Page 1

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Konferencija o zemljopisnim oznakama u Hrvatskoj Zagreb, 6. travnja 2011. godine

RAZVOJ ZAKONODAVNOG I INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA REGISTRACIJU ZEMLJOPISNIH OZNAKA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA U RH Edita Volar – Pantić, dipl. ing. načelnica Sektora Sektor za označavanje i kakvoću hrane Uprava za sigurnost i kakvoću hrane


SADRŽAJ 1. 2. 3.

4. 5.

REGISTRACIJA I ZAŠTITA OZNAKA U RH - razvoj zakonodavstva OZNAKA IZVORNOSTI (OI) I OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA (OZP) - definicije OD PROIZVODA DO REGISTRIRANE OZNAKE I NJEZINOG KORIŠTENJA - procedura i institucionalna nadležnost SLUŽBENA KONTROLA REGISTRACIJA NA EU RAZINI


REGISTRACIJA I ZAŠTITA OZNAKA U RH - razvoj zakonodavstva 1991 - 2003 NADLEŽOST Hrvatska gospodarska komora i Zavod za intelektualno vlasništvo PROPISI ¾ ¾

Zakon o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja (NN br. 53/91) Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga (NN br. 78/99, 127/99)


REGISTRACIJA I ZAŠTITA OZNAKA U RH - razvoj zakonodavstva 2003 - 2008 NADLEŽNOST Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja PROPISI Zakon o hrani (NN br. 117/03, 130/03, 48/04, 85/06) 9

Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane (NN br. 80/05, 11/07)

¾

Usklađen sa relevantnim propisima EU iz 1992. godine


REGISTRACIJA I ZAŠTITA OZNAKA U RH - razvoj zakonodavstva 2008 - 2011 NADLEŽNOST Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja NOVI PROPISI Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN br. 84/08, 75/09, 20/10) Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN br. 88/09, 53/10) ¾ Usklađeni sa EU Uredbom 510/2006 i provedbenim Uredbama


Zakon i Pravilnik propisuju 1. Uvjete i proceduru za registraciju oznaka (OI, OZP) poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na nacionalnoj razini 2. Pravila za podnošenje zahtjeva za registraciju oznaka ( OI,OZP) na razini EU Koraci: - Nacionalna registracija - EU registracija (zahtjev se podnosi putem MPRRR) 3. Provjera sukladnosti sa specifikacijom proizvoda i službene kontrole


OZNAKA IZVORNOSTI - definicija je naziv regije, određenog mjesta ili, u iznimnim slučajevima, zemlje koji se koristi za označavanje poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda: ¾ koji potječu iz te regije, odnosno iz tog mjesta ili iz te zemlje, ¾ čija kakvoća ili karakteristike, u bitnom ili isključivo, nastaju pod utjecajem posebnih prirodnih i ljudskih čimbenika određene zemljopisne sredine, ¾ čija se proizvodnja, prerada i priprema u cijelosti odvija u tom zemljopisnom području.

“Corsica Olive oil”

Uzgoj

Sadnja

Uljara

Corsica

Corsica

Corsica

Skladištenje

Corsica

Punjenje

Corsica ?

Izvor: Thiedig, F. (2007.): „Abschlussvortrag –Erfahrungen im Umgang mit den VO (EG) 510/06 und 509/06“


OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA – definicija je naziv regije, određenog mjesta ili, u iznimnim slučajevima,zemlje koji se koristi za označavanje poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda: ¾ koji potječu iz te regije, odnosno iz tog mjesta ili iz te zemlje, ¾ koji ima specifičnu kakvoću, ugled ili drugo obilježje koje se pripisuje njegovom zemljopisnom podrijetlu, ¾ čija se proizvodnja i/ili prerada i/ili priprema odvija u tom zemljopisnom području. “Schwarzwälder Schinken”

Prašenje

Uzgoj prasadi

Tov svinja

Klanje

Dimljenje

Pakiranje

Schwarzwald 9 Izvor: Thiedig, F. (2007.): „Abschlussvortrag –Erfahrungen im Umgang mit den VO (EG) 510/06 und 509/06“


Kategorije proizvoda koje možemo registrirati i zaštititi OI ili OZP 1. POLJOPRIVREDNI PROIZVODI ZA LJUDSKU PREHRANU – Meso i iznutrice – Mesni pripravci i proizvodi od mesa – Sirevi – Jaja, med, ostali mliječni proizvodi – Masti: maslac, margarin, ulja –Voće i povrće, žitarice i proizvodi –Ribe, školjkaši, rakovi i njihovi proizvodi – Začini – Vinski ocat

2. PREHRAMBENI PROIZVODI - Pivo, napici dobiveni od biljnih ekstrakata - Kruh, pecivo, kolači, slastice i drugi pekarski proizvodi, tjestenina - Senf, sol 3. POLJOPRIVREDNI PROIZVODI – Sijeno – Esencijalna ulja – Cvijeće i ukrasno bilje –Vuna, pamuk


NACIONALNI ZNAKOVI ¾

Pravilnik o izgledu i načinu korištenja znaka oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN br. 23/10) – nacionalni propis


OD PROIZVODA DO REGISTRIRANE OZNAKE I NJEZINOG KORIŠTENJA 1. PREDREGISTRACIJSKE AKTIVNOSTI 2. POSTUPAK REGISTRACIJE NAZIVA OZNAKE 3. CERTIFICIRANJE


PREDREGISTRACIJSKE AKTIVNOSTI ¾ Udruživanje proizvođača ¾ Analiza potencijala, opravdanosti registracije, odabir oznake ¾ Izrada specifikacije proizvoda - glavni dokument koji obuhvaća opis proizvoda i proizvodnje, određivanje

zemljopisnog područja, opis povezanosti proizvoda sa zemljopisnim područjem, povijesnu građu kao dokaze za navedeno i sl.

¾ Priprema zahtjeva za registraciju – prikupljanje ostale dokumentacije


INSTITUCIONALNA PODRŠKA

¾ ¾ ¾ ¾

Hrvatska poljoprivredna agencija Lokalna samouprava Fakulteti/Instituti Agencije – razvojne/marketinške


POSTUPAK REGISTRACIJE ¾ NADLEŽNOST: MPRRR – Uprava za sigurnost i kakvoću hrane/Sektor za označavanje i kakvoću hrane / Odjel za autohtone poljoprivredne i prehrambene proizvode – provodi POVJERENSTVO ¾ Zahtjev za registraciju ima pravo podnijeti samo UDRUŽENJE PROIZVOĐAČA ILI PRERAĐIVAČA (u iznimnim slučajevima pojedina pravna ili fizička osoba)


POSTUPAK REGISTRACIJE PODNOŠENJE ZAHTJEVA UDRUŽENJE

RAZMATRANJE ZAHTJEVA I PRIGOVORA

Povjerenstvo pri MPRRR

PROVJERA ZAHTJEVA

MPRRR

PERIOD ZA PRIGOVOR

- 3 MJESECA

Povjerenstvo pri MPRRR

OBAVIJEST O ZAHTJEVU se objavljuje u NN

RJEŠENJE, REGISTAR VREMENSKI NEOGRANIČENA REGISTRACIJA /ZAŠTITA


ZAŠTITA REGISTRIRANIH NAZIVA Registracija naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla: ¾ jedan je od oblika zaštite prava intelektualnog vlasništva ¾ osigurava zaštitu registriranog NAZIVA PROIZVODA od zlouporabe i neovlaštenog korištenja


ZAŠTITA OI i OZP – čl. 14. Zakona REGISTRIRANI NAZIVI ZAŠTIĆENI SU OD: ¾ ¾ ¾

¾

bilo kakvog izravnog ili neizravnog komercijalnog korištenja registriranog naziva za proizvode koji nisu obuhvaćeni registracijom bilo kakve zlouporabe, oponašanja ili podsjećanja na registrirani naziv poput »stil«, »tip«, »metoda«, »kako se proizvodi u«, »imitacija« ili slično bilo kakve druge lažne oznake ili podatka koji dovodi u zabludu potrošača o podrijetlu, kvaliteti ( na unutarnjoj ili vanjskoj ambalaži, na promidžbenim materijalima ili dokumentima koji se odnose na proizvod te od pakiranja proizvoda u ambalažu) bilo kakve druge prakse koja može potrošača dovesti u zabludu glede pravog podrijetla proizvoda


PRAVO KORIŠTENJA NAZIVA REGISTRIRANIH KAO OI i OZP Pripada svim proizvođačima prehrambenog proizvoda OI i OZP ¾ se nalaze na zemljopisnom području definiranom u specifikaciji ¾ udovoljavaju zahtjevima određenim u specifikaciji certificiranje ¾ su upisani u odgovarajući Upisnik korisnika u MPRRR


CERTIFICIRANJE ¾ utvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda ¾ provodi se prema planu kontrole ¾ provodi ga certifikacijsko tijelo ¾ certifikacijsko tijelo – ovlašteno je od strane MPRRR ¾ certifikacijsko tijelo mora biti akreditirano u skladu sa HRN EN 45011 ¾ MPRRR provodi nadzor nad radom ovlaštenih certifikacijskih tijela


POSTUPAK CERTIFICIRANJA PLAN KONTROLE OI i OZP – izrađuje certifikacijsko tijelo, odobrava MPRRR

PROVJERA SUKLADNOSTI SA SPECIFIKACIJOM PROIZVODA

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI CERTIFIKACIJSKOM TIJELU

PROIZVOĐAČ CERTIFIKACIJSKO TIJELO IZDAJE POTVRDU MPRRR – UPIS PROIZVOĐAČA U UPISNIK KORISNIKA


SLUŽBENA KONTROLA SUKLADNOST SA SPECIFIKACIJOM I PRAVO KORIŠTENJA ¾

¾

NA RAZINI PROIZVODNJE provode inspektori za kakvoću hrane MPRRR – uz certifikacijsko tijelo provodi dio poslova koji se odnose na utvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda NA RAZINI MALOPRODAJE provode inspektori Državnog inspektorata – pravo korištenja registriranog naziva (prema Upisnicima korisnika) SUKLADNO Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN br. 84/08, 75/09, 20/10)


REGISTRACIJA NAZIVA NA RAZINI EU ¾

SUKLADNO

Uredbi Vijeća (EZ-a) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti zemljopisnih oznaka i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ¾

NAKON REGISTRACIJE NA NACIONALNOJ RAZINI - zahtjev može podnijeti i treća zemlja, a članicama je to obveza - nacionalna zaštita ima prijelazni karakter - ukoliko se na razini EU odbije zahtjev za registraciju, poništava se i nacionalna registracija i zaštita - za eventualne posljedice nacionalne zaštite odgovorna je sama zemlja


HVALA NA PAŽNJI ! MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJE

Uprava za sigurnost i kakvoću hrane Sektor za označavanje i kakvoću hrane Ulica grada Vukovara 78, Zagreb Tel. + 385 1 610 66 92 / 610 66 28 Fax. + 385 1 610 91 89 edita.volar@mps.hr www.mps.hr

Razvoj zakonodavnog i institucionalnog okvira za registraciju zemljopisnih oznaka 2011  

oznake izvornosti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you