Verksamhetsberättelse SV Örebro län 2015

Page 1

Verksamhetsberättelse SV Örebro län 2015


Bild på SV Örebro län från personalresan till Tällberg hösten 2015. På bilden saknas personalen i projektet SV Kulturcollege.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) bildades 1967. Våra grundorganisationer är Centerpartiet (C), Liberalerna (L) och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Studieförbundet Vuxenskolan, Örebro län, omfattar 12 kommuner; Askersund, Laxå, Kumla, Hallsberg, Örebro, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Hällefors, Karlskoga och Degerfors. Avdelningen har kontor i Örebro, Karlskoga, Lindesberg, Hallsberg, Kumla, Askersund och Laxå. SVs uppgift som folkbildningsaktör är att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation samt att skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t ex politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete). Vi arbetar även för att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsoch utbildningsnivån i samhället, bidra till att bredda intresset för, och delaktigheten i, kulturlivet. SV Örebro län tillhandahåller ett brett utbud av verksamhet till allmänhet, föreningar och organisationer. Vi erbjuder många olika mötesformer, allt från studiecirklar, kulturarrangemang och utbildningar till föreläsningar och debatter. Vi eftersträvar att all vår verksamhet ska stimulera människors kreativitet och tillgodose deras behov av att möta andra människor för dialog och erfarenhetsutbyten. Under 2015 har SV Örebro län prioriterat följande verksamhetsområden; Funktionsnedsättning, Hälsa, Musik, Föreningsutveckling, Kultur och utbildning i svenska och samhällskunskap på asylboenden (med hjälp av volontärer har SV även bedrivit handarbetscirklar och barnverksamhet). I texten som följer kan ni läsa mer om den verksamhet vi har bedrivit under 2015.

Värdegrund Studieförbundet Vuxenskolan hävdar alla människors lika värde och rättigheter. SVs bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön. Vision Studieförbundet Vuxenskolans vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker SV demokratin. Studieförbundet Vuxenskolan är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa. SV är en pådrivande och engagerad lokal kraft för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle. Styrelsen för SV Örebro län SV Örebro läns styrelse har under året 2015 haft sex styrelsesammansträden. Styrelsens ledamöter har under året varit: Lars Berge-Kleber, Örebro, ordförande Stig Andersson, Örebro, vice ordförande Mona-Lisa Andersson-Sthyr, Hällefors Per Carlström, Lindesberg Johan Liljeqvist, Västerås Linda Larsson, Örebro Lars-Åke Letskog, Askersund Börje Gustafsson, Örebro Elaine E Lindblom, Karlskoga Susanne Forsberg, Nora Bilder: Studieförbundet Vuxenskolan, om ej annat anges.


Innehållsförteckning Länsövergripande

Verksamhetsberättelsens disposition

Kultur i vården 3 I 2015 års verksamhetsberätttelse från StudieförSV Kulturcollege 4 bundet Vuxenskolan Örebro län beskrivs stora delar av verksamheten. Viktigt att komma ihåg är dock att allt inte får plats i ett 24 sidor långt dokuFolkhälsa - Ta det på en höft 5 ment, utan detta år har SV försökt att lyfta fram och göra nedslag i vissa verksamheter. Integration 6 Först beskrivs den verksamhet som har varit läns övergripande och prioriterad under 2015 som, kulKommun för kommun tur i vården, projektet SV Kulturcollege, folkhälsa Hallsberg

7

Kumla 8 Askersund 9 Laxå 10 Lekeberg 11 Ljusnarsberg 12 Lindesberg 13 Hällefors 14 Nora 15 Karlskoga 16 Degerfors 17 Örebro 18 Utveckling och utbildning

20

Media och kommunikation

21

och integration. Därefter görs nedslag i verksamhet i varje kommun. SV Örebro län har verksamhet i länets alla tolv kommuner! Efter nedslagen i varje kommun presenteras hur SV arbetat med utveckling och utbildning under 2015. Vilka utbildningar har vi erbjudit våra föreningar? Hur har personalen fortbildat sig och vad har vi erbjudit våra cirkelledare. Verksamhetsberättelsen avslutas med ett avsnitt om SVs synlighet i media under 2015 och verksamhetsstatistik. Statistiken presenterar både hur många unika deltagare vi nått, hur många kulturprogram vi genomfört och antal studietimmar i varje kommun. Trevlig läsning!

Verksamhetsstatistik 22 Slutord 23


Kultur i vården

Kultur i vården

Kultur i vården är ett samlingsnamn på de studiecirklar och kulturarrangemang vi har på äldre och demensboenden. Det syftar främst på musikuppträdanden, allsång, musiklyssning och högläsning och kan ske i samarbete med frivilligverksamheten i kommunen och olika kulturutövare.

Väcker minnen till liv på äldreboenden Varje vecka besöker Elisabeth och Ann, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan olika äldreboenden runt om i Örebro län. De kommer dit för att stimulera de boendes sinnen med högläsning, musiklyssning och minnen från förr. – Jag är glad över att kunna bidra med en guldkant på tillvaron för de boende, säger Elisabeth som har åkt runt på äldreboenden i 13 års tid. Vi som arbetar med detta gör det här lilla extra som vårdpersonalen oftast inte har tid med i sina arbetsuppgifter och som är så otroligt viktigt för varje individ. Under 2015 har SV besökt ett 60-tal avdelningar/boenden med en träff i veckan eller enskilda nedslag. Totalt är det ett 30-tal ledare på SV Örebro län som varje vecka besöker boenden i åtta av länets tolv kommuner. Responsen från de boende är övervägande positiv. Ibland räcker det bara att Elisabeth berättar om vädret utanför för att de ska vara nöjda. Men varje gång har hon med sig en bok, lite tidningar och musik.

– Beroende på hur de mår för dagen så väljer jag vad jag ska göra. Det är härligt att se responsen från de äldre, som den där lilla foten som trampar i takt med musiken, det räcker för att förstå att det ger något, säger Elisabeth. - Varje människa behöver en känsla av sammanhang, hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Genom våra besök med högläsning och musik kan vi delge deltagarna detta. Vid återkommande besök varje vecka lär vi känna varandra och varje individ får bli sedd och medverka, säger Ann Andersson som också arbetar med högläsningen genom Studieförbundet Vuxenskolan. För demenssjuka kan högläsningen vara det enda alternativet att ta del av en bok eller en tidning. Läsningen kan väcka minnen och öppna dörrar till livet som var. Plötsligt kommer de ihåg saker som under flera år varit inbäddade i dimma. I mars anordnade SV tillsammans med länsbiblioteket och MTM-myndigheten för tillgängliga medier, en inspirationsdag för länets läsombud och frivilliga högläsare. Under hösten arrangerades det med samma arrangörer en grundutbildning/forbildningsdag för nya läsombud och frivilliga högläsare.

3


SV Kulturcollege

Ett fullspäckat år av påverkansarbete och jobtaste Vid årsskiftet 2015 påbörjades den andra terminen vid SV Kulturcollege. En rad olika moment vävdes in i den ämnesintegrerade undervisningen.

Pedagoger och elever genomförde under våren ett uppskattat dialogmöte med lokala och regionala politiker för lyfta frågan om funktionsnedsättning och arbete.

Under hösten har dessutom samverkan mellan utbildning och externa kontakter successivt ökat. Eleverna har medverkat vid riksdagsseminarium och vid studiebesök.

Ett omfattande arbete under våren var dessutom produktionen av tidningen SV Kulturcollege. Tidningen var under hela året ett viktigt verktyg i marknadsföring och i kontakt med beslutsfattare. Ett par månader under våren handlade till stor del om yrkeskartläggning inför höstens jobtaste.

- Det har till stor del handlat om personliga möten med olika beslutsfattare. Mycket tack vare envishet och goda kontakter. Vi har haft glädjen att få besök av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. I slutet av året lyckades vi även få till ett möte med Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic och politiskt sakkunnig till barn-äldre och jämställdsetsminister Åsa Regnér. Vi har varit angelägna om att få sprida kunskap och presentera vår modell.

Den tidning som eleverna producerade under våren delades flitigt ut vid politikerbesök och under intensiva dagar i Almedalen på Gotland. Tidningen har blivit mycket uppskattad och väl mottagen.

Under hösten genomfördes ett seminarium i riksdagshuset där projektledning, pedagog och elever fanns på plats för att berätta om utbildningen.

- Vi fick ett fint gensvar på vårt arbete i Almedalen, men också via sociala medier och väl hemma i Örebro när vi under hösten arbetade vidare med våra externa kontakter. Tidningen har varit ett bra sätt för oss att synliggöra utbildningen och vad eleverna får lära sig, säger Maria Östby, projektledare SV Kulturcollege.

Fortlöpande hela året har sociala medier använts flitigt och media har blivit informerade om aktiviteter som skett. Det har resulterat i både radio- och tv-inslag och tidningsartiklar.

I september påbörjades utbildningens andra år. Terminen innehöll under 2015 ämnesintegrerad undervisning och jobtaste vid ett 20-tal arbetsplatser.

Året avslutades med en uppskattad julkalender på projektets Facebooksida. En julkalender som gav plats för några av de individer som finns bakom alla siffror och statistik.

SV Kulturcollege ...är ett treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden och Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet syftar till att ge personer med en intellektuell funktionsnedsättning deras lagstadgade rätt till utbildning. Projektets mål är att ta fram en ny utbildningsform som ska verka förberedande för arbete eller vidare studier och att säkra dess fortsättning.

4


Hälsa

CIRKELLEDARE

Birgitta Wallbom är ledare i studiecirkeln Balans i livet.

Studiecirklar för att motverka fallolyckor I projektet ”Ta det på en höft” satsar SV på att minska skador hos äldre. Genom studiecirklar med fokus på balans, styrkeövningar och egen hälsa ska deltagarna lära sig att motverka bland annat fallolyckor och lårbensbrott. Projektet beviljades medel 2014 från Örebro läns bildningsförbund och har fortsatt under våren 2015.

Under året genomfördes två studiecirklar i Balans i livet med totalt 28 deltagare. Framgångarna med konceptet Balans i livet har spridits till SVs förbund som önskat lyfta det i hela landet. Utifrån denna efterfrågan har en studiehandledning arbetats fram inom projektet och materialet har även filmats med hjälp av Eyra produktion. Under 2016 kommer Balans i livet att markadsföras mot främst SPF Seniorerna men också till alla SV-avdelningar i Sverige.

- Varje år opereras cirka 500 seniorer i länet på grund av lårbensbrott. Med rätt insatser kan vi minska antalet fallolyckor, säger projektledare Pernilla L Wedin från Studieförbundet Vuxenskolan.

Under hösten 2015 genomfördes en webbföreläsning genom SV Distans som SV-avdelningen i Karlstad tagit fram. Föreläsningen handlade om hälsa och och hur man kan förebygga fallolyckor. Alla SPF-föreningar i landet blev inbjudna till denna webbföreläsning.

Inom projektet har ett koncept tagits fram som kallas Balans i livet och innehåller studiecirklar med tillhörande övningar.

5


Integration

Svenska och samhällskunskap med närmare 600 asylsökande Genom folkbildningen har samhället enorma möjligheter att förbereda människor för en bra framtid i Sverige. Under 2015 startade SV Örebro län upp studiecirklar i svenska och samhällskunskap för asylsökande. Redan 2014 var avdelningen igång med studiecirklar, men fick då inga bidrag för dem. Regeringen valde 2015 att skjuta till medel till studieförbunden för att bedriva denna undervisning. De såg potentialen i studieförbunden! Under året har närmare 600 asylsökande lärt sig svenska och fått information om svenska samhället genom SV Örebro län. I hela landet blev siffran cirka 9000. Många av de asylsökande som gick till SFI efter undervisningen genom SV kunde direkt börja på Coch D-nivå.

”Genom folkbildningen har samhället enorma möjligheter att förbereda människor för en bra framtid i Sverige” Fem ledare och ett antal volontärer fanns under året på plats på asylboenden för att möta asylsökande varje dag och lära dem det svenska språket och mer om det svenska samhället. I verksamheten ingick även barnverksamhet och handarbetscirklar. SVs verksamhet har bedrivits på asylboenden i Ljusnarsbergs, Askersunds och Lindesbergs kommuner. – Det känns väldigt bra att vara en liten kugge i ett stort maskineri. SV Örebro län ser med tillförsikt an de närmsta åren då Sverige kommer se lite annorlunda ut, säger Björn Brunnberg, avdelningschef SV Örebro län.

Fakta Under 2015 fick studieförbunden 30 miljoner kronor i statsbidrag för att ordna utbildningar i svenska och samhällsorientering för asylsökande under hösten. I en tilläggsbudget i november sköt staten till ytterligare 75 miljoner för hösten 2015 samt 2016.

6


Hallsberg

Cirkelledarträffar för högläsare Under året har SV anordnat tre cirkelledarträffar med de högläsare vi samarbetar med i Hallsberg. På träffarna har man diskuterat rollen som högläsare och samarbetet med boendet de läser på. Till träffarna har det även bjudits in olika gäster för att söka ny inspiration och för att få svar på frågor. Exempelvis har de själv fått lyssna till högläsare Elisabeth Gunnarsson och kunnat ställa frågor. Även representant från kommunen har bjudits in för att informera hur man arbetar med verksamhet för äldre.

Viby textilgrupp, här representerade av Kerstin Warbäck, Inger Pålsson och Viveka Grinde. Foto: P4 Örebro.

Studiecirkeln som mötesplats för bygden I Hallsberg har SV tillsammans med SPF dragit igång tre studiecirklar med totalt 34 pensionärer som träffas och diskuterar Sockenkyrkan och bygden runt omkring. Hur såg det egentligen ut förr i tiden och hur levde människorna då? – Vi tyckte att det var intressant att ta reda på mer hur bygden och kyrkan såg ut förr i tiden och hur man levde då. Kyrkan är inte enbart ett religiöst bygdecentrum utan innehåller mer historia än vad man kan tro, säger Britta Hammarbacken som tillsammans med Lisbet Nilsson är ledare i cirkeln vid Studieförbundet Vuxenskolan.

Temakväll om ADHD med anhörigstöd Tillsammans med Anhörigstöd i Hallsberg har vi anordnat flera föreläsningar i ämnena ADHD, Parkinson, demens och mindfulness. Den 23 februari genomfördes en föreläsning om ADHD där Karin Trulsen, ordförande i Attention berättade om vad som kännetecknar en person med ADHD och gav tips till både anhöriga och personer med diagnosen.

Gammalt blir nytt hos Textilgruppen Textilgruppen inom Viby hembygdsförening startade år 1985 på Inger Pålssons initiativ. Målet var att söka och dokumentera gamla mönster och textilier från före år 1930 i hembygden. Den 12 september firade de 30 år med en utställning på Viby hembygdsgård. – Jag ville ta reda på vad som fanns av husbehovsslöjden på gårdarna i Viby och hur de fick sina garner och mönster förr i tiden. Var det av mamma och mormor, eller hur gjorde de? Säger Inger Pålsson, cirkelledare Studieförbundet Vuxenskolan. Textilgruppen arbetar i studiecirkelform. De letar fram textilier från förr och kan skapa nya mönster med det gamla som grund. Studiecirkeln ”Att söka efter gamla mönster i hembygden” hoppas kunna lämna över tidigare generationers kunnande till de kommande. Förhoppningen är att gamla mönster anpassas till modern livsstil.

SV Örebro län hade cirka 4100 unika deltagare 2015! 7


Kumla

Fyllt till bredden av musik och skratt på äldreboendet Solbacka Varje torsdag fylls lokalen på Solbacka äldreboende till bredden av personer från både boendet och utifrån. De samlas för att tillsammans lyssna på musik, skratta och väcka gamla minnen till liv. Kristina Källman från Väntjänsten i Kumla berättar att de anordnar dessa musikträffar en gång i veckan på boendet och att det ofta är välbesökt. Denna torsdag har det kommit över 40 personer för att ta del av Kaisa och Peos uppträdande. Foto: Yxhultbygdens kultur- och hembygdsförening

- Många tror att äldre bara vill höra gamla tråkiga visor, men det som verkligen får dem att gunga är rock´n roll och Elvis, säger Kristina.

Guidade visningar tillsammans med Yxhultbygdens kultur- och hembygdsförening

Kristina fortsätter att berätta om det fina i att se de äldre gunga med och vakna till liv med hjälp av musiken.

SV har tillsammans med Yxhultbygdens kultur- och hembygdsförening genomfört över 70 guidade visningar av Stenarbetsmuseét i Hällabrottet. De guidade visningarna handlade bland annat om Gjutstugan och det vackra marmorgolvet i Ytongkontoret.

- Många här inne är demenssjuka och säger kanske inte ett ord i vanliga fall, men när de hör musik som de känner igen kan ett finger eller fot börja stampa med. Väntjänsten Kumla har idag verksamhet i hela kommunen på olika träffpunkter. Verksamheten sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och andra studieförbund.

FN:s dag för personer med funktionsnedsättning

Studiecirkel för högre delaktighet

Den 3 december infaller den internationella funktionshinderdagen. Kumla kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och föreningen Balans Örebro anordnade denna dag en kväll för anhöriga och närstående.

Under 2015 har SV tillsammans med Kumla kommun startat upp studiecirkeln ”Det är ditt liv”.

Under kvällen föreläste bland annat Marie Eneman (anhörigkonsulent) och Frank Juppe (verksamhetschef LSS-omsorgen), Zandra Edwardsson vice ordförande i Örebroföreningen Balans och ambassadör i föreningen Hjärnkoll och Annika Gelin som är mamma till en dotter med autism.

Studiecirkeln vänder sig till personer med funktionsnedsättning och syftar till att öka personernas kännedom om sina rättigheter. Cirkeln går i linje med kommunens delaktighetsarbete för personer med funktionsnedsättning.

SV Örebro län har verksamhet i länets alla 12 kommuner! 8


Askersund

Samordnare ska koordinera insatser för asylsökande Kommunstyrelsen i Askersunds kommun beslutade under 2015 att tillsätta medel för en samordnare av asylverksamheten i länet. Samordnaren är en del i ett projekt av Studieförbundet Vuxenskolan och ABF i Örebro län som syftar till att korta ner etableringsprocessen för nyanlända. - Samordnande aktiviteter ger dessa människor förutsättningar att komma in i det svenska samhället på ett snabbt och bra sätt, både ur ett mottagar- och etableringsperspektiv, säger Björn Brunnberg, avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.

Framgångsrika språkcirklar på asylboenden

Projektet innebär att Askersunds kommun tillskjuter erforderliga medel under förutsättning att staten stärker kommunerna ekonomiskt i enlighet med överenskommelsen om migrations- och integrationspolitiken från 201510-23.

Det är måndag förmiddag och vi sätter oss i bilen och åker till asylboendet Englagård i Åsbro. Just nu är förmiddagens lektion i svenska i full gång. Shahla Ojagh är cirkelledare på Studieförbundet Vuxenskolan och jobbar med undervisning i svenska språket och svenska samhället på förläggningen Åsbro.

- Den ideella sektorn i nära samarbete med det gemensamma samhället är en mycket bra resurs för ett aktivt välkomnande av nya människor, säger Björn.

- Jag tycker det är bra att Studieförbundet Vuxenskolan uppmärksammar detta problem i samhället och gör skillnad, säger Shahla.

Föreningsutveckling med Väntjänsten

Varje vecka genomförs cirka 50 studiecirklar i svenska språket och samhällskunkap på två asylboenden i Askersunds kommun.

Under året bildades Lindens gårdsgille av Väntjänsten och Demensföreningen i Askersund. SV stöttade det nya gårdsgillet med organiseringen.

Guidade visningar av Zinkgruvans gruvmuseum

- I samband med att gårdsgillet bildades fanns ett behov av hjälp med struktur och organisering, och där gav SV stöd. Vi stöttar föreningar i deras egen verksamhet och är med och utvecklar med hjälp av processdagar och utbildningsdagar säger Fredrik Wallin, verksamhetsutvecklare SV Örebro län.

SV har tillsammas med Zinkgruvans bygdeförening genomfört över 160 guidade visningar av Zinkgruvans gruvmuseum med temat ”gruvans historia 1857 till nutid” under året.

Studiecirklar på Norra Vätterns hembygdsgård

Kurser för allmänheten

Under 2015 har SV i samarbete med Norra vätterns hembygdsförening bedrivit verksamhet i den vackra miljön som bjuds. Det har genomförts studiecirklar i bland annat smide och vävning.

SV anordnar varje år flera kurser för allmänheten i länet. Allt från yoga, språk och motorsågskörkort, till gitarr, iPhone och knyppling. I Askersund har SV under 2015 anordnat kurser i bland annat spanska, smide, vävning och skogsbruk.

SV Örebro län startade studiecirklar i svenska och samhällskunkap för asylsökande i januari 2015. 9


Laxå

Hembygdsföreningarna håller bygden igång Hembygdsföreningar finns i nästan varje socken och är navet i det lokala kulturlivet. Årliga fester, slåttergillen och marknader är traditioner i bygden. Sveriges Hembygdsförbund är riksorganisation för 1 950 hembygdsföreningar i landet med totalt 450 000 medlemmar. I Laxå kommun har vi ett gott samarbete med Tiveds hembygdsförening, Ramundeboda Laxå hembygdsförening, och Finnerödja hembygdsförening. Under året har hembygdsföreningarna genomfört datakurser, studiecirkalr i hantverk, föreläsningar, guidning och musikunderhållning. Hyvling av takspån, linarbete, tjärbränning och arbetemed kolmilor är verksamheter som Tiveds hembygdsförening arbetar med under året. På området finns också ett aktivitetshus för vävning, handarbete och slöjd av olika slag.

I Örebro län samarbetar SV med närmare 30 hembygdsföreningar.

- Vi har över 300 medlemmar i vår förening som deltar i studiecirklar, arbetskvällar med mera. Många uttrycker att det är en viktig del i det sociala livet att vara med i en hembygsförening. Vår kontakt på Studieförbundet Vuxenskolan finns alltid där som en trygghet att luta sig mot, säger Ulla Carlsson, ordförande Tiveds hembygdsförening.

Musik för att minnas, grammofoner och musikfrågor

SV erbjuder alla samverkande föreningar föreningsstöd i form av kurser och utbildningar i exempelvis styrelsearbete och marknadsföring. Varje år erbjuds även studiematerial för studiecirklar i olika ämnen, exempelvis ”Hitta historien i din hembygd” och ”Ju förr desto bättre” som handlar om hur vi genom att ta till vara traditionell kunskap kan hitta lösningar på moderna problem med särskild tanke på miljö, klimat och energi.

Att lyssna till musik är något som är bra för äldre och demenssjuka för att stimulera sina sinnen. Tillsammans med Väntjänsten i Laxå kommun har SV besökt Laxås äldre och demenssjuka med kultur i vården. SV har bland annat besökt Edegården i Hasselfors.

Föreläsningar med Laxå föreläsningsförening SV och Laxå föreläsningsförening arrangerade i november en föreläsning med temat ”flykt då och nu”. Hasso Puls och Basse Kassem berättade om sin flykt till Sverige. Hasso flydde med familj från dåvarande Östtyskland i början av femtiotalet. Bassel Kassem och hans familj har flytt från Syrien nyligen. Andra föreläsningar som genomförts tillsammans med Laxå föreläsningsförening är den med Gun Blomquist-Carlsson som berättade om sina resor och tävlingar på hästryggen och ”Från soptipp till naturreservat” om landskap i förvandling.

Under 2015 genomfördes 1218 studiecirklar i SVs regi i Örebro län. 10


Lekeberg

SV anordnar utbildningar för Västernärkes biodlarförening SV har i länet ett gott samarbete med biodlarföreningarna. Genom SV får föreningen hjälp med att genomföra utbildningar för nya biodlare och föreläsningar för befintliga biodlare. Under året har Västernärkes biodlarförening genomfört föreläsningar om bland annat hur man bekämpar varroa (en slags parasit), om nordiska bin och diskussioner rörande invintring. Sverige är uppdelat i cirka 600 bitillsynsdistrikt. I distrikten svarar respektive tillsynsman för information och tillsynen av bisjukdomar. Bitillsyningsmannen i Örebro län har besökt Västernärkes biodlarförening under 2015 och informerat om aktuella nyheter osv.

Dormens hembygdsförening lär sig om appar på telefon och surfplatta Dormens hembygdsförening har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till två gårdar i byn Baggetorp i Lekeberg. Den äldre, med byggnader från 1700-talet, ger en god bild av hur en bergsmansgård i Västernärke såg ut. Den yngre är en jordbruksfastighet, uppförd i slutet av 1800-talet. SV har länge haft ett samarbete med hembygdsföreningen och under året genomfördes bland annat studiecirklar där medlemmarna fick lära sig mer om hur man använder appar på telefon och surfplatta. I Lekeberg har SV tillsammans med Västernärkes hembygdsförening arrangerat flera föreläsningar under 2015. Föreläsningarna har bland annat handlat om Brigidadagen, Snarevedagen och upplevelser på Kilsbergskanten. En utställning om det kända originalet Fingal Nilsson anordnades i mars med foton, tavlor och träfigurer.

Under 2015 har SV samarbetat med 183 föreningar i länet. 11


Ljusnarsberg

Betydelsefull volontärverksamhet på öppet café I Ställdalen, Ljusnarsberg, började SV 2015 med svenska och samhällskunskapsutbildning för de asylsökande. Boendet gjordes senare om till ett så kallat transferboende, vilket innebär att människor får stanna 3-10 dagar innan de blir placerade på annan ort och boende. Det innebar att SV fick ändra verksamheten till öppna caféer istället då det blev svårt att hålla utbildningar för personer som bara stannade ett par dagar. Det öppna caféet har varit mycket välbesökt under året och drivs av volontärer i Ljusnarsberg. Bland annat har SV samlat in kläder och leksaker till barnen till de behövande i Ställdalen och delat ut på det öppna caféet under vintern.

Ahmed och Ihab tillsammans med verksamhetsutvecklare Pernilla L Wedin. Ahmed arbetar i det öppna caféet i Ställdalen och Ihab som cirkelledare i samhällskunskap i Åsbro. Foto: Björn Palmqvist.

Solskenshistoria från asylboendet i Ställdalen Världen är bra liten ibland. Här kommer en solskenshistoria från asylboendet i Ställdalen. Text från 2015. ”I förra veckan kom Ihab Shaqura och Ahmed Abuzaid upp till Örebrokontoret. Ihab ska börja hos oss som cirkelledare i svenska, samhällskunskap och svensk trafikkunskap för de asylsökande som har ett arabiskt körkort. Ahmed jobbar ideellt med öppna caféer i Ställdalen dit asylsökande kan komma och träffas och lära sig mer om det mesta. Ihab fick kontakt med Ahmed på telefon efter ett möte hos SV och det var där han kände igen dialekten. Han frågade vart Ahmed kom ifrån. Ahmed svarade Palestina. Ja men där är ju jag också ifrån sa Ihab. Under samtalet kom det fram att de båda hade familjer som bodde i Gaza, nästan grannar.

Akvarellkurser

När de träffades för första gången på asylboendet i Ställdalen kände de direkt igen varandra, men visste inte först varifrån... Jo, då visade det sig att de hade gått på samma universitet i Palestina. Ihab med en examen i företagsekonomi och Ahmed i fysioterapi. Och nu är de båda engagerade i asylfrågan genom Studieförbundet Vuxenskolan.”

Tillsammans med Ljusnarsbergs konstklubb anordnades flera studiecirklar i akvarellmålning under året.

SV Örebro län genomförde 2600 kulturarrangemang 2015! 12


Lindesberg

Styrelseutbildning med Villaägarna I Sverige finns cirka 200 lokala avdelningar i Villaägarna, med tillsammans drygt 300 000 hushåll som medlemmar. Villaägarna finns till för att hjälpa husägare i vardagen. I Lindesberg startades en lokal avdelning 2005 i Masugnen. SV stöttar föreningar med information, lokaler och utbildningar. Under året har SV tillsammans med Villaägarna i Lindesberg genomfört utbildningar i styrelsearbete.

Studiecirklar för ett rikare och hälsosammare liv I studiecirkeln ”Passion för livet” engageras pensionärer att genom förebyggande arbete ta eget ansvar för ett rikt och hälsosamt liv. Med studiecirkeln som verktyg inspireras man att gå från ord till handling och ändra sin livsstil. ”Passion för livet” fokuserar på fem områden som forskningen visar påverkar hälsan och livskvaliten, empowerment (egenmakt), mat och dryck, säkerhet, sociala nätverk och fysisk aktivitet. I Lindesberg har vi under 2015 genomfört studiecirklar i Passion för livet tillsammans med SPF Seniorerna Lindesberg.

SV examinerar i motorsågskörkort tillsammans med LRF och Säker Skog LRF är en av SVs grundorganisationer. Tillsammans med SV anordnas flera utbildningar och studiecirklar. 2012 infördes krav på motorsågskörkort och fr.o.m 2015 kan det ges böter om motorsågen används yrkesmässigt eller på annans mark utan att ha avlagt ett praktiskt och ett teoretiskt prov med godkänt resultat. Tillsammans med LRF Örebro län och Säker skog anordnas därför varje år utbildningar i motorsågskörkort. I Lindesberg genomfördes under året tre utbildningar i motorsågskörkort A+B. I hela länet har SV examinerat totalt 152 personer under 2015 och närmare 700 personer sedan 2013.

Foto: Jimmy Olsson

Cirka 300 länsbor arbetade som cirkelledare hos SV Örebro län under 2015! 13


Hällefors

Gott samarbete med SPF Seniorerna En av våra viktigaste och största målgrupper är seniorer, och SPF Seniorerna är en stor samarbetspartner för SV. SPF Argenta i Hällefors har runt 200 medlemmar och anordnar tillsammans med SV både föreläsningar och musikunderhållning. Bland annat har föreläsningarna handlat om lokalhistoria och etiska aspekter på forskning. Föreläsningnarna kan också ta upp frågor som rör pensionärslivet, t.ex. vad bostadsbolagen kan erbjuda pensionärerna, som genomfördes i en föreläsning under 2015. Bild från studiematerialet ”Handbok för ordförande” för SPF-föreningar.

Musikfors - musikens mekka i Hällefors Musiken är efter idrotten Sveriges största folkrörelse, och det är också det största enskilda ämnesområdet inom SV. Tusentals människor får genom oss och våra studiecirklar tillgång till replokal, danslokal, möjlighet att spela in i studio och stå på scen, och genom våra workshops och kurser kan alla utveckla sig vidare i sitt musikintresse. SV har ett gott samarbete med musikhuset Musikfors där det skapas musik i varje dag året runt. Och nära den vackra naturen i Hällefors ligger det också. Under året har flera konserter och musikunderhållning genomförts i samarbete med Musikfors.

Musikfors husband, Johnny Booze Orkester och Susanne och John Bark är bara några som har haft konserter i Hällefors under 2015.

Under 2015 besökte SV ett 60-tal avdelningar/boenden i länet med kultur i vården. 14


Nora

Träslöjd i studiecirkelform hos Hobbysnickarna Hobbysnickarna i Gyttorp är en förening där träslöjdsentusiaster gått ihop och ordnat med lokaler och utrustning för föreningens medlemmar. Föreningen grundades 1973 efter att en person frågat rektorn på skolan i Bergsäng Gyttorp om han fick vara i skolan när den åndå var tom. Rektorn gick med på det och ganska snart kom flera medlemmar med. Idag genomför Hobbysnickarna varje år studiecirklar i träslöjd och utställningar i samarbete med SV Örebro län.

Studiecirkeln som pedagogisk metod bygger på att den är öppen för alla, utan krav på förkunskaper, och att deltagandet är frivilligt. Deltagaren ska ha inflytande över innehåll och upplägg och kunskap söks gemensamt genom samtal och diskussion.

Järnboås bygdegårdsförening håller historien vid liv genom studiecirklar Järnboås Bygdegårdsförening bildades den 7 april 1978 och är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund. Föreningen har breda kulturella aktiviteter, för ökad gemenskap och till glädje för alla i bygden. Järnboås bygdegårdsförening och dess bygdegård Finnsjöstrand är en samlingspunkt för Järnboåsbygden. Här firas årets högtider med valborgmässofirande, midsommarfirande och julmarknad. Den stora hantverksmarknaden Larsmäss äger rum andra helgen i augusti och då arbetar en stor del av järnboåsarna för att marknaden ska kunna genomföras på bästa sätt. Under 2015 har bygdegårdsföreningen i samarbete med SV genomfört bland annat studiecirklar i historia - vårt kulturarv och bildvisningar av gamla fotografier i samband med Larsmäss.

Foto: jarnboas.se/se/bygdegardsforening

SV Örebro län har verksamhet i länets alla 12 kommuner! 15


Karlskoga

Föreningslivet växer med hjälp av Kulturkalaset Kulturkalaset är ett årligt event som finns till för att främja föreningslivet i Karlskoga/Degerfors och genomförs på Bofors stationsområde. Den 23 maj var det dags för den tredje upplagan. SV har varje år suttit med i planeringsgruppen inför Kulturkalaset. För SV är detta en bra möjlighet att visa upp sig som studieförbund men även en möjlighet för föreningar att visa upp sin verksamhet, rekrytera fler medlemmar osv.

Världens största musikfestival kom till stan

Kulturkalaset kan ses som en stor prova på-dag i föreningslivet i samarbete med Karlskoga kommun, Karlskoga folkhögskola och Möckelnföreningarna.

Den 5-11 oktober gungade hela Sverige av musik. Då genomfördes Världens största musikfestival, och SV Örebro län var såklart med på ett hörn.

I årets Kulturkalas deltog SV tillsammans med bland annat kören ”Gladiatonerna” och Karlskoga/Degerfors Biodlarförening.

Varje år deltar 146 000 personer i musikstudiecirklar och det arrangeras över 127 000 konserter och spelningar, allt i regi av landets olika studieförbund. Med Världens största musikfestival ville studieförbunden tillsammans hylla det svenska musikundret och uppmärksamma de gemensamma insatserna för musik och lärande, – folkbildningens betydelse för ett lokalt kulturliv för alla.

– Det roliga med det här är att det är gratis för besökarna. Allt behöver inte kosta, säger Stefan Strömgren, verksamhetsutvecklare SV Karlskoga/Degerfors.

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av nio studieförbund som stod bakom festivalen som samordnas av Studieförbunden. SV Örebro län arrangerade under veckan en spelning på nattklubben Ellas Event i Karlskoga med bandet The Boatsmen. Kusken - ett nav för musiken i Karlskoga Musikhuset Kusken har under året blivit ett nav för musiken i Karlskoga. Där samlas många musiker och delar erfarenheter och idéer med varandra. Populariteten har lett till att alla lokalerna nu är uthyrda, och att det är stor uppslutning på musikfolk i huset. Under 2015 fick bandet ”A pistol against your head”, som repar i Kusken, åka upp till Nalen i Stockholm och representera Karlskogas musikliv. Idag repar totalt nio band i musikhuset Kusken.

Deltagare från Kulturkalaset 2015. Foto: NWT.

Digital arkivering ledde till jobb SV har i samarbete med Arbetsförmedlingen fortsatt arbetet med digital arkivering med 4-5 deltagare från Fas-3 under året. Deltagarna har lärt sig digitalisering, arkivarbete och att söka jobb. Deltagarna har digitaliserat och arkiverat Karlskoga hembygdsförenings historia. Tre av deltagarna har efter avslutad verksamhet fått jobb på bland annat Scandic, Sverige-Amerika center och som personlig coach.

Sedan 2013 har närmare 700 personer i Örebro län tagit motorsågskörkort i SVs regi. 16


Degerfors

Över 10 000 bilder dokumenteras i studiecirkel Under året har en ny studiecirkel startat om lokalhistorian om Degerfors och bygdegårdar i omnejd. Alla bilder och dokument laddas upp i den rikstäckande databasen Bygdeband. Degerfors hembygdsförening är en av cirka 580 hembygdsföreningar som deltar i kartläggningen. I dagsläget finns totalt drygt en miljon bilder, platser, personer och dokument inlagda i databasen. Varje vecka träffas 6-7 deltagare från hembygdsföreningen och går igenom alla bilder som har hittats. - Än så länge har vi samlat in 10 331 bilder! Och fler kommer det bli. Vi tror att det finns minst lika många till om bygdens historia, säger Hasse Kvick som deltar i studiecirkeln. Just nu jobbar Degerforsföreningen med bilder från slutet av 1980- och början av 1990-talen. Den äldsta bild de lagt in i databasen är en järnverksvy från 1862.

I Smedsstugan pågår studiecirklar i både trädgård och knivslöjd.

Smedsstugan i Svartå fylls av ny hantverksförening Efter ett öppet möte med allmänheten i Svartå under 2015 kom det fram att det fanns ett behov av att fylla Smedsstugan med verksamhet. Flera grupper av hantverk gick då ihop och flyttade in i stugan och bildade en förening. SV hjälpte till starta föreningen, ”Smedsstugans aktivitetsförening”. Föreningen är öppen för alla och kan nästan ses som en fritidsgård för vuxna. I smedsstugan pågår studiecirklar i vävning, knivslöjd, matlagning, trädgård och friskvård.

I februari startades studiecirkeln bygdeband där Degerfors Hembygdsförening letar information från förr. Foto: Ingrid Ullberg.

Under 2015 har SV samarbetat med 183 föreningar i länet. 17


Örebro

SV hjälper föreningar att starta upp SV brinner för föreningslivet och stöttar föreningar vid allt från bildandet av ny förening och styrelsearbete till marknadsföring. Under året var det flera föreningar i Örebro kommun som startade upp med hjälp och stöd av SV. Intacts vänner och Hjärnkoll/NSPH är några av dem. 2015 blev den nationella kampanjen Hjärnkoll en riksförening. På flera håll i landet ville man starta upp föreningar och tog hjälp av Studieförbundet Vuxenskolan med sin föreningskunskap. Hjärnkoll i Örebro län är en förening som består av föreningar i nätverket NSPH. Alla föreningar i sammanslagningen jobbar på något sätt mot en bättre psykisk hälsa. SV Örebro län har stöttat det lokala bildandet av föreningen Hjärnkoll/NSPH genom utbildningar och föreläsningar i föreningsstart, valberedning och marknadsföring. Under hösten påbörjades planering av studiecirklar i materialet ”Med starkare röst”, som vänder sig till de personer som sitter med i regionens brukarråd. Fortsatt stöd till föreningen Balans Föreningen Balans Örebro startade upp i december 2014 med hjälp av Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Föreningen vänder sig till personer med psykisk ohälsa så som utmattningsdepressioner och bipolaritet. Under året har SV tillsammans med föreningen arrangerat föreläsningar, två självhjälpsgrupper för drabbade och anhöriga och en cirkel speciellt för drabbade. SV har även varit med och stöttat i arbetet med projektansökan till Arvsfonden genom handledning och projektkunskap.

Projekt tillsammans med Tullängsgymnasiet i syfte att öka läsförståelsen Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och biblioteket på Tullängsgymnasiet startades 2015 ett läsprojekt med syfte att öka intresset för att läsa litteratur och höja läsförståelsen hos eleverna. – Med det här läsprojektet hoppas vi kunna öppna nya dörrar för eleverna, öka intresset för att läsa litteratur och höja läsförståelsen, säger Helena Salo Ohlsson, förstelärare på Tullängsgymnasiet. Läsprojektet kommer att innehålla föreläsningar för både elever och lärare. Den första föreläsningen genomfördes i december för eleverna med Pamodou Badjie, sångare i bandet Panetoz och verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm. Pamodou berättade om hur vägen sett ut från Gambia till att bli sångare i ett av Sveriges populäraste band, och hur han har hittat kraften att uttrycka sig i tal och skrift. Projektet fortsätter in i 2016 med föreläsningar för både elever och lärare.

Över 50 band! I SVs regi spelade över 50 band i Örebro kommun fördelat på två musikhus och två utrustade lokaler.

Barnen berättar sin egen historia i bokprojekt

Klassisk musiklyssning

Med syfte att öka intresset för läsning och skrivning i svenska hjälper föreningen Lindanda barn och ungdomar att ge ut sina egna böcker med egna historier. Den 2 juni var det bokrelease för en bok skriven av över 90 barn från skolor i Vintrosa, Garphyttan och Latorp.

Varje vecka kommer närmare 100 personer till konserthuset för att lyssna till klassisk musik och information kring olika kompositörer. Ninni som leder musiklyssningen har varit verksam som cirkelledare i över åtta år.

SV Örebro län hade drygt 50 politikermöten under 2015 för att informera om verksamheten i allmänhet och SV Kulturcollege i synnerhet. 18


Örebro

Seniorer och politiker i samtal SV och Örebro kommun har under våren genomfört en serie kallad Seniorer och politiker i samtal. Politiker och tjänstemän har bjudits in för att informera och samtala med seniorer kring olika ämnen. – Efter den första samtalsserien såg vi ett fortsatt behov av att få lyfta frågor som var angelägna för seniorer. Därmed bjöd vi in till flera träffar, säger Fredrik Wallin, verksamhetsutvecklare Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.

Ny förening i Brickebacken för bättre integration

Studiecirkel om demokrati och politik på lättförståelig svenska

Kreativa Tillsammans är en social/ideell förening som syftar till att integrera och hjälpa flyktingar in i det svenska samhället. Den 11 mars bildades föreningen på sitt första årsmöte. SV Örebro län har stöttat föreningen genom studiecirkeln ”Att starta en förening” och sammansättningen av en styrelse.

Studieförbundet Vuxenskolan gjorde 2015 en ny stor satsning på Mitt val, studiecirklar om demokrati och politik på lättförståelig svenska. På tisdagar träffas gruppen i SVs lokaler på Fabriksgatan i Örebro för att diskutera egenbestämmande och demokrati. Mitt val väckte stor uppmärksamhet redan förra året då Studieförbundet Vuxenskolan gjorde studiecirklar på dagverksamheter och boenden inför supervalåret. Ambitionen var att öka valdeltagandet bland människor med intellektuell funktionsnedsättning och det lyckades. 250 deltagare var med i Mitt val -cirklar på olika platser i landet och utvärderingar visade att 80 % av deltagarna röstade i riksdagsvalet. – När jag berättade om att funktionsnedsatta fick rösträtt först 1989 var det många i gruppen som blev chockade. Det är väldigt viktigt att prata om att alla har en röst och att den är lika viktig som vilken annan som helst. Studiecirkeln Mitt Val har en stor betydelse och den ger en ökad medvetenhet om påverkan och egenmakt, säger Susanna Jordan, studiecirkelledare i Mitt Val på Studieförbundet Vuxenskolan. Studiecirkeln Mitt val handlar om politik och om hur den representativa demokratin är uppbyggd. Varje cirkel består av sju tillfällen. Fakta Mitt Val Mitt val finansieras av Arvsfonden. Mitt val är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. 19

Samarbete med Anhörigcentrum Tillsammans med anhörigcentrum har SV arrangerat caféträffar och sångträffar för demenssjuka och deras anhöriga. Under hösten anordnade SV en fortbildningsdag för cirkelledare i samtalsgrupper för anhöriga.


Utveckling och utbildning

SV tar hand om sina cirkelledare Cirkelledarna i SV Örebro län är betydelsefulla! Utan dem inga studiecirklar. Utan dem ingen folkbildning. Under året anordnades fyra träffar för cirkelledarna för att visa uppskattning över det de gör. Träffarna hölls i fyra kommuner, Örebro, Hallsberg, Lindesberg och Karlskoga. Ett uppskattat evenemang som kommer att fortsätta varje år. Under 2015 har SV även utbildat nya cirkelledare och fortbildat cirkelledare som håller i anhöriggrupper.

SV brinner för föreningslivet! SV brinner för föreningslivet och gör allt för att stötta och utveckla samhällsengagemang och demokrati. Genom utbildningar, personliga relationer och ett kontinuerligt stöd hjälper SV föreningar att lyfta mot nya höjder. När föreningar ansluter sig till SV får de ett direkt stöd. Stödet kan handla om allt från musikinspelning till styrelsearbete. För att föreningarna i länet ska kunna utvecklas än mer erbjuder SV varje år utbildningar i marknadsföring, styrelsearbete, föreningskunskap och projektstöd. Under året har SV hållit utbildningar i bland annat föreningskunskap och ”Grattis du är förtroendevald”.

Bild från cirkelledarträffen i Örebro. Från vänster Pernilla L Wedin, verksamhetsutvecklar och Birgitta Wallbom, cirkelledare Balans i livet.

Hej Catrin - cirkelledare i engelska Hur länge har du varit cirkelledare? - I över 45 år nu. Men under den tiden har jag gjort mycket annat inom Vuxenskolan. Vad är det bästa med att vara cirkelledare? - Alla positiva människor jag träffar.

Catrin Jansson.

Har du något speciellt minne från din tid som cirkelledare? - De minnen som sätter sig mest är de när cirkeldeltagare börjar umgås även utanför cirkeln. Det är kul.

Fortbildning och styrelserepresentation Under året har personalen fortbildat sig inom områden som webbdesign, validering, processledning, politik i praktiken och Supported Employment (Activa). SV Örebro län fanns 2015 representerade i styrelserna för Örebro läns bildningsförbund, Scenit, Afasiföreningen Örebro län och Hela Sverige ska leva. SV är även representerade i Partnerskapet för sociala innovationer (Sesam) och i två av Ahörigcentrums anhörigråd. Två utbildningsdagar har genomförts med grundorganisationer och sju utbildningsdagar tillsammans med övriga organisationer. 20

Utbildningsprogrammet Grattis, du är förtroendevald! startade inför valet 2014 och pågick till och med december 2015. Det genomförs av Miljöpartiet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Programmet har ungefär 700 deltagare i hela landet. Utbildningsprogrammet består av flera delar: • Lokala träffar: I kommunerna genomförs studiecirklar som baseras på boken Grattis, du är förtroendevald. • Regionala träffar: Tematräffar för alla deltagare i respektive regionavdelning, totalt sex stycken. • Nationell träff: Kunskapsseminarium i anslutning till kommun- och landstingsdagarna 2014. • Mentorskap och nätverk: Från hösten 2015 ska programmet övergå till att bygga upp ett hållbart mentorskap för deltagarna och nätverk inom regionerna, samt stöd för regionala nätverk för förtroendevalda.


Media och kommunikation

SVs roll som samhällsaktör SV Örebro län är en aktiv samhällsaktör som gärna debatterar om demokratiska rättigheter. Under 2015 har flera debattartiklar publicerats. Debatten om att studieförbunden borde få släppas in på flyktingförläggningarna kritiserade regelverket som förbjöd studieförbunden att bedriva studiecirklar för asylsökande utan personnummer. Debatten ledde till ett inslag i Studio ett där Björn Brunnberg, avdelningschef SV Örebro län, och Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister fick diskutera. Under 2015 kom senare en ändring som gjorde att studieförbunden fick extra medel från staten för att bedriva undervisning i svenska språket och samhällskunskap för asylsökande. SV hjälper även föreningar att synas i media. Förening Balans Örebro och Vi som förlorat barn (VSFB) har tagit hjälp av SV för att skriva och få debatter publicerade i lokalpress. Debatterna har handlat om bemötandet av personer med psykisk ohälsa inom vården och behovet av samverkan vid plötsliga dödsfall. Debattartiklarna har fått svar från både Region Örebro län och Polisen.

Under 2015 har SV Örebro län synts i media över 40 gånger.

SV träffar politiken Under 2015 har SV Örebro län och projektet SV Kulturcollege träffat politiker på olika nivåer i Örebro. Politikerna har blivit inbjudna till Fabriksgatan där de har fått information om det demokratiska arbete som sker i både projektet och på avdelningen. Totalt har SV träffat över 50 politiker.

Utöver de lokala politikerna har även arbetsmarknadsminister Ylva Johannson och migrationsminister Morgan Johansson träffat SV. I slutet av året kom landshövdingen Maria Larsson på besök för att ta del av avdelningen arbete. En resa till Stockholm gjordes under hösten för att träffa gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic för att diskutera projektet SV Kulturcollege och verksamheten på asylboenden.

21


Verksamhetsstatistik 2009-2015

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1218

1155

1142

1335

1382

1157

964

4120 9156

3718 8049

3774 8000

9252

9235

8042

7480

Antal kulturarrangemang 2599

2418

2561

1800

1295

671

521

106 541

108 000

79 095

102 342

39 298

31 268

Antal studiecirklar Antal deltagare i studiecirklar Unika: Totalt:

Antal deltagare i kulturarrangemang 89900

* 2013-2015 redovisas både totalt antal deltagare i studiecirklar och unika deltagare. Detta på grund av det nya statsbidragssystemet som baseras på verksamheten 2013-2015.

Antal studietimmar uppdelat per kommun (inklusive annan folkbildning)

Kommun

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Örebro

28533

29423

26286

26121

26845

23696

21530

Nora

571

606

776

726

1083

672

976

Lindesberg

2598

2120

1869

2386

2801

2327

2209

Hällefors

1489

1113

1269

1720

2246

1505

533

Karlskoga

12187

11891

14202

12898

12297

8267

1532

Degerfors

4184

4173

2754

2834

3740

2535

1653

Lekeberg

136

94

429

469

145

144

122

Ljusnarsberg

361

518

480

819

672

895

936

Askersund

1930

1925

2246

2426

2248

1824

2030

Kumla

1265

1228

1788

3545

3622

3117

3431

Hallsberg

4583

5313

5749

5894

4074

3505

3885

Laxå

742

551

571

477

366

374

429

Totalt

58579

58956

58419

60315

63150

48861

39266

22


Slutord

SV Örebro län kan lägga ännu ett framgångsrikt år bakom sig. Avdelningen har hållit ställningarna volymmässigt och kan notera en uppgång i antalet unika deltagare. Ekonomin har förbättrats ytterligare och vi kan nu redovisa ett eget kapital på drygt två miljoner kronor.

Allt detta kanske tyder på ett odramatiskt verksamhetsår, men så är ingalunda fallet. 2015 har bjudit på ett stort antal utmaningar. Den utan jämförelse största utmaningen har varit att etablera och finansiera verksamheten på asylmottagningarna. Under året kunde vi visserligen notera en framgång i så måtto att regeringen fick upp ögonen för vilken nytta folkbildningen kan göra inom den verksamheten, men myndigheten inom folkbildningen, Folkbildningsrådet, har bidragit till förvirring omkring reglerna och en väldigt oklar finansiering. Det säger sig självt att mot den bakgrunden är det oerhört svårt att planera, särskilt om man har för avsikt att bedriva en seriös verksamhet med väl skickade anställda ledare. En stor utmaning har varit att säkerställa en fortsatt finansiering av projektet SV Kulturcollege. Där är vi ännu inte i hamn, men vi kommer att göra vårt yttersta för att ett så bra projekt ska kunna få en fortsättning. Avdelningens personal har mycket väl upparbetade kontakter med såväl regeringskansliet, som regionen och Örebro kommun. Det råder stor osäkerhet omkring hur det nya statsbidragssystemet, som Folkbildningsrådet har drivit igenom, kommer att ge avtryck i vår ekonomi. Faktum är att vi i skrivande stund i februari 2016 ännu ej har kunnat lägga en budget. Vi vet faktiskt inte vilka inkomster vi kan räkna med. Det säger sig självt att det är en synnerligen otillfredsställande situation. SV Örebro fortsätter att vara väl synligt i olika media. Det beror, förutom på att vi har bra verksamhet, också har en personal som är oerhört duktiga på att synliggöra det vi håller på med. Styrelsen vill tacka personalen, som starkt bidrar till att vi kan hysa framtidstro. Vi vill också tacka våra grund- och medlemsorganisationer för ett bra samarbete. Ert stöd underlättar i allra högsta grad vårt arbete.

// Lars Berge Kleber, Örebro den 29 februari 2016

23


Ă–rebro den 29 februari 2016

24


www.sv.se/orebro www.svkulturcollege.se www.facebook.com/svorebro www.twitter.com/SVorebrolan orebrolan@sv.se 019-611 94 80


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.