Page 1

jaarverslag

2013 SVOK Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland

Bonhoeffercollege mavo havo atheneum gymnasium

Jac. P. Thijsse College havo atheneum gymnasium

Kennemer College

Kennemer College

praktijkonderwijs lwoo beroepsgericht mavo

havo atheneum gymnasium


2

Jaarverslag 2013

Inhoudsopgave

Over dit jaarverslag

3

Introductie Voorzitter College van Bestuur

4

1

Over SVOK

6

1.1

Strategische Meerjarenvisie 2012-2016

6

1.2

Speerpunten van beleid

7

SVOK-scholen

8

2 2.1

Bonhoeffercollege, MAVO/HAVO/atheneum/gymnasium: eigentijds en eigenwijs

10

2.2

Jac. P. Thijsse College MAVO/HAVO/VWO: ‘Actief en onbegrensd’

14

2.3

Kennemer College VMBO/PRO: de school die kansen biedt

18

2.4

Kennemer College HAVO/VWO: vertrouwd, betrokken en uitdagend

22

SVOK: Sturen, ondersteunen en verbinden

26

3.1

Personeelsbeleid

26

3.2

Kwaliteitsbeleid

28

3.3

Facilitair

30

3.4

ICT

32

Begrotingsbalans en verantwoording

34

Continuïteitsparagraaf

38

5

Raad van Toezicht: verantwoordelijk en begaan toezicht houden

46

6

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: advisering en representatie

50

7

Samenwerkingsverband

52

8

Vensters voor Verantwoording

56

9

Cijfers

62

3

4 4.1


3

Over dit jaarverslag Dit jaarverslag biedt inzicht in onze activiteiten in 2013. Het vertelt over onze speerpunten, ons personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid. Het toont ook de belangrijkste cijfers uit het financieel jaarverslag, leerlingen- en personeelsaantallen, slaagpercentages en ziekteverzuim. Daarnaast vertellen onze schooldirecteuren en rectoren over inhoudelijke en spraakmakende ontwikkelingen op hun scholen. Onze Raad van Toezicht, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland delen ook hun activiteiten van 2013. Met dit jaarverslag verantwoorden wij ons naar u. Als u meer informatie wilt over SVOK, bezoek gerust onze website: www.svok.nl. Hierop zijn verscheidene documenten te vinden, waaronder onze besturingsfilosofie, diverse statuten, reglementen en actualiteiten.


4

Jaarverslag 2013

Introductie Voorzitter College van Bestuur Een onderwijsinstelling heeft

Het is aangenaam te kunnen vaststellen dat onze resultaten in 2013, in allerlei

een belangrijke maatschappelijke

opzichten, goed te noemen zijn. Echter, met name op onderwijskundig gebied,

opdracht: de kwaliteit van het

willen we meer dan ‘goed’ en daarom blijven we ons ontwikkelen in de richting

onderwijs dient goed te zijn. Bovendien mag de samenleving verwachten dat er doelmatig met publieke middelen omgegaan wordt. Deze factoren sturen de keuzes die

zoals we vorig jaar met al onze collega’s afspraken. Toen stelden we de meerjarenvisie voor SVOK vast en spraken we de ambitie uit om excellente scholen te worden en om excellentie bij onze leerlingen te stimuleren. In het afgelopen jaar zijn diverse ontwikkelingen op schoolniveau ingezet die in het teken staan van deze ambitie. Zo zijn stappen gezet die moeten leiden tot sterkere

we als SVOK maken. Over het maken

borging van onze kwaliteit, zijn onderzoeken gedaan naar de kwaliteit die we leveren

van die keuzes willen we vanwege

en zijn verbetertrajecten ingezet waar dit nodig bleek.

het maatschappelijke belang transparant zijn. Dit jaarverslag en

Ook is in 2013 het nodige gedaan aan het stimuleren van excellentie onder leerlingen.

onze jaarrekening dragen bij aan

Op al onze scholen zijn hier voorbeelden van te vinden en een aantal te lezen in

die transparantie.

dit jaarverslag. Een belangrijke voorwaarde voor goed presteren van zowel onze leerlingen als al onze medewerkers, is een uitdagende, prettige, gezonde en veilige leer- en werkomgeving. Ook op dát vlak zijn er in 2013 de nodige ontwikkelingen geweest en die lichten we toe. Dat wij in dit kader bij het vraagstuk van duurzaamheid leerlingen betrekken, achten wij volkomen in lijn met het stimuleren van excellentie. Om steeds beter te worden is ontwikkeling nodig en het is evident dat om te komen tot excellent onderwijs de kwaliteit van de docent de meest kritieke succesfactor is. Daarom is de ontwikkeling van de docent tevens cruciaal en startten we in 2013 de SVOK-academie. Vooralsnog betreft dit een virtuele ontmoetingsplaats voor alle collega’s van SVOK met als doel kennis te delen. Vanuit de wens ontwikkelingsgericht te werken, zullen we doorgaan met de ontwikkeling van deze SVOK-academie zodat er naast het delen van kennis intern, ook kennis van buiten in de volle breedte beschikbaar komt. Ontwikkelingsgericht werken vereist leiderschap dat daarop gericht is. In dat teken is in 2013 een eerste aanzet gegeven tot verdere ontwikkeling van dat leiderschap. In het komend jaar wordt dit voortgezet waarbij het  volledige management van SVOK betrokken zal zijn. Naast de onderwijskundige ontwikkeling op onze scholen is in 2013 heel veel aandacht besteed aan de organisatieontwikkeling van SVOK als geheel. Willen we excellent worden, dan zullen we moeten zorgen dat het fundament van onze organisatie solide is opdat we efficiënt en doelmatig werken. Het is SVOK tot op


5

heden voor de wind gegaan met stijgende leerlingaantallen, goede moderne voorzieningen en relatief weinig personele problemen. We zijn ons echter bewust van het feit dat we de komende jaren wind tegen krijgen. Zo voorzien we in ons ‘voedingsgebied’ krimp in leerlingaanwas en ook wij krijgen te maken met een toenemende gemiddelde leeftijd van ons personeel. Toekomstig risico inschatten en tijdig daarop handelen was een groot thema in 2013 en blijft dat ook na 2013. Daarom zetten we afgelopen jaar grote stappen in ‘organisatiebeheersing’. Een nieuwe begrotingssystematiek, centraal risicomanagement en aanzetten tot meer bestuurskracht waren daarbinnen belangrijke onderdelen. Bij dit laatste, bestuurskracht, is ook nadrukkelijk stilgestaan door het bestuur en de Raad van Toezicht. In 2013 is hieraan - vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid op een constructieve en professionele manier vorm gegeven. Fred Timmermans Voorzitter College van Bestuur

Een belangrijke voorwaarde voor goed presteren van zowel onze leerlingen als al onze medewerkers, is een uitdagende, prettige, gezonde en veilige leer- en werkomgeving


6

Jaarverslag 2013

1

Over SVOK

Stichting Voortgezet Onderwijs

Alle SVOK-scholen bieden onderwijs op algemeen toegankelijke grondslag.

Kennemerland (SVOK) bestuurt

SVOK zet zich in om het beste uit iedere leerling te halen. Van praktijkschool en

vier scholen in de regio Kennemerland.

leerwegondersteunend onderwijs tot het gymnasium. We willen de leerlingen

Het Bonhoeffercollege en het Jac. P. Thijsse College in Castricum en het Kennemer College met vestigingen in Beverwijk en Heemskerk en de Kennemer Praktijkschool in Heemskerk. We bieden onderwijs aan 7.476 leerlingen en daarmee werkgelegenheid aan 765

motiveren het beste uit zichzelf te halen, zodat ze hun capaciteiten volop kunnen ontplooien en ze uiteindelijk op een excellente wijze hun beroep kunnen uitoefenen.

Strategische Meerjarenvisie 2012-2016 SVOK stelt de kaders waarbinnen de SVOK-scholen kunnen opereren. Binnen deze kaders heeft elke school de vrijheid om hun beleid op de meest passende wijze in te vullen. Behoud van de eigen identiteit van de SVOK-scholen is hierbij relevant. Om dit doel te realiseren heeft SVOK in 2012 een strategische meerjarenvisie geformuleerd. Hierdoor is helder wat alle betrokkenen van elkaar kunnen verwachten

medewerkers. SVOK bestaat sinds

en kan er effectief aan gemeenschappelijke doelen gewerkt worden: excellent

1998, is gevestigd op Antillenstraat

onderwijs bieden in een excellente onderwijsomgeving met professionele collega’s.

21, 1944 XA in Beverwijk en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven en te vinden met het inschrijvingsnummer

De Strategische Meerjarenvisie 2012-2016 is: Inspirerend

Zij wil aanzetten tot denken en debat en op deze wijze bijdragen aan de planvorming binnen de scholen van SVOK.

34105554. SVOK maakt in verband met passend onderwijs tevens onderdeel uit en is kassier van

Sturend

Zij biedt het kader voor het beleid van SVOK en de hierin

het Samenwerkingsverband

samenwerkende scholen voor de komende jaren en is daarin ook

Voortgezet Onderwijs Midden

richtinggevend.

Kennemerland. Verbindend

Zij stimuleert de samenwerking tussen de scholen en bevordert het samen beleid maken.

Binnen de kaders van de strategische meerjarenvisie hebben de SVOK-scholen vervolgens hun (meer)jaarplannen ontwikkeld. U kunt hier de gehele Strategische Meerjarenvisie 2012 - 2016 vinden. Speerpunten van beleid


7

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden dat aansluit op de eisen en wensen van de samenleving. Met specifieke aandacht voor leerlingen die bijzondere zorg nodig hebben.

Een aantrekkelijke werkgever zijn door het bieden van een passende, veilige, gezonde en uitdagende arbeidsomgeving, met specifieke aandacht voor de loopbaanontwikkeling van personeelsleden en voor een leven lang leren.

Ervoor zorg dragen dat de optimale condities en randvoorwaarden aanwezig zijn om de hoogwaardige ambities te kunnen realiseren.

Aandacht geven aan doorlopende leerlijnen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs en van het voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs.

svok: excellent onderwijs bieden in een excellente onderwijsomgeving met professionele collega’s SVOK wil onderwijs aanbieden dat is afgestemd op de samenleving, met in het bijzonder wat de directe omgeving van de scholen vraagt. Onderwijs dat is afgestemd op de eisen en vragen van deze tijd en zo mogelijk die van de toekomst. Onderwijs van ‘nu’.


8

Jaarverslag 2013

2 Elke SVOK-school heeft een eigen karakter, met een daarbij passende aanpak. Dat is onderdeel van de aantrekkingskracht van de verscheidene scholen binnen de scholengroep. Per school is er zodoende op verscheidene fronten een eigen manier om het onderwijs en de aanpalende activiteiten in te richten.

SVOK-scholen


9


10

Jaarverslag 2013

Een school waar bewust gewerkt wordt aan integratie van goed onderwijs, vorming en begeleiding


11

2 .1

Bonhoeffercollege

MAVO/HAVO/atheneum/gymnasium:

Waar we voor staan

Eigentijds en eigenwijs

Het Bonhoeffercollege is een school die ruimte maakt voor bezinning en verdieping, levensbeschouwing en cultuur. Een school waar bewust gewerkt wordt aan integratie van goed onderwijs, vorming en begeleiding. Hierdoor kunnen leerlingen groeien in zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en solidariteit. Een school waar mensen graag komen en goede onderlinge verhoudingen belangrijk zijn. We profileren ons als bètaschool en maken veel werk van talentontwikkeling.

Onderwijs Voorbereid de toekomst in We willen onze leerlingen optimaal voorbereiden op een kenniseconomie. Huidige en toekomstige leerlingen groeien op in een samenleving waar grenzen vervagen en waar kennisoverdracht meer en meer tot stand komt via moderne informatie- en communicatietechnologieën. Met ICT bereiden we onze leerlingen voor op hun toekomst met aantrekkelijk onderwijs, een rijke leeromgeving en onderwijs op maat. ‘Super users’ begeleiden iPad in de klas Onze school is een duurzame invoering van ICT in het onderwijs gestart. Na een positieve afronding van een tweejarige pilot met een laptopklas, zijn we gestart met de brede invoering van digitaal onderwijs. In alle brugklassen worden per vak minimaal vijf digitale lessen aangeboden. In het schooljaar 2012 – 2013 hebben alle tweedejaars leerlingen met een eigen iPad gewerkt, in 2013 zijn ook alle derdejaars leerlingen hiermee gestart. Per klas zijn zogenaamde ‘super users’ opgeleid, zij zijn de vraagbaak voor klasgenoten en docenten. Tijdens de lessen worden de digitale middelen regelmatig toegepast. De invoering wordt ondersteund door een werkgroep en interne projectleider. Bonhoeffertijd Naast digitalisering hebben we het afgelopen jaar een andere belangrijk onderdeel verder ontwikkeld: Bonhoeffertijd. De leerling is in opbouw naar leeftijd en niveau zelf verantwoordelijk voor de invulling van een deel van het lesprogramma. Het biedt leerlingen ondersteuning of verrijking van een vak, er is ruimte voor extra uitdagingen op het gebied van internationalisering, loopbaanoriëntatie of voor het ontwikkelen van een totaal ander talent. Leerlingen halen hier studiepunten voor en krijgen een certificaat per behaalde activiteit. De leerlingen verlaten onze school met een diploma aangevuld met een portfolio dat zij kunnen gebruiken bij een ‘intake’ op het vervolgonderwijs. Vanaf het schooljaar 2014-2015 wordt Bonhoeffertijd, startend met de brugklassen, gefaseerd ingevoerd.


12

Jaarverslag 2013

Kwaliteitsonderzoek MAVO-afdeling De Inspectie van het Onderwijs heeft in het verslagjaar een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs en de naleving van wet- en regelgeving op de afdeling MAVO. De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op de MAVO-afdeling grotendeels op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op dit gebied nauwelijks tekortkomingen kent. Op alle indicatoren wordt een voldoende gescoord. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd. De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd. Slaagpercentages en examencijfers Op de opbrengstenkaart van de inspectie scoort het Bonhoeffercollege op de examencijfers en slaagpercentages rond het landelijk gemiddelde. In het schoolplan is de ambitie uitgesproken om stabiel boven het landelijk gemiddelde te scoren. De leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om extra vakken te kiezen, een groot aantal leerlingen kiest voor een bètaprofiel en veel VWO- leerlingen stromen uit met een dubbel profiel. We gaan de uitdaging aan om veel kansen te blijven bieden en daarnaast de gemiddelde cijfers te verbeteren.

Leerlingen Onze leerlingen vullen om het jaar een leerlingtevredenheidsonderzoek in. Op VMBOniveau scoort het Bonhoeffercollege laag op leerlingtevredenheid. Gezien de beperkte respons op het onderzoek, is de uitslag echter onvoldoende representatief. Zodoende is dit een verbeterpunt voor het volgende onderzoek. HAVO scoort op veel indicatoren hoog op tevredenheid, zelfs boven het landelijk gemiddelde. Ook op VWO-niveau wordt hoog gescoord, boven het landelijk gemiddelde, waarbij opvalt dat het landelijk gemiddelde gestegen is met 0,2 punten.


13

Leerlingparticipatie van groot belang Onze school streeft na dat leerlingen gestimuleerd worden om actief bij te dragen aan ‘de school als samenleving’ door deel te nemen aan leerlingklankbordgroepen, de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad. Om de medezeggenschap van onze leerlingen te vergroten, zijn we in 2013 gestart met de opzet van een leerlingparlement per afdeling waaraan vanuit elke klas één klassenvertegenwoordiger deelneemt. Zij bespreken de stand van zaken binnen de afdeling en binnen onze school en genereren ideeën ter verbetering van het onderwijs. Vanuit de platforms worden leerlingen afgevaardigd naar de leerlingenraad. De leerlingenraad vaardigt leerlingen af naar de Medezeggenschapsraad en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze leerlingparticipatie wordt opgenomen in de eerder genoemde Bonhoeffertijd. Een andere ontwikkeling waar we erg trots op zijn, is het feit dat leerlingen participeren bij het voeren van sollicitatiegesprekken met nieuwe docenten. Ze volgen hiervoor een verplichte scholing bij de schoolleiding. Ze krijgen theorie over het op een goede manier stellen van vragen en voeren vervolgens ter oefening een sollicitatiegesprek in een praktijksimulatie. Hierbij is vertrouwen cruciaal. De leerlingenraad besluit wie mag deelnemen aan de scholing. Bonhoeffer B-app Een andere opvallende leerlingactiviteit waar wij erg trots op zijn is de Bonhoeffer B-app, ontwikkeld door leerlingen in samenwerking met oud-leerlingen. Op deze app kunnen ze het laatste nieuws zien, hun rooster bekijken en nog veel meer.

Medewerkers

Kwaliteitsborging We streven met het Bonhoeffercollege naar een verbetering van de kwaliteit op veel gebieden. Punten van aandacht zijn onder meer onderwijs, ongediplomeerde uitstroom, af- en opstroom van leerlingen, communicatie en verantwoording. Een aantal jaren geleden is een cyclisch proces rondom het schrijven en evalueren van activiteitenplannen opgezet. Jaarlijks schrijven de afdelingsleiders samen met hun team zo’n plan. De plannen zijn gebaseerd op het schoolplan en gericht op de specifieke afdeling. We participeren aan tevredenheidsonderzoeken via Vensters voor Verantwoording. De uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken worden meegenomen in de planning en beleidscyclus. Het verslagjaar stond in het teken van opbrengstgericht werken. Hiervoor is een interne kwaliteitskaart ontwikkeld: de examencijfers van de inspectie zijn aangevuld met de eindrapportcijfers van alle vakken. De interne kwaliteitskaart is beschikbaar gesteld aan alle

Uit het medewerkertevredenheidsonderzoek van februari 2013 blijkt dat onze

secties en deze hebben een start gemaakt met

medewerkers hoog scoren op tevredenheid over het werk. Hetzelfde geldt voor de

een analyse van de cijfers. Het komende jaar zal

sfeer, de werkomstandigheden en de inhoud van het werk. Wat onze grote aandacht

een plan van aanpak ter verbetering van de cijfers

heeft, is de gesprekscyclus. Het consequent voeren van plannings- functionerings- en

worden opgesteld. Het project wordt gemonitord

beoordelingsgesprekken behoeft verbetering.

via een sectiemonitor waaraan de nieuwe cijfers jaarlijks worden toegevoegd en waarin de

Leeromgeving

verbeterplannen en de resultaten jaarlijks worden

De afgelopen jaren is door de school flink geïnvesteerd in de leeromgeving. Er is een

gerapporteerd.

geavanceerd draadloos netwerk geïnstalleerd, de virtualisatie van het netwerk en de computers is gerealiseerd en er zijn iPads (klassensets voor de brugklassen) en digiborden aangeschaft. Tevens is er een plan gemaakt voor het schilderen van de lokalen: deze worden, gefaseerd over de komende jaren, aangepakt.


14

Jaarverslag 2013

Onze school wil maatwerk aan leerlingen bieden


15

2 .2

Jac. P. Thijsse College

MAVO/HAVO/VWO:

Waar we voor staan

Actief en onbegrensd

Missie: Actief en onbegrensd Het is in de eerste plaats onze taak om leerlingen op te leiden voor succes in de vervolgopleidingen. Tegelijkertijd willen we onze leerlingen voorbereiden op het functioneren in een samenleving die snel verandert en steeds sterker internationaal georiënteerd is. We kunnen en willen niet langer volstaan met leerlingen opleiden voor een leven in Nederland. We bieden internationaal georiënteerd onderwijs aan, waarbij we van onze leerlingen een actieve opstelling verlangen met open blik naar een wereld met onbegrensde mogelijkheden. We willen onze leerlingen zicht geven op hun toekomstige rol in de internationaal georiënteerde samenleving en op hun rol als wereldburger. Een wereldburger die zich verantwoordelijk voelt en verantwoordelijkheid neemt voor de eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van anderen en van de omgeving. Visie Om een volwaardig en succesvol wereldburger in de internationaal georiënteerde maatschappij te zijn, heeft elke leerling naast vakkennis en vakvaardigheden ook specifieke persoonlijke kwaliteiten nodig. Wat betreft het laatste denken we aan discipline, doorzettingsvermogen, creativiteit, het in staat zijn samen te werken met anderen en het flexibel kunnen inspelen op onverwachte situaties. Integratie van vakkennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen staat zowel in de vaklessen als tijdens themagerichte en vakoverstijgende opdrachten en projecten centraal. Bij de vormgeving van ons onderwijsaanbod laten we ons zo veel mogelijk leiden door de complexe werkelijkheid en de belevingswereld van de leerlingen. Elk kind is anders wat betreft talenten, interesses en het tempo van ontwikkeling. Het Jac. P.  Thijsse College houdt hiermee rekening, zowel op onderwijskundig gebied als bij de begeleiding van onze leerlingen. De school kent een duidelijke structuur waarin helder is wat moet en wat mag.

Onderwijs De leerling als wereldburger Onze missie toont dat we internationalisering hoog in het vaandel hebben staan. We willen de wereld ontsluiten voor onze leerlingen zodat ze hun verantwoordelijkheid als wereldburger kunnen nemen. Zo zijn we drie jaar geleden begonnen met de invoering van TTO (tweetalig onderwijs) voor zowel MAVO, HAVO als VWO. Om dat aanbod uit te breiden gaan we in de bovenbouw het International Baccalaureate


16

Jaarverslag 2013

invoeren. Ook is er de International Businessclass voor leerlingen met een E&Mprofiel. Er zijn uitwisselingen, projecten en reizen naar vele bestemmingen binnen en buiten Europa. Deze activiteiten maken deel uit van ons aanbod dat we ‘buitenschools leren’ noemen: er is altijd een heldere connectie met het curriculum op school. Het Europese Taalportfolio doet recht aan het procesmatige karakter waarop moderne vreemde talen worden geleerd. Leerproces in kaart Onze school wil maatwerk aan leerlingen bieden. Zo hebben we schoolbreed RTTI ingevoerd. Dit is een middel om scherp en transparant de vier te onderscheiden cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen. Het helpt om de leerlingen gericht feedback op hun leerproces te kunnen geven. Flexcellent Een van onze docenten doet een promotieonderzoek naar excellentie, genaamd Flexcellent. Onze school maakt daardoor deel uit van een groter onderzoek, waarin gekeken wordt naar hoe docenten bovengemiddeld presterende leerlingen kunnen uitdagen om het maximale uit zichzelf te halen. De kern hiervan is dat excellente leerlingen de vrijheid krijgen om een deel van hun programma zelf in te vullen. Slaagpercentages en examencijfers Onze examenresultaten voor MAVO en HAVO lagen in 2013 rond het landelijk gemiddelde en voor het VWO daar iets boven. We streven ernaar om structureel boven het landelijk gemiddelde te scoren. Diverse analyses en verbeterplannen staan in dit teken.

Leerlingen In 2012-2013 hebben we een tevredenheidsonderzoek gehouden onder onze leerlingen en hun ouders. Over het algemeen zijn zij tevreden over de school. We zijn er trots op dat we hoog scoren op ‘veiligheid’ en ‘sfeer in de school’ bij zowel MAVO als HAVO en VWO. Leerlingen geven intussen ook aan dat ze het gevoel hebben dat hun mening nog weinig meetelt en dat docenten meer rekening zouden kunnen houden met wat de leerling wel of niet kan. Over het eerste punt zijn we intern in overleg en het tweede punt hebben we aangepakt met de invoering van RTTI en het versterken van het didactisch handelen van de docenten.


17

Uit het onderzoek naar de tevredenheid van de ouders komt ook naar voren dat ze vinden dat we als school nog beter hulp kunnen bieden aan leerlingen met leer- of gedragsproblemen. Wij hebben dit het afgelopen jaar opgepakt. In het kader van Passend Onderwijs hebben we een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. We hebben een zorgcoĂśrdinator aangesteld en een trajectklas geformeerd. Tijdens vergaderingen van het kernteam wordt bepaald welke leerling welke zorg nodig heeft. De zorgcoĂśrdinator onderhoudt de contacten met externe partijen.

Medewerkers Het afgelopen jaar hebben we meegedaan aan een medewerkertevredenheidsonderzoek binnen SVOK. Het is goed om te constateren dat onze school op de meeste punten boven het landelijke gemiddelde scoort.

Kwaliteitsborging Kwaliteitsborging was een aandachtspunt en zal dat ook in het komende jaar zijn. Het kwaliteitsbewustzijn in onze organisatie is hoog, toch zitten sommige processen nog veel in de hoofden van de collega’s en zijn deze nog onvoldoende geborgd in de organisatie. Er zijn veel goede initiatieven genomen om dit te verbeteren en het heeft mijn specifieke aandacht en ambitie om te zorgen dat de kwaliteitscyclus (Plan, Do, Check, Act) een automatisme wordt op alle niveaus in onze organisatie.

We streven ernaar om structureel boven het landelijk gemiddelde te scoren


18

Jaarverslag 2013

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan en goed presteren


19

2 .3

Kennemer College

VMBO/PRO:

Waar we voor staan

De school die kansen biedt

Kansen bieden aan leerlingen op het VMBO/PRO is het mooiste wat wij binnen het onderwijs voor elkaar kunnen krijgen. Dagelijks gaan wij als team hard aan de slag om de leerlingen het beste uit zichzelf te laten halen. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan en goed presteren. Dat betekent hard werken en voortdurend zoeken naar mogelijkheden om de leerling zo goed mogelijk te bedienen. Daarom zijn er verschillende routes: symbiose, talentstromen, de vakcolleges, de MAVO+ en vanaf 2012 ook voor de betere TL-leerling een THBO-route, in samenwerking met het NOVA college en onze eigen HAVO.

Onderwijs In ons onderwijs is veel aandacht voor de leerlingen. Zij krijgen dan ook verschillende mogelijkheden om hun ambities te verwezenlijken. Gelet op de doorstroom naar het MBO en naar de arbeidsmarkt heeft de praktijkschool door middel van individuele leerroutes zeer goede resultaten behaald. De uitdaging om deze resultaten vast te houden zijn wel groter geworden door de binnenkort te hanteren aangescherpte taal- en rekeneisen. Bij beroepsgericht bieden de Vakcolleges ‘Techniek’ en ‘Mens & Dienst’ intensieve praktische opleidingen waar leerlingen opgeleid worden tot ambitieus vakman. Als we kijken naar de slaagpercentages van afgelopen jaar, dan valt op dat het slaagpercentage Beroepsgericht wat is gestegen en daar zijn we trots op. Talentstromen Bij de MAVO zijn de eerste leerlingen in de THBO-route al in de derde klas opgegaan voor een examenvak en alle elf zijn zij geslaagd met mooie cijfers. Dit creëert een dynamiek onder de leerlingen waarin een ambitieuze leercultuur mag bestaan! De talentstromen zorgen ervoor dat de leerlingen beter in staat zijn keuzes te maken voor hun vervolgopleiding; daarbij is de uitbreiding in de MAVO+ met ‘Horeca’ een groot succes. We merken wel op dat de resultaten van de MAVO licht zijn gedaald. Desalniettemin zijn onze examenresultaten gelijk aan of iets hoger dan het landelijk gemiddelde. We zijn daar tevreden over, zeker gezien de aanscherping van de exameneisen in het landelijk beleid.


20

Jaarverslag 2013

Gunstige doorstroom Door opleiding overstijgende kennis en ervaring te delen proberen we de programma’s van de verschillende opleidingen goed op elkaar af te stemmen en praktisch te combineren. We werken al jaren samen met bedrijven in onze regio in het belang van onze leerlingen. Met behulp van deze samenwerking proberen we er in de ongunstige economische situatie toch voor te zorgen dat al onze leerlingen een stageplek vinden. Hiervoor zijn we samen met deze bedrijven op zoek naar mooie initiatieven voor de doorstroom van onze leerlingen. In samenwerking met het NOVA College dragen we zorg voor een zo soepel mogelijke doorstroom naar het MBO. Betrokken bij voorlopers Door het bundelen van alle initiatieven in de school die gericht zijn op het centraal stellen van de leermogelijkheden en ambities van onze leerlingen, ontstaat er meer druk op de organisatie. Door aan te sluiten bij het initiatief van de VO-raad (Leerling 2020) zijn we betrokken bij de voorlopers in het land. Onder de titel ‘Doorontwikkeling Gepersonaliseerd leren’ zijn we de gaande ontwikkelingen aan het voortzetten in 2014.

Leerlingen Uit het leerlingtevredenheidsonderzoek van afgelopen jaar blijkt dat onze leerlingen over de gehele breedte tevreden zijn over onze school. Het is mooi om te zien dat onze praktijkschool op vrijwel alle indicatoren hoog scoort, iets waar we ontzettend trots op zijn.


21

Ook de oudertevredenheid is vorig jaar gemeten, deze is ook hoger dan het jaar ervoor. De ouders van VMBO-leerlingen scoren hoog op hun tevredenheid over ‘sfeer en veiligheid binnen de school’, iets wat wij bijzonder belangrijk vinden. Challenge Day Afgelopen jaar hebben de leerlingen van de MAVO een bijzondere belevenis gehad. Zij deden mee aan het tv-programma ‘Over de Streep’. De leerlingen hebben de school daar zelf voor opgegeven. In dat programma leren middelbare scholieren elkaar in één dag tijd pas echt goed kennen door mee te doen aan een Challenge Day; een sinds twintig jaar beproefde Amerikaanse methode om onverschilligheid en onbegrip tussen scholieren tegen te gaan en wederzijds respect te stimuleren. Deze inspirerende dag heeft absoluut een goede positieve impact gehad op zowel leerlingen als leraren.

Leeromgeving We hebben het afgelopen jaar gewerkt aan het meer eigentijds maken van onze gebouwen en faciliteiten. Naast regulier onderhoud hebben we aanpassingen verricht, zoals de inrichting van studie-eilanden bij de MAVO, het slim en multifunctioneel gebruiken van ruimten en het bevorderen van transparantie in de school met behulp van glazen wanden. Leerlingen en hun ouders ervaren de school mede daardoor als veilig.

Kwaliteitsborging MAVO en het Praktijkonderwijs hebben in 2013 beide een positief inspectierapport gekregen. De aandachtspunten die er natuurlijk altijd zijn, zijn opgenomen in de plannen voor 2014. Daarnaast lazen we ook een mooi compliment in het rapport. Zo oordeelde de inspectie onder meer dat ze zelden zien dat leerlingen in al hun aspecten zo serieus genomen worden. We blijven werken aan het versterken van onze kwaliteitsborging. Afgelopen jaar is er binnen

Medewerkers

het Kennemer College VMBO/PRO gewerkt met schoolplannen, jaarplannen, teamplannen

In 2013 hebben we als Kennemer College geparticipeerd in een SVOK-breed

en evaluaties. Ook participeerde de school

medewerkertevredenheidsonderzoek. Onze school scoort hierop boven het landelijke

in het SVOK-brede traject om Vensters voor

gemiddelde. We zijn daar vanzelfsprekend blij mee, maar zullen op dit punt scherp

Verantwoording te vullen.

blijven. Vandaar dat we in 2013 ook doorgegaan zijn met de ontwikkeling van het personeelsbeleid. Veel docenten hebben gebruik gemaakt van de lerarenbeurs en hebben op deze manier geïnvesteerd in hun deskundigheid. Daarnaast zijn er studiedagen en is er ontwikkeling van individuele medewerkers en teams door middel van begeleiding en coaching. Een mooi voorbeeld is de training op het gebied van ‘positive behaviour support’. Ook kijkend naar de toekomst zijn er zes docenten gestart met de master ‘Leren & Innoveren’.


22

Jaarverslag 2013

We vragen ons af: ‘komen de leerlingen op de voor hun juiste plek?’


23

2 .5

Kennemer College

HAVO/VWO:

Waar we voor staan

Vertrouwd, betrokken en uitdagend

Het eigen karakter en de visie van het Kennemer College HAVO/VWO hebben we samen met leerlingen, ouders en medewerkers samengevat in de kernwaarden ‘vertrouwd, betrokken en uitdagend’. Onze school probeert de leerlingen een zo breed mogelijk aanbod te geven.

Onderwijs Stimuleren van leerlingen In het schooljaar 2012-2013 stelden we excellentie nog meer centraal en dan met name op het gebied van het stimuleren van leerlingen die extra uitdagingen nodig hebben. Onder het mom ‘uitblinken mag en wordt beloond’ reiken we cum laude certificaten van de Socrates Society uit aan de 20% beste leerlingen per jaarlaag. Ook participeert onze school in het Flexcellentie-project van Jac. P. Thijsse-collega Ferry Haan. Het fraaie resultaat is dat goed presterende leerlingen ondanks dat ze minder reguliere lessen kregen, hetzelfde zijn blijven presteren. Slaagpercentages en examencijfers De eindexamenresultaten van het Kennemer College HAVO/VWO zitten boven het landelijk gemiddelde, zowel wat betreft slaagpercentages als gemiddelde examencijfers. We zijn hier vanzelfsprekend tevreden over en blijven intussen zoeken naar verdere verbetermogelijkheden. Daarom hebben we gekeken naar waar het verschil tussen Schoolexamen en Centraal Schriftelijk wat aan de hoge kant was. Dit verschil hebben we met de betreffende secties besproken en er zijn afspraken gemaakt om dit te verbeteren. Differentiatie In 2013 heeft het Kennemer College aandacht besteed aan differentiatie. Dit is de manier waarop wordt omgegaan met de verschillen tussen leerlingen in de klas. Op de HAVO heeft dit vorm gekregen in de HAVO-didactiek, waarin onze docenten zijn getraind door het toonaangevende onderwijsadviesbureau APS. Andere vormen van ‘differentiatie’ die in 2012-2013 zijn ingevoerd of gecontinueerd, zijn het Cambridge-certificaat in VWO-4, de introductie van Spaans in HAVO-4 en drama in HAVO-2. Toetsingskwaliteit We hebben met ondersteuning van APS gewerkt aan de kwaliteit van de toetsing. In-, door- en uitstroomgegevens waren de aanleiding om hier aandacht aan te besteden. We vragen ons af: ‘komen de leerlingen op de voor hun juiste plek?’ Met APS is een


24

Jaarverslag 2013

analyse gemaakt van de toetsen om te achterhalen of het tot voldoende heldere resultaten leidt op basis waarvan we beter de kwaliteiten van een leerling kunnen beoordelen. Er is een verbetertraject ingezet op basis van het OBIT-principe (Onthouden, Begrijpen, Integreren, Toepassen) en doorgevoerd op de toetsen. Er wordt nu ook gekeken naar het gebruik van OBIT in de lessen.

Leerlingen In 2013 hebben we een tevredenheidsonderzoek gedaan onder onze leerlingen en hun ouders. Zowel de leerlingtevredenheid als de oudertevredenheid is vergeleken met vorig jaar gestegen. We scoren met deze cijfers boven het landelijke gemiddelde. Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen zich veilig voelen in onze school, de sfeer als aangenaam ervaren en tevreden zijn over de docenten. Ook de ouders zijn het hiermee eens. Communicatie tussen de school en de ouders vormt een aandachtspunt, evenals differentiatie, in het bijzonder in de hulp voor leerlingen met gedragsproblemen. Deze punten hebben onze aandacht en we werken aan de verbetering hiervan. Alumni Afgelopen jaar hebben we als pilot een onderzoek onder onze alumni uitgevoerd. We zijn trots dat onze oud-leerlingen op bijna alle punten tevreden zijn over ons. Het enige punt van aandacht vormde informatie over beroepsbeelden. Dit punt hebben we inmiddels met de decanen opgepakt. Onze school trekt veel nieuwe leerlingen aan. We hebben dit jaar onze instroom gemaximaliseerd op iets meer dan 300 brugklassers, een hoger aantal kan onze huisvesting niet aan. Buitenschoolse activiteiten Naast de goede schoolresultaten denken we dat onze buitenschoolse activiteiten op het gebied van kunst, sport en samenleving zeker bijdragen aan de tevredenheid. We willen in dat licht toch niet onvermeld laten dat onze leerlingen in 2013 Nederlands kampioen zaalvoetbal werden en andere leerlingen goed gescoord hebben tijdens debatwedstrijden.

Medewerkers In 2013 hebben we samen met de andere SVOK-scholen een medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De resultaten uit het onderzoek waren over het algemeen positief en we scoorden boven het landelijk gemiddelde.


25

Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van onze mensen zijn we bezig met een gesprekscyclus, met gebruikmaking van de competentiemonitor. Dit biedt voor elke medewerker een basis om een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen, waar we vanaf 2014 mee gaan werken.

Leeromgeving We hebben in het afgelopen jaar de lokalen voorzien van meer ICT en smartboards. Daarnaast is het kunstlokaal verbouwd. De meest belangrijke ontwikkeling voor onze school in 2013 is echter dat onze bouwvergunning voor de uitbouw op het huidige schoolplein door de gemeente is goedgekeurd. We kunnen daardoor de noodlokalen verwijderen en ons schoolgebouw wat betreft capaciteit en kwaliteit gereed maken voor de komende jaren.

Kwaliteitsborging Als Kennemer College nemen we kwaliteitszorg en kwaliteitsborging serieus. Het helpt ons om inzicht te krijgen in waar we als school staan en welke acties we moeten nemen om continu te kunnen blijven presteren en verbeteren. Alle medewerkers en managers hebben een rol in deze kwaliteitsborging. Daarnaast is er een speciale kwaliteitscoรถrdinator die activiteiten, zoals de PDCA-cyclus, rondom kwaliteitsborging initieert en bewaakt.


26

Jaarverslag 2013

3

SVOK: Sturen, ondersteunen en verbinden 3.1 Personeelsbeleid Het meeste uit personeel en onderwijs halen Maatschappelijke ontwikkelingen De wereld verandert voortdurend en een goede werkgever anticipeert tijdig en adequaat op die veranderingen. SVOK ambieert een dergelijke werkgever te zijn. Een organisatie die er naar streeft om alle SVOK-collega’s een professionele, prettige en uitdagende werkomgeving te bieden om daardoor uiteindelijk ook goed onderwijs te geven. Elementen waar SVOK sterk op let zijn bijvoorbeeld een goede spreiding in leeftijd binnen het personeel en tegelijk het langer inzetbaar houden van ouderen

De medewerkers van SVOK doen hun werk in intensieve wisselwerking met de maatschappelijke omgeving

vanwege uitgestelde pensionering.

Eenduidig werkgeverschap Binnen het bestuursbureau van SVOK functioneert een Staffunctionaris Personele Zaken. Deze staffunctionaris zet zich in om betrokkenen bij de scholen actief te laten samenwerken en kennis te laten delen waar het gaat om de personeelsorganisatie. Om nog effectiever te worden als werkgever van 765 medewerkers, heeft SVOK eenduidig personeelsbeleid tot een van de speerpunten van de komende jaren gemaakt. Om dit te realiseren is het zaak om ook eenduidige en complete informatiesystemen te hebben. Hierdoor wordt in een keer ‘over de scholen heen’ inzichtelijk ‘hoe het met het personeel gaat’. Dit gebeurt aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve parameters zoals prestaties, verzuim, verlof, maar ook leeftijd en professionele ervaring. In 2013 is het doel geweest om de sterktes en zwaktes van de tot nu toe gebruikte systemen in kaart te brengen met als doel uiteindelijk het beoogde, complete informatiesysteem in 2014 te realiseren. Binnen dit grotere traject is het deeltraject rondom gelijke personeels- en salarisadministratiesystemen afgerond.

Klachtenregeling In het kader van de klachtenregeling is de externe vertrouwenspersoon in 2013 bij twee kwesties betrokken geweest. Hierover heeft de externe vertrouwenspersoon verslag gedaan aan het College van Bestuur.


27

Verantwoordelijkheid voor huidige en ex-collega’s In de sociale zekerheid is een voortgaande verschuiving van verantwoordelijkheden van de overheid naar werkgevers zichtbaar. SVOK is niet alleen verantwoordelijk voor personeel dat in dienst is maar ook voor ex-werknemers, uitstromend in de ziektewet en de WW. We zijn verantwoordelijk voor de herplaatsing en bemiddeling van ex-werknemers naar arbeid. Deze herplaatsing en begeleiding betekent voor SVOK ook meer werkdruk op dit vlak. In 2013 begeleidden we zeventien werknemers die uitstroomden in de WW en een werknemer in

Kerngegevens personeel 2013

de Ziektewet.

• Personeelsomvang: 624 fte

Integriteitscode

• Deeltijdfactor: 0,8 • Instroompercentage: 8,36%

De medewerkers van SVOK doen hun

• Uitstroompercentage: 9,8%

werk in intensieve wisselwerking met de

• Verzuimpercentage: 3,3%

maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat onze klanten en onze stakeholders vertrouwen kunnen hebben in SVOK als organisatie en in de mensen die met elkaar het gezicht van SVOK bepalen. Dat is de reden dat we een aantal zaken hebben vastgelegd in een integriteitscode.

Vergeleken met het landelijke gemiddelde is het verzuimpercentage bij SVOK lager en zijn de WIA-instroom en de verzuimfrequentie hoger. Zodoende is tegengaan van verzuim een speerpunt in 2014.


28

Jaarverslag 2013

3.2 Kwaliteitsbeleid De weg van aanhoudende verbetering De scholen van SVOK streven ernaar alle leerlingen te ondersteunen het beste uit zichzelf te halen. Om dat te kunnen moeten we ook als organisatie, als school en als medewerker continu streven om het beste uit onszelf te halen. Kwaliteitszorg speelt voor ons een centrale rol om onze activiteiten te plannen, uit te voeren, te controleren en voortdurend te verbeteren. Naast deze sturende rol van het kwaliteitsbeleid, helpt het ons om ons zowel verticaal als horizontaal te verantwoorden over onze resultaten en de wijze waarop we deze met behulp van publieke middelen hebben kunnen realiseren.

Kwaliteitsonderzoeken In 2013 hebben we als SVOK de cyclus van kwaliteitsonderzoeken echt rondgemaakt. In het afgelopen jaar zijn – net als in 2012 – tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder onze leerlingen en onder hun ouders. Daarnaast is in 2013 voor het eerst een breed tevredenheidsonderzoek onder alle medewerkers van SVOK uitgevoerd. Tenslotte zijn op het Jac. P. Thijsse College en het Kennemer College HAVO/VWO pilots uitgevoerd met een onderzoek onder alumni.

Benchmark In 2013 zijn de gegevens van de SVOK-scholen uit Vensters voor Verantwoording in een benchmark met elkaar en met de landelijke


29

scores vergeleken, aan de rectoren aangeboden en met hen doorgesproken. Doelstelling was om de rectoren op deze manier meer inzicht te geven in de scores van hun eigen school en het bevorderen van de samenwerking binnen SVOK. De benchmark was voor de rectoren behulpzaam om de informatie herkenbaar en binnen hun organisatie te communiceren en bij de juiste verantwoordelijken neer te leggen.

Aandacht voor de C en de A Naast de planning (Plan) en uitvoering (Do) van de kwaliteitsactiviteiten is in 2013 aandacht besteed om de resultaten van de onderzoeken en de benchmark zo breed mogelijk in de organisatie te delen. Met betrokken teams en medewerkers zijn de examenresultaten en de resultaten uit de tevredenheidsonderzoeken geanalyseerd en is gezamenlijk afgesproken of, en zo ja welke, verbeteracties worden ondernomen. Met dank aan de inzet van de rectoren en de kwaliteitscoördinatoren op de scholen gebeurt dit meer en meer op een structurele en systematische wijze. Op het Kennemer College VMBO/PRO, het Kennemer College HAVO/VWO en het Bonhoeffercollege hebben we in 2013 pilots uitgevoerd met het voeren van zelfevaluaties. Met behulp van een zelfevaluatietool, hebben we op teamniveau uit alle relevante bronnen de kwaliteitsinformatie verzameld en geordend naar de criteria uit het beoordelingskader van de inspectie van het onderwijs. Vervolgens hebben we een kwaliteitsgesprek gehouden met een representatieve selectie van de teamleden. We hebben met hen de tijd genomen om alle indicatoren te analyseren, te beoordelen en te bepalen of er verbeteracties nodig zijn. Naast de inhoudelijke opbrengst, was de doelstelling om het kwaliteitsbewustzijn zo breed mogelijk in de organisatie te stimuleren. Uit de evaluatie van de pilots blijkt dat we hierin zijn geslaagd. Bovendien gaven de deelnemers aan dat ze de gesprekken als positief en plezierig hadden ervaren.

Kennisdeling In 2013 intensiveerden we de kennisdeling op het gebied van kwaliteitszorg tussen de SVOK-scholen. Op elke school is een kwaliteitscoördinator aangesteld. In 2013 organiseerden we met regelmaat bijeenkomsten tussen hen om kennis en ervaringen uit te wisselen. We continueren dit in 2014 en onderzoeken of het mogelijk is om deze kennisdeling – onder de vlag van de SVOK-academie – ook online te laten plaatsvinden.

De scholen van SVOK streven ernaar alle leerlingen te ondersteunen het beste uit zichzelf te halen


30

Jaarverslag 2013

3.3 Facilitair Van schilderwerk tot mos-zedemdak Onderwijs is vanzelfsprekend de primaire taak van de SVOK-scholen. Om goed onderwijs te kunnen bieden is er echter niet alleen behoefte aan goede docenten en goed onderwijsmateriaal. Ook goede faciliteiten zijn cruciaal. Een goed geïsoleerd klaslokaal in een koude winter houdt immers leerlingen meer bij de les dan bij een flinke koude tocht. Om ervoor te zorgen dat de facilitaire zaken op en tussen de SVOKscholen goed georganiseerd zijn, is er een staffunctionaris bij het bestuursbureau actief. Er wordt binnen die functie gekeken naar schoolspecifieke en overkoepelende initiatieven die bij kunnen dragen aan goede voorzieningen, groot onderhoud, verbouwingen en grootschalige inkoop.

Opvallende activiteiten en resultaten in 2013 Het schoolgebouw op de Büllerlaan in Beverwijk bood al enkele jaren met een aantal noodlokalen meer leerlingen onderwijs dan het kon herbergen. Daarom was SVOK al langer in overleg om het schoolgebouw uit te breiden. In augustus 2013 zegde gemeente Beverwijk de financiering en bouwvergunning toe om een uitbreiding van 913m² in 2014 te realiseren. De wensen voor het schoolgebouw zijn opgesteld door een klankbordgroep van directie en docenten en werd uitgewerkt door het architectenbureau. De uitbreiding wordt gebouwd op de plek van de noodlokalen en wordt met een brede, overdekte gang verbonden met het bestaande pand. Het zal ruimte bieden aan 10 klaslokalen die eenvoudig te vergroten zijn met schuifwanden. Hiernaast komt ook een studieruimte die vanuit meerdere klaslokalen toegankelijk is. Duurzaamheid staat ook hier centraal met onder andere de natuurlijke, sterk isolerende en ademende mos-zedemdaken en bijzonder energiezuinige LEDverlichting. De planning is dat de bouw voor het schooljaar 2014/2015 is afgerond.

Groene scholen Op het Jac. P. Thijsse College, het Bonhoeffercollege en Kennemer College HAVO/ VWO is er gestart met het jaarlijks maken van profielwerkstukken rondom duurzaamheid. Het doel is om zowel leerling als leraar (meer) bewust te maken van materiaal- en grondstoffenverbruik om daardoor beter om te gaan met het milieu. Centraal staat het berekenen van de CO2-footprint van de verschillende scholen.


31

Zo speelt bijvoorbeeld het papier- en energieverbruik, busreizen en afvalverwerking een rol. Leerlingen presenteren de CO2-uitstoot en presenteren vervolgens hun adviezen voor maatregelen en vermindering aan de directie van de scholen. Naast de profielwerkstukken wordt er actief gekeken waar gepaste, betaalbare oplossingen gevonden kunnen worden om energie te besparen. Zo is er bij het Kennemer College MAVO tijdens een gepland, grootschalig project om plafonds en verlichting te vernieuwen, meteen gekozen voor LED-verlichting en aan-/ afwezigheidssensoren. Hierdoor kan er tot 30% bespaard worden. Ook bij het geplande schilderen van het Jac. P. Thijsse College is er op gepaste plekken zoals de aula’s en gangen LED-verlichting aangeschaft.

Veiligheid Veiligheid in en om de school (VIOS) is een in 2013 gestart project met de gemeenten Beverwijk, Heemskerk , Castricum en Uitgeest, in samenwerking met directievertegenwoordigers van de VO scholen, Politie en Halt. Met de stuurgroep VIOS en veiligheidscoördinatoren wordt er actief gewerkt aan het verbeteren van de omstandigheden waar nodig. Dit wordt tevens vastgelegd in een meerjarenplan. Zo is een van de speerpunten in de gemeenten het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren de komende jaren terug te dringen. De SVOK-scholen spelen hier onder andere op in door in de lessen en ook aan ouders meer voorlichting te bieden. Daarnaast is er nauw contact met wijkagenten En veiligheidscoördinatoren van de scholen om gezamenlijk (pro)actief op te treden in en om de school.

Inkoop Door beter afgestemd en centraal in te kopen kan SVOK de kosten terugdringen waar gepast. Zo zijn er verscheidene overkoepelende nieuwe contracten afgesloten in 2013, waaronder een vijfjarig energiecontract, bedongen via de landelijke VO-organisatie. Maar ook - na Europese aanbestedingstrajecten - een nieuw schoolboekencontract en keuze voor een nieuwe schoonmaakbedrijf.


32

Jaarverslag 2013

3.4 ICT Digitaal onderwijs in de fysieke wereld In het dagelijks onderwijs van nu is de digitale werk- en leeromgeving niet weg te denken. Het ondersteunt in de klaslokalen, het is een onmetelijke informatiebron en het helpt bij toetsing, inleveren van opdrachten en allerhande administratieve zaken. Om deze technologie zo goed mogelijk in te zetten, heeft iedere SVOK-school ICT-personeel. Zij helpen van smartboard tot tablet, van firewalls tot nieuwe besturingssystemen en stabiele netwerken. Om per school en ook tussen de scholen ervoor te zorgen dat de ICT-kennis en -ondersteuning optimaal is, is er vanuit het bestuursbureau een staffunctionaris verantwoordelijk voor de langetermijnplanning en stimulatie van actieve kennisuitwisseling. Dit betreft slimme, gezamenlijke aanschaf van apparatuur om op die manier kostenefficiĂŤnter in te kunnen kopen. Maar ook het uitwisselen van ervaringen en volgen van cursussen - zoals ITIL - om hardware en software zo goed mogelijk te benutten of werkprocessen te verbeteren. Hierdoor slagen complexe ICT-projecten sneller, wordt het kennisniveau verhoogd en ontstaat er meer ruimte om tijd te besteden aan de innovatie in het onderwijs. Met als resultaat: meer tijd voor goed onderwijs.

meer tijd voor goed onderwijs


33

ICT-activiteiten en resultaten in 2013 Administratieve taakverlichting • Realisatie Overstap Service Onderwijs (OSO). Hierdoor kunnen dossiers van primair onderwijs eenvoudiger worden ‘doorgesluisd’ worden naar VO. Dit levert een sterke tijdswinst op.

Eenvoudiger kennisuitwisseling • Er is een nieuwe digitale werkomgeving ontwikkeld voor het stafbureau, die als basis zal dienen en gekoppeld wordt aan in 2014 te ontwikkelen werkomgevingen voor de SVOK-scholen, zodat informatie beter gedeeld kan worden met en tussen de scholen. De hernieuwde SVOK-website is hier ook aan gekoppeld. • Actievere kennisuitwisseling tussen ICT-afdelingen.

Inkoop • Audiovisuele apparatuur zoals smartboards wordt voor de gezamenlijke scholen bij één leverancier ingekocht, waardoor prijsvoordeel behaald wordt.

Inventarisatie • Relevante ICT-studies - om het personeel ‘up-to-date’ te houden – zijn in kaart gebracht. • Complete ICT-inventarisatie van alle scholen zodat helderder is wat al dan niet verbeterd kan worden.

Ontwikkeling • Start ontwikkeling storingsregistratie systeem zodat meer inzicht ontstaat in oorzaak en oplossingen sneller geboden kunnen worden.


34

Jaarverslag 2013

4

Begrotingsbalans en verantwoording Meerjarenbegroting Een van de doelen in 2013 was de realisatie van een meerjarenbegroting die scholenoverstijgend is. Het oogmerk is om hierdoor de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten en zo ver mogelijk vooruit te kunnen kijken. Hierdoor kunnen we tijdig anticiperen op veranderende omstandigheden. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2014-2018 zijn zodoende naast structurele ook de incidentele inkomsten en uitgaven in kaart gebracht. De vanaf 2016 voorziene inkomstendaling als gevolg van de verwachte leerlingendaling na 2016 is hierbij ook in ogenschouw genomen.

Investeren In bedrijfsvoeringsprocessen Naast de meerjarenbegroting was ook de centralisatie van de financiële administratie een belangrijk onderdeel van de activiteiten in 2013. Door van een financiële administratie per school over te gaan naar één centrale financiële administratie vanuit SVOK is er tijdiger meer inzicht in de financiën. Zodoende kan effectiever en tijdig geëvalueerd en, indien nodig, bijgestuurd worden. De afronding van dit onderdeel van het centralisatietraject vond begin 2014 plaats, alsmede de vervolgstap om allerhande facturering te digitaliseren waardoor de financiële administratie nog beter en sneller kan verlopen. SVOK zet deze stappen om meer inzicht in en grip op zaken te kunnen hebben. In huisvesting In 2013 gaf de gemeente Beverwijk hun akkoord en heeft het een volledige subsidie verstrekt om het Kennemer College met 913m² uit te breiden. Na dit akkoord is in samenwerking met een klankbordgroep gekozen voor een ontwerp dat in 2014 gerealiseerd wordt. Gekeken naar de verwachte leerlingenaantallen betekent dit dat het Kennemer College klaar is voor de toekomst. Ook de overige SVOK-schoolgebouwen zijn qua omvang klaar voor de toekomst en worden optimaal gebruikt. Daar zijn geen verbouwingen gepland, maar intussen is onderhoud vanzelfsprekend nodig om de leeren werkomgeving prettig te houden. In 2013 werden zodoende enkele opknapbeurten uitgevoerd. Deze geplande opknapbeurten grijpen we ook aan om te controleren of op andere terreinen verbeteringen mogelijk en noodzakelijk zijn. Zo werd er bij de uitgebreide schilderbeurt op het Jac. P. Thijsse College tevens gekozen voor de vervanging van de verouderde verlichting met zeer energiezuinige LED-verlichting. Op die manier slaan we twee vliegen in een klap.


35

In inventaris en apparatuur Uitgangspunt voor meerjarenfinanciering is dat de jaarlijkse vervangingsinvesteringen van inventaris en apparatuur plaatsvinden in een omvang die maximaal gelijk is aan het bedrag dat in het betreffende jaar als afschrijvingen in de begroting is verwerkt. Met deze benadering wordt er voor de investeringen geen aanslag gedaan op de liquiditeit. In incidentele situaties met grote investeringen, zoals bijvoorbeeld bij de inrichting van nieuwbouw, dienen voorstellen hiervoor expliciet toegelicht te worden en is expliciete toestemming van het College van Bestuur nodig. In 2013 zijn de investeringen 750.000 euro lager geweest dan de afschrijvingen. Dit komt voornamelijk door minder ICT-investeringen.

Risico’s in de toekomst In 2013 is de nieuwe onderwijscao onderwerp van intensieve gesprekken geweest. De onderhandelingen hierover zijn in een afrondend stadium1. Een aantal punten binnen de cao kunnen – afhankelijk van de uitkomst – een sterke invloed op de (meerjaren) begroting hebben. Zodoende benoemt SVOK de cao als risico. Aanleiding is het feit dat het ministerie van OCW heeft aangegeven bepaalde gelden en subsidies pas te verstrekken als er een nieuwe cao komt waarbij de secundaire arbeidsvoorwaarden worden gemoderniseerd, waaronder de BAPO. Afhankelijk van de uitkomst van de cao is er meer duidelijkheid over de potentiële kosten en druk op de begroting. Ook de verschuiving van de verantwoordelijkheid van begeleiding bij WW en ziektewet van overheid naar werkgever kan extra druk op de begroting meebrengen en zodoende als risico gezien worden. Een ander risico dat SVOK signaleert, is de verwachte afname in leerlingenaantal in Noord-Holland na 2016. Dit is een risico waarmee al rekening wordt gehouden in de meerjarenbegroting. Tenslotte houdt SVOK ook rekening met teruglopende inkomsten vanuit het Rijk en oplopende kosten voor de organisatie zelf. Zodoende blijven we terughoudend in het aangaan van structurele verplichtingen. Mede door een goede vermogenspositie verwacht SVOK de risico’s te kunnen beheersen en kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden. 1

In april 2014 is een onderhandelaarsakkoord afgesloten tussen de VO-raad en de vakbonden, hierin is de

Baporegeling beëindigd en is een levensfase bewuste regeling voor in de plaats gekomen. Het akkoord moet nog door de achterban van beide partijen worden goedgekeurd. De eerste financiële inschatting is dat de personeelslasten structureel minder hard zullen oplopen dan met de huidige cao.


36

Jaarverslag 2013

Financieel resultaat 2013 Het totale stichtingsresultaat toont een overschot van € 2.935.000. Over 2013 was een overschot begroot van € 364.000. Belangrijkste oorzaak voor de positieve afwijking is het bedrag van € 2.150.000 dat als resultaat van het zogenoemde Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) - bedoeld om afspraken tussen de sector en de overheid in de komende jaren te bekostigen - al in december 2013 is overgemaakt. Het grootste deel van dit bedrag is incidenteel en slechts een klein deel kan voor de komende jaren opgenomen worden in de structurele baten. Dit is voor SVOK een bevestiging dat de meerjarenbegroting op basis van structurele gelden zeer belangrijk is. Bij het opstellen van de formatiebegroting voor het schooljaar 2013-2014 was inzichtelijk dat het ministerie de komende jaren bezuinigingen gaat doorvoeren; het Nationaal Onderwijsakkoord was toen nog niet bekend. Ondanks groei van het leerlingenaantal is de ingezette formatie op gelijk peil gebleven. Liquiditeit *1: 1,99 (2012:1,44), voldoende om aan de verplichtingen en investeringsbehoeften te kunnen voldoen Solvabiliteit *2: 0,62 (2012:0,58), ruim voldoende. Financiering via langlopend vreemd vermogen is niet aan de orde. Kapitalisatiefactor *3: 40,2% (2012:36,9%), per onderdeel beoordeeld als dat er geen onderbenutting van het aanwezige kapitaal is. Treasury verslag: De treasury activiteiten vinden plaats in overeenstemming met de Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 16 september 2009, nr. FEZ/CC/150185. Per 29 december 2011 heeft SVOK schatkistbankieren geïntroduceerd. Hierbij wordt het saldo van onze bestaande Rabobankrekeningen dagelijks afgeroomd ten gunste van het ministerie. Het betreft alleen de publieke gelden. Naar huidig inzicht is het schatkistbankieren de meest veilige plaats voor onze liquiditeiten. Daar waar de liquiditeit dit toestaat worden private beschikbare gelden op deposito of spaarrekening gezet. Het bestuur heeft de langetermijnbeleggingen ondergebracht bij Schretlen & Co N.V. te Amsterdam, dit is een 100% Rabobankdochter.

: De verhouding van de vlottende activa ten opzichte van de kortlopende schulden,

*1

de liquiditeit (current ratio) van de stichting. : Het aandeel van het eigen vermogen in de totaal passiva (financiering van de activa)

*2

: Kapitalisatiefactor zoals beschreven in het rapport van de Commissie Vermogensbeheer

*3


37

Overzicht Financiële vast activa nominale waarde

aankoop waarde

koerswaarde

balanswaarde

12/31/2012

12/31/2013

4,375% Rabobank MTN 2006-2021

250.000

248.455

280.050

249.182

4,375% Rodamco Europe MTN 2004-14

100.000

95.770

102.820

99.487

100.000

100.360

0

0

4,808% Banque Federative CM 2004 perp. *)

200.000

167.000

0

0

4,100% CNCEP 2003-15

200.000

195.258

206.820

199.108

4,375% Fortis 2007-17

150.000

149.910

162.585

149.972

100.000

84.200

0

0

200.000

196.960

218.000

198.872

4,250% Hypo Alpe Adria 2006-16

100.000

98.200

98.415

100.442

3,750% Nederland 2004-14

150.000

150.100

152.775

150.009

300.000

301.500

313.830

300.607

150.000

152.145

157.185

150.688

2.000.000

1.939.858

1.692.480

1.598.367

nominale waarde

aankoop waarde

koerswaarde

balanswaarde

12/31/2012

12/31/2013

Obligaties

4,250% HSH Nordbank 2003-13

5,750% Main Cap.Fund.Heslan 2006 perp.

a

*)

4,25% Rabobank MTN 2007-2017

4,25% Rabobank var.cpn.obl. 2009-2016 3,250% RBS MTN covered 2005-2015

Overige fondsen met hoofdsomgarantie Calyon World Bask

a

100.000

100.000

0

0

DB S&P 100 Cap gar

a

50.000

50.000

0

0

150.000

150.000

0

0

2.150.000

2.089.858

1.692.480

1.598.367

Totaal financiële vaste activa

Van de vorderingen die in de financiële vaste activa zijn gewaardeerd heeft € 250.000 een resterende looptijd korter dan een jaar (a), het overige belang is langer dan een jaar. De positie bestaat geheel uit obligaties (*). De perpetuele posities zijn ultimo 2013 verkocht. Het positieve verkoopresultaat op deze verkopen bedraagt € 75.940. De beurswaarde van de obligaties bedraagt ultimo 2013 € 1.692.480.


38

Jaarverslag 2013

4 .1 In deze paragraaf worden de financiële

Continuïteitsparagraaf A. Gegevensset

verwachtingen voor de komende drie (verslag)-jaren vastgelegd. Dit vastleggen gebeurt in de vorm van

A1.

een toelichting op de voorziene ontwikkelingen in de balans en de

Personele bezetting in FTE:

2013

2014

2015

2016

T

T+1

T+2

T+3

622

625

625

625

staat van baten en lasten. Daarnaast

Bestuurder

1

1

1

1

beschrijft het bevoegd gezag voor

Management/Directie

44

44

44

44

Onderwijzend Personeel

444

444

444

444

Overige medewerkers

133

136

136

136

7.476

7.498

7.503

7.492

de komende drie verslagjaren de verwachte ontwikkelingen in leerlingenaantallen, personele bezetting en huisvestingslasten.

Leerlingen aantallen

Binnen het management/directie zijn ook de teamleiders verantwoord. Binnen de overige medewerkers kan het onderscheid gemaakt worden tussen ‘direct aan het onderwijs gekoppelde functies’ en medewerkers die niet direct aan het onderwijs gekoppeld zijn, bijvoorbeeld administratie. De verwachting is dat de verhoudingen gelijk blijven en ook in het aantal fte. Echter bij de invulling van de functies kunnen wijzigingen plaatsvinden als gevolg van veranderingen binnen de organisatie. In 2014 zal de formatie uitgebreid worden teneinde invulling te geven worden aan de versterking van de bestuurskracht en het optimaliseren van de personele risicobeheersing binnen SVOK. Het leerlingenaantal blijft komende jaren op een gelijk niveau, echter na 2016 wordt een daling verwacht. Uiteraard zijn de ontwikkelingen sterk afhankelijk van externe invloeden, zoals de bekostiging van het ministerie en cao-onderhandelingen.


39

2013

2014

2015

2016

T

T+1

T+2

T+3

13.040

12.790

12.107

11.322

Materieel

11.442

11.442

11.109

10.724

Financieel

1.598

1.348

998

598

Vlottende Activa

15.551

15.438

16.475

16.538

Eigen Vermogen

17.698

17.260

17.947

17.610

Algemene Reserve

12.027

11.952

11.952

11.952

Bestemmingsreserve publiek

3.126

2.763

3.450

3.113

Bestemmingsreserve privaat

2.018

2.018

2.018

2.018

527

527

527

527

3.095

3.080

3.080

3.080

7.798

7.888

7.555

7.170

28.591

28.228

28.582

27.860

58.512

55.986

57.876

57.714

55.292

54.211

56.287

56.125

200

122

122

122

3.020

1.653

1.467

1.467

55.772

56.469

57.309

58.171

Personeelslasten

44.050

46.223

47.072

47.882

Afschrijvingen

1.683

1.822

1.813

1.865

Huisvestingslasten

3.284

2.943

2.943

2.943

Overige Lasten

6.755

5.481

5.481

5.481

2.740

-483

567

-457

195

120

120

120

2.935

-363

687

-337

A 2. MEERJARENBEGROTING

Balans Vaste Activa Immaterieel

Bestemmingsfonds privaat Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

Balanstotaal

Staat/Raming van Baten en Lasten (*â‚Ź 1.000) Baten Rijksbijdrage Overige overheidsbijdragen Overige baten Lasten

Saldo Baten en lasten Saldo financiĂŤle bedrijfsvoering Totaal resultaat


40

Jaarverslag 2013

Toelichting continu誰teitsparagraaf Balans De boekwaarde van de vaste activa zal afnemen omdat we niet verwachten dat SVOK in de gebouwen zal investeren, omdat de gemeenten de huisvesting verzorgt en met de uitbreiding van het Kennemer College B端llerlaan de SVOK-huisvesting op orde is. De positie financi谷le vaste activa zal afnemen, omdat SVOK geen beleggingen meer aankoopt en lopende obligaties worden afgelost. Het eigen vermogen zal toe-afnemen afhankelijk van het resultaat. De voorziening jubileum is gerelateerd aan het aantal fte en zal gelijk blijven. De onderhoudsvoorziening wordt in 2014 geactualiseerd. Exploitatie De rijksbijdrage is in 2013 fors be誰nvloed door de NOA-gelden. Komende jaren is zichtbaar dat structurele bezuinigingen gehandhaafd blijven en enkele incidentele subsidies gaan wegvallen, zoals maatschappelijke stage. Daarentegen zijn ook weer incidentele subsidies aangekondigd. Voor SVOK is het van belang om in structurele en incidentele middelen goed inzicht te hebben en de SVOK-huishouding daarop aan te passen. De personeelslasten nemen de komende jaren fors toe als gevolg van de realisatie van de functiemix. Zichtbaar is dat de leeftijd van de medewerkers die met pensioen gaan fors toeneemt. Huidige inschatting is dat pas vanaf 2016 weer een normaal verloop is van pensioen-uitstroom. Een groot deel van de medewerkers die voor hun pensioen staan, maakt gebruik van de BAPO-regeling. Deze regeling brengt hoge kosten met zich mee. De regeling is onderwerp van gesprek in de huidige cao-onderhandelingen. Afschrijving stijgen als gevolg van voorziene ICT-investeringen die nodig zijn om de digitalisering in zowel het onderwijsproces als de bedrijfsvoering te ondersteunen.


41

Kengetallen De huidige kengetallen (liquiditeit, solvabiliteit en kapitalisatiefactor) zijn ruim boven de ondergrenzen die in het onderwijs gesteld worden. In 2013 zijn deze fors beïnvloed door de NOA-gelden die in december 2013 zijn uitgekeerd. De kasstroom uit operationele activiteiten zijn fors toegenomen door de gelden vanuit het Nationaal Onderwijsakkoord van ₏ 2.150.000 die in december 2013 zijn overgemaakt. Daarentegen heeft het samenwerkingsverband de middelen met betrekking tot de tweede helft van 2013 begin 2014 overgemaakt, waardoor de vorderingen ultimo 2013 hoger waren dan het voorgaand jaar. De investeringen in inventaris en ict is lager dan vorig jaar, waardoor de kasstroom uit investeringsactiviteiten laag is. Het College van Bestuur legt verantwoording af over de aanwezigheid en werking van het systeem van risicobeheersing en controle. Daarbij benoemt het de voornaamste risico’s en onzekerheden en de (beheersings-)maatregelen die men daarvoor heeft getroffen of gaat nemen.

Voor SVOK is het van belang om in structurele en incidentele middelen goed inzicht te hebben en de SVOK-huishouding daarop aan te passen


42

Jaarverslag 2013

B. OVERIGE RAPPORTAGES B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem. SVOK is georganiseerd met een bestuursbureau met één bestuurder en een stafbureau. Onder het bestuursbureau zijn vier scholen gesitueerd met aan het hoofd een rector. De bestuurder met de rectoren vormen het Centraal Management Team (CMT). Het CMT overlegt tweewekelijks over de ontwikkelingen en situatie van de organisatie. Financieel werkt SVOK met meerjarenbegrotingen, prognoses en het Jaarverslag. De financiële inzichten worden door de rectoren aangeboden aan de bestuurder. Vanuit de bestuurder worden de financiële overzichten aangeboden ter goedkeuring aan de financiële commissie van de Raad van Toezicht, waarna in de Raad van Toezicht de overzichten worden goedgekeurd. De overzichten worden ook bij de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad aangeboden. De bestuurder stelt na dit doorgelopen proces de financiële overzichten vast. In 2013 zijn ook de formatiebegrotingen per school in meerjarenperspectief opgezet, alsmede de SVOKbegroting over 2014-2018. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de ontwikkelingen die worden verwacht (nader toegelicht in de volgende paragraaf). Om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren zijn in 2013 de voorbereidingen getroffen om in 2014 over te gaan naar één SVOK-brede financiële administratie in plaats van een financiële administratie per school, alsmede de invoering van het digitaliseren van de inkoopfacturen, digitaal inlezen van bankmutaties en de mogelijkheid voor ouders om de vrijwillige ouderbijdrage via iDEAL te betalen, mede door de SEPA-ontwikkelingen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om tijdiger inzicht te krijgen in de financiële situatie en gaat SVOK over op maandelijkse rapportage over financiën en personeel. Per 1 januari 2013 is SVOK overgestapt naar salariskantoor CABO, ontwikkelingspartner van Raet. Raet is een partij waarmee we de informatievoorziening op personeelsvlak beter kunnen organiseren en ontwikkelen. In 2013 hebben de bestuurder, de rectoren en adjuncten van SVOK de leergang ‘financieel leiderschap’ bij de VO-raad gevolgd. Hierbij stond de ‘public value’ van de onderwijsorganisatie centraal. Belangrijk aspect binnen SVOK en de sector is de versterking van de bestuurskracht.


43

In 2014 breidt SVOK uit o.a. met HRMfunctionarissen en een directeur bedrijfsvoering. Dit is om de bestuurskracht te vergroten en de risicobeheersing op personeelsgebied te optimaliseren. Binnen dit laatst genoemde gebied bevinden zich naar verwachting de grootste risico’s. B2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden Als gevolg van diverse afspraken tussen de sector en het ministerie van OCW is in december 2013 extra geld beschikbaar gesteld. Ook voor de komende jaren zijn extra investeringen in het onderwijs gepland. Voor de jaren 2014 tot en met 2018 is door onze overkoepelende organisatie de VO-Raad een overzicht opgesteld met daarin de indicaties van de financiële ontvangsten per onderwerp. Dit betreft de gelden die beschikbaar worden gesteld als resultaat van het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA), het zogenoemde Herfstakkoord en de daaruit voortvloeiende begroting van het ministerie van OCW. In april 2014 is het sectorakkoord afgesloten tussen het ministerie en de VO-raad, waarbij extra middelen beschikbaar komen, echter onder voorwaarden dat het onderhandelaarsakkoord door de VO-raad en de vakbonden wordt bekrachtigd in een cao-VO. Tegenover grotendeels incidentele additionele middelen vanuit het NOA staan echter structurele bezuinigingen (o.a. taakstellingen in het Lenteakkoord). Daarnaast hebben we de afgelopen jaren te kampen gehad met en zullen we ook voor


44

Jaarverslag 2013

de komende jaren moeten uitgaan van een aantal zogenoemde “stille bezuinigingen”, zoals onvoldoende compensatie voor verhoging pensioenpremies en verkorte carrièrelijnen, tekort op de te maken kosten voor de functiemix, etc. Het kabinet wil een kwaliteitsimpuls geven aan het onderwijs enerzijds en voert een aantal ombuigingen door anderzijds. Zo wordt aan de ene kant geïnvesteerd in de beloning van onderwijspersoneel (uitvoering functiemix en prestatiebeloning) en anderzijds wordt er gekort op de leermiddelen en passend onderwijs en wordt ingezet op versobering van de profielen HAVO/VWO. Tevens wordt, met als inzet vergroting van de doelmatigheid, de bekostiging vereenvoudigd met als gevolg dat een aantal doelsubsidies verdwijnen of substantieel verlaagd worden. Het vergroten van de doelmatigheid is een speerpunt van het kabinet, gesteund door een groot deel van het parlement. Immers, wanneer je investeert in beloning van onderwijspersoneel, zo is de breed gedragen opvatting, mag je daartegenover verwachten dat er doelmatiger gewerkt wordt. SVOK heeft in de strategische meerjarenvisie gekozen de komende jaren te investeren in kwalitatief goed onderwijs (excellentie). Dit betekent concreet dat we investeren in de kwaliteit van de docent en in een moderne en uitdagende leeromgeving.


45

Ook de komende jaren willen we dus borg staan voor ontwikkeling van de onderwijsprofessional. Daar is geld voor nodig en dat geld willen we dan ook vrijmaken. Ook de moderne en uitdagende leeromgeving behoeft investeringen. Deels zal dit gefinancierd worden uit de huidige bekostiging en deels uit de middelen die vrij gaan komen uit de additionele middelen die de overheid in de komende jaren beschikbaar gaat stellen. Echter, als gevolg van de ontwikkelingen van de overheidsfinanciĂŤn zoals hierboven geschetst zullen ook investeringen binnen de SVOK gepaard gaan met ombuigingen. Deze ombuigingen zullen structureel zijn waarbij de personele formatie steeds kritisch bekeken zal worden. Het is daarom ook nodig dat we een bestuursformatieplan opstellen om personele verplichtingen op stichtingsniveau in kaart te brengen en te kunnen monitoren. Het opstellen van een dergelijk formatieplan valt onder de professionalisering van de organisatie als geheel. In ieder geval zal, om ervoor te zorgen dat onze menskracht optimaal ingezet wordt, professionalisering centraal staan op zowel het onderwijskundig vlak als de ondersteunende diensten. Zoals reeds verwoord: er zijn voor de komende jaren onzekerheden. Onzekerheden op macro-economisch niveau maar ook onzekerheden op sector- en dus op stichtingsniveau. Een van de belangrijkste is de functiemix. In april 2014 is bekend geworden dat de functiemixdoelstellingen voor SVOK verlaagd mogen worden op basis van door het ministerie aangeboden berekeningen. Hierdoor zullen de structurele personele lasten minder snel toenemen dan in de meerjarenbegroting 2014-2018 is voorzien. Twee andere belangrijke veranderingen verwachten we in de cao en de pensioenen. In de cao verwachten we een modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Dit is een voorwaarde om de gelden voor kwaliteitsbeleid uit het NOA-akkoord van het ministerie te krijgen. In april 2014 is het onderhandelaarsakkoord gesloten tussen de VO-raad en de vakbonden, waarin de arbeidsvoorwaarden zijn gemoderniseerd. Het ministerie heeft de middelen voor kwaliteitsbeleid toegezegd op voorwaarden dat het onderhandelaarssakkoord wordt omgezet in een nieuwe cao voor de VO-sector. Daarnaast zal de pensioenregeling aangepast worden. Een financieel effect verwachten we vanaf 2015.

Professionalisering staat centraal, zowel op het onderwijskundig vlak als de ondersteunende diensten


46

Jaarverslag 2013

5

Raad van Toezicht: verantwoordelijk en begaan toezicht houden

SVOK heeft conform haar statuten

Begin 2013 trad een nieuwe bestuurder aan die de verdere professionalisering van de

een Raad van Toezicht (RvT). De RvT

organisatie hoog op de agenda zette. De RvT heeft met instemming kennis genomen

werkt volgens een reglement en

van de conclusie dat de organisatie in het licht van moderne eisen aan bestuur en

onderschrijft de Code Goed Bestuur van de VO-raad. De raad bestaat uit vijf personen en kwam in 2013 vijf keer bijeen, inclusief de jaarlijkse ontmoeting met het Centraal

toezicht anders ingericht dient te worden en dat vanaf nu de besturingsfilosofie ‘centraal wat centraal moet en decentraal wat decentraal kan’ geldt. Als onderdeel van deze verdere professionalisering heeft de RvT kennis genomen van de notitie ‘Op weg naar een beheersmatige excellentie, financiële kaderafspraken’ waarin stappen zijn aangekondigd die dienen te leiden tot meer eenwording van de organisatie met als doel het kunnen waarmaken van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de

Management Team (CMT) en een

organisatie als geheel. Daarnaast kwam de RvT met het bestuur een toezichtskader

studiemiddag in het teken van de

overeen waarin duidelijk staat omschreven hoe de informatievoorziening van bestuur

verdere professionalisering van het

naar RvT op welk moment eruit ziet. Dit met als doel om, in het verlengde van het

toezicht. De Financiële Commissie RvT

bestuur, ook als Raad ‘in-control’ te zijn.

kwam in 2013 drie keer bijeen.

Voorts heeft de RvT in haar vergaderingen in 2013 de volgende zaken besproken.

Financiën In het begin van 2013, kort na het aantreden van de nieuwe bestuurder, is de (aangepaste) begroting 2013 goedgekeurd en is met de bestuurder de afspraak gemaakt dat er in het vervolg met begrotingen in meerjarenperspectief gewerkt gaat worden. De begroting 2014 is gepresenteerd in dat meerjarenperspectief en is in zijn laatste vergadering van 2013 door de RvT goedgekeurd. In het voorjaar heeft de RvT de jaarrekening en het jaarverslag 2012 goedgekeurd. Naar aanleiding daarvan heeft een gesprek plaats gevonden met de accountant.

Uitbreiding Kennemer College HAVO/VWO De RvT heeft in het begin van 2013 met instemming kennis genomen van het bestuursbesluit de uitbreiding van het Kennemer College, in tegenstelling tot eerdere plannen, te beperken tot het aantal vierkante meters zoals die door de gemeente bekostigd worden. De RvT heeft de inschatting van het risico om hier eigen vermogen in te investeren onderschreven.

Onderwijs De RvT heeft in 2013 op verschillende momenten kennis genomen van verslagen van inspectiebezoeken aan SVOK-scholen. Zodoende heeft de RvT kennis genomen van de staat van het onderwijs binnen SVOK en de analyse hiervan van de bestuurder.


47

Personeel De RvT heeft in 2013 kennis genomen van de benoeming op 1 augustus van twee nieuwe rectoren, voor zowel het Jac. P. Thijssecollege als voor het Kennemer College HAVO/VWO. In het jaargesprek met het CMT heeft de RvT kennisgemaakt met beiden. Voorts heeft de RvT kennis genomen van een uitgebreid tevredenheidsonderzoek onder al het personeel van SVOK en van de maatregelen die het bestuur naar aanleiding van de uitkomsten hiervan neemt. Dat er ingezet wordt op verdere ontwikkeling van het personeel met de in 2013 vormgegeven SVOK-academie acht de RvT verstandig en zij onderschrijft deze ontwikkeling dan ook.


48

Jaarverslag 2013

Samenstelling Raad

Functies en nevenfuncties leden Raad van Toezicht

In haar laatste vergadering van 2013 heeft de RvT de benoeming

Mevrouw Mary Franken:

De heer drs. Jeroen Knigge:

van mw. Jukema voor haar tweede

Functie:

Functie:

termijn bekrachtigd.

Management consultant

Voorzitter College van Bestuur

(adviesbureau drs. L.J. Jansen BV)

ROC Leiden

Nevenfuncties:

Nevenfuncties:

• Voorzitter Raad van Toezicht SVOK,

• Vicevoorzitter Raad van Toezicht

datum aantreden 30 juni 2008

SVOK, datum aantreden 30 juni 2008

• Voorzitter Stichting Platform Lokale

• Ambassadeur ‘Parelhuis’ in

Verankering Noord Kennemerland

Paramaribo (Suriname):

Ymere (woningcorporatie)

weeshuis voor wezen en halfwezen die besmet zijn met het HIV-virus

Centraal wat centraal moet en decentraal wat decentraal kan


49

Mevrouw drs. Swanette Jukema:

De heer dr. Gerrit Valk:

Functie:

Functie:

De heer drs. Pieter Dijckmeester MBA:

• Lid Raad van Toezicht SVOK,

Functie:

Directeur Bouwmensen Leiden

datum aantreden 30 juni 2008 Nevenfuncties: • Lid Raad van Toezicht SVOK, datum aantreden 1 december 2009 • Bestuursvoorzitter Restauratie Opleidingsprojecten ZuidWest • Bestuurslid BouwEkeep • Bestuursvoorzitter Bouwmensen en Inframensen (Landelijke Coöperatieve Vereniging)

• Voorzitter Kamer van Koophandel Noordwest-Holland

• Plaatsvervangend Directeur Vastgoed bij de Rijksgebouwendienst (onderdeel ministerie van

• Voorzitter Veteraneninstituut

Binnenlandse Zaken en

• Vicevoorzitter Raad van Toezicht

Koninkrijksrelaties),

GGZ Noord-Holland Noord • Lid Raad van Toezicht ROC Horizoncollege • Lid Raad van Commissarissen

tot 1 september 2013 • Projectdirecteur bij het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (onderdeel

Ontwikkelingsbedrijf

ministerie van Binnenlandse Zaken

Noord-Holland Noord

en Koninkrijksrelaties),

• Voorzitter Raad van Advies

vanaf 1 september 2013

Zorgkantoor • Lid bestuur Platform Lokale Verankering Noord Kennemerland Ymere (woningcorporatie) • Voorzitter Stichting Continuïteit AZ

Nevenfuncties: • Lid Raad van Toezicht SVOK, datum aantreden 1 juni 2011 • Lid bestuur/penningmeester bij Stichting Z, uitgever van Z!, de daklozenkrant van Amsterdam, tot 1 november 2013 • Voorzitter Vereniging Slot Haamstede, vanaf 22 juni 2013


50

Jaarverslag 2013

6

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad:

advisering en representatie

De Gemeenschappelijke

In 2013 stonden de volgende punten bij de GMR centraal:

Medezeggenschapsraad

Personele regelingen

(GMR) vertegenwoordigt elke

Alle medewerkers zijn in dienst van de SVOK. Per school waren verschillende

medezeggenschapsraad van de

regelingen in gebruik. Er is gestart met het gelijk trekken van de regelingen zoals

SVOK-scholen. De GMR bestaat

deze op de scholen gelden. De GMR heeft ingestemd met regelingen omtrent:

uit zestien leden, waaronder acht

alarmvergoeding, kleedgeld, mobiele telefoonvergoeding, internetvergoeding,

personeelsleden, vier ouderleden

tweede correctie, BHV-vergoeding en reiskostenvergoeding.

en vier leerlingen. De leden worden voorgedragen door de medezeggenschapsraden van de scholen. In 2013 kwam de GMR vijf keer bijeen. Voorafgaand aan elke bijeenkomst bespreken de voorzitter

Klachtenregeling De klachtenregeling is geactualiseerd. Integriteitscode en Algemene Gedragsregels en Omgangsvormen Informeel is van gedachten gewisseld hoe de code vormgegeven kan worden, zonder dat het zijn doel voorbij schiet.

en secretaris van de GMR de agenda met de voorzitter van het College van

Op weg naar beheersmatige excellentie, financiële kaderafspraken en de aanzet

Bestuur (CvB).

tot de meerjarenbegroting

In 2013 werd kennisgemaakt met de

Met het oog op de verantwoordelijkheid van de bestuurder is een aanzet gegeven

nieuwe voorzitter College van Bestuur,

tot het beheersbaar maken van de organisatie. De GMR is geïnformeerd over en

Fred Timmermans.

betrokken bij de toekomstplannen van de stichting. Vakantierooster 2013 - 2014 Met het oog op het ‘gemak’ voor ouders en personeel adviseerde de GMR dat het rooster goed afgestemd wordt met schoolbesturen van voortgezet onderwijs en primair onderwijs in aansluitende regio’s. Er is geadviseerd de vijf vrije dagen in te zetten voor de landelijk vastgestelde meivakantie, zodat de eindexamenkandidaten nog een moment voor overleg hebben voordat de eindexamens van start gaan. Op de scholen zijn roostervrije dagen (dan zijn leerlingen niet aanwezig in de school) ter verlichting van de werkdruk bepaald. Bijeenkomst MR-en en GMR Net als in de voorgaande jaren is ook in 2013 weer besloten tot een gezamenlijke bijeenkomst. De bijeenkomst in 2013 is gebruikt door de voorzitter College van Bestuur om van gedachten te wisselen over SVOK in de toekomst met de leden van de medezeggenschapsraden en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.


51

In de toekomst

Samenstelling GMR *

Uitvoering Samenwerkingsverband

Namens het Bonhoeffercollege

voor Passend Onderwijs

O. van den Boogaard (personeel, voorzitter)

De ontwikkelingen rond het Passend Onderwijs

A. de Graaf (personeel, vice-voorzitter)

zijn volop aan de gang. In 2013 is het nog

S. van Doornik (ouder)

abstract in aanloop tot de invoering. Vanaf

G. Smit (leerling, tot zomer 2013)

1 augustus 2014 zullen de scholen de gevolgen

M. Akhbulatova (leerling, vanaf zomer 2013)

van de invoering gaan merken. Namens het Jac. P. Thijsse College Service- en Expertisecentrum

K. den Heijer (personeel, tot zomer 2013)

Het bestuursbureau van SVOK heeft de ambitie

T. Izaks (personeel, vanaf zomer 2013)

om meer ondersteuning te gaan bieden aan de

H. Borst (personeel)

scholen. Hiervoor zijn ambitieuze plannen, die

J. de Goede (ouder, tot zomer 2013)

de GMR van nabij zal volgen.

J. Visser (ouder, vanaf zomer 2013) W. van Nijendaal (leerling, tot zomer 2013)

Vacatures GMR Er is een redelijke aanloop van leerlingen in de

Namens het Kennemer College

GMR. Intussen blijft het aantrekken van ouders

R. Sprengers (personeel h/v, vice secretaris)

bij de GMR uitdagend en blijft aandacht nodig

H. Jorna (personeel h/v)

voor het aantrekken van nieuwe leden.

D. Heming (ouder h/v) S. Remijn-Helemigh (personeel vmbo, vanaf zomer 2013 ) T. Herder (leerling h/v, vanaf zomer 2013) Namens de Kennemer Praktijkschool en Lwoo, Ineke de Weerdt (personeel, secretaris) * Op het moment van schrijven zijn er enkele vacatures

het bestuursbureau van SVOK heeft de ambitie om meer ondersteuning te gaan bieden aan de scholen


52

Jaarverslag 2013

7

Samenwerkingsverband

De landelijke ontwikkeling van het

Dit is voor kinderen die vanwege een handicap of stoornis of een andere beperking niet

beleid voor Passend Onderwijs

gewoon het reguliere onderwijs kunnen volgen dat de scholen voor basis- en voortgezet

startte in 2006 en in augustus 2014

onderwijs bieden. Voor deze kinderen zijn speciale voorzieningen in het onderwijs

start de uitvoer ervan. Een essentieel uitgangspunt van dat beleid wordt gevormd door de ‘zorgplicht’ waarbij schoolbesturen zich verenigen in samenwerkingsverbanden en daarmee

tot stand gekomen in de vorm van scholen voor speciaal (basis)onderwijs, scholen of afdelingen voor praktijkonderwijs en voor voortgezet speciaal onderwijs. De deelname aan samenwerkingsverbanden is wettelijk verplicht voor elk van de scholen voor regulier voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3 en 4. De samenstelling en grenzen van deze samenwerkingsverbanden zijn met een ministeriële regeling vastgesteld. Leerkrachten zullen binnen Passend Onderwijs beter moeten worden voorbereid op

verantwoordelijk worden om voor alle

het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Het nieuwe stelsel beoogt transparanter,

leerlingen die extra ondersteuning

minder bureaucratisch en eenvoudiger te zijn dan de wijze waarop in het huidige systeem

nodig hebben, een passende plek in

wordt omgegaan met leerlingen die extra zorg- en/of ondersteuningsbehoeften hebben.

het onderwijs te vinden. Op 16 oktober 2013 hebben de vier besturen van de reguliere scholen voor VO en VSO in de regio Midden Kennemerland, de nieuwe stichting Samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland met administratienummer 27-04 opgericht, dat per 1 augustus 2014 voluit zal functioneren.

Werkwijze en beoogde doelstellingen Om per 1 augustus 2014 gereed te zijn voor de start van Passend Onderwijs is in 2012 een kwartiermaker aangetrokken. Deze heeft in 2013 een werkagenda opgesteld. In 2013 zijn de volgende opbrengsten uit deze werkagenda gerealiseerd: • Het samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland (27-04) is formeel opgericht. Het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn geïnstalleerd. • Het samenwerkingsverband heeft het Ondersteuningsplan (OP) opgesteld. De Ondersteuningsplanraad is opgericht en heeft het OP ter instemming aangeboden gekregen. • De concept-meerjarenbegroting is opgesteld. • Alle scholen van het samenwerkingsverband hebben hun schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Deze is te vinden op de websites van de scholen, evenals het kaderplan voor trajectvoorziening. • Binnen de scholen is de structuur voor ondersteuning aan leerlingen en de aansturing binnen de lijn hiervan onder de loep genomen (onder andere door middel van casusanalyses, gesprekken met zorgcoördinatoren en het opstellen van kernteams) om daarmee zeker te stellen dat er een dekkend aanbod voor passend onderwijs is. Meer over de werkwijze van het samenwerkingsverband is te vinden op http://www.swvvomk.nl/diensten/documenten.


53

• Er is ingezet op professionalisering van Passend Onderwijs binnen de scholen. Er zijn afspraken met de directies en besturen gemaakt over het niveau van basis- en extra ondersteuning. Hierop zullen scholen en besturen hun kwaliteitsbeleid en professionaliseringsbeleid inrichten om daarmee te voldoen aan de realisatie van de gemaakte productafspraken met het SWV. • Er is OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) gevoerd met de gemeenten over het ondersteuningsplan en de procedure OOGO is door betrokken partners ondertekend. • Het samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland heeft per 1 januari 2013 formeel het RASTT (Regionaal Advies Schakel Toetsing Team) ingericht. Op onze website www.swvvomk.nl is te lezen wat de functie is van het RASTT voor professionals, ouders van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Ook informatie over een toelaatbaarheidsverklaring voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs is daar te vinden.

Beoogde opbrengsten 2014 • Het Ondersteuningsplan wordt voor 1 mei 2014 aan de Inspectie van het Onderwijs aangeboden. • Proces en documentatie Ondersteuningstoewijzing binnen het samenwerkingsverband is gereed en alle scholen volgen deze werkwijze. • Verdere implementatie en borging van de trajectvoorziening (een passend ondersteuningsaanbod vanuit school aan leerlingen die dit nodig hebben) binnen de scholen van het samenwerkingsverband. • Keuze en organisatie van de toewijzing van het PRO en LWOO binnen het samenwerkingsverband.

Nawoord Vanuit de visie op Passend Onderwijs en vanuit de nieuwe Jeugdwet (welke ingaat per 2015) werken wij binnen het samenwerkingsverband vanuit een vroegtijdige, integrale, effectieve en efficiënte benadering en aanpak met ouders, leerlingen en aangesloten partners vanuit Jeugdhulp uit de regio. Want het is duidelijk dat de onderwijsinstellingen en daarmee de leerlingen baat hebben bij deze samenwerking. Seline Kloosterman Kwartiermaker Passend Onderwijs


54

Jaarverslag 2013

Infographics Op de volgende pagina’s vindt u schematisch weergegeven informatie over o.a. slaagpercentages, examencijfers, leerlingenaantallen en financiÍle kengetallen.


55


56

Jaarverslag 2013

8

Vensters voor Verantwoording

Met Vensters voor Verantwoording is in één overzichtelijk systeem te zien hoe onze scholen presteren op 20 belangrijke indicatoren, zoals examens, lesuitval, tevredenheid, personeel en veiligheid. Onze prestaties zijn ook te vergelijken met andere scholen voor voortgezet onderwijs die hun gegevens publiceren via deze website. Onderstaand vindt u de vensters per school. Voor een meer gedetailleerd beeld kunt u door op het venster te klikken naar de desbetreffende webpagina gaan.

Venster van Bonhoeffercollege

School

School

Landelijk gemiddelde

Landelijk gemiddelde

7,5

100% 80%

7

60%

6,5

40%

6

20%

5,5 5

0% vmbo-(g)t

havo

vmbo-(g)t

vwo

vwo

Examencijfers 2012-2013

Slaagpercentage 2012-2013

VO School

havo

MBO

HBO

WO

Overig

Landelijk gemiddelde vmbo-(g)t

100% 80%

havo

60% 40%

vwo

20% 0% vmbo-(g)t

havo

Doorstroom onderbouw 2011-2012

vwo

0%

20%

40%

Vervolgopleiding leerlingen 2011-2012

60%

80%

100%


57

Venster van Jac. P. Thijsse College

School

School

Landelijk gemiddelde

Landelijk gemiddelde

7,5

100% 80%

7

60%

6,5

40%

6

20%

5,5 5

0% vmbo-(g)t

havo

vmbo-(g)t

vwo

vwo

Examencijfers 2012-2013

Slaagpercentage 2012-2013

VO School

havo

MBO

HBO

WO

Overig

Landelijk gemiddelde vmbo-(g)t

100% 80%

havo

60% 40%

vwo

20% 0% vmbo-(g)t

havo

Doorstroom onderbouw 2011-2012

vwo

0%

20%

40%

Vervolgopleiding leerlingen 2011-2012

60%

80%

100%


58

Jaarverslag 2013

Venster van Kennemer College Praktijkschool en LWOO

School

Landelijk gemiddelde

100% 80% 60% 40% 20% 0% aka/niveau 1

branchecertificaat

Behaalde diploma’s en certificaten 2012-2013

School

Landelijk gemiddelde

100% 80% 60% 40% 20% 0% Na 1 jaar

Na 2 jaar

Bestendigheid plaatsingen 2010-2011

School

Landelijk gemiddelde

100% 80% 60% 40% 20% 0% werk

werk en vervolgoverig vervolg- onderwijs onderwijs onderwijs

Plaatsing leerlingen 2012-2013

overig

onbekend


59

Venster van Kennemer College Beroepsgericht

School

School

Landelijk gemiddelde

100%

7,5

80%

7

60%

6,5

40%

6

20%

5,5

Landelijk gemiddelde

5

0% vmbo-b

vmbo-b

vmbo-k

Examencijfers 2012-2013

Slaagpercentage 2012-2013

VO School

vmbo-k

MBO

Overig

Landelijk gemiddelde

100% 80% vmbo-b

60% 40%

vmbo-k

20% 0% vmbo-b

vmbo-k

Doorstroom onderbouw 2011-2012

0%

20%

40%

Vervolgopleiding leerlingen 2011-2012

60%

80%

100%


60

Jaarverslag 2013

Venster van Kennemer College MAVO

School

School

Landelijk gemiddelde

Landelijk gemiddelde

7,5

100% 80%

7

60%

6,5

40%

6

20%

5,5 5

0%

vmbo-(g)t

vmbo-(g)t

Slaagpercentage 2012-2013

Examencijfers 2012-2013

VO School

MBO

Overig

Landelijk gemiddelde

100% 80% 60% 40% vmbo-(g)t

20% 0% vmbo-(g)t

Doorstroom onderbouw 2011-2012

0%

20%

40%

Vervolgopleiding leerlingen 2011-2012

60%

80%

100%


61

Venster van Kennemer College HAVO/VWO

School

School

Landelijk gemiddelde

Landelijk gemiddelde

7,5

100% 80%

7

60%

6,5

40%

6

20%

5,5 5

0% havo

havo

vwo

Examencijfers 2012-2013

Slaagpercentage 2012-2013

VO School

vwo

MBO

HBO

WO

Onb.

Landelijk gemiddelde

100% 80% havo

60% 40%

vwo

20% 0% havo

Doorstroom onderbouw 2011-2012

vwo

0%

20%

40%

Vervolgopleiding leerlingen 2011-2012

60%

80%

100%


62

Jaarverslag 2013

9

Cijfers

Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)

Activa

31 december 2013

31 december 2012

ref.

Vaste activa MateriĂŤle vaste activa

5

11.442.311

12.186.913

FinanciĂŤle vaste activa

6

1.598.367

2.097.204 13.040.678

14.284.117

Vlottende activa Voorraden

7

12.245

16.042

Vorderingen

8

1.658.065

1.416.850

Liquide middelen

9

13.880.357

9.794.365

Passiva

15.550.668

11.227.256

28.591.345

25.511.373

31 december 2013

31 december 2012

ref.

Eigen vermogen Eigen vermogen

11

17.698.327

14.763.433 17.698.327

14.763.433

Voorzieningen

12

3.095.059

2.935.763

Kortlopende schulden

13

7.797.959

7.812.177

28.591.345

25.511.373


63

Staat van baten en lasten

Begroting 2013

2013

2012

ref.

Baten Rijksbijdragen

15

52.292.321

52.450.919

52.049.613

Overige overheidsbijdragen

16

199.574

252.783

130.761

Overige baten

17

3.020.063

2.352.480

2.905.296

58.511.958

55.056.182

55.085.670

Totaal baten

Lasten Personeelslasten

18

44.049.775

43.682.497

43.125.129

Afschrijvingen

19

1.683.183

1.671.645

1.621.059

Huisvestigingslasten

20

3.284.034

2.989.600

2.872.249

Overige lasten

21

6.754.869

6.521.646

6.509.145

55.771.861

54.865.388

54.127.583

Totaal lasten Saldo baten en lasten FinanciĂŤle baten en lasten

23

Resultaat

2.740.097

190.794

958.087

194.798

173.000

238.806

2.934.895

363.794

1.196.893

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) is in Nederland het gesubsidieerd voortgezet onderwijs voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn en onder bepaalde voorwaarden ook voor 16- en 17-jarigen. Het vavo biedt opleidingen vmbo-TL, havo en vwo. De wijze van examinering en de diploma’s zijn vrijwel gelijk aan die in het reguliere voortgezet onderwijs en hebben dezelfde waarde. De leerlingen staan ingeschreven bij het SVOK en volgen het onderwijs bij de ROC instellingen.


64

Jaarverslag 2013

Financiële kengetallen

2012

2013

Landelijk 2012

De kengetallen zijn fors beïnvloed

Financiële positie

door de bijdrage uit het Nationaal

Solvabiliteit

0,58

0,62

0,43

Onderwijsakkoord van december

Solvabiliteit (incl. voorzieningen)

0,69

0,73

0,58

2013 van € 2.150.000. Ook zonder

Liquiditeit (current ratio)

1,44

1,99

1,92

deze bijdrage zouden de kengetallen

Weerstandsvermogen

26,8%

30,2%

26,40%

van SVOK echter ruim boven de

Kapitalisatiefactor

36,9%

36,9%

35,2%

Materiële vaste activa

12,8%

11,0%

17,5%

Spaarliquiditeit

4,7%

6,5%

Transactieliquiditeit

14,1%

13,3%

12,5%

Bufferliquiditeit

5,3%

9,4%

5,0%

Totaal

36,9%

40,2%

35,0%

Leerlingenaantal geregistreerd

7.367

7.476

75

72

ondergrenzen uitkomen. Opbouw t.o.v. landelijke norm

Vavo leerlingen


65

Gemiddelde FTE in 2013

118,0 114,5

161,0 156,9

128,0 304,2

210,0 41,8

6,0 6,6

vmbo/pro

2012 2013

2012 2013

2012 2013

2012 2013

2012 2013

Totaal in 2013:

Bezetting gebouwen en leerlingaantallen

Bonhoeffercollege Capaciteit voor

1.540 leerlingen

Jac. P. Thijsse College

1.510 op locatie 18 Vavo

Capaciteit voor

2.200 leerlingen

1.528

2.118

leerlingen

Kennemer College havo-atheneum-gymnasium Capaciteit voor

1.595 leerlingen

2.103 op locatie 15 Vavo leerlingen

Kennemer College vmbo/pro

1.732 op locatie 26 Vavo 1.758 leerlingen

Capaciteit voor

2.290 leerlingen

2.059 op locatie 13 Vavo 2.072

leerlingen

624


66

Jaarverslag 2013

Bonhoeffercollege

Examens mavo

Percentage geslaagd in

2011

89

2012 waarvan geslaagd:

88

84

2013 waarvan geslaagd:

92

73

waarvan geslaagd:

81

Examens havo vernieuwde tweede fase 2011

112

100

105

2013 waarvan geslaagd:

132

86

waarvan geslaagd:

107

Examens vwo

2012

83%

2011

2012 waarvan geslaagd:

85

86

2013 waarvan geslaagd:

75

84

waarvan geslaagd:

74

94%

2013

81,1%

2012

86%

2011

Percentage geslaagd in

2011

98

88%

Percentage geslaagd in

2012 waarvan geslaagd:

2013

86%

2013

88,1%

2012

87,2%

2011

88%


67

Jac. P. Thijsse college

Examens mavo

Percentage geslaagd in

2011

108

2012 waarvan geslaagd:

113

101

2013 waarvan geslaagd:

107

103

waarvan geslaagd:

94

Examens havo vernieuwde tweede fase 2011

203

215

170

2013 waarvan geslaagd:

217

182

waarvan geslaagd:

186

Examens vwo

2012

91,2%

2011

2012 waarvan geslaagd:

125

125

2013 waarvan geslaagd:

111

112

waarvan geslaagd:

107

94%

2013

85,7%

2012

84,7%

2011

Percentage geslaagd in

2011

131

87,9%

Percentage geslaagd in

2012 waarvan geslaagd:

2013

84%

2013

95,5%

2012

88,8%

2011

95%


68

Jaarverslag 2013

Kennemer College

Examens beroepsgericht 2011

175

Percentage geslaagd in 2012

waarvan geslaagd:

160

167

2013 waarvan geslaagd:

182

145

waarvan geslaagd:

175

Examens mavo

96,2%

2012

90,7%

2011

Percentage geslaagd in

2011

191

2013

2012 waarvan geslaagd:

182

192

2013 waarvan geslaagd:

180

197

waarvan geslaagd:

180

96,6%

2013

91,4%

2012

93,8%

2011

95,3%


69

Kennemer College

Examens havo

Percentage geslaagd in

2011

141

2012 waarvan geslaagd:

183

131

2013 waarvan geslaagd:

154

165

waarvan geslaagd:

136

Examens vwo

88,3%

2012

90,2%

2011

Percentage geslaagd in

2011

83

2013

2012 waarvan geslaagd:

76

95

2013 waarvan geslaagd:

82

88

waarvan geslaagd:

79

89%

2013

89,8%

2012

86,3%

2011

92%


Uitgave Redactie & productie: Coebergh Communicatie & PR Vormgeving: Jut & Jul Idee, Amsterdam

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) Antillenstraat 21, 1944 XA Beverwijk Postbus 387, 1940 AJ Beverwijk Telefoon 0251 - 25 89 80

www.svok.nl

Jaarverslag 2013 - Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland  

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you