Page 1

Dailės ir technologijų vadovėlis

1

1


TURINYS 6

MIELI BIČIULIAI, SUSIPAŽINKIME!

8

LINIJŲ STEBUKLAI

10

ŽALČIUKŲ ŠOKIS

12

MANO ŽAISLAI

14

PILYS PILAITĖS

16

MANO KNYGELĖ

18

RAIDŽIŲ PASAKAITĖ

20

STATAU NAMĄ

22

STEBUKLAI VIRTUVĖJE

24

TIŠKU TAŠKU TEPTUKU

26

UŽTIŠKO ANT MANĘS SPALVELĖ


28

LIETAUS UPELIAI

50

RAIBUKAI AKYSE

30

DRABUŽIŲ MARGUMAS

52

KĄ IŠBURS BALTA ŽIEMA

32

STEBUKLINGOSIOS SPALVOS

54

PASAKA BE GALO

34

RUDENS NUOTAIKOS

56

SNIEGO SENIAI

36

SUDĖLIOKIM, SUKONSTRUOKIM

58

EGLUTĖS PUOŠMENOS

38

RUDENS DOSNUMAS

60

PASIDŽIAUKIM!

40

PUSINUKAS

62

PASMALSAUKIM...

42

ŽIEMOS PAUKŠČIAI

44

NEUŽMIRŠK DRAUGŲ

46

ŽIEMOS LANGAS

48

PĖDSAKAI ANT SNIEGO


TURINYS 6

TIŠKU TAŠKU – VĖL Į KELIĄ!

8

FORMŲ STEBUKLAI

10

SKULPTŪROS, SKULPTŪRĖLĖS

12

CIRKO LINKSMUMAI

14

DRYŽUOTI DAIKTAI

16

RAINAS KATINĖLIS

18

GYVIEJI PAVEIKSLAI

20

KAUKUČIAI

22

VYKIM IŠ KIEMO ŽIEMĄ

24

IŠ MOČIUTĖS SKRYNIOS

26

TRISPALVĖ JUOSTELĖ


28

ŠEIMOS RATELYJE

50

METŲ RATU

30

ĮRĖMINK KŪRINĖLĮ

52

LAIKO MAŠINA

32

PAVASARIO ŠAUKLIAI

54

SKRAIDANČIOS PUODYNĖS

34

AKMENĖLIAI RIDUOLĖLIAI

56

VAIDINIMO DEKORACIJOS

36

PAREIGŲ RATELIS

58

GIMIMO DIENOS VAIŠĖS

38

TAVO ŽVAIGŽDYNAS

60

PASMALSAUKIM...

40

VAIVORYKŠTĖS SPALVOS

62

PASIDŽIAUKIM!

42

VELYKŲ MARGINIAI

44

VELYKŲ ZUIKIS

46

GAMTOS STEBUKLAI

48

PIEVŲ DRAUGAI


STATAU NAMĄ

aukštaičių troba Lietuvos liaudies buities muziejuje, Rumšiškėse

PaPaSaKOK, KOKIŲ NaMŲ eSI MaTĘS. Namai, nameliai, namelyčiai. Stogai, stogeliai, stogelyčiai. Dailius lankstysim namelius, gražius nupiešim langelius.

Po šiaudų kepure spiečius zirzia. Kas? Namas 20


pagal pavyzdį pamėgink išlankstyti namą.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

pamėgink išlankstyti namą savo piešimo priemonėms.

1.

papuošk namelius, kaip tau patinka.

LanKstinys 21


STEbUkLAI vIRTUvĖJE

papasaKOK, Kaip paDeDi mamai ViRtUVėJe.

22

Įsižiūrėk į virtuvės reikmenis. Įvardyk reikmenis. papasakok, kam jie skirti.

1.


2.

3.

Kaip manai, ar pavyktų iš šių produktų pasigaminti sumuštinį? Ko pritrūktų?

pasikalbėkite, kaip taisyklingai dirbti virtuvėje.

HiGiena

saUGa 23


TIŠkU TAŠkU TEPTUkU

autorius

Fransua Bušė. tapytojas savo studijoje. 1753 m.

ĮsiŽiŪRėK Į paVeiKsLĄ. papasaKOK, Kas paVaiZDUOta. tišku tašku teptuku. Į tapytojus tinku?

24


Dailininkas tapo gamtoje, kuria savo dirbtuvėje.

eduardas manė. Valtis. 1874 m.

Vilmanto marcinkevičiaus dirbtuvė

Įsižiūrėk, kur ir ką veikia vaikai? papasakok, ką matai.

nupiešk dailininko reikmenis.

teptUKas

paLetė

mOLBeRtas 25


UŽTIŠko AnT MAnĘS SPALvELĖ

KOKiŲ spaLVŲ Čia matai? Kas atsitinKa, Kai DaŽŲ UŽtyšKa ant DRaBUŽiO? tišku tašku, tišku tašku – Vienas piešia, Kitas taško.

26


Kaip manai, ko reikia dėmėms išvalyti?

Įsižiūrėk į ženklus. Kurie ženklai tau pažįstami? pasakyk, ką jie reiškia.

Dėmė

sKaLBiKLis 27


PASIDŽIAUKIM!

Viktoras petravičius. gulbė karaliaus pati. 1937 m.

Vasilijus kandinskis. Įspūdis iii (koncertas). 1911 m.

antanas mončys. kakadu. 1965 m.

Įsižiūrėk į gamtos, dailininkų, vaikų kūrinius. papasakok, kokių linijų, detalių, spalvų matai iliustracijose. Ras ū t n ko spalVa

linija 60

Raštai

nuotaika


ugnė Bytautaitė. 7 m.

agnietė šeibokaitė. 10 m.

patrikas Čivilis. 7 m.

salomėja jurėnaitė. 7 m. ignas puikis. 8 m.

konstRukCija tas R E B l mo

dėmė

palEtė

lankstinYs

Fonas

puošmEna

ė

l dEta

kokių naujų žodžių sužinojai? 61


PASMALSAUKIM...

Paroda mokykloje

Paryžiaus Nacionaliniame moderniojo meno muziejuje

Kur gali pamatyti dailės kūrinių?

62


dailės kūRinYs

paRoda

ija

galER Vilniaus paveikslų galerijoje

sugalvokite, kaip pristatytumėte savo kūrinėlius.

63


Serijos „Šok“ vadovėlio TIŠKU TAŠKU komplektą I klasei sudaro:

Pratybų sąsiuvinis Pirmasis sąsiuvinis Antrasis sąsiuvinis

Mokytojo knyga

www.sokvadoveliai.lt

TIŠKU TAŠKU Dailės ir technologijų vadovėlis I klasei Pirmoji knyga

Vadovėlis Pirmoji knyga Antroji knyga

TIŠKU TAŠKU Dailės ir technologijų vadovėlis

1

1

Dailė ir technologijos. Tišku tašku I  

Dailės ir technologijų vadovėlis Tišku tašku I klasei

Dailė ir technologijos. Tišku tašku I  

Dailės ir technologijų vadovėlis Tišku tašku I klasei

Advertisement