Page 1

GILĖ Pasaulio pažinimo vadovėlis

1

2


TURINYS 6

Kas skraido padangėje?

26

Kam mums reikia energijos?

46

Ar reikia išlieti pyktį?

66

Kam naudojame druską?

8

Kam reikalingi akiniai?

28

Kodėl vieni kitiems teikiame dovanas?

48

Kokie turtai slypi žemėje?

68

Kam atveria vartus jūrų uostas?

10

Kokią žemę galima minkyti?

30

Ar visi medžiai turi lapus?

50

Kas vadinama Baltijos auksu?

70

Kokie yra mūsų drabužiai?

12

Kas vasarą su kailiniais, o žiemą su marškiniais?

32

Kam reikalinga elektra?

52

Pristatau projektą...

72

Kokius gyvūnus vadiname žvėrimis?

14

Iš ko gaminamas apavas?

34

Kaip vanduo gali tapti nuodingas?

54

Kaip švara padeda saugoti sveikatą?

74

Kodėl susirgus kyla temperatūra?

16

Kokie mano šeimos pomėgiai?

36

Sužinojau, pakartojau, išmokau...

56

Ar namai ir apranga visuose kraštuose vienodi?

76

Sužinojau, pakartojau, išmokau...

18

Kodėl šokoladas saldus, o citrina rūgšti?

38

Kodėl reikia rūšiuoti atliekas?

58

Kodėl pučia vėjas?

78

Bandymai

20

Sužinojau, pakartojau, išmokau...

40

Kas yra verslininkas?

60

Iš ko padaryti daiktai?

92

Žaidimai

22

Kas vyksta stadione?

42

Kodėl žmonėms svarbus vanduo?

62

Ar turime ydų?

98

Darbeliai kūrybinei veiklai

24

Ką matuojame termometru?

44

Ar visada elgiamės gerai?

64

Sužinojau, pakartojau, išmokau...


TURINYS 24

Kokias gėles auginame kambaryje?

42

Kas gerai jaučiasi vandenyje?

60

Kur vaizduojamas upių ir ežerų tinklas?

8

Kieno jauniklius vadiname lervomis?

26

Kodėl trumpos melo kojos?

44

Ar sunku ūkininkauti?

62

Ar saulės „šypsena“ visada maloni?

10

Kas yra planas?

28

Koks oras šiandien?

46

Kokia šiandien tavo nuotaika?

64

Pristatau projektą...

12

Kokias žinai Lietuvos valstybės šventes?

30

Kas gyvena žemėje?

48

Sužinojau, pakartojau, išmokau...

66

Bandymai

14

Ar pažįsti savo kūną?

32

Sužinojau, pakartojau, išmokau...

50

Kodėl reikia žinoti pasaulio šalių kryptis?

74

Žaidimai

16

Kas padeda nepaklysti kelionėje?

34

Kaip suvokiame aplinką?

52

Ką žemėlapyje žymi skrituliukai?

80

Darbeliai kūrybinei veiklai

18

Kaip sužinoti, kiek sveriame?

36

Kodėl reikia tartis?

54

Kada diena virsta naktimi?

84

Administracinis Lietuvos žemėlapis

20

Pristatau projektą...

38

Ar tėveliai taip pat buvo maži?

56

Kieno kūnas žvynuotas?

86

Gamtinis Lietuvos žemėlapis

22

Kas šviečia ir šildo?

40

Kaip atrodo vietovės planas?

58

Kas be rankų namus pastato?

6

Iš kur mes atsirandame?


KodĖL VIENI KITIEmS TEIKIAmE doVANAS? Kas pavaizduota paveikslėlyje? Kokios dovanos yra teikiamos? Dovanoti – duoti dovanų. Dovanas teikiame, kai norime pasveikinti, pradžiuginti kitą žmogų.

Kada dar žmonės nudžiugina vieni kitus dovanomis?

Dovana parenkama atsižvelgiant į žmogaus, kuriam ji bus teikiama, amžių, pomėgius.

Ar esi gavęs dovanų? O dovanojęs?

Dovana – tai ne tik daiktas, bet ir geras žodis, šiltas bendravimas, parodytas dėmesys.

Kaip manai, ką žmonės jaučia gaudami dovanų?

Galima dovanoti ir savo rankų darbo dovanas.

Išsiaiškink, kokių dovanų norėtų tavo klasės draugai. Kartu su mokytoju sudarykite norimų dovanų sąrašą.

Dovana turėtų būti žmogui staigmena.

Iš spalvoto popieriaus pasidaryk maišelį dovanai ( 99 psl.).

Surink kuo daugiau medžiagos apie Baltijos jūros paukščius.

28

Teikiant dovanas svarbiausia – dovanoti iš širdies.

29


KAIP VANdUo GALI TAPTI NUodINGAS? Ką matai paveikslėlyje? Papasakok. Upių ir požeminis vanduo yra svarbiausi vandens šaltiniai, kuriais naudojasi žmonės. Vandens telkinius teršia buities ar pramonės reikmėms naudotas ir neišvalytas vanduo, iš laukų sutekėję trąšų likučiai, į telkinius metamos šiukšlės. Transporto priemonių ir pramonės įmonių išmestos į orą dujos ištirpsta vandens lašeliuose ir virsta rūgštimis. Lyjant jos patenka į vandens telkinius, apnuodija augalus ir gyvūnus, dėl to šie ima nykti. Užterštas vanduo valomas specialiais įrenginiais.

Kas teršia vandenį? Kaip manai, kas nutiktų, jei pasaulyje visas vanduo būtų užterštas? Ką, tavo manymu, reikėtų daryti, kad vanduo būtų mažiau teršiamas? Atlik bandymą „Vandens plėvelė“ ( 85 psl.). Iš spalvoto popieriaus išlankstyk gėlės žiedą ir įdėk jį į vandenį ( 100 psl.).

Surink kuo daugiau medžiagos apie Baltijos jūros gyvūnus.

34

Rūgštieji lietūs labiausiai pažeidžia spygliuočius.

35


SUŽINoJAU, PAKARToJAU, IšmoKAU...

Kas pavaizduota šiuose paveikslėliuose? Kaip manai, kodėl vaikai juos pasirinko? Paveikslėliai rodo, su kokiomis temomis susijusios pratybų sąsiuvinio užduotys. Atlik šias užduotis ir pasakyk: 1) ką pakartojai, 2) ką naujo sužinojai per pasaulio pažinimo pamokas.

36

37


PRISTATAU PRoJEKTą...

Ką matai paveikslėlyje? Aptark tai su draugais. Lietuvos žemėlapyje rask ir vėliavėle pažymėk Baltijos jūrą. Dar kartą pažvelk į paveikslėlį – jis turėtų tau priminti projekto temas. Kuri iš jų labiausiai tau patiko? Kodėl? Susiskirstykite į penkias grupes ir nutarkite, apie kokią temą pasakos kiekviena grupė. Tada apibendrinkite surinktą medžiagą ir pristatykite ją klasės draugams.

52

53


SUTARTINIAI ŽENKLAI PASAKOJU, IŠSAKAU SAVO NUOMONĘ, IŠKLAUSAU DRAUGUS TIRIU

DIRBU KARTU SU DRAUGU NORIU DAUGIAU ŽINOTI TAI ĮDOMU KURIU ŽAIDŽIU MĄSTAU, TARIUOSI SU MOKYTOJU RUOŠIUOSI PRISTATYTI PROJEKTĄ...

Probleminiai klausimai Tiriamoji veikla Kūrybinė veikla Žiūrėk į nurodytą puslapį

Pasaulio pažinimas. Gilė II  

Pasaulio pažinimo vadovėlis Gilė II klasei