__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2014

een jaar om op te bouwen


Beste lezer, Met professionele ontwikkeling als speerpunt, sluiten we aan bij het in 2014 gesloten sectorakkoord met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De ambities die de sector VO daarin verwoord heeft, onderschrijven we van harte. Naast de professionele ontwikkeling wordt dan ook op onze scholen, allemaal op hun eigen wijze en allemaal aansluitend bij eerder ingezette ontwikkelingen, gewerkt aan realisatie van deze ambities. Daarover is in deze terugblik op 2014 het nodige te lezen. We hebben eerder de ambitie verwoord excellent te willen zijn. Op verschillende terreinen hebben we in 2014 vervolgstappen gezet in die richting. De organisatie is versterkt en de verdere ontwikkeling van personeel heeft een nog belangrijkere plaats ingenomen. Kijkend naar ons onderwijs zijn er onmiskenbaar stappen gezet naar verwezenlijking van die ambitie. Zo zijn op al onze scholen ontwikkelingen in gang gezet die bijdragen aan betekenisvol onderwijs. Onderwijs dat erin slaagt het maximale uit leerlingen te halen en leerlingen het maximale uit zichzelf te laten halen, waardoor zij het bij hun talenten horende diploma van ons ontvangen. Het is ook onderwijs dat er in slaagt leerlingen voor te bereiden op hun vervolgstudie en leerlingen bewust maakt van het belang van een doordachte keuze hierin, oftewel onderwijs dat leerlingen studievaardigheden en het nodige zelf reflecterend vermogen bijbrengt. En, misschien nog wel het belangrijkste: onderwijs dat erin slaagt leerlingen bewust te maken van hun rol als deelnemer van onze samenleving met het daarbij horende verantwoordelijkheidsgevoel.

Fred Timmermans Voorzitter College van Bestuur SVOK

3


SVOK

inspireert, stuurt en verbindt


Bedrijfsprofiel Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) bestuurt vier scholen in de regio Kennemerland. Het Bonhoeffercollege en het Jac. P. Thijsse College in Castricum, het Kennemer College met vestigingen in Beverwijk en Heemskerk en de Kennemer Praktijkschool & lwoo in Heemskerk. We bieden onderwijs aan 7.534 leerlingen en werkgelegenheid aan 769 medewerkers. SVOK bestaat sinds 1998, is gevestigd op de Antillenstraat 21, 1944 XA in Beverwijk en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven en te vinden met het inschrijvingsnummer 34105554. SVOK maakt in verband met passend onderwijs tevens onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland dat per 1 augustus 2014 actief is. Alle SVOK-scholen bieden onderwijs op algemeen toegankelijke grondslag. Elke school geeft hier op haar eigen wijze invulling aan. SVOK zet zich in om het beste uit elke leerling te halen. Van praktijkschool en leerwegondersteunend onderwijs tot het gymnasium. SVOK wil haar leerlingen motiveren het beste uit zichzelf te halen, zodat hun capaciteiten volop kunnen ontplooien en ze uiteindelijk op een excellente wijze hun beroep kunnen uitoefenen. Onze missie luidt: SVOK wil onderwijs aanbieden dat is afgestemd op de samenleving, met in het bijzonder op wat de directe omgeving van de scholen vraagt. Onderwijs dat is afgestemd op de eisen en vragen van deze tijd en zo mogelijk die van de toekomst. Onderwijs van ‘nu’. Wilt u reageren op dit jaaroverzicht of heeft u behoefte aan meer informatie? Kijk op www.svok.nl of breng ons op de hoogte via: Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland Postbus 387 1940 AJ Beverwijk

5


Jac. P Colle

FTE’S, onderwijssoort en leerlingenaantal per school

vmbo-tl 2200

Bonhoeffercollege

1540

Capaciteit

Capaciteit

1509

Leerlingen

vmbo-tl – gymnasium

17

Vavo

114

15

FTE’s

Vavo

1

Cap

1000

Kennemer College Beroepsgericht vmbo beroepsgericht

Capaciteit

967

Leerlingen

107

FTE’s


P. Thijsse ege

290

– vwo

234

Capaciteit

Leerlingen

Kennemer Praktijkschool & Iwoo praktijkonderwijs & Iwoo

2126

Leerlingen

40

FTE’s

152

FTE’s

911

1000

Leerlingen

paciteit

13

1772

havo-atheneum-gymnasium

Capaciteit

71

FTE’s

Vavo

Kennemer College Mavo mavo

1787

Leerlingen

23

Vavo

Kennemer College Havo-atheneumgymnasium

129

FTE’s


Speerpunten van beleid Onderstaand vindt u de speerpunten van ons beleid. Deze sluiten aan bij de doelstellingen zoals verwoord in het sectorakkoord 2014 – 2017. In dit akkoord staan de ambities van de VO-sector voor de komende jaren. De speerpunten van ons beleid vormen elk jaar het uitgangspunt van ons handelen. Dit verslag van het afgelopen jaar verantwoordt de wijze waarop SVOK hier invulling aan heeft gegeven. - Kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden dat aansluit op de eisen en wensen van de samenleving. Met specifieke aandacht voor leerlingen die bijzondere zorg nodig hebben. - Een aantrekkelijke werkgever zijn door het bieden van een passende, veilige, gezonde en uitdagende werkomgeving, met specifieke aandacht voor de loopbaanontwikkeling van onze medewerkers en voor een leven lang leren. - Ervoor zorg dragen dat de optimale condities en randvoorwaarden aanwezig zijn om de hoogwaardige ambities te kunnen realiseren. - Aandacht geven aan doorlopende leerlijnen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs en van het voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs. Onderwijs vormt de kern van ons bestaan als organisatie, met als middelpunt de leerling. Om ons onderwijs zo goed mogelijk in te richten, handelen we naar de speerpunten van ons beleid. In het volgende deel leest u hoe elke SVOKschool in 2014 haar eigen invulling heeft gegeven aan het realiseren van de in het sectorakkoord geformuleerde doelstellingen.

9


Uitdagend onderwijs voor elke leerling


Elke leerling heeft zijn eigen behoeften als het gaat om onderwijs. En omdat geen leerling hetzelfde is, wil SVOK zo goed mogelijk tegemoet komen aan deze diversiteit. Dit doen we door uitdagend onderwijs op verschillende manieren aan te bieden. Dit houdt in dat wij veel aandacht besteden aan bijvoorbeeld passend onderwijs, gepersonaliseerd leren, maatwerk en talentontwikkeling. We geven talent de ruimte en bieden elke leerling de uitdaging die hij verdient.

Bonhoeffertijd

Door de invoering van Bonhoeffertijd, een curriculumhervorming waarbij 6% van de onderwijstijd flexibel ingezet wordt, krijgt de leerling meer ondersteuning in of verrijking van bepaalde vakkennis. Ook is er ruimte voor extra uitdagingen op het gebied van internationalisering, loopbaanoriëntatie en talentontwikkeling. De leerling is met Bonhoeffertijd zelf verantwoordelijk voor de invulling van dat deel van het lesprogramma. ‘’Geef leerlingen meer keuze en verantwoordelijkheid over hun eigen leertraject en de motivatie zal toenemen! Gepersonaliseerd leren doet recht aan de eigenheid en creativiteit van elke leerling. Daarmee komt er een nieuwe generatie van school die klaar is voor de maatschappij in de 21e eeuw!’’

Annemiek Steeman, projectleider Bonhoeffercollege

Flexcellent

Voor de excellente vwo-leerling biedt het programma Flexcellent de mogelijkheid om tijdens lestijd aan een zelfgekozen project te werken. Het Kennemer College havo-atheneum-gymnasium werkt op dit moment aan uitbouw van dit project door het enerzijds te verlengen en anderzijds door te onderzoeken hoe het goed toe te passen is bij de havo of andere jaarlagen. Ook op het Jac. P. Thijsse College is het programma Flexcellent verder geïntensiveerd.

11


“Het project Flexcellent draait nu voor het derde jaar op de SVOK-scholen. Het is geweldig om te zien wat sommige leerlingen kunnen produceren in tijd die eigenlijk lestijd was. Flexcellent is een project waarin de drie SVOK-scholen van elkaar leren en elkaar ook opstuwen naar een beter niveau. Elke school wil het beste project afleveren. Dit is het laatste onderzoekjaar van Flexcellent. Vanaf schooljaar 2015/2016 hebben de scholen de vrijheid om meer jaarlagen te betrekken en het programma naar de eigen wensen vorm te geven. Het zou wel geweldig zijn wanneer er elk jaar een Flexcellentdag blijft bestaan waarin de drie SVOK-scholen het tegen elkaar opnemen.”

Ferry Haan, docent economie Jac. P. Thijsse College

Gepersonaliseerd leren

Het Kennemer College vmbo/pro is een voorloper op het gebied van gepersonaliseerd leren. Afgelopen jaar is het gepersonaliseerd leren nog meer uitgebouwd door ook studiedagen op de opleidingen en een gemeenschappelijke studiedag rondom coaching te organiseren. Bij de Praktijkschool bestaat het gepersonaliseerd leren al tien jaar en dient daarom als voorbeeld voor de andere opleidingen. ‘’Het is mooi om te zien dat een onderwijssetting kan leiden tot andere kansen voor leerlingen. Zo is tussen de locaties Praktijkschool en Beroepsgericht twee jaar geleden een onderwijsaanbod gekomen met “het beste van beiden”. Intern noemen we deze vorm nog de mixklas (vmbo/pro). Op deze manier heeft een aantal leerlingen gemakkelijker en beter zijn eigen passende leerroute kunnen vinden. Een deel van die groep volgt nu vmbo Beroepsgericht, de anderen hebben ontdekt dat de weg langs meer praktijk en stage beter past.’’

Ted Stroet, teamleider leerjaar 1 en 2 Kennemer Praktijkschool & lwoo

12


Passend onderwijs

In 2014 is het passend onderwijs ingevoerd. Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland (SWV) heeft een professionele slag gemaakt en de trajecten die de afgelopen jaren zijn opgezet voor de leerlingen zijn geëvalueerd en versterkt. In de schoolondersteuningsprofielen zijn de trajecten beschreven en dat alles is door het SWV in een sterke structuur vastgelegd. ‘’Mijn zoon heeft sinds jaren problemen structuur aan te brengen in zijn schoolwerk en aanverwante schoolzaken. De trajectgroep op het Kennemer College havo-vwo helpt hem enorm door structuur aan te brengen bij het maken van huiswerk, te helpen zijn toetsen beter voor te bereiden en afspraken na te komen. De begeleiding is persoonlijk en vertrouwelijk en mede hierdoor heeft hij het eerste leerjaar goed doorlopen en gaat hij met plezier naar school toe.’’

Peter Heere, vader van Milo, Kennemer College havo-atheneum-gymnasium

“Onze zoon met PDD-NOS heeft zo nu en dan toch wel een gebruiksaanwijzing. Door voorlichting aan de diverse docenten wordt hij nu beter begrepen en dat werpt zijn vruchten af.”

Sandra Alders, moeder van Jens, Kennemer College havo-atheneum-gymnasium

13


Eigentijdse voorzieningen voor eigentijds onderwijs


Goede huisvesting en moderne ICT-faciliteiten scheppen de randvoorwaarden voor het bieden van onderwijs ‘van nu’. SVOK vindt het daarom belangrijk hier voldoende in te investeren. De technologie in het onderwijs gaat met grote sprongen vooruit. Stilstaan is zodoende geen optie. Sterker nog, een vooruitziende blik als het gaat om eigentijds onderwijs is essentieel.

Moderne voorzieningen

Op het Kennemer College havo-atheneum-gymnasium is in 2014 de nieuwe aanbouw in gebruik genomen. Het gebouw dat aan het hoofdgebouw grenst, is wat stijl en inhoud betreft nieuw en afwijkend. Open ruimtes, schuifwanden en moderne ICT-faciliteiten vallen op. Het gebouw biedt ruimte om leerlingen meer samen te laten werken en de mogelijkheid om gebruik te maken van smart-tv’s en laptops. Er ontstaan steeds meer vernieuwende onderwijsinitiatieven die binnen dit gebouw gefaciliteerd kunnen worden. Ook in de rest van het gebouw is in 2014 geïnvesteerd in ICT. Zo is inmiddels bijna ieder klaslokaal voorzien van een smartboard, touchscreen of beamer en is het WiFi-netwerk binnen de school verbeterd. ‘’De open architectuur van het nieuwe paviljoen zorgt meteen voor een open sfeer. Het is er gemoedelijk. Ik loop gemakkelijk binnen bij collega’s voor een praatje, overleg of advies. Het gebouw is heel geschikt voor projectdagen en activiteiten. Dit jaar hebben we voor het eerst een debatdag georganiseerd voor de hele jaarlaag van V4 en H4. In alle lokalen zag je klassen enthousiast debatteren onder leiding van bevlogen trainers. Leerlingen konden in groepjes op de gang zitten om zich voor te bereiden en voor de finale hebben we de wand tussen twee lokalen opengezet zodat meerdere klassen met publiek in een grote ruimte konden strijden om de eerste plek. Kortom, het is echt een aanwinst voor de school.’’

Annabel Feenstra, docent maatschappijleer Kennemer College havo-atheneum-gymnasium

15


Digitaal lesmateriaal

Het Bonhoeffercollege was het afgelopen jaar zeer actief in het gebruik van digitaal lesmateriaal. In de onderbouw wordt bij alle lessen regelmatig met digitaal lesmateriaal gewerkt. Zo zijn er digitale lesmodules voor de bètavakken ontwikkeld binnen het IIO-project (het Innovatie Impuls Onderwijs, www.innovatieimpulsonderwijs.nl). Het Bonhoeffercollege participeerde ook in het project e-klas (digitale klas), ondersteund door een PAL (persoonlijk assistent leraar, dit is een student met interesse voor leraarschap). Voor de e-klas is digitaal lesmateriaal ontwikkeld voor verschillende bètavakken in samenwerking met andere VO-scholen en de VU. Er is tevens een postdoc digitale didactiek gestart waarbij onderzoek wordt verricht naar didactische meerwaarde van digitaal lesmateriaal. ‘’Devices in het onderwijs zijn zeer belangrijk om leerlingen kennis te laten maken met de zogenaamde “21st century skills”. De leerlingen krijgen straks met beroepen te maken waar deze skillset zeer belangrijk is. Het is echter goed om te realiseren dat je devices in het onderwijs niet inzet als doel maar écht als hulpmiddel. Gebruik het vooral daar waar het meerwaarde biedt. Laat leerlingen zeker ook nog schrijven en onderken de diverse leerstijlen van de leerlingen.’’

Ron Hof, hoofd ICT Bonhoeffercollege

Peppels portfolio

Het Jac. P. Thijsse College heeft een pilot ingezet van het instrument Peppels. Dit is een portfolio-instrument, waarmee gedifferentieerd lesstof kan worden aangeboden en dit ook kan worden getoetst. Het portfolio wordt getest door de vakgroep Duits, waarbij onderzocht wordt of het ook bij andere vakken ingezet kan worden.

16


“Hoe vaak zie je het niet gebeuren dat bij het klassikaal behandelen van een leestekst de helft van een klas gefrustreerd afhaakt: de tekst is voor deze leerlingen of te makkelijk of te moeilijk. Het Europees Referentiekader (ERK) en de digitale portfoliosite Peppels maken het mogelijk leerlingen met teksten te laten oefenen op het niveau waar ze op dat moment naartoe werken. Docenten kunnen gericht individueel feedback geven en alle leerlingen op deze manier efficiënt in hun eigen tempo naar de vereiste eindtermen (of zelfs verder) begeleiden. Differentiatie op niveau dus; met behulp van digitale middelen!”

Paul Buurman, coördinator alfacluster en docent Duits Jac. P. Thijsse College

Master Rubrics

Voor het Kennemer College vmbo/pro heeft de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) ‘master rubrics’ ontwikkeld voor alle leerlijnen. Deze rubrics vormen de basis voor een digitale leeromgeving waarin een leerling zich, naast de traditionele leermiddelen, stukken van de leerlijn in eigen tempo eigen kan maken en waar nodig verdieping in kan vinden. ‘’Master rubrics zijn gebaseerd op de kerndoelen. In de Learning Portal (digitale leeromgeving) worden master rubrics per thema of blok verdeeld in block rubrics, om leerlingen inzicht te geven in de eisen die aan ze gesteld worden op verschillende niveaus. Getalenteerde leerlingen worden op deze manier uitgedaagd om vakken of vakonderdelen op een hoger niveau te volgen, wat positief is voor hun motivatie.’’

Yljas Roeper, onderwijskundig ICT-coördinator Kennemer College mavo

17


Meer dan alleen een diploma


SVOK biedt in haar onderwijs niet alleen cognitieve en beroepsgerichte vaardigheden aan, maar ook onderwijs dat gericht is op de persoonlijke en maatschappelijke vorming van de leerling. We willen onze leerlingen vanzelfsprekend zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst in het vervolgonderwijs en in de maatschappij.

Internationalisering

Het Jac. P. Thijsse College biedt leerlingen kansen om internationale ervaring op te doen. Om dit financieel haalbaar te houden voor alle leerlingen, investeert de school in het opzetten en onderhouden van een uitgebreid scholennetwerk voor uitwisselingen. Dit houdt de kosten laag, terwijl leerlingen op buitenlandse scholen en in gezinnen ervaringen kunnen opdoen die ‘voor het leven’ zijn. Er zijn contacten met scholen in Europa, de V.S. en Azië. De school heeft een speciale ‘International Business Course’. Dit programma geeft leerlingen de kans te excelleren in Engelse taal, cultuur en literatuur. Tevens biedt dit programma belangrijke impulsen in de vorming tot wereldburger. Ook het Bonhoeffercollege had internationalisering het afgelopen jaar hoog op de agenda staan. Er hebben uitwisselingsprojecten plaatsgevonden tussen leerlingen uit Duitsland, Frankrijk en Portugal. Ook hebben brugklasleerlingen geparticipeerd in het project Europatentoonstelling. Hierbij leerden zij veel over Europa op het gebied van geografie, geschiedenis, cultuur, landschap en vegetatie. De sectie biologie heeft het project ‘Planting science’ uitgevoerd, een project waarbij leerlingen in samenwerking met scholen in de V.S. onderzoeksvaardigheden opdoen onder leiding van hoogleraren van de Universiteit van Wageningen.

19


‘I made the best American friends ever.’
 ‘I didn’t know it was possible to get so close with someone in such a short time.’ ‘The school was like the movies, really cool.’ 
 ‘She was the best host you could dream of and I can’t wait to show her my life.’ ‘I also liked the Newman School a lot, it looked a bit English.’ ‘First of all I would like to thank the schools for making this all possible.’ ‘I’m really looking forward to April when the hosts are coming to the Netherlands.’ ‘I still can’t believe it all happened.’ ‘The goodbyes were hard.’

Some quotations from the students’ journal, Jac. P. Thijsse College

Comenius Project

In het internationale Comenius Project staat het thema ‘De economische crisis’ centraal. Aan dit thema wordt samen met scholen uit Duitsland, Italië, Noorwegen en Turkije gewerkt. Deze uitwisselingen worden door alle betrokkenen als zeer waardevol ervaren omdat de leerling op een hele bijzondere manier de (school)cultuur van een ander land leert kennen en hij zich op een uitdagende manier kan inzetten voor een maatschappelijk verantwoord thema. ‘’Door het Comenius project leer je de cultuur en de gewoonten uit andere landen kennen. Het was hartstikke gezellig en de samenwerking tussen de landen was goed. Het verblijf in een gastgezin was erg bijzonder, vooral omdat zij vaak nauwelijks Engels spraken. Kortom: een ervaring om nooit te vergeten!’’

Dominique Daatselaar, V5E Kennemer College havo-atheneum-gymnasium

20


Internationale schakelklas

Leerlingen die de Nederlandse taal nog niet beheersen, kunnen terecht in een internationale schakelklas op het Kennemer College Beroepsgericht. Deze leerlingen uit allerlei culturen en landen krijgen hier taalonderwijs, met als gevolg dat zij in het Nederlandse onderwijssysteem kunnen instromen. ‘’Ik ben Chanhe en ik zit nu op het Kennemer College. Ik ben 17 jaar en ik kom uit China. Ik ben in Nederland sinds augustus 2013. Hier zijn grote verschillen tussen het onderwijs van China en Nederland. Iedere klas in China heeft minimaal 40 leerlingen. De klassen in Nederland zijn iets kleiner. In China heb je pauze tussen iedere les, maar in Nederland heb ik alleen twee pauzes. De studietijden in China zijn van 07.30 – 11.45 uur en van 13.30 – 17.45 uur. Tussen 11.45 -13.30 uur hebben wij tijd om van school naar huis te gaan en te eten. Hier is dit niet zo. Ik moest even wennen. Ik ben blij dat we hier weinig huiswerk hebben. In China heb je veel huiswerk en daarom was ik elke dag erg moe. Nu ik gewend ben aan Nederland vind ik het hier echt mooi!’’

Chanhe Pan (China), internationale schakelklas Kennemer College Beroepsgericht

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Het Jac. P. Thijsse College heeft het afgelopen schooljaar flink geïnvesteerd in versterking van de LOB-programma’s door de rollen van leerlingbegeleiders te versterken. Ook is er het project jong-oud dat bijdraagt aan maatschappelijke cohesie. Tijdens dit project gingen leerlingen naar de verzorgingshuizen in de regio en de bewoners bezochten een dag de school.

21


THBO-route

Getalenteerde mavoleerlingen op het Kennemer College mavo die de capaciteiten hebben, kunnen versneld doorstromen naar het mbo, met als uiteindelijk doel doorstroom naar het hbo. Deze leerlingen volgen een verzwaard programma met de mogelijkheid om vervroegd examen te doen. De vraag van deze gemotiveerde leerlingen naar deze mogelijkheid neemt steeds meer toe. Afgelopen jaar zijn de eerste THBO-leerlingen met mooie resultaten uitgestroomd.

Seven Days of Feedback

Ook een gezonde levensstijl draagt bij aan een gezonde toekomst. Het Kennemer College havo-atheneum-gymnasium hecht hier grote waarde aan. Zo werd er afgelopen jaar meegedaan met de Seven Days of Feedback, een landelijke lifestyle challenge. De leerlingen werden een week lang uitgedaagd om gezonder te eten, meer te bewegen en meer bewust na te denken over hun voedingskeuzes. Het Kennemer College kwam hierbij als trotse winnaar uit de bus. Na het winnen van de Seven Days of Feedback wil het Kennemer College havo-atheneum-gymnasium de gezonde levensstijl verankeren in het schoolbeleid. ‘’We maakten smoothies, organiseerden een hooghoudwedstrijd, lieten een fruitkraam naar school komen en deelden waterflesjes en armbandjes uit voor iedereen die met de SDOF meedeed. Hierdoor was de hele school bij deze super spannende wedstrijd betrokken en hebben we er behalve de hoofdprijs ook nog eens heel veel lol aan overgehouden.’’

Floor de Huu, V5A Kennemer College havo-atheneum-gymnasium

22


Vecon

Het Bonhoeffercollege is VECON BUSINESS SCHOOL gecertificeerd en investeert hiermee extra in talentontwikkeling van leerlingen in het profiel Economie en Maatschappij. Daarmee kan worden bereikt dat het kiezen voor het profiel Economie en Maatschappij een positieve keuze wordt. ‘’Vanuit het vak M&O hebben we de inhoud van het vak beter laten aansluiten bij het ‘bedrijfsleven’. Dit wordt gedaan met bestaand materiaal vanuit de VECON en nieuw eigen ontwikkeld materiaal. Diverse projecten zijn in de bovenbouw gestart. Zo wordt er een echte ‘business game’ gespeeld waarin beslissingen door leerlingen moeten worden genomen. Er is een Business Class geïntroduceerd met leerlingen uit havo 4 en vwo 4 en leerlingencoaches uit vwo 5 die op bezoek gaan bij zowel profit (ING) als non-profit organisaties (Only Friends) en hierbij projecten doen.’’

Herald Kornblum, docent Economie en M&O Bonhoeffercollege

Workshops

Op de Kennemer Praktijkschool krijgen leerlingen van de bovenbouw, die om verschillende redenen nog niet toe zijn aan een stage of bij wie de stage om duidelijke redenen niet lukt, extra workshops aangeboden om deze vaardigheden aan te leren. Deze vaardigheden variëren van het aanleren van algemene vaardigheden tot beroeps- en vakvaardigheden. Stagebegeleider: “De begeleiding die vanuit de school wordt gegeven, zorgt ervoor dat we dingen die niet goed lopen, snel kunnen oppakken. Je ziet de stagiaires groeien in de tijd dat ze bij ons zijn; je merkt dat ze het heel leuk vinden en dat ze willen leren. Soms gaat dat in kleine stapjes. Voordeel is dat een leerling een heel jaar of soms nog langer bij ons is, dan is de stagiair iemand die volledig meedraait in het team.”

Andrea de Groot, teamleider bovenbouw Kennemer Praktijkschool & lwoo

23


Samen staan we sterker


Alle scholen van SVOK streven naar een sterke verbinding met de omgeving. Die sterke verbinding is essentieel voor toekomstbestendig onderwijs. Daarom werkt elke SVOKschool nauw samen met onder andere het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, hogescholen en universiteiten. Want niet voor niets wordt gezegd: samen staan we sterker.

BETA-partnerscholen

Elke SVOK-school zoekt de verbinding op tussen voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs. Zo zijn het Kennemer College havo-atheneum-gymnasium en het Bonhoeffercollege aangesloten bij de BETA-partnerscholen, een samenwerking tussen universiteiten en hogescholen in de regio. ‘’Het Bonhoeffercollege is hard op weg om Technasium te worden. We gaan samenwerken met zes andere scholen in Noord-Holland om in 2016 het predicaat Technasium te krijgen. Havo en vwo-leerlingen, die voor Technasium kiezen, krijgen de kans om al tijdens hun schooltijd in aanraking te komen met de wereld buiten. Ze leren communiceren met hun opdrachtgevers, zoals bedrijven, instituten en lokale overheden. Ze ervaren dat vakgebieden (en niet alleen de schoolvakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde en biologie) met elkaar zijn verweven. Ze worden vaardiger in samenwerken, in het vinden van oplossingen voor technologische problemen en in het botvieren van hun creativiteit. Kijk vooral eens op www.technasium.nl voor meer informatie.’’

Gerda Nicolai, intersectievoorzitter bèta Bonhoeffercollege

25


Contact met mbo

Het Kennemer College vmbo/pro heeft intensieve contacten met het mbo. Een mooi voorbeeld hiervan is dat vakdocenten van het Kennemer College samen met docenten van het Horizon College de praktische examens voor horeca hebben afgenomen. ‘’Bij elkaar in de keuken kijken is geweldig. Wij zien waar we voor opleiden, zij zien wat onze leerlingen kunnen. Dat heeft twee grote voordelen: minder uitval op het mbo en een warme overdracht van de leerling.’’

Ivo Krop, teamleider Horeca en Zorg & Welzijn Kennemer College Beroepsgericht

JetNet

Zowel het Bonhoeffercollege als het Kennemer College havo-atheneumgymnasium zijn aangesloten bij het Jongeren en Techniek Netwerk Nederland (JetNet). Samenwerkingen met grote spelers als TATA Steel (waarvan het Kennemer College vmbo/pro van 2010 tot 2014 key supplier was) kunnen hierdoor worden verwezenlijkt.

26


‘’Een goede verbinding met de omgeving realiseren we onder meer door de JetNet-activiteit ‘careerday’. Daarbij maken leerlingen van 4 havo en 5 vwo kennis met het technisch bedrijfsleven uit de regio ter ondersteuning van de keuze voor de vervolgstudie. Want er geldt nog steeds: ‘kies je voor een technische vervolgstudie, dan ben je verzekerd van uitdagend werk’. Onze school is ook verbonden met de regionale hogescholen en universiteiten die via het platform ‘itsacademy’ korte cursussen, practica, trainingen en webclasses aanbieden aan leerlingen en docenten. Dit versterkt je keuze en maakt de stap naar je vervolgstudie makkelijker.’’

Krijn Rijke, coördinator JetNet en Bètapartners Kennemer College havo-atheneum-gymnasium

Veilige School-thuisroute

De brugklassers van het Kennemer College havo-atheneum-gymnasium hebben afgelopen jaar deelgenomen aan het verkeersproject ‘Veilige School-thuisroute’, een project dat is aangeboden door de gemeente. Leerlingen brachten hun eigen school-thuisroute in beeld, beschreven daarbij gevaarlijke punten en presenteerden deze aan de wethouder van verkeer. ‘’We hebben verschillende situaties bekeken die onveilig zijn op de route naar school en deze aan de klas gepresenteerd. Ik hoop dat door dit verkeersproject steeds meer kinderen snappen dat opletten in het verkeer heel belangrijk is!’’

Zarah Westphal, B01 Kennemer College havo-atheneum-gymnasium

27


Vrijheid

Jaarlijks wordt voorafgaand aan 4 en 5 mei door de brugklasleerlingen van het Kennemer College havo-atheneum-gymnasium gewerkt aan een project met als thema ‘vrijheid’. Dit project besteedt uitgebreid aandacht aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Een onderdeel hiervan is het schrijven van gedichten. Deze gedichten zijn door een geselecteerde groep leerlingen voorgedragen tijdens de dodenherdenking bij begraafplaats Duinrust op 4 mei. ‘’We kunnen leren van wat in het verleden gebeurd is en het is belangrijk om je daarin te verdiepen.’’ ‘’We moeten het verleden niet vergeten omdat we ervoor moeten zorgen dat dit nooit meer gebeurt.’’ ‘’Ik vond het heel speciaal om mijn gedicht te mogen voordragen tijdens de dodenherdenking op 4 mei bij begraafplaats Duinrust.’’

Maud Kies, Babette Bekker, Rachelle van der Zon, B01 Kennemer College havo-atheneum-gymnasium

28


Landschapsdag

De brugklasleerlingen van het Bonhoeffercollege deden mee aan de jaarlijkse landschapsdag, waar zij onder toeziend oog van Staatsbosbeheer meehielpen aan het opschonen en winterklaar maken van de duinen bij Schoorl.

Serious Request 3FM

Het Jac. P. Thijsse College en het Kennemer College vmbo/pro hebben met diverse sponsoractiviteiten geld ingezameld voor Serious Request van 3FM. Een non-stop fietsmarathon, een markt, een muziekvoorstelling, niets was te gek. Samen met de plaatselijke Rotary werd ook een goededoelenavond georganiseerd.

29


De deskundige docent


De basis van goed onderwijs is een goede leraar. Daarom verdient een gerichte aanpak van professionalisering een structurele plaats binnen het onderwijs. Omdat SVOK een groot belang hecht aan goed personeelsbeleid, professionele ruimte voor leraren, ruime carrièremogelijkheden en scholing is er meer begeleiding en coaching van nieuwe personeelsleden en hebben medewerkers de ruimte om zich te blijven ontwikkelen. Het doen van onderzoek op eigen school kan hierbij zeer waardevol zijn.

Competentieontwikkeling

Via individuele coaching hebben enkele afdelingsleiders van het Kennemer College havo-atheneum-gymnasium gewerkt aan de ontwikkeling van hun competenties. ‘’Naast coaching draagt ook opleiding bij aan de kwaliteit van onze schoolleiders. In het afgelopen jaar hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden onder begeleiding van een externe deskundige, die scholend van karakter waren. Eén van de afdelingsleiders heeft de opleiding bij de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement afgerond.’’

Hans Zloch, rector Kennemer College havo-atheneum-gymnasium

Bouwstenen

Vanuit het Kennemer College vmbo/pro hebben docenten en teamleiders de gelegenheid gehad om de bouwstenen van gepersonaliseerd leren te bestuderen door kennis te nemen van goede voorbeelden elders. ‘’Iedereen is anders en leert dus ook anders. Het Zweedse Kunskapsskolan-concept draait om het leerproces en de leerdoelen van de individuele leerling. Leerlingen hebben een grote vrijheid om naar eigen niveau en tempo hun leerdoelen te realiseren. De persoonlijke coach is de spil in de begeleiding van dat proces.’’

Richard Sap, afdelingsleider leerjaar 2 Kennemer College mavo

31


Scholingstraject

Zowel de teamleiders als de clustercoördinatoren van het Jac. P. Thijsse College hebben een deskundigheid bevorderende en op maat gemaakt scholingstraject gevolgd. Inzet hiervan was de versterking van het onderwijskundig leiderschap.

Ontwikkelgroepen

Op de Kennemer Praktijkschool & lwoo is na jaren van ontwikkelen van onderwijs in leerjaarteams en sectorteams gekozen om te gaan werken in ontwikkelgroepen. Er is gekozen voor de ontwikkelgroepen Positive Behaviour Support (PBS), Life Style, Keuzewerktijd, Prestaties/ Opdrachten, Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) en Stage. Docenten vervullen in deze groepen een voortrekkersrol waarbij zij onderzoeken, ontwikkelen, implementeren, monitoren en evalueren. ‘’We moeten niet meer met z’n allen alles willen besluiten, maar een beroep doen en vertrouwen op collega’s hun (specifieke) expertise. Rekening houden met de passie en affiniteit van collega’s resulteert in het vergroten van de motivatie; ik heb iets nuttigs in te brengen, dat wordt serieus genomen en de resultaten ervan zijn terug te zien binnen de school/bij de leerlingen.’’

Saskia Waalboer, teamleider Zorg en Welzijn & Groen Kennemer Praktijkschool & lwoo

Gesprekkencyclus

Op alle scholen worden cyclisch gesprekken gevoerd met de medewerkers. Het Bonhoeffercollege doet dit bijvoorbeeld door aan te sturen op het voeren van een dialoog waar medewerkers binnen een gesprekkencyclus verantwoording afleggen door hun handelen expliciet te maken. De afdelingsleiders hebben aan de hand van een format in overleg met de docenten zelf vastgesteld hoe ze deze gesprekken met elkaar vormgeven.

32


Het Kennemer College maakt hiervoor gebruik van de competentiemonitor, waarbij gewerkt wordt aan een persoonlijk ontwikkelplan (POP). De medewerkers kunnen op deze manier hun eigen dossier beheren/opbouwen.

Op het Jac. P. Thijsse College voeren de teamleiders ontwikkelingsgesprekken met het personeel. Dit jaar hebben zij dit gedaan op basis van een lesbezoek. Speerpunten hierbij waren differentiatie, feedback en feedforward.

Onderzoek

Op het Kennemer College vmbo/pro wordt door een aantal docenten een onderzoek gedaan rondom coaching van leerlingen in het kader van hun masteropleiding. Deze kennis kan goed gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van gepersonaliseerd leren.

Lesson Study

Enkele docenten op het Kennemer College havo-atheneum-gymnasium zijn begonnen met lesson study. Bij lesson study wordt een les gezamenlijk door docenten voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd. Na de evaluatie wordt de les bijgesteld en nogmaals uitgevoerd. De les wordt geobserveerd door alle leden van het team, waarbij de focus niet op de docent ligt, maar op het verwerkingsproces van de leerlingen. ‘’Het leuke van Lesson Study is dat je een periode zeer intensief samenwerkt met collega’s en dat je echt op microniveau je lessen ontleedt.’’

John Half, docent wiskunde Kennemer College havo-atheneum-gymnasium

AONHW

Om het onderzoeksmatige handelen en denken van docenten te stimuleren, investeert het Jac. P. Thijsse College doelbewust in de Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW).

33


Onderwijsresultaten in infographics Onderwijskwaliteit vmbo-b Slaagpercentage

Verschil se-ce

40%

40

-0,2

40

20%

20

-0,6

20

0%

0

-1,0

0

Bestuur

Landelijk gemiddelde

2014

60

2013

0,2

2012

60

2011

60%

2010

80

2009

0,6

2014

80

2013

80%

2012

100

2011

1,0

2010

100

2009

100%

Percentiel

Centraal examen

Schoolexamen

4,0

40

4,0

40

2,0

20

2,0

20

0,0

0

0,0

0 2014

60

2013

6,0

2012

60

2011

6,0

2010

80

2009

8,0

2014

80

2013

8,0

2012

100

2011

10,0

2010

100

2009

10,0


Onderwijskwaliteit vmbo-k Slaagpercentage

Verschil se-ce

40%

40

-0,2

40

20%

20

-0,6

20

0%

0

-1,0

0

Bestuur

Landelijk gemiddelde

2014

60

2013

0,2

2012

60

2011

60%

2010

80

2009

0,6

2014

80

2013

80%

2012

100

2011

1,0

2010

100

2009

100%

Percentiel

Centraal examen

Schoolexamen

4,0

40

4,0

40

2,0

20

2,0

20

0,0

0

0,0

0 2014

60

2013

6,0

2012

60

2011

6,0

2010

80

2009

8,0

2014

80

2013

8,0

2012

100

2011

10,0

2010

100

2009

10,0

* De onderwijsresultaten per SVOK-school kunt u vinden op www.scholenopdekaart.nl.


Onderwijsresultaten in infographics Onderwijskwaliteit vmbo-(g)t Slaagpercentage

Verschil se-ce

40%

40

-0,2

40

20%

20

-0,6

20

0%

0

-1,0

0

Bestuur

Landelijk gemiddelde

2014

60

2013

0,2

2012

60

2011

60%

2010

80

2009

0,6

2014

80

2013

80%

2012

100

2011

1,0

2010

100

2009

100%

Percentiel

Centraal examen

Schoolexamen

4,0

40

4,0

40

2,0

20

2,0

20

0,0

0

0,0

0 2014

60

2013

6,0

2012

60

2011

6,0

2010

80

2009

8,0

2014

80

2013

8,0

2012

100

2011

10,0

2010

100

2009

10,0


Onderwijskwaliteit havo Slaagpercentage

Verschil se-ce

40%

40

-0,2

40

20%

20

-0,6

20

0%

0

-1,0

0

Bestuur

Landelijk gemiddelde

2014

60

2013

0,2

2012

60

2011

60%

2010

80

2009

0,6

2014

80

2013

80%

2012

100

2011

1,0

2010

100

2009

100%

Percentiel

Centraal examen

Schoolexamen

4,0

40

40%

40

2,0

20

20%

20

0,0

0

0%

0 2014

60

2013

60%

2012

60

2011

6,0

2010

80

2009

80%

2014

80

2013

8,0

2012

100

2011

100%

2010

100

2009

10,0

* De onderwijsresultaten per SVOK-school kunt u vinden op www.scholenopdekaart.nl.


Onderwijsresultaten in infographics Onderwijskwaliteit vwo Slaagpercentage

Verschil se-ce

40%

40

-0,2

40

20%

20

-0,6

20

0%

0

-1,0

0

Bestuur

Landelijk gemiddelde

2014

60

2013

0,2

2012

60

2011

60%

2010

80

2009

0,6

2014

80

2013

80%

2012

100

2011

1,0

2010

100

2009

100%

Percentiel

Centraal examen

Schoolexamen

4,0

40

4,0

40

2,0

20

2,0

20

0,0

0

0,0

0 2014

60

2013

6,0

2012

60

2011

6,0

2010

80

2009

8,0

2014

80

2013

8,0

2012

100

2011

10,0

2010

100

2009

10,0

* De onderwijsresultaten per SVOK-school kunt u vinden op www.scholenopdekaart.nl.


SVOK Academie SVOK wil een ontwikkelingsgerichte cultuur binnen al haar scholen scheppen die binnen elke laag van de organisatie gedragen wordt. Een ambitieuze leercultuur, waarin van én met elkaar geleerd wordt om excellent onderwijs in de regio Kennemerland te waarborgen en te behouden en kennisdeling vanzelfsprekend is. Dit krijg je alleen voor elkaar als je deze ambitie als docent (conciërge, teamleider of rector) mee- én uitdraagt binnen elke school. Waar in 2013 al was gestart met de bouw aan de SVOK Academie, heeft deze in 2014 daadwerkelijk gestalte gekregen. Om de SVOK Academie een fysieke plek in de organisatie te geven is gestart met het bouwen van een nieuwe online leeromgeving, waarin kennis halen, delen en creëren op doeltreffende wijze wordt gefaciliteerd. De kracht van de SVOK Academie zit in de combinatie van ‘online en offline leren’, waarbij e-learning actief wordt ondersteund door fysieke ontmoetingen. Onder het motto ‘Als SVOK eens wist wat SVOK weet’ zijn we begonnen met het expliciet maken en delen van kennis die binnen de scholen aanwezig is. Ontwikkelingsgericht werken wordt hierdoor mogelijk gemaakt voor zowel schoolleiding als docenten en onderwijsondersteunend personeel. Kortom: de SVOK Academie is hét middel om te stimuleren dat leren, professionaliseren en ontwikkelen vanzelfsprekend wordt én een plaats krijgt binnen de scholen van SVOK.

39


Kerngegevens personeel 2014

Gemid persone delde elsomva ng:

635 fte

(769 me dewerk ers)

Instroom percent age: Deeltijd factor:

0,82

In vast d ienstver band:

87,28 %

6,5%

Uitstroo m percent age:

8,7%

Uitstroo m in WIA:

1

persoon

Percent age meer ve drie of rzuimd:

21,46% terwijl

37,26% nie

Verzuim percent age:

3,21%

t verzuim t*

* Zowel het verzuimpercentage als de verzuimfrequentie is lager dan de landelijke norm.


Blik op de toekomst De SVOK-scholen tonen u graag, naast een terugblik op het afgelopen jaar, een korte blik op de toekomst. Hieronder vindt u een selectie van initiatieven in 2015.

Digitaal portfolio

Het komende jaar wordt op het Bonhoeffercollege een digitaal portfolio ontworpen waarbinnen leerlingen het plusdocument kunnen vormgeven. Dit is een document waarmee de leerling aantoont welke aanvullende activiteiten hij heeft ondernomen in Bonhoeffertijd.

21st century skills

Het Kennemer College havo-atheneum-gymnasium heeft een subsidieaanvraag gedaan voor het project ‘Building your own 6PACK’. In dit project worden zogenaamde ‘deep learning tasks’ ontwikkeld. Dit zijn taken, opdrachten of projecten waarin leerlingen in een realistische setting werken aan opdrachten, waarin ze juist de vaardigheden gericht op de 21e eeuw moeten aanspreken. Dit project is een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht, bedrijven en vijf middelbare scholen.

Internationaal netwerk

Het Jac. P. Thijsse College gaat verder investeren in het internationale netwerk van scholen, zodat meer leerlingen op uitwisseling kunnen gaan. Via deze uitwisselingen maken leerlingen intensiever kennis met andere culturen dan op een traditionele schoolreis.

Eigenaarschap

Het Kennemer College vmbo/pro is onderdeel van ‘Zo.Leer.Ik’, een netwerk van scholen die aan de slag zijn met gepersonaliseerd leren. Het eigenaarschap van het leren bij de leerling voor elkaar krijgen is hierbij het hoogste streven. Vanuit deze analyse ontwikkelt de school door op het gebied van coaching, het logboek, eigenaarschap bij de leerlingen, keuzemomenten en didactische aanpak.

41


Notities


Contactgegevens:

1944 XA Beverwijk

Postbus 387 1940 AJ Beverwijk

Telefoon: 0251-258980 E-mail: info@svok.nl

SVOK-scholen: Postbus 316 Telefoon: 0251-659119 1902 RA Castricum 1900 AH Castricum Jac. P. Thijsse College De Bloemen 65 Postbus 314 Telefoon: 0251-652571 1902 GT Castricum 1900 AH Castricum E-mail: school@jpthijsse.nl Kennemer College Havo-atheneum-gymnasium B端llerlaan 2 Telefoon: 0251-234150 1945 SR Beverwijk E-mail: havovwo@kennemercollege.nl Kennemer College Mavo Plesmanweg 450 1965 BD Heemskerk

Telefoon: 0251-249944 E-mail: mavo@kennemercollege.nl

Kennemer College Beroepsgericht Van Riemsdijklaan 103 1965 BE Heemskerk

Telefoon: 0251-241944 E-mail: beroepsgericht@kennemercollege.nl

Jan van Kuikweg 12 1965 BB Heemskerk

Telefoon: 0251-226601

www.svok.nl

Profile for svokjaarverslag

Svok jaarverslag 2014  

Svok jaarverslag 2014  

Advertisement