Page 1

CROATIAN LABORATORY CROLAB HRVATSKI LABORATORIJI CROLAB __________________________________________ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE 9. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

LABORATORY COMPETENCE 2013 KOMPETENTNOST LABORATORIJA 2013 &

Regional Conformity Assessment Workshop Regionalna radionica o ocjeni sukladnosti

PROCEEDINGS KNJIGA RADOVA OPATIJA, CROATIA 6th – 9th November 2013 6.- 9. studeni 2013.


DRUGO DESETLJEĆE CROLABA Misija , djelatnost i vizija CROLAB-a Udruga Hrvatski laboratoriji CROLAB je osnovana 16.06.2003. u cilju razvoja hrvatskih laboratorija kao infrastrukture razvoja proizvodnje i gospodarstva u okviru zahtjevnog otvorenog tržišta, korištenjem zajedničkih potencijala i sinergijskih učinaka udruživanja. Tijekom deset godina CROLAB je dao značajan doprinos na promicanju kvalitete kao značajnog faktora razvoja gospodarstva i poboljšavanju usluga u svakodnevnom životu Misija CROLABa je trajno unapređenje kvalitete i kompetentnosti laboratorija, povezivanjem u radu temeljem zajedničkih interesa, a koji vode razvoju, podizanju standarda i kvalitete življenja u cjelini. Djelatnost definirana Statutom je povezivanje u radu temeljem zajedničkog interesa sa znanstveno-nastavnim institucijama, tijelima uprave, trgovačkim društvima, te osobama koje obavljaju privatnu laboratorijsku praksu Aktivnosti se provode: Organiziranjem stručnih konferencija, seminara, predavanja i okruglih stolova sa svrhom međusobnog obavješćivanja, sticanja novih znanja i razmjene iskustava. Izdavanjem publikacija kojima se daje doprinos istraživačkoj struci i znanosti iz područja djelatnosti udruge te razmjena obavijesti i iskustva među članovima. Upravni Odbor CROLABa smatra da ovako sumirane i navedene 10 godišnje aktivnosti CROLAB-a na edukaciji, širenju i promicanju kvalitete, međunarodne reputacije zaslužuju pozornost javnosti. To je potvrdila zahvala HZN za dobru suradnju, Povelje za edukaciju HDK i Povelja HGK. CROLAB je član HDK, Eurechema i EUROLABA.

Predsjednica CROLAB-a Prof. dr. sc. Štefica Cerjan Stefanović

12


LABORATORY COMPETENCE 9th INTERNATIONAL CONFERENCE Opatija, Croatia 2013 Stručni članak

OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI PROIZVODA U EU – POČETNA ISKUSTVA GRAĐEVNI PROIZVODI Josipa Špacir, Vladislav Špacir VIKcert VIK-HR d.o.o. Zagrebačka cesta 231, 10 000 Zagreb, Hrvatska E-mail: vik@vik.hr

Sažetak: VIKcert je prijavljeno tijelo br. 2486 pri Europskoj komisiji za građevne proizvode. Put od prve akreditacije do prijavljivanja bio je pun izazova. Ulaskom Republike Hrvatsku u Europsku uniju, pojavile su se nove mogućnosti, kako za hrvatska prijavljena tijela, tako i za proizvođače. Uz mogućnosti i prednosti, postoje i prepreke koje je potrebno prevladati, kako bi se te mogućnosti iskoristile. U ovom radu ukratko su prikazana iskustva hrvatskog prijavljenog tijela za građevne proizvode, na primjeru VIK-HR d.o.o. od početaka do stjecanja statusa prijavljenog tijela te što taj status donosi u sadašnjosti i budućnosti. Ključne riječi: prijavljeno tijelo, građevni proizvodi, iskustva

1. UVOD Danas je VIKcert prijavljeno tijelo broj 2486 za građevne proizvode pri Europskoj komisiji. Put od prve akreditacije do današnjeg statusa bio je pun izazova, prepreka, promjena u zakonodavstvu, gospodarstvu i društvu. S druge strane, na tom putu bilo je i uspjeha, pobjeda i novih mogućnosti. Pred istekom prvog petogodišnjeg razdoblja akreditacije i ovlaštenja, kao i ulaskom u Europsku uniju, a time i na veće i složenije tržište, javlja se potreba za sagledavanjem rezultata do sada postignutog te izazova i mogućnosti koji stoje u budućnosti.

2. OD AKREDITACIJE DO STATUSA PRIJAVLJENOG TIJELA VIK-HR d.o.o. na tržištu je od 1992. godine i od tada neprekidno djeluje na području sigurnosti i kvalitete, prema tada važećim propisima. U sastavu organizacije, odmah djeluje i laboratorij, ustrojen prema normi HRN EN 45001:1996., 2005. godine, 46


LABORATORY COMPETENCE 9th INTERNATIONAL CONFERENCE Opatija, Croatia 2013 usporedo s otvaranjem 1. poglavlja pregovora o stupanju Republike Hrvatske u Europsku uniju, poglavlja o slobodnom kretanju osoba, roba i usluga na europskom tržištu, te usporedo s reformom hrvatskog tehničkog zakonodavstva, VIK-HR d.o.o. započinje i svoj preustroj i usklađivanje prema Novom i Općem pristupu, poglavito u području građevnih proizvoda. Osniva i ustrojava međusobno neovisne organizacijske jedinice: sektor za ispitivanje (VIKlab) prema tada važećoj normi HRN EN ISO/IEC 17025:2000; sektor za certifikaciju (VIKcert) prema HRN EN 45011:1998, sektor za tehničku inspekciju (VIKinspekt) prema tada važećoj normi HRN EN 45004:1998 te sektor za sigurnost ljudi i okoliša (VIKsig). Sustav upravljanja se na razini tvrtke integrira zato što se sustavom kvalitete upravlja sa više normi te kako bi cjelokupni sustav upravljanja u organizaciji bio učinkovitiji i djelotvorniji. Iste godine, donesen je Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (Narodne Novine br. 103/08, 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) koji propisuje uvjete za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda te uvjete koja tijelo za ocjenu sukladnosti mora zadovoljavati kako bi dobilo ovlaštenje od tadašnjeg Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Pravilnikom se između ostalog propisuju i zahtjevi glede osoblja, sredstava i opreme, tehničke osposobljenosti, a što se dokazuje potvrdom Hrvatske akreditacijske agencije. VIK-HR d.o.o. kreće u akreditaciju laboratorija (VIKlab) prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, za odabrane metode ispitivanja betona te certifikaciju građevnih proizvoda (VIKcert) prema HRN EN 45011:1998 za beton. U tom procesu nailazi na različite probleme; od potrebe za usko specijaliziranim usavršavanjem osoblja u vremenu velikih promjena i novosti, kao i nepostojanja programa vanjske izobrazbe, do znatnih novčanih i vremenskih ulaganja. Hrvatska akreditacijska agencija akreditira i VIKlab i VIKcert 2009. godine, a VIK-HR d.o.o. postaje i ovlašteno tijelo broj 10/09. Od tada svoj status uspješno održava i neprestano proširuje područje rada. Najveći dobitak od akreditacije, osim postizanja statusa ovlaštenog tijela jest uspostava povjerenja između VIK-HR d.o.o., proizvođača, potrošača, tijela državne uprave, drugih tijela za ocjenu sukladnosti te svih uključenih i zainteresiranih strana, kao i prepoznatljivost na tržištu. Stupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, VIK-HR d.o.o. postaje prijavljeno tijelo (notified body), za certifikaciju kontrole tvorničke proizvodnje (sustav ocjene sukladnosti 2+) za agregate za beton i predgotovljene betonske stropne nosače ispune („fert-gredice“).

3. IZAZOVI I MOGUĆNOSTI U EUROPSKOJ UNIJI Promjene u certifikaciji građevnih proizvoda nastupile su i u samoj Europskoj uniji. Od 1. srpnja 2013. godine stupila je na snagu Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog 47


LABORATORY COMPETENCE 9th INTERNATIONAL CONFERENCE Opatija, Croatia 2013 parlamenta i Vijeća, nakon dvogodišnjeg prijelaznog perioda. Uredbom je ukinuta Direktiva Vijeća 89/106/EEZ koja je do tada uređivala stavljanje na tržište građevnih proizvoda, a u cilju pojednostavljenja i razjašnjavanja postojećeg pravnog okvira i poboljšavanja mjera za uklanjanje tehničkih prepreka u trgovini građevnih proizvoda. Opisane promjene su s različitom uspješnošću implementirane u zemljama članicama i prijavljenim tijelima, ali i kod proizvođača u Uniji. U Republici Hrvatskoj stupio je na snagu novi Zakon o građevnim proizvodima (Narodne novine broj 76/13), kojim se uređuje provedba Uredbe (EU) 305/2011. u usklađenom području, kao i ocjenjivanje sukladnosti i stavljanje na tržište građevnih proizvoda u neusklađenom području. U neusklađenom području, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izdaje rješenje za odobrena tijela, dok u usklađenom području podnosi prijavu Europskoj komisiji i ostalim članicama, a koja onda daje status prijavljenog tijela (notified body). Očekuju se podzakonski akti, kojima će se uređivati ovo područje. Ulaskom RH u Europsku uniju pojavile su se brojne mogućnosti kako za proizvođače, tako i za tijela za ocjenu sukladnosti. Postoje i mnogi izazovi, s druge strane. Dobivanjem statusa prijavljenog tijela, otvorilo se cijelo europsko tržište, kao i ono regije. Kako su izdani certifikati s usklađenog područja valjani u cijeloj Europskoj uniji, VIK-HR d.o.o. može ravnopravno sudjelovati s ostalim prijavljenim tijelima u tržišnoj utakmici. Ovo se naročito odnosi na susjedne zemlje, koje su tradicionalno tržišta od interesa hrvatskim tvrtkama. Prepreka u ovom nastojanju izlaska na strano tržište skriva se u činjenici da postoje velika multinacionalna renomirana prijavljena tijela, u značajnoj mjeri zastupljena diljem Europe, s prepoznatljivim brandom. Hrvatsko prijavljeno tijelo u takvom okruženju može konkurirati poznavanjem domaćeg tržišta, brzinom i kvalitetom usluge. Također je nužna međusobna suradnja hrvatskih tijela za ocjenu sukladnosti pa i moguća udruživanja, radi zajedničkog nastupa na europskom tržištu te ciljane marketinške akcije kojima bi se europsko tržište otvorilo i za hrvatska tijela za ocjenu sukladnosti. Domaćim proizvođačima je prednost što imaju međunarodno priznat certifikat za proizvod kojega mogu stavljati na tržište Europske unije, a sam postupak ocjene sukladnosti je jednostavniji i jeftiniji jer nema prepreka u poznavanju jezika, hrvatskog zakonodavstva i okruženja prilikom obavljanja poslova ocjenjivanja sukladnosti. Potonje je prednost i prilikom certifikacije proizvoda stranih proizvođača koji žele svoje proizvode stavljati i na hrvatsko tržište. Kada govorimo o preprekama, nužno je spomenuti problem koji se pojavljuje kod velikog broja hrvatskih proizvođača, a radi se o nepoznavanju zakonodavstva, nesnalaženju u novim propisima i pravilima međunarodnog trgovanja te nepoznavanju stranog jezika. S obzirom da proizvođača ima različitih izobrazbi i struka, veličine organizacije, broja ljudi, financijskih mogućnosti, često je problem u uvođenju i provođenju tvorničke kontrole i svih zahtjeva primjenjive norme, što 48


LABORATORY COMPETENCE 9th INTERNATIONAL CONFERENCE Opatija, Croatia 2013 otežava i sam postupak ocjene sukladnosti. Kako su tijela za ocjenu sukladnosti neovisna i nepristrana, a kvalitetnih savjetodavnih organizacija je razmjerno mali broj, potrebna je organizirana edukacija proizvođača kako bi oni mogli provesti sve što se od njih zahtjeva. Takva edukacija jest moguća kroz seminare i radionice, ali i uključivanjem nadležnih tijela aktivnim informiranjem. Isključivo na ovaj način, hrvatski proizvođač može ravnopravno sudjelovati na europskom tržištu. U cjelokupnom postupku ocjenjivanja sukladnosti, svim sudionicima veliki izazov predstavlja i nepovoljna gospodarska situacija i nepoduzetničko okružje, koje dodatno otežava ovu djelatnost od javnog interesa.

4. ZAKLJUČAK Tijelo za ocjenu sukladnosti, VIK-HR d.o.o. djeluje neprekidno duže od 20. godina na poslovima ocjene sukladnosti kao ispitno i kao certifikacijsko tijelo. Stalnim ulaganjem u ljude i opremu uspjelo je preživjeti sve izazove i stalne mijene koje su prisutne na ovom području i pripremiti se za vrijeme koje dolazi. Ispunjavajući zakonske zahtjeve i osluškujući međunarodno tržište te zajedničkim nastupom proizvođača, tijela za ocjenu sukladnosti i tijela državne uprave, moguće je novom snagom sudjelovati na europskom tržištu i pridonijeti oporavku gospodarstva.

REFERENCE [1] HRN EN ISO/IEC 17025:2007 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) [2] HRN ISO 45011:1998 Opći zahtjevi za ustanove koje provode potvrđivanje proizvoda (ISO/IEC Upute 65:1996; EN 45011:1998) [3] Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (Narodne Novine br. 103/08, 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) [4] Zakon o građevnim proizvodima (76/13) [5] Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ [6] Direktiva Vijeća 89/106/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica koji se odnose na građevne proizvode

49

Ocjenjivanje sukladnosti proizvoda u eu početna iskustva, građevni proizvodi  

Ocjenjivanje sukladnosti proizvoda u eu početna iskustva, građevni proizvodi

Ocjenjivanje sukladnosti proizvoda u eu početna iskustva, građevni proizvodi  

Ocjenjivanje sukladnosti proizvoda u eu početna iskustva, građevni proizvodi

Advertisement