Page 1

Nevena Živković, Grozdana Avirović, Stjepan Leaković NEVENA ŽIVKOVIĆ, Petrokemija d.d., tvornica gnojiva, Kutina nevena.zivkovic@petrokemija.hr GROZDANA AVIROVIĆ, Petrokemija d.d., tvornica gnojiva, Kutina grozdana.avirovic@petrokemija.hr STJEPAN LEAKOVIĆ, Petrokemija d.d., tvornica gnojiva, Kutina stjepan.leakovic@petrokemija.hr

USKLAĐIVANJA SA ZAKONSKIM ZAHTJEVIMA PREDNOST PRIMJENE NORME ISO 14001 Stručni rad / Professional paper Sažetak Petrokemija d.d. sa svojim osnovnim djelatnostima proizvodnje mineralnih gnojiva, čađe i proizvoda na bazi bentonitnih glina ima značajan utjecaj na okoliš. Osnovni cilj Politike kvalitete i okoliša je visoka kvaliteta proizvoda i usluga uz najmanji mogući utjecaj na okoliš ali i ostvarenje usklađenosti s važećim nacionalnim propisima i propisima tržišta na kojima je prisutna. Nacionalni propisi koji reguliraju područje zaštite okoliša čine prilično opsežnu materiju sistematiziranu na način da prati organizaciju zaštite okoliša po nadležnostima pojedinih ministarstava za različite sastavnice okoliša. Sustavni i sveobuhvatni pristup zakonskim zahtjevima u sustavu upravljanja okolišem osiguran normom ISO 14001, jedan je od značajnih elemenata trajnog poboljšanja stanja. Ujedno to je sastavni dio kvalitetne pripreme za redovite inspekcijske nadzore te dobar alat za sprječavanje pojava prekršaja i novčanih kazni. Upravljanje propisima u Petrokemiji d.d., uspostavljeno kroz postupke sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, osigurava pravovremenu informaciju o zakonskim zahtjevima do izvršitelja na čiju se djelatnost propis odnosi. Prikazan je način obavješćivanja o novoizašlim propisima, ažuriranje Liste važećih propisa i dozvola u području zaštite okoliša kao i analiza utjecaja njihove primjene na poslovne aktivnosti Petrokemije d.d. Ključne riječi: Sustav upravljanja okolišem, zakonski zahtjevi, praćenje i usklađivanje 1. UVOD Osnovna djelatnost Petrokemije d.d. su proizvodnja mineralnih gnojiva, čađa, proizvoda na bazi bentonitnih glina, a osim navedenog pruža i usluge u području razvoja, projektiranja, nadzora, održavanja, umjeravanja, kontrole kvalitete i konzultacija. Svojim djelatnostima Petrokemija d.d. ima značajan utjecaj na okoliš. Aspekti okoliša kao sastavni dio djelatnosti, usluga i proizvoda Petrokemije d.d. koji mogu s okolišem uzajamno djelovati, okosnica su cijelog sustava upravljanja okolišem. Sustav upravljanja okolišem uspostavljen je i certificiran u Petrokemiji d.d. 2004. godine, a od 2007. godine certificiran je po normi ISO 14001 : 2004. Osnovni cilj Politike kvalitete i okoliša Petrokemije d.d. je visoka kvaliteta proizvoda i usluga uz najmanji mogući utjecaj na okoliš uz ostvarenje usklađenosti s važećim nacionalnim propisima i propisima tržišta na kojima je prisutna uz ostvarivanje stalnog poboljšanja. Nacionalni propisi koji reguliraju područje zaštite okoliša čine prilično opsežnu materiju sistematiziranu na način da prati organizaciju zaštite okoliša po nadležnostima pojedinih ministarstava za različite sastavnice okoliša. 12. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 3. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 10. – 12. svibnja 2012. g. - 401 -


Nevena Živković, Grozdana Avirović, Stjepan Leaković Složenost zakonskih zahtjeva vezano za okoliš je značajan izazov za tvrtke. Prvi ključni korak je prepoznati koji propisi su primjenjivi na djelatnost, proizvode i usluge tvrtke kao kontinuirano osiguravanje sukladnosti tvrtke s propisima. Iako ne može jamčiti pravnu usklađenost, sustav upravljanja okolišem je alat koji tvrtki olakšava sagledavanje stanja i njegovo unaprjeđenje u odnosu na zakonske zahtjeve. Sustav opravljanja okolišem ujedno olakšava nadzornim tijelima procjenu i ocjenu sukladnosti tvrtke u odnosu na okolišno zakonodavstvo. Točkom 4.3.2 Zakonski i ostali zahtjevi, norma zahtjeva uspostavu, primjenu i održavanje postupaka za utvrđivanje i pristup odgovarajućim zakonskim i drugim zahtjevima na koje se ta organizacija obvezala u odnosu na svoje aspekte okoliša. Upravljanje propisima u Petrokemiji d.d., uspostavljeno kroz postupke sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, osigurava pravovremenu informaciju o zakonskim zahtjevima do izvršitelja na čiju se djelatnost propis odnosi. 2. USKLAĐIVANJE SA ZAKONSKIM ZAHTJEVIMA 2.1 Nacionalni propisi iz područja zaštite okoliša primjenljivi u Petrokemiji d.d. Obavljanje djelatnosti Petrokemije d.d. na području zaštite okoliša regulirano je sljedećim osnovnim nacionalnim zakonskim propisima po sastavnicama okoliša u nadležnosti različitih ministarstava kako je prikazano Tablicom 1. Tablica 1: Osnovni nacionalni zakonski propisi po sastavnicama okoliša i nadležno ministarstvo Područje /sastavnica Općenito Zrak Vode

Naziv zakona

Zakon o zaštiti okoliša Zakon o zaštiti zraka Zakon o vodama Zakon o financiranju (uporaba i zaštita voda) vodnog gospodarstva Otpad Zakon o otpadu Priroda Zakon o zaštiti prirode Buka Zakon o zaštiti od buke Kemikalije Zakon o kemikalijama Ionizirajuće Zakon o radiološkoj i zračenje nuklearnoj sigurnosti Energetika Zakon o energiji Zakon o Fondu za Ostalo zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost *...odnosi se na novoustrojena Ministarstva

Nadležno ministarstvo* Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Ministarstvo poljoprivrede Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Ministarstvo zdravlja Ministarstvo zdravlja Ministarstvo zdravlja Ministarstvo gospodarstva Ministarstvo gospodarstva Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

U prepoznavanju nacionalnih zakonskih propisa koji su primjenjivi u Petrokemiji d.d. bitno je dobro poznavanje njenih djelatnosti, proizvode i usluga shematski prikazanih na Slici 1.

12. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 3. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 10. – 12. svibnja 2012. g. - 402 -


Nevena Živković, Grozdana Avirović, Stjepan Leaković Slika 1. Shematski prikaz procesa i tokova aktivnosti Petrokemije d.d.

Iz Tablice 1. i Slike 1. proizlazi da praćenje nacionalnih zakonskih propisa iz područja okoliša, a primjenljivih u Petrokemiji d.d., pretpostavlja praćenje informacija o propisima na web stranicama nadležnih ministarstava (npr. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, www.mzoip.hr; Ministarstvo poljoprivrede, www.mps.hr i www.voda.hr; Ministarstvo zdravlja, www.miz.hr i www.hzt.hr; Ministarstvo gospodarstva www.mingorp.hr) uz praćenje Narodnih novina na web stranici www.nn.hr. Navedeni zakoni znače i postojanje velikog broja podzakonskih akata, što uz potrebu tvrtki da ima informaciju i pristup i o povučenim propisima, dodatno otežava upravljanja primjenljivim propisima. S ciljem da se tvrtkama olakša upravljanje propisima i usklađivanje s propisanim obvezama sve prisutnija je mogućnost slanja elektronskih obavijesti operaterima o njihovim najnovijim izmjenama. Iskustvo Petrokemije d.d. na ovom području je, za sada, primanje promptnih obavijesti o novoobjavljenim propisima i propisima u procesu donošenja putem elektronske pošte od strane Hrvatske gospodarske komore uz stalnu obvezu posjećivanja prethodno navedenih web stranica. Kao korisnu web stranicu prepoznali smo tražilicu Cadial, www.cadial.hr, koju održava Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referentna agencija, a na koju smo uputili sve potencijalne korisnike u Petrokemiji d.d. 2.2 Upravljanje propisima u sustavu upravljanja okolišem Petrokemije d.d. Sukladno zahtjevima normi ISO 9001 (5.2.; 7.2.1. i 8.2.1) u Petrokemiji d.d. je uspostavljen postupak nabavljanja, kontrole, distribucija i čuvanje propisa kako je opisano uputom „Upravljanje propisima i normama“. Propisi u Republici Hrvatskoj objavljuju se u Narodnim novinama i njihovim dodacima. Knjižnica Petrokemije d.d. nabavlja Narodne novine na osnovi iskazanih potreba korisnika, odnosno rukovoditelja organizacijskih cjelina i kontrolirano ih distribuira korisnicima putem dostavne knjige, na temelju odobrenog popisa s kartice korisnika. Odgovornost rukovoditelja je osigurati radnicima odgovarajuće propise potrebne za rad. Poštivanje propisanih odredbi u propisanom roku koji je naveden u odgovarajućem propisu je obvezno neovisno o tome što će novoizdani propis/kriterij s određenim vremenskim zaostatkom biti evidentiran izmjenom odgovarajućih dokumentiranih postupaka/uputa sustava. Narodne novine se obvezno čuvaju u Pravnim poslovima dok ostale organizacijske cjeline same određuju mjesto, način čuvanja i odlaganja Narodnih novina. Organizacijska cjelina može pratiti propise Republike Hrvatske i direktnim pristupom web stranici Narodnih novina na adresi www.nn.hr. Petrokemija d.d. je značajno smanjila broj 12. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 3. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 10. – 12. svibnja 2012. g. - 403 -


Nevena Živković, Grozdana Avirović, Stjepan Leaković primjeraka Narodnih novina na račun bolje uporabe Narodnih novina u e-formi. U sustavu upravljanja okolišem jedan o osnovnih zahtjeva je sukladnost sa zakonom i postizanje dobrih okolišnih karakteristika. Točkom 4.3.2 Zakonski i ostali zahtjevi, norma ISO 14001 zahtjeva da organizacija uspostavi, primjenjuje i održava postupak/postupke za: a) utvrđivanje i pristup odgovarajućim zakonskim i drugim zahtjevima na koje se ta organizacija obvezala u odnosu na svoje aspekte okoliša, i b) utvrđivanje kako se ti zahtjevi primjenjuju na njezine aspekte okoliša. Organizacija mora osigurati da se ovi primjenjivi zakonski i drugi zahtjevi na koje se ta organizacija obvezala uzmu u obzir pri uspostavljanju, primjeni i održavanju njezinog sustava upravljanja okolišem. Preuzimajući odgovornost za svoje utjecaje na okoliš, a da bi osigurala potpunu informaciju, u Petrokemiji d.d. se nastavno na uputu „Upravljanje propisima i normama“ sustava kvalitete, redovito daje informacija o novoizišlim propisima i ostalim pravnim dokumentima na dvomjesečnoj razini objavom u internim „Dvomjesečnim izvješćima sustava upravljanja okolišem“. Dvomjesečno izvješće dostavlja se Upravi i u sve organizacijske cjeline tehničkih djelatnosti. Podaci o propisima iz dvomjesečnih izvješća podloga su za izradu „Liste propisa i obvezujućih dokumenta SUO“ koja se izrađuje sukladno obvezi iz postupaka „Propisi i ostali obvezujući dokumenti u SUO“. Sažeti prikaz novoobjavljenih propisa izrađuje se i u okviru polugodišnjeg i godišnjeg izvješća. Popis svih važećih propisa iz područja okoliša koji se primjenjuju u Petrokemiji d.d. sadržan u „Listi propisa i obvezujućih dokumenta SUO“ se obnavlja najmanje jednom godišnje. Najkasnije do 31.ožujka tekuće godine unesu se sve izmjene ili novo izašli propisi u prethodnoj kalendarskoj godini. Radi boljeg pregleda, izmjene u Listi se označavaju podebljanim slovima. Lista može biti dopunjena i propisima koji nisu objavljeni u dvomjesečnim izvješćima, ako se naknadno utvrdi da određeni propis uređuje neki od aspekata okoliša Petrokemije d.d. Lista u ovom trenutku sadrži 36 Zakona i 246 podzakonskih akata obvezujućih za Petrokemiju d.d., a strukturirana je da su podzakonski akti navedeni ispod zakona temeljem kojeg su izdani (Slika 2.). Slika 2. Lista propisa i obvezujućih dokumenta SUO Petrokemije d.d. (izvod)

12. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 3. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 10. – 12. svibnja 2012. g. - 404 -


Nevena Živković, Grozdana Avirović, Stjepan Leaković Upravljanje propisima u sustavu upravljanja okolišem u Petrokemiji d.d. obuhvaća i izradu i održavanje „Popisa dozvola, rješenja i ostalih pravnih dokumenata u sustavu upravljanja okolišem“ koja je u funkciji pravovremenog pokretanja postupaka obnove postojećih i/ili ishođenja novih dozvola, rješenja, suglasnosti kao i ostalih mišljenja nadležnih tijela. U Popisu dozvola (Slika 3.) vode se podaci po rubrikama : - Redni broj - Broj dokumenta (Klasa i Ur.broj) - Naslov dokumenta -dozvole/rješenja (izdano od) - Veza s propisom - Mjesto čuvanja - Rok važenja (uz naznaku datuma pokretanja postupka obnove) - Datum izdavanja Slika 3. Popis dozvola, rješenja i ostalih pravnih dokumenata u sustavu upravljanja okolišem Petrokemije d.d. (izvod)

Zakonski zahtjevi bitan su kriterij koji se primjenjuje kod određivanja značajnosti aspekata okoliša. Sukladno zahtjevu norme (4.5.2.1.) u Petrokemiji d.d. se provodi i periodično vrednovanje usklađenosti s primjenjivim zakonskim zahtjevima. Relevantni zakonski zahtjevi dokumentirani su kroz odgovarajuće postupke (Aspekti okoliša, Upravljanje emisijama onečišćujućih tvari u zrak, Plan zaštite voda, Upravljanje otpadom, Upravljanje projektiranjem i razvojem), a zakonski kriteriji uključeni u operativne postupke i upute kao radni parametri. 2.3 Provođenje usklađivanja sa zakonskim zahtjevima, prednost primjene norme ISO 14001 Kroz unutrašnje audite provjerava se poznavanje zakonskih zahtjeva i postupka praćenja propisa koji se odnose na provjeravanu cjelinu kako i stanje usklađenosti s važećim nacionalnim zakonskim propisima. Niže organizacijske cjeline Petrokemije d.d. same 12. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 3. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 10. – 12. svibnja 2012. g. - 405 -


Nevena Živković, Grozdana Avirović, Stjepan Leaković propisuju način komunikacije o primjenjivim zakonskim propisima prema krajnjim korisnicima, a sukladno „krovnim“ postupcima sustava. Nakon prepoznavanja novog propisa u području okoliša primjenjivog u Petrokemiji d.d., od strane Povjerenika Uprave za kvalitetu i sustav upravljanja okolišem, Voditelj SUO i Viši suradnik upravljanja okolišem analiziraju obveze za Petrokemiju d.d. koje proizlaze iz propisa. U „Dvomjesečnom izvješću sustava upravljanja okolišem“ objavljuje se kratki sažetak sadržaja propisa i po potrebi pokreće usklađivanje s novim propisom uz definiranje roka i nositelja aktivnosti. Ocjena utjecaja novih zakonskih i drugih zahtjeva na sustav upravljanja okolišem, a koji se odnose na aspekte okoliša provodi se u okviru preispitivanja upravljanja koje provodi uprava na Odboru za kvalitetu i SUO najmanje jedanput godišnje. Za Petrokemiju d.d. je od značaja da sagledava najavljene promjene zakonskih zahtjeva s ciljem da predvidi potencijalne utjecaje na tvrtku i isto ugradi u planove usklađivanja s novim zakonskim zahtjevima uz proaktivni pristup uz davanje primjedbi na prijedloge zakona/propisa u procesu njihovog donošenja. 3. ZAKLJUČAK Prepoznavanje primjenjivosti zakonskih propisa, njihovo razumijevanje te usklađivanje sa zakonskim propisima zahtjevan je cilj za tvrtke. Uspješan sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001 značajno doprinosi prepoznavanju zakonskih zahtjeva i ostvarenju potpune sukladnosti s okolišnim zakonodavstvom. Za tvrtke s kompleksnom djelatnošću na koju su primjenjivi brojni zakonski propisi postojanje neusklađenosti može rezultirati ozbiljnim posljedicama. Ustrojeni postupak upravljanja zakonskim zahtjevima u Petrokemiji d.d. potvrđuje se kao uspješan prema rezultatima do sada provedenih inspekcijskih nadzora i uspostavljenim odnosima s lokalnom zajednicom. LITERATURA [1] HRN EN ISO 14001:2004 [2] The Institute of Environmental Management and Assessment, Practitioner, Managing compliance with environmental law: a good practice guide, Best Practice Series, Volume 6, IEMA, UK, December 2005 [3] Interna dokumentacija sustava upravljana kvalitetom i sustava upravljanja okolišem Petrokemije d.d.

COMPLIANCE WITH LEGAL REQUIREMENTS ADVANTAGES OF THE USE OF ISO 14001

Summary Petrokemija Plc, with its core business production of mineral fertilizers, carbon black and bentonite clay-based products, has a significant impact on the environment. The main goal of the Quality and Environmental Policy is not only high-quality products and services with the least possible impact on the environment, but also compliance with applicable national laws and regulations of the markets in which it is present. National regulations governing environmental protection are quite extensive, systematized to follow the environmental protection organization according to the responsibilities of individual ministries for various environmental components. A systematic and comprehensive approach to statutory requirements in the environmental management system provided by ISO 14001 is one of the important elements of continuous improvement. It is also an integral part of good preparation for regular inspection supervisions and a good tool for prevention of misdemeanours and fines. Management of regulations in Petrokemija, established through procedures of quality

12. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 3. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 10. – 12. svibnja 2012. g. - 406 -

Prednost primjene norme ISO 14001  

norma ISO 14001

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you