Page 1

En nyskriven m채ssa

av Anna Svensson & Malena Furehill

Var Dags-m채ssan


Var Dags-mässan Introitus Var dag till tidens ände ett löfte som vi fått Var dag i allt som händer Att Du är med är gott I vardagens bekymmer finns Du som alltid bär allt gott som livet rymmer Var dag som vardag är

Vardag/Introitus

F maj7 C C F maj7   C F maj7 C                             Var dag till ti - dens än - de Ett löf - te som vi fått                     

         7   F

G sus

  C F maj7 C F maj7 D m                     

 G          

                                   Du är med är

7

G

C D m7 G  A m7                     var dag i allt som hän - der Att             

Am

 

13

13

gott

   

A m/G

  

gott

I

 F maj7     

som li - vet

var - da - gens be - kym - mer

      

rym - mer

Dm

     var dag   

  

finns

Du som al - ltid

G sus     

  

bär

     C

 

som var - dag



är

Allt

  


Inledningsord, bön Kyrie Herre, förbarma dig Förbarma dig över oss

Gloria / Laudamus Ära vare Gud Ära vare Gud i höjden Ära vare Gud Ära vare Gud i höjden

Gloria  

C

Ä

-

C

5



Ä

   

-

ra

va - re

Gud

   

ra

va - re

Textläsning Predikan

Gud



C/E



C/E

F Add9

Ä

-

F add9

Ä

-

   

ra

va - re

Gud

   

ra

va - re

Gud

G sus

    i

höj - den

G sus

    G

i

höj - den


Credo Var dag vi tror på Dig, vår Far som makten över allting har Du som har skapat himmel och jord Du styrker genom Ditt ord Var dag vi tror på Herren vår som bredvid oss på jorden går Du som delar vardagens bröd Du som av kärlek tog Din Död Var dag, vår Gud, vi tror på Dig och Anden som ner sänker sig Du som förlåter all vår brist Du som stannar med oss till sist

Förbön Sanctus Helig, helig, helig Helig, härlig, hel Herren Gud Sebaot Helig, härlig, hel!

Sanctus

F  m7

            G Maj7

  

A m7

5

He - lig he - lig D7

he

-

B m7

G Maj7

Se

Nattvardsbön

-

lig

        

Her - ren Gu - ud

G Maj7

Gm

ba - ot

  F m7 B m7        

He - lig här - lig

E m9

 

He - lig

A 11

he

-

 

Här - lig

el

C add9G add9

Hel

D


Vardagsbröd I detta rum, i detta nu Du bjuder oss till fest Din egen kropp, Ditt eget blod där alla är Din gäst Av samma bröd, av samma kropp Vi samlas kring ditt bord Vi delar bröd, vi delar Dig vi lyssnar till Ditt ord Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd.

Vardagsbröd

B

     

7



 

Så är

G

vi



A add9

     

  Ty

fas - tän

mån - ga

   

C m7

al - la får

E /G

    

vi



del

B

en en - da

av

kropp

    

ett och sam

-

ma

Vår Fader Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

A add9

bröd


Brödbrytelse L.Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp F. Så är vi, fastän många, en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd.

Agnus Dei O Guds lamm, som borttager världens synder, förbarma dig över oss O Guds lamm, som borttager världens synder, giv oss frid

Agnus dei

E

              6

6



  

E /G

 

bar

-

E /G

         

11

bort

11

-

Guds

lamm

 

O

   

ma

Dig

    

tag - er

E /G

 



F m7

 

 

 

A add9

  ö

A

  

 

som

bort



vär - ldens

B  11

  

 

syn - der

   

vär - ldens syn - der

E

B

E

  

E

 



För -

 



F m7

 



O

Guds

lamm

som

 



oss



    

ta - ger

ver



-



-

 

A

 

A

 

Giv

B  13

 

oss

 

E

 

frid

 


Måltiden Tackbön Tvivel Kan Du ta emot mitt tvivel med mig? Kan Du ta emot min tro som den är? Kan Du ta emot, kan jag falla mot Dig? Jag vill verkligen tro att Du bär…

Välsignelsen Vardag med Dig Det är så Du gör skillnad för mig. Det är så Du gör skillnad i mitt liv.

     Det

   F

5

är

 du

F

  

du

 

gör

Vardag med dig  D m7   

gör

D m7

skil

-

lnad

skil - lnad

  i

mitt

  

G m7

för G m7



liv





C 11

mig



 

Det är



C 11

 

Det

är




Vardags-mässan Agenda  
Vardags-mässan Agenda  

En mässa som upptäcker tron mitt i vardagen, det stora i det lilla, med hjälp av både vilsamma och svängiga toner. Mässan är skriven av Male...

Advertisement