Page 1

NORMIZACIJA U PODRUČJU SUSTAVA UPRAVLJANJA mr. mr. sc. sc. Nenad Nikolić Nikolić, Hrvatski zavod za norme Brijuni, 12. konf. HDK, 10.10.-12. svibnja 2012. 2012.

Normizacija, nazivi i definicije • norma – dokument dokument donesen konsenzusom i odobren od priznatoga tijela, tijela, koji za opć opću i viš višekratnu uporabu daje pravila, upute ili znač značajke za djelatnosti ili njihove rezultate s ciljem postizanja najboljeg stupnja ureñenosti u danome kontekstu • normizacija – djelatnost djelatnost uspostavljanja odredaba za opć opću i opetovanu uporabu koje se odnose na postojeć postojeće ili moguć moguće probleme radi postizanja najboljeg stupnja ureñenosti u danome kontekstu Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

2

1


Vrste dokumenata u normizaciji • • • • •

norma tehnič tehnički izvješ izvještaj, tehnič tehnička specifikacija ostali javno dostupni dokumenti dogovori s radionica upute (Guide (Guide))

• • •

nacionalne norme izvorne nacionalne norme nacionalni dodaci

Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

3

Načini rada, suradnje i donošenje odluka -

Tehnički odbori Tehnički pododbori Radne skupine Workshop

Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

4

2


Različite razine normizacije meñunarodna razina ISO www.iso.org europska razina CEN www.cen.eu nacionalna razina HZN www.hzn.hr Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

5

Hrvatski zavod za norme • nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske • predstavlja Republiku Hrvatsku u meñunarodnim i regionalnim organizacijama za normizaciju • dostupnost informacija i dokumenata • mjesto dogovora i postizanja nacionalnog konsenzusa Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

6

3


Norme sustava upravljanja kvalitetom – niz ISO 9000 ISO/TC 176, Quality management and quality assurance - razvijen je niz normi ISO 9000. 9000. - najveć najveći tehnič tehnički odbor ISOISO-a. Norme koje donosi taj tehnič tehnički odbor na temelju Beč Bečkog dogovora (Vienna agreement) agreement) preuzima Europski odbor za normizaciju CEN Te se norme administrativno nalaze u podpodruč podpodručju CEN/SS 20, Quality assurance CEN/BT (Technical Board) HZN/TO 176, Upravljanje kvalitetom i osiguravanje kvalitete Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

7

Norme sustava upravljanja kvalitetom – niz ISO 9000 HRN EN ISO 9000:2008 Sustavi upravljanja kvalitetom -- Temeljna nač načela i terminološ terminološki rječ rječnik (ISO 9000:2005; EN ISO 9000:2005) HRN EN ISO 9001:2009 Sustavi upravljanja kvalitetom -- Zahtjevi (ISO 9001:2008; EN ISO 9001:2008) Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

8

4


Norme sustava upravljanja kvalitetom – niz ISO 9000 HRN EN ISO 9004:2010 Upravljanje u svrhu trajne uspješ uspješnosti organizacije -- Pristup upravljanju kvalitetom (ISO 9004:2009; EN ISO 9004:2009) U izradi: ISO/AWI 9000 Quality management systems – Fundamentals and vocabulary Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

9

Norme sustava upravljanja kvalitetom – niz ISO 10000

-

-

Niz normi ISO 10000 predstavlja pomoć pomoćni niz normi koje se koriste u sustavima upravljanja kvalitetom kako bi se dale ili upute (smjernice) za rad u pojedinom segmentu sustava upravljanja kvalitetom ili kako bi se upozorilo na razne probleme koji bi se mogli javljati i kako bi ih bilo najbolje rješ rješavati. Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

10

5


Norme sustava upravljanja kvalitetom – niz ISO 10000 HRN ISO 10001:2009, Upravljanje kvalitetom -- Zadovoljstvo kupca -- Smjernice za kodeks ponaš ponašanja za organizacije (ISO 10001:2007) HRN ISO 10002:2008, Upravljanje kvalitetom -- Zadovoljstvo kupca -- Smjernice za postupanje s reklamacijama u organizaciji (ISO 10002:2004) HRN ISO 10003:2009, Upravljanje kvalitetom -- Zadovoljstvo kupca -- Smjernice za rješ rješavanje sporova izvan organizacija (ISO 10003:2007) HRN ISO 10005:2008, Sustavi upravljanja kvalitetom -- Smjernice za planove kvalitete (ISO 10005:2005) HRN ISO 10006:2008, Sustavi upravljanja kvalitetom -- Smjernice za upravljanje kvalitetom u projektima (ISO 10006:2003) Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

11

Norme sustava upravljanja kvalitetom – niz ISO 10000 HRN ISO 10007:2009, Sustavi upravljanja kvalitetom -Smjernice za upravljanje konfiguracijom (ISO 10007:2003) HRN EN ISO 10012:2003, Sustav upravljanja mjerenjima -- Zahtjevi za mjerne procese i mjernu opremu (ISO 10012:2003; EN ISO 10012:2003) HRN ISO/TR 10013:2002, dokumentacije sustava 10013:2001)

Smjernice za izradu upravljanja (ISO/TR

HRN ISO 10014:2008, Upravljanje kvalitetom -Smjernice za ostvarivanje novč novčane i gospodarske koristi (ISO 10014:2006+Cor 1:2007) Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

12

6


Norme sustava upravljanja kvalitetom – niz ISO 10000 HRN ISO 10015:2002, Upravljanje kvalitetom -- Smjernice za izobrazbu (ISO 10015:1999) HRN ISO/TR 10017:2003, Upute za statistič statističke tehnike za ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003) HRN ISO 10019:2008, Smjernice za odabir i koriš korištenje usluga konzultanata za sustav upravljanja kvalitetom (ISO 10019:2005) ISO/TS 10004:2010, Quality management -- Customer satisfaction -- Guidelines for monitoring and measuring

Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

13

Norme sustava upravljanja kvalitetom – niz ISO 10000 U izradi: ISO/DIS 10004, 10004, Quality management -- Customer satisfaction -- Guidelines for monitoring and measuring ISO/CD 10008, 10008, Quality Management -- Customer satisfaction -- Guidelines for businessbusiness-toto-consumer electronic commerce transactions ISO/FDIS 10018, 10018, Quality management -- Guidelines on people involvement and competences

Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

14

7


SUSTAVI UPRAVLJANA KVALITETOM – SPECIJALIZIRANE NORME ZA RAZLIČ RAZLIČITA PODRUČ PODRUČJA IWA 1:2005, Quality management systems -Guidelines for process improvements in health service organizations IWA 2:2007, Quality management systems -Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in education IWA 4:2009, Quality management systems -Guidelines for the application of ISO 9001:2008 in local government Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

15

SUSTAVI UPRAVLJANA KVALITETOM – SPECIJALIZIRANE NORME ZA RAZLIČ RAZLIČITA PODRUČ PODRUČJA HRI CEN ISO/TR 14969:2008, Medicinski ureñaji -- Sustavi upravljanja kvalitetom -- Upute za primjenu norme ISO 13485:2003 (ISO/TR 14969:2004; CEN ISO/TR 14969:2005) HRS CEN/TS 15224:2008, Zdravstvene usluge -- Sustavi upravljanja kvalitetom -- Upute za uporabu EN ISO 9001:2000 (CEN/TS 15224:2005) HRN EN ISO 15378:2008, Osnovni materijal za pakiranje medicinskih proizvoda -- Posebni zahtjevi za primjenu norme ISO 9001:2000 9001:2000 u odnosu odnosu na "dobru "dobru proizvoñač proizvoñačku praksu" (DPP) (ISO 15378:2006; EN ISO 15378:2007) Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

16

8


SUSTAVI UPRAVLJANA KVALITETOM – SPECIJALIZIRANE NORME ZA RAZLIČ RAZLIČITA PODRUČ PODRUČJA HRI CEN/TR 15592:2008, Usluge u zdravstvu -- Sustavi upravljanja kvalitetom -- Upute za uporabu EN ISO 9004:2000 za poboljš poboljšanje sposobnosti usluga u zdravstvu (CEN/TR 15592:2007) HRS ISO/TS 16949:2010, Sustavi upravljanja kvalitetom -Posebni zahtjevi pri primjeni ISO 9001:2008 za serijsku proizvodnju i proizvodnju zamjenskih dijelova u automobilskoj industriji (ISO/TS 16949:2009) HRN EN ISO 22870:2008, PointPoint-ofof-care testing (POCT) -Requirements for quality and competence (ISO 22870:2006; EN ISO 22870:2006) Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

17

SUSTAVI UPRAVLJANA KVALITETOM – SPECIJALIZIRANE NORME ZA RAZLIČ RAZLIČITA PODRUČ PODRUČJA Norme za laboratorije HRN EN ISO/IEC 17025:2007, Opć Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) HRS CEN/TS 15675:2008, Kakvoć Kakvoća zraka -- Mjerenje emisije iz stacionarnih izvora -- Primjena norme EN ISO/IEC 17025:2005 na povremena mjerenja (CEN/TS 15675:2007) HRN EN ISO 15189:2008, Medical laboratories -- Particular requirements for quality and competence (ISO 15189:2007; EN ISO 15189:2007) HRN ISO/TR 22869:2007, Medicinski laboratoriji -- Upute za laboratorijsku primjenu norme ISO 15189:2003 (ISO/TR 22869:2005) Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

18

9


SUSTAVI UPRAVLJANA KVALITETOM – SPECIJALIZIRANE NORME ZA RAZLIČ RAZLIČITA PODRUČ PODRUČJA U izradi: ISO/CD 17528, Quality management systems -- Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for electoral organizations at all levels of government FprEN 15224, Health care services – Quality management systems – Requirements based on EN ISO 9001:2008 WI 00362004, Certification scheme for EN 15224 Health care services – Quality management systems – Requirements based on EN ISO 9001:2008 Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

19

SUSTAVI UPRAVLJANJA – NORME ZA AUDIT SUSTAVA UPRAVLJANJA

Audit je posebna vrsta pregleda kada auditor, tj. osoba ili skupina stručnjaka koja provodi audit, osobno i na licu mjesta prema unaprijed pripremljenom planu provjerava elemente sustava upravljanja unutar neke organizacije. ISO 19011:2011, Guidelines for auditing management systems Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

20

10


NORME I NORMATIVNI DOKUMENTI DRUGIH SUSTAVA UPRAVLJANA

Sustavi upravljanja okolišem HRN EN ISO 14001:2009, upravljanja okolišem – Zahtjevi s za uporabu (ISO 14001:2004; 14001:2004)

Sustavi uputama EN ISO

Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

21

NORME I NORMATIVNI DOKUMENTI DRUGIH SUSTAVA UPRAVLJANA Sustavi upravljanja sigurnoš sigurnošću hrane HRN EN ISO 22000:2006, Sustavi upravljanja sigurnoš sigurnošću hrane – Zahtjevi za svaku organizaciju u lancu hrane (ISO 22000:2005; EN ISO 22000:2005) HRN ISO/TS 22004:2006, Sustavi upravljanja sigurnoš sigurnošću hrane – Upute za primjenu norme ISO 22000:2005 (ISO/TS 22004:2005) Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

22

11


NORME I NORMATIVNI DOKUMENTI DRUGIH SUSTAVA UPRAVLJANA Upravljanje druš društvenom sigurnoš sigurnošću ISO/PAS 22399:2007, 22399:2007, Societal security - Guideline for incident preparedness and operational continuity management IWA 5:2006, 5:2006, Emergency preparedness IWA 6:2008, 6:2008, Guidelines for the management of drinking water utilities under crisis conditions Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

23

NORME I NORMATIVNI DOKUMENTI DRUGIH SUSTAVA UPRAVLJANA Upravljanje sigurnoš sigurnošću informacija HRN ISO/IEC 27001:2006, Informacijska tehnologija -- Sigurnosne tehnike -- Sustavi upravljanja informacijskom sigurnoš sigurnošću -Zahtjevi (ISO/IEC 27001:2005)

Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

24

12


NORME I NORMATIVNI DOKUMENTI DRUGIH SUSTAVA UPRAVLJANA Upravljanje sigurnoš sigurnošću opskrbnih lanaca ISO 28000:2007, 28000:2007, Specification for security management systems for the supply chain ISO 28001:2007, 28001:2007, Security management systems for the supply chain -Best practices for implementing supply chain security, assessments assessments and plans -- Requirements and guidance ISO 28003:2007, 28003:2007, Security management systems for the supply chain -Requirements for bodies providing audit and certification of supply supply chain security management systems ISO 28004:2007, 28004:2007, Security management systems for the supply chain -Guidelines for the implementation of ISO 28000 Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

25

NORME I NORMATIVNI DOKUMENTI DRUGIH SUSTAVA UPRAVLJANA

Upravljanje društvenom odgovornošću i održivim razvojem IWA 9:2011, Framework for managing sustainable development in business districts HRN ISO 26000:2010 , Upute o društvenoj odgovornosti (ISO 26000:2010) Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

26

13


NORME I NORMATIVNI DOKUMENTI DRUGIH SUSTAVA UPRAVLJANA Upravljanje reciklaž reciklažom ISO 30000:2009, 30000:2009, Ships and marine technology -Ship recycling management systems -Specifications for management systems for safe and environmentally sound ship recycling facilities ISO/PAS 30002:2009, 30002:2009, Ships and marine technology -- Ship recycling management systems -- Guidelines for selection of ship recyclers (and pro forma contract) Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

27

NORME I NORMATIVNI DOKUMENTI DRUGIH SUSTAVA UPRAVLJANA Sustavi upravljanja energijom HRN EN ISO 50001:2012, Sustavi upravljanja energijom -- Zahtjevi s uputama za uporabu (ISO 50001:2011; EN ISO 50001:2011) nHRN EN 1624716247-1, Energetski audit -- 1. dio: Opć Opći zahtjevi (prEN 1624716247-1) ISO/AWI 17579, 17579, Guidance for the Implementation, Maintenance and Improvement of an EnMS ISO/AWI 17590, 17590, Energy audits ISO/AWI 17595, 17595, Energy management system audits and auditor competency Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

28

14


NORME I NORMATIVNI DOKUMENTI DRUGIH SUSTAVA UPRAVLJANA Sustav upravljanja rizicima HRN EN ISO/IEC 31010:2010, 31010:2010, Upravljanje rizikom – Metode procjene rizika ISO 31000:2009, 31000:2009, Risk management -- Principles and guidelines ISO/AWI 31004, 31004, Risk management -- Guidance for the implementation of ISO 31000 Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

29

NORME I NORMATIVNI DOKUMENTI DRUGIH SUSTAVA UPRAVLJANA

Upravljanje zapisima ISO 30300:2011, Information and documentation- Management systems for records – Fundamentals and vocabulary ISO 30301:2011, Information and documentation- Management systems for records – Requirements Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

30

15


NORME I NORMATIVNI DOKUMENTI DRUGIH SUSTAVA UPRAVLJANA

Upravljanje inovacijama WI 00389002, Innovation Management System

Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

31

NORME I NORMATIVNI DOKUMENTI DRUGIH SUSTAVA UPRAVLJANA

Upravljanje vrijednostima HRN EN 12973:2008, Upravljanje vrijednostima (EN 12973:2000)

Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

32

16


nenad.nikolic@hzn.hr

HVALA ! Nenad Nikolić Nikolić, Brijuni, 10.10.-12. svibnja 2012

33

17

NORMIZACIJA UPODRUČJU SUSTAVA UPRAVLJANJA  

normizacija – djelatnost djelatnost uspostavljanja odredaba za opću i opetovanu uporabu koje se odnose na postojeće ili moguće probleme radi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you