Page 1


Turinys

Įžanga. Esminis klausimas

9

1. Kartoninė dėžė. Johno istorija

15

2. Kaip veikia pasaulis?

23

3. Traukos dėsnis

35

4. Jūsų smegenyse slypinti Visata

49

5. Kaip pakeisti savo protą

69

6. Išsvajotasis verslas

87

7. Neuronų jungčių formavimo procesas

119

8. D  ažniausiai užduodami klausimai apie neuronų jungčių formavimą

157

9. Tai, kas svarbiausia – Murray’aus pasakojimas

175

10. Vizija, dėmesys ir veiksmas

185

11. Pažintis su jūsų idealiuoju klientu

195

12. Ką daryti, kad jūsų verslas atitiktų laikmetį?

217

13. Jūsų verslo dnr

241

14. Kaip surasti savo idealųjį klientą

259

15. Platus mąstymas

279


8

Turinys

Išvados. Kelias į sėkmę

293

Padėkos žodis

297

1 priedas. Klientų apklausos formos

301

2 priedas. Penkios pagrindinės veiklos sritys

307

3 priedas. Platinimo kanalai, rinkodaros strategijos ir taktikos

317

4 priedas. Penkios pagrindinės veiklos sritys: Populiariausi platinimo kanalai ir rinkodaros strategijos

327

Bibliografinės nuorodos

332


Įžanga Esminis klausimas

Trumpam užsimerkite ir įsivaizduokite, ko galėtumėte tikėtis pažaboję stebinamą sėkmę. Kad ir kokia būtų jūsų svajonė – ne­ paprastas gyvenimo būdas, išsvajotas būstas, finansinė nepri­ klausomybė, labdarystė ar filantropija  – įsivaizduokite, jog ji išsipildė su kaupu: galite dėkoti nuosavo lėktuvo pilotui už tai, kad kantriai laukė į egzotinę kelionę besiruošiančios jūsų šei­ mos; perbraukti delnu per erdvioje saulės nutviekstoje virtuvėje įrengtų išskirtinio dizaino spintelių paviršių; mėgautis žinojimu, jog visada turėsite pinigų sumokėti net pačioms didžiausioms buto sąskaitoms; maloningai priimti tarptautinės labdaros or­ ganizacijos padėką už pirmą kartą istorijoje paaukotą tokio dy­ džio piniginę auką. Žinoma, tai tik svajonės. Realybė, deja, visai kitokia. Atmerki­ te akis ir paklauskite savęs: „Koks išties mano kasdienis gyveni­ mas?“ Jei jūsų realybė kupina nerimo, įtampos ir nežinomybės, jei jūsų gyvenimas ne toks, kokio norėtumėte, – ši knyga skirta jums. Esate mažos įmonės savininkas, prieš keletą metų svajonės vedamas pradėjote verslą, o vėliau pasijutote įklimpęs rutino­ je? Dirbate vis sunkiau ir nematote jokių rezultatų? Jei taip jau­ čiatės, esate ne vienas: vien Šiaurės Amerikoje dvidešimt penki milijonai mažų įmonių savininkų jaučiasi atsidūrę nemažiau ke­ blioje padėtyje.


10

Įžanga. Esminis klausimas

Esate mažos ar didelės įmonės, o gal ne pelno organizacijos generalinis direktorius ar padalinio vadovas, ieškantis naujų ga­ limybių įveikti ekonominį sunkmetį, išsiskirti iš konkurentų ar padidinti pelną? Einate administracijos vadovo ar vyriausiojo finansininko pareigas ir siekiate užtikrinti palankią ateitį savo vadovaujamai įmonei ar organizacijai? O gal esate vienas iš 73 procentų amerikiečių, norinčių, tačiau nesiryžtančių pradėti nuosavą verslą? Tikriausia žinote, kad 95 procentai įmonių uždaromos per penkerius pirmuosius veiklos metus, todėl baiminatės nesėkmės ir nenorite įsiamžinti statis­ tikos suvestinėse? Nerimaujate, kad neturite reikiamų gebėji­ mų, kad konkurencija pernelyg intensyvi, o rizika – per didelė, kad baigsis pinigai, kad apžiosite daugiau, nei pajėgsite atkąsti? Kas ir kas jūs būtumėte, tikrai nenorėsite atsisakyti svajonės apie savo verslo sėkmę. Norite būti pats sau viršininkas, ne tik gauti didelį pelną, bet ir gerinti žmonių gyvenimą – būti ir sė­ kmingas verslininkas, ir daryti gera? Trokštate, kad jūsų nuo­ trauka puikuotųsi žurnalo „Fortune“ viršelyje, kad įmonės lėk­ tuvas ar limuzinas būtų visuomet paruošti nugabenti jus į kitą verslo susitikimą? Svajojate, kaip įsteigtumėte fondą, kurio lė­ šos dar daugelį metų po jūsų mirties būtų naudojamos pasaulį ištinkančioms problemoms spręsti? Deja, daugeliui žmonių svajonės niekuomet netampa realybe. Tačiau taip neprivalo būti – svajones įmanoma įgyvendinti. To­ dėl ir ėmėmės rašyti šią knygą, kurią pavadinome „Atsakymas“. 2006 metais išleista knyga „Paslaptis“ ir pagal ją pastatytas to paties pavadinimo dokumentinis filmas milijonus žmonių su­ pažindino su traukos dėsniu (angl. Law of Attraction) – idėja, jog mintimis galime pritraukti savo gyvenimo troškimus ir net ma­ žiausiai tikėtinas svajones paversti realybe. Johnui Assarafui – vienam iš „Atsakymo“ autorių – nusišypsojo laimė tapti vienu iš „Paslapties“ mokytojų. Vos tik pasirodė šis filmas, daugybė žmo­ nių ėmė mūsų klausinėti: „Kaip galėčiau taikyti šią idėją kasdie­ niame gyvenime ir užsitikrinti darbo ir verslo sėkmę?“ Per pastaruosius kelis dešimtmečius turėjome galimybę dirbti su tūkstančiais verslininkų, todėl pažinome jų viltis ir baimes,


Įžanga. Esminis klausimas

11

siekius ir sielvartą. Kiekviena verslo nesėkmė, bankrotas, kie­ kvienas bedarbis ar nepakankamai užsakymų turintis verslinin­ kas mums ne šiaip statistiniai duomenys, bet veidus, vardus ir balsus turinčios gyvos žmonių istorijos. Kad ir kaip skirtingai žmonės formuluotų mintį, paprastai visi ieško atsakymo į tą pa­ tį klausimą: Kaip patirti neribotą gerovę? Šioje knygoje nerasite mokslo žmonių patarimų (nė vienas iš mūsų neturime mokslinio laipsnio) ar iš kartos į kartą perlei­ džiamo verslo puoselėtojų nuomonės (abu augome neturtingo­ se šeimose). Mums neteko mokytis aukštojoje mokykloje, netu­ rėjome turtingų verslo pasaulyje patyrusių tėvų, galinčių mums padėti. Anaiptol, jau nuo mažumės atrodė, jog mudviejų likimas užprogramuotas nesėkmei. Johnas Assarafas – neturtingame Kanados rajone gyvenęs emigrantas iš Viduriniųjų Rytų – didžiumą paauglystės praleido krėsdamas eibes su draugais, todėl jam nuolat tekdavo sprukti nuo įtūžusių nukentėjėlių. Besimokydamas vidurinėje mokyklo­ je Johnas sugebėjo šią beprasmę veiklą pakreipti teigiama lin­ kme – tapo perspektyviu profesionaliu krepšininku. Deja, visos viltys žlugo po skaudžios eismo nelaimės. Dar vaikystėje Murray Smithas buvo priskirtas prie mokymosi negalią turinčių vaikų, atskirtas nuo klasės draugų ir išsiųstas į specialiąją mokyklą. Visiems buvo akivaizdu, jog geriausiu atve­ ju jaunuolio laukia profesinės studijos, o vėliau – darbas kokioje nors gamykloje. Pirmojoje darbovietėje Murray’ui teko valyti šimtą pėdų* po žeme esančius nuotekų vamzdžius. Tačiau abu suradome savąjį kelią į sėkmę. Kaip mums tai pa­ vyko? Mudu viską išbandėme patys, mokėmės iš savo klaidų, buvome ryžtingi ir taip supratome svarbiausius verslo sėkmės kūrimo dėsnius. Šiuos dėsnius ištobulinome iki metodo, kurio veiksmingumu galėjome ne kartą įsitikinti patys. Per praėjusius * 1 pėda = 30, 48 cm. Vert. past.


12

Įžanga. Esminis klausimas

tris dešimtmečius mudu triūsėme praktiškai jį taikydami – kū­ rėme sėkmingai veikiančias verslo įmones. Abu esame įkūrę iš viso aštuoniolika įmonių. Per visus šiuos veiklos metus supra­ tome, jog sėkmė daug malonesnė, jei turi su kuo ja pasidalinti. Apie savo patirtį ir sėkmės paslaptis panūdome papasakoti kuo gausesniam žmonių ratui. Visus šiuos metus mudu buvome geriausi draugai, keletą sė­ kmingų įmonių įsteigėme drauge. 2005 metais nusprendėme nutraukti užtarnautą poilsį ir savo likusį gyvenimą skirti viso pasaulio verslininkams. Taip įkūrėme „OneCoach®“  – greičiau­ siai pasaulyje augančią įmonę, teikiančią plėtros, verslo trenerių ir konsultantų paslaugas mažam verslui. „OneCoach“ įgyta pa­ tirtis paskatino mus parašyti šią knygą. Šioje knygoje aprašėme įvairiose srityse įgytą patirtį. Skai­ tydami ją sužinosite apie įvairias galimybes: kaip nesudėtingai nukreipti protinę galią norima linkme, kaip taikyti universa­ liąsias gyvenimo taisykles ir užsitikrinti verslo sėkmę, kaip sukurti įmonės išskirtinumu pagrįstą taiklią reklaminę žinutę, kaip suburti verslo paramos grupę ar įgyti milijonieriui būdin­ gą mąstyseną. Taip pat sužinosite apie tris esminius klausimus, nuo kurių priklauso įmonės pajamingumas, išmoksite atpažin­ ti savo idealų klientą ir mokysitės iš gausybės darbų atsirinkti pamatinę įmonės veiklą, kuriai turėtumėte skirti daugiausia dėmesio. Atsakymus į visus šiuos klausimus suformulavome apklausę šimtus mokslininkų ir pardavimo specialistų, verslo lyderių ir milijonierių. Dirbdami su tūkstančiais klientų, savo kailiu patyrę pakilimus ir nuosmukius, išbandę daugybę kelių į sėkmę, moky­ damiesi iš savo klaidų, ragavę nesėkmės kartėlio ir svaiginamos sėkmės, atsakymus į šiuos klausimus suradome ir patys – visa ši patirtis tapo neatsiejama šios knygos dalimi. Fizikoje yra žinomas Heisenbergo neapibrėžtumo principas, teigiantis, jog keisdami savo požiūrį, keičiame ir stebimą objek­ tą. Šis principas galioja ne tik subatominėms dalelėms, bet ir asmeniniame gyvenime ar versle. Ar būtumėte samdomas dar­ buotojas, ar įmonės savininkas, skaitydami šią knygą išmoksite


Įžanga. Esminis klausimas

13

į verslą žvelgti kitaip – keisti jį taip, jog atitiktų jūsų svajones. Galiausiai, keisdami savo įmonę, keisite ir savo gyvenimą. „Atsakymas“ grindžiamas savininkišku požiūriu į gyvenimą ir verslą. Knygoje aiškiname, kaip verslo pasaulyje pasireiškia prie­ žasties ir pasekmės tarpusavio priklausomybė ir kaip suplanuoti bei vykdyti veiklą, kad sukeltumėte priežastis, o ne pasitenkin­ tumėte paprasčiausiomis pasekmėmis. Sužinosite, kaip svajonių verslą pradėti kurti nuo savęs – savo mintyse susidaryti aiškų, abejonių nekeliantį vaizdinį. O tuomet – kaip kurti verslą pasi­ telkus išbandytas strategijas, leidžiančias padidinti pajamas iki norimo dydžio. Kad ir kas būtumėte – individualios įmonės ar akcinės ben­ drovės savininkas, privačioje kompanijoje dirbantis specialistas ar „Fortune 500“ reitinge esančios didelės įmonės departamen­ to vadovas, ką tik nusprendėte pradėti savo verslą ar norite tap­ ti nepakeičiamas srityje, kurioje jau vykdote veiklą, – jei norite užsitikrinti finansinę nepriklausomybę ir nepaprastą gyvenimą, ši knyga skirta jums. Ją rašėme norėdami jus padrąsinti pasiti­ kėti savo jėgomis, suteikti verslo pasaulyje būtinos informacijos bei nurodyti konkrečius planingus veiksmus, padedančius kurti jūsų svajonių verslą. Šioje knygoje pasakojame savo gyvenimo istorijas, kurios padėjo mums įgyti įžvalgos ir taip rasti „Atsakymą“ į mus ilgai kamavusį klausimą, bei nagrinėjame šias idėjas pasitelkusių ir sėkmę pažabojusių verslo žmonių patirtį, įrodančią, jog svajonių verslą galima paversti realybe. „Atsakymo“ tikslas  – padėti jums, skaitytojui, surasti aiškų, tvirtą ir nedvejotiną gyvenimo kelią, kuris negrįžtamai pakeistų jūsų dabartį, o svajonių verslas taptų ne tik galimybe ar tikimy­ be, bet ir nesulaikoma realybe. Kaip patirti neribotą gerovę? Atsakymą į šį klausimą rasite skaitydami šią knygą.


Trečias skyrius Traukos dėsnis

Gyvename absoliučiųjų dėsnių pasaulyje. Visi šio pasaulio sluoksniai ir kiekviena dalelė dirba nepriekaištingai tiksliai. Neį­ prasti atvejai kvantiniame pasaulyje įmanomi, tačiau atsitiktinu­ mų ar sutapimų čia nėra – kiekviena dalelė ir veiksmas turi savąją paskirtį. O dėsniai, pagal kuriuos visas šis darbas vyksta, yra tokie pat tikslūs, kaip ir mokslininkų apskaičiavimai, kuriais remiantis astronautas nukeliauja į Mėnulį ir sėkmingai sugrįžta į Žemę. Dekartas klydo: žmonijos išmoningumą, kūrybingumą ir verslumą atspindintis minčių ir idėjų pasaulis nėra atsietas nuo cheminių elementų, gravitacijos, laukų ar miškų. Lygiai tą patį galima teigti ir apie dėsnius: atskirų taisyklių nėra, visi dėsniai vienodai galioja visai kūrinijai. Subatominių dalelių bei žvaigž­ džių sistemų judėjimą sąlygojantys dėsniai lemia ir mūsų min­ tis, šeiminę padėtį, karjerą. Šią fundamentaliąją tiesą pernelyg lengvai pamirštame įsisu­ kę į kasdienę rutiną. Atrodytų, tarsi gyventume dviejuose pa­ sauliuose: tame, kurį regime, ir tame, kurio neregime. Pirmąjį galime lytėti, ragauti ir matyti. Antrasis, neregimasis pasaulis, nuo mūsų jutimų paslėptas. Visi jūsų įmonės įvykiai ir aplinky­ bės klostosi regimajame pasaulyje. Tačiau svarbu nepamiršti es­ mės: šių įvykių ir aplinkybių ištakos glūdi pasaulyje, kurio nere­ gime. Jei sugebėsite suvokti šią tiesą, suvoksite ir visų kada nors įkurtų įmonių sėkmės ar nesėkmės priežastis.


36

At s a k y m a s

Kvantinė mechanika atskleidė, kad neregimasis pasaulis yra keleriopai galingesnis už regimąjį. Jis tarsi didžiulė, po vande­ niu panardinta ledkalnio dalis, apie kurios buvimą 99 procen­ tais atvejų nė neįtariame. Tuomet materialusis apčiuopiamas pasaulis, kurį vadiname realiu, tebūtų šio ledkalnio viršūnė, kyšanti virš sąmoningo suvokimo vandenų. Tačiau „Titanikas“ nuskendo susidūręs būtent su neregima, po vandeniu slypėjusia ledkalnio dalimi, apie kurią niekas nenumanė. Būtent dėl tokių neregimų priežasčių įmonės ir sužlunga. Filmas „Paslaptis“ milijonus žmonių supažindino su traukos dėsniu. Šis dėsnis aiškina kūrybinį procesą, kurio metu neregi­ masis pasaulis duoda pradžią mūsų gyvenimo įvykiams ir aplin­ kybėms. Tūkstančiai filmą žiūrėjusių žmonių skambino, rašė paprastus ir elektroninius laiškus į mūsų „OneCoach“ biurą ir pasakojo, kaip žinios apie šį dėsnį padėjo jiems keisti savo gyve­ nimus. Kelios istorijos mus apstulbino, dauguma – sujaudino. Tačiau aplinkybių įvairovė buvo išties sukrečianti. Tiesą sakant, vadinamasis traukos dėsnis susideda iš keleto skirtingų dėsnių arba principų. Šiame skyriuje su kiekvienu iš jų susipažinsime artimiau, taigi galėsite pradėti naudotis nenuga­ limąja neregimojo pasaulio jėga, kad susikurtumėte idealų gyve­ nimą ir verslą. IDĖJA – VISKO PRADŽIA Kaip atskleidė Einšteino reliatyvumo teorija, viskas sudaryta iš energijos. Energija – tai ląstelės, molekulės, atomai, protonai ir neutronai, kvarkai, gluonai, mezonai ir bozonai. Visas apčiuo­ piamas pasaulis, o drauge ir mes patys, yra paprasčiausia iki va­ dinamosios „kietosios“ būsenos sulėtinta energija. Tačiau ką reiškia „sulėtinta energija“? Panagrinėkime paprasčiausią ledo kubelį: jo kilmę galime iš­ siaiškinti sugreitinę jo vidinius procesus, tai yra  – panaudoję papildomos energijos, kad padidintume jame vykstančias vibra­ cijas. Jei leduką šildysime, jis virs vandeniu. Jei šias vibracijas ir toliau greitinsime, vanduo netrukus pradės garuoti, o vėliau


Traukos dėsnis

37

virs dujomis. Jei ir toliau greitintume šio leduką sudariusio ele­ mento vibracijas, jis netrukus virstų grynąja energija, peržengtų dekartiškąjį barjerą ir taptų tuo, kas slypi už energijos – sąmone arba informacija. Štai iš kur radosi ledukas – pradžioje jis tebuvo idėja. Kasdieniame gyvenime tokias retai pasitaikančias, itin aktyvia energija pasižyminčias būsenas dažniausiai vadiname „dvasinė­ mis“, o sulėtintas, labiau materialias – „fizinėmis“. Tačiau dabar­ tinis mokslas teigia, kad toks skirstymas tėra sutartinis, naudin­ gas kalbai bei suvokimui. Tiesa ta, kad vanduo tėra vanduo. Jis radosi iš idėjos ar „kvanto potencialo“ per dujų, garų, skysčio ir ledo būsenas. Tai tėra vanduo. Tačiau visa prasideda nuo idėjos. Pamenate, kaip apibendrinome žmonijos pasaulio pažinimo pastangas? Fizinis pasaulis sudarytas iš atomų. Atomai – iš energijos. O energiją sudaro sąmonė. Kitaip tariant, visa tai, iš ko susideda gamta, kiekvienas Visa­ tos reiškinys pirmiausia užgimsta kaip idėja. Klausiate, ką tai turi bendra su svajonių verslu? Visi jūsų veiksmai paremti ta pačia seka: nuo idėjos iki fizinės išraiškos. Kūrybos procesas vyksta nefiziniame lygyje. Šitokiu būdu tai, ko nematome, virsta tuo, ką matome. PRIEŽASTIS IR PASEKMĖ Svarbus klientas priima teigiamą arba neigiamą sprendimą, didelės investicijos neša pelną arba nuostolius, nekilnojamojo turto kainos staiga šokteli arba netikėtai krinta, keičiasi rin­ kos, nusiaučia viesulai, o naujovės nepaliauja mus stebinusios. Į visus šiuos įvykius reaguojame net nesuvokdami, kad tai tėra ledkalnio viršūnė, nefizinio kūrybos proceso fizinė išdava. Daž­ niausiai į tokius įvykius reaguojame nė nesuvokdami, kad patys davėme jiems pradžią.


38

At s a k y m a s

Tematome apčiuopiamus faktus ir nepastebime kur kas dides­ nės už jų glūdinčios ir jų atsiradimą sąlygojusios reiškinių – prie­ žasčių – visumos. Niutonas fizikoje ir mechanikoje galiojančiu priežastingumo principu pagrindė savo termodinamikos dėsnį, teigiantį, kad veiksmas yra tolygus atoveiksmiui. Tačiau Niutono atradimai nepadėjo suprasti, kad materija, energija ir sąmonė nėra atski­ ros sritys – tai tėra skirtingi, bet tai pačiai nepertraukiamai sekai priklausantys dažniai. Niutonas ir jo amžininkai negalėjo visiš­ kai suvokti to, ką atskleidė šiuolaikinis mokslas: priežastingumo principas galioja ne tik klasikinėje, bet ir bet kurioje kitoje, net minčių, mechanikoje. Kiekviena žmogaus mintis skleidžia savitą dažnį. Šis dažnis kvantiniame lygyje sukelia atsaką, panašiai kaip kad paviršių pa­ veikia smūgis plaktuku. Nė vienas įvykis nenutinka šiaip sau, be pagrindo. Jūsų verslo įmonės būklė atspindi jūsų mintis. Tai – jūsų veiksmų ir juos sąlygojusių minčių aidas. Rytų tautos šią tiesą išreiškia karmos idėja, o Vakaruose ji vadinama Auksine taisykle. Šio principo esmė gerai žinoma visiems: tiek asmeni­ niame gyvenime, tiek versle turite būti aktyvūs, sąlygoti prie­ žastis, o ne pasyviai reaguoti į padarinius. Daugumai šis uždavinys nelengvas, kadangi atsakomybės naštą tenka prisiimti ant savo pečių. Nusprendę taikyti šį prin­ cipą jau nebegalėsite dėl nesėkmių kaltinti kitų ar nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių. Tačiau yra ir geroji šio apsisprendimo pusė: laikydamiesi šio principo turėsite tiek galimybių kurti savo gyvenimo įvykius ir aplinkybes, kiek nė negalėjote įsivaizduoti. Šio principo nepripažįstantis žmogus netrukus ima manyti esąs priklausomas nuo padarinių. Taigi užuot suvokęs, kad pats sukelia įvykius, jis ima tikėti, jog šie nutinka savaime. Toks pasy­ vumas ilgainiui gali išsivystyti į vadinamąjį aukos mentalitetą. Jei esate atsakingas už sėkmingos verslo įmonės plėtrą, ne­ galite sau leisti jaustis auka. Aukos mentalitetas ir verslumas – tai visiškai nesuderinamos, viena kitai priešingos nuostatos. Terminas „verslus žmogus“ (angl. entrepreneur) kildinamas iš prancūziško žodžio, kuris reiškia įvykio ištakas ar jo pradinin­


Traukos dėsnis

39

ką. Norėdami sukurti ir plėtoti sėkmingą verslą turite ryžtingai imtis atsakomybės už veiksmus, o ne reaguoti į susiklosčiusias aplinkybes. Sėkmės versle nepasieksite, neišmanydami žaidimo taisyklių. Nemažą jų dalį galite išmokti beverslaudami. Pasamdę kompe­ tentingus darbuotojus ar sudarę bendradarbiavimo sutartis ga­ lėsite būti ramūs dėl daugumos jums nebūdingų svarbių įgūdžių ir žinių. Tačiau vieną, patį svarbiausią verslui sugebėjimą, priva­ lote išsiugdyti pats: privalote įgusti kurti mintis, kurios būtų naudingos jūsų verslui. Be šio įgūdžio verslo sėkmė neįmanoma. REZONANSAS Trumpam prisiminkime ledo kubelį. Jau aptarėme ledo virs­ mą vandeniu, garais ir dujomis. Tačiau kas būtent yra ši medžia­ ga, savimi išliekanti net po visų minėtųjų transformacijų? Jos forma keičiasi priklausomai nuo vibracijos dažnumo arba ener­ gijos lygio. Tačiau medžiaga išlieka vandeniška, ši jos bazinė savybė nekinta. Taigi, kaip galėtume apibūdinti šios medžiagos esmę, kuri išlieka ta pati net pasikeitus visoms jos fizinėms sa­ vybėms? Apibūdinimui pakaks vieno žodžio – struktūra. Tai tam tikras vibracijų savitumas, struktūra ar forma, išlaikanti medžiagos vienį nepriklausomai nuo to, kiek pasikeičia jos fizinė forma ar terpė. Šio principo veikimą geriausiai paaiškina garsas. Įsivaiz­ duokite, kad einate pasivaikščioti. Eidamas pro kaimynystėje esantį namą išgirstate repetuojančią dainininkę. Jos atliekamo muzikos kūrinio anksčiau nebuvote girdėjęs, tačiau melodija to­ kia žavinga, kad sustojate tarsi apkerėtas. Jūsų kaimynės skleidžiamas garsas atsiranda dėl balso stygų virpėjimo. Jei balso stygos nustotų virpėjusios, moteris nebe­ galėtų dainuoti. Tam tikra tvarka išsidėsčiusius virpesius šie vibruojantys gerklės audiniai paskleidžia oru po kambarį, ku­ riame moteris repetuoja ariją. Tačiau kodėl jos atliekamas kūri­ nys girdimas lauke? Langai uždaryti. Iš kambario nesiveržia oro srautas, kuris galėtų iki jūsų atnešti šiuos garsus.


40

At s a k y m a s

Taip yra todėl, kad iš patalpos, kurioje repetuoja dainininkė, veržiasi ne oras, o virpesių struktūra. Kai vibruojantis oras susi­ duria su lango stiklu, garso bangų formą jis perduoda stiklui, o šis – už lango esančiam orui, kuriuo garsas galiausiai atsklinda iki jūsų. Patekusios į jūsų ausį vibracijos atsimuša į jautrią ausies būgnelio membraną ir tą pačią bangos formą perduoda į vidinę ausį, tuomet per mažyčius klausomuosius kauliukus – į skysčio užpildytą sraigę, kurios labirinte ta pati virpesių struktūra per­ duodama tūkstančiams plaukelio formos klausos receptorių, pa­ verčiančių virpesius elektriniais signalais, kurie klausos nervu kaip nerviniai impulsai perduodami į smegenis, kur galiausiai šią muziką ir išgirstate. Harmoninga virpesių struktūra, kurią kaimynės balso stygos skleidžia oru, kiaurai stiklą, vėl oru, per membranas, kaulus, skystį ir receptorius, o galiausiai  – nervu į smegenis, pereina daugybę skirtingų fizinių terpių. Lygiai taip pat virpesiai, ku­ riuos vadiname vandeniu, pereina dujų, garų, skysčio ir kietojo kūno būvius, tačiau lieka atpažįstami – išlaiko tą pačią struktūrą. Ledukui ir dainai būdingas virsmas nepaliaujamai vyksta ir jumyse. Kiekvieną sekundę žūsta apie dešimt milijonų iš trilijo­ nų mūsų kūnus sudarančių ląstelių, o jų vietoje atsikuria naujos. Dauguma audinių atsinaujina per keletą dienų, o praėjus keletui mėnesių šiandieninio jūsų veik nebebus likę. Tačiau net pasikei­ tus visoms šioms ląstelėms išliksite savimi. Taigi, kas jūs esate? Jūs nesate tai, iš ko sudarytas jūsų kūnas. Jūs – tai struktūra, sudaranti jūsų fizinės savasties esmę. Buckminsteris Fulleris demonstruodavo šį teiginį pasitelkęs iš nailono, medvilnės ir šilko atkarpų sudurstytą virvę. Vieną jos galą jis surišdavo į slankiojamąjį mazgą, perslinkdavo jį į kitą ga­ lą ir kreipdavosi į klausytojus klausdamas: „Kaip jums atrodo, ar mazgas buvo nailoninis, medvilninis, ar šilkinis?“ Žinoma, tei­ singas atsakymas būtų „ir nailoninis, ir medvilninis, ir šilkinis“ arba, priklausomai nuo požiūrio, „nei nailoninis, nei medvilni­ nis, nei šilkinis“. Mazgas  – tai forma, nepriklausanti nuo me­ džiagos, kuri suteikia jai fizinį pavidalą. „Taip ir jūs, – sakydavo Fulleris,  – esate ne jūsų kūnas, ne virvė, o mazgas.“ Jūs esate


Traukos dėsnis

41

struktūra, šiuo metu įgavusi šią konkrečią formą, sudarytą iš šios konkrečios medžiagos. Grįžkime prie pavyzdžio su repetuojančia kaimyne. Tarkime, kad kai galiausiai nusprendžiate eiti toliau, ji užtraukia aukštą natą, ir jūs staiga išgirstate, kaip gretimo namo viduje kažkas krinta, dūžta, o po to dar kurį laiką girdėti tilindžiavimas. Pa­ sirodo, nors dainininkė to neplanavo, ji sudaužė kaimynų sie­ tyną. Kaip tai nutiko? Čia pasitarnavo reiškinys, vadinamas rezonansu. Žodis rezonansas, išvertus iš lotynų kalbos, reiškia „skambėti dar kartą“. Tai – virpesių perdavimas iš vienos terpės į kitą. Ko­ dėl atlikėjos išdainuota aukšta nata sudaužė kaimynų sietyną? Ši mįslė turi užuominą: jei galėtumėte į nuskilusią sietyno dalį lengvai suduoti mažyčiu metaliniu plaktuku, išgirstumėte tam tikro tono skambesį. Šio tono aukštis tapatus atlikėjos išdainuo­ tos natos tono aukščiui. Tokiu pat principu veikia ir kamertonas: jei šį A440 garsą* skleidžiantį muzikos prietaisą laikysite šalia bet kokio muzikos instrumento, kuriuo sugrosite šią natą, kamertonas ims virpė­ ti. Kai grosite kitas natas, šis prietaisas nereaguos. Pianino pir­ mosios oktavos la styga ir kamertonas skleidžia tokią pat garso bangą, kaip kad ir moters išdainuotoji aukšta nata bei sietynas. Todėl šie objektai rezonuoja. Nors jūsų ir jūsų tėvų struktūros nėra tapačios, jos labai pana­ šios, todėl rezonuoja. Tą patį galima pasakyti apie jūsų sutuok­ tinį, geriausius draugus, vaikus, net šunį. Šeštame šios knygos skyriuje detaliau pakalbėsime apie tai, kad ši tiesa galioja ir jūsų svajonių verslui. Trumpai tariant, jūs rezonuojate su visais šiais objektais. Kaip kad teisingai ir pakankamai garsiai sudainuota nata ga­ li priversti rezonuoti kamertoną ar net suskaldyti stiklą, taip ir teisinga mintis, kurią aiškiai suvokiame ir tinkamai puoselėja­ me, gali sąlygoti fizinio pasaulio įvykius. Aiški, nepaliaujamai puoselėjama mintis gali nugalėti net imperiją. Tai įrodė Gandis. * A440 garsas – garso etalonas, grynasis A, 440 Hz dažnio banga. Vert. past.


Šeštas skyrius Išsvajotasis verslas

Visai neseniai buvo atliktas tyrimas, kurio metu specialistai apklausė penkis tūkstančius verslininkų. Šios apklausos me­ tu norėta išsiaiškinti šiai žmonių grupei būdingas charakterio savybes, bruožus ar požymius. Nieko nuostabaus, kad gautieji rezultatai buvo labai įvairūs. Sėkmę pažabojusieji žmonės turi pačių įvairiausių įgūdžių, skiriasi jų gyvenimo istorijos, asme­ nybės, veiklos sritys ir apimtys. Todėl tarti, kad egzistuoja kon­ kretus tipažas, kuriam būdingas verslumas, būtų neteisinga. Apklaustoji grupė buvo marga kaip pasaulis. Tačiau vis dėlto ty­ rėjai aptiko vieną šiuos žmones siejantį bruožą: visi apklaustieji aistringai tikėjo savo veikla. Tarp atsidavimo sėkmei ir suinteresuotumo savo sėkme yra ne­ menkas skirtumas. Kai esame kažkuo suinteresuoti, elgiamės, kaip mums patogu. Tačiau kai esame atsidavę tikslui, darome viską, kad tik jį pasiektume. O būtent toks atsidavimas būtinas, jei norite užsitikrinti verslo sėkmę. Jei kadaise dar buvo įma­ noma šio to pasiekti ir kiek atsainiau žiūrint į savo veiklą, šiais laikais tai nebeįmanoma. Dabar tikriausiai galvojate: „Suprantama, kad tai svarbu. Bet juk neužsimojome pakeisti pasaulio.“ Deja, šiuo atveju kalbėti apie požiūrį tas pats, kas mėginti pakeisti pasaulį. Tiesą sakant, sėkmė dažniausiai šypsosi tiems


88

At s a k y m a s

verslininkams, kurie siekia keisti aplink save esantį pasaulį. Šie žmonės trokšta po savęs palikti pėdsaką. Žinoma, dalis šios aistros yra susijusi su pinigais. Verslo pa­ saulyje dėmesys pinigams – natūralus reiškinys. Kad ir kaip ten būtų, juk pinigai – tai verslo priemonė, padedanti įvertinti san­ tykinę veiklos sėkmę. Tačiau yra viena tiesa, kurios dauguma verslininkų niekuomet nesuvokia ir nėra mokomi: kadangi pini­ gai tėra simbolis, jausti jiems nuoširdžią aistrą sunku. Nauda būna dvejopa. Pirmoji  – piniginės pajamos. Nuos­ tabu, jei galime mėgautis patogiu ar net prabangiu gyvenimu, kurį užtikrina pinigai. Tačiau norėdami jaustis išties laimingi, patenkinti ir džiaugtis sėkme, turime nepamiršti pasirūpinti ir nuolatiniu dvasiniu atlygiu. Pastaroji nauda – tai mus aplankan­ tis jausmas, kai suvokiame savo veiklos prasmingumą ir naudą pasauliui. Nėra nieko geriau, nei žinoti, kad tavo gyvenimas ir veikla turi tikslą ir prasmę. Tai – galutinis kiekvieno sėkmingo verslo tikslas. Panagrinėkime „OneCoach“ įmonės tikslą: Mes – „OneCoach“ komanda – keisime pasaulį padėdami ma­ žiausiai milijonui žmonių susikurti išsvajotąjį verslą. Ši vei­ kla nuraibuliuos per visą pasaulį it bangelės sviedus akmenį į ramų vandenį, keisdama šimtų milijonų žmonių gyvenimus. Štai kur šūkis, gebantis kiekvieną rytą išversti mus iš lovos! Veiklos apimtys ir dydžiai šiame šūkyje nevaidina lemiamo vaidmens. Čia svarbiausias  – poveikis. Visai nesvarbu, ar jūsų verslas susideda iš daugybės ne pelno organizacijų, kurių tiks­ las – pamaitinti, aprengti ir aprūpinti būstu milijonus vargingai gyvenančių žmonių, ar turite brošiūras ir įvairius ženklus gami­ nančią leidybos kompaniją, ar rajoną aptarnaujančias mechani­ nes dirbtuves. Turėjome laimės susipažinti su žmonėmis, kurių darbas  – užlydyti batų raištelių galus. Ir šie žmonės aistringai atliko savo pareigas, kadangi galėjo įsivaizduoti, kokie saugūs šiais raišteliais užsivarstę batus yra vaikai, sportininkai, studen­ tai, ugniagesiai, ligoninių darbuotojai, pensininkai… Jie suprato


Išsvajotasis verslas

89

savo darbo reikšmingumą. Žmonių gyvenimus gali keisti tiek ne­ didelės kavinukės, tiek programinės įrangos gigantai. Kiekvie­ nas verslas, kurį man ar mano bendraautoriui teko kurti, buvo mums ne mažiau svarbus nei vaistų nuo vėžio išradimas. Sėkmę pažaboję verslo žmonės nuoširdžiai trokšta keisti pasaulį. Šiomis dienomis Jungtinės Amerikos Valstijos neša neįtikėti­ ną trilijonais dolerių vertinamą skolos naštą. Ar ši valstybė dar sugebės atsitiesti? Vienintelis jos šansas – pasinaudoti kūrybin­ gų, aistringai savo svajonių verslu tikinčių žmonių pastangomis. Ne mažiau keblioje padėtyje atsidūrė ir planetos ekologinė situacija. Ar sugebėsime patenkinti pasaulinius energetikos po­ reikius nesunaikindami planetos? Vienintelis mūsų šansas – pa­ sitelkti verslininkiškų žmonių išmonę ir entuziazmą. Tokie, kaip jūs, žmonės ne tik nori pakeisti pasaulį, jie jau kei­ čia jį. Ši žmonių grupė nulems žmonijos ateitį. Jau praėjo laikai, kai galėjome sau leisti dėmesį sutelkti į vyriausybes, dideles įmo­ nes ar organizacijas. Dvidešimt pirmame amžiuje reikšmingiau­ sią svorį įgavo individai – vyrai ir moterys, kurie aistringai siekia savo svajonių, galinčių teigiamai paveikti ir iš esmės pertvarkyti žmonijos gyvenimą. AISTROS KUPINAS GYVENIMAS Aistringai ar entuziastingai nusiteikęs žmogus, be jokios abe­ jonės, skiriasi nuo to, kurį apsėdo įkyri mintis. Jokiu būdu ne­ sakome, kad norėdami užsitikrinti sėkmę privalote gyventi tik dėl savo verslo, ignoruodami kitas savo gyvenimo sritis. Gyve­ nime labai svarbu rasti pusiausvyrą tarp darbo ir namų, verslo ir asmeninio gyvenimo, apimančio asmeninius santykius, psicho­ loginę bei dvasinę sveikatą, asmeninį tobulėjimą ir kitas sritis. Tačiau jei norite augti sparčiai ir užtikrintai, jei norite susikurti išsvajotąjį verslą, šis verslas turi tapti jūsų aistros išraiška. Esame ne kartą stebėjęsi žmonėmis, kurie svarsto galimy­ bę imtis verslo srityje, kuriai jaučiasi abejingi. Kad ir kaip būtų keista, toks reiškinys itin dažnas. Jums taip pat yra tekę su juo susidurti. Žmonės per dažnai nepasitiki savo svajonėmis. Daž­


90

At s a k y m a s

niausiai jie linkę manyti, kad iš mėgstamos veiklos neįmanoma pakankamai užsidirbti. Kitaip tariant, jie susitaiko su esama si­ tuacija ne todėl, kad ši jiems patiktų, o todėl, kad netiki turį kitą pasirinkimo galimybę. Tačiau tokia galimybė yra! Ją turi kiekvie­ nas. Apie tai, kaip tokią galimybę pasirinkti ir kaip tai visiškai aiškiai suprasti, sužinosite skaitydami šį knygos skyrių. Ar įmanoma sukurti sėkmingą verslą srityje, kuriai jautiesi abe­ jingas? Be abejo, įmanoma. Tačiau tokia sėkmė tebus trumpalaikė. Neapgaudinėkite savęs: labai sėkmingo verslo sukūrimas – nelen­ gvas darbas. Jis reikalauja drausmės darbe ir ryžto nugalėti įvai­ riausius iššūkius. Šis darbas neturi nieko bendra su patogumais ar pasyvumu. Norėdami pažaboti sėkmę, turėsite drąsiai grumtis su jums mestais iššūkiais, ištvermingai laukti, kol jūsų verslas su­ bręs, o vėliau – nuolat jį prižiūrėti. Turite būti pasiruošęs viskam. Toks požiūris įmanomas tik tokiu atveju, jei mylite savo veiklą. O jei esate abejingas – kam vargintis? Kam reikalingas vers­ las, kuris nejaudina? Gerovės trokštate ne be priežasties – esate sukurtas ja mėgautis. Jei būtų kitaip, ar jumyse slypėtų toks ne­ ribotas potencialas? Ar nemanote, kad turėtumėte leisti jam pa­ sireikšti ir pasirūpinti taip trokštama gerove, pilnatvės jausmu ir supratimu, jog visus iššūkius įveikėte ne veltui. Tad neklauskite, ar esate vertas užsibrėžtų tikslų. Klauskite, ar jūsų tikslai verti jūsų. Kai jau būsite susikūrę savo išsvajoto verslo viziją, ją perskaitę galėsite dar kartą užduoti šį klausimą ir tvirtai ištarti: „Be jokios abejonės!“ KODĖL UŽSIIMATE VERSLU? Šią dalį norėtume pradėti užduodami pamatinį klausimą: ko­ dėl užsiimate verslu? Kodėl pasirinkote šią veiklą? Žmonės dažnai kalba apie motyvaciją. Tačiau taip, kaip ją su­ vokiame, motyvacija yra vargiai veiksminga. Puiku, jei pajuntate energijos antplūdį, kai jus kas nors paskatina ar sukelia entuzi­ azmą, tačiau paprastai tokia būsena išlieka vos keletą valandų ar dienų. Tačiau motyvas išlieka ne tik kelis mėnesius ar metus, bet visą gyvenimą.


Išsvajotasis verslas

91

Jei užsibrėžiate didelius tikslus, dar nereiškia, kad daug pa­ sieksite. Pasiekimus sąlygoja tai, kas slypi už didelių tikslų. Tai – motyvas, pirmyn stumianti jėga. Jis gali būti susijęs su kitais žmonėmis, kai kažkas – vaikai, sutuoktinis, verslo partneriai – jumis pasikliauja. Tačiau ši jus varanti jėga gali slypėti ir sau duotame žodyje. Kad ir koks motyvas jus skatintų judėti pir­ myn, tai – atsakymas į šio skyriaus pradžioje pateiktą klausimą. Norėdami pasiekti užsibrėžtą tikslą, turite labai aiškiai žinoti, kodėl norite jį pasiekti. Pamenate sėkloje slypinčią jėgą, priverčiančią gilę prisitraukti visas jai reikalingas medžiagas iš aplinkos? Jūsų svajonių verslas jau tarpsta savo „gilės“ aplinkoje, o šios sėklos šerdyje slypi jūsų motyvas. Atėjus dienai, kai jausitės pavargę dėti pastangas, kai kliūtis atrodys besanti gerokai didesnė nei galimybės ją įveikti, ši varomoji jėga jus aprūpins reikiama energija. Kaip jau minėjome, svajonių verslą pradedame kurti nuo tin­ kamos „sėklos“. Ji turi būti ne šiaip stipri, ji privalo būti nepriekaištinga. Kitaip tariant, turite susidaryti kuo aiškesnį ir jaus­ mingai prasmingą galutinio rezultato vaizdą.

KAIP IŠ ŠIOS KNYGOS IŠSPAUSTI KUO DAUGIAU NAUDOS Iki pat šios dalies jums teikėme informaciją ir pasakojome savo įžvalgas. Atėjo laikas jungti kitą pavarą. Nuo šiol ši knyga taps sąveikesnė – į procesą įtrauksime ir jus. Tolesnėse šios knygos dalyse kartkartėmis prašysime jūsų nustoti skaičius ir imti vadžias į savo rankas. Daugeliu atvejų tai reikš, kad turite užsirašyti atsakymus į klausimus. Rašyti galite knygoje paliktose tuščiose eilutėse arba atskirame sąsiu­ vinyje. Pavadinkite jį „Mano atsakymai“ ir lai jis tampa jūsų as­ meniniu šios knygos priedu, kuriame galėsite užsirašyti savo mintis ir išvadas kaskart, kai jūsų paprašysime tai padaryti. Pažadame: jei imsitės daryti, ko prašomi, naudos gausite ne tik iš šios knygos, bet ir iš savo paties atsakymų.


92

At s a k y m a s

O dabar skirkite keletą minučių atsakymams į šiuos klausimus: Kaip aš įsivaizduoju sėkmę? Kaip suprantate sėkmę? Ar ji jums reiškia svajonių verslą? Man sėkmė – tai: O gal finansinę nepriklausomybę? Neribotas galimybes šeimai? Ko reikia, kad visi jūsų troškimai taptų realybe?

Knygoje „Atsakymas“ Johnas Assarafas – pasaulinio bestselerio ir filmo „Paslaptis“ kūrybinės grupės narys, bei jo kolega Murray Kokia su mano mėgstama sudaro išsvajotojo Smithas meile atsako įveikla tokius klausimus kaip:verslo esmę? Svajonių verslas – tai priemonė, leisianti man: • Pasitikėti savimi ir išdrįsti svajot • Išsiaiškinti savo geriausias savybes ir aistras • Perprogramuoti savo protą taip, kad sėkmė taptų neišvengiama • Žingsnis po žingsnio verslo svajonę paversti realybe • Patirti neribotą gerovę asmeniniame gyvenime Kokių jausmų noriu patirti turėdamas išsvajotąjį verslą? Turėdamas verslą klausimą: jausiuosi: užauginkite savo verslą, Atsakymas į jusišsvajotąjį ilgai kankinusį užsitikrinkite finansinę laisvę ir gyvenkite nepaprastą gyvenimą.

John Assaraf ir Murray Smith

Kiekvieną dieną po darbo savo svajonių versle jausiuosi:

Tapkite Knygų klubo nariu! • Nemokamas knygų katalogas kiekvieną ketvirtį • Naujausios ir populiariausios knygos • Ypatingi pasiūlymai • Knygų pristatymas į namus, darbovietę ar paštą Informacijos teiraukitės nemokamu tel. 8 800 20022 www.knyguklubas.lt

www.almalittera.lt

John Assarof, Muray Smith “Atsakymas”  

Milijonai žmonių išmoko pasinaudoti Paslaptimi ir pasakoja neįtikėtinų istorijų apie tai, kaip atsikratė skausmo, išsivadavo iš depresijos,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you