Svět plastů číslo 3, květen 2011

Page 1

Plastikářská publikace ve spolupráci s Plastikářským klastrem www.svetplastu.eu

world of innovation

www.wittmann-group.cz

č. 3 – květen 2011


Počítačové modelovanie V modernom vývoji vozidiel sa v posledných rokoch okrem ochrany posádky vozidla venuje zvýšená pozornosť ochrane ostatných účastníkov nehody, najmä napríklad v prípade zrážky motorového vozidla s chodcom. Smernica EÚ na ochranu chodcov už viedla k prehodnoteniu dizajnu predných častí vozidla. Počítačové modelovanie ponúka široký priestor pre technické plasty BASF.

Dá sa pozorovať, že rýchlosť deformácie má na správanie v ťahu približne rovnaký vplyv ako orientácia vlákien. Tento efekt závisí od matrice materiálu a u rôznych plastov sa môže meniť. Znázornené krivky napätia a deformácie sú vypočítané. Zvlášť pri vysokých rýchlostiach deformácie sa takéto krivky nedajú presne zmerať, pretože počas pokusu šírenie vĺn spôsobuje na testovaných vzorkách nárast nerovnomerností a deformuje signál napätia a deformácie. Schéma 3 znázorňuje účinky vĺn (priečne vzorky), ktoré by bolo možné najlepšie zmerať rigídnym trhacím strojom.

pozdĺžne

Pri vysokom napätí pri nárazoch vykazujú plasty nelineárne správanie. Problém v popise vlastností môže vzniknúť u vlákien spevnených termoplastických materiálov, ktoré majú lepšie mechanické vlastnosti ako nespevnené termoplasty a sú preto zaujímavé pre nosné konštrukcie. Mechanické vlastnosti tak už nie sú izotropné, nakoľko vlákna silno ovplyvňuje tok v procese vstrekovania. Výsledkom je anizotropné, smerovo závislé mechanické správanie materiálu rešpektujúce tvrdosť, hranicu prieťažnosti a ťažnosť.

Napätie

pozdĺžne

Platňa liata vstrekovaním

priečne

Ťažnosť Schéma 1. Simulácia skúšky ťahom na skúšobnom telese: vplyv orientácie vlákien

komerčných FE programov (FE - final elements, konečné prvky) a úspešne sa využíva vo vývoji aplikácií pre technické polyméry spoločnosti BASF. Hustota orientácie a rozloženia vlákien v matrici je nehomogénna a závisí od procesu výroby. Počíta sa zo simulačných údajov pre injekčné vstrekovanie za využitia integrujúcej simulácie podľa numerickej integrácie rozšírenej Jeffreyho rovnice: pre každé miesto v súčiastke sa získava tenzor orientácie vlákien a z toho sa robí odhad hustoty orientácie a rozloženia. Príklad platne lisovanej vstrekovaním znázorňuje anizotropné vlastnosti materiálu závislé od procesu výroby. V dôsledku pozdĺžnej orientácie vlákien vykazujú testovacie vzorky brané v tomto smere pevnejšie správanie ako tie, ktoré sa vzali priečne. Schéma 1. ukazuje nominálnu krivku napätia – deformácie vzoriek. Krivka nie je vlastnosťou materiálu ale vlastnosťou systému. Závisí okrem od vlastností materiálu aj od geometrie platne a výrobných podmienok. Od orientácie závisí rôzna počiatočná pevnosť, ale aj nominálna hranica prieťažnosti a ťažnosť. V súvisloti s anizotropiou má rýchlosť deformácie značný vplyv na správanie materiálu. Schéma 2 znázorňuje správanie závislé od rýchlosti deformácie a hranicu prieťažnosti závislú od rýchlosti deformácie. Testovaným materiálom bol PA-GF 30 (Ultramid B3WG6CR pri izbovej teplote a vlhkosti okolia).

2

Schéma 2. Krivky napätia a deformácie a závislosť od rýchlosti deformácie (konce kriviek značia miesto zlyhania)

Nová metóda výpočtu sa použila na novom špeciálnom kovovo-plastovom hybridnom nosníku od BASF. V rámci testu sa nosník axiálne naťahoval rôznymi testovacími rýchlosťami a jeho správanie sa zaznamenávalo na vysokorýchlostnú videokameru. Prvým krokom vo výpočte bolo analyzovať výrobný proces plastového dielca programom Moldflow (popis zatekania materiálu do nástroja). Fiber software spoločnosti BASF potom automaticky preniesol kalkulované orientácie sklenených vlákien do zodpovedajúceho FE modelu pre mechanické kalkulácie. Analýzy nárazu sa vykonali pomocou softvéru LS-Dyna (program modelovania dielov používaný výrobcami automobilov). Pomocou týchto nástrojov je dnes možné vyvinúť plastové dielce pre predné nárazové časti vozidla. Patria sem nárazníky a čelné časti, ale aj dielce pre priestor motora, blatník, rázovo namáhané pevnostné diely z ocele. Napríklad kinematika impaktora dolnej časti končatiny – virtuálny testovací element špecifikovaný v novej smernici EÚ, ktorý simuluje náraz nohy človeka o prednú časť vozidla – sa dá vylepšiť plastovými dielcami za predpokladu, že sú pevnostne optimalizované a využívajú najnovšie simulačné metódy. Plastové dielce navrhnuté týmto spôsobom pomáhajú nielen vyhovieť právnym normám na ochranu chodcov, ale sú aj ľahšie, čím znižujú záťaž prednej nápravy. Ivana Mojžišová,Jiří Kubík

Sila

Predpokladom virtuálneho vývoja plastových komponentov je presný numerický opis materiálu (materiálový predpis) schopný modelovať všetky určené účinky. Opisuje napr. anizotropiu (vďaka krátkym skleneným vláknam), nelineárnosť, závislosť od miery pnutia, zlyhanie (napr. prasknutie pri náraze), jednoduché prepojenie so simuláciou procesov a asymetriu správania v tlaku a ťahu. Odborníci z BASF ho už integrovali do viacerých

priečne

Trasa Schéma 3. Šírenie vĺn v simulácii dynamického testu ťahom


3


Představujeme aplikaci – Automatizované tryskání suchým ledem Pojmem „automatizované tryskání“ je označován proces, při němž je tryskací zařízení ColdJet i3 Microclean (dále jen „i3“) ovládáno signálem z řídícího systému. Ten řídí robotickou ruku provádějící čistící úkony namísto konkrétního pracovníka obsluhy lisu. K nesporným výhodám použití tohoto procesu patří omezení výrobních prostojů, a tím i zvýšení kvality výroby a efektivity práce zaměstnanců obsluhy lisu, kteří se mohou namísto čištění věnovat jiným úkolům. V září roku 2010 se v návaznosti na dotaz pracovníků oddělení vývoje společnosti Hella Autotechnik s.r.o. Mohelnice otevřela možnost otestovat metodu automatizovaného tryskaní suchým ledem při odstraňování nežádoucích přetoků hmoty materiálu po vylisování. V této společnosti se technologie tryskání suchým ledem za pomoci i3 používá již od roku 2009, a to jak k čištění povrchu forem pro výrobu výlisků, tak i v údržbě. Vývojové centrum společnosti Hella patří se svými více než 220 pracovníky mezi největší centra v České republice, která se zabývají rozvojem automobilového osvětlení pro renomované automobilky z celého světa. Jejich požadavek na otestování efektivity automatizovaného tryskání suchým ledem se konkrétně vztahoval k čištění výlisků světlometů od přetoků. Základní stavba světlometu se skládá ze tří částí. Zadní (hlavní část), střední (zrcadlová část s několika otvory, viz. obrázek) a vnější (čirá část).

Na hranách výlisků světlometů zůstává po vyjmutí z formy nežádoucí materiál (otřepy a přetoky), který je třeba odstranit. V současnosti probíhá čištění výlisků mechanicky. Technik údržby brusnými kužely začistí okraje, jednotlivé otvory a otřepy a poté vše ofoukne stlačeným vzduchem. Očištěný světlomet je následně pokoven. Mechanický proces čištění je ale příliš časově a technicky náročný a značně neefektivní se jeví zejména nové, sofistikovanější typy světlometů, které v současnosti společnost Hella vyvíjí. Jako jeden příklad za všechny lze uvést světlomet, jenž se skládá z hlavního adaptivního světlometu a světelných modulů s LED diodami s celkem třiadvaceti různými otvory obdélníkového a kulatého tvaru. Pro účely testování procesu automatizovaného čištění byl zde proveden test, 4

při kterém bylo za pomoci tryskání suchým ledem ručně očištěno 20 kusů světlometů dovezených z mateřského podniku za účelem předběžného zjištění efektivity, časové náročnosti a nákladovosti takového postupu. Následně byl shodný testovací proces zahájen za asistence společnosti ColdJet i v mateřském podniku Hella KGaA Hueck & Co v Lippstadtu. Při tomto testování byla současně prověřována možnost čištění výlisků pomocí kapalného CO2 (cryosnow), která se však ukázala jako nedostačující.

centra společnosti Hella konzultována možnost úpravy a zvětšení zásobníku na suchý led, jenž by pojal 5 bloků, tj. 25 kg, suchého ledu. V opačném případě by totiž doplňování suchého ledu muselo být zajišťováno ručně konkrétním pracovníkem, proto byl vypracován návrh rozšíření kapacity zásobníku a otestována jeho funkčnost. Aplikace procesu automatizovaného tryskání suchým ledem byla společnostmi Hella Mohelnice a Hella KGaA Hueck & Co v Lippstadtu schválena v únoru 2011, v květnu a červnu pak proběhne instalace a ladění systému tak, aby v červenci mohl být spuštěn ostrý provoz. Úspěch zavedení procesu automatizovaného tryskání suchým ledem je výsledkem dlouhodobé vynikající spolupráce společností Linde Gas a Hella Autotechnik Mohelnice. Do budoucnosti lze předpokládat přenesení projektu na další linky a do dalších podniků. Projekt automatizovaného tryskání suchým ledem je značně univerzální. Lze jej proto s úspěchem nabídnout i ostatním společnostem zabývajících se nejen výrobou světlometů, ale s dílčími úpravami jej využít i pro čištění veškerých možných typů plastů a výlisků.

Po předběžných testech ručního čištění následovalo prověření možnosti automatizace celého procesu. Pro reálné testování Linde Gas poskytlo společnosti Hella tryskací zařízení i3, které bylo společnými silami techniků obou společností propojeno s robotem a doplněno o další nutné součásti (hlásič docházejícího suchého ledu v zásobníku, přechodka na robotickou hlavici atd.). Samotný proces automatického čištění probíhá následujícím způsobem: první robot vytáhne výlisek světlometu přímo z lisu a umístí jej do držáku. Robotická hlava druhého robota, která nese čistící trysku, se přesune nad výlisek. V tu chvíli je spuštěno tryskání, při kterém robotická hlava pohybuje tryskou po naprogramované trase a začistí okraje a všechny otvory výlisku. Ten je pak toutéž hlavou přemístěn na pás. Všechny otřepy a nečistoty jsou při tom odsávány. Po týdenním testování automatického procesu byla vyhodnocena spotřeba suchého ledu, která při nepřetržitém 24 hodinovém provozu automatického tryskání činila 5 kg (1 blok) za hodinu. V návaznosti na toto zjištění byla s pracovníky vývojového

Robotické začištění výlisku suchým ledem.

V případě zájmu o realizaci tohoto projektu se, prosím, s důvěrou obraťte na společnost Linde Gas, segment Suchý led. Tým našich odborníků ochotně zpracuje veškeré Vaše podněty ohledně možnosti využití metody automatizovaného i ručního tryskání suchým ledem. Josef Jandek Linde Gas a.s. tel.: +420 481 320 656 e-mail: info@cz.linde-gas.com www.linde-gas.cz


5


6


7


KONSTRUKČNÍ TIPY FIRMY STRACK Normalien. Jako každý rok i v uplynulém období přišla firma STRACK Normalien s rozšířením katalogové nabídky o nové nebo zdokonalené součásti, jako například následující dvě novinky: NOVÝ KONCOVÝ SPÍNAČ STRACK Z 7615-M Z 7615-M je možné zasadit přímo do zahloubení pro šíbr. Umístění koncového spínače přímo do zahloubení pro šíbr je velká výhoda, kterou tento koncový spínač s označením STRACK Z 7615-M přináší. Jeho přínosem je především to, že pozice šíbru je detekována uvnitř nástroje na samotném šíbru a jeho případnou chybnou pozici tak můžeme odhalit rychleji a spolehlivěji . Můžeme tak předejít případnému poškození nástroje. S využitím STRACK zkušebního led indikátoru a adaptéru může být tento spínač i samostatně nastavován. Tento mikrospínač, který je zasazen do robustního hliníkového pouzdra, může pracovat v okolní teplotě do cca 70 ° Celsia, je odolný proti kapalině dle ochrany IP 40. Zabudování více koncových spínačů se současnou indikací je také možné a to s pomocí slučovacích adaptérů STRACK.

CENTROVÁNÍ FORMOVACÍCH DESEK S PŘEDPĚTÍM STRACK W 44 – centrování bez vůle. Vystředění formovacích desek může být v praxi velmi náročné. Pro perfektní centrování obou formovacích desek je nyní k dispozici patentovaná novinka STRACK s označením W44. Nový centrovací element pracuje po zabudování zcela bez pracovní vůle. Toho je dosaženo tím, že středění pracuje s předpětím a to minimálně tři setiny milimetru. Při vývoji byl inspirací princip funkce kuličkového vedení . Uložení samotné pak bylo realizováno pomocí jehličkových válečků. Velkou výhodou tohoto řešení je zaručená skutečnost, že centrování pracuje bez tření, které způsobuje opotřebení. V testu jsme podrobili element zátěži více než tří milionů zdvihů a nebylo zjištěno žádné poškození v podobě rýh apod. Vedle této vysoké životnosti je výhodou také snadnější zabudování.

Ing Radim Horečka VMM s.r.o, výhradní zastoupení firmy STRACK pro Českou a Slovenskou Republiku www.vmm.cz 8


9


10


Local Sales Contact: Andrzej Wróbel Tel.: +48 69 343 72 00 Customer Service Contact: Tel.: +48 22 332 35 20 Distributer Contact: Albis Plastics CR s.r.o. Tel.: 387 311 352

Ampacet zvyšuje výrobní kapacitu v Polsku o 40 % „Řídíc prvky úspěchu“ je Ampacet vedoucí společností v oblasti technologie plastikářských barev a přísad-masterbatch. Posílení lokální pozice zvýšením místní výrobní kapacity umožňuje společnosti Ampacet nabídnout zákaznickou podporu spojenou s veškerými výhodami spolupráce se zkušeným, ve svém průmyslovém oboru světově proslulým, dodavatelem. „Náš probíhající investiční program rozvoje trhů znamená, že Ampacet poskytne širší sortiment inovačních výrobků a služeb na lokální úrovni za účelem pomoci zákazníkům s rozvojem jejich podnikání“, říká Giuseppe Giusto, generální ředitel EMEA.

Pro více informací navštivte náš stánek na PlastPOL 2011 v hale E/stánek E18. Ampacet pokračuje v investicích do svých evropských výrobních provozů – zvýšením kapacity výroby barev ve svých výrobních závodech ve Velké Británii a v Polsku o 25, resp. 40 %. Ampacet Europe, světový leader ve výrobě masterbatch, uvedl do provozu novou výrobní linku ve svém závodě v Telfordu UK a koncem roku 2010 byla rovněž uvedena do provozu nová výrobní linka v Polsku-Varšavě. Obě investice byly vedeny snahou o zvýšení výroby a zajištění flexibility, za účelem pomoci zákazníkům udržet si přední, konkurenceschopné postavení v rámci svého oboru. Každá s nejmodernějších výrobních linek má kapacitu 250 tun ročně. Tyto výrobní linky budou určeny na výrobu nejkvalitnějších zakázkových barev a barev se speciálními efekty. „Tato investice odráží náš závazek průběžně zlepšovat místní rozvoj a kapacitu výroby a zároveň zájem zvyšovat naši celkovou výrobní flexibilitu v rámci efektivní a včasné reakce na potřeby EMEA trhu,“ říká Bertrand van Marcke, marketingový ředitel. „To umožnilo společnosti Ampacet rozšířit své masterbatch portfolio při udržení dobré pověsti o kvalitě svých výrobků. Kvalita výrobků společnosti Ampacet, o jejíž průběžné zlepšování stále usilujeme, se stala měřítkem kvality výrobků v tomto průmyslovém odvětví.“ Náš distributor a partner v CEE je společnost Albis, která rovněž podporuje obchodní aktivity společnosti Ampacet v České republice a Slovenské republice. Výrobní linka v Telfordu byla uvedena do provozu v srpnu 2010, linka ve Varšavě byla instalována během posledního čtvrtletí roku 2010 a byla plně připravena zahájit výrobu koncem roku po absolvování zkušebních testů. 11


BASF Polyuretány Slovensko

Technical sales/ service: Bohuslav Bače – bohuslav.bace@basf.com Róbert Bíró – robert.biro@basf.com Emil Čief – emil.cief@basf.com Jan Fratrič – jan.fratric@basf.com Ladislav Györfy – ladislav.gyorfy@basf.com Peter Niemec – peter.niemec@basf.com Pavel Štefánek – pavel.stefanek@basf.com Internal sales: Olga Dubjelová – olga.dubjelova@basf.com Renáta Malá – renata.mala@basf.com

12


Od prostého dodavatele k podpoře na úrovni procesního manažera – praktická zkušenost přispívá k vytváření budoucí vize Výzvou budoucnosti pro všechny dodavatele v průmyslu zpracování plastů je nabídnout náročnému zákazníkovi zajímavý produkt vysoko nad rámec kvalitního výrobku. Optimalizace výkonu všech procesů až ke koncovému zákazníkovi je základem pro cenově efektivní řešení, které zahrnuje celý životní cyklus výrobku od prvotní projektové fáze přes dodávku zařízení až po jeho servis a údržbu. Společnost INCOE®, přední výrobce vstřikovacích systémů, proto přizpůsobuje své výrobky a širokou podporu zákazníků této strategii, která je důležitá pro efektivní rozvoj obchodu na globálních trzích. INCOE® založil Alex Seres v roce 1958. Společnost INjection COntrol Engineering se nejprve zabývala výrobou nástrojů. Zakladatel firmy vyvinul pro interní účely jednoduchý vyhřívaný vstupní kanál, který přinášel výrazné procesní vylepšení zejména s ohledem na úspory materiálových nákladů. Autor brzy rozpoznal velký komerční potenciál tohoto technického řešení a uvedl na trh „vytápěnou vstupní vložku“, což bylo průkopnickým činem v oblasti výroby a použití horkých vtoků. INCOE® dnes: Současný výrobní program horkých vtoků se zaměřuje na požadavky náročného trhu vstřikování plastů. Modulární produktová řada DF (Direct Flow) je přehledně strukturována a navržena pro širokou škálu aplikací ze všech segmentů trhu. Do konstrukce těchto horkých vtoků byly integrovány jedinečné funkce, které zajišťují vysokou spolehlivost vstřikovacích forem pro jejich výrobce i uživatele. Jedná se například o zdvojený okruh topných elementů trysek, možnost použití sekundárního vyměnitelného termočlánku nebo ochranný prstenec pro centrování trysky, který zjednodušuje přesné navedení trysek do správné pozice při montáži vstřikovacího systému do formy. Konstruktéři forem si mohou velice jednoduše stáhnout požadovaná 3D CAD data z internetového online katalogu. Náš „integrovaný vstřikovací systém“ poskytuje cenově velmi výhodnou alternativu k systému horkých polovin forem (který společnost INCOE® samozřejmě také nabízí) a byl navržen tak, aby umožnil měnit části formy a provádět opravy systému přímo na vstřiko-

vacím stroji. Díky kontrole otevírání jehel trysek umožňuje náš nejnovější vývojový počin – řízení rychlosti pohybu uzavírací jehly SoftGate® – zvýšit výslednou povrchovou kvalitu při sekvenčním vstřikování rozměrných plochých dílů. Budoucnost INCOE®: Budoucí vizi ideálního procesu vstřikování nejlépe vystihuje představa projektů s velmi krátkými vývojovými cykly a požadavky na robustní, ale zároveň i efektivní konstrukci výrobku, který má minimální nároky na údržbu. Jednotlivé komponenty od různých dodavatelů musí společně optimálně fungovat, aby bylo možné vytvořit jednoduchou a výkonnou výrobní jednotku, která zaručí trvale vysokou kvalitu výroby. Zde vidíme prostor, kde můžeme našim zákazníkům pomoci přiblížit se krok za krokem tomuto ideálnímu stavu. Účinnost spojená se spolehlivostí za přijatelnou cenu není otázka náhody, je to výsledek úspěšného plánování a kvalitní realizace. INCOE® International Europe Carl-Zeiss-Straße 47 63322 Rödermark, Německo Vaše kontaktní osoba: Stanislav Hanzlík tel.: +420 777 210 629 e-mail: Stanislav.Hanzlik@INCOE.de

Řízení rychlosti pohybu uzavírací jehly SoftGate® umožňuje vyrábět výlisky s vysokou kvalitou povrchu sekvenčním vstřikováním

Ucelená řada horkých vtoků: Od singl trysky ke kompletně zapojeným systémům

Efektivita jednoho montážního celku: Integrovaný vstřikovací systém

13


Profil společnosti ALBIS PLASTIC Skupina ALBIS PLASTIC patří v Evropě k vedoucím firmám v oblasti distribuce a kompoundování technických termoplastů. Komplexní portfolio pokrývá distribuce standardních materiálů a technických plastů od významných výrobců, přes vlastní výrobu specialit až po individuální nastavení kompoundu dle potřeb aplikace u zákazníka. V roce 2009 pracovala celosvětově skupina ALBIS, s ca. 900 zaměstnanci, s obratem ca. 441 milionů EUR. Dceřiné společnosti, kterých je 16, pracují v celé Evropě, na dálném Východě a v severní Americe. Výrobní závody jsou tři a to v Hamburku (centrála společnosti), Zülpichu a v Manchesteru. V roce 2011 slaví ALBIS PLASTIC 50 let od svého založení. Zde přinášíme informace o novinkách v našem distribučním a výrobním programu.

Alternativní materiály – příspěvek ekologii MBA Polymers – díky pokročilé technologii, která umožňuje separovat tisíce tun plastů z elektro aplikací je tento znovu uveden do zpracovatelského cyklu (post consumer materiál).

14

Tecnaro – použití čistě přírodních materiálů, nebo jejich kombinace jako plniv s klasickými polyolefiny – to je naše distribuční nabídka od firmy Tecnaro.


ALFATER high flow – nová generace lehce tekoucích typů eleastomerů

ALBIS – vlastní teplovodivé kompoundy ALBIS T CONDUCTIVE

ALFATER, TPE – V na bázi PP a EPDM, vyráběný firmou ALBIS PLASTIC pokrývá nejnovější řadou s vysokou tekutostí celé spektrum tvrdostí od A40 do D 50. Barevně je v nabídce natur, černá a základní barevné odstíny.

ALBIS T CONDUCTIVE nabízí, ve srovnání s standardními plasty, nejenom významně lepší hodnoty tepelné vodivosti a to až přes 20 W/mK, ale umožňují výhody i z hlediska konstrukčního, při požadované redukci hmotnosti dílů a uvolňuje ruce designérům při návrhu nových inovativních forem. Tato speciální řada kompoundů je nyní k dispozici na bázi těchto polymerů: PP, PA12, PA66, PA6, PBT (pod názvem ALCOM) a PPS (ten pod ALBIS obchodním jménem TEDUR). Navíc, uvedenou recepturu je možno dodat v provedení elektricky vodivá (TCE) nebo elektricky izolační (TCD). Možnosti aplikací jsou pestré: všude tam, kde je nutný odvod tepla v technických aplikacích přijde ke slovu ALBIS T CONDUCTIVE. Jmenujme chladiče pro výkonné LED diody, elektronické součástky a části motorů, části tepelných sond, patice speciálních žárovek, atd.

„ALFATER high flow nabízí našim zákazníkům velmi dobrou zpracovatelnost i za nižších vstřikovacích tlaků, ve složitých formách s dlouhou tokovou dráhou, kde má velmi dobrou zatékavost.“ vysvětluje Hans Rukes, vedoucí divize ALBIS technické kompoundy. Úspěšně zrealizované projekty v oblasti automotive ukázaly, že výborná tekutost materiálu skvěle funguje i u tenkostěnných dílů. „Díky kompletní řadě tvrdostí od A40 do D 50 máme možnost individuálního nastavení receptury dle požadavků našich klientů, jsme zde velmi flexibilní. Samozřejmě, kromě standardních barev mají samozřejmě zákazníci možnost barvení materiálů přímo na vlastních strojích, například pomocí masterbatchů, které ALBIS také vyrábí ve vlastních závodech, nebo nabízí jako distribuční zboží“, doplňuje informace Wilhelm Lemme, produktový manažer pro ALFATER.

Jako úspěšnou lze jmenovat aplikaci v LED osvětlení pro OSHINO LAMPS, Norimberk. Použití ALBIS T CONDUCTIVE, jako materiálu reflektoru, zaručuje u této tepelně namáhané součástky dlouholetou bezvadnou funkci, díky odvodu přebytečného tepla z reflektoru.

Další vývoj SHELFPLUS®O2 u ALBIS PLASTIC Dle licenční dohody převzal ALBIS PLASTIC výrobu a distribuci SHELFPLUS®O2 od firmy CIBA AG. SHELFPLUS®O2 je aditivní batch, který se používá jako absorber kyslíku ve vícevrstvých obalech. Díky použití SHELFPLUS®O2 je možno významně prodloužit trvanlivost zabalených potravin.

Oproti původní receptuře ALBIS dalším vývojem dosáhl cca 5ti násobného zlepšení absorpční schopnosti , tedy jeden gram SHELFPLUS®O2 je na bázi nosiče PP schopen absorbovat cca 32 ccm kyslíku. Tím se otvírají nové možnosti v oblasti tzv. „flexibilních obalů“ (Sachets, Bag in Box, atd.).

ALBIS PLASTIC CR s.r.o. Česká 66/141 370 01 České Budějovice GSM: 00420 602 188 132 Ing. Radek Zyka

15


www. jansvoboda.cz

Firma Balzi ve spolupráci s firmou SVOBODA uvádí na trh nový patentovaný systém vedení čelistí pro formy na plasty a lehké kovy. Integrované vedení čelistí pro formy na plasty, pryž a lehké kovy za použití patentovaných postupů Vám pomůže: 1. 2. 3. 4.

šetřit čas šetřit prostor šetřit peníze a navíc se nezadře

Díky zkušenostem se nám podařilo společně s firmou Ermanno Balzi vyvinout a patentovat nový systém vedení čelistí ve formách. Systém je určen pro formy na plasty a gumu, ale je vhodný i pro použití na lehké kovy. Systém Balzi je možné použít v provedení minimalizovaném (jednokolíkovém) nebo standardním (dvoukolíkovém). Díky odlišnému přístupu k problematice uchycení a vedení je možné použít zástavbu kompletně integrovanou do formy (dnešní standard) nebo vyvést vodící kolíky přes obrys formy a tím zmenšit potřebnou velikost rámu. Pro externí vedení se nabízí jako optimální volba použít válce V250CBM nebo válce V220CBL, které jsou přímo koncipovány na takovéto uchycení a jejich váha je optimalizovaná.

Systém je možno rozčlenit podle několika kritérií Z hlediska počtu vedení: • •

JEDNOKOLÍKOVÉ všude tam, kde jsou potřeba minimální rozměry a jistota vedení. Kompletní zástavba se vejde do šířky pouhých 20mm. DVOUKOLÍKOVÉ standardní provedení pro masivnější vedení. Standardně jsou upevňovací rozměry základy od 60x60 až do 150x200mm. POZOR – tyto rozměry neomezují velikost čelisti. Na požádání je možné vyrobit díly na míru.

otvor pro jeden kolík

otvory pro dva kolíky

Z hlediska ZÁSTAVBY do formy: • •

INTEGROVANÁ ZÁSTAVBA DO FORMY kdy je celý systém uvnitř formy, nebo jeho části ásti končí na hranici formy. PŘESAHUJÍCÍ OBRYS FORMY. Systém umožňuje vyvést (protáhnout) vodící elementy přes obrys a tím razantně zmenšit velikost formy! Délka externího (přesahujícího) vedení není omezena!

Z hlediska ZDROJE pohybu čelisti: • •

POHYB ZAJIŠŤUJE ŠIKMÝ KOLÍK. Systém je nachystaný na posun členu pomocí šikmého kolíku. Podélné otvory v základní desce umožňují použití i velmi dlouhého (skrz procházejícího) šikmého kolíku. Je možná i zástavba pod úhlem. POHYB ZAJIŠŤUJE HYDRAULICKÝ VÁLEC. U dvoukolíkového vedení může být součástí dodávky upevňovací podložka, která umožní přímé přichycení válce na vodící elementy. Druhou varinantou je uchycení válce přímo na posuvný člen a tím zkrátit potřebnou délku, nebo zvýšit odtrhávací sílu válce (při kontra zástavbě).

Z hlediska ZAJIŠTĚNÍ KONCOVÉ POLOHY čelisti: • • •

ZABUDOVANÝ ZÁMEK V UPEVŇOVACÍ DESCE. Tato varianta je vhodná do INTEGROVANÉ zástavby. Součástí destičky je nově vyvinutý systém uchycení čelisti. EXTERNÍ ZÁMEK který je zabudovaný do věnce, ukončující prodloužené vedení. Tato varianta se používá v případě zástavby přesahující obrys formy a při vedení čelisti pomocí šikmého kolíku. HYDRAULIKA - obě polohy zajišťuje hydraulický válec.

Systém je nabízen jako variantní, aby si konstruktér mohl seskládat z typizovaných dílů rozměrovou variantu, která nejlépe vyhovuje potřebám a požadavkům na funkčnost a zástavbu do konkrétní formy. Na našich stránkách najdete nejen průvodce výběrem válce, ale i optimalizovaného průvodce výběrem komponent integrovaného vedení včetně stažení 3D modelů. Díky optimalizovaným vstupům je možné zajistit libovolné rozměry na přání zákazníka. Jako velmi zajímavá se jeví varianta provedení vodících elementů s oxinitridační vrstvou, která snižuje tření v systému a zlepšuje ochranu formy pomocí zavírací síly na lise. Pro detaily navštivte www.jansvoboda.cz, nebo kontaktujte naše techniky: Vladimír Jelínek, e-mail: jelinek@jansvoboda.cz, tel.: 00420 731 651 007 • Jan Svoboda ml., e-mail: svoboda@jansvoboda.cz, tel.: 00420 724 286 611

16


Styrolution – zastoupení pro Českou republiku a Slovensko: STRACHOTA Mojmír – styrénové polymery a kopolymery: mojmir.strachota@basf.com

Styrolution

17


Plastikářský klastr pro aplikovaný výzkum Plastikářský klastr z.s.p.o. (dále PLASTR) založený v roce 2006 oslavil letos počátkem roku 5. výročí od svého vzniku. V této zájmové, profesně orientované asociaci je v současné době sdruženo již téměř 34 podniků a škol zaměřených na oblast zpracování plastů. PLASTR již také nepůsobí pouze regionálně, ale členy jsou i firmy z jiných krajů ČR.

Kromě sdílení informací, společných aktivit v oblasti nákupu zdrojů a vzdělávání se aktivity členů PLASTRu stále více orientují na to, co by mělo být dlouhodobým základním posláním obdobných sdružení a asociací – tedy na oblast výzkumu a vývoje. Kromě dílčích krátkodobějších projektů pro jednotlivé členy nebo jejich skupiny se v současné době PLASTR snaží zaměřit svou aktivitu více mezinárodně. Toto je umožněno díky poměrně úzké spolupráci s asociacemi v ostatních zemích, přičemž nejtěsnější vztahy jsou navázány s plastikářskými klastry na Slovensku, ve Francii a v Itálii; důležitou je ale také spolupráce s finálními uživateli výrobků – zde jsou významné vztahy hlavně s Moravsko-slezským automobilovým klastrem a Západoslovenským automobilovým klastrem. Jako prioritu vycházející z potřeb členské základny si PLASTR pro nadcházející období zvolil tématiku zabývající se úpravou povrchů plastů plasmou v tenkých vrstvách. Téma a technologie nejsou sice úplně

nejžhavější novinkou pro některé technologie a výrobky, ale PLASTR bude svou pozornost v rámci řešení věnovat hlavně technologiím kontinuálním (vyfukování fólií, extruze profilů, extruze desek..), jejichž podstata zásadně stěžuje aplikaci plasmy a vytváření tenkých vrstev proto, že je nutné pracovat za atmosférického tlaku. Technologie APPJ (atmospheric pressure plasma jet) umožňuje upravovat povrch plastových výrobků nebo deponovat na jejich povrch velmi tenké (10 až 500 nm) vrstvy materiálů dle potřeb pro finální využití. Akademicky je dnes známo, že takto lze na povrch nanášet vrstvy, které zvyšují bariérové vlastnosti, zásadně mění odolnosti mechanickému poškození, zvyšují nebo naopak snižují adhezní vlastnosti povrchů a nebo jen mění charakter povrchu z pohledu jeho následné údržby. Chemická podstata je sice známá, ale neřešenou oblastí problému zůstávají fyzikální děje probíhající v rámci aplikace při atmosférickém tlaku. V rámci projektu bude optimalizace fyzikální podstaty procesu řešena ve spolupráci

s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, ale také s dalšími R&D institucemi z Itálie a Francie. Nutno podotknout, že téma (hlavně z pohledu dotčených technologií a výrobků) je sice významně inovátorské, ale průběh řešení a jeho cíle vycházejí z konkrétních potřeb a zadání zpracovatelských firem. Určitě se tedy nebude jednat o základní výzkum, ale o projektové řešení na míru konečných uživatelů. Kromě zmíněných R&D institucí budou do řešitelského týmu přímo zapojeny také další plastikářské klastry a jejich členové. Téma řešené projektem představuje optimální zadání vhodné pro uplatnění také v rámci evropských i národních podpůrných titulů – konkrétně věda a výzkum pro MSP. Členové vznikajícího konsorcia věří, že se jim podaří toto téma uplatnit v rámci zmiňovaných podpor. Předpokládá se, že řešení projektu bude ukončeno v r. 2013, ale dílčí výsledky napojené na konkrétní aplikace lze očekávat již v průběhu jeho řešení.

KONTAKTY: Plastikářský klastr, z.s.p.o. Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 18

Ing. Jaroslav Toufar ředitel klastru Tel.: +420 774 505 345 E-mail: toufar@plastr.cz www.plastr.cz


Anz Z10440 98x270 SK 4c.qxd:Anz Z201 102re

Vývojový projekt trysky s priamym bočným nástrekom V kooperácii s popredným výrobcom produktov Caps & Closures bol vyvynutý nový spôsob bočného nástreku plastových výrobkov. S novou tryskou Z10440/… Multi Shot od firmy HASCO dávame do úzadia doterajšie riešenia bočných vtokov, delených jadier a doteraz známe riešenia s horúcimi vtokmi. Sú to riešenia, ktoré zvyšovali náklady a čas na údržbu. V tomto projekte sme sa snažili nájisť riešenie, ktoré ponúka vymeniteľnosť jednotlivých špičiek z deliacej roviny a dovoľuje bezproblémové striedanie farby výlisku. Súbežne s týmto bolo skrátenie času cyklu a požiadavka na povrchovú úpravu z optického hľadiska. Vyrábaný výlisok, hlava pumpičky, nachádza svoje uplatnenie v kozmetickom priemysle. Povrchová kvalita s minimálnou stopou po vtoku bola daľšou požiadavkou na daný produkt.

23.03.2011

13:15 U

Viacnásobný bočný nástrek nebol nikdy tak jednoduchý!

Multi Shot Z 10440 /. . . Priamy bočný nástrek Nová viacnásobná tryska Z 10440 /. . . je koncipovaná pre priamy bočný nástrek pri viac-násobných formách. Možnosť použitia samostatne alebo v spojení s rozvodným blokom. 2 až 6 – násobné prevedenie umožňuje hospodárne usporiadanie formovacích dutín.

Na výber je niekoľko veľkostí trysiek. Je zaručené presné centrické uloženie v bode vstreku. Nástroj bol konštruovaný a vyrobený vo firme HASCO. Uvedené požiadavky boli zohľadnené už pri vývoji danej trysky s daľším dôležitým parametrom optimálneho a intenzívneho chladenia vložiek formy.

Dobré skúsenosti pri striedaní farieb.

K dispozícii sú trysky s 2, 4 alebo 6-timi vymeniteľnými špickami. Patentovo chránené uloženie špičiek garantuje nenáročný servis. Spička a uchytenie tvoria jeden celok, ktorý je vymeniteľný z deliacej roviny v studenom stave. Pri poškodeni niektorej špičky, je možné zaslepiť dané miesto „slepým segmentom“ a pokračovat v produkcii bez výroby zmätkových výliskov a ich následné triedenie.

Demontáž a výmena špičky trysky možná z deliacej roviny.

Samotná tryska a jednotlivé špičky sú demontovateľné bez nutnosti použitia delených tvarových vložiek.

Pri optimálnom chladení a eliminácie studeného rozvodu sa skracuje cyklus až o cca 35 %. Zároveň stopa po vtoku spľňa optické a rozmerové požiadavky. Vnútorné prevedenie kanálov a ich geometria umožňuje rýchlu zmenu farby bez zbytočných nákladov. Aby sa tento projekt mohol realizovať s minimálnymi nákladmi, boli použité HASCO normálie. Nakoľko tento nástroj bude daný neskôr do výroby, kalené tvarové dosky boli vyrobené z materialu 1.2764. Na výrobu zvyšných dosiek sa použil material Toolox33. Pre spoľahlivé odformovanie daného výlisku boli použité šíbre z programu HASCO. Na reguláciu teploty bol zvolený nový viackanálový regulátor Z1240/… Na základe uvedeného projektu HASCO dokumentuje svoju silu vo vývoji nových produktov a ponúka trysku s bočným nástrekom, ktorá umožňuje konštruktívne a ekonomické riešenie.

HASCO - spoločne dáme Vašim myšlienkam formu!

Spoločne dáme Vašim myšlienkam formu! HASCO AUSTRIA Ges.m.b.H. Industriestraße 21 · 2353 Guntramsdorf Tel. +43 2236 202 · Fax +43 2236 202-200 info.at@hasco.com

19


3 / 2011

VÁŠ SPOLEHLIVÝ DODAVATEL TERMOPLASTŮ, ELASTOMERŮ A MASTERBATCHŮ

RESINEX NEWS TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ PLASTY

Firma Republic s.r.o. působí na českém trhu jižPMMA od roku 1998 a#.67).#5 za tu dobu se dokázala ABSRESINEX Czech /#)07/v #.67).#5

56;410

etablovat jako maximálně spolehlivý dodavatel termoplastů, elastomerů a aditiv. RESINEX patří do belgické LFT compounds %'.564#0 4#8#)1

6+%10#

5+%1(.': skupiny Ravago, která má přes 3 900 zaměstnanců a v roce 2010 dodala na trh 3,11 milionů tun plastů 6+%10#

(#%614 61;1.#% 614#;

a kaučuků s obratem 4,54 miliardy € . V portfoliu firmy RESINEX je přes 10 000 položek plastů od komoditních LCP 6+%10#

8'%64# ASA 4#8#)1

21.;(#56 plastů PE, PP, PS přes konstrukční plasty ABS, PC, PC/ABS, PA6, PA66 až po speciální plasty jako POM, PBT, 6+%10#

<'0+6' 6'%*0;.PA12, LCPPA6 , PPS, TPE, TPU, PMMA, PA11 4*1&+#

a další. RESINEX je oficiálním distributorem materiálů firem POM 6+%10#

*156#(14/ 6'%*0;. 56#4v 4*1&+#

Dow Plastics, Styron, Ticona, Rhodia, Total, Altuglas International, Arkema, Color Service a dalších.

PA66

PA6/66 PA11 PA12 Nejlepší PA Alloys lidé PVDF PA/ABS PC/ABS PC

4*1&+#

141/+& 4#8#)1

4#8#/+& 4*1&+#

6'%*0;. 4*1&+#

Nejlepší 141/+& 4#8#)1

materiály 4#8#/+& 4*1&+#

6'%*0;. 4+.5#0 $ #4-'/#

Nová alternativa 4+.5#0 # #4-'/#

Nejlepší14)#..1; Nejlepší #4-'/#

ka zákazníci-;0#4 logisti #4-'/#

4*1&+#

6'%*0;. #..1; 5+%1$.'0& 4#8#)1

Nejlepší 27.5'v 56;410

technická 4#8#)1

/#$.': podpora %#.+$4'v 56;410

4#8#)1

5+%1-.#4

PCT

PBT PBT/PET CMFOET PET PPS PS

#/%'. 6+%10#

6+%10#

%'.#0': 6+%10#

8#0&#4 6+%10#

+/2'6 6+%10#

(146410 56;410v 56;410

5+%156+41.1 zdrojích. 4#8#)1

obnovitelných 6;4+.v 56;410

4#8#)1

5%10#$.'0& '02.#56

'051(6 5 '02.#56

'051(6 6 '02.#56

'051(6 1 '02.#56

'0(.': 6+%10#

4+6'(.': #4-'/#

2'$#: 2'..'6*#0'v .7$4+<1.

+512.#56v .7$4+<1.

PA6.10 TECHNYL® eXten

6*'4/:

6+%10#

polyamidù založená na SAN TPE-S

TPE-O TPE-V TPE-E TPE-A TPU E-TPU

POLYOLEFINY PE LD

&19 .&2' &19 2.#56+%5

4#8#)1 .&2' 4#8#)1

&19.':v &19 2.#56+%5

PE LLD

PE MD EVA PP

616#. /&2' 616#.

616#. '8# 616#.

&19 22 &19 2.#56+%5

616#. 22 616#.

'ZZQP/QDKNG6/ 22 OGFKECN '::10 /1$+.'

Druhý nejvìtší svìtový výrobce PA66, EPE '.+6'v &19 2.#56+%5

rma neustálou inovací &19 2.#56+%5

PERhodia, ULLD je známá #66#0'v svých pøinášející &19 2.#56+%5

&19 2.#56+%5

PP plněné +052K4'v POP materiálù, pravidelnì #((+0+6;v 4#8#)1

/#(+.. POE technické novinky a 8'45+(;v nová øešení pro &19 2.#56+%5

5%1.'(+0 4#8#)1

PE HD aplikace v &19 *&2' nároèné automobilovém, &19 2.#56+%5

616#. *&2' 616#.

elektrickém a elektronickém prùmyslu, pro prùmyslové, spotøebitelské a sportovní aplikace. ELASTOMERY A MASTERBATCHE ELASTOMERY

NORDEL™ EPDM, ENGAGE™ POE, SBR RUBBER, BR RUBBER (DOW PLASTICS) (RAVAGO) přírodní kaučuky (různí výrobci) (COLOR SERVICE, COLLOIDS, TOSAF)

Portfolio firmy Rhodia zahrnuje: RAVAFLEX EPDM, SBR, BR, IR, IIR, CIIR a další Technyl® A

PA66

Technyl C

PA6

BAREVNÉ KONCENTRÁTY A ADITIVA ®

Technyl B

PA66/6 PLASTY A KOMPAUNDY V PRŮMYSLOVÉ KVALITĚ Technyl-R a Oromid PA v druhé HDPE, LDPE, PP, PP plněné, PS, ABS, PC/ABS, PC, PA6, PA66 jakostní tøídì a regranuláty ®

Technyl StarTM polyamid ñ GMFYJCJMJUB B TQPMFIMJvPTU EPdáWFL PE LH QP QMO LBNJonZ [B QÑ [OJW DFny LPNQBVOEBDF QMBTUů s vysokou tekutostí (PA6 añ TUBOEBrdO NBUFSJály J [BLbzLová PA66) ñ UFcIOJcLb QPEQPSB prPKFLUĶ WvFUO .PVME 'low AnBlZTJs)

RESINEX Czech Republic s.r.o. Pøátelství 555/9, 104 00 Praha 10 – Uhøínìves Tel.: (+420) 271 961 175-6, fax: (+420) 271 961 177 E-mail: resinex@resinex.cz, www.resinex.cz

20

Slovensko: Janoškova 10, 831 03 Bratislava Tel.: (+421) 2 4445 9075, -73 resinex@resinex.sk, www.resinex.com


WITTMANN BATTENFELD CZ V NOVÉM SÍDLE Firma Wittmann Battenfeld CZ se počátkem roku přestěhovala do nového moderně a účelově zařízeného sídla u Písku. Tento významný krok otvírá firmě další možnosti pro rozšíření svých činností a zákazníci z České a Slovenské republiky tak mohou očekávat velmi kvalitní nabídku služeb.

„Vše z jedné ruky“ Koncern WITTMANN nabízí ucelený výrobní program strojů a periferií na zpracování plastů: • roboty, manipulátory i komplexní automatizovaná pracoviště • vstřikovací stroje • lokální i centrální zařízení na sušení a dopravu granulátu • temperační přístroje, chladící zařízení a průtokoměry • drtiče vtoků i dílů • IML-systémy Nové sídlo Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. u Písku

Historie WITTMANN CZ začala založením společnosti v říjnu 2003 pod vedením jednatele Ing. Michala Slaby. Společnost je dceřinou firmou rakouského výrobce Wittmann Kunststoffgeräte GmbH se sídlem ve Vídni a je zodpovědná za prodejní činnost, poradenství, záruční i pozáruční servis a dodávky náhradních dílů pro zákazníky v České a Slovenské republice.

Tato celosvětová skupina s centrálou ve Vídni a sedmi výrobními závody dodává prostřednictvím svých dceřiných společností a obchodních zastoupení výrobky do více než 60-ti zemí světa a objemem své produkce především v oblasti automatizace vstřikovacích procesů zaujímá dominantní postavení na světovém trhu.

Technologicky vyspělý trh se zaměřením na automobilový sektor dokonale vyhovoval produktům WITTMANN a proto se firma WITTMANN CZ v průběhu pouhých několika let úspěšně etablovala jako osvědčený a spolehlivý partner u zpracovatelů plastů v České a Slovenské republice. Hlavními produkty jsou automatizované systémy, přesné high-tech periferní zařízení a od roku 2008 i vstřikovací stroje. Více než 200 zpracovatelů plastů dnes používá jak jednotlivé stroje a zařízení WITTMANN a WITTMANN BATTENFELD tak i kompletní výrobní linky. Extrémně rychlý rozvoj firmy a stoupající poptávka byla podnětem k výstavbě vlastního sídla s rozšířenou nabídkou služeb. Ideální pozemek pro stavbu nového a zákaznicky orientovaného centra byl nalezen jen několik kilometrů od původního sídla. Projektové práce byly zahájeny v průběhu roku 2008. Nová budova přesahující 1000 m² užitné plochy dnes nabízí optimální možnosti pro prodejní zázemí, servisní podporu a školení. Budova obsahuje dostatek kancelářských prostor, sklad náhradních dílů, velkou školicí místnost i halu vybavenou mostovým jeřábem pro předvádění strojů a zařízení, servis, montáž uchopovačů, jednoúčelových zařízení i celých automatizovaných linek. V novém sídle jsou k dispozici předváděcí stroje a zařízení z celého výrobního programu koncernu. Jednak je to elektrický vstřikovací stroj EcoPower 110/350 s lineárním robotem W813 a s řízením integrovaným do řídícího systému vstřikovacího stroje. Dále pak hydraulický stroj HM 180/750 s robotem W821. Pro školící účely jsou k dispozici roboty W711 a W811. Jedná se o servoelektrické lineární roboty s možností paralelních pohybů všech os. Nechybí ani velmi rozšířený model odnímače vtoků W702. Z oblasti temperance forem jsou to temperační přístroje řady Tempro Basic i Tempro Plus s rozsahem teplot 90 oC, 140 oC a 160 oC, osvědčená řada průtokoměrů i chladící zařízení COOLMAX. Oblast sušení a dopravy a recyklace granulátu je zastoupena kompaktními sušičkami DRYMAX včetně nasávačů FEEDMAX, dále pak představiteli rychloběžných i pomaloběžných mlýnků řady MAS a SUMO.

„Vše z jedné ruky“ – ucelený program strojů a zařízení

Ve dnech 8.– 9. června pořádá firma dny otevřených dveří. Zákazníci se tak budou moci seznámit s jednotlivými stroji a zařízeními i shlédnout zajímavý doprovodný přednáškový program. Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. Malé Nepodřice 67, Dobev 397 01 Písek info@ wittmann-group.cz www.wittmann-group.cz

21


SVĚT PLASTŮ PO K 2010 1. ÚVOD Již téměř sto let jsou plasty součástí našich životů, do nichž přinášejí stále nové aplikace. Odvětví zpracování plastů významně přispívá k celosvětové ekonomické prosperitě. V Evropě zaměstnává přes 1,6 milionu lidí ve více než 50 000 plastikářských provozech a generuje obrat okolo 300 bilionů EUR ročně. V Německu vytváří plastikářský průmysl přes 6 % HDP, tržby představují 84 bilionů EUR, 394 000 pracovníků je zaměstnáno ve 3 700 firmách. To z Německa dělá vedoucí zemi v daném ekonomickém sektoru. Výstava Kunststoffe (K) v Düsseldorfu představuje pro globální plastikářský segment ekonomicky velmi důležité místo, jehož hlavní součástí je představení inovačních aktivit firem. Ve tříletých intervalech se zde prezentují firmy z široké plastikářské oblasti a nabízejí možnost dozvědět se o současných i budoucích, resp. na budoucnost se orientujících technologiích, konstrukčních řešeních strojů pro zpracování plastů, periferních zařízeních k těmto strojům a zpracovatelským linkám, o nových řešeních nástrojů a forem pro zpracování plastů, o nových materiálech a aditivech, včetně inovovaných nebo nových výrobních procesech. Veletrh K 2010, jehož 18. ročník se konal ve dnech 27.10. až 3.11.2010, proběhl v období, které nemá v minulosti srovnání. Nikdy předtím mezi 2 výstavami, K 2007 a K 2010, nedošlo k takovému propadu odvětví. K 2007 se konal uprostřed celosvětového boomu, rok nato došlo k ohromné krizi a nyní se, celkem rychleji než se očekávalo, odvětví zvedá a opět je tahounem automobilový průmysl. Tento pozitivní trend lze dokumentovat na několika číslech z K 2010. Zúčastnilo se 3 102 vystavovatelů z 56 zemí, pouze o 12 méně než při boomu v roce 2007. Z celkových 164 125 m2 výstavních ploch okolo 60 % obsadily firmy nepocházející z Německa. Z Německa bylo 1 076 vystavovatelů se 66 074 m2 výstavní plochy (K 2007 - 1 131, 72 869 m2). Po Německu je tradičním účastníkem Itálie - 413 firem, 27 319 m2. Silné zastoupení také mělo Rakousko 8 118 m2, Švýcarsko 6 094 m2, Francie 5 016 m2 a Holandsko 4 200 m2. 110 firem bylo z USA, které obsadily 4 386 m2, což byl mírný vzestup oproti K 2007. Také se oproti roku 2007 zvýšila výstavní plocha firem z Číny 6 633 m2, z Indie 4 543 m2, Turecka 2 821 m2, Taiwanu 5 300 m2. Nově se prosazovaly firmy z Chile, Indonésie, Pákistánu a Vietnamu. Česká republika měla pouze symbolické zastoupení. Výrobci strojů na zpracování plastů a periferních zařízení jsou tradičními a nejvíce zastoupenými vystavovateli. Na K 2010 byl jejich podíl z celkového počtu vystavovatelů 70% - 1 911 firem (K 2007 - 1 897) a zabraly cca dvě třetiny z celkové výstavní plochy. Druzí byli výrobci plastů, aditiv a pomocných chemikálií, kteří tvořili 20 % z vystavujících firem - 635 výrobců a dodavatelů (K 2007 - 611). 7 % představovali zpracovatelé plastů - výrobci polotovarů a plastových dílů - 371 zpracovatelů (K 2007 - 463). Zbývající 3 % tvořili ostatní vystavovatelé, jako například vydavatelé odborných časopisů, knih a pod. Stručně lze K 2010 hodnotit těmito konstatováními: - veletrh se konal ve správnou chvíli a dal výrazné impulzy pro další rozvoj odvětví - veletrh převratné novinky nepřinesl, o zajímavé nové materiály, technická řešení a pod. však nouze nebyla 22

- prognózy výroby a spotřeby plastů a kaučuků, včetně strojů a zařízení pro jejich zpracování jsou příznivé - inovační aktivity byly orientovány k energetickým úsporám, k ochraně ovzduší a k udržitelnosti výrobků z plastů, tj. k ekonomii jejich výroby a k ekologickým aspektům. Návštěvnost veletrhu K 2007 byla cca 222 tisíc osob, na K 2010 to bylo o osm procent méně. Nejvíce návštěvníků se zajímalo o stroje a zařízení, cca 66 % ze všech, o granuláty, aditiva, polotovary a plastové výrobky primární zájem projevilo 26 % návštěvníků. Další veletrh K se bude konat 16. až 23.10.2013 a bude to již v pořadí 19. ročník. 2. SVĚT PLASTŮ - PŘEHLED, TRENDY A VYBRANÁ STATISTICKÁ ČÍSLA Celosvětová výroba plastů dosáhla rekordní výše, 260 mil. tun vyrobených plastů, v roce 2007. V krizových letech 2008 a 2009 došlo k poklesu, 2008 - 245 mil. tun (- 6,2 %), 2009 - 230 mil. tun (- 11,5 %). V obou krizových letech zaznamenala spotřeba plastů v Číně růst v průměru o 10 %. Podíl Evropy (27 zemí EU, Norsko, Švýcarsko) na světové výrobě plastů v roce 2009 oproti roku 2007 klesl o 15,4 % (2007 - 65 mil. tun, 2009 - 55 mil. tun), spotřeba klesla o 14,3 % (2007 - 52,5 mil. tun, 2009 - 45 mil. tun). V ČR bylo v roce 2009 vyrobeno cca 1 mil. tun plastů. Největšími spotřebiteli plastů v Evropě jsou výrobci obalů, kteří spotřebovávají 40,1 %. Přes růst spotřeby plastů na tepelné izolace nových staveb, na zateplování starší zástavby došlo vinou krize ve stavebnictví k největšímu propadu spotřeby ze všech oborů, o 4,6 % na 20,4 %. Krize v automobilovém průmyslu v tomto oboru snížila spotřebu plastů z 9 % na 7 %. Relativně malý podíl spotřeby má obor elektrotechniky a elektroniky (i přes výrazný vzestup solární energetiky), a to pouze 5,6 %. Hlavními odbytišti plastů jsou Čína, Indie a země Latinské Ameriky. Důvod je např. v tom, že přes trvalý růst výroby a spotřeby plastů je v Číně spotřeba na jednoho obyvatele cca 6x nižší než v Evropě. Na balení se v Číně spotřebuje pouze 22,7 % plastů, přičemž za 1. pololetí 2010 došlo k růstu spotřeby o 21 %. 2.1. Obaly a plasty Jak již bylo uvedeno, v roce 2009 se 40,1 % všech použitých plastů v Evropě uplatnilo ve výrobě obalů. Výrobci plastů i jejich zpracovatelé musí splňovat podmínky uvedené v evropské legislativě REACH, předpisy a nařízení pro styk s potravinami a pitnou vodou. Na K 2010 například firma Albis, Německo prezentovala koncentrát na PP nosiči, který po aplikaci při výrobě fólií a následném zabalení příslušné potraviny absorbuje kyslík, gram koncentrátu dokáže v prvních 7 dnech po zabalení absorbovat 32 cm2 kyslíku. Potraviny zabalené do fólií s přídavkem tohoto koncentrátu zůstávají delší dobu čerstvé, při prodloužené trvanlivosti. Linky na výrobu fólií jsou směrovány k čím dál větším výkonům. Prezentována byla rekordní linka pro vyfukování fólií. Linka firmy Windermöller und Hölscher má kapacitu 1 000 kg fólií za hodinu. Hmotnost linky 80 000 kg, výška 15,5 m.

Koextruzní linka německé firmy Reifenhäuser umožňuje vyfukovat devítivrstvé fólie, u nichž lze uplatnit kombinaci polyolefinů s barierovými polymery. Vícevrstvé fólie prodlužují životnost zabalených potravin, výkon linky je přes 700 kg fólií za hodinu při šířce fólie 2 200 mm. Pro výrobu biaxiálně orientovaných PP fólií pro potravinářské účely předvedla firma Brückner zařízení s finální šířkou fólie 8,7 m a výkonem 47 tisíc tun za rok. Linka může pracovat i se šířkou 10,4 m, při ročním výkonu 56 tis. tun / rok. O tyto linky je zájem v Indii a Číně. Velká část obalů se vyrábí vakuovým tvarováním za tepla. Firma Illig vystavovala zařízení s 27 násobnou formou, s výrobní kapacitou 70 000 jogurtových kelímků za hodinu a oproti dřívějším strojům sníženou spotřebou energií o 58 %. I výrobci zařízení pro recyklaci plastových odpadů představili některá nová řešení svých zpracovatelských linek. Obalový průmysl, zejména obaly na potraviny, se nejvíce podílejí na sběru použitých plastů a jejich recyklaci. Jestliže spotřeba plastů v Evropě oproti roku 2008 v roce 2009 klesla o 7,2 %, pak výskyt odpadních plastů po skončení jejich životnosti poklesl pouze o 2,6 % na 24,4 milionu tun. Z tohoto množství skončilo 46 % na skládkách, 22,5 % bylo zrecyklováno a 31,5 % bylo energeticky využito (spáleno). Pro ČR platí tato procenta: 55,8 %, 29,9 %, 14,3 %. Nejčastěji recyklovaným plastem jsou obaly typu PET lahve. Těch bylo v Evropě v roce 2009 sebráno 1,4 milionu tun, což bylo o 8 % více než v roce 2008. Poměr sběrových PET lahví k lahvím PET dodaným do oběhu se zvýšil v roce 2009 o 2,5 % na 48,4 %. Se zaváděním technologie Bottle-to-Bottle (B2B) se dnes lahve s 50 % recyklovaného PET (rPET) běžně používají. Spolu s recyklací PET se výrobci obalů snaží snížit hmotnost PET lahví. Z počáteční hmotnosti 1,5 l PET lahve 42 g (začátek 90. let minulého století) na v Německu současných průměrných 33 g (v ČR průměrně 38 g). Na K 2010 byla firmou KHS Corpoplast představena 1,5 l lahev na nesycené vody o hmotnosti pouhých 17,9 g. Optimalizace hmotnosti PET lahví vede k ohromným úsporám - 0,5 l lahev PET firmy Krones s označením Eco-Friendly Bottle s hmotností 9,17 g, která je o 27 % lehčí než předchozí typ, ušetřila společnosti Niagare Bottling po dobu její výroby od roku 2008 až 20,8 tisíc tun PET a z dalšího ekologického pohledu 44,5 tisíc tun emisí CO2. Jako novinku vystavovala firma BASF nový tuhý a viskoelastický pěnový materiál pod obchodním označením E-por (PS-E, EPS). Na prvním ročníku veletrhu K v roce 1952 tatáž firma prezentovala svůj první EPS materiál Styropor. Následovaly materiály Styrodur (PS-X), Neopolen (PE-E, PP-E), melaninová pěna Basotect (MF), dále Neopor a Peripor (PS-E). Výhodou novinky E-por je snadné zpracování granulátu expandováním na stejných zařízeních jako se zpracovávají pěnové polystyreny, se 100 % recyklovatelností stejnou jako u ostatních PS-E materiálů. Při hustotě 20 kg.m-3 a tl. 20 mm má E-por tepelnou vodivost jen o 10% vyšší než běžný expandovaný PS. E-por představuje perspektivu lehkého, ohebného, s lepší odolností proti nárazům a odolností proti rozpouštědlům obalového materiálu. Veletrh K 2010 také ukázal potenciál rozvoje, zejména v obalářském průmyslu, ale i průmyslu spotřebního zboží, v segmentu tzv. Biopolymerů. Podle Evropské asociace pro bioplasty zde se s novinkami v oboru prezentovalo 70 společností. Spotřeba bioplastů dosáhla v roce 2009 hodnoty 430 tisíc tun. Pokračování na str. 30


Linde_inzerat_Spot Cooling:Sestava 1

27.4.2011

9:34

Stránka 1

Chladí v každém koutě Bodové chlazení plastikářských forem pomocí CO2 Inovativní chlazení kapalným oxidem uhličitým doplňuje běžné vodní chlazení vstřikovacích forem plastů. Aplikace kapalného oxidu uhličitého se používá pro chlazení problematických míst plastikářských forem (velmi tenké části nebo malá jádra), kde je vodní chlazení z technických důvodů nemožné. Výhody: 3 Zkrácení doby chlazení a délky cyklu až o 50 % a více 3 Rovnoměrná teplota vstřikovací formy 3 Vysoká kvalita a účinnost 3 Intenzivní odvod tepla v problematických oblastech (malá jádra, nahromadění materiálu) 3 Nízké investiční náklady a jednoduchá instalace

Linde Gas – ideas become solutions.

Linde Gas a.s. Česká republika U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9 www.linde-gas.cz Ing. Josef Borek, tel.: 731 608 784, e-mail: josef.borek@cz.linde-gas.com

Linde Gas k.s. Slovenská republika Odborárska č. 23, 831 02 Bratislava 3 www.linde-gas.sk

23


Optimizing


Plastics

Increasing Safety

Science For A Better Life

V Evropě jezdí přibližně 200 milionů jízdních kol. A stále více dětí a dospělých, jak amatérských, tak i profesionálních cyklistů, chápe důležitost použití bezpečnostní výbavy. Například použití bezpečnostní přilby může snížit riziko poranění hlavy o více než 60 procent. Skořepiny mnoha bezpečnostních přileb jsou vyrobeny z Makrolonu ®, high-tech materiálu od Bayer MaterialScience. Přední výrobci jako je UVEX se při výrobě přileb a sportovních brýlí spoléhají na tento extrémně odolný a nárazuvzdorný materiál. Skutečně, čočky vyrobené z Makrolonu ® nastavují nová měřítka bezpečnosti. Protože méně rizika znamená více zábavy při sportu. www.bayer.cz

Bayer s.r.o. Siemensova 2717/4 155 00 Praha 5 +420 266 101 111 martin.kovar@bayer.com www.plastics.bayer.com


Aplikace technických plynů v při výrobě a zpracování plastů Aplikace technických plynů, zejména dusíku a oxidu uhličitého, přinášejí výhodná řešení problémů v mnoha oborech lidské činnosti. Výjimkou není ani oblast výroby a zpracování plastů. Technické plyny nacházejí uplatnění jako prostředky čištění, nadouvadla i jako médium k vytlačování dutin při lisování. Užití oxidu uhličitého jako nadouvadla Při výrobě lehčených polyolefinů je s výhodou používán oxid uhličitý jako nadouvadlo vytvářející ve struktuře hmoty komůrky vyplněné plynem. Stavové podmínky, při kterých proces probíhá jsou v reaktorech nastaveny tak, aby byly částečky polyolefinu schopny plyn pojmout do svého objemu. To nastává při teplotách kolem nad 130 ° Celsia a tlaku kolem 3 až 8 MPa. Pro uvedení CO2 do požadovaného stavu byl vyvinut moderní automatizovaný systém, která splňuje veškeré požadavky kladené na moderní technologie: - slouží ke skladování zásoby oxidu uhličitého v kapalném stavu - slouží k uvedení plynu do stavu připraveného k aplikaci do reaktoru - odměří s požadovanou přesností dávku plynu do procesu - pracuje automaticky s širokou možností změny požadovaných parametrů - systém je navržen energeticky úsporně 26

Provozní zásoba oxidu uhličitého v kapalném stavu je skladována v kryogenním zásobníku o potřebné velikosti. Kapacita zásobníku je zpravidla navržena na úrovni desetidenní spotřeby plynu v plném provozu. Zásobník je tepelně izolován tak, aby i při odstávkách provozu nedocházelo ke ztrátám plynu samovolným odparem. Pro vytvoření požadovaného tlaku je kapalný CO2 veden do pístových čerpadel. Ta jsou koncipována jako vysokotlaká s možností vytvoření tlaku v desítkách MPa. Tato metoda představuje proti tradičnímu užití kompresorů ke stlačování plynu dvojí úsporu: jednak úsporu investiční, jednak významnou úsporu energie. Vzhledem k relativně velmi malé stlačitelnosti kapaliny není mechanická energie mařena v teple. Specifická spotřeba energie je v případě použití čerpadla násobně (až 10x) nižší, než při použití pístového vícestupňového kompresoru. Plyn v kapalném stavu je na požadovaném tlaku veden do tepelného výměníku, zpravidla otápěného vodní parou nebo elektricky, kde dochází ke změně fáze. Oxid uhličitý –

Zásobník kapalného CO2 s kryogenními čerpadly


nyní již v plynné fázi – je ohříván na požadovanou teplotu a je připraven k aplikaci do vlastního výrobního procesu jako nadouvadlo. Proces výroby lehčené hmoty a tedy i proces komprimace a ohřevu oxidu uhličitého je zpravidla diskontinuální. Aby bylo možno výrobní proces optimalizovat, je třeba čas potřebný k naplnění reaktoru nadouvadlem co možná zkrátit. To ovšem znamená velmi vysoké okamžité průtoky plynu systémem, které rázově nastávají a opět padají na minimum. Pro vysokou přesnost, reprodukovatelnost a úspornost procesu jsou jednotlivé dávky plynu odměřovány gravimetricky.

Parní odpařovač k přípravě vysokotlakého CO2

Automatizace řízení systému umožňuje zcela bezobslužný provoz. Zásah obsluhy je třeba pouze v případě dlouhodobých přerušení výroby. Řídicí systém sleduje a řídí následující veličiny: - stav hladiny plynu v zásobníku - tlak a teplota kapalného plynu v zásobníku - tlak kapalného plynu po komprimaci čerpadlem, regulace chodu čerpadel - optimalizace využití čerpadel - průtok, teplota a tlak plynu v tepelném výměníku, regulace přívodu energie do výměníku Měřené údaje je možno předávat do řídicího systému vyššího stupně, odkud je možno, v případě potřeby, měnit parametry procesu přípravy oxidu uhličitého. Užití dusíku pro vytváření dutin ve výliscích Zejména rozvoj automobilového průmyslu a inovace ve vystrojení interiéru automobilů si vyžádaly vývoj technologie vstřikování s možností vytváření dutin uvnitř výlisků. K tomu je třeba plynného média o vysokém tlaku, jehož užití odstraňuje problémy spojené s užitím tlakového vzduchu komprimovaného v třístupňových pístových kompresorech. Takto upravený vzduch způsoboval produkci kvalitativně nestandardních výrobků, neboť obsahoval zbytky vlhkosti, pevných části (prachu) a zpravidla obtížně odstranitelné zbytky mazadel z kompresoru, což vede zpravidla k nežádoucím barevným změnám zejména u hmoty světlých barev. Užití dusíku, standardně dodávaného v relativně vysoké čistotě 99,999%, s takřka nulovou vlhkostí a obsahem pevných

částic, je jistým řešením. Dusík je navíc za daných stavových podmínek zcela inertní a na rozdíl od vzduchu nemůže být příčinou oxidace povrchů s nimiž přichází do styku. Dusík v kapalném stavu je skladován v tepelně izolovaných kryogenních zásobnících při teplotách kolem –175 °C. Tlak nutný k vytvoření dutiny v procesu lisování se pohybuje zpravidla od 10 do 30 MPa. Tlak je vytvořen pístovým čerpadlem, jímž je kapalný dusík vpraven do vzdušného odpařovače, kde změní skupenství na plynné. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem dusíku není třeba energii potřebnou k fázové změně a ohřevu dusíku dodávat z vnějšího zdroje. Tato energie je odpařovačem odebrána okolnímu vzduchu. Dusík je dále veden do tlakového zásobníku, odkud je odebírán k jednotlivým lisům. Tlakový zásobník slouží jako malá provozní zásoba plynu pro lisy a zároveň účinně vyrovnává tlakové rázy vznikající nekoordinovaným diskontinuálním odběrem média do několika spotřebičů. Systém je automatizován a pracuje zcela autonomně a bezobslužně.

pistolemi. Ty jsou umístěny v klimatizovaném ventilovaném boxu a pravidla vedeny průmyslovým robotem. Technologii čištění lze samozřejmě tam, kde je to výhodné, aplikovat ručně. Do pistole je zaveden tlakový vzduch a kapalný oxid uhličitý. V pistoli vytvořený suchý led je tlakovým vzduchem hnán na čištěnou plochu. Pro moderní výrobní postupy je však obvyklejší sestavení automatizovaného systému, který je centrálně řízen. Fakt, že tryskací médium – oxid uhličitý – je bezprostředně na místo spotřeby dodáván v kapalném stavu, umožňuje jak plnou automatizaci procesu, tak kontinuální a zcela bezobslužný provoz. Celý systém je velmi variabilní, takže jej lze přizpůsobit širokému spektru požadavků což se týká toku výroby, členitosti a velikosti výlisků, stupně a způsobu znečištění povrchu a mnoha dalších parametrů.

Oproti užití kompresorů umožňuje aplikace tohoto systému dosáhnout vyšší provozní spolehlivosti, úspory elektrické energie pro komprimaci média a odstranění příčin nežádoucích barevných změn na výrobcích. Čištění povrchu výlisků suchým ledem (tuhým oxidem uhličitým) Povrch plastových výlisků určených k další povrchové úpravě musí být zbaven nežádoucích nečistot, jako jsou zejména tuky, oleje a statickým nábojem vázaný prach. V moderním výrobním procesu je nanejvýš žádoucí, aby byla metoda čištění aplikovatelná v linii výrobní linky a nezpůsobovala zpomalení výrobního toku. Aplikace suchého ledu tyto podmínky výborně splňuje, navíc přináší bonus v podobě nižších nákladů na odstranění a ekologickou likvidaci znečištění, nehledě na nepřítomnost chemicky agresivních látek a organických látek, jež jsou jako polutanty emitovány do atmosféry. Suchý led (tuhý oxid uhličitý) vzniká fázovou přeměnou z kapalného plynu při poklesu tlaku.Tímto způsobem tedy vzniká tryskací médium nevšedních vlastností: - teplota suchého ledu je cca –78 °C, což způsobuje zkřehnutí naprosté většiny organických látek - tvrdost částic suchého ledu (vzhledem připomíná sníh) je cca 1,5 Mohs, tryskání je tedy zcela neabrazivní i pro ochlazený povrch plastového výlisku - po dopadu suchého ledu na čištěný povrch změní oxid uhličitý opět skupenství a jako plyn odchází do atmosféry; při čištění tedy kromě odstraněných nečistot nevzniká žádný další odpad.

Ruční čištění plastových dílů suchým ledem před lakováním

Závěrem Společnost Messer Technogas, dodavatel technických plynů a technologií souvisejících s jejich skladováním a užitím, má bohaté zkušenosti s aplikacemi, které byly v tomto článku stručně zmíněny. Svým zákazníkům nabízí moderní, technicky sofistikovaná, úsporná a ekologicky příznivá řešení spojená s logisticky propracovaným zásobováním technickými plyny. Tým aplikačních techniků je připraven úkoly spojené s aplikacemi technických plynů na místě účinně řešit. RNDr. Ivo Vágner vedoucí projektu MESSER TECHNOGAS s.r.o. mobil: +420 602 644 890 e-mail: ivo.vagner@messergroup.com www.messergroup.com/cz

Aplikace suchého ledu probíhá (obdobným způsobem jako nanášení barev) 27


28


29


Pokračování ze str. 22 Zde si dovolím poznámku: pokud hovoříme o bioplastech, musíme rozlišovat - na jedné straně jsou plasty na biologické bázi a na druhé biologicky degradovatelné plasty. Přitom platí, že ne každý plast na biologické bázi je také biologicky degradovatelný a ne každý biologicky degradovatelný plast je nutně vyroben na biologické bázi. Pro potřeby potravinářského obalářského průmyslu byly např. představeny tyto koncepce, resp. produkty: - brazilská firma Brasken uvedla koncepci rozvoje výroby PE a PP z přírodního cukru, ze kterého se následně vyrobí monomery. V roce 2012 má kapacita výroby dosáhnout 200 tisíc tun - německá firma BASF představila plně degradovatelné plasty Ecoflux (PLA) vyrobené na ropné bázi, ale i Ecovio, což je směs vyrobená z přírodních produktů (kukuřice a cukr) a PLA. Výrobní kapacita má letos dosáhnout 60 tisíc tun. Firma nabízí i přísadu do PE, která napomáhá jeho rozkladu. - firma Telles nabízela výstřiky a tvarované výrobky z biopolymeru PHA. Tyto produkty jsou schváleny pro styk s potravinami, jsou odolné teplotám dosahovaným v mrazácích a i vařící vodě. Jsou vhodné jako náhrada za běžně používané jednorázové nádobí z PS. Pro výrobu spotřebních a technických výstřiků byly předvedeny např. tyto materiály: - společnost DuPont má již ve vývoji polymerních materiálů rostlinného původu určitou tradici. Již dříve vyvinula termoplastický polymer Sorona EP s podílem 20 až 37 % z obnovitelného zdroje - kukuřice. Tento materiál se svými vlastnostmi blíží vstřikovacím typům PBT. Na K 2010 představila řadu polyamidů Zytel RS s vysokými podíly biopolymeru z obnovitelného zdroje a tímto zdrojem je olej jedovatých ricinových semen (castrol oil, Ricinus cornmunis, skočes obecný). Řada obsahuje 6 prvních typů bez plniva i s plnivem PA 610 s 63 % a PA 1010 s až 100 % biopolymeru. Firma Denso a DuPont z polyamidu Zytel RS typu PA 610 se 40% podílem biopolymeru z ricinových semen vyrobila automobilový chladící radiátor do motorového prostoru. Kromě PA DuPont rovněž vyvinul termoplastické elastomery Hytrel RS s 20 až 65 % biopolymeru na bázi polyolu Cerenol z kukuřice. Kromě běžné produkce - hadice, těsnění, manžety, tlumiče je lze aplikovat i při výrobě sportovní obuvi. - termoplastický elastomer Pebax Rnew firmy Arkema, Francie vyrobený z blokového kopolymeru PA 11 s 90 % biopolymeru na ricinové bázi se vykazuje i vysokou pevností při nízkých teplotách. Rilsan PA 11 s biopolymerem byl v USA povolen jako vůbec první polyamid pro výrobu trubek pro dopravu zemního plynu s průměrem do 4 palců a tlakem 1,4 MPa. Rilsan Clear Rnew s 54 % biopolymeru je první čirý biopolyamid určený pro optické aplikace. - firma DSM, Holandsko předvedla dva typy bioplastů. Jako první řadu pěti typů materiálů EcoPAXX, což jsou PA 410 se 70 % biopolymeru na ricinové bázi a to jak neplněných, tak i se 30 až 50 % skleněných vláken. Druhým typem je řada termoplastických kopolyesterů Armitel ECO na bázi 20 až 50 % biopolymerů z řepkového oleje. - firma FRuR Kunststoffe (D) a ústav Fraunhofer Institut UMSICHT představila nový transparentní materiál Biograde C 7500 CL (CA) na bázi esterů celulozy z měkkých dřevin. Tento plně kompostovatelný bioplast použila firma Fujitsu jako první výrobce počítačové techniky pro výrobu ekologické klávesnice. 2.2. Plasty ve stavebnictví Jestliže se cca 40% plastů zpracovává jako 30

obalový materiál, potom stavebnictví využívá přes 20 %. V těchto procentech mají největší zastoupení různé typy fólií, desek, trubky, profily z polyolefinů (PE, PP) a PVC. Další velký objem zaujímají tepelné izolace budov. I v oboru plasty pro stavebnictví se objevila celá řada inovativních řešení. Nanotechnologie, stejně jako v jiných oborech i v segmentu plastů pro stavebnictví propůjčují plastům některé lepší vlastnosti. Například aplikací nanočástic grafitu nebo sazí do tepelných izolací z napěňovaného PS mají izolační desky tmavé zbarvení, zlepšené izolační vlastnosti o cca 20 % a to při zmenšené tl. desky o 20 %. V souladu s trendem udržitelnosti přirozeného rozvoje je i využití kompozitů (nejen ve stavebnictví) souhrnně označených jako WPC (Wood Plastic Composites). WPC jsou kompozity s termoplastickou matricí (např. PP, PVC) v kombinaci s dřevitou moučkou nebo dřevitými vlákny. Obsah plniva je nejčastěji větší než 50%. Kompozity lze zpracovávat jak vstřikováním, tak i vytlačováním. Na K 2010 např. představila firma Schlicht profily z PVC se 30 až 50% dřevěného prachu o velikosti 150 mikrometrů, hustota materiálu je 0,6 až 0,7 g.cm-3. Podle zveřejněných údajů se v současné době vyrábí WPC materiálů více než 1,5 milionu tun. Hlavním producentem jsou USA s výrobou cca 1 milion tun, Čína s 0,2 milion tun, Evropa vyrábí 0,17 milionu tun, Japonsko 0,1 mil. tun. V rychle se rozvíjejícím segmentu fotovoltaických panelů inovační proces využívá celou řadu plastů, např. EVA, PET, PPO, PESU, PC, PA, PTFE fólie atd. 2.3. Plasty a automobilový průmysl Podíl plastů a kompozitů s termoplastickou matricí v moderních automobilech neustále roste. Například průměr spotřebovaných plastů v konstrukci amerických automobilů je více než 130 kg. Jedná se o logický trend - úspora paliva na každý uspořený kilogram hmotnosti osobního automobilu je asi 13 g, resp. podle některých nákladových analýz až 2,5 l.kg-1 a 6 kg.kg-3 emisí CO2 po předpokládanou průměrnou životnost automobilu 240 000 km v západoevropských podmínkách. Jak bylo konstatováno saudskoarabskou firmou Sabic, která je jedním z největších světových výrobců plastů, v oblasti leteckého průmyslu platí obdobné úspory jako v průmyslu automobilovém. Dopravní letadlo spotřebuje na 1 kg své hmotnosti cca 0,03 kg.h-1 paliva. Flotila všech komerčních dopravních letadel světa nalétá ročně okolo 57 milionů letových hodin. Úspora 1 kg hmotnosti letadel realizované aplikace inteligentních plastů uspoří za jednohodinový let zhruba 1 710 tis. tun paliva a 5 400 tis. tun emisí CO2 ročně. Uvedená firma Sabic získala prestižní cenu americké společnosti SPE za rok 2010 - SPE Innovation Award 2010 - za páté dveře automobilu Hyundai Sonata z polypropylenu s 30% dlouhých skleněných vláken (LGFPP) s úsporou 2 kg. Kromě úspory hmotnosti nové řešení přineslo integraci 21 dílů, včetně okenního skla, větší tuhost, odolnost proti rázu a lepší rozměrovou stabilitu oproti dveřím svařeným z ocelového plechu. Na K 2010 byl zřejmý pokračující trend v používání polykarbonátů pro prosklení automobilů, zejména stropních, zadních, nepohyblivých bočních oken. Nejinovativnější firma daného oboru firma Exatec vyrábí PC skla o ploše až 1,5 m2 oboustranně potahovaná vnějším plazmovým sklovitým povlakem E 900 odolným vůči abrazi a vnitřním primerem pro UV ochranu s životností min. 10 let.

Aplikací PC skel dochází oproti sklu k úspoře nejméně 40% hmotnosti - měrná hmotnost skla je 2,5 g.cm3, PC má hustotu 1,2 g.cm3. Čím dál větší využití při konstrukci automobilů mají různé typy PA. Při použití nových typů s větší tuhostí (až o více než 50% větší než mají běžné PA), s větším obsahem vyztužujících skleněných vláken mají výstřiky z nich kromě úspory hmotnosti i výrazný vliv na tuhost konstrukce automobilů. Příkladem může být vysoce plněný PA6 firmy Lanxess, typ Durethan DP BKV60 H2.0 EF. Svým obsahem 60% skleněných vláken oproti dříve používanému typu Durethanu BKV H2.0 se 30% vláken snižuje hmotnost předního čela (frontendu) osobního automobilu až o 38% při modulu pružnosti nad 20 GPa. Stejný typ Durethanu se 60 % skleněných vláken byl použit na výrobu 2 m dlouhého výstřiku vany rezervního kola, což opět kromě úspory hmotnosti přispívá k vysoké tuhosti konstrukce zadní části automobilu. Vysoká tuhost těchto kompozitů dovoluje nahrazovat ocel, hliníkové slitiny nebo i dříve preferované kompozity s termoplastickou matricí vyztužené skleněnou rohoží (GMT), které ovšem nadále jsou pro různé namáhané aplikace používány. Dalším pokračujícím trendem v konstrukci automobilů je využití hybridní technologie, která nahrazuje standardní ocelové díly hybridními - ocel + plast. Používají se např. 0,7 mm tlusté pozinkované plechy s povrchovou úpravou nanesený coating z kopolymeru PA o tl. 30 mikrometrů - vytvarované do příslušného tvaru a zastříknuté různými typy PA6 obvykle s 30 % skleněných vláken. Použití této technologie snížilo hmotnost předního čela automobilu Audi 8 o cca 10 %. Dalších 10 % úspory hmotnosti téže konstrukční podskupiny bylo dosaženo zapěněním slabostěnných ocelových dílů technologií vstřikování PA6, resp. PA66 typu Mu-Cell. Světelné zdroje s využitím diod LED zažívají velký boom. Jejich výhodou je, že při vysokém měrném světelném výkonu mají nízkou spotřebu energie. Zřejmá je i jejich aplikace v reflektorech osobních automobilů, což vyvolává opět aplikace plastů s výbornými optickými vlastnostmi a vysokou teplotní stálostí. 2.4. Trendy ve vývoji plastů Hlavními trendy jsou vývoj materiálů s novými a lepšími užitnými vlastnostmi pro aplikace s nižší hmotností a vyšší pevností konstrukcí, což v např. oboru dopravních prostředků přispívá ke snižování spotřeby pohonných hmot, k jejich větší bezpečnosti a komfortnosti. Kromě interiérových dílů z plastů vývoj směřuje k většímu využití inženýrských plastů v oblasti náhrady kovů například v oblasti karosérií automobilů a to zejména v kombinaci s aplikací elektrických pohonů automobilů. Zlepšení vztahu k životnímu prostředí se projevuje v náhradě některých zastaralých plastů novými typy, v nahrazování halogenových retardérů hoření bezhalogenovými typy, optimalizací volby energeticky méně náročných plastů a to s ohledem například k jejich měrné entalpii potřebné pro jejich roztavení. Trendovou výhodou termoplastů je i jejich schopnost recyklace. Studie rakouské konzultační firmy v oblasti trvale udržitelného rozvoje „Denkstatt“ říká, že se při užití a recyklaci plastů uspoří 5x až 9x více CO2, než se emituje při jejich výrobě. Výhled ukazuje, že do roku 2020 je možnost zvýšení na 9x až 15x. Pokračování na str. 36


S revolučním materiálem HIPEX vstupujeme do světa kaučuků s termoplastickými elastomery (TPE) a to se všemi výhodami při zpracování jako u termoplastů. TPE materiály HIPEX nabízí odolnost proti vysokým teplotám až do 170 °C a zároveň odolnost proti nepolárním látkám jako jsou motorové oleje a tuky. Vytvořte nové možnosti – zákaznicky orientovaný vývoj zaručuje vysoký standard našich materiálů, které jsou přesně přizpůsobeny požadavkům trhu. Co pro Vás můžeme udělat? KRAIBURG TPE GmbH & Co. KG Friedrich-Schmidt-Str. 2, D-84478 Waldkraiburg Phone:

+49 (0) 8638/9810-0

E-Mail: info@kraiburg-tpe.com Web:

www.kraiburg-tpe.com

Prodej a technický servis v ČR a SK MG PLASTICS s.r.o. Voroněžská 144/20, CZ 460 01 Telefon: +420 484 840 219 Mobil:

+420 724 357 078

E-mail: info@mgplastics.cz Web:

www.mgplastics.cz

31


Plně automatizovaná řešení pro plastikářský průmysl Na mezinárodním veletrhu plastikařiny a gumárenství v Dűsseldorfu představila Stäubli robotics široké spektrum pokročilých řešení pro plastikařinu a kompozitní zpracování včetně rychlospojek, měničů nástroje robotu a kompletní řadu průmyslových robotů pro automatizované procesy se specifickými softwarovými nástroji. Téměř 30 let se Stäubli zaměřuje na vývoj řady průmyslových robotů a k nim příslušným softwarovým řešením, která jsou navržena dle specifických požadavků plastikářského průmyslu. Dnes je Stäubli robotics schopna nabídnout kompletní robotizovaná řešení díky svým řadám RX/ TX, která uspokojí požadavky zákazníka. A navíc Stäubli nabízí softwarová řešení, která jsou zcela přizpůsobena potřebám operátora stroje v plastikářském průmys-

Svařování plastů laserem, zdroj Stäubli

lu a velmi zjednodušují operace a programování robotu. Divize Stäubli konektorů nabízí vhodné měniče nástrojů robota a to společnost Stäubli činí jediným dodavatel na světe, který nabízí plně automatizovaná řešení v plastikářském průmyslu. Portfolio Stäubli Robotics klade důraz na 6-osé RX/TX série pro plastikařinu, které pokrývají různá užitečná zatížení, maximálně až 100 kg. Modely robotů jsou založeny na vysoce výkonných 6-osých strojích, které jsou dostupné v různých délkách ramene a splňují normu ISO 5. Plastikářská řada začín 6-osými ultra Engel vstřkovací lis Victory medica, zdroj Stäubli

kompaktními roboty TX40 a TX60 s nízkým užitečným zatížením, TX90 a RX160 jsou série se středním užitečným zatížením a následuje 6-osá série TX200 s vysokým užitečným zatížením a dosahem vice než 2500 mm. Vlastní komunikace s IMM se provádí skrz předem zapojené rozhraní EUROMAP 12 nebo 67/ SPI 6-osé roboty Stäubli RX/TX jsou známé pro svou rychlost, přesnost, čistotnost (ISO 5 a vyšší), spolehlivost a jednoduchou integraci. Roboty Stäubli mají též unikátní vlastnosti jako jsou kompaktnost a zabírají málo místa, což umožňuje montáž robotu uvnitř nebo vně stroje na vstřikování do formy. Všechny roboty s sebou přinášejí vysokou produktivitu a vysokou kvalitu pro splnění velmi široké škály požadavků na automatizaci v tomto sektoru. Všechny modely robotů z řady pro plastikařinu byly navrženy a vyvinuty v úzké spolupráci s výrobci strojů a s producenty zpracování plastů. To je činí ideálními pro výběr na velké množství aplikací, jako jsou vysokorychlostní odebírání dílů z lisu, dekorace a značení uvnitř forem, operace ve sterilním prostředí, automatické zpracování a čištění plastových částí, stejně jako manipulace včetně sekundárních operací jako jsou montáž produktu, lepení, utěsňování, testovaní a balení. Aby byla operátorům stroje a integrátorům systému poskytnuta nejvhodnější odpověď co se týče automatizace a provozní flexibility, softwaroví inženýři společnosti Stäubli vyvinuli VALplast, řešení připravené k použití. Tento software je navržen tak, aby usnadnil používání robotu díky speciálně

zaměřenému rozhraní. To usnadňuje operátorům ovládání robotu a umožňuje jednoduché a rychlé programování operací na spodní části IMM. Navíc tento program dovoluje operátorům jednoduše změnit parametry, jako jsou rychlost, souřadnice a to bez přerušení výroby. Zatímco na straně integrátora integrátoři systému těží ze standardizace programování a značně zmenšeného času integrace. Stäubli Vám nabízí automatizovaná řešení, která zajišťují zvýšenou flexibilitu produkce, vysokou spolehlivost procesu, zmenšené časy cyklu a stálou bezpečnost kvality produktu.

Řešení pro napojení a automatizaci v plastikářském průmyslu

Manipulace s díly a zpracování

Napojení forem

32

Vyjímání ze vstřikovacího lisu Dr. Boy, zdroj Stäubli

Vkládání forem

Upínání forem


Zvedněte laťku Vaší produktivitě. Výrazně. www.staubli.com/robotics

Vysoký výkon. Flexibilita. Síla. Stäubli nabízí rozsáhlou řadu řešení pomocí robotů, která s vlastnostmi jako jsou kvalita, přesnost a spolehlivost zaručují nejlepší výhody před konkurencí.

Stäubli Systems, s.r.o., Tel. +420 466 616 125 Staubli je obchodní známkou Stäubli International AG, registrovanou ve Švýcarsku a v jiných zemích. © Stäubli, 2008

33


Snadné a rychlé, manuální bajo Průvodce k výběru upínacích systémů od firmy STÄUBLI Vaši formu jednoduchým pohyb pro vstřikovací formy v plastikařině Je vhodné, bez speciálního rozhraní, Rychlá a snadná výměna forem je nezbytná pro účinné fungování mnoha zařízení, která pro malé a střední lisy (až do 300 t), pro využívají formy. Poté, co operátoři zredukovali čas na výměnu forem, například použivšechny teploty až do 200 °C (*) a pro tím rychlospojek na formách, instalací desek s vícenásobným spojováním (multispojky) všechny typy forem včetně těch s a automatickým mechanismem na přemístění formy, často ve spojení s předehřívacími komplikovaným tvarem. stanicemi, tak by měl být zvažován též finální krok, a to investice do systému rychloupíInstalace nevyžaduje předchozí nání forem. zaškolení ani hydraulické napojení. Existují tři hlavní technologie používané na upínání forem, manuální (mechanická), hydraulická a magnetická. Každá z těchto technologií má určité vlastnosti, které ji dělají vhodnou pro specifickou škálu aplikací. Stäubli, specialista na systémy pro spojování a upínání forem, vyrábí systémy každého z těchto typů, což je činí mimořádně schopnými k tomu, aby poskytnuli výběr vhodného systému pro jakoukoli aplikaci. Mechanické systémy Mechanické systémy, kde je forma držena v pozici pomocí manuálního bajonetového mechanismu, jsou vhodné pouze pro vstřikovací lisy s kapacitou do 250 tun. To jsou jednoduše nízko nákladové systémy, které je relativně jednoduché nainstalovat. Téměř všechny vstřikovací lisy mohou být vybaveny například upínacím systémem Stäubli QMC 106, který nevyžaduje žádné elektrické nebo hydraulické spojení. Existující formy budou vyžadovat úpravy. Musí být proveden zářez do formy, aby bylo možné přidělat centrovací kroužek na místo běžného středícího kroužku. To může způsobit komplikace, konkrétně tam, kde je forma majetkem zákazníka. Bajonetový systém ovládaný pákou pomocí odnímatelného držadla zajišťuje bezpečné upínání formy pomocí jednoduchého manuálního zaklesnutí do centrovacího kroužku. tento systém může být namontován jakýkoli tvar formy.

automatické upínání forem na stávající nebo nová zařízení. Upínky pracují na upínacích deskách bezpečně upevněných ke každé formě. Formy vyžadují více úprav než v manuálním bajonetovém systému a rozměry desek jsou velmi důležité, pro

magnetických systémů je, že není vyžadována žádná úprava forem a nemusí být použity upínací desky. Systém snadno příjme formu jakéhokoli tvaru. Magnetické systémy se rychle instalují, rychle pracují a neHydraulický systém je určen vyžadují virtuální údržbu, protože nemají žádné pohyblivé forem. části. Často jsou nejmévýměnu ně nákladnou variantou pro širokou škálu rychloupínacích aplikací.

Hydraulické automatické upínání

Systém je vhodný pro rozsáhlou řadu vstřikovacích 100 až po 5 400 t). Úrovně bezpečnostilisů jsou(od také zdokonaleny Maximálníupínáním, pracovní protože teplota senzory je 80 °C ve magnetickým zabudované do moderních permanentních standardním provedení a provedení pro elektromagnetických systémů, vyšší teplotu je možné na jako přáníjsou (*). QMC 122 od Stäubli, přímo monitorují nejen umístění formy, ale též momentální Kompaktní a robustnípole), konstrukce, přídržnou sílu (magnetické která pů-je standardizace příchytných desek sobí nutná na formu v každém okamžiku.

Mechanické manuální upínání

Pro větší lisy s kapacitou nad 250 tun nejsou mechanické systémy vhodné, protože nejsou schopné odolat otevíracím silám (odhaduje se asi 10 % kapacity stroje), které jsou větší než 25 tun. Pro tyto aplikace je možné vybírat mezi hydraulickými nebo magnetickými upínacími systémy. Hydraulické systémy

forem, umožňuje použití bezpečnostního rozhraní se vstřikovacím lisem. Bezdotykové senzory monitorují polohy upnuto / neupnuto během operace.

zajištění účinnosti upnutí. Desky musí a rychlé, manuální bajonetový systém umožňuje býtSnadné permanentně ponechány připevněné ke Vaši každé formu formě, což značně zvyšuje pohybem celjednoduchým odnímatelné páky. kové náklady na tento typ upínacího systému.

34

upnout

Hydraulické systémy instalované rozhraní, na lis neJe vhodné, bez speciálního 2 typy: musí adekvátní k funkci upínacího probýt malé a střední lisy (až do 300syst), pro - QMC 105: pro vstřikovací lisy až do tému formy a před je vyžadováno úrovni složitosti všechny teplotyinstalací až do 200 °C (*) a pro Stäubli80sit ajeprovědoma formy až do 900 kg. časté úpravy. a časové náročnosti při plném zhodnocevšechny typy forem včetně těch s - QMC 106: probraných vstřikovací lisy až ní všech parametrů v potaz přido komplikovaným tvarem. 300 t a pro formy až do 2 000 kg. Výrobci vstřikovacích lisů stále více mon- výběru upínacího systému formy. Metoda tujíInstalace upínací systémy na jejich stroje před upínání by měla být považována za specinevyžaduje předchozí instalací. Jaký systém je použit často závi- fickou klíčovou etapu u všech plánů prozaškolení ani hydraulické napojení. sí na jejich zákaznících, aby si vybrali tak, jektů vstřikovacího lisování. Experti firmy aby odpovídal potřebným aplikacím. Hyd- Stäubli pomáhají uživatelům při jejich raulické upínání se nabízí jako nejméně výběru. Odborné znalosti firmy Stäubli nákladné řešení s jednoduchou instalací, a znalost upínacích systémů jsou k dispoavšak tam, kde strojní systémy vyžadují zici hned od první koncepční fáze, aby zaúpravy a je třeba nových desek běžné ve- jistili, že systém bude spolehlivý, efektivní, likosti, náklady se mohou výrazně zvýšit. jednoduchý na instalaci a bude vyžadovat jen minimální údržbu. Techničtí specialisté Magnetické systémy firmy Stäubli spolupracují s designéry, výrobními inženýry a operátory strojů, aby Magnetické systémy jsou vhodné pro lisy společně vytvořili upínací řešení, které nejs kapacitou větší než 300/350 tun. Pod lépe splňuje veškeré požadavky. touto hranicí zde není dostatečný povrch Hydraulický systém je určen především pro automatickou formy, který by zajistil vyprodukování výměnu forem. adekvátní přídržné síly. Hlavní výhodou

Hydraulické automatické upínání

Hydraulické systémy jsou vhodné pro jakoukoli velikost lisů, až po ty s největší kapacitou. Jednočinné nebo dvojčinné hydraulické upínky, vyhovující požadavkům EUROMAP, jsou k dispozici pro

pře

Systém je vhodný pro rozsáhlou řadu vstřikovacích lisů (od 100 až po 5 400 t). Maximální pracovní teplota je 80 °C ve

2 typy:

- QMC 100: jednočinný válec - QMC 101: dvojčinný válec


Zlepšete Vaši produktivitu v každém kroku Vašeho procesu www.quick-mold-change.com/cz

Rychlá výměna forem a automatizace v plastikářském průmyslu Vkládání forem

Upínání forem

Stoly pro výměnu forem a vozíky umožňují bezpečný a rychlý převoz forem a jejích výměnu v lisu.

Upněte a uvolněte formu během několika vteřin.Kompletní řada řešení upínání nabízí:

- statické stoly - vozíky pohybující se po kolejích - pohyblivé vozíky

- manuální bajonetový systém - hydraulický upínací systém - magnetický upínací systém

Napojení energií

Manipulace & proces

Najděte si správné řešení pro napojení obvodů na formě:

Zautomatizujte manipulaci s výrobky a dodatečné procesy se Stäubli robotovými systémy:

-

- výměnné systémy uchopovačů - 4 a 6-osí roboti

chlazení ohřev hydraulika tahače jader sekvenční vstřikování

Stäubli Systems s.r.o. - Pardubice - Tel.: ++420 466 616 125 - Fax: ++420 466 616 127 - mail: connectors.cz@staubli.com

35


Pokračování ze str. 30 Proti uvedeným optimistickým trendům v současné době stojí napjatá situace na trhu s plasty. Menší objednávaná množství, výpadky v objednávkách, jejich odvolávání vedly v době krize od zhruba poloviny roku 2008 k extrémnímu omezení výroby, skladových zásob, včetně k mimořádnému zpomalení investic do nových výrob plastů. Tato globálně oslabená poptávka po granulátech je dále provázena přetrvávajícími přesuny zpracovatelských kapacit z Evropy (ze západní více, ze střední prozatím méně) do Ruska, jihovýchodní Asie - Čína, Indie a Jižní Ameriky, kde je jak v prodeji granulátů, tak ve výrobě vyšší přidaná hodnota, resp. dosahuje se vyšších ziskových marží. To, i když se situace v zakázkách obrací k lepšímu, spolu s konkurenčním bojem automobilek o zákazníky, zejména v Evropě a USA, který vyvolává tlak na nízké prodejní ceny automobilů, vyvolává nechuť automobilek reagovat na změnu podmínek u subdodavatelů, kteří se mohou, při neustále se zvyšující ceně granulátů, včetně závazku každoročního snížení cen subdodávek pro automobilový průmysl dostat do zásadních hospodářských potíží. 3. STROJE PRO VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ Podle asociace evropských výrobců strojů pro zpracování plastů Euromap byl rok 2008 rokem rekordním, bylo vyrobeno za 17,6 mld. EUR strojů a zařízení. Export představoval částku 12,5 mld. EUR a i přesto, že již závěr roku 2008 byl krizový se storny objednávek a poklesem prodeje. Celý rok 2009 byl dramatický, výroba strojů a forem klesla o 20 %, samotné stroje o 30 %.

Rok 2010 již naznačil určité oživení, pozitivní vývoj směrem k investování do nových zařízení. To dokumentoval i veletrh K2010, jehož hlavní myšlenku v oblasti strojů pro technologii vstřikování plastů lze shrnout do pojmů automatizace a integrace. Výrobce a dodavatel vstřikovacích strojů je podle prezentovaných trendů určitý integrátor, zajišťující dodávku nejen vstřikovacího stroje, ale jako inovativní trend a program komplexní automatizované pracovní buňky - ostrůvky a integrované výrobní systémy provádějící výrobní operace před, během a po výrobě výstřiků. Zařízení se přizpůsobují výrobě daného produktu. Samozřejmě, že kromě sofistikovaných integrovaných řešení výroby výstřiků zůstává standardem výrobců vstřikovací stroj, forma a periférie pro běžnou výrobu se zaměřením na úspory v energetické oblasti, na efektivitu a rychlost výroby, na její reprodukovatelnost. Nové nebo inovované řady vstřikovacích strojů na K 2010 představily firmy Arburg, Engel, Haitain, Husky, Negri Bossi, Netstal, Sumitomo-Demag, Wittmann-Battenfeld. Prakticky všichni „klasičtí“ výrobci vstřikovacích strojů nabízejí stroje s pohonem plně hydraulickým, plně elektrickým a i hybridním. Ferromatik Milacron nahradil všechny stávající stroje novou řadou F série, jejíž modulární koncepce umožňuje použít a vybrat pro příslušné funkce stroje buď hydraulický nebo elektrický pohon. Roboty jsou plně integrovány do řídícího systému stroje.

Arburg představil nový lineární elektrický servomotor pro super rychlé vstřikování pro rychlost pohybu šneku až 2000 m.s-1, které dříve byly možné jen s použitím hydraulických akumulátorů. Tento přímo připojený motor dosahuje zrychlení až 8G, což je 12x větší zrychlení než u standardních rotačních elektrických pohonů. Pohon byl použit na stroji s uzavírací silou 500 kN s průměrem šneku 18 mm. Takto poháněné vstřikovací jednotky mají umožnit výrobu výstřiků s extrémně malými tl. stěn pod 0,2 mm při poměru délka toku taveniny k tl. stěny od 200 : 1 do 300 : 1. Jako první podobné řešení bylo použito u stroje Fanuc Supershot machine firmy Cincinnati Milacron již v roce 2000, ale nebylo ještě dostatečné technicky. Arburg řešení překonává omezení předchozích verzí. Fanuc v roce 2009 představil vstřikovací stroj s uzavírací silou 1000 kN s rotačním elektrickým servomotorem o zrychlení 3,6 G a dopřednou rychlostí vstřiku 1000 m.s-1. Na stánku firmy Husky Injection Molding Systems byl prezentován plně elektrický stroj s uzavírací silou 1800 kN pro výrobu nízkoobjemových preforem PET. Násobnost forem 32, výrobní kapacita až 12 000 preforem za hodinu. Husky také představil inovovanou řadu strojů HyPET HPP (první generace byla představena na K 2007) se zkrácením doby výrobního cyklu o 5 % a zvýšenou energetickou účinností o 10 až 15 %. Stroj s uzavírací silou 4000 kN určený pro výrobu preforem o hmotnosti 9,9 g (lahve 0,5 l) při násobnosti formy 96 a době výrobního cyklu 5,2 s má hodinovou kapacitu Pokračování na str. 44

36


LED UV vytvrzování od Panasonic Electric Works Panasonic Electric Works (PEW) uvedl na průmyslový trh zařízení pro UV vytvrzování na bázi technologie LED. Oproti klasickým zařízením s UV lampou se UJ30/UJ35 (nástupce úspěšného Aicure UJ20, který získal čestné uznání za nejpřínosnější exponát na veletrhu Amper) vyznačuje především nižší spotřebou, bezúdržbovým provozem, minimálním zbytkovým teplem vyzařovaným do okolí, kratším časem vytvrzování a provozem bez dodatečného chlazení i při non-stop nasazení. Při výrobě DVD, relé, cívek, injekčních stříkaček, motorů a ve stovkách dalších aplikací, kde je třeba UV záření k vytvrzování rozličných substrátů se uplatní zařízení série UJ30/UJ35, kde jako zdroj světla je použita LED technologie. Spolu se zpětnou vazbou kontroly teploty je garantována vysoká stabilita světelného paprsku (nastavitelná plynule až do 8000 mW/cm2). Kabelem až 10 metrů dlouhým lze k zařízení připojit maximálně 4 hlavy s různou velikostí či tvarem paprsku a lze tedy použít zařízení pro samostatné aplikace nebo jejich paprsky vhodně kombinovat. Životnost emitujících hlav, kde výstupní paprsek může být přímý nebo do strany pod úhlem 90°, je při maximálním výkonu 20 tisíc hodin. Vytvrzovací hlavy Až čtyři vytvrzovací LED hlavy lze připojit každou přes vlastní kanál a ovládat samostatně nebo společně. Je možné uložit až patnáct vytvrzovacích programů pro každý kanál. • Možnost vytvrzování až čtyř aplikací jedním zařízením nebo jednu aplikaci současně z různých úhlů či v různých fázích posunu linky. • Vysoce přesné vytvrzování při zachování nízké teploty. Jednoduchá a rychlá instalace Kompaktní zařízení UJ30/UJ35 je možno nastavovat prostřednictvím předního panelu nebo přes komfortní rozhraní na PC. Prostřednictvím paralelního rozhraní či RS-232 lze UJ30/UJ35 připojit

k externím PLC nebo PC. Připojení jednotlivých hlav lze prodloužit až o 10 metrů ohybu odolným prodlužovacím kabelem. • Jednoduché, rychlé a přesné nastavení • Vhodné pro instalaci na pohyblivé prvky výrobní linky Kvalitní vytvrzování bez ohřívání materiálu Paprsek UV LED neobsahuje infračervené paprsky, a proto ohřátí vytvrzovaného materiálu je minimální. Kromě toho úzké emisní spektrum 365 nm snižuje absorbci energie na povrchu substrátu. • Je možné vytvrzovat i výrobky velmi citlivé na teplo např. tenké kousky plastu • Efektivní vytvrzování i pod povrchem substrátu LED technologie Každá vytvrzovací hlava je osazena výkonnou LED s dobou životnosti 20 tisíc hodin. Není nutné je zahřívat ani dodatečně po vypnutí chladit. Rychlé a časté zapínání nemá vliv na dobu životnosti. • Prokazatelně nižší provozní náklady v porovná se zařízením s klasickou UV lampou. • Možnost regulace výkonu. Zpětnovazební regulace zajišťuje stabilní výkon v dlouhodobém horizontu s odchylkou +/- 3 % Výkon Každá z vytvrzovacích hlav UJ30/UJ35 nabízí výkon 8000 mW/cm2. • Krátká doba nutná k ozařování • Možnost vytvrzovat z větší vzdálenosti • Dle výběru hlavy široká pracovní plocha Stabilní UV záření Každá hlava UJ30/UJ35 je osazena teplotním čidlem spojeným se základní řídící jednotkou, díky němuž se intenzita záření i v dlouhodobém horizontu drží +/- 3%. • Stabilní kvalita vytvrzování

Aicure UJ30/UJ35 - UV vytvrzování na bázi LED • Zdroj světla na bázi LED technologie • Stabilní a výkonné UV záření • Programově řízené čtyři nezávislé hlavy • Jednoduchá a rychlá instalace • Měření intenzity UV záření • Neohřívá vytvrzovaný materiál

Panasonic Electric Works Czech s.r.o. Průmyslová 1, 348 15 Planá, Tel.: 374 799 990, Fax: 374 799 999 info-cz@eu.pewg.panasonic.com, www.panasonic-electric-works.cz

37


INGLASS – HRSFLOW: technologie a odborné znalosti produkce vstřikovacích systémů pro široké spektrum komponentů. Už jste vyzkoušeli SLM – Selektivní laserovou technologii mikronavařování? Firmě Inglass – Hrsflow se podařilo úspěšně konsolidovat svou pozici na trhu tím, že se představuje nejen jako pouhý dodavatel vstřikovacích systémů, ale i jako partner, který je schopen poskytovat odborné znalosti a pokročilá řešení v průběhu celého procesu lisování plastů, od návrhu až po výrobu a finální zkoušky. Počínaje analýzou komponent formy je firma HRSflow schopna optimalizovat výkon vstřikovacího systému s cílem zlepšit kvalitu a strukturální stránku i velkých plastových dílů. Přesná rheologická simulace (obr. 1) pomáhá určit nejlepší umístění vstřikovacích bodů k dosažení optimálního vyvážení tlaku a omezit případnou stagnoci materiálu v kritických oblastech. Předběžné studie a správné simulace vedou k optimalizaci systému jako u přístrojové desky Touareg viz obr. Tento systém používá kaskádové otevírání trysek, aby se zabránilo studeným spojům.

trysek byly použity nové mosazné topné elementy. Vysoká tepelná vodivost mosazi umožňuje optimalizovat tepelnou distribuci v trysce a kontrolovat teplotu vtoku s vysokou přesností. Optimalizací procesních parametrů je možné vstřikovat díl na lise 1700 t i přes to, že tloušťka stěny výlisku je relativně malá. Jako poskytovatel řešení vyvíjí Inglass - HRSflow studie optimalizace chlazení forem, které vedou ke snížování jak doby cyklu, tak nákladů. K tomuto účelu je firma INglass-HRSFlow schopna poskytovat návrh a výrobu vložek SLM (Selective Laser Melting technology) na míru (obr. 1) s konformními chladícími kanály, které jsou blíže dutině formy než ty běžně vrtané. SLM vložky s monformním chlazením předcházejí pnutí v dílu a jeho deformacím a jejich použití zkracuje dobu cyklu. Inglass S.r.l | Via Piave, 4 - 31020 S.Polo di Piave -Treviso | +39.0422.750.111 | www.inglass.it

Obr. 2. Systém se šikmými rozvaděči

Obr. 1. Reologická simulace IP b

Použití skleněných vláken v polymeru vyžadovalo zvláštní postupy již při projektování výše uvedeného systému: - sekvenční ovládání trysek umožní správné vyrovnání vláken - správný průměr vrtání trysky zabrání poškození vláken Byly použity nové boční válce pro ovládání jehel s cílem snížit zástavbu systému a tím i pohyblivou polovinu formy. S použitím těchto válců bylo možné dosáhnout výšky 135 mm. Další použitá technická řešení horkého vtoku pro výrobu panelu dovolily snížit čas cyklu tak, aby bylo dosaženo vysoké strukturální kvality výlisku a zajištění optimalizace výrobních nákladů. Systém zahrnuje šikmé rozvaděče, které mohou být instalovány do formy samostatně, protože mají nezávislé elektrické a hydraulické připojení. Boční rozvaděče jsou spojeny s hlavním dvěma vertikálními tryskami. Vybrání pro tyto rozvaděče je nejmenší možné – tímto způsobem se zvýšila tuhost formy. K vytápění

38

Obr. 3. SLM vložka s konformními chladícími kanály


Partnerství založené na důvěře důvěra založená na kvalitě

Totální kvalita od NSK: Kuličkové šrouby pro vstřikolisy Vstřikolisy poháněné elektrickými servopohony procházejí neustálým vývojem tak, aby vyráběly vysoce přesné plastové díly a části strojů, které musí odolat nepříznivým provozním podmínkám a pracovat mimořádně spolehlivě. Vysokorychlostní kuličkové šrouby řady HTF-SRC od NSK se vyznačují vysokou únosností, nízkou hlučností, minimálními úniky maziva a výrazným prodloužením intervalu pro údržbu. I při malém stoupání závitu zaručuje jejich použití rychlosti přes 800 mm/s za tak extrémních podmínek, jako jsou vysoká zatížení či pracovní cykly s krátkým zdvihem. Proto jsou kuličkové šrouby řady HTF-SRC od NSK tou správnou volbou pro pohon každého vstřikolisu. Více o NSK naleznete na www.nskeurope.com popř. volejte + 420 724 796 102

Řada HTF-SRC

ObchodnÍ zástupce v České Republice · Aleš Boda · Mobile: +420 724 796 102 · Fax: +420 545 216 428 · e-mail: boda-a@nsk.com

NSK_Ad_LineComp_CZ_190x270.indd 1

2010-07-30 15:38:21

39


Teflon® a zlepšení charakteristik hydraulických kapalin Hydraulické systémy mají své nezastupitelné místo nejen v průmyslu, ale i v celé škále nevýrobních činností. Podle svého zaměření vyžadují hydraulické systémy různé typy kvalitních hydraulických kapalin, které musí splňovat řadu důležitých požadavků, jako je schopnost mazat, ochrana proti opotřebení, ochrana proti korozi, schopnost odvádět teplo, nečistoty aj. Na trhu je k dispozici dostatečný sortiment hydraulických kapalin od různých výrobců s odpovídajícími vlastnostmi danými místem použití a požadavky výrobců techniky. Společnost INTERFLON, specialista na mazání Teflonem®, řeší otázku používání hydraulických kapalin dvěma způsoby: 1. v nabídce jsou hydraulické kapaliny odpovídajících viskozit včetně Eco-Bio produktu ( Fin Lube H 32,46,68 a Eco Lube H 46 = Eco značka ISO 15380 HEES), 2. použitím aditiva Finnoly N 251 H – zákazník si ponechá stávající hydraulickou kapalinu a přidá do ní potřebné množství aditiva. Tento způsob převažuje. Inovativní technologie společnosti INTERFLON je založena na mazání Teflonem®. Unikátnost technologie spočívá v opracování Teflonu® mikronizací a následnou polarizací. Takto upravený Teflon® vytvoří na povrchu stabilní mazací film, který dále navýší požadované vlastnosti hydraulického oleje. Viskozita oleje zůstává zachována, ale výrazně se zlepší jeho oxidační a termální stabilita. Je to dáno tím, že se v systému

díky sníženému tření (lepší mazací vlastnosti Teflonu®) sníží teplota oleje. Sníží se tím i jeho degradace a prodlouží se životnost. Hydraulický olej s Teflonem® má ve srovnání s běžným olejem bez Teflonu® nejen lepší mazací schopnosti, ale také lepší antikorozivní vlastnosti. Teflonový film odděluje olej (s různým obsahem vody) od povrchu hydraulického systému. Moderní hydraulické kapaliny obsahují aditiva, která snižují tvorbu úsad, ale oleje s Teflonem® tvorbu úsad a zalepovaní hydraulického systému dále minimalizují. Při přechodu na olej s Teflonem® se před výměnou olejové náplně přidává do starého oleje aditivum v množství 1% objemu náplně právě pro uvolnění úsad a vyčištění systému. Lepší mazací vlastnosti, zmíněné výše, lze prokazatelně doložit snížením provozní teploty oleje v rozsahu 10 – 15 %. Teflon® jako pevná látka, i když ve formě mikročásteček, má totiž vynikající vysokotlaké a protioděrové vlastnosti. Také snižuje

opotřebení a nejen v oblastech mezního mazání a eliminuje trhavé a nepravidelné pohyby, tzv. stick slip. S Teflonem® v oleji mají hydraulické systémy rychlejší a přesnější reakce. Snižuje se nežádoucí prosakování oleje a opotřebení těsnících materiálů. Jedním z důležitých ukazatelů, který v současné době nabývá na sledovanosti, je úspora energie. U olejů s Teflonem® se úspora pohybuje v rozmezí 7 – 10 %, výjimečně 15 %. Při neustálém růstu cen energií to nejsou zanedbatelná čísla. V následujících tabulkách jsou zapracovány výsledky testu aditivace hydraulického oleje, který proběhl u jednoho českého zákazníka na 4 vstřikovacích lisech Arburg. Údaje zahrnují stav před a po aditivaci Teflonem®, včetně nákladů s tím spojených.

Tabulka výsledků Lis Arburg typ 270C

Lis Arburg typ320C

Lis Arburg typ 1200T

Lis Arburg typ 221K

Měřená spotřeba za 1hodinu [kWh]

22,43

23,88

21,89

14,79

Měřená spotřeba za 1hodinu [kWh] s aditivem

20,34

22,27

20,02

13,41

2,09

1,61

1,87

1,38

5,24 Kč

4,02 Kč

4,68 Kč

3,44 Kč

Rozdíl [kWh] Úspora Kč/hod (při ceně 2,50 Kč/kWh) Vytíženost stroje hodin/rok Úspora nákladů na el. energii za rok

5145

5880

3675

5145

26 939 Kč

23 636 Kč

17 198 Kč

17 723 Kč

Rozbor cyklu stroje [s] Klid stroje - čeká na obsluhu

15

0

13

14

Uzavírání formy

1,5

1

3,5

1,5

Vstřikování

1,2

1,9

2,1

1,3

5

3,5

5

5

22

15

22

20

Dotlak Chlazení a dávkování Měřený příkon [kW] Klid stroje - čeká na obsluhu

20,4

0

19,8

13,5

Uzavírání formy

25,2

25,2

28,5

17,4

Vstřikování

31,2

31,5

30,9

21,6

24

24

22,5

16,2

22,8

22,8

21,6

14,7

Dotlak Chlazení + dávkování, dekomprese Měřený příkon po dolití aditiva [kW] Klid stroje - čeká na obsluhu

17,3

0

16,8

11,5

Uzavírání formy

24,4

24,4

27,6

16,9

Vstřikování

29,6

29,9

29,4

20,5

Dotlak

22,1

22,1

20,7

14,9

Chlazení + dávkování, dekomprese

21,2

21,2

20,1

13,7

40


Dosažená úspora v % Klid stroje – čeká na obsluhu

15

0

15

Uzavírání formy

3

3

3

15 3

Vstřikování

5

5

5

5

Dotlak

8

8

8

8

Chlazení + dávkování, dekomprese

7

7

7

7

Roční náklady na výměnu hydraulického oleje

3 350 Kč

3 350 Kč

3 350 Kč

2 695 Kč

Roční náklady na výměnu hydraulického oleje s aditivem - dvounásobný interval výměny

1 675 Kč

1 675 Kč

1 675 Kč

1 348 Kč

Náklady na aditivum

11 285 Kč

11 285 Kč

11 285 Kč

6 771 Kč

Celková úspora v 1. roce

17 329 Kč

14 026 Kč

7 588 Kč

12 300 Kč

Celková úspora v 2. roce

28 614 Kč

25 311 Kč

18 873 Kč

19 071 Kč

Celková úspora v 1. roce

51 242 Kč

Celková úspora v následujícím roce

91 868 Kč

Výsledky testu potvrzují nejen dosahování úspor energií, ale zároveň platnost základního požadavku pro hydraulické systémy, a tím je používání co nejkvalitnějších hydraulických olejů. Společnost INTERFLON se svou technologií mazání Teflonem®, kvalitativně převyšuje úroveň požadavků na hydraulické kapaliny. Toto krátké představení technologie společnosti INTERFLON vám mělo představit další možnosti zvyšování efektivity hydraulických systémů. Pokud vás zaujalo a chtěli byste více informací, jsme vám plně k dispozici pro konzultaci či přímou návštěvu našeho technického poradce ve vašem závodě.

INTERFLON Czech, s.r.o. Jeremiášova 947 155 00 Praha 5 Tel./Fax: 257 214 169 GSM: 604 215 944

E mail: info@interflon.cz www.interflon.cz

Stínění radiace bez olova: lepší řesení pro životní prostředí PolyOne uvedl na trh novou generaci speciálních plastkov kompozitních materiálů pod obchodním názvem Gravi-tech a pro medicinálni aplikace pod názvem Trilliant™ Healthcare Radiation Shielding Compound Doposud se v medicinálních přístrojích pro stínění radice bežně používá olovo. Olovo je klasifikováno jako jeden z nejnebezpečnejších prvků, který se po staletí objevoval v blízkosti člověka. Počínaje antickým Římem, přes aditiva spalovacích motorů v době nedávné, až po stínění radiace v době současné. Přes široké rozšíření olova samotného i jeho sloučenin, si je člověk vědom jeho vysoké škodlivosti pro lidský organismus. I proto je olovo a jeho sloučeniny prakticky zakázano v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Direktiva RoHS pak zakazuje použití olova tam, kde již existují pro životní prostředí přijatelnějsí substituty. Medicinální aplikace a především stínění radiace je jedno z posledních odvětví, kde si olovo drželo a stále drží svoji pozici. PolyOne ve spolupráci se Siemens a Reiter-HG Geiger vyvinul a úspěšně odzkoušel stínění rentgenového a gamma záření za použití materiálu Trilliant™ Healthcare Radiation Shielding Compound.

Použití Trilliant™ Healthcare Radiation Shielding Compound přineslo především tyto benefity: - eliminace nepříznívých vlivů olova na lidské zdraví a životní prostředí: bez kompromisů odpovídá RoHS direktivě, přináší „zelenou“ alternativu olova - snížení celkových nákladů: náklady na výrobu, zpracování, montáž jsou nižší, než v případě olova, díly se vyrábějí na běžných plastikařských vstřikolisech - stínění radiace: stejné jako olovo - konsolidace součástek: snížení nákladů na montáž a servis - volnost designu: efektivnější stínění ve srovnání s obráběnými/odlévanými olověnými díly Trilliant™ Healthcare Radiation Shielding Compound nachází použití v nukleární medicíně především při stínění injekcí, vialek a obalů pro přepravu potenciálně nebezpečného obsahu. U rentgenů pak může být Trilliant™ Healthcare Radiation Shielding Compound použit pro stínění rentgenových trubic, kolimátorů, stínění citlivých elektronických součástek a steně jako olovo i na ochranné štíty rentgenů. PolyOne nabízí vysoce specilalizovaná řešení, jako je Trilliant™, která cíleně pomáhají zákazníkům dosáhnout jak technických, tak i environmentálních cílů, zvyšovat profitabilitu a maximalizovat hodnotu nabízených řešení. PolyOne Corporation je globálním lídrem v inovativních polymerních materiálech, službách a řešeních PolyOne ČR s.r.o Senovážné nám. 23 110 00 Praha 1 tel: +420 224 142 213, fax: +420 224 142 215 www.polyone.com 41


Meusburgerský CD Katalog 5.0 Bezplatný konfigurátor normálií pro nástrojařinu a formařinu Přední evropský výrobce normálií firma Meusburger, zveřejnila 5. verzi svého interaktivního CD katalogu. V programu je začleněno mnoho nových produktů pro výrobce forem a kompletní program produktů nového obchodního směru – lisovacích nástrojů. Prostřednictvím velkého množství nových funkcí se programátorům podařilo vytvořit náskok v digitálních médiích určených pro výrobce forem a nástrojů. Z denní práce s CD katalogem profitují nejen konstruktéři, ale také nákupčí mohou využít mnoho užitečných funkcí. Individuální zobrazení ceny ušetří zasílání poptávek a zabudovaná funkce pro odesílání e-mailem urychlí a ulehčí celý proces objednání. Pohodlné funkce vyhledávání a nové ilustrované skupinové filtry ušetří mnoho času a námahy při výběru požadovaných produktů. Díky nové funkci, která zákazníkovi umožní uložit si ke kusovníku své vlastní logo, budou veškeré objednávky či poptávky personalizovány. Automatická funkce aktualizace dává zákazníkovi jistotu, že má vždy nejnovější verzi katalogu a nepropásne tak žádné novinky. Meusburger Georg GmbH & Co KG Firma Meusburger je předním dodavatelem normálií v Evropě. Více jak 7.000 aktivních zákazníků z formařiny a nástrojařiny si váží kompetence a 45 ti leté zkušenosti rodinného podniku. Kontinuální růst udělal z firmy to, čím dnes je – první adresou, pokud se jedná o vysoce kvalitní normálie.

Upínací systém H 1000 Vlastním vývojem firmy Meusburger je upínací systém H 1000. S H 1000 nepracujete pouze rychle a efektivně, nýbrž i absolutně přesně a opakovatelně. F-normálie budou upnuty a směrovány tam, kde je to pro funkci formy důležité, totiž ve vodicích otvorech. Profitujte také z četných předností H 1000! • Zvyšte kvalitu Vašich forem díky opakovatelnému upnutí v rozsahu µ! • Zkraťte průběžnou dobu díky silně zredukovaným dobám na přípravu! • Zjednodušte programování a zabraňte kolizím díky upnutí bez rušivých kontur! Samozřejmě zhotovíme upínací systém H 1000 i v provedení specifikovaném zákazníkem, stejně tak i upínací kostky pro horizontální zpracování.

42


43


Pokračování ze str. 36 66 000 preforem. Také byl předveden vstřikovací stroj z roku 2009, resp. jeho upgrade, který dokáže zpracovat 100 % PET recyklát od spotřebitelů (v roce 2009 50 % recyklát). Stroj významně snižuje tvorbu černých skvrn a minimalizuje selhávání preforem při vyfukování lahví. Systémy ostatních výrobců pracují s omytými a dekontaminovanými granuláty, Husky pracuje pouze s pranými složkami a dekontaminace se provádí během vstřikovacího procesu preforem. 3.1. Sofistikovaná integrace Firmy Engel a Krauss-Maffei, nezávisle na sobě, prezentovaly dvě z nejpropracovanějších integrovaných výrobních buněk zpracovávajících organické hybridní kompozity na bázi termoplastické matrice a skleněné rohože (GMT) nebo dlouhého skleněného vlákna. Do integrované buňky jsou zapojena technologická zařízení pro předehřev, tvarování kompozitního polotovaru (PA6 + tkaná skleněná rohož ve tvaru listu). Krauss Maffei (KM) používá polotovar s dlouhým skleněným vláknem vyrobený IMC vstřikováním s následným předtvarováním, Engel přidává popis hotového výstřiku umístěného mimo formu laserem. KM využívá robotu, který hotový díl usazuje do kontrolního přípravku a po kontrole v kontrolní stanici je odkládá na dopravník. Integrovaná buňka Engel je osazena 2 lineárními roboty a jedním šestiosým. KM má jeden lineární robot a rameno pro přenos horkých předtvarovaných polotovarů z a do předehřevu a sušárny do vstřikovací formy. Engel a Krauss Maffei také předvedly systémy pro kombinaci klasického vstřikování kombinovaného s reakčním vstřikováním dvou kapalných komponent (RIM). V obou případech byl PUR aplikován jako obstřik odolný proti poškrábání a poškození. KM vyráběl montážní kufříky z ABS s měkkým nástřikem PUR - PUR chrání vybraná místa na výstřiku z ABS. V roce 2007 firma představila také na K obdobný systém pro výrobu výplní dveří automobilu Škoda Roomster, kde bylo použito, kromě nosné výplně dveří, vyrobené vstřikováním, nástřiku z různobarevného PUR o různé tvrdosti aplikované na 4 různá místa výplně technologií RIM. Jako další příklad komplikovaného výrobního celku je možno uvést řešení firmy Arburg při výrobě rotačního kodéru s magnetickým snímačem. Výrobní operace v jednom postupu zahrnují 3 komponentní vstřikování, zastřikování komponent, magnetizaci feritu ve vstřikovací formě, předtvarování, montáž ve formě a robotickou montáž mimo formu. Feritem plněný PA je v první výrobní fázi během vstřikování orientován a magnetizován. Následně robot magnetický disk přenese do 2. stanice, do dutiny na vyhazovací straně formy a do pevné strany uloží zástřiky. Sklem plněný PBT zapouzdří senzor a předtvarovaný díl je ve formě spojen se zástřiky, nekompatibilní PA a PBT jsou po ochlazení separovány a magnetický disk se volně otáčí na montážní desce. V témže čase je ve 3. stanici vyroben ochranný kryt z transparentního ABS (MABS). Robot obě části ze stanice 2 a 3 vyjme a sestaví je v jeden celek. Firma Wittmann-Battenfeld začlenila do vstřikovacího procesu systém pro výrobu výstřiků s konstantním smrštěním sestávající ze dvou kvalitativních kontrol. Jak první je on-line termografický systém, který v každém výrobním cyklu pomocí robotu snímá infračervenou kamerou 5 ploch na výstřiku. Instalovaný software vyhodnotí a na displeji PC ukáže teplotní profil povrchu dílů a porovná je s „dobrým“

44

kusem. Jestliže se hodnocené profily odchylují od standardu, systém automaticky přestaví ventily ovlivňující temperaci formy v dané sekci temperačních okruhů formy. Stejná firma předvedla i systém Ball-Filled Mold - BF Mold proces, který používá formu s velkou komorou pro přenos tepla, naplněnou ocelovými kuličkami pro rychlé ovlivnění teploty povrchu formy pro dosažení vysoké kvality povrchu výstřiku, včetně lesku. Po vystříknutí robot předloží výstřik k hodnocení jakosti povrchu. Patentovaný systém napodobuje lidské vizuální vidění, analyzuje povrch lesk a jeho změny, studené spoje, propadliny a stopy po vlhkosti. Firma Sumitomo Demag předvedla výrobu víček na lahve se 100 % kontrolou výstřiků - forma o násobnosti 72, doba cyklu 2,5 s, výrobnost 1 800 ks víček za minutu. Víčka jsou dopravníkem přenesena před 3 barevnou kameru a stroboskopickou lampu. Systém provádí inspekci vnitřního, vnějšího i horního povrchu víčka a automaticky vyřazuje ta s nějakou vadou. Systém může zpracovat až 3 000 ks za minutu. 3.2. Automatizované ostrůvky Kromě výše uvedených speciálních integrovaných systémů byla na každém výstavním stánku zavedených firem, vyrábějících vstřikovací stroje, k vidění celá řada automatizovaných výrobních řešení. Obecně lze říci, že výrobci z Dálného Východu prozatím takové systémy nepředváděli, standardem u nich byl vstřikovací stroj vybavený robotem. Z široké nabídky uvedu některá předvedená řešení. Například Demag předváděl vstřikovací stroj s plně hydraulickým pohonem, kombinující vícekomponentní technologie (2K) s technologií InMould Decoration (IMD). Forma o násobnosti 1+1, doba cyklu 42 s, dva vstřikované materiály PC/ABS a MABS, do každé dutiny jiná dekorační fólie. Integrované periférie a automatizace: dávkovač fólií, sušící zařízení pro granulát, dávkování granulátu, temperační zařízení, 6-ti osý robot s řízením integrovaným do řídícího systému vstřikovacího stroje s uchopovačem, manipulace s odloženými výstřiky, čistý prostor v oblasti uzávěru stroje, úprava vzduchu pro čistý prostor. Použitý vstřikovací stroj se vyznačuje maximální flexibilitou při příznivé ceně, malou zastavenou plochou modulární výrobní buňky, vysoká ochrana formy s aktivním brzděním pohybů uzávěru stroje. Výhody řešení: 2 fóliová technologie (lesklý i matný dekor aplikovaný v jednom výrobním cyklu) s 2 komponentním vstřikováním, dva dekory se 2 materiály nabízejí nové možnosti zákaznických aplikací, spolehlivá výroba s možností využití nepřeberného množství různě potištěných fólií umístěných na předem definovaná místa výstřiků. Dalším řešením byl plně elektrický vstřikovací stroj pro výrobu technických výstřiků - konektorů z materiálu Pocan na 16 násobné formě. Automatizaci představoval lineární robot s dělením výstřiků podle tvarových dutin a jejich hmotnostní hodnocení. Periférie byly zastoupeny zařízeními pro dávkování a sušení granulátu, pro temperaci formy a regulaci horkého vtokového systému formy. Výhody řešení jsou v nasazení úsporného plně elektrického pohonu i v případě potřeby relativně velkého uzávěru - 4 500 kN, složité formy pro technické díly s vysokou hmotností zdvihu - 391 g/zdvih při maximální přesnosti a reprodukovatelnosti

výrobních parametrů vhodných pro výrobu rozměrově přesných dílů s nulovým výskytem defektů. To vše při optimalizované výrobní ceně s relativně krátkou dobou cyklu při výrobě technických výstřiků. Pro představení výroby výstřiků s malou tl. stěny, poměr délky toku taveniny k tl. stěny 50 ku 1, posloužil vstřikovací stroj s plně elektrickým pohonem s uzavírací silou 1 000 kN, forma o násobnosti 32, čirý PP, lékařské aplikace s využitím čistého výrobního prostředí, doba cyklu 6,5 s, hmotnosti zdvihu 8,4 g. Automatizace - dopravník, uchopovač, robot, čisté prostředí. Periférie - dávkování granulátu, temperace formy, kontrolní systém. Výhody použitého vstřikovacího stroje - redukce CO2 a dalších emisí vzhledem k jeho nízké spotřebě elektrické energie, minimalizace energetické ceny dílů díky vysoké účinnosti elektrických pohonů. 3.3. Požadavky na efektivní vstřikování z pohledu vstřikovacích strojů Z analýzy představených řešení vstřikovacích strojů je možno obecně definovat některé podmínky pro efektivní výrobu výstřiků z termoplastů. Kromě obecně definovaných podmínek, jako je flexibilita, stabilita a reprodukovatelnost, automatizace, integrace, energetická účinnost a spolehlivost, to například jsou: - sledování účinků nastavených strojních i technologických parametrů na spotřebu elektrické energie a na náklady výroby; do takovéto analýzy by měla být zahrnuta i periferní zařízení - hospodaření s náplněmi - hydraulického oleje, maziva (i u strojů s el. pohonem), čištění olejů, garantovaná životnost olejové náplně 40 000 provozních hodin, snížení opotřebení hydraulických komponentů, snížení nákladů na údržbu a snížení časů prostojů stroje - systém pohonů vstřikovacího stroje - snížení energetické náročnosti - možnost individuálně nastavovat charakteristiky regulátorů a to podle charakteru výstřiku, tato možnost vede k optimalizaci doby cyklu - pohon šneku - reprodukovatelnost a optimalizace energetické účinnosti, zejména s ohledem na zpracovávaný typ granulátu - ochrana formy - její citlivost a spolehlivost při vysokých rychlostech pohybů formy, zkrácení strojního času - zpětný uzávěr na šneku - jedna z nejdůležitějších, ne-li nejdůležitější součástka vstřikovacího stroje - nutný vysoký stupeň přesnosti, nulový zpětný tok taveniny, vysoký stupeň stability procesu v plnící fázi - uzávěr stroje - snadné vypnutí formy, nízká energetická spotřeba, vysoká dynamika, rychlé pohyby formy, přesné vedení formy, odolnost, zajištění paralelity v dělící rovině formy, spolehlivost - pohon šneku o hydraulický - účinnost cca 0,4 až 0,7 o el. pohon s pomaluběžnou převodovkou - 0,8 o přímý el. pohon - 0,88 - 0,93 zajištění co největší účinnosti dávkování jedná se o jeden z největších energetických spotřebičů na stoji, při nejvyšším možném plastikačním výkonu, obvodová rychlost na šneku 0,1 až 0,35 m.s-1 - vedení pohyblivé desky uzávěru - minimální tření, paralelita upínacích desek, snížení opotřebení vodících prvků formy - vytápění plastikační komory - zajištění maximální tepelné izolace od okolí, rychlá návratnost izolací, snadné dovybavení, snížení energetické spotřeby.


Obdobně jako u jiných energetických spotřebičů bylo i u vstřikovacích strojů pro zpracování plastů vydáno doporučení určující energetickou spotřebu. Doporučení vydala asociace Europes Association for Plastics and Rubber Machinery Manufactures a nese označení EUROMAP 60. Pro účely doporučení byly definovány 3 zkušební výrobní cykly pokrývající typické vstřikovací aplikace: - cyklus I - výroba dílů s krátkým výrobním časem - cyklus II - výroba technických dílů - cyklus III - výroba dílů o velké tloušťce stěn Příklad označení vstřikovacího stroje z pohledu energetické spotřeby podle Euromap 60: cyklus II - 0,95 kWh/kg, 20 kW, 30 s, cos φ = 0,85.

Zlepšujeme otěruvzdornost

plastů

4. ZÁVĚR Jako již delší dobu je i nadále tahounem v oblasti zpracování plastů automobilový průmysl. Současný stav a prognózy uvádějí následující čísla o výrobě osobních a lehkých užitkových aut ve světě – v milionech kusů:

Oblast

Rok 2010

2015

2017

12,0

16,0

16,2

4,1

5,6

6,0

Japonsko a Korea

13,2

14,2

14,0

Evropa

18,7

22,8

23,9

2,1

2,5

2,7

14,8

22,0

23,8

6,7

10,8

12,1

Severní Amerika Jižní Amerika

Střední Východ a Afrika Čína Jižní Asie

NaVšTiVTe NáS Na VeleTrhu FaKuMa 18.10. – 22.10. 2011

Friedrichshafen, hala B2, stánek B2-2212

Dosud největší automobilkou světa je japonská Toyota, která v roce 2010 prodala 8,42 mil. aut. Na těsně druhém místě je americká skupina General Motors s odbytem 8,39 mil. vozů. Třetí Volkswagen loni prodal nejvíce automobilů ve své historii - více než 7 mil. kusů, letos to má být více než 8 milionů, v plánu má výrazný růst a nejpozději v roce 2018 má vyprodukovat více než 10 mil. aut a získat postavení světové jedničky.Velkou neznámou do těchto čísel a úvah vnáší současná nelehká situace automobilového průmyslu v Japonsku. Obecně lze říci, že prodejní zájem se nejvíce soustředí na Asii, Rusko, USA a Jižní Ameriku. V Evropě je trh víceméně stabilizovaný, probíhá zejména obnova vozového parku a přetahování zákazníků mezi značkami, již méně je nových zákazníků. Dosáhnout nových prodejů se všechny značky snaží zvyšováním počtu nových modelů při zkracování doby jejich náběhu. Elektromobily mají v roce 2020 v produkci automobilů tvořit 5 %, větší zastoupení budou mít hybridní pohony - Toyota Motor, lídr v dané oblasti, hodlá do konce roku 2012 představit 6 nových hybridních modelů. Jaký bude rozvoj elektromobilů je dnes velmi těžké odhadnout. Důvodem je v případě jejich většího rozšíření zvýšení spotřeby elektrické energie, které může vyvolat nějaké způsoby zdanění pro omezení její spotřeby. Jedno je však více než jisté. Přes zvyšující se objemy výroby osobních automobilů, včetně investic do jejich výroby - v Číně plánuje VW výstavbu 2 nových továren za 8,4 miliardy dolarů, čímž zvýší svoji tamní výrobu ze současných 1,98 milionu na 3 miliony aut, v Rusku se staví další výrobna, v USA se rozšiřuje kapacita, obdobně v Jižní Americe, celkem plánuje VW Group v letech 2011 až 2015 investovat 51,6 miliardy EUR, z této částky 41,3 miliardy půjde na akvizice a výstavbu nových továren, včetně jejich zařízení, 10,3 miliardy EUR dá koncern do výzkumu a vývoje - není současná situace evropských výrobců plastových subdodávek do automobilů příliš růžová. Jedním z varujících prohlášení je vyjádření šéfa Škodovky pana Winfrieda Vahlanda, že díly i celá auta lze do Evropy dovážet z Číny a stále je to ziskové. To samozřejmě vyvolá další tlak na efektivitu výroby, což spolu s problematikou zvyšující se ceny ropy,eskalaci cen granulátů a dalších nestabilit nedává příliš optimistické výhledy a to ani pro firmy zabývající se technologií vstřikování plastů, které to vše přečkají. Lubomír Zeman Plast Form Service, s.r.o., Praha

Plastové výrobky musí dnes splňovat vyšší požadavky. Obzvláště standardní plasty dosahují velmi rychle své hranice teplotní odolnosti. Cenově výhodnou alternativou k drahým vysoce odolným výkonnostním plastům je radiační síťování. Spolehněte se na technologii, na kterou již dlouhé roky vsází elektrotechnický a automobilový průmysl.

Otěruvzdorný: Radiační síťování optimalizuje otěruvzdornost a chemickou odolnost standardních plastů.

Odolný proti opotřebení: Radiačně zesíťované

plastové výrobky jsou mnohem více zatížitelné nežli nezesíťované, což výrazně prodlužuje jejich životnost. Teplotně odolný: BGS učiní Vaše plastové výrobky zatížitelné až do teploty 350° C.

BGS – Váš specialista na radiační síťování. www.bgs.eu

Zastoupení v ČR: Ing. Michal Daněk Masarykova 378, Strážnice, CZ - 696 62 Mobil + 420 739 087 336, Tel./Fax: +420 518 324 510 E-Mail: danek@bgs.eu, www.bgs.eu

45 Anzeige_abriebfest_Tschechien_2011.indd 1

31.03.2011 16:14:54


Vážení, dostává se Vám do rukou nová plastikářská publikace Svět plastů, která svým zaměřením, nákladem, distribucí a partnerstvím s Plastikářským klastrem Zlín, jako jediná svého druhu v České republice, nabízí prostor jak pro Vaše odborné texty, tak i pro Vaši komerční prezentaci. Dokážete-li některou z těchto příležitostí využít, pojďme spolu „vytvářet a formovat“ tvář Světa plastů. Děkuji za Váš zájem a těším se na spolupráci. za vydavatele mach agency s.r.o. Petr Mach

Nové číslo plastikářské publikace Svět plastů č. 4 – vyjde v září k MSV BRNO 2011. Pro zájem o spolupráci, komerční prezentaci, veškeré informace, zaslání výtisků kontaktujte – MACH Petr, tel.: 606 715 510, mach@machagency.cz www.svetplastu.eu Svět plastů – plastikářská publikace, vychází dvakrát ročně, samostatně neprodejné, č.3 - květen 2011, místo vydávání: Kolín, vydává: mach agency s.r.o., IČO:27659259, Husovo náměstí 129, 280 00 Kolín 3, MK ČR E 19493

46


47


Technologie horkých vtoků Stabilní procesy

Stabilní výrobní procesy znamenají přidanou hodnotu Přidaná hodnota znamená bezpečný zisk Bezpečný zisk znamená Synventive Již od roku 1971 se firma Synventive Molding Solutions zabývá technologií horkých vtoků. Naše zkušenosti Vám nabízíme ve všech fázích projektu, od rozpočtové kalkulace přes konstrukci vstřikovacího systému, jeho montáž do formy a servisní podporu až do ukončení výroby. Bezkonkurenční stabilita výrobního procesu s našimi produkty přináší našim zákazníkum nemalé úspory v nákladech na údržbu, opravy, strojní časy či lidské zdroje. Naše know-how stavíme na čtyřech základních pilířích, kterými jsou:

Poradenství, Stabilní technologie, Servis, Globálnost Synventive Molding Solutions s.r.o, Sezemická 2757/2, 19300 Praha 9, Tel: +420 226 203 000, Fax: +420 226 203 011, E-Mail: infohrcz@synventive.com

Safety in Process www.synventive.com