Page 1

ESBJERG Byen ved havet / the city by the Sea / die Stadt am Meer

2011

ENERGIOPLADNING! · NATIONALPARK VADEHAVET · SHOPPING OG OPLEVELSER ENERGY RE-CHARGE! · NATIONAL PARK WADDEN SEA · SHOPPING AND ADVENTURES ENERGIE AUFLADEN! · NATIONALPARK WATTENMEER · SHOPPING UND ERLEBNISSE


Welcome Herzlich willkommen

Velkommen Kære gæst

Esbjerg er kontrasternes by. Ung og handlekraftig med skibsfart, olieindustri og store ambitioner inden for vedvarende energi. Men også rekreativ og grøn med et bymiljø, hvor museer, spisesteder og små oaser er inden for kort afstand. Esbjerg er dansk mester i friluftsliv. Den nationale organisation, Friluftsrådet, har udpeget Esbjerg som Danmarks Friluftskommune 2010. Byen evner at gøre naturen tilgængelig for alle og at formidle friluftsliv og naturoplevelser, så også børn i den tidlige skolealder får et forhold til at opholde sig i fri luft. Som gæst i Esbjerg Kommunes naturområder har du og din familie alle muligheder for at kombinere fysisk udfoldelse, oplevelser, leg og læring. En rigtig energiopladning. Nationalpark Vadehavet er juvelen i de mange naturoplevelser og ligger lige uden for bygrænsen. Inden for cykelafstand fra bymidten ligger fritidsområdet Marbæk, og lidt længere oppe ad vestkysten indbyder strandene til badeture og frisk havluft. På 12 minutter kan du med færgen nå Fanø med skipperbyerne Nordby og Sønderho samt nogle af landets bedste strande. Tilbage på fastlandet kan du nyde bylivets puls: Shopping, musik, cafeer og restauranter. Esbjerg er med over 80.000 indbyggere Danmarks femtestørste by og er fortsat i voksealderen. Bystyret har store planer for fremtiden, idet den gunstige placering ved Nordsøen skal gøre byen til landets førende inden for energiteknologi. En EnergiMetropol. Esbjerg Kommune har ca. 115.000 indbyggere og omfatter også byerne Bramming og Ribe. Også her mødes kontrasterne. Inden for en halv time kan du bevæge dig fra det retvinklede gadenet og dynamikken i kun godt 140 år unge Esbjerg til de krogede middelaldergader og roen i 1300 år gamle Ribe. Hvis du besøger Esbjerg i professionelt ærinde, som konferencedeltager eller som samarbejdspartner for byens erhvervsliv, vil du møde stærke faglige miljøer, klynger, internationalt udsyn – og mulighed for afslapning, kulturelle oplevelser og idrætslig udfoldelse. Det hele er lige i nærheden, når du besøger Esbjerg.

Dear guest

Esbjerg is the city of contrasts. Young and vigorous with shipping, oil industry and great ambitions within sustainable energy. However, also recreational and green with a city environment where museums, eateries and small oases are within a short distance. Esbjerg is the Danish champion of outdoor life. The National Federation of Outdoor Recreation has appointed Esbjerg as Denmark’s Outdoor Municipality 2010. The city is capable of making nature accessible to all and facilitating outdoor life and experience of nature so children also develop a relationship to outdoor life during their first years of school. As guests in the nature reserves of Esbjerg Municipality, you and your family have all options for combining physical activities, experience, play learning. You will be revitalised. The National Park Wadden Sea is the jewel in the many experiences in nature, and it is located just outside city limits. Within biking distance from the city centre you will find the outdoor area of Marbæk, and a little further up the West Coast the inciting beaches invite you to take a swim and enjoy fresh sea air. By ferry you can reach Fanø in 12 minutes with the skipper towns of Nordby and Sønderho in addition to some of the best beaches of the country. Back on the mainland, you can enjoy the pulse of city life: Shopping, music, cafes and restaurants. With its more than 80,000 inhabitants, Esbjerg is the fifth largest city in Denmark and still growing. The city council has great plans for the future as the favourable position at the North Sea makes Esbjerg the leading city within energy technology. An Energy Metropolis. Esbjerg Municipality has about 115,000 inhabitants and also comprises the cities of Bramming and Ribe. Also here contrasts meet. Within half an hour you can move from the right-angle street net and the dynamics in Esbjerg with its past of only 140 years to the crooked medieval streets and the quiet in Ribe, which is 1300 years old. If you visit Esbjerg for professional reasons, as a conference participant or as a business partner of the trade and industry in Esbjerg, you will meet strong professional environments, clusters, international vision – and the opportunity to relax, encounter cultural experiences and participate in sports. It is all within easy reach when you visit Esbjerg.

Charlotte Gantzel Turistchef Tourist director Tourismusdirektorin

KOLOFON UDGIVER: Esbjerg Turistbureau / Esbjerg Tourist Information / Esbjerg Touristinformation Skolegade 33, DK-6700 Esbjerg Tel: (+45) 75 12 55 99 Fax: (+45) 76 13 61 09 E-mail: esbjerg@visitesbjerg.dk www.visitesbjerg.dk REDAKTIONEN AFSLUTTET: 26. november 2010 DESIGN: Kirk & Holm – www.kirk-holm.dk FOTOS: Byhistorisk Arkiv, Marco Brodde – Fiskeri- og Søfarts­ museet Esbjerg, Lars Thomsen, Esbjerg Kulturskole, Poul Anker Nielsen, Jacob S. Jensen, Michael Ottosen, ­visitesbjerg.dk FORSIDEFOTO: Red Star Photo – www.redstar.dk Forbehold for fejl og ændringer / Subject to errors and alterations / ­Fehler und Änderungen vorbehalten

Liebe Besucherinnen und Besucher!

Esbjerg ist eine Stadt der Kontraste: Sie ist jung und voller Tatendrang, hat Seefahrt, Ölindustrie und großen Ehrgeiz auf dem Gebiet der erneuerbaren Energie. Gleichzeitig ist sie eine kulturell engagierte und naturverbundene Stadt mit Grünflächen und Naherholungsgebieten und einer städtischen Kultur, wo Museen, gemütliche Lokale und kleine Oasen dicht beieinander liegen. In Dänemark ist Esbjerg führend auf dem Gebiet der Outdoor-Aktivitäten. Die dänische Organisation »Friluftsrådet« (Freiluftrat) hat Esbjerg zur »Freiluftkommune 2010« ernannt. In einzigartiger Weise gelingt es Esbjerg, die Natur allen Menschen zugänglich zu machen und das Leben in der Natur in einer Weise zu vermitteln, dass auch kleine Kinder im frühen Schulalter bereits mit größter Selbstverständlichkeit am Leben an der frischen Luft teilnehmen. Als Besucher der Naturgebiete der Kommune Esbjerg haben Sie und Ihre Familie viele Möglichkeiten, physische Entfaltung, Erlebnisse, Spiel und Lernen miteinander zu verbinden. Hier können Sie Energie auftanken. Der Nationalpark Wattenmeer ist der größte Juwel unter den zahlreichen Naturerlebnissen. Er liegt ganz nah der Stadt. Im Fahrradabstand vom Stadtzentrum befindet sich das Naherholungsgebiet Marbæk, und etwas weiter oben an der Westküste laden die Strände zum Baden und frischer Meeresluft ein. In nur 12 Minuten erreichen Sie mit der Fähre die Insel Fanø mit den Schiffahrtsstädten Nordby und Sønderho sowie einigen der schönsten Strände des Landes. Auf dem Festland können Sie den pulsierenden Rhythmus des Stadtlebens genießen. Hier gibt es Shopping, Musik, Cafés und Restaurants. Mit seinen 80.000 Einwohnern ist Esbjerg die fünftgrößte Stadt Dänemarks, und sie wächst immer noch. Der Stadtrat hat große Pläne für die Zukunft, denn auf Grund der günstigen Lage der Stadt an der Nordsee soll diese zur führenden Kraft auf dem Gebiet der Energietechnologie werden, zu einer Energiemetropole. Die Kommune Esbjerg hat etwa 115.000 Einwohner. Zu ihr gehören außer Esbjerg auch die Städte Bramming und Ribe. Auch dies bedeutet einen Treffpunkt der Kontraste. Innerhalb einer halben Stunde gelangen Sie von dem rechtwinkeligen Straßennetz und der Dynamik des nur etwa 140 Jahre »jungen« Esbjerg in die verwinkelten mittelalterlichen Gassen und die Ruhe der 1300-jährigen Stadt Ribe. Wenn Sie Esbjerg geschäftlich besuchen, z.B. als Konferenzteilnehmer oder Kooperationspartner im gewerblichen Leben der Stadt, begegnet Ihnen hohe Fachkompetenz und internationale Visionen – aber auch die Möglichkeit des Entspannens, kultureller Veranstaltungen und sportlicher Aktivitäten. Alles liegt ganz nah beieinander, wie Sie sehen werden, wenn Sie Esbjerg besuchen.


Contents Inhalt

Indhold 4

36 46 54 58 68

SEE Attraktioner Kunst Musik Begivenheder Nationalpark Vadehavet

Attractions Art Music Events National Park Wadden Sea

Attraktionen Kunst Musik Veranstaltungen Nationalpark Wattenmeer

DO Sport Golf Lystfiskeri På cykel Gåture

Sport Golf Angling Biking Hiking

Sport Golf Angeln Radfahren Wandern

SHOP Butikker Indkøbscentre Supermarkeder Jul

Stores Shopping Centres Supermarkets Christmas

Geschäfte Einkaufszentren Supermärkte Weihnachten

EAT Restauranter Take Away

Restaurants Take Away

Restaurants Take Away

SLEEP Hoteller Bed & Breakfast Campingpladser Vandrerhjem Feriehuse Konference

Hotels Bed & Breakfast Camping Hostels Holiday Houses Conference

Hotels Bed & Breakfast Camping Jugendherberge/Hostels Ferienhäuser Konferenz

FIND Nyttig information Transport Begivenheder 2011 Turistbureau

Useful information Transport Events 2011 Tourist Office

Nützliche Hinweise Verkehr Veranstaltungen 2011 Touristinformation


Mangfoldighed Diversity Vielseitigkeit TEXT:

Frede Madsen


Syddansk Musikkonservatorium Esbjergs nyindretning af Det gamle Elværk fra 1902 er et fornemt eksempel på kulturel nyskabelse i gammelt industribyggeri. The Academy of Music in Esbjerg in the converted Old Electricity Works from 1902 is an impressive example of cultural innovation in former industrial structures. Das Musikkonservatorium Esbjerg, das im alten E-Werk von 1902 eingerichtet wurde, ist ein herausragendes Beispiel für kulturelle Innovation in einem alten Industriegebäude.

En ung og handlekraftig pionerby

Esbjerg er en ung by, og det mærkes i bybilledet og blandt byens indbyggere. Byen blev grundlagt i 1868, da Danmark efter tyskernes erobring af Sønderjylland manglede en eksporthavn. Dengang bestod området kun af nogle gårde. – Ånden fra byens første år er bevaret op til nutiden. Jeg oplever en driftighed og handlekraft, som man ikke ser i ret mange andre byer, siger museumsinspektør Mette Slyngborg, Esbjerg Museum. Siden de første år har pionerånden præget byen og dens indbyggere. Esbjerg fik hurtigt en jernbane og tiltrak iværksættere og lykkeriddere, som ville have del i den hastige udvikling. Ud over havnen skete byens vækst ved, at der i 1880’erne blev etableret andelsejede fabrikker til at forarbejde landbrugsprodukter, så de kunne afsættes på det engelske marked. Esbjerg udviklede sig til en førende industriby, og i årene 1890–1897 voksede indbyggertallet fra 5.000 til 13.000 – en uhørt vækst på få år. Byen har gennem årene også haft fremsynede politikere. Da behovet for arbejdskraft voksede i industrien og på fiskerihavnen, blev der indført børnepasning og andre sociale ordninger, som frigjorde kvinderne til at tage udearbejde. Som industriby har Esbjerg også oplevet alvorlige kriser. Allerede i slutningen af 1800-tallet løb jordpriserne løbsk, så kun få havde råd til at købe jord, og byen oplevede et krak. Under 30’ernes krise var flere end hver tredje i arbejdsstyrken ledig, og under krigen lå havnen stille, mens byen var underlagt den tyske besættelsesmagt. Siden fulgte opblomstringen med offentlige institutioner, fiskeriets storhedstid i 60’erne, og i 80’erne kom olie- og gasindustrien til Esbjerg. Som gæst i byen vil du lægge mærke til det retvinklede gadenet og til Torvets blanding af klassiske stilarter. Den unge by havde behov for at vise, hvad den kunne præstere i årene omkring forrige århundredskifte. Bymidten rummer meget af Esbjergs unge historie med både palæagtige villaer og boligblokke med lejligheder til byens arbejdere. På Esbjerg Museum er Esbjergs bymiljø i årene 1900–1950, da byen voksede sig stor, rekonstrueret.

A young and active city

Esbjerg is a young city, which is visible in the city centre and among the citizens. The city was founded in 1868, when Denmark, after the Germans having taken over South Jutland was in need of an export harbour. The area back then only consisted of some farms. – The spirit from the founding years of the city is still very much alive. People are much more active than in many other cities, says Mette Slyngborg museum director, Esbjerg Museum. Since the first years, the pioneer spirit has made its marks in the city and its residents. Esbjerg quickly got railway and drew entrepreneurs and gold diggers, who wanted their part of the cake. The growth of the city took place at the harbour and in the 1880s shared factories for production of farming goods were established to feed the English market. Esbjerg developed into being one of the leading industry cities and during the years 1890–1897 the population grew from 5,000 to 13,000 – an amazing growth in so few years. Over the years the city has also had some visionary politicians. When the need for workers grew bigger in industry and fishery, child care and social institutions were introduced and it became possible for women to work. As an industrial city, Esbjerg has had severe crisis as well. Already in the late 1800 years, the property prices were absurdly high and only few could afford to buy and the city went broke. During the crisis in the 30‘s, more than every third was unemployed and during the war, the harbour was closed, due to the occupation of the Germans. Since then, the city has flourished again, with public institutions, the blooming fishery in the 60‘s and in the 80‘s the oil and gas industry was introduced in Esbjerg. Guests will notice the street system and the mix of classical styles on the square, Torvet. The young city needed to show what it was capable of in the years around the last century. The city centre shows much of Esbjerg’s young history with great villas and blocks with apartments for the working class. In Esbjerg Museum, the city is reconstructed as in the years 1900–1950 when it grew big.

www.esbjergmuseum.dk

Eine junge und tatkräftige Stadt

Esbjerg ist eine junge Stadt, und das merkt und sieht man an der Stadt und den Menschen. Die Stadt wurde im Jahre 1868 gegründet, als Dänemark nach der Eroberung von Südjütland durch die Deutschen einen Exporthafen brauchte. Damals bestand die Gegend nur aus Bauernhöfen. – Der Geist der Gründungsjahre besteht noch immer. Ich erlebe eine Tatkraft, die man sonst nirgends sieht, sagt Museumsdirektor Mette Slyngborg, Esbjerg Museum. Seit den ersten Jahren hat der Pioniergeist die Stadt und Einwohner geprägt. Esbjerg bekam schnell eine Eisenbahn und zog so Existenzgründer und Glücksritter an, die Teil der schnellen Entwicklung sein wollten. Außer am Hafen, wuchs die Stadt in den 1880’ern auch in Form von Anteilsunternehmen zur Verarbeitung von landwirtschaftlichen Produkten für den englischen Markt. Esbjerg entwickelte sich zu einer führenden Industriestadt, und in den Jahren 1890–1897 stieg die Einwohnerzahl von 5.000 bis 13.000 – unglaublich in so wenigen Jahren. Die Stadt hat über die Jahre auch visionäre Politiker gehabt. Als das Bedürfnis an Arbeitskraft in der Industrie und am Fischereihafen anstieg, führte man Kinderbetreuung und andere soziale Einrichtungen ein, damit die Frauen arbeiten konnten. Als Industriestadt hat Esbjerg ernste Krisen durchgemacht. Bereits am Ende der 1800‘er Jahren waren die Grundstückspreise so sehr gestiegen, dass sich nur wenige Grundstücke leisten konnten, und die Stadt ging pleite. Unter der Krise der 30‘er Jahren war mehr als jeder dritte ohne Arbeit, und der Hafen war während des Krieges stillgelegt, als man der deutschen Besatzungsmacht unterlegen war. Seither folgte die Blüte mit öffentlichen Einrichtungen, die Blütezeit der Fischerei in den 60’ern, und in den 80’ern kam die Öl- und Gasindustrie nach Esbjerg. Als Gast in Esbjerg werden Sie das rechtwinkelige Straßennetz bemerken sowie die Mischung aus klassischen Stilarten am Torvet. Die junge Stadt möchte zeigen, was sie im letzten Jahrhundert zu bieten hatte. Die Stadtmitte zeigt viel der jungen Geschichte von Esbjerg mit sowohl prächtigen Villen und Wohnblöcke mit Behausung für die Arbeiter. Im Esbjerg Museum ist das Stadtmilieu aus den Jahren 1900–1950, als sich die Stadt groß wuchs, rekonstruiert.

SEE

4–5


Livsnerve TEXT:

Frede Madsen

The Heartbeat Der Lebensnerv

Esbjerg Havn er fuld af energi

Esbjerg Havn har i hele byens godt 140 år lange his­torie været en livsnerve. Meget af byens og havnens hi­sto­rie sammenfattes i den ældste del, dokhavnen, hvorfra eksporten af landbrugsvarer tog fart i slutningen af 1800-tallet. Her finder du flere bygninger, som i havnens første år tjente som pakhuse, kreaturstalde og domiciler for nogle af Esbjergs første virksomheder. Her stod havnens vugge. I 1878 fulgte Englands-kajen, der gjorde op med dokhavns-princippet med sluseporte til at dæmme op for tidevandsforskellen, og i de følgende år opstod byens fiskerihavn. Fiskere nordfra grundlagde, hvad der siden skulle vise sig at blive en af Europas største fiskerihavne. Omkring 1970 var således over 600 fiskefartøjer hjemmehørende i Esbjerg. Nu er kun godt et dusin fartøjer, som fisker muslinger, rejer og rødspætter, tilbage, og byens stolte æra som en førende fiskeriby er bevaret for efter­ tiden på Fiskeri- og Søfartsmuseet. – I 1960’erne var hovedparten af byens arbejdsstyrke afhængig af havnen, der har haft sine epoker. Først søfarten, så fiskeriet og derefter offshore-aktiviteterne i Nordsøen, som vil vare ved længe endnu. I de senere år

The Port of Esbjerg – the heartbeat of the city

Throughout the 140 year old history of the city, Esbjerg harbour has been a life nerve. Much of the history of the city and the harbour is summarized in the old dock harbour from where export of agricultural goods increased at the end of the 19th century. Here you will find several buildings which were used as warehouses, stables and housed some of the first companies in Esbjerg. This was the cradle of the harbour. In 1878 the England quay was built which ended the dock harbour idea with sluices to balance out the tide difference, and during the following years the fishing harbour was established. Fishermen from the north founded what should turn out to become one of the largest fishing harbours in Europe. About 1970, 600 fishing boats were registered in Esbjerg. Today, just about one dozen boats are left, fishing for mussels, crabs and plaice, and the proud era as one of the leading fishing harbours is now well-preserved in the Fisheries and Maritime Museum in Esbjerg. – In the 1960’s, most workers in Esbjerg depended on the harbour, which has experienced different eras. First shipping, then fishing and now offshore activity in the North

Esbjerg Hafen ist voller Energie

Esbjerg Hafen ist in den 140 Jahren Stadtgeschichte schon immer der Lebensnerv gewesen. Große Teile der Geschichte der Stadt und des Hafens lassen sich im ältesten Teil, dem Dockhafen zusammenfassen, von wo aus der Export von landwirtschaftlichen Waren Ende der 1800er Jahre anfing. Hier findet man mehrere Gebäude, die in den ersten Jahren des Hafenbetriebes als Packhäuser, Viehställe und Domizile der ersten Unternehmen in Esbjerg dienten. Dies ist die Wiege des Hafens. 1878 folgte der England-Kai, der das Prinzip des Dockhafens und Schleusen beendete, die den Gezeitenunterschied ausglichen, und in den folgenden Jahren entstand der Fischereihafen. Fischer aus dem Norden gründeten, was sich später zu einem der größten Fischereihäfen entwickelte. Um 1970 hatten somit über 600 Fischereiboote ihren Heimathafen in Esbjerg. Jetzt sind es nur noch etwa 12, die Muscheln, Krabben und Schollen fischen, und die stolze Ära als führende Fischereistadt ist heute im Esbjerger Fischerei- und Seefahrtsmuseum bewahrt. – In den 1960’ern war der Hauptteil der Arbeitskräfte der Stadt abhängig vom Hafen, der seine Epochen hat. Erst die Seefahrt, dann die Fischerei und danach die


Esbjerg Havn har i hele byens godt 140 år lange historie været en livsnerve. Throughout the 140 year old history of the city Esbjerg Harbour has been a life nerve. Esbjerg Hafen ist in den 140 Jahren Stadtgeschichte schon immer der Lebensnerv gewesen.

er søfarten vendt tilbage med ny kraft, siger museums­ direktør Morten Hahn-Pedersen. Som trafikhavn lever Esbjerg i høj grad. De stigende problemer med at afvikle lastbiltrafikken på vejene har tilført havnen et stigende antal skibsruter til europæiske havne, og Esbjerg er landets største havn inden for trailergods. I 1980’erne begyndte olie- og gasaktiviteterne i den danske del af Nordsøen at få stadig større betydning for by og havn, og Esbjerg er ubestridt landets oliehovedstad. I de senere år har Danmarks status som verdens største vindmølleproducent smittet betydeligt af på havnen, der er landets førende inden for eksport af vindmøller og udskibning af vindmøller til havvindmølleparker i Nordsøområdet. De store producenter, Vestas og Siemens Wind Power, råder over betydelige arealer, og havnen befinder sig i et boom inden for vedvarende energi.

Sea which is expected to go on for a long time. In later years, shipping has increased again, says Morten HahnPedersen, museum director. Esbjerg is still very much alive as a commercial harbour. The growing problems with land transport by trucks have provided the harbour with new shipping routes in Europe, and Esbjerg is now the largest port in Denmark when it comes to handling trailer goods. In the 1980’s, the oil- and gas activity increased in the Danish part of the North Sea and became of great importance to the city and the harbour, and Esbjerg is undisputedly the oil capital of Denmark. During the past few years, Denmark’s status as the world leading producer of wind turbines has had its effect on Esbjerg harbour, which is No 1 in Denmark as regards export of wind turbines as well as shipping of wind turbines to offshore wind farms in the North Sea area. The top producers, Vestas and Siemens Wind Power, have large areas in the harbour, which today finds itself in the boom within consistent energy.

www.fimus.dk

Offshore-Aktivitäten in der Nordsee, die immer noch andauern. In den letzten Jahren ist die Seefahrt verstärkt zurück gekommen, sagt Museumsdirektor ­Morten Hahn-Pedersen. Als Verkehrshafen lebt Esbjerg noch. Die steigenden Probleme mit dem Lastwagenverkehr haben dem Hafen zusätzliche Schiffsrouten zu europäischen Häfen gebracht, und Esbjerg ist der größte Hafen des Landes in Sachen Anhängergüter. In den 1980’ern wurden die Öl- und Gasaktivitäten im dänischen Teil der Nordsee wichtiger für Hafen und Stadt, und Esbjerg ist unbestritten die Ölhauptstadt des Landes. In den letzten Jahren hat Dänemarks Status als weltgrößter Produzent von Windenergieanlagen Auswirkungen auf den Hafen gehabt, der in Bezug auf Export von Windrädern und Verschiffung von Windenergieanlagen an OffshoreWindparks in der Nordsee führend ist. Die großen Produzenten, Vestas und Siemens Wind Power, verfügen über erhebliche Flächen, und der Hafen befindet sich somit in mitten eines Booms an erneuerbarer Energie.

SEE

6–7


Great art Große Kunst

Stor kunst På kunstmuseet, i byrummet og ved vandet

Med sin placering ved vandet er Esbjerg skabt til stor kunst. Ved Sædding Strand skuer byens vartegn, kunstneren Svend Wiig Hansens monumentale, ni meter høje »Mennesket ved Havet« fra 1995 ud over Ho Bugt. Ved Vestkystvejen nord for byen finder du Danmarks største kunstværk, »Lyshøjen«, en kolossal jordhøj med små cirkelformede lys, hvis lysstyrke er bestemt af trafikken og om aftenen er et smukt syn. På UC Syddanmark troner Erik Hagens »Esbjerg Evangeliet«, et 140 kvadratmeter stort vægmaleri med en moderne fortolkning af Bibelen. Også Esbjerg Kunstmuseum er til store formater, kvalitativt og fysisk. Tyske Gerold Miller gør ved den ene af forårets to udstillinger for første gang status over sit univers mellem maleri og skulptur. Enkle, yderst effektfulde figurer i både kæmpeværker og små formater. Smæk for skillingen er der i forårets anden statusudstilling, »Sammenstød«, hvor fotokunstneren Nicolai Howalt udfolder sig mellem fascination og frygt, konkret og abstrakt i sin særegne æstetik af vold og drama, som den kommer til udtryk i boksere og bilulykker. I sommerudstillingen »Vokseværk« er yngre danske kunstnere inviteret til at skabe samtidskunst, der sanseligt og kropsligt appellerer til publikum i alle aldre, heriblandt børne­familier. Billedkunst og biologi forenes og befrugter hinanden i efterårets udstilling, der er den tredje i Kunst i kontekstserien. Kunstneren Morten Skriver og forskeren Jesper Hoffmeyer forener deres verdener i en vedkommende symbiose, der fylder museet med kunst og naturens elementer. Hverdagen rykker indenfor. – Vi har i de senere år arbejdet på at udvikle en ny måde at være kunstmuseum på, og vi er nået rigtig langt, blandt andet med Kunst i kontekst, siger museumsdirektør Inge Merete Kjeldgaard. Som gæst i Esbjerg vil du finde en række kunstværker i byrummet – og nu også i Hjerting Strandpark. Portugisiske Rui Chafes går mod strømmen, leger med tyngdekraften og flirter poetisk med sin »I am your yesterday (and you are my tomorrow)«-skulptur, der som en modbølge er placeret smukt ved vandet.

www.eskum.dk

At the art museum, in the urban open space and at the water’s edge

With its location by the sea, Esbjerg is the ideal place for great art. At Sædding Beach, the city landmark, »Man meets the Sea«, the nine metre tall monumental sculpture from 1995 by the artist Svend Wiig Hansen is looking across Ho Bay. At the west coast road north of the city you will find Denmark’s largest work of art, »The Light Hill«, an enormous mound with small circular lights, whose brightness is determined by the traffic, and at night it constitutes a beautiful view. At UC Southern Denmark, Erik Hagen’s »The Esbjerg Gospel« sits in state. It is a large wall painting of 140 square metres with a modern interpretation of the Bible. Also Esbjerg Art Museum prefers large formats, qualitatively and physically. At one of the two spring exhibitions, Gerold Miller, the German artist, takes stock for the first time of his universe between painting and sculpture. Simple, very impressive figures both in giant works and small formats. You really get your money’s worth in the second status exhibition of spring, »Collision«, where Nicolai Howalt, the photo artist, shows what he can do between fascination and fear, the concrete and the abstract in its own peculiar aesthetics of violence and drama as it is expressed in boxers and car crashes. In the summer exhibition »Growing pains« young Danish artists are invited to create contemporary art appealing sensuously and bodily to the public of all ages, including families with children. Visual art and biology are united and stimulate each other in the autumn exhibition, which is the third in the series Art in Context. Morten Skriver, the artist, and Jesper Hoffmeyer, the researcher, unite their two worlds in an appealing symbiosis filling the museum with art and elements of nature. Everyday life moves inside. – In recent years we have worked at developing a new way of being an art museum, and have come far such as with Art in Context, says Inge Merete Kjeldgaard, Director of Esbjerg Art Museum. As a guest in Esbjerg you will find a number of works of art in the urban open space – now also in Hjerting Strandpark. The Portuguise artist Rui Chafes goes against the tide, plays with the law of gravity and flirts poetically with his »I am your yesterday (and you are my tomorrow)« sculpture which, as a counter wave, is placed beautifully at the water’s edge.

Im Kunstmuseum, in der Stadt und am Wasser

Dank seiner Lage am Wasser hat Esbjerg gute Voraussetzungen für große Kunstwerke. Beim Sædding Strand ragt das Wahrzeichen der Stadt, die monumentale Skulptur »Mensch am Meer« des Künstlers Svend Wiig Hansen über die Ho Bucht auf. Am Westküstenweg nördlich der Stadt befindet sich das größte Kunstwerk Dänemarks, der »Lichthügel«, ein gigantischer Erdhügel mit kleinen kreisförmigen Lichtern, deren Lichtstärke vom Verkehr reguliert wird und die besonders im Dunkeln sehr eindrucksvoll aussieht. An der Universität Süddänemarks »thront« das »Evangelium von Esbjerg« des Künstlers Erik Hagen, eine 140 m2 große Wandmalerei mit einer modernen Bibelinterpretation. Auch im Kunstmuseum von Esbjerg spielen große Formate eine Rolle, und zwar sowohl im konkreten Sinn als im Hinblick auf die Qualität. Der deutsche Künstler Gerold Miller, dem die eine der beiden Ausstellungen im Frühjahr gewidmet ist, zeigt erstmalig in umfassender Weise sein Universum im Zwischenbereich von Bild und Skulptur. Schlichte, aber äußerst wirkungsvolle Figuren – sowohl im Riesen- als auch im kleineren Format. In der zweiten Frühjahrsausstellung mit der Bezeichnung »Zusammenstoß« kriegt man eine gute Portion Gruseln für sein Geld. Hier zieht uns der Fotokünstler Nicolai Howalt zwischen Faszination und Furcht in seinen Bann, sowohl konkret als auch abstrakt in der ihm eigenen Ästhetik von Drama und Gewalt, die in Bildern vom Boxen und von Autounfällen zum Ausdruck kommt. Die Sommerausstellung »Wachstum« lädt jüngere dänische Künstler ein, zeitgenössische Kunst zu präsentieren, von der Besucher aller Altersgruppen, einschließlich von Familien mit Kindern, mit allen Sinnen angesprochen werden. Malerei und Biologie vereinen sich und befruchten einander in der Herbstausstellung, der dritten in der Reihe »Kunst im Kontext«. Der Künstler Morten Skriver und der Forscher Jesper Hoffmeyer vereinen ihre Welten in einer Symbiose mit echtem Bezug zur Wirklichkeit. Das Museum füllt sich mit Elementen von Kunst und Natur – der Alltag zieht ein. »In den letzten Jahren haben wir eine neue Art, Kunst in einem Museum zu zeigen, entwickelt,« erläutert Museumsdirektorin Inge Merete Kjeldgaard, »und wir sind dabei schon recht weit gekommen, beispielsweise mit unserer Reihe ‚Kunst im Kontext‘.« Als Besucher der Stadt Esbjerg finden Sie viele Kunstwerke in den Straßen und auf den Plätzen der Stadt – jetzt auch im Hjerting Strandpark. Der portugiesische Künstler Rui Chafes schwimmt gegen den Strom – seine Skulptur »I am your yesterday (and you are my tomorrow)« ist ein Spiel mit der Schwerkraft, ein poetischer Flirt. Mit ihrer Platzierung am Wasser nimmt sie sich wie eine Gegenwelle aus.

SEE

8–9


Man meets the Sea Mensch am Meer

Mennesket ved Havet TEXT:

»Mennesket Ved Havet« gør et nærmest guddommeligt udtryk. »Man meets the Sea« seems almost divine. Der Eindruck von »Mensch am Meer« ist nahezu göttlich.

www.visitesbjerg.dk

Frede Madsen


Mærk den guddommelige storhed

De fire, ni meter høje hvide mænd skuer stoisk ud over indsejlingen til Esbjerg Havn. Kunstneren Svend Wiig Hansen har selv fortalt, at de symboliserer menneskets møde med naturen, og at de er pejlemærker mellem havet og civilisationen. Når du står ved deres fødder, lader de sig i al deres monumentale storhed ikke overskue på en gang. De gør et nærmest guddommeligt indtryk. Christian Wiig Hansen, ældste søn af den nu afdøde danske billedhugger, kommer jævnligt til Sædding Strand ved Esbjerg for genopleve »Mennesket ved havet«. Hans to døtre har med Konservatoriets Børnekor fra København sunget ved foden af monumentet, hvilket ville have frydet den sangglade Svend Wiig Hansen. – Jeg har lavet mange ting for min far, og dette skulle vise sig at blive kulminationen på, hvad vi lavede sammen. Jeg holder meget af den, selv om det var en krævende proces at få den lavet, og jeg gerne ville have haft et par uger mere til arbejdet, siger Christian Wiig Hansen. Han stødte til projektet, mens de fire mænd endnu stod som flamingoblokke i en hal i København. Støbningen i Esbjerg tog flere måneder, og Christian Wiig Hansen fungerede som bindeled mellem sin far og håndværkerne. De var vant til at pudse på lige flader, hvad de hvide mænd på ingen måde var. Selv om Svend Wiig Hansen efter at have færdiggjort »Mennesket ved Havet« midt i 90’erne nåede at deltage i en succesrig biennale i Sao Paulo, blev arbejdet på stranden ved Esbjerg på mange måder et punktum for en lang skabende karriere. Oprindelig skulle værket have stået ved Skagen, hvor sønnerne Nikolai og Christian er vokset op, og hvor han undfangede ideen helt tilbage i 50’erne. Da den omsider blev realiseret, krympede den af økonomiske årsager fra de oprindelige 13,5 til ni meter. Alligevel gør den et uudsletteligt indtryk på sønnen. – For min far var det ikke en skulptur men et monument, et vartegn for byen med et indhold. Det henvendte sig ikke kun til en lokal befolkning, det strakte sig videre, siger Christian Wiig Hansen.

Feel the divine greatness

Feel the divine greatness The four, nine meter high white men are stoically overlooking the harbour entrance of Esbjerg. Svend Wiig Hansen, the artist said himself that they symbolize man’s encounter with nature and that they are the connection between the sea and civilization. Standing at their feet, the monumental greatness of them is not to be seen in one glance. They seem divine. Christian Wiig Hansen, the oldest son of the now diseased artist comes to the beach of Sædding near Esbjerg on a regular basis to relive »Man meets the Sea«. With the children’s choir of the Academy of Music in Copenhagen his two daughters have sung at the feet of the monument, which would have made Svend Wiig Hansen happy, since he loved to sing. – I often worked together with my father and this was to be the culmination of our common projects. I love it myself, even though it was hard work and I would have liked to have a few more weeks for it, says Christian Wiig Hansen. He joined the project when the four men where still flamingo blocks in a hall in Copenhagen. The founding in Esbjerg took several months, and Christian Wiig Hansen was the contact between his father and the craftsmen.

They were only used to furbish plain surfaces, and the white men were nothing like that. Even though Svend Wiig Hansen after having finished »Man meets the Sea« in the mid 90s took part in a successful biennale in Sao Paulo, his work at the beach of Esbjerg is considered the end of a long creative career. Originally the monument was supposed to stand in Skagen, where his sons, Nikolai and Christian grew up, and he had the idea for it in the 50s. When the project was finally realized, the original 13,5 meters became nine for financial reasons. Still, it has made a great impression on his son. – For my father this was not a sculpture but a monument, a meaningful landmark. It does not only speak to the locals but reaches out to many more, says Christian Wiig Hansen.

Spüren Sie die göttliche Größe

Spüren Sie die göttliche Größe Die vier, neun Meter hohen weißen Männer schauen stoisch über die Hafeneinfahrt von Esbjerg. Der Künstler, Svend Wiig Hansen hat selbst erzählt, dass die Skulpturen das Treffen zwischen Mensch und Natur darstellen und dass sie die Verbindung zwischen Meer und Zivilisation sein sollen. Wenn Sie an den Füßen der Riesen stehen, lassen sie sich in ihrer monumentalen Größen nicht mit einem Blick fangen. Der Eindruck ist nahezu göttlich. Christian Wiig Hansen, ältester Sohn des verstorbenen Bildhauers, kommt regelmäßig an den Strand von Sædding bei Esbjerg um die Skulptur »Mensch am Meer« zu erleben. Seine zwei Töchter haben mit dem Kinderchor des Konservatoriums aus Kopenhagen am Fuße des Monumentes gesungen, welches den sangesfreudigen Svend Wiig Hansen erfreut hätte. – Ich habe vieles mit meinem Vater zusammen gemacht, und dies sollte die Kulmination dessen werden, was wir alles gemeinsam erschaffen haben. Ich mag die Skulptur sehr, obwohl es eine Herausforderung war, und ich hätte gerne einige Wochen mehr für die Arbeit gehabt, sagt Christian Wiig Hansen. Er wurde Teil des Projektes, als die vier Männer noch als Flamingoblöcke in einer Halle in Kopenhagen standen. Der Guss in Esbjerg dauerte mehrere Monate, und Christian Wiig Hansen funktionierte als Kontakt zwischen seinem Vater und den Handwerkern. Diese waren die Verputzungsarbeit auf geraden Flächen gewohnt, und gerade waren die weißen Männer nicht im geringsten. Obwohl Svend Wiig Hansen nach der Fertigstellung von »Mensch am Meer« Mitte der 90er noch an einer erfolgreichen Biennale in Sao Paulo teilnahm, wurde die Arbeit am Strand von Esbjerg in vielerlei Hinsicht das Ende einer langen Schaffenskarriere. Ursprünglich sollte das Kunstwerk bei Skagen stehen, wo die Söhne Nikolai und Christian aufgewachsen sind, und wo er schon in den 50ern die Idee zur Skulptur bekam. Als die Skulptur endlich Realität wurde, waren die Männer von den ursprünglichen 13,5 auf neun Meter geschrumpft. Trotzdem beeindruckt es den Sohn. – Für meinen Vater war es keine Skulptur, sondern ein Monument, ein bedeutendes Wahrzeichen der Stadt. Es sollte sich nicht nur an die örtlichen Einwohner wenden, sondern weiter um sich greifen, sagt Christian Wiig Hansen.

SEE

10–11


De nye toner lyder fra Esbjerg

Du kan møde danske og internationale topnavne inden for opera, musical, kammermusik og rytmisk musik. Du kan også møde den elektroniske og eksperimenterende musiks talenter, som tegner lydbilleder, du aldrig tidligere har mødt. – I forhold til byens størrelse har Esbjerg et meget rigt musikliv, vel mindst 500 koncerter om året. En overflod af musik inden for mange genrer, som viser byens entreprenørånd på musikområdet, siger rektor på Syddansk Musikkonservatorium Esbjerg Axel Momme. Ikke langt fra byens torv ligger Musikhuset Esbjerg, hvor de store sceniske udførelser inden for opera – blandt andre byens egen Den Ny Opera – musical, udenlandske gæsteensembler, populærmusik og meget andet kan opleves. www.mhe.dk Få hundrede meter derfra ligger den rytmiske musiks tempel, Tobakken, byens tidligere tobaksfabrik, der er omdannet til et af landets mest populære spillesteder. Genrens danske topnavne har Tobakken som fast station på deres turneer, og ofte gæster udenlandske navne Esbjerg. www.tobakken.dk Musikalske feinschmeckere kan finde guldkorn i turbinehallen i byens gamle elværk, som nu er en akustisk og arkitektonisk enestående koncertsal. Bygningerne er base for Syddansk Musikkonservatorium Esbjerg (SMKS), der årligt arrangerer ca. 150 koncerter, mest kammermusik, solokoncerter og små musikdramatiske produkter, der samler et kvalitetsbevidst publikum. www.smks.dk Sidst i august holdes den internationale kammermusikfestival, EICMF, hvor kunstnere fra det meste af Europa spiller overvejende nyere musik på et meget højt niveau. Byens kirker arrangerer en række koncerter med orgelmusik, tidlig musik, ensembler og oratorier. For rockentusiaster er Esbjerg Rockfestival i juni et årligt højdepunkt.

New tones come from Esbjerg

You can meet Danish and international names from opera, musical, chamber music and rhythmic music. Or experience some of the talents of electronic and experimental music, who draw sound pictures, you have never seen before. – Despite the size of the city, Esbjerg is rich on music and presents about 500 concerts per year. An abundance of music from many genres that show the entrepreneur spirit in the area of music, says Axel Momme the director of The Academy of Music in Esbjerg. Not far from the main square, is Esbjerg Performing Arts Centre where great scenic operas are staged – amongst other the cities own New Opera – musical, foreign guests, popular music and much more can be experienced. www.mhe.dk A few hundred metres away, is the temple of rhythmic music, Tobakken, a former tobacco factory, and now one of the most popular concert stages in Denmark. All the Danish top names of the genre visit Tobakken on their tours, and foreign artists also often drop by for a show. www.tobakken.dk Musical gourmets can experience the crème de la crème at the turbine hall of the old electricity plant, which has been turned into an acoustic and architectonic masterpiece of a concert hall. The buildings house The Academy of Music in Esbjerg which

yearly arranges about 150 concerts, mostly chamber music, solo concerts and small musical drama products for an audience with exquisite taste. www.smks.dk In late August, the International Chamber Music Festival, EICMF takes place where artists from most of Europe play music on high level. The churches of the city arrange several concerts with organ music, early music, ensembles and oratorios. Every year in June thousands of people come together for the popular Esbjerg Rock Festival.

Die neuen Töne kommen aus Esbjerg

Sie können dänische und internationale Topnamen aus Oper, Musical, Kammermusik und rhythmischer Musik erleben. Sie können auch die Talente der elektronischen und experimentellen Musik treffen, die ganz neue Musikrichtungen vertreten. – In Anbetracht der Größe, hat Esbjerg ein reiches Musikleben mit jährlich etwa 500 Konzerten. Es gibt Musik im Überfluss und aus allen Bereichen, die den Pioniergeist im Bereich Musik zeigen, sagt Direktor des Musikkonservatorium Esbjerg, Axel Momme. Unweit des Markts liegt das Musikhaus Esbjerg, wo die großen szenischen Opern – mitunter die eigene Neue Oper der Stadt – Musicals, ausländische Gästeensembles, zeitgenössische Musik und vieles mehr erlebt werden kann. www.mhe.dk Wenige Hundert Meter weiter liegt der Tempel der rhythmischen Musik, Tobakken; die ehemalige Tabakfabrik der Stadt und jetzt einer der beliebtesten Veranstaltungsorte des Landes. Alle dänischen Spitzennamen des Genres besuchen immer Tobakken auf ihren Tourneen und auch ausländische Namen besuchen Esbjerg. www.tobakken.dk Musikalische Feinschmecker werden in der Turbinenhalle des alten Stromwerkes der Stadt zufrieden gestellt, denn es ist ein akustisches und architektonisches Meisterwerk von einer Konzerthalle. Die Gebäude hausen das Musikkonservatorium Esbjerg (SMKS), mit jährlichen 150 Konzerten, meist Kammermusik, Solokonzerte und kleinere musikdramatische Produkte, die ein qualitätsbewusstes Publikum anzieht. www.smks.dk Ende August findet das internationale Kammermusikfestival, EICMF statt, mit Künstlern aus ganz Europa und neuerer Musik auf hohem Niveau. Die Kirchen der Stadt veranstalten eine Reihe Konzerte mit Orgelmusik, frühe Musik, Ensembles und Oratorien. Für Rockenthusiasten ist der Esbjerg Rock Festival im Juni ein jährlicher Höhepunkt.


Musik i Esbjerg

TEXT:

Frede Madsen

Music in Esbjerg Musik in Esbjerg

www.tobakken.dk / www.mhe.dk / www.smks.dk

SEE

12–13

Esbjergs musikliv udfolder sig på store spillesteder, på festivalpladser, på byens musikkonservatorium og i kirkerne. Esbjerg’s music life unfolds on great stages, on festival areas, in The Academy of Music and in the churches of the city. Esbjergs Musikleben entfaltet sich in den großen Veranstaltungsorten, auf Festivalplätzen, im Musikkonservatorium der Stadt und in den Kirchen.


TEXT:

Karen Sloth

Esbjerg Festival Week Esbjerg Festwoche

Esbjerg Festuge Musik på Torvet Music at the Torvet Musik am Torvet

Opera, koncerter og folkeliv en hel uge

Når Esbjerg hvert år i august kalder til festuge, skal det tages bogstaveligt. Der er virkelig tale om en uge fuld af fest, sang, musik, kunst og kultur til glæde for byens egne indbyggere samt deres og byens gæster. Festugens tema har i mange år været »Made in Esbjerg«, og selv om ugens arrangementer byder på mange indslag med udefrakommende kunstnere, så er der også en mangfoldighed af lokale kunstnere, der viser, at det ikke er uden grund, at Esbjerg i 2006 for anden gang fik det fornemme prædikat »Årets By« – denne gang som talenternes by. Esbjerg Festuge, www.esbjergfestuge.dk, er for alle aldre og har flere omdrejningspunkter – aktiviteterne i midtbyen, på Tobakken og på fiskerihavnen. I byen er scenen på Torvet centrum for masser af koncerter – alle er tilmed gratis, så det er bare med at slå sig ned og nyde musikken. Også i gaderne omkring Torvet er der sang, musik og teater, og på Tobakken udfolder de lokale bands sig med en stribe koncerter. Specielt to begivenheder på Torvet har udviklet sig til bæredygtige traditioner. Den ene er operagallaen – hvert år med et nyt tema, men altid med velkendte arier og

Opera, concerts and folklore for one whole week

Esbjerg Festival Week in August, is literally a week of singing, music, art, culture and of great joy to the inhabitants and guests in the city. For years, the theme of the festival has been »Made in Esbjerg«, and even though many events place foreign artists in Esbjerg, many local artists clarify why Esbjerg in 2006 for the second year was chosen »City of the year« – this time as city of talents. Esbjerg Festival Week, www.esbjergfestuge.dk, is for everybody and has several centres of events – activities take place in the city centre, at Tobakken as well as at the harbour. In the city centre, a stage on Torvet is the centre of many concerts – and all are free, so everyone can enjoy the music. In the streets, surrounding Torvet, there is also singing, music and theatre and at Tobakken local bands give their best in a line of concerts. Especially two events at Torvet have developed into being traditions. One is the opera gala – with a new theme every year, but still with well-known arias and songs sung on summer nights. The other event is the promenade concert with classical, Danish tunes – and a festive audience singing along.

Oper, Konzerte und Folklore eine ganze Woche lang

Wenn es in Esbjerg im August Festwoche heißt, muss dies wortwörtlich genommen werden. Hier findet wirklich eine ganze Woche lang Fest, Gesang, Musik, Kunst und Kultur statt, sowohl zur Freude der Einwohner als auch der Gäste der Stadt. Das Thema der Festwoche ist seit Jahren »Made in Esbjerg«, und obwohl viele der Künstler von Außerhalb kommen, treten auch viele örtliche Künstler auf, und nicht ohne Grund wurde Esbjerg im Jahre 2006 und schon zum zweiten Mal »Stadt des Jahres« – dies Mal als Stadt der Talente. Esbjerg Festwoche www.esbjergfestuge.dk ist für alle und hat mehrere Mittelpunkte – mit Aktivitäten in der Innenstadt, im Tobakken und am Fischereihafen. In der Innenstadt bildet eine Bühne am Torvet den Rahmen um Konzerte – alle sogar kostenlos und somit für alle zum Genießen. Auch in den Straßen um Torvet wird gesungen, Musik und Theater gespielt, und im Tobakken geben örtliche Bands ihr Bestes mit einer Reihe von Konzerten. Besonders zwei Veranstaltungen am Torvet haben sich zu Traditionen entwickelt. Die eine ist die Operngala – jedes Jahr mit einem neuen Thema, aber immer mit


strofer i sommeraftenen. Den anden er promenadekoncerten med klassiske, danske melodier – og med et festklædt publikum, der nyder at synge med. Alle byens kulturinstitutioner spiller med: Musikhuset Esbjerg, Syddansk Musikkonservatorium Esbjerg, Tobakken, Esbjerg Kulturskole og museerne. Dertil kommer de mange foreninger og små spillesteder, der yder et stort bidrag til, at festlighederne spreder sig over hele byen. Aktiviteterne på havnen er et kapitel for sig. Ved 2. Bassin, hvor man også finder museumsfyrskibet Horns Rev og restaurant Sydvesten, udspiller der sig et farverigt folkeliv præget af musik og kunst. Containerbyen er helt unik. Kunstnere fra ind- og udland lejer sig ind i ca. 80 containere, og nogle har ikke kun deres værker med – de indretter også arbejdende værksteder. Ved siden af kunstnerbyen ligger Restaurant Sydvesten, hvor der altid er fuldt hus i det store telt til folkelig underholdning med sang og musik.

All cultural institutions of the city participate: Esbjerg Performing Arts Centre, The Academy of Music in Es­bjerg, Tobakken, Esbjerg »Kulturskole« and the museums. Further all shops and smaller venues make the festival spread all over the city. The activities at the harbour are a chapter by itself. At the 2. basin, where The Light Ship Museum Horns Rev and the restaurant Sydvesten are located, colourful folklore with music and art is staged. The container city is unique. National and international artists rent the about 80 containers and some do not just bring their work, but also make workshops. Next to the village of artists, the restaurant Sydvesten is situated, always full and with a huge tent with entertaining singing and music.

www.esbjergfestuge.dk

bekannten Arien und Liedern am Sommerabend. Die andere Veranstaltung ist das Promenadenkonzert mit klassischen, dänischen Liedern – und mit Zuschauern in festlicher Kleidung, die gerne mitsingen. Alle Kultureinrichtungen der Stadt machen mit: Musikhaus Esbjerg, Musikkonservatorium Esbjerg, Tobakken, Esbjerg Kulturschule und die Museen. Dazu kommen die vielen Vereine und kleinere Veranstalter, die ihren Beitrag dazu leisten, dass sich das Fest in der ganzen Stadt ausbreitet. Die Aktivitäten am Hafen sind ein Kapitel für sich. Am 2. Becken, wo auch das Museumsfeuerschiff Horns Rev und das Restaurant Sydvesten liegen, findet farbenfrohe Folklore mit Musik und Kunst statt. Die Containerstadt ist einmalig. Künstler aus In- und Ausland mieten die etwa 80 Container und einige bringen nicht nur ihre Werke mit – sondern richten auch Werkstätten dort ein. Neben der Künstlerstadt liegt Restaurant Sydvesten, wo in einem riesigen Zelt Unterhaltung in Form von Gesang und Musik stattfindet.

SEE

14–15


Talents Talent

Talent

Besøg idrætsarenaer i topklasse nær centrum

Esbjerg er talenternes by. Især inden for svømning flytter unge fra hele landet til byen for at være en del af elitemiljøet og træne i Svømmestadion Danmark, der er landets største. Arenaen er naturligvis indrettet, så konkurrencesvømmere kan kappes, samtidig med at andre gæster boltrer sig i badelandet. Idrætsfolk fra mange lande strømmer ofte til Esbjerg til internationale mesterskaber, stævner og træningsophold, hvor byens mange sportsfaciliteter på højt niveau er svære at slå. Byens egne talenter er hyppigt blandt deltagerne, idet de hævder sig inden for en række topidrætsgrene: Fodbold, håndbold, ishockey, tennis, badminton, svømning, cricket og motorsport. Allerede i folkeskolen får børn med særlige idrætsevner mulighed for at kombinere træning og uddannelse. Byens eliteidrætsklasser med elever fra flere idrætsgrene var landets første og har været forbillede for initiativer i andre byer. Unge talenter fra disse klasser har siden fortsat deres udvikling og har etableret sig på byens elitehold og landshold i deres aldersklasser. – Det er kendetegnende, at mange unge i Esbjerg har troen på, at det kan lade sig gøre at nå til tops, både inden for kultur og idræt. De lader sig ikke bremse af, at det er svært at komme igennem nåleøjet, siger udviklingskonsulent i Esbjerg Kommune Villy Grøn. Som gæst i byen kan du nyde godt af, at mange af Esbjergs idrætsfaciliteter er samlet kun en spadseretur

Visit the top class sports arenas near the city centre

Esbjerg is the city of talents. Especially within swimming, young people from all over the country flock to the city to become a member of the elitist environment and train in Sport and Event Park Esbjerg, which is the largest of its kind in Denmark. The arena is of course arranged so that competition swimmers may compete while other guests have a fling in the aqua park. Athletes from many countries often flock to Esbjerg for international championships, sports meetings and training stays, and the city’s many high-level sports facilities are among the very best. The city’s own talents are frequently among the participants as they are prominent within a number of top sports: Soccer, handball, ice hockey, tennis, badminton, svimming, cricket and motor sports. As early as in primary and lower secondary school children with special sports talents are given the opportunity to combine training and education. The city’s elite sports classes with pupils from several lines of sport were the first of their kind in the country and have served as models for initiatives in other cities. Young talents from these classes have subsequently continued their development and have gained a footing on the city’s elite sports teams and national teams within their age groups. – It is characteristic that many young people in Esbjerg believe that it is possible to reach the top both within culture and sports. They will not be stopped just because

Sportstadien der Spitzenklasse in der Nähe des Zentrums

Esbjerg ist die Stadt der Talente. Insbesondere auf dem Gebiet des Schwimmens, und Jugendliche aus dem ganzen Land ziehen nach Esbjerg, um sich dort zu Spitzenschwimmern ausbilden zu lassen und im Schwimmstadion von Esbjerg, dem größten des Landes, zu trainieren. Das Schwimmstadion ist natürlich so eingerichtet, dass die Spitzenschwimmer ihre Wettkämpfe austragen können, während die andere Besucher gleichzeitig ihren Spaß im dazugehörigen Badeland haben. Sportler aus vielen Ländern kommen oft zu internationalen Meisterschaften, Wettkämpfen oder Trainings­ aufenthalten nach Esbjerg, da die Sportanlagen der Stadt von außergewöhnlicher Qualität sind. Die Sporttalente der Stadt Esbjerg gehören häufig zu den Teilnehmern. Sie üben verschiedene Sportarten aus: Fußball, Handball, Eishockey, Badminton, Schwimmen, Kricket und Motorsport. Bereits in der Grundschule erhalten Kinder mit besonderer Begabung für eine Sportart die Möglichkeit, sportliches Training mit der allgemeinen Ausbildung zu verbinden. Esbjerg war die erste Stadt, die spezielle Schulklassen für Spitzensportler eingeführt hat und damit zum Vorbild für andere Städte geworden ist. Junge talentierte Sportler aus diesen Klassen setzen ihre Entwicklung in den Mannschaften für Spitzensportler auf regionaler und auf nationaler Ebene fort. »Es ist kennzeichnend für unsere Stadt, dass viele


fra centrum, og at Vognsbølparken med de mange stier og rekreative steder byder sig til lige ved siden af. Her er en ro af en anden verden, hvis du da ikke rammer en af de dage, parken lægger arealer til rockkoncerter og store motionsløb. Også den kongelige familie kender til Esbjergs fine idrætsliv. Kronprins Frederik sætter den første sten, når byen er vært for VM i curling for kvinder i marts. I begyndelsen af august lægger det store nationale cykelløb, Post Danmark Rundt, vejen forbi. I 2013 følger den store folkelige begivenhed, Landsstævnet, der ventes at samle ca. 25.000 deltagere med den smukke Blue Water Arena som base. Og husk endelig at komme tilbage, når Tall Ships Races 2014 har Esbjerg som målhavn.

it is difficult to go through the eye of a needle, says Villy Grøn, development consultant of Esbjerg Municipality. As a guest in Esbjerg, you may profit from many of Es­ bjerg’s sports facilities being gathered within walking distance from the city centre and Vognsbølparken with the many paths and recreational places right next to them. Here you will find peace and quiet of another world unless you have chosen one of the days where the park is used for rock concerts and large running events. Also members of the royal family know Esbjerg’s fine sports life. Crown Prince Frederik will set the first stone when, in March 2011, the city is going to host the world championship in curling for women. At the start of August, Post Danmark Rundt, the great national bicycle race, passes Esbjerg. The next large popular event will be »Landsstævnet« the National Gymnastic Meetup in 2013 which is expected to gather about 25,000 participants with the beautiful Blue Water Arena as their base. And do not forget to return when, in 2014, the Tall Ships Races use Esbjerg as port of destination.

Jugendliche daran glauben, dass man es schaffen kann, zu den Allerbesten zu gehören, und zwar sowohl auf dem Gebiet des Sports als auch der Kultur. Sie lassen sich nicht davon abschrecken, dass es nicht leicht ist, durch das Nadelöhr des Aussiebens hindurch zu kommen,« sagt Villy Grøn, Entwicklungsberater der Kommune Esbjerg. Als Besucher der Stadt profitieren Sie ebenfalls davon, dass alle Sportanlagen von Esbjerg sich im Gehabstand vom Stadtzentrum befinden, und dass der Vognsbølpark mit den vielen Spazierwegen und Erholungsmöglichkeiten ganz in der Nähe davon liegt. Hier herrscht himmlische Ruhe – vorausgesetzt dass Sie nicht gerade an einem der Tage hierher geraten, an denen im Park ein Rockkonzert oder ein Volkslauf stattfindet. Auch die königliche Familie von Dänemark interessiert sich für die sportlichen Aktivitäten in Esbjerg. Wenn im März die Weltmeisterschaften im Curling der Frauen in Esbjerg stattfinden, wird Kronprinz Frederik den ersten Stein legen. Anfang August wird eine Etappe des bekannten dänischen Radrennens »Post Danmark Rundt« durch Esbjerg führen. Im Jahr 2013 wird das große Volkssportfest »Landsstævnet«, das erwartungsgemäß etwa 25.000 Teilnehmer haben wird, die hübsche Blue Water Arena als Ausgangspunkt haben. Und vergessen Sie nicht, im Jahr 2014 wieder vorbei zu kommen, wenn die Tall Ships Races den Hafen von Esbjerg als Zielhafen anlaufen werden.

SEE

16–17

www.fimus.dk


På rundrejse i Esbjerg

Fiskeri- og Søfartsmuseet er byens største trækplaster, og et besøg er både sjovt og lærerigt. Fodringen af sæler, mink og karper er et hit hos børn, og på udstillingerne og i det store akvarium er der nok at se på. På frilandsudstillingen er der aktiviteter af mange slags. De faste udstillinger på Esbjerg Museum viser et stykke bymiljø, som det tog sig ud i tiden fra 1900–1950. Her kan du få et kig ind i både arbejder- og direktørboligen. I oldtidsudstillingen kan du gå ind i jernalderhuset og få et indtryk af, hvordan man levede for et par årtusinder siden med beboelse og stald under samme tag. Desuden har museet en helt unik ravudstilling. Esbjerg Kunstmuseum rummer en af landets fineste samlinger af moderne kunst, ligesom du kan glæde dig over hele malerisamlingen, da museet har åbne magasiner. Du kan også opleve et æstetisk laboratorium med eksperimenter mellem kunst og naturvidenskab samt en duftinstallation, der inspirerer til fremkaldelse af egne billeder. Vil du have et flot vue ud over Esbjerg, bør du gå til tops i Vandtårnet på den gamle bronzealderhøj ved Musikhuset Esbjerg. Det er byens vartegn fra 1897 og rummer en permanent udstilling om vandtårne i Europa samt skiftende særudstillinger om sommeren. På sommerens havnerundfarter med »Sønderho« kan du se Esbjerg fra søsiden. Skulpturen »Mennesket ved Havet« tager sig utroligt flot ud fra denne vinkel. Sælerne soler sig af og til på bankerne, og du kan få et kig til fugleøen Langli, som kan besøges på guidede ture ved ebbetid uden for fuglenes yngletid. Vil du se nærmere på fortiden, kan du besøge museumsfyrskibet »Horns Rev«, der er verdens største, bevarede træfyrskib. Det ligger ved Rødspættekaj og har en udstilling om livet og arbejdet om bord. I Borgergade i centrum kan du desuden besøge Bogtrykmuseet, som viser, hvordan sortekunsten blev udøvet, før computerne tog over.

On a journey in Esbjerg

The Fisheries and Maritime Museum is the most popular museum of the city, and a visit is fun and educational as well. Feeding seals, mink and carps is a hit with children, and the exhibitions and the aquarium are interesting. The open air exhibition has various activities. The ongoing exhibitions at the Esbjerg Museum display city history from the years 1900–1950. Have a look inside the worker’s and director’s housing. In the ancient exhibition you can pay the Iron Age house a visit and see how man used to live a few thousand years ago with household and stable in one. Further the museum contains a unique amber exhibition. Esbjerg Art Museum contains one of the finest collections of modern art and various paintings you can enjoy, since the stores are open for the public. Or see an aesthetic lab with experiments of art and science as well as a scent installation to inspire for own images. For a great view over Esbjerg, take the trip up the water tower, situated on the old Bronze Age hill at The Esbjerg Performing Arts Centre. It is the landmark from 1897 and contains a permanent exhibition about water towers in Europe as well as changing exhibitions. On the harbour tours during summer with the »Sønderho« you can enjoy Esbjerg from the sea side. The sculpture »Man meets the Sea« looks great from this angle. The seals enjoy the sun on the sand banks, and you can have a look at the bird island of Langli, which can be visited at low tide outside the breeding season. For a close up on the past, visit The Light Ship Museum »Horns Rev«, the world’s third biggest, preserved wooden light ship. It is located at the Rødspættekaj and contains an exhibition on life and work aboard. In Borgergade in the city centre you can visit The Museum of Printing with the black arts from before the computer took over.

Auf Rundreise in Esbjerg

Das Fischerei- und Seefahrtsmuseum ist das populärste Museum der Stadt, und ein Besuch ist lustig und lehrreich. Das Füttern von Seehunden, Nerzen und Karpfen ist bei allen Kindern beliebt, und die Ausstellung und das große Aquarium sind auch spannend. In der Freiluftausstellung gibt es vielerlei Aktivitäten. Die andauernden Ausstellungen im Esbjerg Museum zeigen ein Stück der Stadt, wie sie in den Jahren 1900– 1950 aussah. Hier können Sie die Arbeiter- und Direktorwohnung sehen. In der Urzeitausstellung können Sie einen Blick in ein Eisenzeithaus werfen und einen Eindruck gewinnen, wie man vor einigen Tausenden Jahren mit Wohnraum und Stall in einem lebte. Des Weiteren gibt es im Museum eine einmalige Bernsteinausstellung. Esbjerg Kunstmuseum verfügt über eine der schönsten Sammlungen von moderner Kunst des Landes, und Sie können sich überhaupt auf eine umfangreiche Malereisammlung freuen, da das Museum offene Magazine hat. Erleben Sie ein ästhetisches Labor mit Experimenten aus Kunst und Naturwissenschaft sowie eine Duftinstallation, die zur Inspiration von eigenen Bildern dient. Möchten Sie eine schöne Aussicht über Esbjerg genießen, sollten Sie den Wasserturm besteigen am alten Bronzenzeithügel bei dem Musikhaus Esbjerg. Es ist das Wahrzeichen der Stadt aus dem Jahre 1897 und verfügt über eine permanente Ausstellung über Wassertürme in Europa sowie wechselnde Sonderausstellungen im Sommer. Auf den Hafenrundfahrten im Sommer mit der »Sønderho« können Sie Esbjerg von der Seeseite genießen. Die Skulptur »Mensch am Meer« ist besonders schön aus diesem Winkel. Die Seehunde sonnen sich auf den Sandbänken, und auch zu sehen ist die Vogelinsel Langli, die bei Ebbe außerhalb der Brutzeit der Vögel besucht werden kann. Für einen Blick in die Vergangenheit, besuchen Sie das Museumsfeuerschiff »Horns Rev«, das 3. größte seiner Art auf der Welt. Es liegt am Rødspættekaj und enthält eine Ausstellung über das Leben und die Arbeit anbord. In Borgergade im Stadtzentrum können Sie des Weiteren das Buchdruckmuseum besuchen und die Schwarzkunst sehen, wie bevor der Computer übernahm.

TEXT:

Karen Sloth

Museums Museen

Som turist i Esbjerg har du mange muligheder for at blive klogere på byen og egnen og samtidig få en række underholdende og interessante oplevelser. As a tourist in Esbjerg you have many options to get to know the city and the area better and be entertained at the same time. Als Tourist in Esbjerg haben Sie viele Möglichkeiten die Stadt und die Gegend besser kennenzulernen und gleichzeitig interessante und unterhaltsame Erlebnisse zu bekommen.

SEE

18–19


OOPLEVELSER PLEVELSER

PÅ PÅTVÆRS TVÆRSAF AFVADEHAVET VADEHAVET

GåGå på på opdagelse opdagelse i udstillingerne i udstillingerne og og kom kom tættæt på på Vadehavets Vadehavets dyreliv dyreliv i akvariet i akvariet og og sælariet. sælariet. I ferierne I ferierne kankan du du rørerøre havdyr havdyr i laboratoriet. i laboratoriet. DerDer er sælfodring er sælfodring hver hver dagdag kl. kl. 11.00 11.00 og og 14.30. 14.30.

sejltur i Vadehavet museumskutteren E.1, oplev gamle maritime håndværk, TagTag på på sejltur i Vadehavet medmed museumskutteren E.1, oplev gamle maritime håndværk, deltag i konkurrencer meget andet. medbragte mad, mens børnene leger deltag i konkurrencer og og meget andet. NydNyd evt.evt. denden medbragte mad, mens børnene leger på på vores maritime legeplads. vores maritime legeplads.

Husk Husk atat børn børn ogog unge unge under under 1818 årår har har gratis gratis adgang. adgang. ÅBNINGSTIDER: ÅBNINGSTIDER: 02/102/1 - 30/6 - 30/6 01/701/7 - 31/8 - 31/8 01/901/9 - 30/12 - 30/12

kl. 10.00 kl. 10.00 - 17.00 - 17.00 kl. 10.00 kl. 10.00 - 18.00 - 18.00 kl. 10.00 kl. 10.00 - 17.00 - 17.00

LUKKET LUKKET : 24 -: 25/12 24 - 25/12 + 31/12 + 31/12 - 01/1- 01/1

20 SEE


EsbjErg musEum VESTjyLLAndS rAVMuSEuM DK: Oplev fund fra Esbjergs jernalder og vikingetid, se historien om Esbjerg by med torv og butikker samt ravudstillingen, der spænder over 10.000 års historie. Skiftende særudstillinger og museumsbutik.

D: Funde aus Eisen- und Wikingerzeit aus Esbjerg, die Geschichte der Stadt Esbjerg mit Markplatz und Läden sowie eine Ausstellung zur 10.000-jährigen Geschichte des Bernsteins. Wechselnde Sonderausstellungen unde Museumsladen.

GB: Experience finds from the Iron Age and Viking Age in Esbjerg, see the history of Esbjerg as a city, with square and shops – and an amber exhibition that spans more than 10,000 years of history. Changing exhibitions and museum shop.

åbningstidEr / ÖffnungszEitEn / opEning Hours Hver dag / Täglich / daily: 10:00–16:00 1/9–31/5: Mandag lukket / Montags geschlossen / Monday, closed. 24–25–26/12+31/12–1/1: Lukket / Geschlossen / Closed

musEumsbutiK

EsbjErg Vandtårn WassErturm / WatEr toWEr DK: Fra vandtårnet er der en enestående udsigt over byen og havnen. Skiftende særudstillinger. D: Von der obersten Etage des Esbjerger Wasserturms hat man einen einzigartigen Blick über Stadt und Hafen. Wechselnde Sonderausstellungen. GB: From the top floor of Esbjerg Water Tower there is a unique view of the city and harbour. Changing special exhibitions.

åbningstidEr / ÖffnungszEitEn / opEning Hours 1/4–31/5: Lørdag–søndag / Samstag–Sontag / Saturday–Sunday: 10:00–16:00 1/6–15/9: 10:00–16:00 16/9–1/11: Lørdag–søndag / Samstag–Sontag / Saturday-Sunday: 10:00–16:00

Esbjerg Museum, Torvegade 45, Esbjerg - www.esbjergmuseum.dk

SEE 21


På Esbjerg Kunstmuseum vil vi ikke give dig det, du allerede har… – vi vil give dig det, du ikke vidste, du gerne ville have.

At Esbjerg Art Museum we won’t give you what you’ve already got… – we’ll give you what you didn’t know you really wanted.

Im Esbjerg Kunstmuseum möchten wir Ihnen nicht das bieten, was Sie bereits haben… – sondern was Sie unbewusst schon immer haben wollten.

Havnegade 20 · 6700 Esbjerg +45 75 13 02 11

22 SEE

Åbningstider: Alle dage kl. 10–16 Opening hours: Every day 10–16 Öffnungszeiten: Täglich 10–16 Uhr Lukket / Closed / Geschlossen: 23.+24.+25.+31.12. + 01.01. Entré / Entrance fee / Eintritt: Pensionister, studerende, grupper (min. 10 pers.): Børn under 18 år: Children under 18: Kinder unter 18:

50 DKK 30 DKK Gratis Free Frei


Fra elværk til musikkonservatorium

Esbjergs gamle elværk er blevet indrettet til et moderne musikkonservatorium, og ud af den tidligere turbinehal er opstået en enestående koncertsal, der såvel akustisk som arkitektonisk er en perle for både de optrædende og for tilhørerne. Salen er udsmykket af kunstneren Hans Tyrrestrup. Der er installeret et stort koncertorgel på 44 stemmer bygget af Marcussen & Søn, Aabenraa. I konservatoriets Café Ørsted – hvor alle er velkomne – findes en lille spillescene. Uden for caféen mod H.C. Ørstedsgade, Esbjergs museumsgade, ses en højteknologisk skulptur, hvori indgår lys, vand og lyd, udført af kunstneren Thorbjørn Lausten. I undergrunden og på murene er indbygget højttalere, så man kan lytte til skulpturens egen foranderlige musik eller til koncerter direkte fra koncertsalen.

Vom E-Werk zur Musikhochschule

Im alten Esbjerger E-Werk wurde eine moderne Musikhochschule eingerichtet. Aus der ehemaligen Turbinenhalle wurde ein einzigartiger Konzertsaal, der akustisch und architektonisch eine wahre Perle für Akteure und Zuhörer ist. Der Saal wurde von dem Künstler Hans Tyrrestrup ausgeschmückt. Es wurde eine große Konzertorgel mit 44 Stimmen eingebaut (Orgelbauer: Marcussen & Søn, Aabenraa). Im Café der Musikhochschule Café Ørsted – das öffentlich zugänglich ist – gibt es eine kleine Bühne. Vor dem Café zur H.C. Ørstedsgade hin, der Esbjerger Museumsmeile, steht eine High-TechSkulptur mit Licht, Wasser und Ton von dem Künstler Thorbjørn Lausten. Im Untergrund und in die Mauer sind Lautsprecher eingebaut, so dass man die veränderliche Musik der Skulptur selbst oder Konzerte direkt aus dem Konzertsaal hören kann.

From electricity to academy of music

Esbjerg’s former electricity works has been converted into a modern academy of music, and out of the former turbine hall a unique concert hall has emerged which both acoustically and architectually has become a gem for performers and audiences alike. The hall is decorated by the artist Hans Tyrrestrup. A large concert organ with 44 stops has been installed, built by Marcussen & Søn, Aabenraa. In the music academy’s Café Ørsted – where everyone is welcome – there is a small stage. Outside the café, facing H.C. Ørstedsgade – the museum street of Esbjerg – a high-tech sculpture can be seen that incorporates light, water and sound by the artist Thorbjørn Lausten. Loudspeakers are placed below ground level and built into the walls, which makes it possible to listen to the sculpture’s own ever-changing music or to concerts directly from the concert hall.

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Kirkegade 61 info@smks.dk 6700 Esbjerg www.smks.dk +45 63119900

BESØG MUSEUMSFYRSKIBET Maj–august · Mandag– fredag · 11.00 –16.00

BESUCHEN SIE DAS MUSEUMSFEUERSCHIFF Mai–August · Montag– Freitag · 11.00 –16.00 Uhr

VISIT THE LIGHTSHIP MUSEUM

Geocaching På opdagelse med GPS

May–August · Monday– Friday · 11.00 –16.00

− Lån en GPS gratis − Du kan også leje en natur-rygsæk med GPS, kikkert og siddeunderlag.

2. bassin, Fiskerihavnen, Esbjerg

Go exploring with a GPS

www.horns-rev.dk

Den illegale udstilling - undergrundspressens historie fortalt med originale blade, fotos og enkelte genstande

Die illegale Ausstellung - die Geschichte der illegalen dänischen Presse 1940-45 mit Originalzeitungen, Fotos und einigen Gegenständen

− Borrow a GPS free of charge − You can also rent a backpack with GPS, binoculars and sit pads. Åbningstider Öffnungszeiten Opening hours Man/Mon/Mon: 10–14 Tirs/Die/Tue: 10–18 Ons/Don/Wed: 10–14

The Illegal Exhibition - the story of the Danish underground press 1940-45

Auf Entdeckung mit dem Navi − Leihen Sie einen Navi kostenlos − Sie können auch einen Rucksack mit Navi, Fernglas und Sitzunterlagen leihen.

told in photos, original illegal papers and effects

Historisk Samling fra Besættelsestiden 1940-45 Die historische Materialsammlung aus der Besatzungszeit 1940-45 Archives of Danish Occupation History 1940-45 Niels Bohrs Vej 9 · 6700 Esbjerg · Tlf. 65 50 42 50 · www.hsb.dk

Esbjerg Turistbureau Skolegade 33 DK-6700 Esbjerg (+45) 75 12 55 99 www.visitesbjerg.dk esbjerg@visitesbjerg.dk

Gratis adgang / Eintritt frei / Free admission

SEE 23


FanøFærgen

elandsFærgen

Tag på sælsafari! SamsøFærgen Se Esbjerg og Fanø fra søsiden, hvor du bl.a. kan opleve “Mennesket ved Havet”, Esbjerg Vandtårn og Musikhuset Esbjerg. Vi sejler havnerundfart i udvalgte bassiner, og hvis vejret tillader det fortsætter vi ud i Ho Bugt, hvor du kan se sælerne og det rige fugleliv i Vadehavet.

Gehen Sie auf Robbensafari! Betrachten Sie Esbjerg und Fanø vom Wasser aus, wo Sie unter anderem “Der Mensch am Meer”, Esbjerg Wasserturm und das Musikhaus bewundern können. Wir machen Hafenrundfahrten in ausgewählten Hafenbecken, und wenn das Wetter es zulässt fahren wir weiter hinaus in die Ho Bucht, wo Sie Robben beobachten können und das reiche Vogelleben im Wattenmeer erleben können.

Go on a seal safari!

v

See Esbjerg and Fanø from the seaside, where you can experience “Man meets the Sea”, Esbjerg’s water tower and the Esbjerg Performing Arts Centre. We make harbour tours in selected docks and, if the weather is fine, we continue to the Ho bay, where you might be lucky to see seals and where you can enjoy the rich bird life of the Wadden Sea.

27. Juni - 2. Sep. 2011 (einschl.) Abfahrt:

Dokvej 5 (an der Fanø Fähre), 6700 Esbjerg. Hafen Nordby, Fanø.

Dauer:

Ca. 2,5 Stunden

Preise 2011: Erwachsene Kinder (4-15 Jahre inkl.) Rentner Familienkarte (2 Erw. + 2 Kind.)

DKK 120,DKK 60,DKK 60,DKK 280,-

27 June - 2 Sept. 2011 (incl.)

27. juni - 2. sept. 2011 (inkl.)

Afgang fra:

Dokvej 5 (ved Fanø færgen), 6700 Esbjerg. Nordby Havn, Fanø.

Turens varighed:

Ca. 2 time 30 min.

Priser 2011: Voksen Barn (4-15 år inkl.) Pensionist Familiebillet (2 voksne + 2 børn)

kr. 120,kr. 60,kr. 60,kr. 280,-

Departure:

Dokvej 5 (by the Fanø ferry), 6700 Esbjerg. Nordby Harbour, Fanø.

Duration of trip:

Approx. 2.5 hours.

Price in 2011: Adult Children (4-15 years incl.) Senior Citizen Family ticket (2 adults + 2 child.)

DKK 120.DKK 60.DKK 60.DKK 280.-

Ab Esbjerg:

Montag-Donnerstag 11.20 14.20 Freitag 11.20

Afgange fra Esbjerg:

Mandag-torsdag 11.20 14.20 Fredag 11.20

Dep. from Esbjerg:

Monday-Thursday 11.20 14.20 Friday 11.20

Ab Fanø:

Montag-Donnerstag 10.40 13.40 Freitag 10.40

Afgange fra Fanø:

Mandag-torsdag 10.40 13.40 Fredag 10.40

Dep. from Fanø:

Monday-Thursday 10.40 13.40 Friday 10.40

Charterfahrten: Bis zu 98 Personen DKK. 5.500,Über 98 Personen DKK 6.500,Bitte bestellen Sie unter Telefon +45 7023 1515 bis spätestens am 20. des Vormonats.

Charterture: Indtil 98 pers. kr. 5.500,Over 98 pers. kr. 6.500,Bestilles på tlf. 7023 1515 senest d. 20. måneden forinden.

Charter trips: Up to 98 persons DKK. 5.500.More than 98 persons DKK 6.500.Booking: Tel. +45 7023 1515 no later than the 20th of the month before.

Kartenverkauf:

Billetsalg:

Ticket sale:

Karten werden an Bord gekauft

Billetter købes om bord

Tickets can be bought on board

www.faergen.dk


Fiskeauktion for turister Fischauktion für Touristen Fish Auction for tourists Datoer / Datumen / Dates 13.07 / 20.07 / 27.07 / 03.08 / 10.08 / 17.08

 11:00

www.portesbjerg.dk

Auktionshallen Auktionsgade – Fiskerihavnen, Esbjerg

When every life counts... VIKING is a global supplier of life-saving equipment for marine and fire-fighting industries with a unique global network of agents, subsidiaries, service stations and worldwide stock points.

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S Saedding Ringvej 13 . DK-6710 Esbjerg V . Denmark Tlf. +45 76 11 81 00 . Fax +45 76 11 81 01 . www.VIKING-life.com

ESBJERG - HARWICH

SLAP AF OG NYD SØVEJEN TIL ENGLAND

Bestil din næste rejse på www.dfds.dk eller tlf. 79 17 79 17.

WWW.DFDS.DK 194X130-slap af_EH_0809.indd 1

SEE 25

27/08/09 10.10


Vadehavet – en ven og fjende

Befolkningen har levet af og med havet, der satte betingelserne for landbrug og fiskeri i marsken og handlen med andre lande via søfarten. I begyndelsen byggede befolkningen deres huse på kanten af geesten – den højereliggende del af marsken, som ikke oversvømmes. Her kunne dyrkes agerbrug, og her finder man stadig landsbyerne, og der er spor af bebyggelse helt fra jernalderen. I marsken byggede man gårdene på såkaldte værfter – forhøjninger, der holdt vandet væk fra husene under stormfloder. Der kunne være farligt, men græsningen var god på den frugtbare jord. Byerne opstod omkring åerne. Det var praktisk for handelen, for så kunne varer sejles helt ind, hvis de da ikke blev omladet til kærrer eller mindre fartøjer ved ladepladser. Hjerting var således ladeplads for Varde. Mange diger blev bygget i 1900-tallet, og med undtagelse af Varde Å ledes vandet fra alle åer i dag ud i Vadehavet gennem sluser. Det nyeste er det fremskudte dige, som blev bygget i 1979–81 og indviet 1982 som følge af stormfloden i 1976. Bag digerne er nyt land inddæmmet. Her finder du også de gamle købstæder, Varde, Ribe og Tønder, der havde monopol på handel, håndværk og søfart. Desuden var både Nordby og Sønderho på Fanø kendt som skipperbyer, hvorfra mange drog på hvalfangst. De gamle købstæder mistede langsomt deres betydning, og helt galt gik det efter krigen i 1864, hvor Danmark mistede Sønderjylland til tyskerne, og Ribe dermed mistede sit opland. Tabet af adgang til de vestvendte havne i Slesvig gav basis for rigsdagsbeslutningen i 1868 om at bygge Esbjerg Havn, da man manglede en vestvendt havn til især animalsk eksport, men også til import af kunstgødning og kul. Omkring havnen voksede byen op, for fiskerne fra klitten søgte ned til den, og det gav stødet til en by, der indtil 1990’erne var Danmarks største fiskerihavn og i dag landets femtestørste by. På byens museer kan du se mere om udviklingen.

The Wadden Sea – friend and enemy

People have lived of and with the sea, setting the conditions for farming and fishery in the marsh and trading with other countries via seafaring. In the beginning people built their houses on the edge of the so called geest – the high part of the marsh, which is not flooded.The lands were used for cultivation, and there are still towns situated here and several traces of villages from the Iron Age. In the marsh, farm houses were built on terps – higher grounds that kept the water away during floods. This was dangerous, but grazing on the fertile grounds was good. The towns evolved around the streams. It was practical in terms of goods trade, since it was possible to sail all the way into town, if the goods were not re-loaded onto wagons. Hjerting was loading dock for Varde. Many dikes were built in the 1900‘s and except for Varde Å, the water from all streams and rivers are today lead into the Wadden Sea through sluices. The newest dike was built in the years 1979–81 and was inducted in 1982 after the flood of 1976. Behind the dikes, new land is arising. Here, you will find the old trading towns of Varde, Ribe and Tønder, which had monopoly on trading, craft and seafaring. Further, Nordby and Sønderho on Fanø were known as skipper’s towns, from where many went whaling. The old trading towns slowly lost their importance, and after the war in 1864, when Denmark lost South Jutland to Germany and Ribe lost its draw area, it ended. The loss of western harbours in Schleswig, made the way for a national resolution in 1868 of building a harbour in Esbjerg, in need of a western harbour for animal export and import of fertilizer and coal. The city evolved around the harbour, since the fishermen came down from the north and made it the greatest harbour for fishery in Denmark until the 1990s and today it is the 5th biggest city of the country. In the museums of the city you can learn more about the development.

www.sns.dk www.fimus.dk www.esbjergmuseum.dk

Das Wattenmeer – Freund und Feind

Die Bevölkerung lebt schon immer von und mit dem Meer, das in der Landwirtschaft und Fischerei in der Marsch und im Handel mit anderen Ländern über die Seefahrt das Sagen hatte. Anfangs bauten die Menschen ihre Häuser am Rande der Geest – dem höherliegenden Teil der Marsch, der nicht überflutet wird. Hier konnte man Ackerbau betreiben, und hier findet man noch immer die Dörfer und Spuren von Bauten bis in die Eisenzeit. In der Marsch baute man die Höfe auf sogenannte Warften – Anhöhen, die bei Sturmflut das Wasser vom Hof halten sollten. Dies konnte gefährlich sein, aber das Grasen war auf dem fruchtbaren Boden gut. Die Städte entstanden um die Flüsse herum. Das war praktisch mit Bezug auf Handel, denn die Waren konnten bis in die Stadt verschifft werden, wenn sie nicht auf Wagen am Ladeplatz umgeladen wurden. Hjerting war so der Ladeplatz für die Stadt Varde. Viele Deiche wurden in den 1900-Jahren erbaut und mit Ausnahme von dem Fluss Varde Å wird heute das Wasser aus allen Flüssen durch Schleusen ins Wattenmeer geleitet. Der neueste Deich wurde in den Jahren 1979– 81 erbaut und 1982 als Folge der Sturmflut in 1976 eingeweiht. Hinter den Deichen wird neues Land gewonnen. Hier finden Sie auch die alten Handelsstädte Varde, Ribe und Tønder, die Monopol auf Handel, Handwerk und Seefahrt hatten. Des Weiteren waren Nordby und Sønderho auf Fanø als Schifferorte bekannt, von wo aus viele auf Walfang gingen. Die alten Handelsstädte verloren langsam an Bedeutung, und mit dem Krieg in 1864, wo Dänemark Nordschleswig an die Deutschen verlor und Ribe sein Einzugsgebiet, war alles vorbei. Der Verlust der Häfen nach Westen in Schleswig war die Grundlage für den Reichstagsbeschluss in 1868 über den Bau von Esbjerg Hafen, weil man einen Hafen nach Westen brauchte für den animalischen Export, aber auch für den Import von Dünger und Kohle. Die Stadt Esbjerg entstand um den Hafen herum, denn die Fischer aus dem Norden kamen in die Stadt und machten aus Esbjerg bis in die 1990er den größten Fischereihafen Dänemarks und heute die 5. größte Stadt des Landes. Sehen Sie mehr über die Entwicklung in den Museen der Stadt.


National Park Wadden Sea Das Wattenmeer

TEXT:

Frede Madsen

Nationalpark Vadehavet Stormflodssøjlerne i byerne langs Vadehavet taler deres eget, tydelige sprog om et Vesterhav og et Vadehav, der som nabo gennem årtusinder har været både ven og fjende. The flood columms in the towns along the Wadden Sea speak their own clear language of the North Sea being friend and enemy as a neighbour through thousands of years. Die Sturmflutsäulen in den Städten entlang des Wattenmeeres sprechen ihre eigene, deutliche Sprache über die Nordsee und das Wattenmeer, das als Nachbar über Jahrtausende sowohl Freund als auch Feind gewesen ist.

SEE

26–27


Fra Esbjerg kan du komme i zoologisk have uden bur og tremmer. Her kan du opleve vilde dyr i deres naturlige element og på egne vilkår. From Esbjerg you go to the zoo without bars and cages. Here, you can experience wild animals in their natural environment. Ab Esbjerg können Sie in den Zoo ohne Käfige. Hier können Sie wilde Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum erleben.

www.fimus.dk www.visitesbjerg.dk


Sæler TEXT:

Karen Sloth

Seals Seehunde

Mød de charmerende rovdyr

Sælsafarier i Vadehavet samler tusinder af turister, der med egne øjne får indblik i, hvordan sælen – Danmarks største rovdyr – lever livet i farvandene omkring os. Der er to sælarter i Danmark. Den spættede sæl er mest almindelig, mens gråsælen er mindre udbredt. Førstnævnte vejer 65–140 kg, mens hangråsæler kan nå op på 300 kg. Sælerne tælles fem gange om året fra fly, og bestanden i Vadehavet trives. Sæler er ikke kræsne og spiser alle fisk, som de fanger langt ude i Nordsøen. Der er flere måder at tage på sælsafari på. Fra Esbjerg kan du sejle med museumskutteren »E1 Claus Sørensen« eller FanøFærgens motorfærge »Sønderho« fra Esbjerg Havn, men der er også andre udbydere langs Vadehavet. Alle tager de dig tæt forbi bankerne, hvor sælerne slikker sol – eksempelvis på Langli Sand. Du behøver ikke at sejle ud til sælerne. Ved Koresand syd for Mandø eller Langjord ved Sønderho på Fanø kan sælerne opleves til fods. Du anbefales at deltage i arrangerede naturvejlederekskursioner – så får du kvalificeret oplysning om sælernes livsvilkår, og naturvejlederne ved, hvornår du uden risiko kan bevæge dig ud i Vadehavet til fods. Her får du en oplevelse for livet. Hundreder af sæler slikker sol på bankerne. Juli til september er de bedste måneder til sælsafari. I juni–juli har de unger, og senere på sommeren går de meget på land, når pelsen fældes. Der er noget ved sæler, der rører både voksne og børn. – De ser så søde ud. Det er de også, men de er også vilde dyr. Det er en fantastisk oplevelse at se dem i store flokke på bankerne, men de skal ses på en vis afstand, så man ikke skræmmer dem. Sæler bryder sig ikke om larm og løse hunde. Så stikker de til søs, og gentagne forstyrrelser kan give ungerne en dårlig start på livet, hvis de ikke får diet nok. På sælsafarierne ligger skibene stille og tæt på, så man kan indsuge alle indtryk og tage fotos, siger biolog Ragnhild Skov, Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Meet the charming predators

Seal safaris in the Wadden Sea gather thousands of tourists to see with their own eyes, how the seal – the biggest predator in Denmark – lives in the seas around us. There are two sorts of seals in Denmark. The common seal and the grey seal, which is rarer. The common seal weighs about 65–140 kg, while the male grey seal can reach a weight of 300 kg. The seals are counted five times a year from the air, and the stock in the Wadden Sea is satisfactory. The seals are not picky and eat all sorts of fish they catch in the North Sea. There are several ways to go on a seal safari. From Esbjerg on board the museum cutter »E1 Claus Sørensen« or the motor ferry »Sønderho« of FanøFærgen from the harbour of Esbjerg, but there are also other tours arranged along the Wadden Sea coast. They will all bring you close to the sand banks, where the seals enjoy the sun – for instance at Langli Sand. However, you do not need to sail out to sea to see the seals. At Koresand, south of the island Mandø or Langjord at Sønderho on Fanø, the seals can be experienced by foot. We recommend that you take a guided tour – this way, you will receive all the necessary information about the living conditions of the seals, and the guides know when it is safe to go into the Wadden Sea by foot. This is an experience of a lifetime. Hundreds of seals are lying in the sun on the sand banks. July to September are the best months for seal safaris. In June–July they are with youngsters and later in the summer they go ashore to change skin. There is something about seals, that touches children and adults. – They look so cute. And they are, but they are also wild animals. It is fantastic to see them in great flocks on the banks, but they are to be enjoyed from a distance, so they do not get scared. Seals do not like noise and loose dogs. They will disappear into the water and if they are disturbed too often, the youngsters will get a bad start, because they will not be fed enough. On seal safaris, the boats lie still, but close enough in the water, so you can enjoy the experience and take photos, says Ragnhild Skov, biologist, The Fisheries and Maritime Museum in Esbjerg.

Erleben Sie die charmanten Raubtiere

Seehundsafaris im Wattenmeer ziehen Tausende von Touristen an, die mit eigenen Augen sehen, wie der Seehund – das größte Raubtier Dänemarks – in den Meeren um uns herum lebt. Es gibt in Dänemark zwei Seehundarten. Der gängige Seehund ist weit verbreitet, wogegen die Kegelrobbe eher selten ist. Der Seehund wiegt zwischen 65–140 kg und die männliche Kegelrobbe kann bis 300 kg wiegen. Die Seehunde werden 5 Mal jährlich aus der Luft gezählt und der Bestand im Wattenmeer ist zufriedenstellend. Seehunde sind nicht wählerisch sondern essen alle Fischarten, die sie weit draußen in der Nordsee fangen. Es gibt verschiedene Seehundsafaris. Ab Esbjerg können Sie den Museumskutter »E1 Claus Sørensen« oder die Motorfähre »Sønderho« von FanøFærgen nehmen, aber es gibt auch andere Anbieter entlang des Wattenmeeres. Alle fahren dicht an den Sandbänken vorbei, wo die Seehunde sich sonnen – beispielsweise auf Langli Sand. Sie brauchen allerdings nicht zu den Seehunden heraus zufahren. Am Koresand, südlich von der Insel Mandø oder auf Langjord bei Sønderho auf Fanø können die Seehunde zu Fuß betrachtet werden. Es gibt geführte Veranstaltungen, die empfehlenswert sind – so bekommen Sie qualifizierte Informationen über die Lebensbedingungen der Seehunde, und die Naturführer wissen, wann Sie ohne Risiko sich zu Fuß im Wattenmeer bewegen können. Es ist ein Erlebnis fürs Leben. Hunderte von Seehunden sonnen sich auf den Bänken. Juli bis September sind am besten für eine Seehundsafari. Im Juni–Juli haben sie Jungen, und im Spätsommer gehen sie an Land, wenn sie das Fell wechseln. Seehunde haben eine besondere Wirkung auf Erwachsene und Kinder. – Sie sehen niedlich aus. Das sind sie auch, aber es sind wilde Tiere. Es ist ein einmaliges Erlebnis, sie in großen Gruppen auf den Sandbänken zu sehen, aber man sollte sie mit Abstand betrachten, damit man sie nicht verscheucht. Seehunde mögen keinen Lärm und freilaufende Hunde. Dann verschwinden sie im Meer, und wiederholte Störungen können den Jungen einen schlechten Lebensanfang geben, weil sie nicht oft genug saugen können. Auf den Seehundsafaris liegen die Boote still und kommen nahe genug ran, damit man alle Eindrücke mitbekommt und Fotos machen kann, sagt Biologin Ragnhild Skov, Fischerei- und Seefahrtsmuseum in Esbjerg.

SEE

28–29


Kun 12 minutters sejlads med Fanø-færgen skiller Esbjerg fra vadehavsøen Fanø. Only 12 minutes of sailing with the Fanø ferry separates Esbjerg from the Wadden Sea island of Fanø. Nur 12 Minuten Fahrt mit der Fanøfähre trennt Esbjerg von der Wattenmeerinsel Fanø.

www.visitfanoe.dk

The »Riviera« of Esbjerg Die »Riviera« von Esbjerg

Esbjergs Riviera TEXT:

Karen Sloth


Esbjerg – porten til Vadehavet

Så tæt på og dog så forskellig fra storbyen venter den lille ø med de store oplevelser i Danmarks nye nationalpark. Fanø er kendt for sine brede sandstrande og skipperbyerne Nordby og Sønderho, men øen har meget mere at byde på. Fiskeri- og Søfartsmuseet, www.fimus.dk, er rykket uden for på øen, og med naturen som kulisse står oplevelserne i kø. Det kan museets naturvejleder på øen, Marco Brodde, fortælle meget om, og mange turister er vendt hjem fra Fanø med stærke naturoplevelser. Sælerne fylder meget i billedet. På stranden ud for Sønderho slikker de sol på sandbankerne – til tider i flokke på op til 800 dyr. Du kan gå derud ved lavvande – en tur på et par timer i familietempo. – Mange bliver ganske betagede. De tror slet ikke, der er så mange. Dermed når vi vores mål, som er at bruge oplevelsen til at øge din viden om og forståelse for naturen. I dette tilfælde Vadehavet, siger Marco Brodde. Du kan også vælge en fem timers tur ud på Vadehavets øde sandbanker, hvor den umådelige stilhed venter under det vældige himmelrum. Naturvejlederturene er meget målrettet børnefamilier, og kvalitet vægtes højt. – En populær aktivitet er naturdetektiverne, hvor du løser naturens mysterier på en fastlagt bane ved hjælp af et mysteriekort. Bagefter ser vi på fundene, og du lærer om naturen ved at bruge alle sanser, siger han. Sommerfuglejagt med net og forstørrelsesglas bringer mange spørgsmål og sjove insekter frem i lyset, og vil du have det kulturhistoriske aspekt med, kan du male dit eget familiebillede på Sønderho Kunstmuseum, hvor kunst, natur og kultur bindes sammen, før der males løs. Plantefarvning af garn er også en mulighed, og planter og dyr i Fanøs natur bruges også, når der laves mad over bål. På menuen står østers, brændenælder, svampe, hyben med mere. Fanøs fugleliv er et kapitel for sig, og naturvejlederne har fundet et rigtig godt sted, hvor du uden at forstyrre kan se store flokke af vadefugle og måske endda en vandrefalk.

Esbjerg – the gate to the Wadden Sea

So close, yet so different from the big city, the small island awaits with great adventures in the new Danish National Park. Fanø is known for its wide sandy beaches and the skipper’s towns Nordby and Sønderho, but the island has much more to offer. The Fisheries and Maritime Museum, www.fimus.dk, has moved out onto the island, and nature is staging many adventures. Marco Brodde, the museum’s nature guide on the island, can tell much about this, and many tourists have returned home from Fanø with strong nature experiences. The seals take much of the attention. At the beach of Sønderho they enjoy the sun on the sand banks – at times in flocks of up to 800 animals. You can walk out there at low tide – a trip of some hours in family pace. – Many get quite taken by it. They can’t believe there are so many. And our goal – using the experience to give you more knowledge and understanding about nature, has been reached. In this case about the Wadden Sea, says Marco Brodde. You can also choose to take part in a five hour long trip out onto the desolate sand banks of the Wadden Sea, where the great stillness waits under an enormous sky. The guided tours are made for families with children and quality is important. – A popular activity is the nature detectives, where you are given a mystery map and are to solve mysteries on a planned range. Afterwards we look at the findings and you learn about nature by using all your senses, he says. Looking for butterflies with a net and magnifier brings up many questions and funny insects, and if you want to give your stay a cultural historical aspect, you can paint your own family picture at The Sønderho Art Museum, where art, nature and culture are connected before you begin painting. Colouring yarn with plant colours is also an option, and plants and animals of the nature on Fanø are also used when we cook over open fire. On the menu are oysters, stinging nettles, mushrooms, rosehips and more. The bird life of Fanø is a chapter by itself, and the nature guides have found a great spot for watching great flocks of water birds and maybe even a falcon.

Esbjerg – das Tor zum Wattenmeer

So nahe und doch so unterschiedlich von der Großstadt, wartet eine kleine Insel mit großen Erlebnissen auf Sie inmitten Dänemarks neuem Nationalpark. Fanø ist bekannt für die breiten Sandstrände und den Schifferstädten Nordby und Sønderho, aber die Insel hat vieles mehr anzubieten. Das Fischerei- und Seefahrtsmuseum, www.fimus.dk, ist nach draußen, auf die Insel verlegt worden, und mit der Natur als Kulisse gibt es viele Erlebnisse. Der Naturführer des Museums auf der Insel, Marco Brodde, kann darüber vieles erzählen, und viele Touristen sind von Fanø mit starken Naturerinnerungen nach Hause gefahren. Die Seehunde nehmen viel Platz. Am Strand vor Sønderho liegen sie in der Sonne auf den Sandbänken – manchmal in Gruppen von bis zu 800 Tieren. Sie können bei Ebbe rausgehen – eine Tour von ein paar Stunden in Familientempo. – Viele sind davon begeistert. Sie können gar nicht glauben, wie viele es sind. Damit erreichen wir unser Ziel, das Erlebnis zu nutzen um Ihr Wissen über die Natur zu erweitern. In diesem Fall über das Wattenmeer, sagt Marco Brodde. Sie können auch an einer fünfstündigen Tour zu den leeren Sandbänken des Wattenmeeres teilnehmen und die große Stille unter einem weiten Himmel genießen. Die geführten Veranstaltungen sind für Kinderfamilien geeignet und Qualität wird Groß geschrieben. – Eine beliebte Aktivität sind die Naturdetektive, wo Sie die Rätsel der Natur auf einem festgelegten Parcour mit Hilfe einer Rätselkarte lösen. Danach sehen wir uns die Funde an und Sie lernen die Natur mit allen Sinnen zu benutzen, sagt er. Die Schmetterlingsjagd mit dem Netz und Vergrößerungsglas bringt viele Fragen und lustige Insekten ans Licht und möchten Sie das kulturhistorische Aspekt einbeziehen, können Sie im Sønderho Kunstmuseum Ihr eigenes Familienbild malen, wo Kunst, Natur und Kultur verbunden werden, bevor gemalt wird. Die Pflanzenfärbung von Garn ist des Weiteren eine Möglichkeit, und die Pflanzen und Tiere der Natur Fanøs werden auch benutzt, wenn über dem offenen Feuer gekocht wird. Das Menü besteht aus Austern, Brennesseln, Pilze, Hagebutte und vieles mehr. Fanøs Vogelleben ist ein Kapitel für sich, und die Naturführer haben einen tollen Ort gefunden, an dem man große Gruppen von Wattvögeln und vielleicht einen Falken betrachten kann.

SEE

30–31


TEXT:

Karen Sloth

The Wadden Sea Coast Die Küste vom Wattenmeer

Vadehavs– kysten

www.sydvestjylland.com


En bølge af oplevelser ved ­Vadehavskysten

Som perler på en snor ligger de lange, vestjyske sandstrande og venter kun på dig. Fra Nymindegab til sydspidsen af Rømø inviterer de til forårssopperi, lange, varme sommerdage, frisk luft på en blæsende efterårsdag eller en pragtfuld oplevelse på en stille, frostfyldt vinterdag. Der er god plads på de vestjyske strande. Plads til både daseliv i solen, leg og sport. I baglandet venter oplevelserne. Det kan være Hval­ museet i Nymindegab, der også har været et kendt samlingssted for malere, som blev tiltrukket af det specielle lys. Henne Strand er både badeby og en hyggelig, lille handelsby med gode butikker og et flot torv som samlingspunkt. I Vejers kan du tage bilen med på stranden – en fordel, hvis du som børnefamilie har stor bagage med – og i Blåvand er stranden familievenlig og byen fuld af gode spisesteder. Her kan du også se fyret og Tirpitzstillingen, der var en del af Atlantvolden og nu indrettet som museum. Esbjerg er Danmarks femtestørste by med masser af tilbud, men du kan alligevel spadsere til stranden. Hjerting har en dejlig, børnevenlig strand, men du kan bade og surfe langs strandvejen helt ind til Svend Wiig Hansens fantastiske skulptur »Mennesket ved Havet«. På Fanø kan du køre ned på den brede sandstrand, der også hvert år lægger blæst til en farverig dragefestival, når drageentusiaster fra hele verden samles og sender tusinder af drager op mod sommerhimlen. De hyggelige, små skipperbyer, Nordby og Sønderho, byder på oplevelser og gode indkøb. Mod syd venter Ribe med et væld af historiske oplevelser, og besøger du byen, bør du unde dig et besøg ved Kammerslusen, nyrenoveret og med udsigt til et rigt fugleliv i Vadehavet. Også et besøg på Vadehavscentret er en oplevelse og kan være en forløber til et besøg på Mandø via Ebbevejen. En helt speciel oplevelse. Strandene på Rømø når du via dæmningen, hvor du samtidig kan se, hvordan inddæmningen af nyt land foregår. Også på Rømø kan du køre helt ud på stranden, eller du kan køre til Havneby på øens sydspids, hvor der er færgeforbindelse til den tyske ø, Sild.

A wave of adventures along the coast of the Wadden Sea

All the best beaches of Denmark are waiting one after one. From Nymindegab to the south tip of Rømø they are perfect for spring paddling, for long warm summer days, fresh air in fall or for a great frosty winter day. And there is room enough. Room enough for relaxing, playing and doing sports. Adventures await in the hinterland. May it be The Whale Museum in Nymindegab, a town that used to attract artists because of the special light. Henne Strand is a beach town but also nice for shopping with great stores and a lovely square where people meet up. In Vejers, you can take the car onto the beach – an advantage if you are bringing a lot of luggage as a family with children – and in Blåvand, the beach is family friendly and full of great places to eat. Further you can visit the light tower and the Tirpitz Stellung, which was part of the Atlantic Wall and is now a museum. Esbjerg is the 5th biggest city of Denmark and has lots to offer, but still you can also go for a walk on the beach here. Hjerting has a lovely, children friendly beach, but you can bathe and surf all the way down the beach to Svend Wiig Hansen’s fantastic sculpture »Man meets the Sea«. On Fanø, you can drive down onto the wide sandy beach where a kite festival takes place every year and attracts thousands of kite fans to put up their colorful kites on the summer sky. The cosy skipper villages, Nordby and Sønderho have plenty of adventures and shopping possibilities to offer. Headed south, you will find Ribe with many historical adventures, and should you pass by, visit the sluice Kammerslusen, newly renovated with a view of the bird life of the Wadden Sea area. A visit to The Wadden Sea

Centre might be a great start before taking a trip to the island of Mandø via Ebbevejen or with one of the tractor busses. The beaches of Rømø are reached via a dam, and here you can see how land is gained. On Rømø it is also possible to go all the way down to the beach or you can drive to Havneby on the southern end of the island and take the ferry to the German island, Sylt.

Eine Welle von Erlebnissen an den Küsten des Wattenmeeres

Die besten Strände Dänemarks warten wie Perlen an einer Schnur auf Sie. Von Nymindegab bis zur Südspitze von Rømø laden sie zum Frühjahrsbummel, lange warme Sommertage, frischer Luft an einem Herbsttag oder ein wunderbares Erlebnis an einem stillen, frostklaren Wintertag ein. Und es gibt Platz genug – Platz zum entspannen in der Sonne, zum Spielen und Sport machen. Auch im Hinterland warten die Erlebnisse. Sei es das Walmuseum in Nymindegab, was auch früher wegen des besonderen Lichtes ein beliebter Ort unter Künstlern war. Henne Strand ist ein schöner Badeort aber auch ein gemütlicher kleiner Handelsort mit tollen Geschäften und einem Marktplatz, der die Leute sammelt. In Vejers können Sie mit dem Auto am Strand fahren – ein Vorteil, wenn Sie als Kinderfamilie viel Gepäck mithaben – und in Blåvand ist der Strand familienfreundlich, und der Ort voller guter Restaurants. Hier können Sie auch den Leuchtturm und die Tirpitz Stellung besuchen, Teil des Atlantikwalles und jetzt als Museum eingerichtet. Esbjerg ist die 5. größte Stadt Dänemarks und hat viele Angebote, aber auch hier können Sie am Strand spazieren gehen. Hjerting hat einen herrlichen, kinderfreundlichen Strand, aber Sie können entlang des Strandweges, ganz bis Svend Wiig Hansens fantastischer Skulptur »Mensch am Meer« surfen und baden. Auf Fanø können Sie zum breiten Sandstrand fahren, wo jedes Jahr ein farbenfrohes Drachenfestival stattfindet und Drachenfans aus aller Welt anlockt mit Tausenden Drachen am Sommerhimmel. Die gemütlichen, kleinen Fischerorte, Nordby und Sønderho, halten tolle Erlebnisse und Einkaufsmöglichkeiten bereit. Richtung Süden wartet Ribe auf Sie mit vielen historischen Erlebnissen, und sollten Sie vorbeikommen, finden Sie auch hier die Kammerschleuse, neurenoviert und mit Aussicht über das reiche Vogelleben des Wattenmeeres. Auch ein Besuch im Wattenmeerzentrum ist ein Erlebnis und kann als Anfang für einen Besuch auf der Insel Mandø via des Ebbewegs oder mit einem der Traktorbusse sein. Ein ganz besonderes Erlebnis. Die Strände von Rømø erreichen Sie über einen Damm, wo Sie gleichzeitig sehen können, wie die Landgewinnung funktioniert. Auch auf Rømø können Sie bis auf den Strand mit dem Auto fahren, oder Sie fahren nach Havneby an der Südspitze der Insel und nehmen die Fähre zur deutschen Nachbarinsel Sylt

SEE

32–33


TEXT:

Karen Sloth

Outdoor life Freiluftleben

Udeliv


Oplev naturen – nu med GPS

Esbjerg er en meget grøn by, og selv om byen er ung, findes der mange spor fra fortiden. I Marbæk-området finder du Natur- og Kulturformidlingscentret Myrthuegård med en udstilling, der fortæller områdets historie siden jernalderen. Den hedder ”Hvor å, hav og mennesker mødes”, har gratis adgang og er åben hver dag kl. 10–20. Her, hvor Varde Å løber ud i Ho Bugt, begynder Nationalpark Vadehavet. Området er en del af Margueritruten i Danmark – ruter der er udlagt, så du møder Danmarks natur, hvor den er smukkest, og samtidig passerer over 1000 seværdigheder og attraktioner. Marbækområdet er rig på landskabstyper. Her er å, søer, hav, skov, hede og strandeng, og det giver et myldrende fugleliv. Vadefuglenes forårs- og efterårstræk er værd at se, og i kølvandet på fuglene følger jægerne: Falke og havørne på rov. Også sjældnere arter som skestorke og blåhalse holder til her. I Myrthue, Guldager og Sjelborg kan du se arkæologiske udgravninger fra jernalderen, og gravhøje vidner om, at området har været beboet i årtusinder. Et stort system af naturstier binder området sammen, og på afmærkede ridestier kan du opleve naturen fra hesteryg. Nær Esbjerg er nogle af Danmarks bedste fiskevande: Varde Å, Kongeåen, Holsted/Sneum Å-systemet og Ribe Å, alle med en fin vandkvalitet, som laks og ørreder trives i. Esbjerg har også bynære grønne områder. I Nørreskoven ligger Dyrehaven med cirka 80 stykker kronvildt, dådyr og sikahjorte, og i Vognsbølparken overfor er der en mindre indhegning med 15 sikahjorte. Er familien til natur og teknik, er geocaching en nye måde at opdage naturens skatte på. Hent en gratis, bærbar GPS på turistbureauet og indled den digitale skattejagt på by, havn, parker, skove og attraktioner. Begynd eventuelt med at få overblik fra Vandtårnet. Det er også muligt at leje en naturryksæk med GPS, kikkert og fire siddeunderlag. Oplev by og natur – uden at fare vild. På Esbjerg Turistbureau www.visitesbjerg.dk kan du få flere forslag til ture på egen hånd.

Experience nature – now with GPS

Esbjerg is a very green city and even though it’s young, there are traces from the past every where and they can be experienced in combination with nature. In the Marbæk area you will find the nature and culture mediation centre Myrthuegård with an exhibition on the story of the area since the iron Age. It is called »Where the river, sea and people meet«, is free and open all days from 10–20 o’clock. It is a great starting point for going on adventure in the varied nature. Here, where the river Varde Å runs into the Bay of Ho, the Wadden Sea begins as well as the National park Wadden Sea. The area is part of the so called Margueritruten in Denmark – routes have been marked, so you’ll get to meet the nature of Denmark at its best and pass over 1000 sights and attractions. The Marbæk area is interesting, since there are many types of landscapes there. Rivers, lakes, the sea, woods, heath and beach meadows and a rich bird life as well. The bird migration in spring and fall is worth seeing and just after the birds come the hunter – the birds of prey, falcons or fish eagle, going after a light meal. Rare species as storks and blue-necked jacamars are also residents here. In Myrthue, Guldager and Sjelborg there are archeological excavations from the Iron Age and barrows show that there have been living people here for thousands of years. A large system of nature trails of different lengths and surroundings connect the area, and on marked riding trails you can view it all from a horses back. The great nature restoration of the rivers and streams has meant, that the Esbjerg area today has some of the best waters for angling in Denmark, such as Varde Å, Kongeåen, the Holsted/Sneum river system and Ribe Å, all with fine water quality and plenty of salmon and trout.

Esbjerg has some green areas close to the city. In the Nørreskoven lays a small animal park with about 80 pieces of wild, roes and sika‘s and in the Vognsbølparken across from it, there is a corral with 15 sika’s. If your family loves nature and technology, geo-caching is a new way of discovering the treasures of nature. Borrow a free GPS at the tourist information, and start your digital treasure hunt in the city, port, parks, forests and attractions. You may start by gaining an overview from the Water Tower. It is also possible to rent a nature backpack with GPS, binoculars and four seating pads. Experience city and nature – without getting lost. At Esbjerg Tourist Information www.visitesbjerg.dk you may receive more suggestions for tours on your own.

Die Natur erleben – jetzt mit GPS

Esbjerg ist eine sehr grüne Stadt und obwohl sie jung ist, finden sich viele Überreste der Vergangenheit und das Erlebnis dieser kann gut mit einem Naturerlebnis kombiniert werden. Im Gebiet um Marbæk finden Sie das Natur- und Kulturvermittlungscenter Myrthuegård mit einer Ausstellung, die die Geschichte des Gebietes ganz zurück bis in die Eisenzeit schildert. Die Ausstellung heißt«Wo Fluß, Meer und Menschen sich treffen«, ist kostenlos und hat täglich von 10–20 Uhr geöffnet. Es ist ein guter Ausgangspunkt für eine Entdeckungstour in der vielfältigen Natur. Hier, wo der Fluß Varde Å in die Bucht von Ho läuft, beginnt das Wattenmeer und hier fängt auch der Nationalpark Wattenmeer an. Das Gebiet ist Teil der Margueritruten in Dänemark – Routen, die so festgelegt sind, daß man die Natur Dänemarks erlebt, wo sie am schönsten ist, und gleichzeitig an über 1000 Sehenswürdigkeiten und Attraktionen vorbeikommt. Marbæk ist interessant, denn hier finden Sie viele Landschafttypen. Hier gibt es Flüsse, Wald, Seen, Heide und Strandwiesen sowie ein vielfältiges Vogelleben. Der Vogelzug der Wattvögel im Frühling und Herbst ist sehenswert und mit den Vögeln folgen die Jäger – Raubvögel wie Falken und Seeadler, die eine kleine Mahlzeit sichten. Auch seltene Arten wie Störche und Blauhälse sind hier zu sehen. In Myrthue, Guldager und Sjelborg können Sie archäologische Ausgrabungen aus der Eisenzeit sehen, und Grabhügel bezeugen, daß diese Gegend seit Jahrtausenden bewohnt wird. Ein großes System von Wanderwegen von verschiedener Länge und Inhalt binden das Gebiet zusammen und auf den markierten Reitwegen ist es möglich die Natur vom Pferderücken aus zu genießen. Die große Wiederherstellung der Flüsse bedeutet, daß das Gebiet um Esbjerg heute einige der besten Angelgewässer Dänemarks zu bieten hat; die Flüsse Varde Å, Kongeåen, Holsted/Sneum Flußsystem und Ribe Å, die alle von so guter Wasserqualität sind, daß Lachs und Forelle dort leben können. Esbjerg hat viele Grünflächen in Stadtnähe anzubieten. Im Nørreskoven liegt der Tiergarten mit rund 80 Stück Wild, Rehe und Sikahirsche und im Vognsbølparken gegenüber gibt es ein Gehege mit etwa 15 Sikahirschen. Wenn Ihre Familie sich für Natur und Technik interessiert, können Sie durch Geocoaching die Schätze der Natur auf eine neue Weise entdecken. Leihen Sie sich kostenlos im Touristinformation ein tragbares GPSGerät und begeben Sie sich auf eine digitale Schatzsuche nach Sehenswertem in der Stadt und am Hafen, in den Parks und Wäldern. Einen ersten Überblick können Sie sich vom Wasserturm aus verschaffen. Es besteht auch die Möglichkeit, sich einen Naturrucksack mit GPSGerät, Fernglas und vier Sitzkissen zu leihen. So erleben Sie Stadt und Natur, ohne sich zu verlaufen.

SEE

34–35

Im Touristinformation von Esbjerg – www.visitesbjerg.dk – erhalten Sie weitere Vorschläge für Ausflüge und Wanderungen.


Get some fresh air Frische Luft schnappen

Træk frisk luft Til fods eller på cykel i Esbjergs byliv og natur

Mærk farverne, duftene, lydene, stilheden – og dit eget åndedræt, når du vandrer eller cykler i og omkring Esbjerg. Du finder det hele inden for kort afstand, byens puls med handel, cafeliv og kulturtilbud, og den varierede natur med skov, strande, klitter, søer og Nationalpark Vadehavet. Få den unge by ind under huden på en byvandring. Vælg mellem en historisk tur gennem det centrale Esbjerg, hvor du på en time eller to bevæger dig igennem de godt 140 år, der er gået fra Esbjergs opståen til nutidens moderne storby. Fra havnebisse til Utzon, fra de første skibe anløb dokhavnen i 1873 til byens musikhus udført af berømte arkitekter. Eller vælg en ligeledes 1,5 km lang tur gennem skakbrætbyen, fra den første byplan for 141 år siden lagde grunden til den arkitektoniske mangfoldighed, der nu præger Esbjerg. Ikke langt fra byens centrum byder Vognsbølparken sig til som et åndehul med løvskov, græsarealer, søer og legeplads, som er forbundet med et net af stier, der kan bruges både til fods og på cykel. Eller nyd kronhjortene og andet vildt i dyrehaven i Nørreskoven, et stykke natur ikke langt fra vandrerhjem og andre overnatningssteder. Ønsker du og din familie at kombinere natur og historie, kan I vælge mellem tre kulturhistoriske cykelture. I marsken sydøst for Esbjerg går turen langs havdiget

med udsigt over Vadehavet og i selskab med græssende kvæg og vadefugle. Mod nord ligger det store fritidsområde, Marbæk, hvor rekreative værdier i landskabet forenes med sporene af 10.000 års historie tilbage til jernalderen. En tredje tur går lidt ind i landet til den centrale del af Esbjerg Bakkeø. For cykelturene gælder, at distancerne ligger på 30–45 km og er fysisk overkommelige. Esbjerg er kåret som Danmarks Friluftskommune for sin evne til at formidle natur og friluftsliv og at gøre naturoplevelser tilgængelige for alle. Besøg Esbjerg Turistbureau på Torvet og få inspiration til vandre- og cykelture. Her kan du købe cykelkort og turbeskrivelser, der guider dig til oplevelser, hvor du selv bestemmer tempoet, og hvor kun byens liv og naturens undere afbryder din færd.

On foot or on bicycle in Esbjerg’s city life and nature

Notice the colours, the odours, the sounds, the peace and quiet – and your own breath when walking or biking in and around Esbjerg. You will find it all within a short distance, the pulse of the city with shopping, cafe life and cultural offers and the varied nature with forests, beaches, dunes, lakes and National Park Wadden Sea. Get the young city under your skin on a city tour. Choose between a historical route on your own through central

Esbjerg where, within an hour or two, you move through the well over 140 years which passed from the founding of Esbjerg to the modern big city of our time. From pioneer to Utzon, from the first ships calling at the dock port in 1873 until the city’s performing arts centre designed by famous architects. Or choose another tour of also 1.5 km through the chessboard town, from the first city plan 141 years ago laying the foundation of the architectural diversity now characterizing Esbjerg. Not far from the city centre you will find Vognsbølparken which is a lung of the city with hardwood forest, grass areas, lakes and playground connected via a network of paths that may be used on foot or on bicycle. Or enjoy the red deer and other game in the deer park in Nørre­skoven, a piece of nature not far from the youth hostel and other places with overnight accommodation. If you and your family wish to combine nature and history, you may choose among three cultural historical bicycle tours. In the marshes south-east of Esbjerg, the tour runs along the sea wall where you have a view of the Wadden Sea and are in company with grazing cattle and wading birds. To the north you will find Marbæk, the large recreation area, where recreational values of the landscape combine with traces of 10,000 years of history back to the Iron Age. A third tour goes a bit into the country to the central part of Esbjerg Hill Island. The bicycle tours are about 30–45 km long and are physically practicable.


Esbjerg was selected as Denmark’s Outdoor Municipality for its ability to facilitate nature and outdoor life and make nature experiences accessible to all. Visit Esbjerg Tourist Information at Torvet and get inspiration for walking and bicycle tours. Here you can buy bicycle maps and tour descriptions which will guide you to experiences where you decide the speed yourself, and where only the life of the city and the marvels of nature will interrupt your journey.

Zu Fuß oder mit dem Fahrrad in Esbjerg und Umgebung unterwegs

Spüren Sie die Farben, Düfte, Geräusche, die Stille – und den eigenen Atemzug, wenn Sie in Esbjerg und Umgebung eine Wanderung oder Radtour machen. Alles liegt nah beieinander – das pulsierende Leben der Stadt mit Geschäften, Cafés und kulturellen Angeboten, und gleichzeitig die abwechslungsreiche Natur mit Wäldern, Stränden, Dünen, Seen und dem Nationalpark Wattenmeer. Auf einem Stadtrundgang erleben Sie die junge Stadt mit allen Ihren Sinnen. Beispielsweise können Sie auf eigene Faust das historische Stadtzentrum erkunden,

www.visitesbjerg.dk

wo Sie in ein oder zwei Stunden die 140 Jahre seit der Gründung der Stadt, die in dieser Zeitspanne zu einer modernen zeitgenössischen Großstadt geworden ist, durchlaufen. Hier begegnen Ihnen die Persönlichkeiten der Stadt, vom einfachen Hafenarbeiter aus dem Jahr 1873, als die ersten Schiffe den Hafen anliefen, bis zu den berühmten Architekten Jan und Jørn Utzon, die das Musikhaus der Stadt entwarfen. Sie können auch eine ebenfalls 1,5 km lange Wanderung durch die im Schachbrettmuster angelegten Straßen machen und einen Eindruck von der Entwicklung erhalten, die seit dem er­sten Grundriss der Stadtplaner von vor 141 Jahren bis zur architektonischen Vielfalt des heutigen Esbjerg stattgefunden hat. Unweit des Stadtzentrums liegt der Vognsbølpark, eine grüne Oase mit Laubwald, Wiesen, Seen und einem Spielplatz sowie einem Wegenetz, das sowohl von Fußgängern als auch von Radfahrern benutzt werden kann. Im Tierpark des Waldes Nørreskov, einem Naherholungsgebiet nicht weit von der Jugendherberge und anderen Übernachtungsmöglichkeiten, begegnen Ihnen Hirsche und andere Tiere des Waldes. Falls Sie und Ihre Familie Natur und Geschichte miteinander verbinden möchten, bieten sich drei verschie-

dene kulturhistorische Radtouren an. In der Marsch südöstlich von Esbjerg fährt man am Deich mit Aussicht auf das Wattenmeer entlang, wo Ihnen die grasenden Kühe auf den Weiden und die Vögel des Wattenmeers Gesellschaft leisten. Im Norden liegt das große Freizeitgebiet Marbæk, wo Erholungsmöglichkeiten mit dem Entdecken von Spuren aus der 10.000-jährigen Geschichte seit der Eisenzeit verbunden sind. Die dritte Radwanderung führt auf das Land hinaus, und man erkundet die Dörfer und Sehenswürdigkeiten des hügeligen Gebietes östlich von Esbjerg, des sogenannten »Bakkeø«. Alle drei Radwanderungen sind zwischen 30 und 45 km lang und nicht zu anstrengend. Esbjerg wurde zur »Freiluftkommune 2010« ernannt, weil es ihr in einzigartiger Weise gelungen ist, Natur und Freiluftleben zu vermitteln und Naturerlebnisse allen Menschen zugänglich zu machen. Besuchen Sie die Touristinformation von Esbjerg am Marktplatz und lassen Sie sich zu Wanderungen und Radtouren inspirieren. Hier können Sie Radwanderkarten und Routenbeschreibungen erwerben, die Ihnen den Weg zu spannenden Erlebnissen zeigen, bei denen Sie selbst das Tempo bestimmen und sich nach eigenem Gutdünken von den spannenden Erlebnissen in der Stadt und den Wundern der Natur aufhalten lassen.

DO

36–37


Esbjerg er det ideelle feriemål, hvis du vil holde aktiv ferie Esbjerg is the ideal holiday destination if you want to be active. Esbjerg ist das ideelle Urlaubsziel, wenn Sie aktiven Urlaub machen möchten.

Her kan du være aktiv i naturen

Her er tilbud til hele familien – både enkeltvis og i samlet flok, og der er mange måder at opleve naturen på. Esbjerg har et utroligt veludviklet net af cykelstier, der hurtigt og sikkert kan bringe dig langt omkring i byen og omegnen, og mange ting opleves mere intenst på en cykeltur. Du kan cykle fra byen til Hjerting Strand og videre til Sjelborg og de grønne områder i Marbæk med skov og strand. Vandreture er en anden mulighed, og her kommer man heller ikke uden om Marbæk-området med de mange afmærkede stier, en rig natur med et fugleliv uden lige og spændende oldtidsminder undervejs. Vil man kigge flere fugle er Sneum Digesø det rigtige sted. Det er det sted i Danmark, hvor flest fuglearter er observeret på samme sted. Helt nøjagtigt 264 i alt. Der er indrettet rasteplads ved søen, hvor der også er opstillet en kikkert. En lille koloni af hytter ligger idyllisk ved Sneum Å og Sluse. Oprindeligt var de jagt- og fiskerhytter ligesom ved Kammerslusen i Ribe, men i dag fungerer de som et lille kolonihaveområde. Men man kan også være aktiv i naturen på andre måder. På åerne kan man sejle i kano eller kajak og Ho Bugt er også velegnet til sejlads i havkajak. Lystfiskeriet fås ikke bedre. Vandkvaliteten er i top, og mange års seriøst udsætningsarbejde fra sportsfiskerne

Be active in nature

You will find offers for the whole family – for separate activities or as a group, and there are many ways to experience nature. Esbjerg has a great network of bike trails to give you a fast and secure ride around the city and the surroundings, and many things seem more intense when you experience them on a bike. Take a ride from the city to the beach in Hjerting and go further to Sjelborg and the green areas of Marbæk, including woods and beaches. Hikes are another option, and the Marbæk area is obligatory with marked trails and a beautiful nature and bird life as well as interesting ancient relicks. For bird lovers, the Sneum Digesø might be the perfect place. It is the place in Denmark where most bird species have been observed at the same time. 264 species to be exact. There is a resting place at the lake with a field glas. A small colony of cabins are situated idyllicly at the river Sneum Å and sluice. Originally they were hunting and fisher cabins like at the »Sluice« Kammerslusen in Ribe, but nowadays they are used as allotments. However, it is possible to be active in nature in other ways. Go canoeing or kayaking in the rivers or use the Bay of Ho for some sea kayaking. Angling does not get any better than here. The water quality is the best, and many years of serious fry releasing

Hier können Sie aktiv in der Natur sein

Esbjerg ist das ideelle Urlaubsziel, wenn Sie aktiven Urlaub machen möchten. Hier finden Sie Angebote für die ganze Familie – für die einzelnen, aber auch wenn es um gemeinschaftliche Aktivitäten geht, und die Natur können Sie auf viele Weisen erleben. Esbjerg hat ein gutes Netz von Radwegen, die Sie schnell und sicher in der Stadt und der Umgebung weit herumbringen, und vieles lässt sich intensiver mit dem Fahrrad erleben. Sie können aus der Stadt nach Hjerting Strand und weiter nach Sjelborg fahren und die grünen Gebiete in Marbæk mit Wald und Strand genießen. Wanderungen sind eine andere Möglichkeit, und hier kommt man auch nicht um die Gegend um Marbæk herum; hier gibt es markierte Wanderwege, eine vielfältige Natur und ein reiches Vogelleben, und unterwegs sieht man interessante geschichtliche Dinge. Das Vogelleben lässt sich auch am Sneum Digesø gut betrachten. Dies ist der Ort in Dänemark, wo die meisten Vogelarten an gleicher Stelle und gleichzeitig gesichtet wurden. Ganz genau sind es insgesamt 264. Am See gibt es einen Rastplatz, wo ein Fernglas zur Observation steht. Eine kleine Kolonie von Hütten liegt idyllisch am Fluß Sneum Å und an der Schleuse. Ursprünglich waren es Jagd- und Fischerhütten wie an der Schleuse Kam-


bærer frugt sammen med den naturgenopretning, der har fundet og stadig finder sted, og som bringer åernes slyngninger tilbage. Nye gydepladser er kommet til, og laks og ørreder trives i både Ribe Å, Holsted/Sneum Å-systemet, Kongeåen og Varde Å. Det samme gør den lille laksefisk snæbel, der er en truet dyreart, som kun lever i Vadehavet og gyder i nogle få vandløb med tilknytning hertil. Bestræbelserne på at redde den har gavnet vandløbenes andre fiskearter, så der er gode fangstmuligheder. Fiskeretten er på private hænder. Læs mere om lystfiskeri på www.visitesbjerg.dk eller køb en sportsfiskerguide over Sydvestjylland på turistbureauerne. Også golf kan spilles i pagt med naturen. Der er fine golfbaner i området. To i Esbjerg og baner i både Ribe og ­Bramming samt på Fanø. Kort over cykelstier og vandreture fås blandt andet på turistbureauerne.

by the sports anglers together with nature restoration of the rivers, is a great success. There are new spawn places and there are plenty of salmon and trout in the rivers of Ribe, Holsted/Sneum Å, the Kongeåen and Varde Å. Further you will find the small salmon fish, beak, which is endangered and only lives in the Wadden Sea and streams connected to it. The efforts to save the beak have been beneficiary for the other species and therefore created great fishing possibilities. The fishing rights are held privately. Read more about angling on www.­visitesbjerg.dk or buy an angler’s guide of South West Denmark in the tourist information. You can also play golf in great nature. There are fine golf ranges in the area. Two of them in Esbjerg, and there are also ranges in Ribe and Bramming as well as on Fanø. Biking and hiking maps are available in the tourist information.

merslusen in Ribe, aber heute werden sie als Schrebergärten genutzt. Sie können allerdings auch auf andere Weise aktiv in der Natur sein. Auf den Flüssen können Sie Kajak oder Kanu fahren, und die Bucht von Ho ist hervorragend fürs Seekajak fahren. Das Angeln wird einfach nicht schöner – die Wasserqualität ist Spitze, und jahrelange Aussetzungsarbeit der Sportangler zeigt zusammen mit der Naturwiderherstellung der Flüsse tolle Ergebnisse. Es gibt neue Laichplätze und reichlich Lachs und Forelle in den Flüssen von Ribe Holsted/Sneum, dem Kongeåen und Varde Å. Sie werden auch reichlich von der kleinen Lachsart Schnäbel vorfinden, der vor dem Aussterben bedroht ist und nur im Wattenmeer und wenigen Verbindungsgewässern laicht. Die Bemühungen die Schnäbel zu retten hat den anderen Fischarten genützt, und somit sind die Fangmöglich­ keiten groß. Das Fischrecht ist privat gehalten. Lesen Sie mehr über das Hobbyangeln auf www.visitesbjerg. dk oder kaufen Sie einen Sports­ fischerführer über Südwest Jütland in den Touristinformationen. Golf kann auch in der Natur gespielt werden. Es gibt schöne Golfplätze im Gebiet. Zwei in Esbjerg und jeweils einen in Ribe und Bramming, sowie auf Fanø. Karten mit Rad- und Wanderwegen erhalten Sie in den Touristinformationen.

DO

38–39


Activities Aktivit채ten

Aktiviteter


Badestrand / Beach / Badestrand Sædding (G11) / Hjerting (G8) / Sjelborg Strand

Bowling City Bowling ESBJERG Tordenskjoldsgade 22, (+45) 75 45 37 77 www.citybowlingesbjerg.dk (J14) FunWorld Glarmestervej 6–12, (+45) 75 46 84 00 www.funworld.dk (H10)

Curling Esbjerg Curling Klub Sport & Event Park Esbjerg, Gl. Vardevej 82 (J13) (+45) 76 14 90 00 www.sepe.dk / www.esbjergcurling.dk

Cykeludlejning / Bike rental / ­Fahrradverleih PJ Feriehusudlejning Hjertingvej 21, (+45) 75 45 62 33 (I13) www.pjferie.dk

Dykning / Diving / Tauchen Sportsdykkerklubben Ægir Storegade 182 (M14) www.aegiresbjerg.dk

Go-cart Sisal City Grådybet 71, (+45) 75 45 64 64 (J13) www.sisalcity.com FunWorld Glarmestervej 6–12, (+45) 75 46 84 00 (H10) www.funworld.dk

Golf Breinholtgård Golf Center Kokspangvej 17–19, (+45) 75 11 57 00 www.bggc.dk Esbjerg Golfklub Sønderhedevej 11, Marbæk, (+45) 75 26 92 19 www.egk.dk

Lystfiskeri / Angling / Sportangeln

Oversigt over fiskevande: Esbjerg Turistbureau Survey of angling waters: Esbjerg Tourist Information Übersicht über Angelgewässer: Esbjerg Tourist­ information

Lystsejlads / Yachting / Segelsport Nordsøkaj, (+45) 75 12 41 44 (I14) Bådsliske / Boat slip / Bootsslip

Minigolf Esbjerg Legeland Tømrervej 13–15, (+45) 75 10 14 00 (H10) www.esbjerglegeland.dk FunWorld Glarmestervej 6–12, (+45) 75 46 84 00 (H10) www.funworld.dk Sjelborg Camping Sjelborg Strandvej 11, (+45) 75 11 54 32 www.sjelborg.dk Ådalens Camping Gudenåvej 20, (+45) 75 15 88 22 (G9) www.adal.dk

Paintball T.O.P. Game Knudsmarkvej 11, Hostrup, (+45) 21 42 90 20 www.topgame.dk

Petanque

Guldager Idrætscenter Præstemarksvej 43, (G9) www.sepe.dk Sport & Event Park Esbjerg Gl. Vardevej 82, (+45) 75 45 94 99 (J13) www.sepe.dk Veldtofte Idrætspark Sportsvej 17–19 (N13/14) www.sepe.dk

Squash Fitness.dk Gl. Vardevej 66, (+45) 75 13 37 13 (J13) www.fitnessdk.dk

Surfing / Windsurfing / Surfen

Havnen (+45) 20 63 61 49

Rollerskating Esbjerg Rollerskate Club Murervej 9, (+45) 30 32 17 44 (I10) www.esbjergrollerskate.dk

Skateboard

Finsensgade 1, (K14)

Måde Skydebaner Mådevej 113, (+45) 75 14 51 73 (O16) www.maadeskydebaner.dk

Byparken (K15) H.C. Ørstedsgade (K14) Lergravsparken (L15) Norgesgade (K15) Spangsbjerggade (J14) Vognsbølparken (J13)

EFI-hallerne Sportsvej 21, (+45) 75 12 67 46 (N13) www.esbjergfirmaidraet.dk

Rapelling

Legeland / Playland / Spielland

Legepladser / Playgrounds / ­Spielplätze

Sportshaller / Sports centres / Sporthallen

Zeta-Hallen Energivej 9, (+45) 75 12 20 11 (N15)

Skydning / Shooting / Schießen

Esbjerg Legeland Tømrervej 13–15, (+45) 75 10 14 00 (H10) www.esbjerglegeland.dk

– Tilladt ved Hjerting fra 01.03.–30.09. Yderligere oplysninger: (+45) 76 54 10 20 – Allowed by Hjerting from 01.03.–30.09. Further information: (+45) 76 54 10 20 – Bei Hjerting ab 01.03.–30.09. erlaubt. Weitere Auskünfte: (+45) 76 54 10 20

Finsensgade 1, (K14) Lystanlægget v/Hjerting Strandvej (E8)

Klatremur / Wall climbing / ­Kletterwand

Adgangsvejen 16, (+45) 20 63 61 49 (J15)

Speedbåde og vandski Speed boats and water skiing Speedboote und Wasserski

Flugtskydningsbanen Sønderhedevej 29, (+45) 75 11 59 69

Skøjtning / Skating / Eislauf Skøjtehallen Sport & Event Park Esbjerg Gl. Vardevej 82, (+45) 75 45 94 99 (J13) www.sepe.dk Medio september – medio marts Torvet / Square / Marktplatz (+45) 75 45 94 99, www.sepe.dk (K15) Primo december – ultimo februar

– Fra stranden ved Sædding og Hjerting i Ho Bugt – From the beach at Sædding and Hjerting in the Ho Bay – Vom Strand bei Sædding und Hjerting in der Ho Bucht

Svømning / Swimming / Schwimmen Svømmestadion Danmark Gl. Vardevej 60, (+45) 75 45 94 99 (J13) www.svdk.dk

Tennis Sport & Event Park Esbjerg Gl. Vardevej 82, (+45) 75 45 94 99 www.sepe.dk Veldtofte Idrætspark Sportsvej 17–19 (N13/14) www.sepe.dk – Kun udendørs tennis – Outdoor tennis only – Nur Freiluftanlage Sjelborg Camping Sjelborg Strandvej 11, (+45) 75 11 54 32 www.sjelborg.dk

Træklatring / Tree climbing / ­Baumklettern

Nørreskoven, (+45) 20 63 61 49 (J12)

DO

40–41


En mega cool - swimming pool Besøg Danmarks største bade- og svømmeanlæg • Mere end 10.000 m2 med oplevelser og leg for hele familien • Tropisk Badeland med rutsjebaner, bølge-, børne- og babybassin • Romersk bad med sauna, dampbad, koldt- og varmtvandsbassiner • 50 meter bassin med 1 og 3 meter vipper samt 5 meter springtårn

Besuchen Sie Dänemarks größte Bade- und Schwimmanlage • Über 10.000 m2 mit Erlebnisse für die ganze Familie • Ein tropisches Badeland mit Wasserrutsche, Wellenbad, Kinder- und Babypools • Römisches Bad mit Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Kalt- unde Warmwasserbecken • 50 m-Becken mit 1 m und 3 m-Sprungbrettern und einem 5 m-Sprungturm

Åben/offen: Mandag - torsdag/Montag - Donnerstag: kl. 06.00 - 21.00 Fredag/Freitag: kl. 06.00 - 18.00 Weekend/Wochenende: kl. 09.00 - 18.00 Helligdage/Ferietage: kl. 09.00 - 18.00

Gl. Vardevej 60 - 6700 Esbjerg Tlf.: 7545 9499 - www.svdk.dk


stoFor r sm e og Für Klei å! n Gro e und ße

ens g a D dag d i m

Åbningstider:

, 9 4

Alle skoleferie-fridage åbent:

Mandag, tirsdag og onsdag ............kl. 10 - 18 Torsdag til søndag ............................ kl. 10 - 20 Bemærk nye åbningstider efter skoleferien:

Torsdag - fredag .........................................................kl. 10 - 20 Lørdag og søndag ......................................................kl. 10 - 20 Vi holder lukket mandag, tirsdag og onsdag.

Öffnungszeiten: Alle Schulferien:

Montag, Dienstag und Mittwoch10 – 18 Uhr Donnerstag - Sonntag ...................10 – 20 Uhr Bitte bemerken Sie neue Öffnungszeiten nach den Schulferien:

Donnerstag - Freitag .............................................. 10 – 20 Uhr Samstag/Sonntag ................................................... 10 – 20 Uhr Montag, Dienstag und Mittwoch geschlossen.

ré: t n E

75,-

s. lv pri år ha på nettet! r 12 unde madplan rn ø B s eden mån 9,Find ges 4 reis es Ta - halbeshPen d t h re Gericnter 12 JahMonats – se et! es er u Kind Menü d em Intern s d Da uf Sie a

/ erson pr. p rson e pro P

Tømrervej 13 - 15 . 6710 Esbjerg V . Telefon 75 10 14 00 www.esbjerglegeland.dk

DO 43


Besøg bibliotekerne i Esbjerg, Ribe, Bramming, Tjæreborg og på Fanø – fulde af informationer, viden og oplevelser

Besuchen Sie die Bibliotheken in Esbjerg, Ribe, Bramming, Tjæreborg und auf Fanø – Information, Wissen und Erlebnisse

Visit the libraries in Esbjerg, Ribe, Bramming, Tjæreborg and on Fanø – information, knowledge and experiences

n

Internet / HotSpot Børnebøger, musik og film n Dansk og udenlandsk litteratur n Aviser på flere sprog

n

Internet / HotSpot Kinderbücher, Musik und Filme n Dänische und ausländische Literatur n Zeitungen in mehreren Sprachen

n

Som besøgende kan du bruge biblioteket og låne litteratur, musik og film til ferien.

Auch Touristen können die Bibliotheken benutzen und Literatur, Musik und Filme für den Urlaub leihen.

It is possible for tourists to use the library and borrow books, music and movies for the holiday.

Se åbningstider på www.esbjergbibliotek.dk

Öffnungszeiten unter www.esbjergbibliotek.dk

For opening hours, see www.esbjergbibliotek.dk

Hovedbiblioteket, Nørregade 19, 6701 Esbjerg Bramming Bibliotek, Sct. Knuds Allé 2, 6740 Bramming Fanø Bibliotek, Niels Engersvej 5 A, Nordby, 6720 Fanø Gjesing Bibliotek, Niels Lønnes Vej 15, 6715 Esbjerg N

Hjerting Bibliotek, Gl. Guldagervej 14, 6710 Esbjerg V Kvaglund Bibliotek, Kvaglund Centret, 6705 Esbjerg Ø Ribe Bibliotek, Giørtz Plads 1, 6760 Ribe Tjæreborg Bibliotek, Skolevej 44 C, 6731 Tjæreborg

n

n

Internet / HotSpot Children’s books, music and movies n Danish and foreign literature n Newspapers in various languages n

Esbjerg Golfklub Breinholtgård Golf Center 18 hullers mesterskabsbane + 18 huller af international standard 18-Loch-Meisterschaftsbahn + 18 Löcher internationalen Standards 18 hole champion golf course + 18 holes of international standard EGK, Sønderhedevej 11, 6710 Esbjerg V, www.egk.dk, +45 75 26 92 19

Hobby City Esbjerg Brolæggervej 8 6710 Esbjerg V www.rcmodels.eu Onsdag – fredag Mittwoch – Freitag Wednesday – Friday 14.00 – 18.30 Lørdag, Samstag, Saturday 10.00 – 13.00

Mere end Golf!

Mehr als nur Golf!

BANEN Vi betragtes som et af Danmarks bedste golfanlæg med de 27 flotte og varierende huller samt en udfordrende par-3 bane med 9 huller (Pay and Play). Golfbanen ligger i naturskønne omgivelser med hullerne anlagt i skov, åben landskab og med flere søer, som giver ekstra udfordringer sammen med vestenvinden.

GOLFPLATZ Wir gelten als eine der besten Golfanlagen in ganz Dänemark, mit 27 attraktiven und abwechslungsreichen Spielbahnen sowie einer herausfordernden Par-3 Spielbahn mit 9 Löchern (Pay and Play). Unser Golfplatz leigt in einer landschaftlich reizvollen Gegend.

RESTAURANT BREINHOLTGÅRD Vi sætter en ære i at give dig en udsøgt smagsoplevelse med en venlig og behagelig service i en afslappet atmosfære. Vi servere hver dag a la carte, Dagens frokostret samt Dagens ret, som også kan bestilles som Take Away.

RESTAURANT BREINHOLTGÅRD Wir betrachten es als unsere Ehre, Ihnen mit unserer freundlichen und angenehmen Bedienung ein ausgesuchtes Geschmackserlebnis in entspannter Atmosphäre bieten zu können. Jeden Tag serviren wir A la carte Gerichte, ein Tages- Mittagsgericht und ein Tagesgericht. Jetzt auch als Take Away!

Breinholtgård Golf Center Kokspangvej 17-19 . 6710 Esbjerg V Tlf. 75 11 57 00 . www.bggc.dk

44 DO


Sightseeing

BRUG FOR BIL? Need a car? Brauchen Sie ein Auto?

Rent a car - Mietwagen - Lej en bil Avis i Esbjerg, Exnersgade 19, tel. 75 13 44 77 Avis ReservationsCenter, tel. 33 26 80 80 www.avis.dk

95x63_Sightseeing_140910.indd 1 – Skoler, Grupper,

14/09/10 9:43:13

Selskaber og Skirejser

– Udflugter, såvel ind- som udland – Busser i alle størrelser 20–72 prs. – Samt stor handicapbus

europcar.dk

Jernbanegade 56-58 Tlf. 75 12 38 93

sbjerg_Turistbureau.indd 1

www.darumbusser.dk E-mail: darumbus@post8.tele.dk Tlf. 75 17 90 56

– en oplevelse på hjul…

18/08/10 10:31:51

Sydvestjyllands regionale lufthavn

Südwestjütlands regionaler Flughafen

The regional Airport of South-West Jutland

Esbjerg Lufthavn ligger kun 10 minutters bilkørsel fra Esbjergs centrum. Mellem byen og lufthavnen er der 3 busforbindelser i timen (linie 6, 44 og 48).

Der Flughafen Esbjerg liegt nur 10 Autominuten von Esbjergs Stadtmitte. Jede Stunde gibt es 3 Busverbindungen zwischen Stadtmitte und Flughafen (Linie 6, 44 und 48).

The distance between the city centre of Esbjerg and the airport is only 10 minutes by car. There are 3 bus connections each hour (Nos 6, 44, and 48).

Lufthavnen kan tilbyde:

Der Flughafen bietet:

The airport offers:

• Internationale ruter til Stavanger og Aberdeen • Danmarks eneste heliport (offshoreflyvning) • Etablerede selskaber, der kan klare enhver transportopgave • Luftfragtstation til betjening af alle former for luftfragt

• Internationale Linien nach Stavanger und Aberdeen • Dänemarks einzigen Heliport (Offshoreverkehr) • Gesellschaften für jede Transportaufgabe • Luftfrachtterminal zur Abfertigung jeglicher Luftfrachtaufgabe - worldwide

• International services to Stavanger, and Aberdeen • Denmark’s only heliport • Airlines, which can handle any transport job • Airfreight station that handles every sort of airfreight

Esbjerg Lufthavn John Tranumsvej 22 DK-6705 Esbjerg Ø Tel. (+45) 76 12 14 00 esbjerg-lufthavn.dk

Åbningstider: Søn-fre 07.00-21.00 Lørdag 07.00-18.00

DO 45


At gå på oplevelse i nye butikker i en fremmed by. Få nye indtryk og gøre handler, som bringer gode minder med hjem fra ferien. Going shopping in new shops in an unknown city. Enjoying all the new impressions and buying memories to take home. In neuen Geschäften in einer fremden Stadt auf Entdeckung zu gehen. Neue Eindrücke sammeln und gute Erinnerungen einkaufen.

Shopping TEXT:

Karen Sloth

Det er sjovt at shoppe i ferien

I Esbjerg finder du et alsidigt og aktivt handelsliv, der med en af Danmarks længste gågader som midtpunkt har noget for enhver smag. Og så er der endda gratis parkeringsforhold i midtbyen. Gågadens butikker dækker stort set alle brancher. Her er store og små tøjbutikker, brugskunst- og isenkramforretninger med kendte, danske mærkevarer, guldsmede, elektronikbutikker, skotøjshandler, bog- og papirhandel, legetøjsbutik og meget mere. Blandt andet et stort varehus, hvor du kan handle både fødevarer og non-food og et butikscenter med gode indkøbsmuligheder, og hvor man kan gå tørt og varmt i den kolde årstid. Torvet er centrum for oplevelserne, og her kan du puste ud oven på indkøbene, og enten betragte byens Utzonmusikhus for enden af lysalléen eller lade blikket glide den modsatte vej mod Torvegade, der byder på små, spændende butikker med både tøj, design og brugskunst samt specialbutikker med fødevarer som f.eks. ost, kaffe, brød samt frugt og grønt. Flere af de små sidegader til gågaden kan også byde på spændende småbutikker med deres eget, unikke udvalg og en hyggelig atmosfære. I byens nordlige udkant finder du butikscentrene Esbjerg Storcenter og Gjesing Nord med en stor Bilka-forretning og større specialforretninger med blandt andet legetøj, tøj, parfumerivarer, radio/tv og børneudstyr. Her holder også de store byggemarkeder til sammen med møbelhuse og køkkenfirmaer, hvor du kan hente inspiration til hjemmet og kigge på dansk design, når det er bedst. Der er gode parkeringsforhold, men har du ikke bilen med, kan du komme derud med bus eller tog fra Esbjerg Banegård. I Esbjergs forstæder findes flere indkøbscentre med både fødevare- og specialbutikker. Det er i det hele taget nemt at handle fødevarer med hjem til ferieboligen, for Esbjerg har et stort net af discountbutikker med billige dagligvarer over hele byen.

Holiday shopping is fun

In Esbjerg, you will find a varied and active shopping area, with one of Denmark’s longest pedestrian zones and something for everyone. And parking is even for free in the city centre. The shops in the city centre cover all areas. There are shops with clothing, arts and crafts with well-known Danish brands, jewellers, electronics, shoes, book and paper stores, toy stores etc. Further there is a large warehouse, with food and non-food and a mall with great shopping possibilities where you can be warm and dry during winter. The main square, Torvet, is the centre of experiences, and here you can relax after shopping and either admire the Utzon-music house at the end of the light alley or look in directions of Torvegade, with many spezialised shops with clothing, design and craft as well as food stores with cheese, coffee, fruits and vegetables. Several of the small streets in the pedestrian zone have interesting shops with their own unique selections of goods and a cosy atmosphere. In the northern part of the city, you will find the shopping centres Esbjerg Storcenter and Gjesing Nord with a large Bilka store and special stores for toys, clothing, perfume, radio/tv and children’s equipment. The big hardware stores are also situated here, as well as furniture and kitchen stores, where you can get inspiration for your home and admire Danish design at its best. There are great parking areas, but you can get there by bus or train from Esbjerg Train station if you come without a car. In Esbjerg’s suburbs, there are several shopping centres with food, as well as special stores. It is really easy to buy food to take home to the holiday house, since Es­bjerg has a great network of discounters with cheap daily products.

Shopping in den Ferien macht Spaß

In Esbjerg finden Sie ein vielseitiges und aktives Handelsleben, und mit einer der längsten Fussgängerzonen Dänemarks findet jeder etwas. Dazu kommen noch kostenlose Parkplätze in der Innenstadt. Die Geschäfte der Fußgängerzone sind breit gefächert. Hier gibt es große und kleine Bekleidungsgeschäfte, Einrichtungsgeschäfte mit bekannten, dänischen Marken, Juwelliere, Elektronikgeschäfte, Schuhgeschäfte sowie Bücher- und Papierhändler, Spielwarenläden und viele mehr. Des Weiteren ein großes Warenhaus, mit sowohl Lebensmittel als auch non-food, und ein Einkaufszenter mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, in dem man trocken und warm in der kalten Jahreszeit shoppen gehen kann. Der Marktplatz Torvet ist Zentrum für Erlebnisse, und hier können Sie sich nach dem Einkaufen ausruhen und entweder das Musikhaus von Utzon am Ende der Lichtallee bewundern oder den Blick in die Torvegade richten, die viele kleine und interessante Läden mit Kleidung, Design und Kunst anzubieten hat, sowie Spezialgeschäfte mit Lebensmitteln wie z. B. Käse, Kaffee, Brot, Obst und Gemüse. In mehreren der kleinen Seitenstraßen gibt es Lädchen mit eigener, einmaliger Auswahl und einer gemütlichen Atmosphäre. Am nördlichen Ende der Stadt finden Sie die Einkaufszentren Esbjerg Storcenter und Gjesing Nord mit einem großen Bilka-Geschäft und größere Spezialwarenläden mit u. a. Spielzeug, Kleidung, Parfum, Radio/TV und Kinderausstattung. Hier finden Sie auch die großen Baumärkte sowie Möbelhäuser und Küchenfirmen, wo Sie Inspiration für das eigene Heim bekommen und sich das Beste aus dem Bereich dänisches Design sehen können. Es gibt gute Parkmöglichkeiten, aber sind Sie ohne Auto unterwegs, gelangen Sie auch mit dem Bus oder der Bahn vom Esbjerg Bahnhof dorthin. In Esbjergs Vororten gibt es mehrere Einkaufszentren mit sowohl Lebensmittel- als auch Spezialfachgeschäften. Der Lebensmittelkauf für das Ferienhaus ist im Allgemeinen einfach, denn Esbjerg hat eine riesige Auswahl an Discountgeschäften mit günstigen Waren für den täglichen Gebrauch.


SHOP

46–47


Julebyen TEXT:

Karen Sloth

Christmas city Weihnachtsstadt

Julebyen Esbjerg

En tur til julebyen Esbjerg, www.julebyenesbjerg.dk, bringer den rette julestemning frem. I hele midtbyen skaber dejlige dufte suppleret med stemningsfuld julemusik og velforsynede butikker et hyggeligt miljø omkring juleindkøbene. Julen begynder allerede i november. Den sidste fredag i måneden ankommer Julemanden til Dokhavnen, hvorfra Nisseorkestret samt voksne, børn og naturligvis hans nisser følger ham op gennem byen til Torvet. Her holder butikkerne åbent om aftenen, og her venter man på, at han tænder lysene i det store juletræ på skøjtebanen. Der er naturligvis masser af underholdning, når julefesten begynder, og det fortsætter hele december indtil juleaften. Esbjerg har sin egen lille juleby med en snes julehytter. Den er placeret i Torvegade ved Heerups Have og Tingog Arresthuset. I hytterne sælges julestads og juleknas, delikatesser, kunsthåndværk og meget mere, ligesom der er plads til arbejdende værksteder af forskellig art. Juletræsmarkedet holder også til her, og fra scenen bydes på musikalsk juleunderholdning – det kan være lige fra gospelsang til Nisseorkestrets julerepertoire. Citynisserne gør deres til at sprede stemning og glæde, og den mekaniske juleudstilling tænder lys i alle barneøjne. En tur i den lille karrusel eller med Nissetoget gennem den lange gågade vækker også glæde. Esbjerg er ikke uden grund udnævnt til udelysby. Torvets gamle bygninger ligger smukt oplyst i vintermørket, og i gaderne glimter julelysene. Mellem Torvet og Musikhuset Esbjerg kan man desuden følge Lysalléen, hvor hundreder af små lys i gadebelægningen afspejler stjernehimlen, som den så ud over Esbjerg ved årtusindskiftet. På Torvet er der dagen lang et sandt mylder af børn, unge og voksne på den store skøjtebane. Banen er et samlingspunkt og en stor succes i vintermånederne. Den er også indrettet, så alle kan være med. Både begyndere og dem, der ønsker lidt flere udfordringer på banens små bakker og forhindringer. Har man ikke husket skøjterne, er der også råd for det. Skøjter i alle størrelser kan nemlig lejes i den lille bod ved banen.

Christmas city Esbjerg

A trip to the Christmas city Esbjerg brings out the right Christmas mood. In the entire city centre, lovely smells as well as great music and shops full of goods create a wonderful setting for Christmas shopping. Christmas already begins in November. On the last Friday of the month, Santa Claus arrives at the dock harbour, where the pixy orchestra as well as and his pixies escort him through the city to Torvet. Here, all shops are open all night and people wait for Santa to light the great Christmas tree at the ice skating range. Of course there is entertainment when Christmas begins like this, and it goes on all of December until Christmas Eve. Esbjerg even has its own little Christmas village with small booths. Located in Torvegade at »Heerup’s Have« and the »Ting- og Arresthuset«. In the booths, Christmas decorations and food, crafts and many other things are sold and there are several small workshops. The Christmas tree market is also situated here, and on the stage music sets Christmas mood – with gospel as well as singing by the pixy orchestra. The »City Pixies« spread joy and happiness, and the mechanical

Christmas exhibition makes all children smile. A trip in the small merry-go-round or the pixy train through the pedestrian zone is fun as well. Esbjerg is with good reason called the city of lights. The old buildings at Torvet are beautifully alighted in the winter dark, and the streets are sparkling with light. Between Torvet and the Performing Arts Centre you can follow the light alley with hundreds of small lights in the street reflect the starry night as it looked in Esbjerg at the turn of the century. Torvet is full of people all day long at the ice skating range. The range is a gathering point and well-visited during winter. Everyone can have fun here, beginners as well as trained skaters, challenged on small hills and obstacles. If you do not have your own skates, you can rent them at the range.

Weihnachtsstadt Esbjerg

Ein Ausflug in die Weihnachtsstadt Esbjerg schafft richtige Weihnachtsstimmung. In der ganzen Innenstadt tragen herrliche Düfte sowie stimmungsvolle Festmusik und volle Geschäfte dazu bei die Weihnachtseinkäufe gemütlich zu machen. Weihnachten beginnt schon im November. Am letzten Freitag des Monats kommt der Weihnachtsmann am Dokhafen an, von wo aus das Wichtelorchester sowie Erwachsene, Kinder und natürlich seine Wichtel ihn durch die Stadt zum Torvet begleiten. Hier haben die Geschäfte abends geöffnet und hier wartet jeder drauf, dass er die Lichter am großen Weihnachtsbaum an der Schlittschuhbahn anmacht. Es gibt selbstverständlich viel Unterhaltung, wenn das Weihnachtsfest eingeläutet wird und diese geht den ganzen Dezember bis Heiligabend weiter. Esbjerg hat ihr eigenes kleines Weihnachtsdorf mit rund 20 Hütten. Diese finden Sie in der Torvegade bei »Heerups Have« und dem »Ting- og Arresthuset«. In den Hütten werden Weihnachtsschmuck und –leckereien, Delikatessen und Kunsthandwerk verkauft, und es gibt arbeitende Werkstätten verschiedenster Art. Hier finden Sie auch den Weihnachtsbaumverkauf, und auf der Bühne wird Musik gespielt – von Gospelgesang bis Musik mit dem Wichtelorchester. Die »Citywichtel« verbreiten gute Laune und Freude und die mechanische Weihnachtsaustellung finden alle Kinder toll. Eine Karusellfahrt oder eine Runde mit dem Wichtelzug durch die lange Fußgängerzone bringt auch Spaß. Esbjerg ist nicht ohne Grund die Stadt der Aussenbeleuchtung. Die alten Gebäude am Torvet werden in der winterlichen Dunkelheit schön beleuchtet und in den Strassen strahlen die Weihnachtslichter. Zwischen dem Torvet und dem Musikhaus Esbjerg können Sie des Weiteren der Lichtallee folgen, wo Hunderte von kleinen Lichtern im Straßenbelag den Sternenhimmel wiedergeben, wie er in Esbjerg bei der Jahrhundertwende aussah. Am Torvet wimmelt es an der großen Schlittschuhbahn den ganzen Tag lang nur so von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Die Bahn ist ein Versammlungspunkt und in den Wintermonaten ein großer Erfolg – und jeder kann mitmachen. Sowohl Anfänger als auch Geübte, die sich mit kleinen Hügelchen und andere Herausforderungen amüsieren können. Auch ohne eigene Schlittschuhe können Sie mitmachen, denn diese werden anbei der Anlage vermietet.


SHOP

48–49


Torvet 20 v/Posthuset • 6700 Esbjerg Telefon 7513 6500 • Telefax 7512 1617 info@esbjergcity.dk www.esbjergcity.dk

Torvet 20 v/Posthuset • 6700 Esbjerg Telefon 7513 6500 • Telefax 7512 1617 info@esbjergcity.dk www.esbjergcity.dk

pingnaCht shopping night / shop 25. November 1. Juni/June  

Velkommen til shoppingopleVelser i esbjerg City

30. September

 

Esbjerg City er områdets førende shoppingcenter med over 200 specialforretninger, restauranter, center og varehuse samlet i et hyggeligt bymiljø. Shoppinglivet er altid spændende – uanset årstiden!

Willkommen zu shopping erlebnissen in esbjerg City

Esbjerg City ist das führende Shoppingcenter der Region mit über 200 Fachgeschäften, Restaurants, Einkaufzentrum und Kaufhäusern in einer gemütlichen Stadtumgebung. In Esbjerg ist das Shoppingleben immer verlockend – zu jeder Jahreszeit!

WelCome to shopping experienCes in esbjerg City

Esbjerg City is the major shopping centre of the area with more than 200 specialized shops, restaurants, shopping centre and department stores in a friendly and cosy urban environment. The shopping life in Esbjerg is always exciting – at all seasons.

Åbningstider:

Mandag –fredag 09.30/10.00 – 17.30 Fredag 09.30/10.00 – 18.00 Lørdag 09.30/10.00 – 14.00 1. lørdag i måneden 09.30/10.00 – 16.00 Varehusene dog længere

50 SHOP

Öffnungszeiten:

Montag – Donnerstag 09.30/10.00 – 17.30 Uhr Freitag 09.30/10.00 – 18.00 Uhr Samstag 09.30/10.00 – 14.00 Uhr 1. Samstag des Monats 09.30/10.00 – 16.00 Uhr Die Kaufhäuser jedoch länger

Opening hOurs:

Monday – Thursday 09.30/10.00 – 17.30 Friday 09.30/10.00 – 18.00 Saturday 09.30/10.00 – 14.00 1st Saturday of the month 09.30/10.00 – 16.00 The department stores have longer opening hours


Kunst / Gallerier / atelierer Kunst / Galerien / ateliers a r t / G a ller i e s / s t u d i o s Atelier + Galleri

Niels Kongsbak

Connie Borgen

Kirsten Søndergaard

Niels Kongsbak Fiskerihavnsgade 9, Esbjerg Tel. (+45) 29 86 24 30 www.niels-kongsbak.dk

Atelier Hav

Jytte Krarup Solbakken 5, Esbjerg V Tel. (+45) 75 15 46 57 www.atelierhav.dk

Connie Borgen Jytte Krarup

Kant

Rich. Dethlefsen

Sædding Strandvej 261, Esbjerg V Tel. (+45) 75 15 77 22 www.connieborgen.dk

KANT

Kongensgade 118, Esbjerg Landevejen 60, Sønderho, Fanø Tel. (+45) 29 46 63 31 (+45) 23 42 79 76 www.gallerikant.dk

Kirsten Søndergaard

Sdr. Fovrfeldvej 11, Esbjerg V Tel. (+45) 75 15 61 01 www.kirstensondergaard.dk

Rich. Dethlefsen

Drosselvej 23, Esbjerg Ø Tel. (+45) 75 16 01 81 www.rizh-art.dk

ATELIER PIA C. LAURSEN

Vesterstrand 26, Sjelborg 6710 Esbjerg V Telefon: 75 46 03 33/41 11 22 38 Mail: Bondrup@post.tele.dk

Atelier + Galleri Eksklusiv kollektion af 2 fantasifulde glaskunstnere. Vi laver fade, figurer, billeder, vaser, lysestager m.m. Kom med din egen idé til en unik og personlig gave.

Gustaw Iwinski Spangsbjerggade 75 Tel. (+45) 75 45 76 50 www.gustaw-iwinski.dk

Exklusive Kollektion von 2 Glaskünstlern mit Fantasie. Wir machen Schalen, Figuren, Bilder u.v.a. Bringen Sie Ihre eigene Idee für das persönliche Geschenk. Elin og Henning Holmberg Jernbanegade 64

Åben/Offen Mandag–fredag 12.00–17.30 Lørdag/Samstag 10.00–13.00

6700 Esbjerg Tlf. 75 15 47 85

Fremvisning efter aftale

GAVEKORT – alle tiders gaveide!

Køb gavekort til koncerter og arrangementer i hele landet eller forkæl familie og venner med gavekort til ophold på Danske Kroer og Hoteller

holmbergglas@gmail.com

HOLMBERG GLAS

Skolegade 33 DK-6700 Esbjerg · (+45) 75 12 55 99 www.visitesbjerg.dk · esbjerg@visitesbjerg.dk

SHOP 51


www.sydvestjylland.com Sportsfiskeri i Sydvestjylland Køb den nye lystfiskerguide

Angling in South West Denmark Buy the new angler’s guide

Sportsfischerei in Südwestjütland Kaufen Sie das neue Sportfischerprospekt

SPOR vestjy TSFI SKER lland I

i Syd

DKK 20,-

Danm arks be fiske dste vand e

Bagagerumsmarked Flohmarkt - Flea market ESBJERG: Veldtofte Idrætspark ved EFI Hallerne, Sportsvej 17, 6705 Esbjerg Ø

SØNDERVIG: Ved Beach Bowl, Lodbergsvej 36, Søndervig, 6950 Ringkøbing

Første søndag i måneden/ Erster Sonntag des Monats/ First Sunday of the month: 1/5 + 5/6 + 3/7 + 7/8 + 4/9 + 2/10 kl. 10 -15

Tirsdag/Dienstag/Tuesday: 19/4 + 18/10 kl.10-15 28/6 + 5/7 +12/7 +19/7 + 26/7 2/8 + 9/8 +16/8 kl.13-18

Kun salg af brugte ting og husflid for private. Gør et spændende fund og oplev ægte retro og nostalgi i et hyggeligt miljø. Stadepladsbestilling nødvendig ved Ole S. Rask, tlf. 28 34 48 78 KLIP UD OG GEM

52 SHOP

DK - GB - D - NL

DKK 20 Skolegade 33 DK-6700 Esbjerg (+45) 75 12 55 99 www.visitesbjerg.dk esbjerg@visitesbjerg.dk

DK

En ve - valg rden af åe et Læs sid er dit r snor sig e8 Kong - her eåen er Læs sid plads til alle e 12 Kort Sy Se sid dvestjylla e 19 nd


nter esbjerg storce

levelser

r e m m o s gode shoppingop

g n i p p o sh 38 le familien i vores he r fo t ge no r ha Vi e du kan parkere lig specialbutikker og r. 0 gratis p-pladse 75 de på n re dø d ve

· tlf. 7515 6166 · 6715 esbjerg n ej ev rd Va . gl · er esbjerg storcent

r.dk

ente www.esbjergstorc

15520 ESC sommerann - turist.indd 1

17/09/10 14.01

Byens Billetbureau

- det betaler sig

Køb dine billetter til Tobakken, Musikhuset Esbjerg og arrangementer i hele Danmark hos os.

Ticket sale

Køb dine billetter til Tobakken, Musikhuset Esbjerg og arrangementer i hele Danmark hos os.

Kartenverkauf

Køb dine billetter til Tobakken, Musikhuset Esbjerg og arrangementer i hele Danmark hos os.

Esbjerg Storegade 225 Esbjerg Østervangsvej 2 Åbningstider/Öffnungszeiten/Opening hours Mandag - fredag: 9-20 Lørdag: 8-18 Søndag: Første og sidste i hver måned 10-17

Skolegade 33 DK-6700 Esbjerg (+45) 75 12 55 99 www.visitesbjerg.dk esbjerg@visitesbjerg.dk

www.lidl.dk SHOP 53


TEXT :

Karen Sloth

Dining Out Essen gehen

Spis ude Nyd det lokale og internationale køkken

Restaurationsbesøg er for de fleste en del af feriefornøjelsen. Slappe af og slippe for både indkøb og madlavning. Læne dig tilbage i hyggelige omgivelser, mens du venter på, hvad kokken fremtryller af lækre retter. I Esbjerg er der fokus på det internationale, og det afspejler sig også i udbuddet af restauranter. Du kan vælge mellem græsk, italiensk, kinesisk, fransk samt asiatisk køkken og sikkert meget mere, og så kan du naturligvis finde restauranter, der serverer traditionel, dansk og også vestjysk mad, når den er bedst. Både varme retter og det berømte, danske smørrebrød. I en havneby som Esbjerg bør du naturligvis også spise fisk, og du kommer ikke uden om lokale specialiteter så som hjertinglaks og bakskuld. Bakskuld tilberedes af friskfanget ising – en fladfisk – der saltes, tørres og røges, hvorefter den serveres med groft, dansk rugbrød, remoulade og citron. En delikatesse, der smager af både Vestjylland og Vesterhav. Esbjerg er rigt forsynet med restauranter – både i midtbyen og omegnen. I midtbyen er der flere muligheder for at nyde et godt måltid mad eller måske bare en kold drink i sommervarmen eller en café latte på en kølig dag. Men du kan også vælge at køre lidt uden for byen, hvor der er flere muligheder for et godt måltid i dejlige omgivelser nær sø, skov og strand. I Sjelborg ligger restauranten lige ved strandkanten, og i Hjerting kan du spise både inde og ude, mens du nyder panoramaudsigten over Vadehavet med øerne Langli og Fanø i horisonten. I Marbæk plantage i Esbjergs vestlige udkant finder du en hyggelig restaurant midt i naturen og idyllisk placeret i skovkanten ved sø og eng. Også i en af byens parker – Vognsbølparken kan du spise med udsigt til sø og skov. Udover de mange gode og hyggelige restauranter har Esbjerg en masse muligheder for et hurtigt måltid. Fastfoodrestauranter med forskelligt udbud finder du over hele byen, og udenlandske turister bør unde sig en smagsprøve af Danmarks mest populære fastfood ved pølsevognene, hvor du kan få dig en hotdog eller en rød pølse med brød og naturligvis en lokalproduceret chokolademælk til.

Enjoy the local and international kitchen

A visit to a restaurant means being on holiday. Relaxing and forgetting about shopping and preparing dinner. Lean back in cosy surroundings while you wait for the delicious surprises from the kitchen. In Esbjerg we focus on the international kitchen which reflects in the options of restaurants. Choose between Greek, Italian, Chinese, French and Asian and more – and then there are of course restaurants with traditional Danish and regional food at its best. Warm dishes as well as the famous Danish »smørrebrød«. In a harbour city like Esbjerg, you must of course try some fish, and here we recommend local specialties as for instance the Hjerting salmon or »bakskuld«. Bakskuld is made of fresh dab – a flat fish which is salted, dried and smoked and then served on Danish rye bread, with tartar sauce and lemon. A delicious meal, which tastes of the North Sea. Esbjerg has many great restaurants – in the city centre and the surrounding area. In the centre you have great options for enjoying a nice meal or just a cold drink in summer or a café latte on a cool day.

If you leave the city, you will also find some great places to have a meal in nice surroundings with lakes, woods and beach. In Sjelborg, the restaurant is situated directly at the water, and in Hjerting you can dine, while enjoying the amazing panorama view over the Wadden Sea with the islands of Langli and Fanø on the horizon. In Marbæk in the western corner of Esbjerg, a cosy restaurant is located in midst nature at a lake and meadows. And even in one of the city parks, Vognsbølparken, you can overview the lakes and woods while eating. Further, Esbjerg has many options for having a fast meal. Fast food restaurants with different offerings are found all over the city, and foreign guests should try some of Denmark’s most famous fast food at a »pølsevogn«, let it be a hotdog or a red sausage with bread and of course accompanied by a local chocolate milk.

Genießen Sie die regionale sowie internationale Küche

Ein Restaurantbesuch ist für die meisten ein Teil des Urlaubes. Man möchte sich entspannen und Einkauf und kochen mal liegen lassen. Lehnen Sie sich in gemütlicher Umgebung zurück, während Sie sich auf Leckereien aus der Küche freuen. In Esbjerg steht internationale Küche im Vordergrund, und dies spiegelt sich in der Auswahl an Restaurants wider. Wählen Sie unter griechischer, italienischer, chinesischer, französischer und asiatischer sowie selbstverständlich dänischer Küche, die traditionelle dänische Gerichte, aber auch regionales anzubieten haben. Hier gibt es warme Gerichte als auch das berühmte dänische »smørrebrød«. In einer Hafenstadt wie Esbjerg sollten Sie selbstverständlich auch Fisch probieren, und hier stehen regionale Spezialitäten wie der Hjerting Lachs und »bakskuld« auf der Karte. Bakskuld wird aus frischer Kliesche zubereitet – ein Flachfisch – der gesalzen, getrocknet und geräuchert wird und dann mit dänischem Schwarzbrot, Remoulade und Zitrone serviert wird. Eine Delikatesse, die wahrlich nach Nordsee schmeckt. Esbjerg ist reich an Restaurants – sowohl in der Stadt als auch in der Umgebung. In der Innenstadt gibt es mehrere Möglichkeiten eine gute Mahlzeit oder einfach nur einen kalten Drink in der Sommerwärme oder einen Milchkaffee an einem kühlen Tag zu genießen. Sie können sich allerdings auch etwas aus der Stadt heraus bewegen und in der Nähe von See, Wald und Strand etwas essen. In Sjelborg liegt ein Restaurant direkt am Strand, und in Hjerting können Sie drinnen und draußen essen, während Sie den Panoramablick über das Wattenmeer mit den Inseln Langli und Fanø am Horizont genießen. In der Marbæk Plantage im westlichen Außenbezirk von Esbjerg gibt es ein gemütliches Restaurant am Waldrand, in der Nähe von einem See und Wiesen. Und in einer der Stadtparks – Vognsbølparken können Si mit Aussicht zu einem See und Waldstück essen gehen. Außer den schönen, gemütlichen Restaurants, hat Es­bjerg auch Schnellrestaurants anzubieten. Fastfoodrestaurants verschiedener Art gibt es überall in der Stadt und ausländische Touristen sollten sich eine Geschmacksprobe des beliebten dänischen Fastfood am »pølsevogn« gönnen, einen Hotdog oder eine rote Wurst mit Brötchen und selbstverständlichen einen lokalproduzierten Kakao dazu.


Restaurationsbesøg er for de fleste en del af feriefornøjelsen. A visit to a restaurant means being on holiday. Ein Restaurantbesuch ist für die meisten ein Teil des Urlaubes.

EAT

54–55


dronning louise RESTAURANT

BAR

NIGHTCLUB

Try our exciting dishes of Large variation of spirits Open Friday and Saturday from Danish/international cuisine including a wide selection of 12 midnight till the early hours. with four seasonal menus and brandys and whiskys, cigars and Experience professional DJs a monthly gourmet menu more than 24 different draught playing the hottest sounds beers around Kitchen open: mon - sat 11.00 - 22.30 The bar is open every day from sun 11.00 - 21.00 10.00 till late

MUSIC

Live music every Thursday at 22.30, from the best of both local and visiting talent. Check our music calendar for details at: www.dr-louise.dk

TORVET 19 > 6700 ESBJERG > Tlf. 75 13 13 44 > MAIL@DR-LOUISE.DK > WWW.DR-LOUISE.DK

Prøv vores uhøjtidelige – ukomplicerede vestjydske køkken

Torvegade 24 · 6700 Esbjerg · +45 75 13 01 11 info@britannia.dk · www.britannia.dk

Fiskerihavnsgade 6 • 6700 Esbjerg • Tlf: 7512 8288 info@sydvesten.dk • www.sydvesten.dk „SYDVESTEN“ er beliggende på Fiskerihavnsgade 6-8 lige ud for lystbådehavnen og fyrskibet Horns Rev. Vi TilbYDEr: - Dinér Transportable - selskaber op til 80 personer i selskabslokalerne - À la carte restaurant

56 EAT

ÅbNiNGSTiDEr: Hverdage fra kl.: 07.00-16.00 lørdage fra kl.: 07.00-13.00 søndage: lukkET

– H u s k ! F i s k s k a l s p i s E s p å H av n E n

Åbningstider: Man–Lør: 11.30–15.00 | 18.00–21.00 Søndag: Lukket Besøg vores hjemmeside: www.Josef-Kunsten.dk Kunstpavillonen · Havnegade 20 6700 Esbjerg · Tel. (+45) 75 12 64 95


KINESISK RESTAURANT Skolegade 20 · 6700 Esbjerg · Tlf. 75 17 50 50

FROKOST-BUFFET

(Mandag–lørdag 11.30 – 15.00) 13 kinesiske retter, salat og frisk frugt Børn under 10 år: 35,-

(Monday–Saturday 11.30 – 15.00) 13 Chinese courses, salad and fresh fruit Children under 10 years: 35,-

AFTEN-BUFFET

EVENING-BUFFET

59,-

59,-

(Fra kl. 17.00 – 22.00) Suppe Mongolian Barbecue Kinesiske retter Sushi Fri salat, frugt og is Børn under 12 år ½ pris

(From 17.00 – 22.00) Soup Mongolian Barbecue Chinese courses Sushi Salad, fruit and ice cream free of charge Children under 12 years ½ price

Man–tors

Mon–Thurs

Fre–søn

108,128,-

Fri–Sun

108,128,-

Åbningstider: man-lør 11.30-23.00 søn 14.00-23.00 


- Besøg byens ældste restaurant i hjertet af Esbjerg. - Prøv vore spændende fiskemenuer og retter fra det danske / internationale køkken. - Er vejret til det – nyd maden i vores hyggelige gårdhave. - Visit Esbjerg’s oldest restaurant in the heart of the city. - Try our exciting fish menues and dishes from the Danish / international cuisine. - If the weather is nice – enjoy your meal in our beautiful garden. Åbningstider køkken Opening hours kitchen Man/Mon–lør/Sat: 11:30–16:00 + 17:00–21:30 Skolegade 60 · 6700 Esbjerg Tlf. +45 75 12 02 07 www.sands.dk

www.kinesiskrestaurantxingyuan.dk

“Kære turist, Når man besøger Esbjerg, bør man naturligvis også spise den lokale mad...”

Vi ses i Esbjerg Åbningstider:

Alle dage 10-24 Wir sehen uns in Esbjerg Öffnungszeiten:

©2009 McDonald’s Corporation

Jeden Tag 10-24

“Liebe Touristen, Ein Besuch in Esbjerg sollte auch ein Besuch der hiesigen Küche bedeuten...”

Esbjerg

Torvet Gjesing · Storegade

© 2010 McDonald’s Corporation

LUNCH BUFFET

EAT 57


TEXT :

Karen Sloth

Overnatning Accommodation Übernachtung Vælg mellem lejrliv og luksus

Der er mange måder at holde ferie på, og Esbjerg rummer dem alle. Hvad enten du er til luksusliv eller lejrliv, finder du gode overnatningsmuligheder i byen eller i oplandet. Midtbyen giver dig flere valgmuligheder mellem hoteller i topkvalitet og i et variabelt prisniveau, der svarer til dine behov. Nogle vil gerne have lidt luksus, mens andre er tilfredse med gode overnatningsforhold til en fornuftig pris. I Hjerting finder du desuden et moderne badehotel med smuk beliggenhed og en flot udsigt over Ho Bugt. Kroferie er en anden mulighed i småbyerne i Esbjergs opland, og Esbjerg har også et udmærket vandrerhjem. Det er centralt placeret nær skov og strand og med gåafstand til midtbyens shoppingmuligheder, og selv om det er moderne indrettet, så har den næsten 100-årige bygning en egen og ganske særlig atmosfære. Esbjerg er Danmarks femtestørste by og et samlingspunkt i det sydvestjyske område. Derfor tiltrækker byen naturligt turister fra sommerlandet langs den jyske vestkyst. Sommerhusferie har altid været et hit – ikke mindst for børnefamilier – fordi du har alle storbyens aktiviteter og tilbud inden for rækkevidde, og ved dagens slutning kan du trække sig tilbage til hjemlig hygge under afslappede forhold. Men sommerhuslivet er ikke den eneste måde, du kan få naturen på nærmeste hold og stadig være nær ved storbyen. Esbjerg og omegn har gode campingmuligheder, hvad enten du vil tilbringe ferie og fridage i campingvogn, telt eller de hytter, som også kan lejes på de tre pladser. Alle pladser er af høj kvalitet og med gode udfoldelsesmuligheder for børn og voksne. En yderligere mulighed er indkvartering i private hjem, hvilket kan være med til at give et anderledes indtryk af Danmark og danskerne. Du kan vælge Bed & Breakfast som overnatningsmulighed både i selve Esbjerg og i oplandet, hvis du foretrækker roligere omgivelser. Esbjerg Turistbureau har kontakt til en række private esbjergensere, der gerne lejer værelser ud til turister.

Wählen Sie zwischen Lagerleben und Luxus Choose between camp life and luxury

There are many ways to go on holiday, and Esbjerg has them all. Whether you prefer a holiday in luxury or camp life, you will find great accommodation in the city or around it. In the city there are several hotels to choose from – from top quality to mid-level price class, depending on your preferences. Some people like it a bit more luxurious while others are happy with a good bed to sleep in at a reasonable price. In Hjerting there is a modern beach hotel, beautifully situated and overviewing the Bay of Ho. In an inn is another way to stay in the small towns around Esbjerg, and in Esbjerg you will find a great hostel. This is located near woods and beach and in walking distance to the city centre and great shopping possibilities, and even with a modern fitting the almost 100 year old building has a great atmosphere Esbjerg is the 5th biggest city in Denmark, and a central point in the southwestern part of the country. Many tourists, staying along the west coast therefore visit the city. Staying in a holiday house has always been very popular not only for families with children. In this way you can enjoy all the activities and offers of a large city and at the end of the day go back to the house and enjoy the peaceful and cosy atmosphere. This is not the only way to get close to nature and still be near the city. Esbjerg and the surrounding area have great camping possibilities, whether you come with your own camping car, your tent or rent a cabin on one of the three sites available. All sites are of high quality and offer great activities for children and adults. Another option is private accommodation which might give you new insight into Danish life. You can choose a Bed & Breakfast in Esbjerg or around the city, if you like it the peaceful way. Esbjerg Tourist Information has contact to several private people in Esbjerg who rent rooms to tourists.

Es gibt viele Möglichkeiten Urlaub zu machen, und Esbjerg hält sie alle für Sie bereit. Egal ob Sie das Luxus- oder Lagerleben bevorzugen, gibt es in der Stadt oder der Umgebung alle Optionen. In der Innenstadt gibt es mehrere Hotels in Spitzenqualität und mittlerem Preisniveau, passend zur Ihren Bedürfnissen. Einige bevorzugen etwas mehr Luxus, während andere mit guter Übernachtung zu einem vernünftigen Preis zufrieden sind. In Hjerting finden Sie des Weiteren ein modernes Badehotel in wunderbarer Lage und mit schöner Aussicht über die Bucht von Ho. Urlaub im Gasthof ist eine weitere Möglichkeit in den kleineren Städten um Esbjerg, und in Esbjerg gibt es eine gute Jugendherberge. Sie liegt zentral zwischen Wald, Strand und Stadt mit guten Einkaufsmöglichkeiten und ist trotz moderner Einrichtung ein fast 100 Jahre altes Gebäude mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Esbjerg ist die 5. größte Stadt Dänemarks und ein Versammlungspunkt in Südwestjütland. Deshalb zieht die Stadt natürlich Touristen aus der gesamten Nordseeregion an. Urlaub im Ferienhaus ist schon immer ein Hit gewesen – nicht nur bei Kinderfamilien – weil sie die ganzen Aktivitäten und Angebote der Städte genießen können und sich am Ende des Tages in ein gemütliches Haus zurückziehen können. Aber das Ferienhausleben ist nicht die einzige Möglichkeit um die Natur aus nächster Nähe zu genießen, aber trotzdem in Stadtnähe zu sein. In Esbjerg und Umgebung finden Sie tolle Campingplätze, egal ob Sie im eigenen Wohnwagen, Zelt oder in einer gemieteten Hütte auf den 3 Plätzen übernachten möchten. Alle Plätze sind von hoher Qualität und mit vielen Aktivitäten für Kinder und Erwachsene. Ein weitere Übernachtungsmöglichkeit sind private Quartiere, die ein anderes Bild von Dänemark und den Dänen vermitteln kann. Wählen Sie zwischen Bed & Breakfast in Esbjerg und Umgebung, wenn Sie ruhigere Verhältnisse möchten. Esbjerg Touristinformation vermittelt den Kontakt zu privaten Einwohnern, die gerne ein Zimmer an Touristen vermieten.

SLEEP

58–59


1

Hotels in Esbjerg

Hoteller i Esbjerg Hjerting Badehotel Nyd livet på Hjerting Badehotel. Beliggende helt ned til stranden ved Ho Bugt (vadehavet) kun 9 km. fra Esbjerg Centrum. Ud over 42 stemningsfyldte værelser rummer badehotellet Gourmetrestaurant Strandpavillonen, cafe-bar – galleri Ship Inn,Gourmetbutikken med lokale og egne specialiteter, samt wellness Dolce Vita. Perfekt udgangspunkt til ferie og business ophold i vestjylland. Enjoy life at Hjerting Badehotel. Located right next to the beach at Ho Bay (Wadden Sea) only 9 km. from Esbjerg city centre. In addition to 42 atmospheric rooms, the hotel contains the gourmet restaurant Strandpavillonen (The Beach pavilion), the cafe-bar Gallery Ship Inn, the Gourmet shop with local and own specialties, and the wellness centre Dolce Vita. Perfect base for holiday and business accommodation in West Jutland.

Annoncer Rooms

42

42

1

2

70

10 km

10 km

Wi-fi

Centrum City Center Zentrum Hjerting

0m

www.hjertingbadehotel.dk

1 Strandpromenaden 1 · DK-6710 Esbjerg V · Tlf. +45 7511 7000 · info@hjertingbadehotel.dk

Scandic Olympic

Velkommen til Scandic Olympic Esbjerg, centralt placeret i hjertet af Esbjerg og tæt på Danmarks smukke vestkyst. Check ind på at af vore komfortable værelser, indrettet med alle moderne faciliteter og gratis trådløs internetforbindelse. Alle superior værelser byder på air conditioning og på toppen kan du booke en penthouse suite med kitchenette, privat altan og byens bedste udsigt. Hos os finder du høj komfort, personlig service og ægte Scandic atmosfære. Welcome to Scandic Olympic. Centrally located in the heart of Esbjerg and close to the beautiful West Coast of Denmark. Check in to one of our comfortable rooms with all modern facilities and free wireless Internet access. All superior rooms offers air conditioning, and at the top of the hotel you may reserve a penthouse suite with the best view in town, kitchenette and a private balcony. With us you will find superb comfort, personal service and genuine Scandic atmosphere.. Centrum City Center Zentrum Rooms

147

Wi-fi

141

20

1

1

100

10 km

1 km

Free

100 m

www.scandichotels.dk

2 Strandbygade 3 · DK-6700 Esbjerg · Tlf. +45 7518 1188 · esbjerg@scandichotels.com

Hotel Cabinn Esbjerg  Velkommen til Hotel Cabinn, i hjertet af Esbjerg, tæt på tog, bus og restauranter. Vi tilbyder faste lave priser. Alle værelser har toilet, bad, tv, elkedel med fri kaffe, te og gratis internet. Receptionen har åbent 24 timer. Drikkevarer, sandwiches og snacks kan købes. Gratis parkering. Hotellet er opdelt i kategorier, lige fra Cabinn single til familieværelser og suiter. Hotel Cabinn er klassificeret med 3 stjerner. Welcome to Hotel Cabinn, in the heart of Esbjerg, near train, bus and restaurants. We offer always low prices. All rooms have toilet, shower, television, electric kettle with free coffee and tea and free internet. Reception is open around the clock. Here you can buy drinks, sandwiches and snacks. Free parking. The hotel is divided into categories ranging from Cabinn singles to family rooms and suites. Hotel Cabinn is classified as a 3 star hotel. Cabinn – All you need to sleep.

Centrum City Center Zentrum Rooms

150

3 Skolegade 14 · DK-6700 Esbjerg · Tlf. +45 7518 1600 · esbjerg@cabinn.com

60 SLEEP

Wi-fi

150

16

1

Café

15

10 km

500 m

Free

100 m

www.cabinn.com/esbjerg/esbjerg.html


6

4 km

4

3

5

2

Hotel Britannia  Velkommen til hotel Britannia – en god oplevelse! 108 værelser eller 168 senge – der altid er en god oplevelse Brasserie b – Gode smagsoplevelse både til morgen, frokost og aften Restaurant Underground – Live musik med Jazz, blues, swing og lettere R&B Golf – Vi har egen golfbane og samarbejder med 12 klubber omkring hotellet Spa og wellness – masser at vælge imellem for både ham og hende Møde- og selskabslokaler – kan opleves og indrettes efter behov og omfang Diner transportable og take away. Welcome to Hotel Britannia – a wonderful experience! 108 rooms or 168 beds – always a good experience Brasserie b – A great taste experience – breakfast, lunch or dinner Restaurant Underground – Live music with jazz, blues, swing and gentle R&B Golf – We have our own golf course and cooperate with 12 nearby clubs Spa and wellness – plenty of choice for him and her Meeting and function rooms – can be set up to your requirements and the number of guests Catering service and take away.

Annoncer Rooms

108

98

2

2

70

Centrum City Center Zentrum

10 km

300 m

Wi-fi

Free

0m

www.britannia.dk

4 Torvegade 24 · DK-6700 Esbjerg · Tlf. +45 7513 0111 · info@britannia.dk

Hotel Ansgar

Hyggeligt hotelmiljø i hjertet af Esbjerg. Egen parkeringsplads. Moderne, komfortable værelser – flere med spa. Elevator. Gratis Internet. Attractive hotel environment in the heart of Esbjerg. Own parking space. Modern, comfortable rooms – several with Jacuzzi. Free Internet.

Centrum City Center Zentrum Rooms

54

Wi-fi

33

0

1

0

35

10 km

500 m

Free

100 m

www.hotelansgar.dk

5 Skolegade 36 · DK-6700 Esbjerg · Tlf. +45 7512 8244 · info@hotelansgar.dk

Guldager Kro Guldager Kro er en gammel romantisk kro, beliggende i stille og rolige omgivelser i Guldager Stationsby ca. 8 km. nordvest for Esbjerg centrum. Guldager Kro er over 100 år gammel. Gennem årene er kroen blevet udbygget og moderniseret, således at der er mulighed for at holder selskaber med op til 325 personer. Gode værelser med bad og TV. Guldager Kro is an old romantic inn located in rural surroundings in the village of Guldager Stationsby 8 km northwest of Esbjerg. Guldager Kro is more than 100 years old. Throughout the years the inn has been modernized and has today refurbished rooms with bath and TV.

Centrum City Center Zentrum Rooms

15

Wi-fi

0

6 Guldager Stationsvej 104 · DK-6710 Esbjerg V · Tlf. +45 7516 7008 · info@guldagerkro.dk

0

1

1

50

7 km

0m

Free

8 km

www.guldagerkro.dk

SLEEP 61


CAMPING

H Ho oTTssPPo oTT

- hold da helt ferie... DK · Mest for børn

• Swimmingpool • Hoppepuder • Klatretårn m. rutsjebane • Sandkasser • Legehuse • Gynger • Svævebane • Multiarena/boldbane • Minigolf • Petanque • Bordtennis • Gigant skak • Kaniner, får, geder, fugle • Bålplads • Udendørs fitness • Mooncar

DK · Gratis aktiviteter for børn alle hverdage uge 28 til 32 • Pool party med smarte drinks og højt musik • Fodbold tunering på multi arenaen • Toget FUTTE køre på pladsen hver dag • Plus meget mere, se hele arktivitetsprogrammet på www.adal.dk

DE · Aktivitäten für Kinder sind jeden Tag in der KW 28-32 zur freien Benutzung • Pool Party mit schicken Drinks und lauter Musik • Fußballturnier an der Multiarena • Der Zug FUTTE fährt jeden Tag am Platz • Sowie viel mehr – siehe das ganze Aktivitätsprogramm auf www.adal.dk

GB · Every day during week 28-32: free activities for children • Pool party with fancy drinks and loud music • Football tournament at the multi arena • The train FUTTE drives at the camp site every day • And much more – see the whole activity program at www.adal.dk

DE · Meist für Kinder

• Swimmingpool • Hüpfkissen • Kletterturm mit Rutschbahn • Sandkästen • Spielhäuser • Schaukel • Schwebebahn • Multi Arena/ Ballspielplatz • Minigolf • Petanque • Tischtennis • Gigantschach • Kaninschen, Schafe, Ziege und Vögel • Feuerplatz • Outdoor-Fittness • Mooncar

GB · Most for children

• Swimmingpool • Bouncy cushions • Climbing tower with slide • Sandpits • Playhouse • Swings • Chair lift • Multi arena/ Playing field • Crazy golf • Petanque • Table tennis • Giant chess • Rabbits, sheep, goats and birds • Place for bonfire • Outdoor fittness 62 SLEEP • Mooncar

Ådalens Camping

Gudenåvej 20 6710 DK-Esbjerg V Tlf. +45 7515 8822 www.adal.dk · info@adal.dk


Ribe Byferie - mere end et feriecenter

SjElborg Camping

Smukt beliggende i det rekreative Marbækområde med kun 600 m til Ho Bugt med børnevenlig badestrand. Pladsen er med moderne faciliteter, stor legeplads, minigolf, tennis og 14 velindrettede hytter. Gode muligheder for naturvandring og cykelture. Desuden findes der på pladsen en lystfiskersø i et naturskønt område omkranset af Sjelborg Plantage. Kun 2 km til 2 internationale golfbaner, samt Varde Å med noget af Danmarks bedste laskefiskeri. Schön gelegen im Erholungsgebiet Marbæk nur 600 m von der Ho Bucht mit kinderfreundlichem Badestrand. Der Platz ist modern eingerichtet mit großem Spielplatz, Minigolf, Tennis und 14 gut eingerichteten Hütten. Gute Möglichkeiten für Naturwanderungen und Radtouren. Außerdem gibt es am Platz einen Angelsee umkränzt von schöner Natur im Forstgebiet Sjelborg. Nur 2 km von 2 internationalen Golfplätzen entfernt, sowie Varde Au mit der besten Lachsfischerei Dänemarks.

Et af Danmarks mest populære feriecentre. Høj standard og smukke omgivelser i hjertet af Ribe. Boliger til 2-7 pers. Priser fra: 1 døgn DKK. 945, 3 døgn DKK. 1.890 Inkl. slutrengøring og energiforbrug. Fri entré i Ribe Svømmebad og Svømmestadion Danmark i Esbjerg. Mange aktiviteter. One of the most popular holiday centres in Denmark. High standard and lovely location. Houses for 2-7 pers. Prices from: 1 day DKK 945, 3 days DKK 1.890 Including final cleaning, electicity, water and heating. Free entrance to Ribe Swinningbath and to Sport & Eventpark in Esbjerg. Many activities.

Beautifully situated in the recreative area of Marbæk, only 600 metres from Ho Bay with its child-friendly beach. Campsite with modern facilities, large play ground, mini-golf, tennis and 14 well-appointed chalets. Good possibilities for nature walks and cycle trips. Also angling lake at the site surrounded by the beautiful nature of Sjelborg Plantation. Only 2 km to 2 international golf courses, and to Varde River with some of the best salmon fishing in Denmark. Sjelborg Strandvej 11 DK-6710 Esbjerg V Tlf. (+45) 75 11 54 32 sjelcamp@mail.tele.dk Fax (+45) 75 13 11 32 www.sjelborg.dk

Ribe Byferie • Damvej 34 • 6760 Ribe • Tlf. 7988 7988 www.ribe-byferie.dk

esbjergbrochure2011.indd 1

Naturskøn og fredelig plads, hovedsageligt for 09:48:18 09-09-2010 voksne. Pladsen ligger ved Vadehavet mellem Esbjerg og Ribe. Velegnet for cyklister. Naturschöner und ruhiger Platz am Wattenmeer – hauptsächlich für Erwachsene – zwischen Esbjerg und Ribe. Ideal für Radfahrer. Scenic and peaceful site – mainly for adults – near the Wadden Sea between Esbjerg and Ribe. Ideal for cyclists.

Alsædvej 24 · St. Darum · 6740 Bramming · Tel. (+45)75 17 91 16 · www.darumcamping.dk

Lige MIDT i Ribe og Nationalpark Vadehavet Right at the HEART of Ribe and the national park Sct Peders Gade 16, 6760 Ribe Tlf. +45 75 42 06 20 www.danhostel-ribe.dk

SLEEP 63


Vi er et lille privatejet bureau med 21 års erfaring. Husene/lejlighederne er beliggende i følgende områder: Wir sind ein kleines Büro im Privatbesitz und verfügen über 21 Jahre Erfahrung. Die Häuser bzw. Wohnungen liegen in folgenden Gebieten: Fanø – EsbjErg – blåvand – vEjErs HEnnE – jEgum – grærup – bork HEmmEt – stauning

Feriehuse på Fanø Ferienhäuser auf Fanø Holiday houses on Fanø

Cykler udlejes: Pris pr. uge: Pris pr. dag:

kr. kr.

250,50,-

Fahräder zu vermieten: Preis pro Woche: Preis pro Tag:

Åbningstider:

Mandag–lørdag Montag–Samstag Monday–Saturday Hovedgaden 12 • Nordby DK 6720 Fanø Tel. +45 75 16 26 00 info@fanohus.dk • www.fanohus.dk

DKK 250,DKK 50,-

12.00–17.00 12.00–17.00 12.00–17.00

Hjertingvej 21 - DK-6700 Esbjerg - Tel: (+45) 75 45 62 33 E-mail: info@pjferie.dk - www.pjferie.dk

Danibo - Fanø Sommerhusudlejning – direkte ved færgen i Nordby! – direkt an der Fähre in Nordby!

Over Mehr als

600

ferieboliger Ferienhäuser

+45 7516 3699

www.danibo.dk Die Ferienhausvermittlung - vor Ort auf Fanø 64 SLEEP


TEXT : Karen Sloth

Conference Konferenz

Konference Giv konferencen et friskt pust

Leder du efter et godt sted til en konference, bør du rette blikket mod vest til Esbjerg, der har ideelle og topmoderne faciliteter samt en placering i Danmark, hvor den friske vesterhavsluft kan blæse hovedet klart til at modtage ny viden. Du er midt i Danmarks nye nationalpark, Vadehavet, som byder på masser af muligheder for natur- og kulturoplevelser for deltagere såvel som for ledsagere. Byen kan rumme konferencer med op til 1500 deltagere – nogle steder med integreret overnatningsmulighed, men altid med overnatning inden for rimelig afstand. Musikhuset Esbjerg, www.mhe.dk, byder på de smukkest tænkelige rammer for din næste konference. Huset er tegnet af de verdensberømte arkitekter Jørn og Jan Utzon og opført med udsigt over havnen. Det har med sine 8000 m² plads og faciliteter til store og små arrangementer samt et smukt foyerområde, der kan lejes til specialarrangementer. Ønskes en ekstra dimension i form af underholdning eller oplevelser, har man de nødvendige kontakter. Nyeste tilbud i Esbjerg er EfB Konference, www.efb.dk, i byens nyopførte stadion på Gl. Vardevej, Blue Water Arena. Danmarks fjerdestørste og den perfekte ramme om alle former for konferencer og kurser. Loungerne er af forskellig størrelse og kan klare alle slags arrangementer – fra møder for ti personer og til kongresser på 1500. Esbjerg Højskole, www.eh.dk, i Stormgade er opført til undervisningsformål, så lokaler og faciliteter er skræddersyede og velegnede til kursus- og konferencer, møder og foredrag. Alt er trods skolens 100 år topmoderne, men den gamle højskoleånd er bevaret og giver et ophold en ekstra charme. Højskolens værelser er placeret i seks huse omkring hovedbygningen med alle fællesaktiviteterne. Også Scandic Olympic Esbjerg, www.scandichotels.dk, Hotel Britannia, www.britannia.dk og Hjerting Badehotel, www.hjertingbadehotel.dk – alle nyrenoverede – har gode og topmoderne konferenceforhold samt overnatningsmulighed. Alle konferencesteder råder naturligvis over det nødvendige AV-udstyr og imødekommer nutidens krav til komfort

Give your conference a kick

IIf you are looking for a great place for a conference consider Esbjerg, with ideal and modern facilities as well as a location in Denmark where the fresh North Sea air makes you fit for receiving new knowledge. You are in the middle of Denmark’s new National Park, the Wadden Sea, which has many nature and culture experiences for participants as well as for accompanying persons. The city can house conferences for up to 1500 participants – some venues have accommodation as well, but you will always find accommodation within reasonable distance. Esbjerg Performing Arts Centre, www.mhe.dk, has the most beautiful frames to offer for your next conference. The building was designed by the world famous architects Jørn and Jan Utzon and is located overviewing the harbour. With its area of 8000 m² and facilities for big and small events, and a wonderful foyer area which can be rented for special occasions. If you want an extra dimension to your conference, in form of entertainment or activities, arrangements can be made. The newest possibility in Esbjerg is EfB Konference, www.efb.dk, in the new stadium at Gl. Vardevej, Blue Water Arena. Denmark’s 4th biggest of its kind and the perfect place for all sorts of conferences and courses. The lounges are of different sizes and can be used for all kinds of events – from meetings for 10 persons up to congresses for 1500. Esbjerg Højskole www.eh.dk in Stormgade has been built for educational purposes and the rooms and facilities are fit for courses and conferences, meetings and lectures. Despite the fact, that the school is 100 year old, it is modern, but the old school spirit remains and gives the stay a special kind of charm. The rooms in the school are placed in six houses surrounding the main building, where all common activities take place. Also the Scandic Olympic Esbjerg, www.scandichotels.dk, Hotel Britannia, www.britannia. dk, and Hjerting Badehotel, www.hjertingbadehotel.dk – all newly renovated – offer great and modern conference facilities as well as accommodation. All conference venues have all necessary AV equipment and satisfy all needs for comfort.

Verleihen Sie Ihrer Konferenz mehr Leben

Suchen Sie nach einem guten Konferenzort, sollten Sie Ihren Blick nach Westen auf Esbjerg richten, mit ideellen und modernen Einrichtungen sowie einer geographischen Lage in Dänemark mit frischer Luft, die die perfekte Vorbereitung auf neues Wissen ist. Sie sind inmitten Dänemarks neuem Nationalpark, dem Wattenmeer, dass viele Natur- und Kulturerlebnisse für Sie als Teilnehmer und Begleiter bereit hält. Die Stadt verfügt über Platz für über 1500 Teilnehmer – einige Veranstaltungsorte haben sogar die Übernachtungsmöglichkeit integriert, aber diese finden Sie immer in absehbarem Abstand. Das Musikhaus Esbjerg, www.mhe.dk, bietet den schönsten erdenklichen Rahmen für Ihre nächste Konferenz. Das Gebäude wurde von den weltberühmten Architekten Jørn und Jan Utzon gezeichnet und überblickt den Hafen. Mit einer Fläche von 8000 m² bietet das Musikhaus Platz und Ausstattung für große und kleine Veranstaltungen und hat des Weiteren einen schönen Foyer, der für besondere Anlässe gemietet werden kann. Wünschen Sie sich eine extra Dimension in Form von Unterhaltung oder Erlebnisse, hat man im Haus die notwendigen Kontakte. Das neueste Angebot in Sachen Konferenzen in Esbjerg ist die EfB Konferenz, www.efb.dk, im neuerbauten Stadion am Gl. Vardevej, Blue Water Arena. Das 4. größte seiner Art in Dänemark und der perfekte Rahmen um jede Art von Konferenzen und Kursen. Die Loungeräume sind von verschiedener Größe und sind somit für jede Veranstaltung geeignet – von Sitzungen für 10 Personen bis Kongresse für 1500 Personen. Esbjerg Højskole, www.eh.dk, in der Stormgade wurde für Unterrichtszwecke gebaut, also sind die Räumlichkeiten für Kurse und Konferenzen eingerichtet und geeignet. Trotz des Alters von 100 Jahren, ist alles hochmodern eingerichtet, aber der alte Hochschulgeist ist erhalten und verleiht dem Aufenthalt einen besonderen Charme. Die Zimmer der Hochschule sind in 6 Gebäuden um dem Hauptgebäude mit sämtlichen Gemeinschaftsaktivitäten herum verteilt. Auch das Scandic Olympic Esbjerg, www.scandichotels.dk, Hotel Britannia, www.britannia.dk und Hjerting Badehotel, www.hjertingbadehotel. dk – alle neurenoviert – haben gute und hochmoderne Konferenzangebote sowie Übernachtung anzubieten. Alle Konferenzorte verfügen selbstverständlich über sämtliche AV-Ausstattung und erfüllen die jetzigen Anforderungen an Komfort.

SLEEP

64–65


Hvor finder du inspiration til jeres næste møde eller konference? Where do you find the inspiration for your next meeting or conference?

Giv din kommende konference eller møde et frisk pust af hav i værtsbyen Esbjerg. Med sine topmoderne konferencefaciliteter kan Esbjerg huse alle former for møder og konferencer med op til 1500 deltagere. Esbjerg er partner i Inspiring DENMARK, som er et netværk bestående af de mest inspirerende konferencesteder i Syddanmark. Mulighederne er mangfoldige: Store konferencer, små møder, utraditionelle møder – på slotte, på gamle træskibe eller i kreative møderum, som er skabt til at give gode idéer.

Inspirationen finder du på www.inspiringDENMARK.dk Enjoy the fresh sea breeze in Esbjerg at your next conference or meeting. With its flexible and top modern facilities, Esbjerg can host meetings and conferences for up to 1,500 people. Esbjerg is a partner in Inspiring DENMARK – a strong network of the most inspiring meeting spots in Southern Denmark. And possibilities are many: large congresses, small exclusive meetings or meetings in untraditional surroundings – in a castle, onboard a schooner or in specially made meeting rooms designed for you to get creative.

Get inspired at: www.inspiringDENMARK.dk

Teglgårdsparken 101 5500 Middelfart Tlf. 75 82 92 10 www.inspiringdenmark.dk


Musikhuset Esbjerg er tegnet af de verdensberømte arkitekter Jan og Jørn Utzon. Huset er med sine 8.000 m2 Sydvestjyllands kulturelle mødested. Her er mulighed for at afholde alt – f.eks. konferencer, årsmøder og foredrag. Musikhusets smukke arkitektoniske hovedfoyer er perfekt til receptioner, modeshows og andre festarrangementer. Foyeren bruges endvidere til messer og udstillinger. Musikhuset tilbyder et bredt udsnit af kulturarrangementer. Se mere på ww.mhe.dk

Esbjer g Pr eforming Arts Centr e Das Musikhaus Esbjerg wurde von den weltberühmten Architekten Jan und Jørn Utzon entworfen. Das 8.000 m2 grosse Haus ist der kulturelle Treffpunkt für ganz Südwestjütland. Das Haus bietet sich an für Veranstaltungen aller Art Konferenzen, Jahrestagungen, Vorträge u.a.m. Das architektonisch reizvolle Hauptfoyer des Hauses ist perfekt für Empfänge, Modeschauen und andere Festveranstaltungen. Es dient ausserdem für Messen und Ausstellungen. Das Musikhaus bietet jährlich eine breite Auswahl von kulturellen Veranstaltungen an. Mehr unter www.mhe.dk

Billetsalg: Hverdage 13-17 tlf. 76 10 90 10 Administration tlf. 76 10 90 00

Musikhuset Esbjerg is a performing arts centre designed by the world famous architects Jan and Jørn Utzon. With its imposing 8.000 m2 size, the centre is the cultural meeting point for all of Southwest Jutland. The centre can host a variety of activities, ranging from conferences to annual meetings and lectures. The impressive architecture of the Main Foyer is perfect for hosting receptions, fashion shows and other festive occasions. The foyer can also be used for fairs and exhibitions. Musikhuset Esbjerg offers a wide range of cultural events. For more information visit www.mhe.dk

Kartenverkauf: Wochrentage 13-17 tlf. +45 76 10 90 10 Verwaltung tlf. +45 76 10 90 00

Ticket sales on: Weekdays 13-17 tel. +45 76 10 90 10 Administration on tel. +45 76 10 90 00

Havnegade 18 - 6700 Esbjerg - www.mhe.dk - info@mhe.dk

Sov godt i Esbjerg!

Esbjerg Turistbureau formidler værelser og lejligheder til rimelige priser på dags-, uge-, og månedbasis.

Schlafen Sie gut in Esbjerg!

Esbjerg Verkehrsbüro vermittelt Zimmer und Wohnungen zu günstigen Preisen – pro Tag, Woche oder Monat.

Have a good night’s sleep in Esbjerg! Esbjerg Tourist Office provides rooms and apartments at reasonable prices – per night, per week or per month.

Esbjerg Højskole... altid i bevægelse

• Ferielejligheder • Mad ud af huset • Fester • Dag- og aftenmøder • Kurser og konferencer

Uanset arrangem Små og store mød gementer. Når de Esbjerg uovertruff

8.000 m2. smuk a menter af ethvert Sale og mødeloka kede og udstyret udstyr. Samt Dan

Stormgade 200 • 6700 Esbjerg Tlf. 79 13 74 00 • www.eh.dk

Konference / Konferenz / Conference Booking:

booking@visitesbjerg.dk (+45) 75 12 55 99 www.visitesbjerg.dk

Vi er behjælpelige med råd og vejledning i forbindelse med Deres konference, ligesom vi gerne giver forslag til events og ledsager­ arrangementer. Wir beraten Ihnen gern in Verbindung mit Ihrer Konferenz und stehen bei der Planung von Ausflügen zur Verfügung. We will be pleased to advise you concerning your conference and to help you plan events and excursions. (+45) 75 12 55 99 www.visitesbjerg.dk esbjerg@visitesbjerg.dk

SLEEP 67


Datoer – se begivenhedsliste side 69 Dates – see event calendar page 70 Daten – sehen Sie Veranstaltungskalender Seite 71

Oplev mere Explore more Erleben Sie mehr

Sejladsen foregår med Fiskeri- og Søfartsmuseets fiskekutter E1 »Claus Sørensen« i Grådyb og Hjerting løb. På turen vil der blive fisket med bomtrawl, hvilket giver mulighed for at studere Vadehavets fisk og andre havdyr. Desuden er der gode muligheder for at iagttage Vadehavets rige fugleliv, ligesom der er gode chancer for at se sæler. Da turen kan blive våd og kold, anbefales varmt tøj, regntøj og gummistøvler. Turen varer ca. 2 timer. Max. 12 deltagere. Mødested: Pier 1, Fiskerihavnen i Esbjerg. Billetter købes på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Pris kr. 75.

Die Fahrt geht mit dem Fischkutter E1 »Claus Sørensen« nach Grådyb und der Hjerting Fahrrinne. Auf der Fahrt wird mit dem Baumschleppnetz gefischt, was die Möglichkeit bietet, die Fische und andere Meerestiere des Wattenmeeres zu studieren. Außerdem können Sie die vielfältige Vogelwelt des Wattenmeeres beobachten, und die Chancen Seehunde zu Gesicht zu bekommen stehen gut. Da der Ausflug sowohl nass als auch kalt werden kann, sind warme Kleidung, Regenkleidung und Gummistiefel zu empfehlen. Dauer etwa 2 Stunden. Max. 12 Teilnehmer. Treffpunkt: Pier 1, Fischereihafen in Esbjerg. Tickets: Sind im Fischerei- und Seefahtsmuseum in ­Esbjerg erhältlich. Preis: DKK 75.

Esbjergs ældste byplan

I udkanten af Esbjergs første byplan

Da husene begyndte at blive opført i Esbjerg, trak bebyggelsen mod vest. På en måde var den første banegård vendt forkert, for den havde facade ud mod den daværende Jernbane (nu Exnersgade). Det var ikke i den retning, byen voksede. På dagens byvandring skal vi besøge den del af Esbjerg, som kom langsomt fra start og bevidst eller ubevidst blev Esbjergs første industrikvarter. Vi skal også op på Bavnehøj, hvor esbjergensere boede i jordhytter indtil 1884.

Trips on a fishing cutter in Grådyb and Ho Bay

Mit dem Fischkutter im Grådyb und der Ho Bucht

Esbjerg Byhistoriske Arkiv tilbyder sammen med Esbjerg Turistbureau tre byvandringer, der fortæller forskellige sider af byens historie:

Da man begyndte at anlægge Esbjerg Havn i 1868, tænkte ingen på opførelse af en by eller blot udarbejdelse af en byplan. Det sidste blev dog hurtigt nødvendigt, for huse blev opført, hvor der måske skulle være vej, eller folk ønskede at samles. På den baggrund fik Esbjerg sin første byplan i 1870, og den var bl.a. præget af et gadesystem efter det såkaldte gridnet-system.

Med fiskekutter i Grådyb og Ho Bugt

You’ll be sailing with the Fisheries and Maritime Museum’s fishing cutter E1 »Claus Sørensen« in Grådyb and Hjerting channels. Fishing will be carried out with a beam trawl, which provides the opportunity to study fish and other marine animals living in the Wadden Sea.There is also a good chance that you will observe the rich bird life of the Wadden Sea and see seals. The trip can be wet and cold, so warm clothing, rainwear and rubber boots are recommended. The trip lasts approx. 2 hours. Max. 12 participants. Departure from Pier 1 at the fishing port in Esbjerg. Tickets available from the Fisheries and Maritime Museum. Price: DKK 75.

Byvandringer

Troens gade Vadevandring i Vadehavet

– ture på vaderne med rusetømning ved Sædding Strand. Mødested ved info-tavlen inde på Fiskeri- og Søfartsmuseet. Turen varer ca. 1½ time. Prisen er entreen til Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Mudflatwalking in the Wadden Sea

– with emptying of fish traps at Sædding Strand. Meeting place at the information board at the Fisheries and Maritime Museum. Duration approx. 1½ hours. The price is the entry to the Fisheries and Maritime Museum.

Wattwanderung

– Reusenentleerung und Wattwanderung am Sædding Strand. Treffpunkt an der Information im Fischerei und Seefahrtmuseum. Dauer etwa 1½ Stunden. Der Preis ist im Eintritt zum Fischerei- und Seefahrtmuseum inbegriffen.

Fiskeauktion for turister

Oplev stemningen på en rigtig fiskeauktion og prøv selv at byde på fisk til middagsbordet.

Fish Auction for tourists

Experience a real fish auction and try to make a bid on the fish for your dinner table.

Fischauktion für Touristen

Erleben Sie die Stimmung einer Fischauktion und bieten Sie selber auf den Fisch für Ihren Mittagstisch.

I Esbjergs første byplan var der ikke tænkt på kirkebygninger – Jerne Kirke var esbjergensernes sognekirke og så færdig med det. Med Esbjergs kraftige vækst opstod der dog snart pladsproblemer i Jerne Kirke, og yderligere ønskede forskellige trosretning egne huse til religiøse formål. Flere af disse huse blev passende samlet omkring Kirkegade, og der blev Esbjergs første kirkegård, der i dag er udlagt som park, også placeret.

Esbjerg under Besættelsen

Esbjerg var én af de danske byer, som på grund af sin strategiske betydning mærkede Besættelsen mest. I slutningen af 2. Verdenskrig var omkring 10.000 tyske sol­ dater stationerede i Esbjerg og omegn – og det skal ses i forhold til en befolkning på omkring 35.000 indbyggere. Esbjerg var anderledes kompakt som by end nu, så der var mange sammenstød i indre by mellem modstands­ bevægelse/borgere og den tyske besættelsesmagt. Alle byvandringer afgår fra Esbjerg Turistbureau, Skolegade 33. De varer ca. 1½–2 timer. Der kan max. deltage 30 personer i hver byvandring, og det koster 50 kr. pr. person at deltage.

Oplev Esbjerg Havn på guidede busture

Esbjerg Havn arrangerer turene, der varer ca. 1½ time. På turene kommer man rundt på hele det store havneområde, hvoraf store dele ellers er afspærret, og der vil bl.a. være mulighed for at komme tæt på de store havvindmøller, boreplatforme fra oliefelterne i Nordsøen, havnens flydedok, Skandinaviens største mobilkran og mange andre spændende ting. Yderligere oplysninger og billetter til turen købes på Esbjerg Turistbureau.


Begivenheder 2011

03.+04.

POST DANMARK RUNDT

03.+07.+09.+ 10.+13.+ 14.+ 16.+17.+18.+ 20.

kl. 10.00+ kl. 12.30+ kl. 14.30

SEJLADS MED FISKEKUTTER I GRÅDYB OG HJERTING LØB Mødested: 1. bro, Fiskerihavnen Billetter: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Med forbehold for fejl/ændringer

03.+10.+17.

kl. 11.00

Hver onsdag og lørdag

TORVEMARKED Foran Rådhuset

FISKEAUKTION FOR TURISTER Fiskeauktionshallen på Fiskerihavnen

03.+31.

kl. 14.00

02.

SØNDAGSÅBENT Esbjerg City

BYVANDRING – Esbjergs første byplan Mødested: Esbjerg Turistbureau, Skolegade 33

03.

kl. 19.30

08.+09.

NYTÅRSKONCERT Musikhuset Esbjerg

SOMMERUNDERHOLDNING Byparken. Gratis adgang

04.

kl. 10.30

21.

ÅRHUS SYMFONIORKESTER & MARIANA SHIRINYAN – koncert Musikhuset Esbjerg

SOMMERUNDERHOLDNING FOR BØRN Byparken. Gratis adgang

23.

ESBJERG ENSEMBLE & ERNST KOVACIC – koncert Musikhuset Esbjerg

04. 08.

kl. 11.30 kl. 15.00

TURE PÅ VADERNE MED RUSETØMNING VED SÆDDING STRAND Fiskeri- og Søfartsmuseet

formiddag

JANUAR

FEBRUAR 06.

BO SKOVHUS & PRINSENS MUSIKKORPS – koncert Musikhuset Esbjerg

12.

03.–05.

VATTENFALL INTERNATIONAL SWIM CUP Svømmestadion Danmark

05.

kl. 10.00– 15.00

BAGAGERUMSMARKED Sportsvej, ved EFI Hallerne

05.

kl. 10.30

VESTKYSTLØBET Motionsløb – 4,8 og 9,2 km. Start: Gl. Vardevej ved Stadionhallen Tilmelding: www.vestkystlobet.dk (+45) 75 13 04 70

WIENER JOHANN STRAUSS KONCERTGALLA Musikhuset Esbjerg

MARTS

SÆLSAFARI MED M/S SØNDERHO

17.

BYVANDRING – Esbjerg under Besættelsen Mødested: Esbjerg Turistbureau, Skolegade 33

20.–28.

24.

MADAME BUTTERFLY – opera Musikhuset Esbjerg

19.–27.

VM I CURLING FOR DAMER Granly Hockey Arena

29.

kl. 19.30

22.

ANDREAS BRANTELID & BENGT FORSBERG – koncert Syddansk Musikkonservatorium Esbjerg

SOMMERUNDERHOLDNING Byparken. Gratis adgang

30.

kl. 10.30

SOMMERUNDERHOLDNING FOR BØRN Byparken. Gratis adgang

DEN LILLE HAVFRUE – musical Musikhuset Esbjerg

JULI 01.–29.

SÆLSAFARI MED M/S SØNDERHO

03.

kl. 10.00– 15.00

BAGAGERUMSMARKED Sportsvej, ved EFI Hallerne

02.+03.

STRANDVEJENS KUNSTRUTE

23.

LANG PÅSKELØRDAG Esbjerg City

04.+11.+ 18.+25.

kl. 10.00– 16.00

KRÆMMERMARKED Torvet

28.

THE BOYS FROM LIVERPOOL – ballet Musikhuset Esbjerg

06.

kl. 14.00

BYVANDRING – Esbjergs første byplan Mødested: Esbjerg Turistbureau, Skolegade 33

THE DUBLINERS – koncert Musikhuset Esbjerg

23.+30.

kl. 10.00– 16.00

ESBJERG INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC FESTIVAL www.eicmf.dk kl. 14.00

26.

BYVANDRING – Esbjerg under Besættelsen Mødested: Esbjerg Turistbureau, Skolegade IDRÆTSNATTEN Esbjerg City

SEPTEMBER 01.+02.

SÆLSAFARI MED M/S SØNDERHO

03.+04. 04.

KORSKRO HESTEMARKED kl. 10.00– 15.00

BAGAGERUMSMARKED Sportsvej, ved EFI Hallerne

24.+25.

KUNSTNERNES BLÅ DØRE

30.

LATE NIGHT Esbjerg City

OKTOBER

06.+13.+ 20.+27.

kl. 19.30

SOMMERUNDERHOLDNING Byparken. Gratis adgang

14.

KORSKRO HESTEMARKED

07.+14.+ 21.+28.

kl. 10.30

19.

KRÆMMERMARKED Torvet

SOMMERUNDERHOLDNING FOR BØRN Byparken. Gratis adgang

13.

kl. 14.00

BYVANDRING – Troens gade Mødested: Esbjerg Turistbureau, Skolegade 33

25.

CHRISTMAS LATE NIGHT Esbjerg City

13.+17.+ 19.+20.+ 24.+26.+ 27.+31

25.–30.

JULEBYEN ESBJERG

kl. 10.00+ kl. 12.30+ kl. 14.30

SEJLADS MED FISKEKUTTER I GRÅDYB OG HJERTING LØB Mødested: 1. bro, Billetter: Fiskeri- og Søfartsmuseet

DECEMBER

BAGAGERUMSMARKED Sportsvej, ved EFI Hallerne

KA‘ I HOLDE VARMEN? Tobakskuller 2011 - Tobakken

26.+28.

XERXES – opera Musikhuset Esbjerg

28.

60‘ER FESTIVAL Telt på Festivalpladsen

JUNI 01.

BYVANDRING – Troens gade Mødested: Esbjerg Turistbureau, Skolegade 33

TURE PÅ VADERNE MED RUSETØMNING VED SÆDDING STRAND Fiskeri- og Søfartsmuseet

25.–31.

01.–25.

kl. 14.00

kl. 11.30

SØNDAGSÅBENT Esbjerg City

20.–22.

ESBJERG FESTUGE www.esbjergfestuge.dk

06.+20.

MAJ kl. 10.00– 15.00

BYVANDRING – I udkanten af Esbjergs første byplan Mødested: Esbjerg Turistbureau, Skolegade 33

kl. 14.00

29.

16.

01.

kl. 14.00

12.–20.

27.–30.

01.

10.

ESBJERG ROCK FESTIVAL Festpladsen, Gl. Vardevej

LA BOHÈME – opera Musikhuset Esbjerg

30.

BAGAGERUMSMARKED Sportsvej, ved EFI Hallerne

kl. 12.00– 24.00

11.

APRIL

kl. 10.00– 15.00

KRÆMMERMARKED Torvet

18.

STRANDVEJENS KUNSTRUTE

07.

kl. 10.00– 16.00

FLYING SUPERKIDS – show Musikhuset Esbjerg

HØSTMARKED Esbjerg City

06.+07.

06.+20.+27.

06.

26.+27.

06.

KA‘ I HOLDE VARMEN? Tobakskuller 2011 - Tobakken

13.+20.+27.

kl. 11.00

FISKEAUKTION FOR TURISTER Fiskeauktionshallen på Fiskerihavnen

19.+28.

kl. 19.00

BYVANDRING – Esbjerg under Besættelsen Mødested: Esbjerg Turistbureau, Skolegade 33

21.

kl. 19.00

BYVANDRING – Esbjergs første byplan Mødested: Esbjerg Turistbureau, Skolegade 33

26.

kl. 19.00

BYVANDRING – Troens gade Mødested: Esbjerg Turistbureau, Skolegade 33

kl. 10.00– 16.00

KRÆMMERMARKED Torvet

14.

AUGUST 01.–31.

kl. 10.00– 15.00

BAGAGERUMSMARKED Sportsvej, ved EFI Hallerne KULTURNATTEN

NOVEMBER kl. 10.00– 16.00

01.–23. 04.

JULEKUNSTHÅNDVÆRKERMARKED Esbjerg Kunstmuseum

JULEBYEN ESBJERG kl. 10.00– 17.00

JULEMARKED Fiskeri- og Søfartsmuseet

GRØN KONCERT Skibhøj

MIDNATSÅBENT Esbjerg City

01.+08.+ 15.+22.+ 29.

02.

SÆLSAFARI MED M/S SØNDERHO

FIND

68–69


Events

2011 Subject to errors and alterations Every Wednesday and Saturday morning

MARKET Outside the Town Hall

05

10.30

VESTKYSTLØBET North Sea Fun Run – 4.8 and 9.2 km.Start: Gl. Vardevej at the sporting ground. Registration: www.vestkystlobet.dk (+45) 75 13 04 70

06+20+27

10.00– 16.00

HAWKERS’ MARKET The Square/Torvet

18

12.00– 24.00

ESBJERG ROCK FESTIVAL On the festival ground, Gl. Vardevej

27–30

SEAL SAFARI ON BOARD M/S SØNDERHO

29

19.30

SUMMER ENTERTAINMENT In the Town Park. Free

30

10.30

SUMMER ENTERTAINMENT FOR CHILDREN In the Town Park. Free

JULY

JANUARY

01–29

SEAL SAFARI ON BOARD M/S SØNDERHO

02

SUNDAY SHOPPING Esbjerg City

03

21

AARHUS SYMPHONY ORCHESTRA & MARIANNA SHIRINYAN – concert Esbjerg Performing Arts Centre

10.00– 15.00

FLEA MARKET Sportsvej, outside the EFI Hallerne

04+11+ 18+25

10.00– 16.00

HAWKERS’ MARKET The Square/Torvet

23

ESBJERG ENSEMBLE & ERNST KOVACIC – concert Esbjerg Performing Arts Centre

06+20

11.30

TRIPS ON THE WADDEN WITH TRAP EMPTYING ON THE BEACH OF SÆDDING Fisheries and Maritime Museum

06+13+ 20+27

19.30

SUMMER ENTERTAINMENT In the Town Park. Free

07

07+14+ 21+28

10.30

SUMMER ENTERTAINMENT FOR CHILDREN In the Town Park. Free

12–20

ESBJERG FESTIVAL WEEK www.esbjergfestuge.dk

13+17+ 19+20+ 24+26+ 27+31

10.00+ 12.30+ 14.30

FISHING BOAT TOURS IN HO BAY AND GRÅDYB Meeting place: 1 pier, Fishing Harbour Tickets: Fisheries and Maritime Museum

20–28

ESBJERG INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC FESTIVAL www.eicmf.dk

26

SPORTS NIGHT Esbjerg City

13+20+27

11.00

FISH AUCTIONS FOR TOURISTS The Fish Auction Hall at the Fishing Harbour

FEBRUARY 06

BO SKOVHUS & »PRINSENS MUSIKKORPS« Esbjerg Performing Arts Centre

12

VIENNA JOHANN STRAUSS CONCERT GALA Esbjerg Performing Arts Centre

MARCH 06

THE FLYING SUPERKIDS – show Esbjerg Performing Arts Centre

11

LA BOHÉME – opera Esbjerg Performing Arts Centre

16

MADAME BUTTERFLY – opera Esbjerg Performing Arts Centre

19–27

WORLD WOMEN’S CURLING CHAMPIONSHIP Granly Hockey Arena

22

ANDREAS BRANTELID & BENGT FORSBERG – concert The Academy of Music in Esbjerg

APRIL 02+03

STRANDVEJEN’S ART TOUR

23

LONG EASTER SHOPPING SATURDAY Esbjerg City

28

THE BOYS FROM LIVERPOOL – ballet Esbjerg Performing Arts Centre

30

THE DUBLINERS – concert Esbjerg Performing Arts Centre

MAY 01 01

SUNDAY SHOPPING Esbjerg City 10.00– 15.00

FLEA MARKET Sportsvej, outside the EFI Hallerne

10.00– 16.00

HAWKERS’ MARKET The Square/Torvet

20+22 23+30

KORSKRO HORSE FAIR

26+28

XERXES –opera Esbjerg Performing Arts Centre

28

60s ROCK FESTIVAL Tent at the Festivalpladsen

JUNE 01

LATE NIGHT SHOPPING Esbjerg City

03–05

VATTENFALL INTERNATIONAL SWIM CUP Swimming Stadium Danmark

05

10.00– 15.00

FLEA MARKET Sportsvej, outside the EFI Hallerne

14

GREEN CONCERT Skibhøj

AUGUST 01+08+ 15+22+ 29

10.00– 16.00

HAWKERS’ MARKET The Square/Torvet

04

06

01+02

04

ARTISTS’ OPEN DOORS LATE NIGHT SHOPPING Esbjerg City

FISHING BOAT TOURS IN HO BAY AND GRÅDYB Meeting place: 1 pier, Fishing Harbour Tickets: Fisheries and Maritime Museum

14

03

19.30

SUMMER ENTERTAINMENT In the Town Park. Free

04 08

11.30 15.00

TRIPS ON THE WADDEN WITH TRAP EMPTYING ON THE BEACH OF SÆDDING Fisheries and Maritime Museum

FLEA MARKET Sportsvej, outside the EFI Hallerne

30.

02

FISH AUCTIONS FOR TOURISTS The Fish Auction Hall at the Fishing Harbour

KORSKRO HORSE FAIR 10.00– 15.00

24+25

»POST DANMARK RUNDT« Bicycle Race

11.00

FLEA MARKET Sportsvej, outside the EFI Hallerne

SEAL SAFARI ON BOARD M/S SØNDERHO

03+04

03+04

03+10+17

STRANDVEJEN’S ART TOUR 10.00– 15.00

SEPTEMBER

SEAL SAFARI ON BOARD M/S SØNDERHO

10.00+ 12.30+ 14.30

SUMMER ENTERTAINMENT FOR CHILDREN In the Town Park. Free HARVEST MARKET Esbjerg City

06+07

01–31

03+07+ 09+10+ 13+14+ 16+17+ 18+20

10.30

OCTOBER 10.00– 15.00

FLEA MARKET Sportsvej, outside the EFI Hallerne NIGHT OF CULTURE

NOVEMBER 19

10.00– 16.00

ARTS AND CRAFTS CHRISTMAS MARKET Esbjerg Art Museum

25

CHRISTMAS LATE NIGHT SHOPPING Esbjerg City

25–30

CHRISTMAS CITY ESBJERG

DECEMBER 01–23 04

CHRISTMAS CITY ESBJERG 10.00– 17.00

CHRISTMAS MARKET Fisheries and Maritime Museum


Veranstaltungen 2011 Fehler/Änderungen vorbehalten Jeden Mittwoch und Samstag Vormittag

MARKT Am Rathausplatz

05.

10.30 Uhr

VESTKYSTLØBET Volkslauf – 4,8 und 9,2 km. Start: Gl. Vardevej bei der Stadionhallen. Anmeldung: www.vestkystlobet.dk/ 75 13 04 70

06.+20.+27.

10.00– 16.00 Uhr

KRÄMERMARKT Marktplatz/Torvet

18.

12.00– 24.00 Uhr

ESBJERG ROCK FESTIVAL Am Festplatz, Gl. Vardevej

27.–30.

ROBBENSAFARI MIT M/S SØNDERHO

29

19.30 Uhr

SOMMERUNTERHALTUNG Im Stadtpark. Eintritt frei

30.

10.30 Uhr

SOMMERUNTERHALTUNG FÜR KINDER Im Stadtpark. Eintritt frei

JANUAR 02.

SONNTAG SHOPPING Esbjerg City

21.

AARHUS SINFONIEORCHESTER & MARIANNA SHIRIYAN – Konzert Musikhaus Esbjerg

23.

ESBJERG ENSEMBLE & ERNST KOVACIC – Konzert Musikhaus Esbjerg

FEBRUAR 06.

BO SKOVHUS & »PRINSENS MUSIKKORPS« Musikhaus Esbjerg

12.

WIENER JOHANN STRAUSS KONZERT GALA Musikhaus Esbjerg

MÄRZ

JULI 01.–29. 03.

10.00– 15.00 Uhr

FLOHMARKT Sportsvej, vor den EFI Hallerne

04.+11.+ 18.+25.

10.00– 16.00 Uhr

KRÄMERMARKT Marktplatz/Torvet

06.+20.

11.30 Uhr

GEFÜHRTE WATTWANDERUNGEN MIT REUSENLEERUNGEN AM STRAND VON SÆDDING Fischerei- und Seefahrtsmuseum

06.+13.+ 20.+27.

19.30 Uhr

SOMMERUNTERHALTUNG Im Stadtpark. Eintritt frei

07.+14.+ 21.+28.

10.30 Uhr

SOMMERUNTERHALTUNG FÜR KINDER Im Stadtpark. Eintritt frei

13.+17.+ 19.+20.+ 24.+26.+ 27.+31.

10.00+ 12.30+ 14.30 Uhr

FAHRTEN MIT DEM FISCHKUTTER DURCH DIE HO BUCHT UND DAS GRÅDYB Treffpunkt: 1. Brücke, Fischereihafen Esbjerg Karten: Fischerei- und Seefahrtsmuseum

06.

FLYING SUPERKIDS – Show Musikhaus Esbjerg

11.

LA BOHÈME – Oper Musikhaus Esbjerg

16.

MADAME BUTTERFLY – Oper Musikhaus Esbjerg

19.–27.

WELTMEISTERSCHAFT IN CURLING FÜR DAMEN Granly Hockey Arena

13.+20.+27

ANDREAS BRANTELID & BENGT FORSBERG – Konzert Musikkonservatorium Esbjerg

14.

22.

APRIL KUNSTROUTE STRANDVEJEN

23.

VERKAUFSLANGER OSTERSAMSTAG Esbjerg City

28.

THE BOYS FROM LIVERPOOL – Ballett Musikhaus Esbjerg

30.

THE DUBLINERS – Konzert Musikhaus Esbjerg

MAI 01.

SONNTAG SHOPPING Esbjerg City 10.00– 15.00 Uhr

20.+22. 23.+30.

11.00 Uhr

FLOHMARKT Sportsvej, vor den EFI Hallerne KORSKRO PFERDEMARKT

10.00– 16.00 Uhr

KRÄMERMARKT Marktplatz/Torvet

26.+28.

XERXES – Oper Musikhaus Esbjerg

28.

Sechziger ROCK FESTIVAL Zelt am Festivalplatz

AUGUST 01.+08.+ 15.+22.+29.

ROBBENSAFARI MIT M/S SØNDERHO 10.00– 16.00 Uhr

03.+04. 03.+07.+ 09.+10.+ 13.+14.+ 16.+17.+ 18.+20.

03.+10.+17.

10.00+ 12.30+ 14.00 Uhr

11.00 Uhr

FAHRTEN MIT DEM FISCHKUTTER DURCH DIE HO BUCHT UND DAS GRÅDYB Treffpunkt 1. Brücke, Fischereihafen Esbjerg Karten: Fischerei- und Seefahrtsmuseum FISCHAUKTION FÜR TOURISTEN Fischauktionshalle am Fischereihafen

03.

19.30 Uhr

SOMMERUNTERHALTUNG Im Stadtpark. Eintritt frei

04. 08.

11.30 Uhr 15.00 Uhr

GEFÜHRTE WATTWANDERUNGEN MIT REUSENLEERUNGEN AM STRAND VON SÆDDING Fischerei- und Seefahrtsmuseum

04.

10.30 Uhr

SOMMERUNTERHALTUNG FÜR KINDER Im Stadtpark. Eintritt frei

01.

LATE NIGHT SHOPPING Esbjerg City

06.

03.–05.

VATTENFALL INTERNATIONAL SWIM CUP Schwimmstadion Danmark

06.+07.

FLOHMARKT Sportsvej 17, vor den EFI Hallerne

12.–20.

10.00– 15.00 Uhr

KRÄMERMARKT Marktplatz/Torvet »POST DANMARK RUNDT« – Radrennen

JUNI

05.

FISCHAUKTION FÜR TOURISTEN Fischauktionshalle am Fischereihafen »GRØN« KONZERT Skibhøj

01.–31.

02.+03.

01.

ROBBENSAFARI MIT M/S SØNDERHO

07.

ERNTEMARKT Esbjerg City KUNSTROUTE STRANDVEJEN 10.00– 15.00 Uhr

FLOHMARKT Sportsvej, vor den EFI Hallerne ESBJERG FESTWOCHE www.esbjergfestuge.dk

20.–28.

ESBJERG INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC FESTIVAL www.eicmf.dk

26.

SPORTNACHT Esbjerg City

SEPTEMBER 01.+02.

ROBBENSAFARI MIT M/S SØNDERHO

03.+04. 04.

KORSKRO PFERDEMARKT 10.00– 15.00 Uhr

FLOHMARKT Sportsvej, vor den EFI Hallerne

24.+25.

DIE KÜNSTLER LADEN EIN

30.

LATE NIGHT SHOPPING Esbjerg City

OKTOBER 02.

10.00– 15.00 Uhr

14.

FLOHMARKT Sportsvej, vor den EFI Hallerne KULTURNACHT

NOVEMBER 19.

10.00– 16.00 Uhr

KUNSTHANDWERKER WEIHNACHTSMARKT Esbjerg Kunstmuseum

25.

CHRISTMAS LATE NIGHT SHOPPING Esbjerg City

25.–30.

WEIHNACHTSSTADT ESBJERG

DEZEMBER 01.–23. 04.

WEIHNACHTSSTADT ESBJERG 10.00– 17.00 Uhr

WEIHNACHTSMARKT Fischerei- und Seefahrtsmuseum

FIND

70–71


Valuta/hĂŚveautomater Geldwechsel/Geldautomaten Currency/ATM machines Alm. Brand Bank Skolegade 50, Esbjerg Tel. 76 10 24 70

Den Jyske Sparekasse Torvegade 8, Esbjerg Tel. 75 45 22 77

Nordea Kongensgade 44, Esbjerg Tel. 79 12 60 00

Sydbank Kongensgade 62, Esbjerg Tel. 74 37 65 00

Andelskassen Torvegade 65, Esbjerg Tel. 87 99 59 20

Handelsbanken Stormgade 65, Esbjerg Tel. 75 17 79 79

Skjern Bank Skolegade 41, Esbjerg Tel. 96 82 15 00

Vestjysk Bank Kongensgade 70, Esbjerg Tel. 96 63 27 00

Arbejdernes Landsbank Kongensgade 13, Esbjerg Tel. 38 48 30 85

Jyske Bank Torvet 21, Esbjerg Tel. 89 89 98 20

BankNordik Stormgade 2, Esbjerg Tel. 96 16 18 00

Danske Bank Torvet 18, Esbjerg Tel. 45 12 07 70

LĂĽn & Spar Bank A/S Strandbygade 21, Esbjerg Tel. 76 13 48 00

Spar Nord Bank Strandbygade 20, Esbjerg Tel. 72 25 03 00

72 FIND


60 videregående uddannelser i

Studiebyen Esbjerg

Tag del i energien i Danmarks

EnergiMetropol – Esbjerg Kommune

Vi byder dig velkommen til en energiopladning, du kan nyde, mens du er her og tage med hjem og tænke tilbage på. Vi gør os umage for at dække flest mulige af dine behov med udgangspunkt i den energi, der skabes i mødet med områdets kontraster; Danmarks yngste storby Esbjerg og Nordens ældste by Ribe. Nationalpark Vadehavet og det brusende Vesterhav. På den ene side møder du en ung og handlekraftig by med unikke kompetencer indenfor skibsfart, olie- og gasindustri og viden i verdensklasse om energi på havet. På den anden side møder du rekreative, historiske og grønne bymiljøer, hvor museer tilbyder dig indsigt i verdenskunst og – historie. Alt samlet i en unik natur.

Vil du vide mere om hvordan du kan blive en del af energien? www.careercountry.dk – om det gode liv og karrieremuligheder i Esbjerg Kommune www.studiebyenesbjerg.dk – om de 60 videregående uddannelser og studiemiljøet i Esbjerg Ring til Esbjerg Erhvervsudvikling – telefon +45 12 37 44 – og spørg efter Pernille FIND 73


ontag nday / M dag / Mo ienstag D / 1 = man y a ag / Tuesd sday / Mit twoch 2 = tirsd ne ag / Wed nnerstag sd n o = 3 day / Do g / Thurs a d g rs a to it 4= y / Fre g g / Frida / Samsta 5 = freda Saturday / g a rd onntag S / 6 = lø y a d e ag / Sun Feiertag 7 = sønd olidays / dag e / h 8 = hellig

Information Nyttige informationer Useful information Nützliche Hinweise

Sygdom og ulykke Illness and emergency Krankheit und Unfall

Transport Transportation Verkehr

Apotek / Pharmacy / Apotheke (K15) Krone Apoteket, Kongensgade 36 (+45) 75 12 92 11 Døgnåbent / open round the clock / 24 Stunden geöffnet.

Alarm 112 / Alarm 112 / Notruf 112 Gratis fra offentlige tlf / Free from public call-boxes / Kostenlos von öffentlichen Telefonen + Falck’s Redningskorps / rescue salvage corps / Rettungsdienst, Snedkervej 7 (H11) Gammelby Ringvej 2 (+45) 70 10 20 30 (L15)

Bus / Buses, coaches / Bus (K14/15) Rutebilstationen, Jernbanegade (+45) 75 12 07 99 • Bybusser incl. linie 8, 44 og 48 til Esbjerg Lufthavn City buses, incl. Nos 8, 44 and 48 to Esbjerg Airport  Stadtbusse einschl. Linie 8, 44 und 48 zum Flughafen Esbjerg. • Rutebiler / Regional buses / Überlandbusse: Trafikoplysning / Information / Auskunft: Sydtrafik (+45) 75 82 97 66

Bibliotek / Library / Bibliothek (K14) Nørregade 19, tel. (+45) 76 16 20 00. 1–4: 10.00–19.00, 5: 10.00–17.00, 6: 10.00–14.00. Udenlandske aviser og tidsskrifter / Foreign newspapers and periodicals / Ausländische Zeitungen und Zeitschriften. Butikker / Shops / Geschäfte 1–4: 9.30/10.00–17.30, 5: 9.30/10.00–18.00/19.00, 6: 9.30/10.00–14.00, 1. lørdag i hver måned / first Saturday of every month / am 1. Samstag im Monat: – 16.00. Byhistorisk Arkiv / City Archives / Stadtgeschichtliches Archiv (K14) Torvegade 47 (+45) 76 16 39 00 Havnevagten / Port authority / Hafenwache (I14) Auktionsgade 30 (+45) 75 13 31 67 Internet (K15) Esbjerg Turistbureau Møntvask / Launderette / Münzwäscherei (K15) Robe Rens, Jernbanegade 16 Pengeinstitutter / Banks / Geldinstitute 1–5: 9.30/10.00–16.00, 4: 9.30/10.00–17.00/17.30/18.00. Post (K15) Torvet 20 (+45) 80 20 70 30 1–5: 10.00–17.00, 4: 10.00–17.30, 6: 10.00–13.00 Parkering er gratis i Esbjerg! Husk P-skive. Parking in Esbjerg is free of charge! Remember to display your parking disc. Das Parken in Esbjerg ist kostenlos! Bitte denken Sie an die Parkscheibe.

Politi / Police / Polizei (K14) Esbjerg Politigård, Kirkegade 76 (+45) 76 11 14 48 / 114. Døgnåbent / open round the clock / 24 Stunden geöffnet. Lægevagten / Doctor on call / Notarzt (K14) Finsensgade 35 (Sydvestjysk Sygehus Esbjerg) (+45) 70 11 07 07. 1–5: 16.00–8.00. 6–8: Døgnet rundt. Kun efter forudgående telefonisk aftale. Evt. kontant betaling. / Round-the-clock service. Only if agreed in advance by telephone. Immediate cash payment may be required. / Rund um die Uhr. Nur nach telefonischer Vereinbarung. Eventuell Barzahlung. Skadestue / Emergency Room / Notaufnahme Finsensgade 35 (Sydvestjysk Sygehus Esbjerg), (+45) 79 18 20 00 Akut behandling / emergency treatment / akute Hilfelei­ stung (K14). Tandlægevagten / Dentist on duty / Notzahnarzt (+45) 65 41 45 51. 6–8: 09.00–12.00 Kontant betaling / cash payment required / Barzahlung

Biludlejning / Car rental / Autovermietung Avis, Exnersgade 19 (+45) 75 13 44 77 (K15). Europcar, Jernbanegade 56–58 (+45) 75 12 38 93 (K14). Fly / Flights / Flugzeuge Esbjerg Lufthavn, John Tranumsvej 22 (+45) 76 12 14 00 • Nordsøen: Boreplatforme, Vindmøllepark / The North Sea: Oil Rigs / Nordsee: Bohrplattforme, Windpark, Wind Turbine Park. CHC (+45) 76 12 15 00, DanCop- ter (+45) 76 12 14 50, Uni-Fly (+45) 75 14 31 44. • Storbritannien / UK / Großbritannien: Esbjerg-Aberdeen, bmi regional (+45) 76 12 14 00. • Norge / Norway / Norwegen: Esbjerg-Stavanger. Danish Air Transport (+45) 76 12 14 20. Langtidsparkering på havnen (K15) Long-term carpark on the harbour Langzeitparkplatz am Hafen International Car Rental ApS, Dokken Benzin, Britanniavej 5, (+45) 75 12 32 40, hans@1carrent.dk Passagerskibe / Passenger ships / Passagierschiffe (J15) England: Esbjerg-Harwich. Hele året / all year round / ganzjährig. DFDS A/S, Dokvej 3 (+45) 79 17 79 17. Fanø-færgen / The Fanø ferry / Fanø-Fähre (J15) (12 min.) FanøFærgen, Dokvej 5 (+45) 70 23 15 15. Sommer ca. hver 20. min, vinter ca. hver 40. min. Summer approx. every 20 mins, winter approx. every 40 mins. Im Sommer etwa alle 20 Minuten, im Winter etwa alle 40 Minuten. Taxa / Taxi / Taxi (+45) 75 14 45 00. Døgnservice / round-the-clock service / 24-Stunden-Dienst. Tog / Trains / Bahn (K15) DSB, Banegården (+45) 70 13 14 15. • Intercitytog / Intercity trains / Intercityzüge. • Regionaltog / Regional trains / Regionalzüge.

74 FIND

Turistkørsel / Tourist transportation / Reisebusse Darum Busser (+45) 75 17 90 56.


Esbjerg Turistbureau Skolegade 33 DK-6700 Esbjerg Tel (+45) 75 12 55 99 Fax (+45) 76 13 61 09 E-mail esbjerg@visitesbjerg.dk www.visitesbjerg.dk Mandag–fredag / Monday–Friday / Montag–Freitag 10.00–17.00 Lørdag / Saturday / Samstag 10.00–13.00 Lørdag / Saturday / Samstag (01.07.–31.08) 10.00–14.30

Esbjerg Turistbureau Esbjerg Tourist Information Esbjerg Touristinformation Vi hjælper gerne med • Billetsalg • Henvisning til overnatningssteder • Brochuremateriale om hele Danmark • Planlægning af udflugter • Esbjerg-brochurer • Salg af gavekort • Sightseeing med guide, flere sprog • Specialbrochurer om fiskevande, cykelture m.v. • Valutaveksling

Billetter

Via BilletNet og Billetten sælges såvel billetter til Tobakken og Musikhuset Esbjerg som til arrangementer, festivaler og koncerter i hele Danmark.

We will be pleased to help you • Ticket sales • Accommodation referrals • Brochures about all of Denmark • Currency exchange • Esbjerg brochures • Guided tours, several languages • Planning your excursions • Special brochures about angling waters, cycle tours etc. Ticket sale

Tickets

Wir helfen Ihnen gern • Übernachtungsvermittlung • Esbjerg-Broschüren • Geldwechsel • Kartenverkauf • Planung von Ausflügen • Prospekte über ganz Dänemark • Sightseeing mit Führer, mehrsprachig • Sonderbroschüren über Angelgewässer, Radtouren usw.

Karten

Karten für Konzerte, Festivals, Theater in Esbjerg und ganz Dänemark.

Tickets for concerts, festivals, theatres etc. in Esbjerg and all of Denmark.

www.visitesbjerg.dk


ENERGIOPLADNING! · Kunst, musik og aktiv ferie for alle ENERGY RE-CHARGE! · Art, music and active holiday for everybody ENERGIE AUFLADEN! · Kunst, Musik und Aktivurlaub für alle

NATIONALPARK VADEHAVET · Mød havets charmerende rovdyr NATIONAL PARK WADDEN SEA · Meet the charming predators of the sea NATIONALPARK WATTENMEER · Erleben Sie die charmanten Raubtiere des Meeres

SHOPPING OG OPLEVELSER · Cafeer, shopping og hygge for hele familien SHOPPING AND ADVENTURES · Cafés, shopping and fun for the whole family SHOPPING UND ERLEBNISSE · Cafes, Shopping und Spaß für die ganze Familie

Oslo

Gøteborg

Danmark

Frederikshavn Aalborg

Ringkøbing

Esbjerg Vadehavet Wadden Sea Wattenmeer

Aarhus

Billund Ribe

København Odense

Tønder

Hamborg

ESBJERG Turistbureau Skolegade 33 DK-6700 Esbjerg Tel (+45) 75 12 55 99 Fax (+45) 76 13 61 09 E-mail esbjerg@visitesbjerg.dk

Visit Esbjerg 2011  
Visit Esbjerg 2011  

Turistinformation 2011 - Visit Esbjerg