Page 1

Eirimas Velička

• vadovėlis su kompaktine plokštele (dainavimas, solfedžiavimas, dūdavimas) • pratybų sąsiuvinis • mokyklinė dūdelė • mokytojo knyga su kompaktine plokštele (muzikos klausymas)

Eirimas Velička

III klasės muzikos mokymo komplektą sudaro:

Mano

muzika

s u ko m

3 pa

Mano muzika

ISBN 978-5-430-05692-6

Vadovėlis III klasei

k

ti n

ep

l o k št

el e


Eirimas Velička

Mano

muzika Vadovėlis III klasei su kompaktine plokštele

Kaunas


MIELI TREČIOKAI! Vadovėlis „Mano muzika“ ir vėl jus kviečia keliauti po paslaptingą muzikos šalį. Per muzikos pamokas mes dainuosime ir žaisime muzikinius žaidimus, klausysimės muzikos, mokysimės solfedžiuoti ir skaityti natas, dūduosime, skudučiuosime, grosime klaviatūra,

ritmui pritaikysime judesius,

dainoms ir muzikai pritarsime akmenukais, lazdelėmis ir judesiais, atliksime įdomias kūrybines užduotis ir atsakysime į klausimus. Vadovėlyje raskite tai, kas jums tikrai įdomu. Kūrinėlius, kuriuos patys išsirinkote, mokykitės dainuoti iš klausos, ritmuoti ir ir solfedžiuoti, dūduoti ir groti klavišiniu instrumentu. Jų melodijas prisiminti jums padės – joje įrašyta dauguma kompaktinė plokštelė vadovėlio dainų melodijų. Linkiu sėkmės! Vadovėlio autorius Eirimas

3


TURINYS Šalyj kelio • 6 PAŽINKIME NATAS • 7 PENKLINĖ • 8 METŲ LAIKAI • 9 RUDUO • 10 RITMAS • 12 MELODIJOS KRYPTIS • 14 FAMIREDO • 15 Bū bū, aš jaučiukas • 15 Unt aukštā kalneliā, čiūta • 15 Graži ponia pelėda • 16 Ožka spyrė • 16 Es atradu baltu pupu • 17 RYTO IR VAKARO DAINOS • 18 Užteka teka • 19 Lėk, sakalėli • 20 PAUZĖ • 21 PASIDARYKITE SKUDUČIUS • 22 Likalaukių katė • 22 NUO SKUDUČIO IKI VARGONŲ • 23 Ein žeidytis • 24 MUZIKA IR LIETUS • 25 Tave matau • 26 Etiudas „Lietus“ • 27 PUSINĖ NATA • 28 Etiudas • 28 Bėki, upeliuk • 28 Kvolijosi šilo meška • 29 Tai raibumai genelio • 29 En den du • 29 MUZIKA ŽMOGAUS GYVENIME • 30 LOPŠINĖS • 31 Atłėkė busiłėlis • 31 Zo zo rikiška • 32 VESTUVINĖS DAINOS • 33 Šakinėja pimpe • 33 Atvažiuoja svočia ratais • 33

4

NAŠLAIČIŲ DAINOS • 34 Dzūkų rauda • 34 Vai pūdymai pūdymai • 35 Žalio vario • 36 DOREMISOL • 37 Eiva, sesužėle • 37 Mikita • 37 DIRIGAVIMAS • 38 Ei, augo dygo • 38 Aušt aušrelė • 38 PUSINĖ SU TAŠKU • 39 Ar vėjužis pūtė • 39 Visi bajorai žirgus balnojo • 40 Prisiminkite ir pakartokite • 41 ŽIEMA • 42 Sodai sodai • 44 Voverė • 45 LASOLMIDO • 46 Siūbavo liepelė • 46 Šalia kelio vieškelėlio • 46 Kalne berželis stovėjo • 47 Toli nuduota, toli pažadėta • 47 METRONOMAS • 48 Kopos – smėlio laikrodis • 49 SVEIKOJI NATA • 50 Etiudas • 51 I maršas • 51 II maršas • 51 Už girių girių • 52 ORKESTRAS • 53 Kalėdų koncertas • 53 Sidrabiņa lietiņš lija • 54 GAMA • 55 TONAS IR PUSTONIS • 55 CHORAS • 56 KALĖDOS • 57 Tyliąją naktį • 57


Šoks tėvelis šokinį • 58 PASTOVIEJI IR NEPASTOVIEJI GAMOS GARSAI • 59 FASOLLASI • 60 Čiuž čiužela • 60 Tu lapela, kytra paukšte • 60 Tuto, strazdeli, tuto • 61 Rimo, rimo tūto • 61 UŽGAVĖNĖS • 62 Aš užgimio ubagėlis • 62 Šalta žiema šalin aina • 63 O tai arklys • 63 Ėjo senis per miestą • 64 INTERVALAI • 65 Intervalų dainelė • 65 Spalvų sutartinė • 66 Audėjėlė • 67 Es maziņis muižnieciņis • 68 Prisiminkite ir pakartokite • 69 PAVASARIS • 70 TRIGARSIAI • 72 Aš pasėjau ąžuolą • 73 MAŽORAS IR MINORAS • 74 REFASOLLA • 74 Pas močiutę augau • 75 Augino močiutė • 75 Ai, jojau jojau • 76 Miega ponas ir sapnuoja • 76 Tūto, strazdelis • 77 Vai, aš išeisiu • 77 METAI SU ŽIOGU • 78 Ir atskridā du karveliai • 79 VELYKOS • 80 Aleliuja • 80 Mes giedam, Jėzau, Tau • 80 DO2SILASOL • 81 Žirnikėli, titity • 81 Žvilgso raselė ant baro • 82 Oi siūdi, ko gervinas • 82

Šalia kelelio kelužio • 83 Ei duku, ei dai duku • 83 SŪPUOKLINĖS DAINOS • 84 Kai aš buvau per motułį • 84 Kas tį supas? • 85 KETVIRTINĖ SU TAŠKU • 86 Skrido bitė laukeliu • 86 Vyrai skute ūsus • 87 Ale gi kokia • 87 JURGINĖS • 88 Jurgi Jurgi Jurgelaiti • 88 Ralio, dar valio • 88 Stokit gulkit, galvijėliai • 89 Prašom prašom • 90 Pavasario sonata • 91 DOFASOLLA • 92 Vilkas grikius sėjo • 92 Kas mudu anksti prikels • 92 Oi tu grūšia • 93 Oi giria giria • 93 Mano tėvužėlio margi dvaružiai Kupolio rože • 94 VASARA • 95 Mėnuo saulužę vedė • 96 Eina saulelė • 97 Valioj pievą • 98 Pjoviau šieną • 99 JONINIŲ DAINOS • 100 Oi ta ta, kupalia graži • 100 Pijolka rūta, čiūta • 101 Pienė • 102 Prisiminkite ir pakartokite • 103

• 94

5


UŽGAVĖNĖS Per Užgavėnes jaunimas krečia išdaigas, triukšmauja. Po kaimynus vaikščioja kaukėti persirengėliai. Labiausiai mėgstamos ubago, ožio, gervės, arklio, Kanapinio ir Lašininio kaukės.

• Užgavėnėms pasigaminkite •

kaukių, išmokite dainų ir žaidimų. Prisiminkite, kokių Užgavėnių dainų ir žaidimų išmokote antroje klasėje.

Aš užgimio ubagėlis 35 Aš užgimio ubagėlis Ir užaugo prasčiokėlis. Ainu par svietą* verkdamas, Geradėjus** garbindamas. Trečis kiemas nuo pat gala Davė duonos ir rasala***, O kai paprašio bulbyčių****, Liepė aiti par ulyčio*****. Kas duos duonos – dikavosiu******, Kas duos sūria – išlojosiu*******, Kas lašinių čielo šmoto********, Tas gaus pas Dievo zaploto*********. Panevėžio r.

62

* svietas – pasaulis ** geradėjas – geradarys *** rasalas – burokų mirkalas **** bulbės – bulvės ***** ulyčia – kaimo gatvė ****** dikavoti – dėkoti ******* išlojoti – plūsti, koneveikti ******** čielas šmotas – visas gabalas ********* pas Dievą zaplotas – Dievo atlygis


Šalta žiema šalin aina

36

Šalta žiema šalin aina, (2 k.) Kad pavasaris ataina. (2 k.)

Pasijungsiu šėmus jaučius, (2 k.) Aisiu artų malynėlia**. (2 k.)

Šėmi jauteliai bauboja, (2 k.) Avinėliai arcavoja*. (2 k.)

Sėsiu kviečius ir rugelius, (2 k.) A pasėjįs – apakėsiu. (2 k.) * arcavoti – bėgioti, lakstyti ** malynėlis – molynėlis

O tai arklys

37

O tai arklys, (2 k.) O tai geras yra arklys. (2 k.) Kanopėłėm (2 k.) Visų kelių dai razmušė*. (2 k.) Uodegėłi (2 k.) Visų kelių dai nušlavė. (2 k.)

Ė ausełėm (2 k.) Visas paukštes jau suklausė. (2 k.) Ė akełėm (2 k.) Danguj žvaigždes jau suskaitė. (2 k.) Adutiškis

* razmušti – išmušti, išduobti

63


Ėjo senis per miestą Ratelis

Ėjo senis per miestą, Ėjo senis per miestą, Oi vei bumbel bumbel, Ėjo senis per miestą.

(2 k.)

Jojo senis ant ožkos, Jojo senis ant ožkos, Oi vei bumbel bumbel, Jojo senis ant ožkos.

Neš kromelį* ant pečių, Neš kromelį ant pečių, Oi vei bumbel bumbel, (2 k.) Neš kromelį ant pečių,

Ožka senį numetė...

Senio barzda užriesta, Senio barzda užriesta, Oi vei bumbel bumbel, Senio barzda užriesta.

Senis ožką pjovė... (2 k.)

Ir kromelį išbarstė... Senis ožką surišo...

Senio ožka bliovė... * kromeli kromelis – dėžė su prekėmis

64

(2 k.)


OKTAVA SEPTIMA

INTERVALAI

SEKSTA

Intervalas – atstumas tarp dviejų muzikos garsų. Du vienodi garsai yra vadinami prima (SOL ir SOL). Du gretimi garsai – sekunda (FA ir SOL, SI ir DO). Tercija apima tris gretimus garsus (DO ir MI, SOL ir SI).

KVINTA KVARTA TERCIJA SEKUNDA

SEKUNDA

• Panagrinėkite piešinėlį.

TERCIJA

Kiek garsų apima kvarta? O kvinta? Seksta? Septima? Oktava? • Kurie tai intervalai? Išvardykite juos. 1

2

3

Intervalų dainelė

4

KVARTA KVINTA SEKSTA SEPTIMA OKTAVA

5

6

7

8

38

65


Dūduokite sąskambius dviem dūdelėmis, skambinkite pianinu. Įsiklausykite! Sekunda skamba aštriai, šaižiai. Tercija – darniai, švelniai. Kvarta – gūdžiai, tuščiai.

MI RE

RE SOL

MI

SOL

Atspėkite, kurį sąskambį grojo jūsų draugai.

Spalvų sutartinė Trejinė

Pirmąją sutartinės pusę užrašykite gulsčiai (A). Juosteles virš natų nuspalvinkite parodytų spalvų vandeniniais dažais. Palaukite, kol jie išdžius. Antrąją sutartinės pusę užrašykite statmenai (B) ir nuspalvinkite juosteles greta natų. Kryžmai dengdamos viena kitą, juostelės sudarys gražų spalvotą audinį (C). Spalvindami stenkitės, kad teptukas nebūtų per šlapias. Juosteles spalvinkite kuo skaidresniu akvarelės sluoksniu.

A

66

B

C


Audėjėlė Lietuvių liaudies žaidimas

Esu dailiai išmokyta, Moku gražiai austi.

(2 k.)

Pykšt, pokšt, tapu tapu, (2 k.) Pupu pupu, klepu klepu. Šaudyklėlė gražiai šauna, Siūlų neužgauna.

(2 k.)

Pykšt, pokšt, tapu tapu, Pupu pupu, klepu klepu.

(2 k.)

Audimo staklės

Austinė juosta

Raiškiai perskaitykite mįslę ir ją įminkite.

panelė tamsioj seklyčioj, • Sėdi Audžia be staklių, be nyčių. (Bitė)

67


Es maziņis muižnieciņis Latvių vaikų daina

Es maziņis muižnieciņis, Man deviņi darbnieciņi: Trīs cūciņas arājiņas, Trīs vistiņas ecētājas, Vilciņš aitu ganītājis, Lācīts rijas kūlējiņis, Zaķīts salmu nesējiņis. Priedainis (kartojamas po kiekvienos eilutės)

Trai rai rā, Tradi ridi radi ridi rai rai rā, Tradi ridi ram! * Aš mažasis dvarininkas Su devyniais darbininkais: Trys kiaulytės artojėlės, Trys vištytės akėtojos, Vilkas avių ganytojas, Lokys javų kūlėjėlis, Zuikis šiaudų nešiotojas. Vertė Valdis Muktupavelas (Valdis Muktupāvels)

68

39


Prisiminkite ir pakartokite! Paaiškinkite, ką reiškia šie žodžiai:

• choras, • orkestras, • dirigentas,

• volta, • metronomas, • gama,

• tonas, • pustonis, • intervalas.

Pagrokite šias natas dūdele. Suraskite jas klaviatūroje.

MI

DO1

SOL

SI

RE

LA

FA

DO2

Įvardykite, kurios tai natos. Raskite jas klaviatūroje.

• Nustatykite, kurie tai intervalai. Pagrokite juos dviem dūdelėmis arba klavišiniu instrumentu.

A

B

C

D

E

F

G

H

• Kokių išmokote kalėdinių dainų ir žaidimų? • Kurias dainas dainavote per Užgavėnes? • Kurios dainos ir žaidimai jums labiausiai patiko? Kodėl?

69


Eirimas Velička

• vadovėlis su kompaktine plokštele (dainavimas, solfedžiavimas, dūdavimas) • pratybų sąsiuvinis • mokyklinė dūdelė • mokytojo knyga su kompaktine plokštele (muzikos klausymas)

Eirimas Velička

III klasės muzikos mokymo komplektą sudaro:

Mano

muzika

s u ko m

3 pa

Mano muzika

ISBN 978-5-430-05692-6

Vadovėlis III klasei

k

ti n

ep

l o k št

el e

Mano muzika 3 klasei  
Mano muzika 3 klasei  

Mano muzika 3 klasei

Advertisement