 6760 Ribe Tlf. +45 21 27 72 49, www.1634.dk

GB: A cosy restaurant in a 400-yearold listed building. Lying on the picturesque Skibbroen and overlooking the old sailing ship Johanne Dan. During the summer, visitors can sit outside by the river or in the charming courtyard. Good food, with many fish dishes including the local “bakskuld”, all at reasonable prices. Menu in DK, D, GB. Restaurant 50 prs. (summer 110 prs.)

Skibbroen 13 · 6760 Ribe · Tlf. +45 75 42 09 46 www.saelhunden.dk Bjerrumgaard Eksklusiv Bed & Breakfast

D Neueres Ferienhaus von 175 m2 auf großem Grundstück. 2 Badezimmer, große helle Wohnküche mit allen modernen Bequemlichkeiten. 4 Zimmer mit insgesamt 8 Schlafplätzen. 8 km von Ribes Stadtmitte entfernt. Panoramablick auf die Landschaft und den Riber Golfplatz.

Rav i Ribe

Sommer wird draußen am Fluß und im reizvollen Atriumgarten serviert. Gute Küche, viele Fischgerichte, u.a. die einheimische Spezialität “Bakskuld” zu angemessenen Preisen. Menükarte: DK, D und GB. Restaurant 50 Pers. (sommer 110 Pers.)

Nyd ferien i 120 m² stor ferielejlighed! På gågaden, et stenkast fra Ribe Domkirke, ligger denne enestående 375 år gamle bygning. 1 – 6 personer.

Bjerrumgaard er en gammel slægtsgård fra 1922. Tæt på Vadehavet og dog kun 10 minutters gang fra Ribe centrum. I den gamle stald er der indrettet store, eksklusive værelser. Alle med eget bad/ toilet, fladskærms tv, trådløs internet, samt egne terrasser med udsigt over marsken og udgang til haven med puttinggreen, trampolin, gynger og bålsted. An old family farm built in 1922; Bjerrumgaard is situated close to the Wadden Sea yet only a 10 min. walk to downtown Ribe. The old stable is transformed into large and exclusive rooms all with individual bath/toilet, flat screen TV, wireless Internet plus private patio with a view of the marsh and access to the garden with putting green, trampoline, swings and a place to build a bonfire.

Bjerrumvej 2, 6760 Ribe,Tlf. +45 22 41 38 13, www.bjerrumgaard.com

FERIEHUS IVERSEN Grønnegade 27B 6760 Ribe Tlf. +45 21 68 69 11 www.iversenribe.dk

DK : Charmerende, nyrenoveret feriehus i hjertet af middelalderbyen Ribe. Egen have og en dejlig stor terrasse. 2 dobbeltværelser, 2 badeværelser. Vaskemaskine. Hyggelig stue/alrum med TV og brændeovn. Køkken med køl, frys, ovn, opvaskemaskine og service. Rygning er ikke tilladt.

Genießen Sie den Urlaub in einer 120 m² großen Wohnung! In der Fussgängerzone, einen Steinwurf vom Dom von Ribe finden Sie dieses einmalige 375 Jahre alte Gebäude. 1 bis 6 Personen.

D : Ferienhaus im Herzen der Mittelalterstadt Ribe. Garten und Terrasse. 2 Doppelzimmer, 2 Badezimmer. Waschmaschine. Gemütliches Wohnzimmer mit TV und Brennofen. Küche mit Kühlschrank/Gefrierfach, Ofen, Spülmaschine und Geschirr. Rauchen nicht erlaubt.

Enjoy your holiday in a 120 m² apartment! A stone’s throw from Ribe Cathedral, in the pedestrian zone, you will find this unique 375 year old building. 1 – 6 persons.

GB : Holiday House in the centre of the medieval city of Ribe. Garden and a large terrace. 2 double rooms, 2 bathrooms. Washing machine. A nice living room with a wood-burning stove and TV. Kitchen with refrigerator, freezer, oven, dishwasher and the necessary kitchen utensils. No smoking.

EAT & SLEEP 65


RIBE CAMPING

14/11 Åbent/Geöffnet/Open: 1/2 –

Kongeå Camping

Lille rolig plads lige ned til Kongeåen kun 10 km fra Ribe. 40 pladser, 6 hytter og 2 lejligheder. Legeplads, minigolf, petanque, kæmpeskak, bålplads, lystfiskeri, kanoudlejning m.m. Fiskekort til Kongeåen, Sneum Å og Holsted Å.

Kleiner, ruhiger Platz direkt an der Kongeå, nur 10 km von Ribe entfernt. 40 Stellplätze, 6 Hütten, und 2 Wohnungen. Spielplatz, Minigolf, Petanque, Gross scach, Lagerfeurstelle, Angeln, Kanuverleih u.a.m. Angelschein für die Kongeå, die Sneum Å und die Holsted Å. En kleine gezellige camping aan de oever van de Kongeå midden in de prachtige natuur. U vindt ons 10 km vanaf Ribe. 40 standplaatsen, 6 trekkershutten, 2 vakantiewoningen, Barbecueplaats, kinderspeeltuin, speelweide, verbijsruimte. Midgetgolf, jeu de boules, buiten-schaakspiel, tafeltennis. Verhuur van kano. Voor sportvissers is daar de Kongeå, de Sneum Å, de Holsted Å. Kongeå Camping Bækvej 39, Villebøl, 6760 Ribe, Tlf. +45 75 43 71 04, www.kongeaacamping.dk

Super beliggenhed i gåafstand til Ribe. Vælg mellem camping/telt, nye minihytter, standardhytter eller Danmarks bedste luksushytter. Opvarmet swimmingpool, ny 3500 m2 legeplads, dyrehus, trådløs internet/café, TV/ DVD, hyggestue m.m. Ny 5-stjernet servicebygning m/børnebad, 7 familiebade og tiptop moderne køkken! Reservation: Ring, mail eller book online! Åbent hele året. 250 pl. + 33 hytter.

Super Lage, Ribe ist zu Fuß erreichbar. Wählen sie zwischen Camping/Zelt, neuen Minihütten, Standardhütten und Dänemarks besten Luxushütten. Beheizter Swimmingpool, neuer 3500 m2 großer Spielplatz, Tierhaus, drahtloses Internet/Café, TV/DVD, emütliche Stube u.a.m. Neues -Servicegebäude m. Kinder- u. 7 Familienbädern & la moderner Küche! Ganzjährig geöffnet. 250 Pl. + 33 Hütten.

Super location within walking distance to Ribe. Chose among camping/ tent, new mini cabins, standard cabins or the best luxury cabins in Denmark. Heatedswimmingpool, new 3500m2 playground, animal house, wireless Internet/ café, TV/DVD, cosy common room etc. New 5-star service building with kid’s bath, 7 family baths, and a modern kitchen. Reservations: call, email or book online. Open year round. 250 pl. + 33 cabins.

RIBE CAMPING | HYTTER & QUICKSTOP | FARUPVEJ 2 | 6760 RIBE TLF.: (+45) 75 41 07 77 | www.ribecamping.dk Darum Camp. ann 2009:Layout 1 02/09/09 08.54 Page 1

Ferielejlighed Wohnung zu vermieten Flat to let Kun få skridt fra gågaden udlejes denne lejlighed med plads til 4 personer. Her er stue, køkken, badeværelse, 2 dobbeltværelser samt stor gårdhave. Husdyr tilladt. Rygning ikke tilladt. Wohnung zu vermieten. Wenige Schritte von der Fussgängerzone. Ideal für 4 Personen. Wohnzimmer, Küche, Bad, 2 Schlafzimmer à 2 Personen. Grosser Innenhof. Haustiere erlaubt. Rauchen nicht erlaubt. Flat to let. Close to pedestrian zone. Ideal for 4 persons. Sitting room, kitchen, bath, 2 bedrooms à 2 persons. Large patio. Pets allowed. No smoking. Tvedgade 3, 6760 Ribe, Tlf. (+45) 60 93 84 62, www.wonsbekribe.dk

Velkommen En hyggelig og stemningsfyldt plads. Fred og ro, store enheder samt gode læ forhold. Velegnet for cykelister.

Willkommen Ein Gemütlichen und stimmungsvoll Platz. Frieden und Ruhe, grosse Plätze und guter Windschutz. Ideal für Radfahrer.

Welkom Een gezelligeen rustige natuurrijke camping. Vredig en rustig, grote standplaatsen en goede beschufting. Ideal voor fietsers.

Welcome An enjoyable campsite with atmosphere. Peaceful and quiet with big site and good shelter. Ideal for cyclists. 191 Tjæreborg

Esbjerg

E 20 Bramming

24

St. Darum Gredstedbro

Fanø Vadehavet

Vilslev

11 24

Alsædvej 24 • St. Darum • DK-6740 Bramming • Tlf +4575179116 www.darumcamping.dk

66 EAT & SLEEP

Ribe 11

32


Bed & Breakfast Ripenserne åbner dørene for dig

Har du lyst til at overnatte i rolige og hyggelige omgivelser, så byder Ribe og den nærmeste omegns mange Bed & Breakfast-værter velkommen i deres hjem. Du kan vælge at bo centralt i flere hundrede år gamle, renoverede byhuse med masser af charme og udsigt over Danmarks ældste by og med alle byens faciliteter inden for kort afstand. Eller er du og din familie mere til at vågne op efter en god nats søvn med udsigten til åbne vidder, enge og marsk, så er der muligheder få minutters kørsel fra Ribes centrum. Alle Bed & Breakfast-steder er godkendt af Ribe Turistbureau, og det er din garanti for, at de opfylder en række krav til standard og faciliteter. Der er mulighed for at leje værelser eller lejligheder: • Værelserne har adgang til bad og toilet. Der er enten mulighed for at købe morgenmad, eller der findes faciliteter, så man selv kan lave dagens første måltid. • Lejlighederne har eget bad og toilet og eget køkken/ tekøkken. Enkelte steder kan man også købe morgenmad. Der er garanti for, at priserne på Bed & Breakfast ikke slår bunden ud af feriebudgettet. Priserne er fælles for alle overnatningssteder. Pris pr. værelse/lejlighed pr. nat DKK Enkeltværelse 300,- Dobbeltværelse 400,- Lejlighed 450,- Ekstra opredning i værelse/lejlighed pr. person 150,Morgenmad fra 50,- til 75,- pr. person. Der er mulighed for at få rabat ved flere overnatninger. I prisen er inkluderet sengelinned og et håndklæde pr. person. Se flere detaljer om Bed & Breakfast-stederne på www.visitribe.dk. Når du har udsøgt dig et sted, kontakt da værten direkte pr. telefon, mail eller brev og reserver et ophold. Betalingen sker også direkte til værten. Ankomst: Fra kl. 14.00 – Afrejse: Senest kl. 10.00.

The people of Ribe open their doors for you

If you feel like staying over in calm and cosy surround­ ings, the people of Ribe and the surrounding area wel­ come you in their homes at several Bed & Breakfasts. Choose to stay central in one of the old, renovated cot­ tages in town with lots of charm, over viewing the oldest town of Denmark and with all the facilities within short distance. Or you and your family can choose to wake up to the view over open meadows and the marsh just out­ side Ribe. All the Bed & Breakfast places have been approved by Ribe Turistbureau and this is your guarantee that they ful­ fill some requirements to standard and facilities. It is possible to rent rooms as well as apartments: • The rooms have access to bath and toilet. You can either buy breakfast or there are facilities for you to prepare your own. • The apartments have their private bath and toilet and kitchen/kitchenette. Some places may offer breakfast. We guarantee, that the prices for Bed & Breakfast will not ruin your budget. The prices are the same for all options. Price per room/apartment per night DKK Single room 300,Double room 400,- Apartment 450,- Extra bed in room/apartment per person 150,Breakfast from 50,- to 75,- per person. It is possible to get discounts if you stay several nights. The prices include linen and one towel per person. Read more about the Bed & Breakfast places on www.visitribe.dk. Choose your preferred place and contact the landlord directly per telephone, e-mail or in writing and book your stay. Pay directly to the landlord. Arrival: From 14.00 – Departure: At 10.00 at the latest.

www.visitribe.dk

Die Bewohner von Ribe öffnen für Sie ihre Türen

Wenn Sie in ruhigen und gemütlichen Umgebungen übernachten möchten, heißen die vielen Bed & Breakfast Gastgeber in Ribe und näherer Umgebung Sie herzlich willkommen. Wohnen Sie zentral in Hunderten von Jahren alten, renovierten Stadthäusern mit viel Charme und Aussicht über die älteste Stadt Dänemarks und mit den ganzen Angeboten der Stadt in kurzer Entfernung. Oder möchten Sie mit Ihrer Familie den Tag mit Aussicht über die offenen Wiesen und den Marsch beginnen, so ist dies nur wenige Minuten Fahrt vom Zentrum von Ribe möglich. Alle Bed & Breakfast Angebote wurden vom Ribe Turistbureau kontrolliert und dies ist Ihre Garantie dafür, daß eine Reihe von Anforderungen an Standard und Ausstattung erfüllt sind. Sie können sowohl Zimmer als auch Ferienwohnungen mieten: • Die Zimmer haben Zugang zu Bad und WC. Sie können entweder Frühstück bestellen oder es besteht die Möglichkeit sich selbst eine Mahlzeit zu machen. • Die Ferienwohnungen verfügen über eigenes Bad und WC und eine eigene Küche/Teeküche. Bei einigen können Sie auch Frühstück bestellen. Wir garantieren Ihnen, daß die Preise in den Bed & Breakfast nicht Ihr Urlaubsbudget sprengen wird. Die Preise gelten für alle Übernachtungsmöglichkeiten. Preis pro Zimmer/Ferienwohnung pro Nacht DKK Einzelzimmer 300,- Doppelzimmer 400,- Apartment 450,- Extra Bett im Zimmer/Apartment pro Person 150,Frühstück von 50,- bis 75,- pro Person. Es besteht die Möglichkeit einer Ermäßigung bei mehreren Übernachtungen. Im Preis enthalten ist Bettwäsche und Handtuch pro Person. Sehen Sie mehr über die verschiedenen Bed & Breakfast Anbieter unter ­ www.visitribe.dk. Wenn Sie sich einen Anbieter gewählt haben, kontaktieren­ Sie bitte den Gastgeber direkt per Telefon, E-mail oder in Schreiben und reservieren Sie. Zahlung bitte direkt an den Gastgeber. Ankunft: Ab 14.00 Uhr – Abreise: Spätestens um 10.00 Uhr.

EAT & SLEEP

66–67


Symbolforklaring Værelser i Ribe – Antal dobbelt-/enkeltværelser Rooms in Ribe – Number of double/single rooms Zimmer in Ribe – Anzahl Doppel-/Einzelzimmer Værelser i Ribes omegn – Antal dobbelt-/enkeltværelser Rooms in Ribe and vicinity – Number of double/single rooms Zimmer in Ribe und Umgebung – Anzahl Doppel-/Einzelzimmer

Mulighed for opredning Extra bed available Möglichkeit für extra Bett

Antal badeværelser Number of bathrooms Anzahl Badezimmer

Mulighed for barneseng Baby cot available Möglichkeit für Kinderbet

Opholdsstue Living room Aufenthaltsraum

Etage: 0=stuen og 1.=1. sal osv. Storey: 0=ground floor and 1.=1st floor etc. Stockwerk: 0=Erdgeschoss und 1. = 1. Stock usw.

TV/radio på værelset/lejligheden eller i opholdsstuen. TV/radio in the room/apartment or the living room TV/Radio im Zimmer/Wohnung oder im Aufenthaltsraum

Mulighed for morgenmad Breakfast available Möglichkeit für Frühstück

Lejligheder i Ribe – Antal lejligheder Apartments in Ribe – Number of apartments Wohnungen in Ribe – Anzahl Wohnungen

Tekøkken Kitchenette Teeküche

Lejligheder i Ribes omegn – Antal lejligheder Apartments in Ribe and vicinity – Number of apartments Wohnungen in Ribe und Umgebung – Anzahl Wohnungen

Rygning tilladt Smoking allowed Rauchen erlaubt

Rådhus Conditoriet 2.

×1

Hundegade 2, 6760 Ribe, Tlf. (+45) 75 42 01 50 www.raadhus-conditoriet.dk 1/1–31/12 2010

×1

Bo hos bageren – vågn op til duften af nybagt brød, som kan nydes i vores hyg­ gelige café. Dejlige lyse værelser. Udsigt over Domkirken og den gamle bydel. Gåafstand fra banegården.

Hanna og Karsten Vinther 1×2

+1

-1

×1

×1

Alberts B&B ligger i det idylliske Ribe i den gamle bydel. Nyd den gode atmos­ fære i området omkring Domkirken og Slotsbanken. Dejligt lyst værelse i roligt kvarter. Egen indgang, køkken og toilet/ bad samt trådløs internetadgang. Parkering ved huset.

Stig Lundstrøm 1×2

+1

0.

×1

Vil du bo i et gammelt, idyllisk fredet hus fra 1761 og lige i hjertet af byen kun 40 m fra Domkirken? Morgenmaden serve­ res på værelset, i stuen eller i vores idylli­ ske gårdhave. Der er internetforbindelse på værelset.

11026_Ribemagasin2010.indd 68

Adgang til have/gårdhave Access to garden/patio Zutritt zum Garten/Innengarten Husdyr ifølge aftale Pets allowed as per agreement Haustiere erlaubt nach Absprache

Eget køkken Own kitchen Eigene Küche

3×2+1×1 +2

Legend Zeichenerklärung

Stay with the baker and wake up to the heavenly scent of freshly baked bread that you can enjoy in our cosy café. Light and lovely rooms with a view of Ribe Cathedral and the old town. Within walking distance from the train station.

Wohnen Sie beim Bäcker – lassen Sie sich vom Duft des frisch gebacke­ nen Brotes wecken, das in unserem gemütlichen Café verzehrt werden kann. Schöne helle Zimmer. Blick auf den Dom und die Altstadt. Vom Bahnhof aus zu Fuß erreichbar.

Albert Skeels Gade 5, 6760 Ribe, Tlf. (+45) 75 42 41 71 / (+45) 51 90 14 98 www.alberts-bb.dk 1/1–31/12 2010 Albert’s B&B is located in the idyllic ambiance of Ribe’s old town centre. Enjoy the atmosphere in the area surrounding the Cathedral and Slotsbanken. Light and comfortable room in a quiet neighbourhood. Separate entry, Kitchen and Toilet plus wireless internet access. Parking by the house.

Alberts B&B liegt im idyllischen Ribe in der Altstadt. Genießen Sie die gute Atmo­ sphäre in der Gegend um den Dom und die Slotsbanke. Schönes helles Zimmer in ruhigem Viertel. Eigener Eingang, Küche und Toilette/Bad sowie drahtloser Inter­ netzugang. Parken am Haus.

Præstegade 4, 6760 Ribe, Tlf. (+45) 43 99 77 70 / (+45) 26 84 56 63 www.123hjemmeside.dk/Stilo 1/1–31/12 2010 Do you want to stay in an old, idyllic and listed house that dates back to 1761? We are situated right in the heart of Ribe only 40 metres from the Cathedral. Breakfast is served either in the room, the living room or in our tranquil courtyard. The room has Internet connection.

Möchten Sie in einem alten, idyllischen, denkmalgeschützten Haus von 1761 direkt im Herzen der Stadt, nur 40 m vom Dom entfernt wohnen? Das Frühstück wird auf dem Zimmer serviert, in der Stube oder in unserem idyllischen Innen­ hof. Das Zimmer hat Internetanschluss.

27/11/09 13:47:43


Bodil og Lars Forsberg 2×2

+2

0.

×1

×1

Præstegade 28, 6760 Ribe, Tlf. (+45) 21 68 92 06 / (+45) 23 38 50 69 www.forsberg-forsberg.dk 1/1–31/12 2010

×2

I Ribes historiske hjerte kan vi tilbyde to skønne værelser, indrettet med vægt på kvalitet og stemning. Benyt den skønne gårdhave til at sidde og indsnuse den gamle bymidtes helt særlige atmosfære.

In the heart of Ribe, we offer two lovely rooms furnished to provide quality and atmosphere. Relax in the beautiful court­ yard while taking in the historic ambience of the medieval town centre.

Rete Christiansen 2×2

+2

×1

2.

×1

Nederdammen 30, 6760 Ribe, Tlf. (+45) 75 42 07 26 / (+45) 20 85 19 51 www.rete.dk 1/1–31/12 2010

×2

Midt i Ribes gågade ligger et gammelt restaureret byhus bygget i 1780, hvor vi gerne byder velkommen til overnatning. Charmerende værelser med en hyggelig spisekrog og hems. Fri kaffe, te og kakao. Parkering i gården.

In the middle of Ribe’s pedestrian street lies an old restored townhouse, where we are happy to welcome you for an over­ night stay. Charming rooms with a cosy breakfast nook and bed loft. Coffee, tea and cacao available for general use. Parking in the courtyard.

Ragnhild Lønne 1×2

+1

1.

×1

Welcome to an overnight stay in peace­ ful surroundings in the centre of Ribe, Denmark’s oldest town. Access to cosy garden and courtyard. Close to Ribe’s lively pedestrian street and many won­ derful sights.

Fam. Glavind Sperber 1×2

+3

0.+1.

×2

Bo smukt og roligt i nyrenoveret byhus i hjertet af Ribe, over for klosteret og klosterhaven. Lyse og smagfuldt indrettede værelser og lejlighed. Flere værelser kan lejes som »sommerhus«. Egen indgang. Internetadgang. Børnefaciliteter.

Annette Johansen 1×1+1×2 +1

0.

×1

Velkommen til B&B i »Ribes gl. Apotek« i Ribes centrum. Vi tilbyder dejlige lyse værelser og et nyt badeværelse. Morgenmaden indtages i køkkenet eller haven med flot udsigt til Domkirken.

Hasse Christensen 2×2

0.

×1

Mitten in der Fußgängerzone von Ribe liegt ein altes, restauriertes Stadthaus, erbaut 1780, in dem wir Sie gerne zum Übernachten willkommen heißen. Charmante Zimmer mit einer gemütlichen Essecke und einem Schlafboden. Kostenloser Kaffee, Tee und Kakao. Parken im Hof.

Sønderportsgade 41, 6760 Ribe, Tlf. (+45) 75 44 56 46 / (+45) 20 14 80 25 www.ribe-zimmer.dk 1/1–31/12 2010

Velkommen til overnatning i fredelige omgivelser i centrum af Danmarks ældste by Ribe. Adgang til hyggelig have og gårdhave. Tæt på byens livlige gågade og mange spændende seværdigheder.

2×2

In Ribes historischem Herzen können wir 2 schöne Zimmer anbieten, eingerichtet mit Wert auf Qualität und Ambiente. Setzen Sie sich in den schönen begrünten Innenhof, und nehmen Sie die ganz besondere Atmosphäre der alten Stadtmitte in sich auf.

×1

Vi tilbyder Bed & Breakfast midt i Ribe by, lige over for Ribe Domkirke på Torvet. Vi ønsker Dem velkommen i vores charmerende omgivelser, og vores hyggelige værelser. Egen indgang fra Torvet.

×1

×3

Willkommen zum Übernachten in ruhiger Umgebung im Zentrum von Dänemarks ältester Stadt, Ribe. Zutritt zu gemütlichem Garten und Innenhof. Nahe an der belebten Fußgängerzone der Stadt und vielen interessanten Sehenswürdigkeiten

Klostergade 30 & 30A, 6760 Ribe, Tlf. (+45) 75 42 15 53 / (+45) 25 71 15 48 www.klostergade-bb.dk 1/1–31/12 2010

Stay in a calm and beautifully renovated townhouse across from the St. Cathari­ nae Cloister and Cloister Garden right in the heart of Ribe. Light and tastefully decorated rooms and flat. Several rooms can be let as a »holiday home«. Separate entry. Internet access. Children’s facili­ ties.

Wohnen Sie schön und ruhig in einem neu renovierten Stadthaus im Herzen von Ribe, gegenüber von Kloster und Klostergarten. Helle und geschmackvoll eingerichtete Zimmer und Wohnung. Mehrere Zimmer können als »Ferienhaus« gemietet werden. Eigener Eingang. Internetzugang. Kinderausstattung.

Fiskergade 1F, 6760 Ribe, Tlf. (+45) 75 42 24 90 / (+45) 20 66 32 26 buffas@stofanet.dk 1/1–31/12 2010 Welcome to the B&B in Ribe’s old Phar­ macy, right in the centre of Ribe. We offer light and airy rooms and a new bath­ room. Breakfast is served in the kitchen or the garden that has a fine view of Ribe ­Cathedral.

Willkommen beim B&B in »Ribes Alter Apotheke« im Zentrum von Ribe. Wir bieten schöne helle Zimmer und ein neues Badezimmer an. Das Frühstück kann in der Küche oder im Garten mit schönem Domblick eingenommen werden.

Torvet 18A, 6760 Ribe, Tlf. (+45) 76 88 01 41 / (+45) 21 20 21 21 www.bb-ribe.dk 1/1–31/12 2010 We offer Bed & Breakfast and welcome you to our cosy rooms and charming sur­ roundings right in the heart of town across from Ribe Cathedral on Torvet. Separate entry from Torvet.

Wir bieten Bed & Breakfast in der Stadtmitte von Ribe an, am Marktplatz direkt gegenüber dem Dom zu Ribe. Wir heißen Sie in unserer charmanten Umgebung und unseren gemütlichen Zimmern willkommen. Eigener Eingang von Torvet aus.

SLEEP

68–69


Lissi Flensburg 2×2

+2

1.

×1

Sviegade 18, 6760 Ribe, Tlf. (+45) 75 42 08 73 / (+45) 23 69 87 28 www.rooms-ribe.dk 5/1–1/10 2010

×1

Velkommen til overnatning i et fredet, restaureret byhus fra 1857. Beliggende i Ribes gamle bydel tæt ved alle seværdighederne. Her er kaffe, te og chokolade til fri afbenyttelse i tekøkkenet.

Welcome to our home: a listed and restored townhouse from 1857, located in Ribe’s old town centre close to all the sights. In the kitchenette, there is coffee, tea and chocolate for general use.

Jeanette og Hans D. Peters 3×2

1×2

0.

×2

×2

Bo hos vægteren i 1700-tals empirehus med højt til loftet – fred og ro – smuk og solrig gårdhave og udsigt til Domkirken. Der tilbydes en udsøgt morgenmad med økologiske og hjemmelavede produkter. Egen indgang.

1×2

+2

1.

×1

×1

Stay overnight in a cosy newly reno­ vated holiday flat in the heart of Ribe. The flat has a nice, newly fitted light kitchen and bathroom. Close to the train station, Ribe Cathedral as well as the other sights in town. Information: Badstuegade 2B, 6760 Ribe.

Conni og Torsten Troelsen +1

0.

×1

×1

An exquisite flat, newly renovated, light and airy, surrounded by peace and quiet and centrally located in the old part of town with a view of the Cathedral, the Town Hall and the stork’s nest. Close to all facilities. Separate entry.

Nefer Andrup +5

1

1.

×1

+1

En af de dejligste lejligheder i Ribe, dejlig udsigt – hyggelig have. Ideel for store familier eller grupper. Mulighed for retreats­, miniworkshops, shiatzu, ­massage el. healing o.a.

Lene og Palle Adelhardt 1×2

+2

0.

×1

Bo i en dejlig lejlighed med udsigt over Ribe Å. Beliggende i Ribes hyggelige gågade og med adgang til have direkte ned til åen, hvor der er mulighed for at låne kano eller en lille robåd. Egen indgang.

Übernachten Sie in einer gemütlichen, neu restaurierten Ferienwohnung im Zentrum von Ribe. Die Wohnung ist mit schöner heller Küche und Bad eingerichtet. Nahe am Bahnhof, dem Dom zu Ribe und den übrigen Attraktionen der Stadt. Anfragen an Badstuegade 2B, 6760 Ribe.

Bispegade 3, 6760 Ribe, Tlf. (+45) 75 44 55 77 / (+45) 21 21 91 29 troelsenribe@stofanet.dk 1/1–31/12 2010

Nyrenoveret lys og lækker lejlighed i stille og rolige omgivelser centralt beliggende i den gamle bydel med udsigt til Domkirken, Rådhuset og storkereden. Tæt på alle faciliteter. Egen indgang.

1×2

Wohnen Sie beim Nachtwächter in einem Empirehaus aus dem 18. Jh. mit hohen Zimmerdecken – Ruhe – schönem Innenhof, sonnigem Blick auf den Dom und in der Nähe der Skibbroen. Es wird ein ausgesuchtes Frühstück mit hausgemachten Erzeugnissen angeboten. Eigener Eingang.

Hundegade 19, 1., 6760 Ribe, Tlf. (+45) 40 36 09 60 olesleimann@gmail.com 1/1–31/12 2010

Overnat i hyggelig nyrestaureret ferielejlighed i Ribes centrum. Lejligheden er indrettet med dejligt lyst køkken og bad. Tæt på stationen, Ribe Domkirke og byens øvrige attraktioner. Henvendelse Badstuegade 2B, 6760 Ribe.

1×2

Grønnegade 23C, 6760 Ribe, Tlf. (+45) 28 14 27 87 www.123hjemmeside.dk/peters-uroligheden 1/1–31/12 2010 Stay with the Night Watchman in a 1700s empire-style house with room to relax – peace and quiet – beautiful courtyard, sunny view of the Cathedral and close to Skibbroen. We offer a sumptuous break­ fast made with homemade products. Separate entry.

Ole Sleimann

Willkommen zum Übernachten in inem denkmalgeschützten, restaurierten Stadthaus von 1857. In Ribes Altstadt gelegen, dicht an allen Sehenswürdigkeiten. Hier gibt es Kaffee, Tee und Kakao zu Ihrer freien Verfügung in der Teeküche.

×1

Neu renovierte, helle und schöne Wohnung in ruhiger Gegend in zentraler Lage in der Altstadt mit Blick auf Dom, Rathaus und Storchennest. Nahe an allen Einrichtungen. Eigener Eingang.

Gravsgade 47, 6760 Ribe, Tlf. (+45) 41 31 51 69 www.stayinribe.dk 1/1–31/12 2010 One of the nicest flats in Ribe: fantastic view and cosy garden. Ideal for groups or large families. Retreats, miniworkshops, shiatsu, massage, or healing, etc. is pos­ sible.

Eine der schönsten Wohnungen in Ribe, schöne Aussicht – gemütlicher Garten. Ideal für große Familien oder Gruppen. Möglichkeit für Retreats, Miniworkshops, Shiatsu, Massage oder Healing u.a.m.

Nederdammen 34C, 6760 Ribe, Tlf. (+45) 40 78 42 22 adel@post11.tele.dk 1/1–31/12 2010 Stay in a lovely flat with a view of Ribe River. Situated in Ribe’s cosy pedestrian street, and with access to the garden that leads down to the river, where it is pos­ sible to borrow a canoe or a small row­ ing boat. Separate entry.

Wohnen Sie in einer schönen Wohnung mit Blick auf die Ribe Å. In Ribes gemütlicher Fußgängerzone gelegen und mit Zutritt zu Garten direkt am Fluss, wo man ein Kanu oder ein kleines Ruderboot mieten kann. Eigener Eingang.


Signe Søndergaard 1×2

+2

0.+1.

Puggaardsgade 26, 6760 Ribe, Tlf. (+45) 75 42 23 10 / (+45) 26 73 47 60 www.123hjemmeside.dk/Hortensiahuset1 1/1–31/12 2010

×1

Charmerende byhus med have midt i Ribes gamle bydel. To mindre stuer, køkken og bad. Soveværelse på 1. sal samt sovesofa i stuen. To minicykler til rådighed. Henvendelse Sct. Catharinæ Plads 3, 6760 Ribe.

A charming house in the centre of Ribe, with a small garden. Two small living rooms, a kitchen and a bathroom. Bed­ room upstairs and sofa bed in the living room. Two bikes available. Please contact Sct. Catharinæ Plads 3, 6760 Ribe.

Ingrid og Peder Skovmose 1×2

+4

1.

×1

Mellemdammen 16, 6760 Ribe, Tlf. (+45) 75 42 03 69 / (+45) 20 23 82 81 www.iskovmose.com 1/1–31/12 2010

×1

Ferielejlighed beliggende i Ribes centrum, midt i gågaden. Gammel statsfredet købmandsgård med flot udsigt over det gamle Ribe. Et af byens største og flottest udstyrede gavlhuse. Egen indgang.

Holiday flat situated in the pedestrian street right in the heart of Ribe. Old state listed merchant’s house with a fine view of the old town. One of the largest and finest gabled houses in Ribe. Separate entry.

Jannie Frandsen og Jesper Lauridsen 1×2

+4

0.+1.

×1

×1

Vi byder velkommen til overnatning i en dejlig lejlighed midt i Ribes centrum. Lejligheden ligger i ejendommens tidligere stald og høloft. Ribes seværdigheder er inden for gåafstand. Egen indgang. Parkering i gården.

+2

1.

×1

×1

The rooms are located in calm, rural sur­ roundings. Shopping, plus train and bus is only 2 km away. Large and light common room, where you can enjoy your breakfast etc. Situated 11 km north of Ribe. Parking right at the door.

Karin Poulsen +2

×1

0.

×2

B&B i hyggelig landsby ved marsk, dige og Vadehav. Børnefaciliteter og lukket gårdhave med sandkasse. Adgang til grill. 150 m fra Farup forsamlingshus og 5 km nordvest for Ribe. Morgenmad pr. person DKK 50,-

Susanne Worm 2×2

+1

1.

×1

×1

×2

Velkommen til Østergård. Kom og nyd naturen på vores økologiske kvæggård. Her er mulighed for at gå en aftentur i naturen og se på rådyr eller sidde i vores have og se ud over markerne.

Wir heißen Sie willkommen zum Übernachten in einer schönen Wohnung mitten im Zentrum von Ribe. Die Wohnung liegt im ehemaligen Stall und Heuboden des Gebäudes. Ribes Sehenswürdigkeiten sind zu Fuß erreichbar. Eigener Eingang. Parken im Hof.

Kongeåvej 39, 6771 Gredstedbro, Tlf. (+45) 75 43 10 65 www.duborgsminde.dk 1/1–31/12 2010

Værelserne er beliggende i rolige landlige omgivelser med 2 km til indkøb samt tog og bus. Dejligt stort fællesrum, hvor man blandt andet kan nyde sin morgenmad. Beliggende 11 km nord for Ribe. Parkering lige ved døren.

3×2+1×1 +3

Ferienwohnung im Zentrum von Ribe, mitten in der Fußgängerzone. Alter Kaufmannshof unter staatlichem Denkmalschutz mit schönem Blick aufs alte Ribe. Eines der größten und am schönsten verzierten Giebelhäuser der Stadt. Eigener Eingang.

Bispegade 27, 6760 Ribe, Tlf. (+45) 75 42 26 28 / (+45) 26 73 47 60 jlribe@privat.dk 1/1–31/12 2010

We welcome you to an overnight stay in a lovely flat situated in the centre of Ribe. The flat is located in the building’s ear­ lier stable and hayloft. Within walking dis­ tance to the many sights in Ribe. Separate entry. Parking in the courtyard.

Tove Jørgensen 2×2

Kleines Haus mit viel Charm und kleinem Garten mitten im alten Stadtteil von Ribe. Zwei kleine Stuben, Küche und Bad. Schlafraum im ersten Stock und doppelt Bettcouch in der Stube. Zwei mini Fahrräder zu Verfügung. Anfrage an Sct. Catharinæ Plads 3, 6760 Ribe.

×1

Die Zimmer sind in ruhiger ländlicher Umgebung gelegen, 2 km von Einkaufsmöglichkeiten sowie Bus und Bahn entfernt. Schöner großer Gemeinschaftsraum, wo man u.a. sein Frühstück einnehmen kann. 11 km nördlich von Ribe gelegen. Parken direkt vor der Tür.

Farup Kirkevej 42, 6760 Ribe Tlf. (+45) 75 42 12 29 / (+45) 23 23 82 38 1/1–31/12 2010

×1

Cosy B&B in a quaint village close to the marsh, the dyke and the Wadden Sea. Child-friendly facilities and a private courtyard with a sandbox. Access to out­ door grill. Farup Village Hall is just 150 metres away and we are only 5 km north­ west of Ribe. Breakfast per person DKK 50,-

B&B in gemütlichem Dorf an Marsch, Deich und Wattenmeer. Kinderausstattung und geschlossener Innenhof mit Sandkasten. Zugang zum Grill. 150 m vom Bürgerhaus Farup und 5 km nordwestlich von Ribe. Frühstück pro Person DKK 50,-

Lundsmarksvej 41, 6760 Ribe, Tlf. (+45) 75 44 57 53 / (+45) 61 75 96 78 susanneworm@hotmail.com 1/1–31/12 2010 Welcome to Østergård. Come and enjoy the natural environment on our organic cattle farm. Take an evening stroll through the countryside watching the roe deer, or sit in our peaceful garden looking at the fi elds.

Willkommen auf Østergård. Genießen Sie die Natur auf unserem Biohof mit Viehhaltung. Hier können Sie einen Abendspaziergang in der Natur machen und Rehe beobachten oder in unserem Garten sitzen und den Blick über die Felder schweifen lassen.

SLEEP

70–71


Marie og Lars Nielsen 2×2

×1

0.

Obbekærvej 51, Obbekær, 6760 Ribe, Tlf. (+45) 75 42 33 08 / (+45) 20 69 89 37 www.zimmer-ribe.dk 1/1–31/12 2010

×1

Velkommen til gården i Obbekær, som er en nedlagt landejendom med ænder, høns og katte. På gården er der mulighed for at benytte den store have og nyde roen. Beliggende kun 3 km øst for Ribe.

Birgit og Lorenz Matzen 1×2

+2

0.

×1

På charmerende gård fra 1863 udlejes stor lejlighed til 2 eller 4 personer i grønne og landlige omgivelser 2,5 km syd for Ribe Fra gårdens have kan stedets ro og charme nydes med udsigt over engene og Domkirken. Egen indgang og garage.

Aage Jacobsen 1×2

+2

0.

×1

På idyllisk tidligere Ribegård tilbyder vi hyggelig lejlighed. Gården er beliggende på grænsen mellem geest og marsk med en flot udsigt. Mindre end 5 min fra Ribes centrum. Egen indgang.

Dorthe Mylin 1×2

+2

0.

×1

Jannik Madsen +2

×1

0.

Velkommen til Nationalparken og landsbyen Vester Vedsted. Her tilbydes overnatning i en hyggelig lejlighed, hvor der er mulighed for at nyde freden og roen i haven. 10 km sydvest for Ribe. Egen indgang.

Georg Axelsen 1×2

+2

0.

×1

Vi tilbyder overnatning i stor lys lejlighed, beliggende i landlige omgivelser 3 km nordvest for Ribe. Tæt på marsk, dige og Vadehav. 2 km til Farup forsamlingshus. Egen indgang.

72 SLEEP

Willkommen auf dem Hof in Obbekær, einem stillgelegten Bauernhof mit Enten, Hühnern und Katzen. Auf dem Hof besteht die Möglichkeit, den großen Garten zu benutzen und die Ruhe zu genießen. Nur 3 km östlich von Ribe gelegen.

Ø. Vedstedvej 64, Ø. Vedsted, 6760 Ribe, Tlf. (+45) 75 42 39 69 / (+45) 24 87 86 60 www.home1.stofanet.dk/sigpoet-rooms 1/1–31/12 2010 In a charming farm from 1863, a large flat for 2 or 4 persons situated in a green and pastoral environment is available for rent. Enjoy the garden with its peace and quiet and fi ne view of the meadows and Ribe Cathedral. Separate entry and garage.

Auf charmantem Hof von 1863 wird eine grosse Wohnung für 2 oder 4 personen in grüner und ländlicher Umgebung 2,5 km südlich von Ribe vermietet. Im Garten des Hofes kann man mit Blick auf die Wiesen und den Dom die Ruhe des Ortes genießen. Eigener Eingang und Garage.

Øster Vedstedvej 78, Øster Vedsted, 6760 Ribe, Tlf. (+45) 75 41 02 96 aage-jacobsen@stofanet.dk 1/1–31/12 2010 In an idyllic former Ribe-farm, a cosy flat is available. The farm has a real fi ne view as it is situated on the border between geest and marsh. We are only 5 min. away from Ribe. Separate entry.

Auf idyllischem, ehemaligen Riber Hof bieten wir eine gemütliche Wohnung an. Der Hof liegt an der Grenze zwischen Geest und Marsch und hat eine schöne Aussicht. Weniger als 5 Min von Ribes Zentrum entfernt. Eigener Eingang.

Kærbølvej 6, Kærbøl, 6760 Ribe, Tlf. (+45) 75 42 44 57 / (+45) 40 50 57 19 mylin@mail.tele.dk 1/1–31/12 2010

Oplev naturen i Danmarks nye nationalpark, Ribe Marsken ved Vadehavet og Ribe Kammersluse. 5 min kørsel fra Ribe by. Charmerende lejlighed, der er renoveret, så den oprindelige stil er bevaret. Minimum 2 overnatninger. Egen indgang. Parabol, vaskemaskine og fryser.

1×2

Welcome to the homestead in Obbekær, a non-working farm with ducks, chickens and cats. Lots of opportunities to relax in the large, peaceful garden. Situated only 3 km east of Ribe.

Experience nature in Denmark’s new National Park, Ribe Marsh by the Wadden Sea and Ribe Waterway Lock. 5 min. drive from Ribe town. Charming flat, restored to preserve the original style. 2 nights minimum. Separate entry. Satel­ lite TV, washing machine and freezer.

Erleben Sie die Natur in Dänemarks neuem Nationalpark, die Marsch von Ribe am Wattenmeer und die Riber Kammerschleuse. 5 Fahrminuten von Ribe entfernt. Charmante Wohnung, im ursprünglichen Stil renoviert. Mindest. 2 Übernachtungen. Eigener Eingang. Parabol, Waschmaschine und Gefriertruhe.

Vester Vedstedvej 94, Vester Vedsted, 6760 Ribe Tlf. (+45) 75 44 50 71 / (+45) 21 24 41 14 1/5–31/10 2010 Welcome to the National Park and the parish Vester Vedsted. We offer accom­ modation in a cosy flat, and the possi­bility for enjoying the peace and quiet in our garden. 10 km southwest of Ribe. Separate entry.

Willkommen im Nationalpark und dem Dorf Vester Vedsted. Hier wird eine gemütliche Wohnung zum Übernachten angeboten, und es besteht die Möglichkeit, die Ruhe im Garten zu genießen. 10 km südwestlich von Ribe. Eigener Eingang.

Farupvej 17, 6760 Ribe, Tlf. (+45) 75 42 38 08 menu@amdiner.dk 1/1–31/12 2010 We offer overnight accommodation in a large flat fi lled with light, and situated in rural surroundings 3 km northwest of Ribe. Close to the marsh, the dike, and the Wadden Sea. 2 km from Farup vil­ lage hall. Separate entry.

Wir bieten Übernachtungen in großer, heller Wohnung an, in ländlicher Umgebung 3 km nordwestlich von Ribe gelegen. Nahe an Marsch, Deich und Wattenmeer. 2 km vom Bürgerhaus Farup entfernt. Eigener Eingang.


Firmanavn

Café og festlokale.

Visit the library in Ribe – internet, music, movies, books, newspapers

Se vores menuer på www.enderupskov.dk - 74821711

Giørtz Plads 1, 6760 Ribe, Tel. +45 76 16 65 40 · www.esbjergbibliotek.dk Mon-tues 10-19.30 · Wed-fri 10-17 · Sat 10-13

Ribe Apotek Åbningstider/ Öffnungszeiten/Opening hours: Man-Fre/Mo-Fr/ Mon-Fri 9.00-17.30 Lør/Sa/Sat 9.30-12.30

Uden for åbningstiderne: Ausserhalb der normalen Öffnungszeiten: Outside normal opening hours: Krone Apoteket, Kongensgade 36, 6700 Esbjerg, Tel. +45 75 12 92 11

Danhostel Enderupskov Ribe Landevej 30, 6510 Gram. Tvedgade 19 A, 6760 Ribe, Tlf. +45 75 42 07 55

Valuta/hæveautomater Geldwechsel/Geldautomaten Currency/ATM machines

Danske Bank Saltgade 10-14, 6760 Ribe Tlf. +45 45 12 20 40 Frøs Herreds Sparekasse Saltgade 24, 6760 Ribe Tlf. +45 75 41 01 00 Jyske Bank Seminarievej 4, 6760 Ribe Tlf. +45 89 89 98 00 Nordea Seminarievej 8, 6760 Ribe Tlf. +45 75 41 11 11 Skjern Bank Saltgade 16, 6760 Ribe Tlf. +45 96 82 16 00 Sydbank Tømmergangen 7, v. Støckens Plads 2, 6760 Ribe Tlf. +45 74 37 19 00

Fra 06.00-02.00 kan man hæve kontanter i hæveautomaterne ved byens banker. Disse er markeret med mønter på bykortet i brochuren. Ud over bankernes egne kreditkort kan der hæves på de viste kort.

Zwischen 06.00 und 02.00 Uhr können Sie Bargeld an den Geldautomaten von Ribes Banken abheben. Sie sind auf dem Stadtplan in der Broschüre durch Münzen gekennzeichnet. Neben den Geldkarten der jeweiligen Bank können Sie dort die gezeigten Kreditkarten verwenden.

From 06.00 to 02.00 cash can be obtained from bank cash machines in the town. These are indicated on the town map of this brochure. In addition to the actual bank credit cards, the shown cards are accepted.

73


ontag nday / M dag / Mo ienstag D / 1 = man y a ag / Tuesd sday / Mit twoch 2 = tirsd ne ag / Wed nnerstag sd n o = 3 day / Do g / Thurs a d g rs a to it 4= y / Fre g g / Frida / Samsta 5 = freda Saturday / g a rd onntag S / 6 = lø y a d n e ag / Su Feiertag 7 = sønd olidays / dag e / h 8 = hellig

Information Nyttige informationer Useful information Nützliche Hinweise

Sygdom og ulykke Illness and emergency Krankheit und Unfall

Transport Transportation Verkehr

Apotek / Pharmacy / Apotheke Apotek, Tvedgade 19A (+45) 75 42 07 55 1–5: 9.00–17.30, 6: 9.30–12.30

Alarm 112 / Alarm 112 / Notruf 112 Gratis fra offentlige tlf / Free from public call-boxes / Kostenlos von öffentlichen Telefonen.

Biludlejning / Car rental / Autovermietung Avis, Exnersgade 19, 6700 Esbjerg (+45) 75 13 44 77 Europcar, Jernbanegade 56–58, 6700 Esbjerg (+45) 75 12 38 93

Bibliotek / Library / Bibliothek Giørtz Plads (+45) 76 16 65 40 1–2: 10.00–19.30, 3–5: 10.00–17.00, 6: 10.00–13.00 Udenlandske aviser og tidsskrifter / Foreign newspapers and periodicals / Ausländische Zeitungen und ­Zeitschriften.

Politi / Police / Polizei Ribe Politigård, Tangevej 4a (+45) 76 11 14 48 / 114 1–3: 9.00–16.00, 4: 9.00–17.00, 5: 9.00–13.00 Esbjerg Politigård, Kirkegade 76 (+45) 76 11 14 48 / 114 Døgnåbent / open round the clock / 24 Stunden geöffnet.

Butikker / Shops / Geschäfte 1–4: 9.30/10.00–17.30, 5: 9.30/10.00–17.30/18.00, 6: 9.30/10.00–14.00

Lægevagten / Doctor on call / Notarzt Finsensgade 35 (Sydvestjysk Sygehus Esbjerg) (+45) 70 11 07 07. 1–5: 16.00–8.00. 6–8: Døgnet rundt. Kun efter forudgående telefonisk aftale. Evt. kontant betaling. / Round-the-clock service. Only if agreed in advance by telephone. Immediate cash payment may be required. / Rund um die Uhr. Nur nach telefonischer Vereinbarung. Eventuell Barzahlung.

Byhistorisk Arkiv / City Archives / Stadtgeschichtliches Archiv Giørtz Plads (+45) 76 16 76 60 Internet Ribe Turistbureau, Torvet 3 Pengeinstitutter / Banks and savings banks / Geldinstitute 1–5: 9.30/10.00–16.00, 4: 9.30/10.00–17.00/17.30/18.00 Post Seminarievej 1 (+45) 75 42 11 00 1–5: 10.00–17.00, 4: 10.00–17.30, 6: 10.00–13.00

Skadestue / Casualty department / Unfallstation Finsensgade 35 (Sydvestjysk Sygehus Esbjerg), (+45) 79 18 20 00 Akut behandling / emergency treatment / akute Hilfeleistung. Tandlægevagten / Dentist on duty / Notzahnarzt (+45) 65 41 45 51. 6–8: 9.00–12.00 Kontant betaling / cash payment required / Barzahlung

Fanø-færgen / The Fanø ferry / Fanø-Fähre (12 min.) Fanø-Trafikken, Dokvej 5, 6700 Esbjerg (+45) 70 23 15 15 Fly / Flights / Flugzeuge Esbjerg Lufthavn, John Tranumsvej 22, 6705 Esbjerg Ø (+45) 76 12 14 00 Mandøbusserne Mandøbussen, Okholmvej 5 (+45) 75 44 51 07 / (+45) 40 76 76 79 Vadehavssafari, Mandøvej 31 (+45) 75 44 59 12 / (+45) 20 70 96 09 Taxa / Taxi / Taxa (+45) 75 14 45 00. Døgnservice / round-the-clock ­service / 24-Stunden-Dienst. Tog og bus / Trains and bus / Zug und Bus DSB (+45) 70 13 14 15 Regionaltog / Regional trains / Regionalzüge Arriva, Tog og bus / Trains and bus / Zug und Bus (+45) 70 27 74 82

Parkering er gratis i Ribe! Husk P-skive. Parking in Ribe is free of charge! Remember to display your parking disc. Das Parken in Ribe ist kostenlos! Bitte denken Sie an die Parkscheibe.

PHOTO:

Poul Anker Nielsen

74 FIND 11026_Ribemagasin2010.indd 74

27/11/09 13:49:04


Vi hjælper gerne med • Internetadgang • Ferielejligheder, hotelværelser, camping og Bed & Breakfast • Krochecks • Færgebilletter • RibePas – se side 59 • Byvandring med guide – se side 28 • Bøger og hæfter om Ribe og Danmark • Ribebilletten / BilletNet: Billetter til udvalgte arrangementer • Billetter til LEGOLAND® – undgå kø • Copenhagen Card • Statsfisketegn og fiskekort • Postkort, t-shirts, plakater og diverse souvenirs • Bygavekort Under dit besøg i Ribe er det en god idé at kigge inden for på Turistbureauet, der har til huse i den smukke, gamle bygning »Porsborg« på Torvet. På www.visitribe.dk kan du finde den information, du har brug for, før, under og efter dit ophold eller besøg i Ribe. Hjemmesiden er på dansk, tysk, engelsk, italiensk, hollandsk og polsk. SMS service: Send en SMS til 1220 med teksten »danmark« og få et link til turistinfo fra hele landet.

We will be pleased to help you • Internet access • Holiday flats, hotels, camping and Bed & Breakfast • Vouchers for inns and hotels • Ferry tickets • The RibeCard – see page 59 • Guided Town Walks – see page 28 • Books and brochures about Ribe and Denmark • Tickets for selected events • Tickets for LEGOLAND ® – avoiding the queues • Copenhagen Card • Angling permits • Currency (Euro) exchange • Postcards, T-shirts, posters, and other souvenirs When you visit Ribe, it is always a good idea to call in on the Tourist Office located in the beautiful, old building »Porsborg« on Torvet. On our website: www.visitribe.dk you can find the information you will need before, during and after your visit to Ribe. Homepage is in Danish, German, English, Italian, Dutch and Polish.

Wir hilfen Ihnen gern • Internetzugang • Ferienwohnungen, Hotelzimmer, Camping und Bed & Breakfast • Krug- und Hotelschecks • Fährfahrkarten • RibePass – siehe Seite 59 • Stadtführung – siehe Seite 28 • Bücher und Prospekte über Ribe und Dänemark • Karten für ausgewählte Veranstaltungen • Eintrittskarten für LEGOLAND® – wenn Sie nicht anstehen wollen … • Copenhagen Card • Staatliche Angelscheine und Angelkarten • Geldwechsel (Euro) • Postkarten, T-shirts, Plakate und verschiedene Souvenirs Während Ihres Besuches in Ribe ist es eine gute Idee, beim Fremdenverkehrsamt hereinzuschauen, das in dem schönen, alten Gebäude »Porsborg« am Markt untergebracht ist. Auf www.visitribe.dk können Sie die Informationen finden, die Sie vor, während und nach Ihrem Aufenthalt oder Besuch in Ribe benötigen. Internetseite auf Dänisch, Deutsch, Englisch, Italienisch, Holländisch und Polnisch

11026_Ribemagasin2010.indd 75

Ribe Turistbureau Ribe Tourist Office Ribe Verkehrsbüro Ribe Turistbureau Torvet 3 DK-6760 Ribe Tel (+45) 75 42 15 00 Fax (+45) 75 42 40 78 E-mail info@visitribe.dk 01.01.–31.05. + 01.10.–31.12. Mandag–fredag / Monday–Friday / Montag–Freitag 10.00–16.30 Lørdag / Saturday / Samstag 10.00–14.00 01.06.–30.06. + 01.09.–30.09. Mandag–fredag / Monday–Friday / Montag–Freitag 9.00–17.00 Lørdag / Saturday / Samstag 10.00–14.00 01.07.–31.08. Mandag–fredag / Monday–Friday / Montag–Freitag 9.00–18.00 Lørdag / Saturday / Samstag 10.00–17.00 11.07.–22.08. Søndag / Sunday / Sontag

10.00–14.00

Særlige åbningstider i.f.m. jul, nytår og helligdage. Forbehold for ændringer. Special opening hours in connection with Christmas, New Year and other public holidays. Subject to changes. Geänderte Öffnungszeiten: Weihnachten, Neujahr und an offiziellen ­Feiertagen. Änderungen vorbehalten.

www.visitribe.dk

FIND 75 27/11/09 14:15:15


1300 ÅRS JUBILÆUM Danmarks ældste by fejres med kunst, kultur og autentiske oplevelser 1300 YEAR ANNIVERSARY · Denmark’s oldest town is celebrated with art, culture and authentic experiences 1300-jähriges Jubiläum · Dänemarks älteste Stadt wird mit Kunst, Kultur und authentischen Erlebnissen gefeiert

NATIONALPARK VADEHAVET Unikke naturfænomener i verdens største spisekammer NATIONAL PARK WADDEN SEA · Unique nature phenomena in the largest pantry of the world NATIONALPARK WATTENMEER · Einmalige Naturfänomene im größten Speisekammer der Welt

Oslo

Gøteborg

Danmark

Frederikshavn Aalborg

Ringkøbing Esbjerg Vadehavet Wadden Sea Wattenmeer

Århus

Billund

Ribe

København Odense

Tønder

Hamborg

Ribe Turistbureau Torvet 3 DK-6760 Ribe Tel (+45) 75 42 15 00 Fax (+45) 75 42 40 78 E-mail info@visitribe.dk

11026_Ribemagasin2010.indd 76

27/11/09 12:15:11

Ribe profilmagasin 2010  

Alle turistinformationer om Ribe og Vadehavet 2010