Page 1

Pupil’s Book vadovėlis

1

4


Skyrius

Pavadinimas

School Life Mokyklinis gyvenimas

Veikla

Išmoksi angliškai papasakoti, ką veiki mokykloje, ir pasakyti, kiek valandų. Išmoksi eilėraštį School Rules. Pasidarysi rėmelį nuotraukai. Parašysi apie savo mokyklą.

6–13 puslapiai

Favourite Subjects Mėgstamiausios pamokos p

Išmoksi angliškai papasakoti apie mokyklinį gyvenimą. Išmoksi dainelę The More We Get Together. Pasidarysi popierinį lėktuvėlį. Parašysi elektroninę žinutę.

14–21 puslapiai

Celebrate in Autumn! Šventės rudenį

22–29 puslapiai

4

Išmoksi angliškai papasakoti apie šventes rudenį. Padainuosi dainą The Halloween Song. Pasigaminsi karamelinį obuolį. Parašysi apie mėgstamiausią rudens šventę.


Skyrius

Pavadinimas

How does Your Garden Grow? Sodas

Veikla

Išmoksi angliškai papasakoti apie sodą, daržą ir gėlyną. Išmoksi dainelę The Dingle-Dangle Scarecrow. Pasidarysi šokančią kaliausę. Parašysi apie savo sodą.

i i 30–37 puslapiai

Animal Kingdom Gyvūnų karalystė

Išmoksi angliškai skaičiuoti iki šimto, pavadinti kai kuriuos vabzdžius, sužinosi, kaip užauga varlės. Padainuosi dainelę Alice the Camel. Pasigaminsi žaidimą Ringo. Parašysi apie gyvūną.

38–45 puslapiai

Revision

Kartojimas

Padainuosi dainelę ABC. Su draugu pažaisi žaidimą pakartodamas angliškus žodžius. Nupieši piešinėlį ir parašysi apie jį. Papasakosi apie savo mokyklą, gyvūnus arba rudenį.

46–51 51 puslapiai

5


Skyrius

Pavadinimas

Don’t Switch the Channel! Televizijos programos

Veikla

Išmoksi angliškai papasakoti apie televizijos programas. Išmoksi eilėraštį My Friend TV. Pasigaminsi pieno kokteilį. Parašysi apie mėgstamiausią televizijos programą.

6–13 puslapiai

Christmas Is Here ere Kalėdos lėdos

Išmoksi angliškai pavadinti medžius, sužinosi, kodėl eglės žaliuoja ir žiemą. Padainuosi dainelę O Christmas Tree. Pasidarysi taikos balandį. Parašysi laišką Kalėdų Seneliui.

14–21 puslapiai

Celebrate in Winter! Šventės žiemą

22–29 puslapiai

4

Išmoksi angliškai papasakoti apie žiemos šventes. Padainuosi dainelę Skidamarink. Padarysi atviruką su saldainiu. Parašysi apie mėgstamiausią žiemos šventę.


Skyrius

Pavadinimas

Book Club Knygų klubas

Veikla

Išmoksi angliškai papasakoti apie įvairias knygų rūšis. Padainuosi dainelę Three Little Men in a Flying Saucer. Pasidarysi robotą. Parašysi apie perskaitytą knygą.

piai 30–37 puslapiai

Body Parts Kūno dalys

Išmoksi angliškai pavadinti kai kurias kūno dalis. Padainuosi dainelę Hockey Cockey. Pasigaminsi vilko ir vištos kaukes vaidinimui. Parašysi apie pasakojimo veikėją.

38–45 puslapiai

Revision

Kartojimas

Padainuosi dainelę ABC. Su draugu pažaisi žaidimą pakartodamas angliškus žodžius. Parašysi apie mėgstamą televizijos programą. Papasakosi apie televizijos programą, žiemą arba knygas.

51 puslapiai 46–51

5


Skyrius

Pavadinimas

Celebrate in Spring! Šventės pavasarį

Veikla

Išmoksi angliškai papasakoti apie pavasario šventes. Išmoksi eilėraštuką Easter Everywhere. Pasigaminsi atviruką. Parašysi apie mėgstamiausią pavasario šventę.

6–13 puslapiai

Places in the City Miestas

Išmoksi angliškai papasakoti apie savo miestą arba kaimą. Padainuosi dainelę Incy Wincy. Pasidarysi apyrankę. Parašysi laišką apie savo miestą arba kaimą.

14–21 puslapiai

On the Move Transportas

piai 22–29 puslapiai

4

Išmoksi angliškai pavadinti transporto priemones. Padainuosi dainą The Wheels on the Bus. Pasigaminsi lenktyninį automobilį. Parašysi elektroninį laišką.


Skyrius

Pavadinimas

Celebrate in Summer! Šventės vasarą

Veikla

Išmoksi angliškai papasakoti apie šventes vasarą. Išmoksi eilėraštį English Country Garden. Pagaminsi dovanėlę tėveliui. Parašysi apie mėgstamiausią vasaros šventę.

30–37 puslapiai

Camping Stovykla

Išmoksi angliškai papasakoti apie stovyklavimą. Padainuosi dainelę It’s Raining, It’s Pouring. Pasigaminsi saldų patiekalą ant laužo. Parašysi atviruką mokytojui.

38–45 puslapiai

Revision

Kartojimas

Padainuosi dainelę ABC. Su draugu pažaisi žaidimą pakartodamas angliškus žodžius. Parašysi laiško pabaigą. Papasakosi apie pavasarį, vasarą arba savo miestą ar kaimą.

46–51 51 puslapiai

5


Listen and mark. Paklausyk įrašo ir sakinius, kuriuos pasakė vilkas, pažymėk W, o kuriuos pasakė višta – H.

Keywords:

hen

1. There wasn’t a tree there yesterday. 2. Come and sit under my branches. 3. Trees haven’t got ears. 4. Come and have my delicious apples. 5. Some trees lose their leaves in autumn.

window

top

bottom toes

38

Read and find. Perskaityk tekstą ir rask kūno dalių pavadinimus.


Keywords:

delicious cake

One October day the Hen looked through the window. She saw a new apple tree in her garden. “Now that is strange,” said the Hen. “There wasn’t a tree here yesterday.” “There are some trees that grow fast,” said the tree. The Hen looked at the bottom of the tree. “But trees don’t have toes,” she said. “There are some trees that do,” said the tree. “Hen, come outside and sit under my branches.” The Hen looked at the top of the tree. “I think,” she said, “that trees haven’t got ears.” “There are some trees that have,” said the tree. “Hen, come outside and eat my delicious apples.” “But,” said the Hen, “trees can’t speak with a mouth that is full of big teeth.” “There are some trees that can,” said the tree. “Hen, come outside and rest under my branches.” “But I know,” said the Hen, “that some trees lose their leaves in autumn.” “Oh, yes,” said the tree, “I am going to lose my leaves now.” The tree began to shake and all its leaves fell down. The Hen was not surprised to see the Wolf. She closed her window, and the Wolf went away.

full

begin

began

shake

shook

surprised

39


Practise the sounds. Taisyklingai perskaityk žodžius, pabaik taisyklę ir greitakalbę. Ar gali perskaityti greitakalbę nesuklysdamas? Raidė g skaitoma /g/, bet raidė g skaitoma /dš/, kai po jos eina raidė arba .

,

Įsidėmėk: žodžiuose begin, get, give, girl, finger, tiger raidė g skaitoma /‡/. g = /dš/ strange angel gym huge gingerbread vegetables g = /‡/ again garden grow angry flag guitar

A stran eats ve

e lar e in etables in the

erbread ym.

Write a caption for your character picture. Parašyk paveikslėlio paaiškinimą.

This is a wolf. It is not a tree. Trees don’t have toes, ears or teeth. This is a very silly wolf.

40

...

iraffe


Sing. Padainuok kartu.

Make.

You put your left arm in, Your left arm out, In, out, in, out, you shake it all about. You do the Hockey Cockey And you turn around. That’s what it’s all about. Oh, Hockey, Cockey, Cockey! Oh, Hockey, Cockey, Cockey! Oh, Hockey, Cockey, Cockey! Knees bent, arms stretched. Ra! Ra! Ra!

Wolf mask

You put your right arm in ... You put your left leg in ... You put your right leg in ... You put your whole self in ...

Hen mask

41


Keywords:

Talk 1. Read the dialogue. Then talk to your friend using the given words. Perskaityk dialogą. Pasikalbėk su draugu vartodamas pateikiamus žodžius. I am going ..., I am not going ... watch, go, take, read, draw

body

cinema, theatre, library frog, fly, dragonfly, bee, ladybird, wasp

What are you painting?

neck

arm

wing

ch stomach

42

A giraffe. This is its body, and now I am going to paint a long neck. But I’m not going to make its tail long. I think giraffes have got a short tail.


Talk 2. Read the dialogue. Then talk to your friend using the given words. Perskaityk dialogą. Pasikalbėk su draugu vartodamas pateikiamus žodžius.

Keywords:

Are you going ...? concert, theatre, museum headache, stomach ache, toothache, busy, tired, bored

hurt

hurt

knee

foot

feet

shoulder Ben: I’m not going to play football this afternoon. Paul: Why not? Ben: My knee hurts. Paul: Are you going to see the doctor? Ben: Yes, I am.

head

43


Remember. Pasitikrink, ar išmokai. I’m going to watch TV. I’m not going to skip. Am I going to watch TV? Yes, I am. Am I going to skip? No, I’m not. I’m = I am

She is going to watch TV. She isn’t going to skip. Is she going to watch TV? Yes, she is. Is she going to skip? No, she isn’t.

He is going to watch TV. He isn’t going to skip. Is he going to watch TV? Yes, he is. Is he going to skip? No, he isn’t.

isn’t = is not We are going to watch TV. We aren’t going to skip. Are we going to watch TV? Yes, we are. Are we going to skip? No, we aren’t. You are going to watch TV. You aren’t going to skip. Are you going to watch TV? Yes, you are. Are you going to skip? No, you aren’t. aren’t = are not

44

They are going to watch TV. They aren’t going to skip. Are they going to watch TV? Yes, they are. Are they going to skip? No, they aren’t.


Practise 1. Make your sentences true. Sudaryk sakinius apie save. Tomorrow I am going to go shopping. Tomorrow I am not going to wash my hair.

go shopping

play football

have lunch

wash my hair

cook a meal

fly a plane

do my homework

visit Granny

read a book

have a party

Practise 2. Make questions and ask your friend. Sudaryk klausimus ir paklausinėk draugo. Are you going to go shopping tomorrow? Yes, I am. / No, I am not. 1. play football 2. have lunch 3. wash my hair

4. cook a meal 5. fly a plane 6. do my homework

7. go to London 8. read a book 9. make a party

45


Play. Uždenk visus paveikslėlius kortelėmis. Paskui atidenk du paveikslėlius ir pavadink juos. Jei paveikslėliai vienodi, korteles pasilik sau, jei skirtingi – padėk atgal. Tada tą patį tegul padaro draugas. Laimi tas, kuris surenka daugiau kortelių.

46


This is a garland and this is a willow. They don’t match!

47


Read and write. Pakeisk visus paryškintus žodžius ir parašyk apie mėgstamą televizijos programą.

My Favourite TV Programme Different people like watching different films. I like films about adventures. My favourite films are on Channel 2. They are five minutes to four on Friday. Last Friday there was a film about adventures of two reporters, Peter and Jack, in Australia. One day they went to the forest. They saw a lot of strange animals and took pictures of them. In the evening they wanted to travel home but couldn‛t find their camera. Suddenly they heard a strange sound. The two friends looked up the tree and saw a monkey there. It had their camera on its neck. “Come here!” shouted Jack. The monkey started going down, and that was the start of their adventures. Films about adventures are wonderful. When I watch an interesting adventure film, I feel very happy and I forget to do my homework.

48


Practise 1. Find the sentences in the text that mean the same. Rask tekste sakinius, kurie reiškia tą patį. 1. Different people like to watch different films. 2. My favourite films are at five to four on Friday. 3. They wanted to go back home. 4. Suddenly they heard a strange noise. 5. Films about adventures are great. Practise 2. Read and mark the sentences true or false (T/F). Perskaityk ir teisingus sakinius pažymėk T, o neteisingus F. 1. 2. 3. 4. 5.

Two friends came from Australia. They didn’t see any animals in Australia. The monkey took their camera. The monkey was afraid of people. Not all people like the same films.

Practise 3. Answer the questions. Atsakyk į klausimus. 1. What films do people like? 2. When was the film about two friends and their adventures in Australia? 3. Did Jack shout because he was scared? Why? 4. Did the monkey start going down the tree? Why? 5. How do people feel when they watch adventure films?

49


Talk. Pasirink, apie ką nori papasakoti draugams. documentary

series

detective

reporter

news

what’s on

channel

remote control

adventure

weather

strange

birch

willow

forest

bauble

chain

poster

oak

fir

branch

garland

fairy lights

midnight

story

fairy tale

spaceship

treasure

dictionary

title

pirate

science fiction

museum

magazine

encyclopedia

textbook

BOOKS

WINTER

TV

interesting

50


TV set

change

watch

DVD

What ...? Where ...? When ...? Why ...?

button

know

programme

video

I played ... . I didn’t play ... . Did I play ...? fireworks

party

Christmas tree

Father Christmas

decorate

present

reindeer

sleigh

contents

witch

dragon

animal

I went ... . I didn’t go ... . Did I go ...?

I am going to ... . I am not going to ... . Are you going to ...? She is going to ... . She isn’t going to ... . Is she going to ...? We are going to ... . We aren’t going to ... . Are we going to ...?

question

answer

robot

country

They are going to ... . They aren’t going to ... . Are they going to ...?

51


GOLDEN KEY vadovėlio komplektą IV klasei sudaro:

Vadovėlis Pirmoji knyga Antroji knyga Trečioji knyga

Pratybų sąsiuviniai Pirmasis sąsiuvinis Antrasis sąsiuvinis

Mokytojo knyga

Kompaktinė plokštelė

Testai

Žodyno kortelės (Rasite: www.sviesa.lt)

ISBN 978-5-430-05265-2

Pupil’s Book vadovėlis

1

4

Anglų kalba. Golden Key IV  
Anglų kalba. Golden Key IV  

Anglų kalbos vadovėlis Golden Key IV

Advertisement