Page 1

Rusų kalba

„Šviesos“ ir „Alma litteros“ leidyklų pratybų sąsiuvinių ir mokomosios literatūros katalogas

RUSŲ KALBA 2010–2011 m.m.

1


Rusų kalba J. BRAZAUSKIENĖ, N. KLIORIENĖ

В добрый путь! A s. Šok, Šviesa

Pirmieji mokymo metai

PRATYBŲ SĄSIUVINIS

MOKYTOJO KNYGA

1-asis – 9,90 Lt 2-asis – 9,90 Lt

I dalis – 45,90 Lt II dalis – 45,90 Lt

SITUACIJŲ KORTELĖS

CD

25,99 Lt

21,99 Lt

RAIDYNO KORTELĖS 25,99 Lt

Serijos „Šok“ vadovėlio komplektą „В добрый путь“ I m.m. sudaro: vadovėlis (1-oji, 2-oji knyga), pratybų sąsiuvinis (1-asis, 2-asis), mokytojo knyga (1-oji, 2-oji dalis), situacijų kortelės, raidyno kortelės, kompaktinė plokštelė. Vadovėlio mokomoji medžiaga suskirstyta į 4 modulius (Mokausi raidžių; Mano kalendorius; Mano šeima ir šalis; Mano pasaulis). Modulį sudaro pamokos pagal smulkesnes temas; pamokos struktūroje yra žodynėlis, gramatinė medžiaga, treniruojamieji leksiniai ir gramatiniai pratimai, dialogai ir nedidelės apimties tekstai, klausymo, skaitymo, kalbėjimo bei rašymo užduotys. Modulio turinys ir struktūra tiesiogiai susiję su pratybomis ir garso įrašais. Praktiniam darbui skiriama papildoma vaizdinė medžiaga - raidyno bei teminių situacijų kalbėjimui kortelių komplektai. Pratybų sąsiuvinyje pateikiami pratimai, kuriuos reikia atlikti raštu, taip pat rašymo užduotys, klausymo užduočių pasitikrinimo lentelės, kryžiažodžiai, galvosūkiai, žaidimai, testai. Mokytojo knygoje pateikiama metodinių patarimų, kaip dirbti su vadovėliu ir kitomis šio mokomojo komplekto mokymo priemonėmis.

Kompaktinės plokštelės įrašai skirti klausymo gebėjimams lavinti, kalbinei situacijai ir dramatizavimui sukurti. Visos mokomojo komplekto dalys puikiai dera tarpusavyje ir papildo viena kitą. Be to, vadovėlis integruotas su kitais mokomaisiais dalykais ir yra „Šok“ vadovėlių serijos dalis. Konkreti vadovėlio integracija pateikiama Mokytojo knygoje. Svetainėje www.sokvadoveliai.lt rasite ilgalaikį planą.

1


Rusų kalba Pirmieji mokymo metai

В добрый путь! 1 Šviesa

J. BRAZAUSKIENĖ, N. KLIORIENĖ PRATYBŲ SĄSIUVINIS 8,90 Lt

J. BRAZAUSKIENĖ, A. JANKELEVIČ, N. KLIORIENĖ MOKYTOJO KNYGA (1-2 m.m.) 27,99 Lt

J. BRAZAUSKIENĖ, N. KLIORIENĖ, A. JANKELEVIČ, D. BUČIENĖ

J. BRAZAUSKIENĖ, N. KLIORIENĖ GARSAJUOSTĖ

ŽODYNAS (1-3 m.m.)

17,99 Lt

13,99 Lt

Vadovėlio komplektą „В добрый путь“ I m.m. sudaro: vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, mokytojo knyga, žodynas, garsajuostė. В добрый путь! – rusų kalbos (antroji užsienio kalba) mokymo komplektų serija pagrindinei mokyklai, pradedant mokytis šeštoje klasėje. Pirmieji mokymo metai (VI kl.) yra įvadinė pakopa. Vadovėlio komplekto temos: asmenybė, gamta, mokykla, laisvalaikis, sportas, namai, užsienio kalbos. Leksinė medžiaga: konkreti leksika (daiktavardžiai, būdvardžiai, įvardžiai, skaitvardžiai, veiksmažodžiai, prieveiksmiai, pagrindiniai ir dažniausiai vartojami prielinksniai, jungtukai, dalelytės). Gramatinė (kalbinė) medžiaga: raidynas, grafika; fonetika; rašyba; įvardžių, daiktavardžių, būdvardžių formos ir jų derinimas; veiksmažodžių laikai ir asmenavimas; skaitvardžiai; prieveiksmiai; vientisinis sakinys; klausiamasis sakinys.

Pratybų sąsiuvinyje pateikiami pratimai, kuriuos reikia atlikti raštu, taip pat rašymo užduotys, klausymo užduočių pasitikrinimo lentelės, testai. Mokytojo knygoje pateikiama metodinių patarimų, kaip dirbti su vadovėliu ir kitomis šio mokomojo komplekto mokymo priemonėmis. Žodyne įtraukti žodžiai, kurie pavartoti vadovėliuose ir kurių reikia atliekant vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių užduotis. Jis paprastas – čia teikiama ne visa informacija apie žodį, o tik būtiniausia, kurios reikia pradedančiam kalbėti svetima kalba. Žodynas skiriamas mokiniams, kurie mokosi rusų kalbos pirmaisiais–trečiaisiais mokymo metais. Garsajuostės įrašai skirti klausymo gebėjimams lavinti. Visos komplekto dalys puikiai dera tarpusavyje ir papildo viena kitą.

2


Rusų kalba J. BRAZAUSKIENĖ, A. JANKELEVIČ

Antrieji mokymo metai

В добрый путь! A 1.1 s. Šok, Šviesa

PRATYBŲ SĄSIUVINIS

MOKYTOJO KNYGA

1-asis – 9,90 Lt 2-asis – 9,90 Lt

I dalis – 42,90 Lt II dalis – 42,90 Lt

CD 25,99 Lt

Serijos „Šok“ vadovėlio komplektą „В добрый путь“ II m.m. sudaro: vadovėlis (1-oji, 2-oji knyga), pratybų sąsiuvinis (1-asis, 2-asis), mokytojo knyga (1-oji, 2-oji dalis), kompaktinė plokštelė. Vadovėlio turinio medžiaga suskirstyta į 6 modulius pagal sociokultūrines temas. Modulį sudaro smulkesnės temos. Kiekvienos temos medžiaga pateikiama tokiu principu: žodynėlis, gramatinė medžiaga, dialogai ir nedidelės apimties tekstai, klausymo, skaitymo, kalbėjimo bei rašymo užduotys, leksikos ir gramatikos pratimai. Modulio turinys susijęs su pratybų užduotimis ir garso įrašais. Šis vadovėlio komplektas nuo dabar mokyklose naudojamų vadovėlių skiriasi: • integracinėmis nuostatomis (dalis temų sutampa su kitų dalykų „Šok” serijos vadovėlių temomis), • ypač metodiška pratimų sistema,

• • • •

vartojimo, sakinio ir teksto, žodinių ir rašytinių darbų sąsajomis, kryptinga adresanto ir adresato sąveika, motyvuotu kalbinės raiškos priemonių pasirinkimu; medžiagos pateikimo forma - atlanku. Tai padeda išryškinti svarbiausią pamokos medžiagą, kalbos struktūros pavyzdžius, leksikos ir gramatikos užduotis. Mokytojo knyga, kurioje yra aprašyta kiekviena pamoka. Pateikiama Bendrosiose programose nurodyti mokinių pasiekimai, formuluojami mokymosi uždaviniai, aprašoma siūloma veikla, komentuojamas užduočių atlikimas, nurodomas integravimas ir mokinių patirtis, siūloma papildoma medžiaga. Tokio tipo Mokytojo knyga - tai dialogas su mokytoju, pamokos planavimas bei refleksija. Be to, siūlomas ir kalendorinis mokomosios medžiagos teminis planas. Internetiniame puslapyje www.sokvadoveliai.lt, prie vadovėlio „В добрый путь! A 1.1“ galima rasti ilgalaikį planą.

3


Rusų kalba Antrieji mokymo metai

В добрый путь! 2 Šviesa

J. BRAZAUSKIENĖ, A. JANKELEVIČ PRATYBŲ SĄSIUVINIS 9,90 Lt

J. BRAZAUSKIENĖ, A. JANKELEVIČ, N. KLIORIENĖ MOKYTOJO KNYGA (1-2 m.m.) 27,99 Lt

J. BRAZAUSKIENĖ, N. KLIORIENĖ, A. JANKELEVIČ, D. BUČIENĖ

J. BRAZAUSKIENĖ, A. JANKELEVIČ CD

ŽODYNAS (1-3 m.m.)

17,99 Lt

13,99 Lt

J. BRAZAUSKIENĖ, A. JANKELEVIČ GARSAJUOSTĖ 17,99 Lt

Vadovėlio komplektą „В добрый путь“ II m.m. sudaro: vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, mokytojo knyga, žodynas, kompaktinė plokštelė, garsajuostė. В добрый путь! 2 mokymo komplektas skiriamas VII klasei (13–14 metų) mokiniams. Vadovėlio komplekto temos: asmenybė, namai, mokykla, laisvalaikis, sveikata, transportas, užsienio kalbos. Kalbinė medžiaga pateikiama kitaip nei pirmaisiais metais: plečiamas žodynas, kuriamos naujos kalbinės situacijos. Leksinė medžiaga: abstrakti leksika, pagrindinės kalbos dalys, sinonimai ir antonimai. Gramatinė (kalbinė) medžiaga: daiktavardžių ir būdvardžių linksniavimas, veiksmažodžių nuosaka; skaitvardis, prieveiksmis; vientisinis sakinys; vienarūšės sakinio dalys. Pratybų sąsiuvinyje pateikiami pratimai, kuriuos reikia atlikti raštu, taip pat rašymo užduotys, klausymo užduočių pasitikrinimo lentelės, kryžiažodžiai, galvosūkiai, žaidimai, testai.

Mokytojo knygoje pateikiama metodinių patarimų, kaip dirbti su vadovėliu ir kitomis šio mokomojo komplekto mokymo priemonėmis. Žodyne įtraukti žodžiai, kurie pavartoti vadovėliuose ir kurių reikia atliekant vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių užduotis. Jis paprastas – čia teikiama ne visa informacija apie žodį, o tik būtiniausia, kurios reikia pradedančiam kalbėti svetima kalba. Žodynas skiriamas mokiniams, kurie mokosi rusų kalbos pirmaisiais–trečiaisiais mokymo metais. Garsajuostės, kompaktinės plokštelės įrašai skirti klausymo gebėjimams lavinti. Visos komplekto dalys puikiai dera tarpusavyje ir papildo viena kitą.

4


Rusų kalba В добрый путь! A 1.2 s. Šok, Šviesa

Tretieji mokymo metai

J. BRAZAUSKIENĖ, D. BUČIENĖ

J. BRAZAUSKIENĖ, D. BUČIENĖ, N. KLIORIENĖ

PRATYBŲ SĄSIUVINIS

MOKYTOJO KNYGA

9,90 Lt

27,99 Lt

J. BRAZAUSKIENĖ, D. BUČIENĖ, N. KLIORIENĖ CD 25,99 Lt

Serijos „Šok“ vadovėlio komplektą „В добрый путь“ III m.m. sudaro: vadovėlis (1-oji, 2-oji knyga), pratybų sąsiuvinis, mokytojo knyga, kompaktinė plokštelė. Jau mokantys rusiškai skaityti, rašyti, reikšti mintis ir suprasti rusiškai kalbančius žmones, taip pat nemažai žinantys apie Rusiją ir jos gyventojus mokiniai šiais mokslo metais įtvirtins savo gebėjimus, mokysis laisvai bendrauti jau žinomomis (Šeima, Namai, Mokykla) ir susipažins su naujomis (Kelionės, Menas, Mokslas) temomis. Jie skaitys įvairius tekstus, rusų rašytojų kūrinių ištraukas, rašys laiškus ir rašinius, rengs pranešimus, atliks ir pristatys projektinius darbus. „Rašybos puslapiuose” pateikiamos gramatikos taisyklės padės mokytis taisyklingai rašyti. Pratybų sąsiuvinyje pateikiami pratimai, kuriuos reikia atlikti raštu, taip pat rašymo užduotys, klausymo užduočių pasitikrinimo lentelės, kryžiažodžiai, galvosūkiai, žaidimai, testai.

Mokytojo knygoje aprašoma kiekviena pamoka. Pateikiami Bendrosiose programose nurodyti mokinių pasiekimai, formuluojami mokymosi uždaviniai, aprašoma siūloma veikla, nurodoma integracija, pateikiama papildoma medžiaga. Kompaktinės plokštelės įrašai skirti klausymo gebėjimams lavinti, kalbinei situacijai ir dramatizavimui sukurti. Visos mokomojo komplekto dalys puikiai dera tarpusavyje ir papildo viena kitą. Internetiniame puslapyje www.sokvadoveliai.lt, prie vadovėlio „В добрый путь! A 1.2“ galima rasti ilgalaikį planą.

5


Rusų kalba Tretieji mokymo metai

В добрый путь! 3 Šviesa

J. BRAZAUSKIENĖ, D. BUČIENĖ

J. BRAZAUSKIENĖ, D. BUČIENĖ

PRATYBŲ SĄSIUVINIS

MOKYTOJO KNYGA

9,90 Lt

27,99 Lt

J. BRAZAUSKIENĖ, N. KLIORIENĖ, A. JANKELEVIČ, D. BUČIENĖ

J. BRAZAUSKIENĖ, D. BUČIENĖ CD

ŽODYNAS (1-3 m.m.)

17,99 Lt

13,99 Lt

J. BRAZAUSKIENĖ, D. BUČIENĖ GARSAJUOSTĖ 17,99 Lt Vadovėlio komplektą „В добрый путь“ III m.m. sudaro: vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, mokytojo knyga, žodynas I-III m.m., kompaktinė plokštelė, garsajuostė. Vadovėlio komplekto tikslai: įtvirtinti pagrindines žinias apie rusų kalbos sandarą; lavinti fonetinius ir grafinius gebėjimus, lavinti skaitymo techniką; suformuoti pradinės pakopos leksinį minimumą tam tikrų sociokultūrinių temų ribose; formuoti kalbinės recepcijos bei produkcijos (interakcijos ir transakcijos) gebėjimus; plėsti sociokultūrinį kontekstą; įtvirtinti užsienio kalbos mokymosi motyvaciją. Vadovėlio komplekte aptariamos temos: šeima, giminystės ryšiai, santykiai, šeimos šventės, namų aplinka, mokyklos gyvenimas, laisvalaikis, televizija, kinas, teatras, sveikata, medicinos įstaigos, kelionės ir išvykos, ateities planai, profesija. Kalbinė medžiaga pateikiama kitu koncentru: plečiamas žodynas, kuriamos naujos komunikacinės situacijos. Pratybose pateikiami treniruojamieji gramatiniai ir leksiniai pratimai. Mokytojo knygoje aprašomos pamokos, formuluojami mokymosi uždaviniai, aprašoma siūloma veikla, nurodoma integracija, pateikiama papildoma medžiaga.

Žodyne įtraukti žodžiai, kurie pavartoti vadovėliuose ir kurių reikia atliekant vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių užduotis. Jis paprastas – čia teikiama ne visa informacija apie žodį, o tik būtiniausia, kurios reikia pradedančiam kalbėti svetima kalba. Žodynas skiriamas mokiniams, kurie mokosi rusų kalbos pirmaisiais– trečiaisiais mokymo metais. Kompaktinės plokštelės, garsajuostės įrašai skirti klausymo gebėjimams lavinti. Visos mokomojo komplekto dalys puikiai dera tarpusavyje ir papildo viena kitą.

6


Rusų kalba J. BRAZAUSKIENĖ, l. valinčienė

В добрый путь! 4 Šviesa

Ketvirtieji mokymo metai

PRATYBŲ SĄSIUVINIS

MOKYTOJO KNYGA

9,90 Lt

27,99 Lt

CD 17,99 Lt

Vadovėlio komplektą „В добрый путь“ IV m.m. sudaro: vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, mokytojo knyga, kompaktinė plokštelė. Vadovėlio komplekto medžiaga orientuojama į mokinių komunikavimo kompetencijos, kalbinio sąmoningumo ugdymą ir praktinį sakytinės bei rašytinės kalbos vartojimą. Tekstai parinkti taip, kad lavintų mokinio mąstymą, ugdytų jausmus, padėtų pažinti pasaulį ir save. Vadovėlis skiriamas IX klasės mokiniams. Pratybose pateikiami treniruojamieji gramatiniai ir leksiniai pratimai. Mokytojo knygoje aprašomos pamokos, formuluojami mokymosi uždaviniai, aprašoma siūloma veikla, nurodoma integracija, pateikiama papildoma medžiaga.

Kompaktinės plokštelės įrašai skirti klausymo gebėjimams lavinti. Visos mokomojo komplekto dalys puikiai dera tarpusavyje ir papildo viena kitą.

7


Rusų kalba I. MUSTEIKIENĖ

языки открывают двери Šviesa

Ketvirtieji penktieji mokymo metai

PRATYBŲ SĄSIUVINIS

MOKYTOJO KNYGA

5,90 Lt

27,99 Lt

CD

GARSAJUOSTĖ

17,99 Lt

17,99 Lt

Vadovėlio komplektą „Языки открывают двери“ IV-V m.m. sudaro: vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, mokytojo knyga, kompaktinė plokštelė, garsajuostė Vadovėlio komplektą sudaro penki moduliai: Žmogus, Šeima, Mokykla, Žmogus ir kalba, Žmogus ir gamta, Žmogus ir menas, Žmogus tarp žmonių. Moduliuose pateikiami tekstai ir kita didaktinė medžiaga nuosekliai susiję, jie turėtų padėti mokiniams siekti pagrindinių užsienio kalbos mokymosi tikslų, skatintų ugdytis vertybines nuostatas bei bendruosius gebėjimus. Vadovėlio tekstai ir bendravimo situacijos remiasi tautos ir valstybės bei Rusijos ir Europos Sąjungos kontekstu.

Principinė vadovėlio nuostata – prioritetinis dėmesys kalbos turiniui, tekstui, kurį suvokti, į jį reaguoti, o vėliau ir kurti analogišką tekstą padeda pažintis su jį sudarančiais, jame dominuojančiais kalbos dalykais. Pratybose pateikiami treniruojamieji gramatiniai ir leksiniai pratimai. Mokytojo knygoje aprašomos pamokos, formuluojami mokymosi uždaviniai, aprašoma siūloma veikla, nurodoma integracija, pateikiama papildoma medžiaga. Kompaktinės plokštelės įrašai skirti klausymo gebėjimams lavinti. Visos mokomojo komplekto dalys puikiai dera tarpusavyje ir papildo viena kitą.

8


Rusų kalba J. BRAZAUSKIENĖ, I. VOLOŠINA

Penktieji mokymo metai

В добрый путь! 5 Šviesa

PRATYBŲ SĄSIUVINIS

MOKYTOJO KNYGA

9,90 Lt

49,90 Lt

Vadovėlio komplektą „В добрый путь“ V m.m. sudaro: vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, mokytojo knyga, kompaktinė plokštelė. „В добрый путь“ V m.m. — penktasis serijos mokymo komplektas, skiriamas rusų kalbos kaip antrosios užsienio kalbos mokymuisi pagrindinės mokyklos X klasėje. Baigus komplektą, mokinių žinių lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis turėtų būti A.2.2. Vadovėlio komplektas orientuotas į mokinių komunikacinės kompetencijos ugdymą. Dirbant su vadovėliu siekiama atskleisti ir plėtoti mokinių kūrybines galias, gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas, ugdyti savarankiškumą. Pratybų sąsiuvinyje pateikiami pratimai, kuriuos reikia atlikti raštu, taip pat rašymo užduotys, klausymo užduočių pasitikrinimo lentelės, testai. Mokytojo knygoje pateikiama metodinių patarimų, kaip dirbti su vadovėliu ir kitomis šio mokomojo komplekto mokymo priemonėmis. Kompaktinės plokštelės įrašai skirti klausymo gebėjimams lavinti, kalbinei situacijai ir dramatizavimui sukurti.

N. KLIORIENĖ, O. RUBCOVA

Слушая, учимся. Тесты и задания + CD Penktieji mokymo metai Šviesa

TESTAI 27,99 Lt

Komplektas (mokomoji knyga ir kompaktinė plokštelė su klausymo tekstais) skiriamas X klasės mokiniams, bet juo gali naudotis ir XI–XII klasių mokiniai. Knygos temos: parduotuvės; paštas, telefonas; bankai ir viešbučiai; gyvūnai; menas; tarpusavio santykiai. Tekstų tematika atitinka Bendrąsias programas ir dera prie J. Brazauskienės, I. Vološinos vadovėlio „Rusų kalba. Penktieji mokymo metai“.

CD 21,99 Lt

Visos komplekto dalys (vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, mokytojo knyga, kompaktinė plokštelė) puikiai dera tarpusavyje ir papildo viena kitą.

9


Rusų kalba 10 J. BRAZAUSKIENĖ, A. JANKELEVIČ

В добрый путь! 6 Šviesa

Šeštieji mokymo metai

PRATYBŲ SĄSIUVINIS

MOKYTOJO KNYGA

9,90 Lt

49,90 Lt

CD 21,99 Lt

Vadovėlio komplektą „В добрый путь“ VI m.m. sudaro: vadovėlis (1-oji, 2-oji knyga), pratybų sąsiuvinis, mokytojo knyga, kompaktinė plokštelė. В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 6 – tos pačios serijos tęstinis mokymo komplektas, skiriamas rusų kalbos kaip antrosios užsienio kalbos mokymuisi vidurinės mokyklos XI klasėje. Baigus komplektą, mokinių žinių lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis turėtų būti B1.1. Šiais mokymo metais nauju koncentru apžvelgiamos temos: žmogus ir aplinka; ekologija; visuomenė ir valstybė; didžiausi mokslo laimėjimai; kalba ir literatūra. Pratybų sąsiuvinyje pateikiami pratimai, kuriuos reikia atlikti raštu, taip pat rašymo užduotys, klausymo užduočių pasitikrinimo lentelės, testai.

Mokytojo knygoje pateikiama metodinių patarimų, kaip dirbti su vadovėliu ir kitomis šio mokomojo komplekto mokymo priemonėmis. Kompaktinės plokštelės įrašai skirti klausymo gebėjimams lavinti, kalbinei situacijai ir dramatizavimui sukurti. Visos komplekto dalys (vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, mokytojo knyga, kompaktinė plokštelė) puikiai dera tarpusavyje ir papildo viena kitą.


Rusų kalba J. BRAZAUSKIENĖ, D. BUČIENĖ

Septintieji mokymo metai

В добрый путь! 7 Šviesa

PRATYBŲ SĄSIUVINIS 9,90 Lt

MOKYTOJO KNYGA Rasite: www.sviesa.lt, prie „В добрый путь! 7“ vadovėlio

CD 21,99 Lt

Vadovėlio komplektą „В добрый путь“ VII m.m. sudaro: vadovėlis (1-oji, 2-oji knyga), pratybų sąsiuvinis, mokytojo knyga, kompaktinė plokštelė. „В добрый путь“ VII m.m. – tęstinis mokomasis komplektas rusų, kaip antrajai užsienio kalbai, mokytis vidurinės mokyklos XII klasėje. Šio amžiaus mokinių žinių lygis pagal bendruosius Europos kalbų metmenis turėtų būti B 1.2 todėl, išėjus vadovėlio medžiagą pagal mokinio pasirinktą kursą, jis atitiktų B1 lygį (interakcijos ir produkavimo sritis) arba B2 (recepcijos sritis). Mokomojo komplekto tikslas – tęsti rusų (užsienio) kalbos kursą kompetencijų, bendrųjų asmens gebėjimų ir išsilavinimo standartuose numatytų žinių bei gebėjimų lygmeniu. Mokomasis komplektas (vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, mokytojo

knyga, kompaktinė plokštelė) teikia galimybę ugdyti(s) rusų (užsienio) kalbos komunikavimo kompetenciją viešajame ir asmeniniame gyvenime, įgyti tam būtinų kalbos bei socialinių kultūrinių žinių ir gebėjimų. Visos komplekto dalys puikiai dera tarpusavyje ir papildo viena kitą.

11


Rusų kalba. 12 Papildoma mokomoji literatūra M. BREZGINA

J. BRAZAUSKIENĖ, M. BREZGINA

s. Egzaminui rengiuosi pats!, Šviesa

s. Egzaminui rengiuosi pats!, Šviesa

AR MOKI RUSŲ KALBĄ?

AR MOKI BENDRAUTI RUSIŠKAI?

25,99 Lt

Šis tekstų rinkinys padės pasirengti rusų (užsienio) kalbos egzaminui. Pateikiama įvairių situacijų, kurios skatins kalbėti, diskutuoti, išsakyti savo nuomonę. Nagrinėjamos aktualios temos pravers mokantis skaityti, kalbėti, rašyti, pasitikrinti komunikacinius gebėjimus.

J. BRAZAUSKIENĖ, M. BREZGINA, N. KLIORIENĖ

RUSŲ KALBA. KLAUSYMAS IR RAŠYMAS + CD s. Egzaminui rengiuosi pats!, Šviesa

32,90 Lt

Knyga skiriama klausymo ir rašymo gebėjimams ir kompetencijoms lavinti. Joje ne tik pateikiama įvairių užduočių ir pavyzdžių, bet ir aiškinama, kaip tas užduotis atlikti, nurodomos klausymo bei rašymo strategijos. Knyga padės mokiniams ir mokytojams. Ji gali būti naudojama per pamokas ir savarankiškai rengiantis rusų kalbos egzaminui.

25,99 Lt

Leidinys padės pasirengti rusų (užsienio) kalbos egzaminui. Knygoje yra 22 skyriai. Kiekviename jų nagrinėjama vis kita tema (pomėgiai, išsilavinimas, muitinė, maitinimo įstaigos, meilė, draugystė, oras, sveikata, kultūra ir pan.). Pateikiama įvairiausių situacijų, kurios skatins kalbėti, diskutuoti, išsakyti savo nuomonę. Knyga skiriama mokiniams ir mokytojams. Ji gali būti naudojama per pamokas ir savarankiškai rengiantis rusų kalbos egzaminui.

D. KLUMBYTĖ

RUSŲ LITERATŪRA: TESTAI, KLAUSIMAI, UŽDUOTYS

s. Pasikartokime prieš egzaminą, Šviesa

21,99 Lt

Atlikę knygoje pateikiamas užduotis bei testus, pakartosite XIX amžiaus rusų literatūros kursą ir praplėsite literatūrinį akiratį. Testų, užduočių ir klausimų knyga prie D. Klumbytės vadovėlio „Литературное чтение XIX века“. Knyga padės mokiniams ir visiems, kurie domisi rusų literatūra, pasitikrinti žinias apie to laikotarpio literatūrinį bei kultūrinį foną ir nuodugniau pasirengti baigiamajam egzaminui. Atlikę knygoje pateikiamas užduotis bei testus, pakartosite XIX amžiaus rusų literatūros kursą ir praplėsite literatūrinį akiratį. Po kiekvieno skyriaus pateikiami užduočių atsakymai.


Rusų kalba. Papildoma mokomoji literatūra T. LAŠKEVIČ

T. LAŠKEVIČ

LIETUVIŠKI–RUSIŠKI POKALBIAI Šviesa

LIETUVIŠKI–RUSIŠKI VERSLO POKALBIAI Šviesa

27,99 Lt

Lietuviškų – rusiškų pokalbių knygoje aprėpiamos visos svarbiausios temos, kuriomis gali prireikti kalbėtis turistui, nuvykusiam į Rusiją: bendravimas, nakvynė, kelionė, valgiai ir gėrimai, pirkiniai, pramogos ir sportas ir kt. Pateikiama daug posakių, taip pat papildomų naudingų kelionės patarimų. Po kiekvienos temos – žodynėlis. Knygos gale – trumpa rusų kalbos gramatika.

K. GABUČIAN

MOKOMASIS AIŠKINAMASIS RUSŲ KALBOS ŽODYNAS Šviesa

49,90 Lt

Žodyną sudaro daugiau kaip 3000 dažniausiai vartojamų dabartinės rusų kalbos žodžių. Žodyno straipsnyje pateikiami gramatiniai žodžio duomenys, aiškinamos jo reikšmės, duodama vartojimo pavyzdžių. Antraštiniai žodžiai aiškinami pasitelkus tik žodyne vartojamus žodžius. Žodynas skiriamas pradiniam rusų kaip užsienio kalbos mokymui ir dėstymui, tinka ir mokantis savarankiškai.

27,99 Lt

Knygoje pateikiami svarbiausi verslo pokalbiuose, dalykiniuose pasitarimuose vartojami žodžiai ir posakiai. Be to, duodama daug naudingų kelionės patarimų. Po kiekvienos temos – žodynėlis. Knygos gale – trumpa rusų kalbos gramatika. Trumpai supažindinama su Rusijos kultūros savitumais.

V. LOPATINAS, L. LOPATINA

AIŠKINAMASIS RUSŲ KALBOS ŽODYNAS Šviesa

119,00 Lt

Žodyne pateikiama apie 35 000 žodžių ir 70 000 žodžių junginių, o prie jų – trumpos gramatinės charakteristikos, reikšmių aiškinimas, antraštinio žodžio vertimas į lietuvių kalbą. Žodyne galima rasti naujausią, dažniausiai vartojamą rusų kalbos leksiką, ypač tuos žodžius ir sąvokas, kurie plačiai paplito pastaraisiais metais. Skiriama visiems, kurie mokosi rusų kalbos ir domisi taisyklinga šių dienų rusų kalbos vartosena.

13


Rusų kalba. 14 Papildoma mokomoji literatūra M. BREZGINA

S. VALIULIS

LITERATŪROS TERMINŲ ŽINYNAS Šviesa

27,99 Lt

Parankinė knyga tiems, kurie mokosi, studijuoja, moko arba dėsto rusų literatūrą. Šiame žinyne: • pagal temas pateikiami naujausi literatūros terminai, būtini kūrinio analizei ir interpretacijai. Terminai plačiai aprašomi ir iliustruojami pavyzdžiais; • duodama filosofijos ir kultūrologijos sąvokų; • gale – literatūros terminų ir sąvokų rodyklė. Skiriama visiems, kurie domisi literatūra ir mokosi rusų kalbos.

RUSŲ KALBOS UŽDUOTYS PAGRINDINEI MOKYKLAI Šviesa

8,99 Lt

Skiriama 6–10 klasės mokinių praktiniam darbui mokykloje: įtvirtinant gramatinių formų vartojimo įgūdžius, tikrinant gramatikos žinias, be to, užduotys gali būti naudojamos savarankiškam darbui.

Rusu kalbos katalogas  

„Šviesos“ ir „Alma Littera“ pratybų sąsiuvinių ir kitos mokomosios literatūros katalogas 2010-2011 m. m.

Rusu kalbos katalogas  

„Šviesos“ ir „Alma Littera“ pratybų sąsiuvinių ir kitos mokomosios literatūros katalogas 2010-2011 m. m.

Advertisement