Page 1

Modulio pavadinimas Projektų valdymas

Modulio kodas

MAN 16291/ MAN 16301

Modulio pavadinimas

Projektų valdymas

Modulio tipas

Pasirenkamasis

Studijų pakopa

Antroji

Modulį įgyvendinantis padalinys

ISM Executive School

Studijų metai

Pirmieji arba antrieji

Semestras

1, 2 arba 3 30 ECTS (810 val.) Iš jų: Teorinės studijos: 18 ECTS kreditų (486 val.).128 auditorinės (iš kurių 64 valandos paskaitoms ir 64 val. pratyboms), 16 val. socialinių tyrimų seminaras, 342 savarankiško darbo valandos; Tiriamasis darbas: 12 ECTS kreditų (320 valandos savarankiško darbo ir 4 val. konsultacijų)

ECTS kreditai

Modulio vadovas

Aurimas Pautienius

Modulio vedimo forma

Dieninė

Privalomas pasirengimas modulio studijoms

4 metų vadybinio darbo patirtis, anglų kalba intermediate lygiu, bakalauro arba jam prilyginamas diplomas

Dėstymo kalba

Lietuvių ir anglų

Modulio anatocija Viena ryškiausių šiuolaikinės bendrosios vadybos (strateginio ir operatyvaus valdymo) tendencijų – vis dažnesnis įvairių darbų organizavimas projektų būdu privačiame ir viešajame sektoriuose. Projektų valdymas XXI a. siejamas su pokyčių įgyvendinimu organizacijose užtikrinant projektų rezultatų ekonomines naudas, teigiamą socialinį ir aplinkos poveikį dabarties ir ateities kartoms. Atskirame projekte esminė yra projekto vadovo kaip lyderio, mediatoriaus kompetencija, o organizacijos, nuolat dirbančios projektais, lemiamas veiksnys – strateginė organizacijos kompetencija, nukreipta į nuolatinį projektinio darbo tobulinimą. Tyrimai rodo, kad problemos, su kuriomis susiduria projektų dalyviai – pakankamai universalios, nepaisant didelės pačių projektų įvairovės. Kita akivaizdi tendencija – auga projektų skaičius ir apimtys. Todėl organizacijos imasi veiksmų tobulindamos savo personalo gebėjimus ir valdymą – didindamos valdymo struktūrų lankstumą, diegdamos integruotas informacines valdymo sistemas ir projektų valdymo standartus bei steigdamos specializuotus projektų valdymo padalinius. Ugdydamos projektų valdymo brandą organizacijos palaipsniui pereina nuo projektų valdymo į organizacijų valdymą projektais. Projektų valdymo modulio metu nagrinėjamas projektų santykis su organizacijos strategija, projektų vertinimo metodai, projektų suinteresuotosios šalys, organizacijos struktūros įtaką projektų sėkmei. Mokoma sudaryti konkretaus projekto gairių planą, tvarkaraštį ir biudžetą, taip pat kontroliuoti projekto vykdymo eigą. Gilinami projekto komandos valdymo įgūdžiai. Be klasikinių gebėjimų universitetinės studijos padeda sistemingiau išugdyti tinkamas projektų valdovo elgsenos ir konteksto kompetencijas. Mokymosi tematika, medžiaga leidžia geriau suprasti tarptautinių projektų valdymo standartų taikymo privalumus bei naujas alternatyvias metodikas 1


projektų valdyme. Studijų metu vadovams suteikiama unikali galimybė įvertinti įmonių projektų valdymo procesus, jų brandą, teikti joms rekomendacijas. Šiandien organizacijos vis dažniau susiduria su klausimais ir iššūkiais, ne kaip valdyti vieną projektą, o kaip užtikrinti visų projektų įgyvendinimą, todėl modulis vienija du esminius aspektus: operatyvųjį projektų valdymą, bet ir strateginį projektų valdymą. Modulio tikslai Pagrindiniai modulio tikslai – išsiaiškinti projektų sėkmės prielaidas ir jas užtikrinančių procedūrų efektyvaus įdiegimo būdus ir atsakyti, kaip organizacijos strategija yra įgyvendinama projektais ir kaip yra valdomi projektai organizacijos kontekste. Modulio studijų rezultatų sąsajos su numatomais studijų ir studentų pasiekimų vertinimo metodais: MODULIO STUDIJŲ REZULTATAI

STUDIJŲ METODAI

MSR1. Žinoti ir suprasti šiuolaikinio projektų valdymo funkcijas, procesus, pagrindines projektų valdymo teorijas, metodus, koncepcijas, tarptautinius projektų valdymo standartus, problemas ir sprendimo būdus, susijusius su projektų apimties, laiko, kaštų, rizikos, kokybės, žmogiškųjų išteklių, komunikacijos, tiekimo, integracijos valdymu. MSR2. Gebėti analizuoti projektų neapibrėžtumus, užtikrinti projektinio darbo stabilumą. MSR3. Gebėti tinkamai suplanuoti ir suorganizuoti projektus, paskirstant roles ir atsakomybes.

Paskaitos, diskusijos, praktinių situacijų analizė, tiriamasis darbas, individuali ir grupinė veikla, rengiant ir pristatant analitines prezentacijas (straipsnių analizės), auditoriniai darbai grupėje

STUDENTŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO METODAI

Seminarai, egzaminas, tiriamasis darbas.

MSR4. Gebėti kontroliuoti ir vertinti skirtingų tipų projektus. MSR5. Gebėti analizuoti projekto komandos darbą, vertinti skirtingus lyderystės stilius, telktų pastangas pokyčiams, rūpintųsi mokymosi patirties sklaida MSR6. Gebėti analizuoti projektus, programas, projektų portfelius organizacijos strategijos įgyvendinimo kontekste. MSR7. Gebėti analizuoti ir vertinti organizacijos projektinio valdymo brandą.

Kokybės užtikrinimas Interaktyvių mokymo metodų taikymas, vykdytų atsiskaitymų aptarimas, reguliarios individualios ir grupinės magistrantų konsultacijos, grįžtamasis ryšys iš magistrantų vertinant kurso kokybę. Akademinė etika Dėstymo ir vertinimo metodai parenkami taip, kad būtų sumažinta akademinio nesąžiningumo galimybė. Akademinei etikai užtikrinti taikomos Studijų reglamente numatytos priemonės. Ypatingas dėmesys skiriamas plagijavimo prevencijai.

2


Nusirašinėjimo prevencija Nusirašinėjimo prevenciją užtikrina naudojami mokymo metodai bei egzaminų, situacijų analizės seminarų metu pateikiami samprotaujamojo pobūdžio klausimai. Ypatingas dėmesys teikiamas universiteto etikos kodekso komunikavimui bei aptarimui, apeliuojama į magistrantų – vadovų brandą ir savimonę. Modulio temos ir valandos PASKAITA

TEMOS

AUDITORINĖS VALANDOS Paskaitos

SKAITINIAI

Pratybos

OPERATYVUSIS PROJEKTŲ VALDYMAS 1

2

Projektų valdymo istorija ir tendencijos. Projektų valdymo funkcijos, procesai, etapai. Projekto kontekstas.

4

4

E. S. Andersen, 1.1-1.4, 1.7; H. Maylor, I,II sk. etc.

Projektų apimties valdymas.

2

6

E. S. Andersen, 1.5, 2.2, 2.4-2.6, 3.1-3.7; H. Maylor, V sk. etc.

2

6

E. S. Andersen, 1.6; H. Maylor, VI,VII sk. etc.

2

6

E. S. Andersen, 2.8; H. Maylor, VIII, XIV sk. etc.

4

4

H. Maylor, X sk., PMI etc.

4

4

E. S. Andersen, 2.3; H. Maylor, IV, IX sk. etc.

4

4

E. S. Andersen, 2.7, 4.14.5, 6.1-6.4; H. Maylor, XII sk., Müller R. & Turner, J. R. etc.

4

4

E. S. Andersen, 5.1-5.3; H. Maylor, XIII , XV, XVI, XVII sk. etc.

8

-

-

3

Projektų laiko valdymas.

4

Projektų sąnaudų ir tiekimo valdymas.

5

Projektų rizikos valdymas

6

Projektų suinteresuotųjų šalių ir komunikacijos valdymas

7

8

9.

Projektų žmogiškųjų išteklių valdymas. Projektų komandos ir lyderystės stiliai. Projektų kokybės valdymas. Projekto eigos kontrolė. Projektų integracijos valdymas. Ekspertinis (ir/arba situacijų analizės) seminaras operatyviojo projektų valdymo tematika. Agile projektai.

STRATEGINIS PROJEKTŲ VALDYMAS

3


10

11

12

13

14

Projektinė organizacija. Projektai ir organizacijos strategija.

4

4

E. S. Andersen, 2.1, 4.7; H. Maylor, III sk. etc.

4

4

E. S. Andersen, 7.1 sk., PMI etc.

Projektų portfelio valdymas.

4

4

E. S. Andersen, 7.1 sk., PMI etc.

Projektų valdymo standartai. Projektų valdymo branda.

4

4

E. S. Andersen,7.1; H. Maylor, XVII sk., PMI, PRINCE2, IPMA ICB etc.

Projektų valdymo tarnyba.

4

4

E. S. Andersen, 4.6 sk. 16., Müller, R. etc.

2

6

E. S. Andersen, 2.5, 7.2-7.4 sk. etc.

-

Programų valdymas.

15

Projektų sėkmės kriterijai ir prielaidos.

16

Ekspertinis (ir/arba situacijų analizės) seminaras strateginio projektų valdymo tematika

8

-

Viso

64

64

Socialinių tyrimų metodai – I

8

Socialinių tyrimų metodai – II

8

4


Savarankiškas darbas ir vertinimas Atsiskaitymo metodas Paskaitų lankymas ir aktyvus dalyvavimas paskaitose Ekspertinis ir/arba situacijų analizės seminaras Mokslinio-taikomojo pobūdžio prezentacijos Egzaminas Tiriamasis darbas Konsultacijos (nuotolinės arba tiesioginės) Iš viso:

Temos

Iš viso valandų

Įtaka pažymiui, proc. 6%

9,16 1-8, 9-15 1-16 1-16

12

6%

12

6%

318 320

42% 40%

4 666

100%

Vertinimo metodai ir kriterijai: 1. Ekspertinis ir/arba praktinių situacijų (atvejų) analizės seminaras. Vienas seminaras skiriamas operatyviajam, kitas strateginiam projektų valdymui. Dalyvauja praktikai (projektų ir/arba programų vadovai, organizacijų vadovai, projektų valdymo ekspertai), kurie pristato aktualias temines situacijas (sėkmingus atvejus), praktinius problemų sprendimus. Magistrantai ir jų komandos vertinamos už aktyvų dalyvavimą bendrose diskusijose, praktikų pateiktų užduočių sprendime. 2. Mokslinio-taikomojo pobūdžio prezentacijos. Tikslas yra susipažinti su praktinėmis projektų valdymo problemomis, moksline-taikomąja literatūra projektų valdymo kontekste – naujosiomis tendencijomis, naujais tyrimais ir jų metodais bei naujomis įžvalgomis. Kiekvienas modulio dalyvis gaus iš anksto priskirtus 1-2 mokslinio-taikomojo pobūdžio straipsnius, kurį(-iuos) turės išanalizuoti ir parengti prezentaciją(-as). Vertinamas magistrantų kūrybingumas. 3. Egzaminas raštu, vykdomas egzaminų sesijos metu. Jo metu magistrantas atsiskaito už viso modulio studijas. Egzamino metu bus pateikti klausimai, į kuriuos dalyviai turės atsakyti pritaikydami kurso metu išmoktas žinias ir įgautus įgūdžius. 4. Tiriamasis darbas. Kurso metu dalyviai 2-3 žmonių grupėse rašo tiriamąjį darbą. Rengdami tiriamąjį darbą, magistrantai įrodo savo gebėjimą parinkti ir taikyti reikiamas projektų valdymo žinias, gebėjimus ir priemones bei pateikti sprendimus konkrečiai organizacijos problemai spręsti. Magistrantas laikomas sėkmingai atsiskaičiusiu už modulį, jeigu jis iki nustatytų datų yra atsiskaitęs už visas sudedamąsias dalis. Pagrindinė literatūra 1. Maylor, Harvey. (2010). Project management. 4th ed. Financial Times Prentice Hall, Harlow. 2. Andersen, E.S. (2008). Rethinking Project Management: An Organisational Perspective, Pearson Education Limited, Harlow.

5


Papildoma literatūra 1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition (2008), Project Management Institute, Upper Darby, USA. 2. Andersen, E.S., Grude, K., Haug, T. (2004). Goal Directed Project Management, 3rd edition, Kogan Page. 3. Turner, J.R., (ed.), (2007). The Gower Handbook of Project Management, 4th edition, Gower. 4. Turner, J.R, (2009). The Handbook of Project Based Management, 3rd edition, McGrawHill. 5. Phillips, J.J. (2002). The Project Management Scorecard, Butterworth-Heinemann. 6. Jessen, S.A., (2002). Business by Projects. Universitetsforlaget, Oslo. 7. Schwalbe, K., (2003). Information Technology Project Management (3rd ed.) Course Technology/ Thomson. 8. Crawford, J. K., (2002). Project Management Maturity Model. Marcel Dekker, Inc. 9. Phillips, J., (2004). PMP® Project Management Professional Study Guide. McGrawHill/Osborne, U.S.A. 10. ISO 10006:2003, (2003). Quality management systems – Guidelines for quality management in projects, ISO (the International Organization for Standartization). 11. Kerzner, H. (2001). Strategic Planning for Project Management, John Wiley & Sons. 12. Kerzner, H. (2000). Applied Project Management, John Wiley & Sons. 13. Jessen, S.A., (1998). Practical Project Leadership, 3rd edition, Scandinavian University Press. 14. Meredith, J.R., Mantel, S.J., (2000). Project Management: A Managerial Approach, (5th ed.) 15. John Wiley & Sons. Rad, P.F., Levin, G. (2002). The Advanced Project Management Office, St.Lucie Press. 16. Müller, R. (2009). Project Governance. Gower Publishing, Aldershot, UK. 17. Müller R. & Turner, J. R. (2010). Project-oriented Leadership, Gower Publishing, Aldershot, UK Ashgate Publishing Co. 18. Gareis, R., M. Stummer (2008), Processes & Projects. Manz. 19. Gareis, R., (2005). Happy Projects! MANZ Verlag, Vienna. 20. Pinto, J.K. (1998). Project Management Handbook, Jossey-Bass. 21. Pinto, J.K. (1998). Leadership skills for project managers, Project Management Institute: Upper Darby, U.S.A. 22. Rad, P.F., Levin, G. (2002). The Advanced Project Management Office, St.Lucie Press. 23. Gray, C.F., Larson, E.W. (1999). Project Management: The Managerial Process, McGrawHill. 24. Gorog, M., Smith, N.J. (1998). Project Management for managers, Project Management Institute: Upper Darby, U.S.A. 25. Lewis, J.P. (1998). Mastering Project Management, McGraw-Hill. Tiriamajam darbui rašyti rekomenduojama naudotis interneto prieiga: Ebsco, Emerald. Žurnalai: International Journal of Project Management, Scandinavian Journal of Management , Academy of Management Review ,Journal of Applied Psychology, Management Learning, Communications of the ACM, Organization Studies, etc.

6


MODULIO VAIDMUO SIEKIANT VADYBOS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATŲ

Specialieji gebėjimai S1. Žinos ir supras pagrindines teorijas, koncepcijas, praktinių situacijų analizės pavyzdžius trijose pasirinktose vadybos srityse;

MSR1.

S2. Žinos ir supras, kaip teorinės žinios ir koncepcijos gali būti taikomos praktikoje ir kaip įvairių vadybos ir lyderystės teorijų pagrindu gali būti ieškomi praktinių iššūkių sprendimai;

MSR5.

S3. Žinos ir supras, kaip įgytos moksliniais tyrimais paremtos žinios gali būti taikomos vadovaujančiame darbe.

MSR1.

S4. Gebės kūrybiškai vertinti praktines verslo situacijas pasitelkiant įgytas teorines žinias: įvertinti prielaidas ir turimą informaciją, kiekybinių ir kokybinių tyrimo metodų tinkamumą konkrečiai verslo vadybos situacijos analizei, įvertinti skirtingų sprendimų alternatyvas, nustatyti situacijos ar pokyčių vertinimo kriterijus ir siekiamų rezultatų vertinimo metodus, vykdyti verslo procesų stebėseną, suplanuoti ir įgyvendinti pokyčius/arba korekcinius veiksmus;

MSR2.

S5. Gebės pritaikyti įgytas teorines žinias vadovaujančiame darbe: formuluoti ir deleguoti užduotis, motyvuoti, skatinti ir telkti į komandą darbuotojus, vadovauti veiklos kontrolei, identifikuoti neetiškas situacijas, vadovauti remiantis vertybiniais, etikos ir socialiai atsakingais organizacinio valdymo principais;

MSR3.

S6. Gebės atlikti savarankišką moksliniais tyrimais ir asmenine patirtimi pagrįstą analizę.

MSR5.

MSR4. MSR6.

Bendrieji gebėjimai B1. Žinos ir gebės surinkti situacijų vertinimui ir sprendimų priėmimui reikalingą skirtingų sričių informaciją, ją analizuoti, apibendrinti ir vertinti galimus alternatyvius veiksmus ir sprendimus;

MSR1. MSR3.

B2. Gebės aiškiai, argumentuotai ir vienareikšmiškai pateikti turimą informaciją įvairioms auditorijoms;

MSR7.

B3. Gebės dirbti ir priimti sprendimus savarankiškai ir konstruktyviai dalyvauti didesnių grupių sprendimų priėmimo procesuose.

MSR6.

MSR4.

7

Testas  

testas visiškai

Advertisement