Page 1

s věˇ t lo

v ody

TMA

Zbavte se umělého světla

číslo 2

je pro

špinAvé

Jak přivést denní světlo tam, kde chybí

lidi


editorial

V

snímek archiv Lightway

šimli jste si, že světlo je vnímáno vždycky pozitivně? Snad jen ráno po bujarém večírku ho nemáme rádi. Dostalo se i přeneseně do naší mluvy. Často používáme vazby jako například: rozsvítilo se nám, má to i světlé stránky, byl to jediný světlý okamžik, vidět něco v jiném, lepším světle, spatřit světlo světa, vyjít na světlo, posvítit si na něco, osvětlit něco někomu, být osvícen. Anebo světlo na konci tunelu, o kterém jsme psali v minulém čísle našeho časopisu. My ve firmě Lightway jsme nepodlehli rutině a často si uvědomujeme, že pracujeme s ryze pozitivním „materiálem“. Dávají nám to najevo i naši klienti, když nám děkují za to, že jsme jim prostřednictvím světlovodů přivedli světlo někam, kam by se jinak nedostalo. Přečtěte si například, jakým fenoménem je v tomto procesu křišťálová kopule nebo jak se dají osvětlit velké prostory. Přeji vám hezké a rozzářené dny! Jiří Bonk, specialista na světlovody společnosti Lightway s.r.o.

...My ve firmě lightway jsme nepodlehli rutině a často si uvědomujeme, že pracujeme s ryze pozitivním „materiálem“...

obsah str. 2 Editorial str. 3 Světlo: energie a rytmus

str. 4–5 Vítáme nové posily Jak jsme natáčeli video str. 6–7 O čem se mluví: Křišťálová kopule

str. 8–9 950 světlovodů aneb Jak rozsvítit halu?

str. 12–13 Inventura našich letošních veletrhů

str. 10–11 Světlovody na letišti EAME Žatec Další realizace

str. 14 Jak svítí světlušky? str. 15 Šetřete naši zemi s Lightway!

VYDAVATEL: PROSPECTEA Česká republika, s. r. o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, IČ: 29028809, redakce@prospectea.cz EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E 20754

2


PHENOMENON FenoMén

SvěTlo: ENERgIE A RyTMuS

T

očí se kolem něj celá Země, tak proč bychom měli i my?! Pozastavujeme se nad lidmi, kteří čerpají energii ze stromů nebo z chůze naboso. Ti si však uvědomují nedostatek přísunu přirozené energie a zdůrazňují, že jsme nedílnou součástí pozemského života, který je závislý i na slunečních paprscích, tedy spíše na energii těchto paprsků. Ta je ale nehmatatelná, sotva si změříme, jestli jsme jí načerpali už dostatečné množství. Nebo je snad mezi námi někdo, kdo si měří pohlcené množství energie slunečního záření pomocí Einsteinovy kvantové teorie zabývající se elektrovolty a dokáže si korigovat přísun své energie? Sluneční záření nám nepředává pouze energii. Udává nám rytmus našeho dne i celého našeho života. Jak už bylo zmíněno, jsme součástí pozemského života, který je úzce spjat se sluncem. Dle síly a zabarvení denního světla rozpoznáváme, v jaké části dne či ročního období se právě nacházíme. Slunce tak stále dokáže ovlivňovat rytmus biologických

a fyziologických procesů našeho těla. My se ale uzavíráme v prostorech, kde místo slunce svítí zářivky. Denně trávíme prací či studiem hodiny a hodiny v místnostech bez denního světla. Chodíme brzo ráno do práce, někdy i za tmy, a přes den máme jako jednoho ze svých pomocníků právě zářivku. Nedáváme pak našemu organismu příliš šancí, aby dokázal rozpoznat, v jaké části dne se nachází, aniž bychom se museli podívat na hodinky. Zabraňujeme slunečním paprskům, aby přirozeně ovlivňovaly naše životní pochody. Je důležité, abychom si uvědomili, že sluneční paprsky nám neslouží pouze jako zdroj světla, ale také jako zdroj naší vitality. V opačném případě bychom totiž postupně přicházeli o svůj přirozený zdroj a tok energie podporující život, tím pádem i elán do života, do práce, naši náladu a produktivitu, ba i celkovou produkci firmy. V současnosti máme možnost vybírat z různých výkonů a typů žárovek. Jejich zabarvení či jas dokážou stimulovat psychické

naladění člověka a tím i jeho výkon. Bílé kancelářské světlo vyvolává pocit bdělého dne, žluté dodává přirozenou barvu a pocit tepla. Nahradí nám ale vlastnosti skutečného slunečního světla? A přidá nám energii? A co unavené, či dokonce vysušené oči z umělého osvětlení? Jak dlouho můžeme snášet takové podmínky? Postačí, když si představíme zaměstnance, který celý pracovní den tráví u počítače pod bzučící zářivkou. Bude výkonný, kreativní, spokojený? Anebo začne čím dál častěji odbíhat pro kávu a dívat se na hodinky, kdy už bude moci z takového prostředí utéct? Nedostatek přísunu denního světla na pracovištích je tak alarmující, že musely být zavedeny hygienické normy určující nutnost pobytu na denním světle. Proč nám musí normy přikazovat, abychom k sobě přiváděli v co největší možné míře denní světlo? Uvědomělí začali tento nesoulad řešit a hledat cesty, jak k lidem přivést denní světlo. Někteří dokonce začali probíjet cestu světlu zbraní, která nese název LIGHTWAY®. ✹

3

text Žaneta Vajdová snímkyThinkstock archiv Lightway a Thinkstock snímek

Denní světlo… Jsme na něm my, lidé, závislí? Dodává nám vůbec ještě energii? Vybudovali jsme si přece kolem sebe železobetonové budovy, do nichž se k nám přes ztmavená skla dostane sluneční paprsek jen stěží. V těchto budovách bydlíme, pracujeme, relaxujeme. Jako kdyby nám nechybělo slunce.


PředstaVujeMe se

Vítáme nové posily Jak jsm PředstaVujeMe se

Vítáme nové posily Jak jsm 7 věcí, které by 7 věcí, které byste Rozhodli jsme se natočit seriál videotipů, které by

Rozhodli jsme se natočit měly pomocikteré každému, seriál videotipů, by kdo se rozhoduje, měly pomoci každému, zda si světlovod. kdopořídí se rozhoduje, zda si pořídí světlovod.

JJ

akub Brandalík, jednatel společnosti

Michael Michael Bonk, Bonk, marketing marketing

Ota Ota Vich, Vich, ředitel technický technický ředitel

Radim

Radim Kostaňuk, Kostaňuk, personální ředitel personální ředitel

slovopersonálního personálního ředitele slovo ředitele

F F

irma Lightway. pod tímto názvem irma Lightway. Co siCo podsi tímto názvem představí zákazník? představí běžnýběžný zákazník? Zřejmě špičkový světlovod, který mu přináší Zřejmě špičkový světlovod, který mu přináší radost a pozitivní změnu do života. Jak je ale radost a pozitivní změnu do života. Jakvznikl je aletak možné, že v českých podmínkách možné,kvalitní že v českých podmínkách vznikl tak produkt? kvalitní produkt? Odpověď je jednoduchá: jsou Odpověď jednoduchá: jsou za tímjekvalitní lidé. Lidé, kterým jde především o zákazníka, za tím kvalitní lidé. Lidé, kterýmzajímají se o jehoo zákazníka, potřeby a přání, plní mu jde především zajímají jeho sny o lepším a kvalitnějším se o jeho potřeby a přání, plní mu Kde se ale vzali? Jak se to jeho snyživotě. o lepším a kvalitnějším stalo, že pracují ve firmě Lightway? životě. Kde se ale se toPokud Samozřejměvzali? to neníJak náhoda. stalo, ževáspracují ve firmě Lightway? tedy zajímá, v čem tkví toto Samozřejmě není Pokud kouzlo,torád vámnáhoda. odpovím. vás tedy zajímá, v čem tkví toto Firma Lightway je etickou rmou. Zdeodpovím. to není jen hezké kouzlo,firád vám módní je pojem, zde se etika Firmaslovo, Lightway etickou firmou. Zde to není jen hezké slovo, módní pojem, zde se etika

Lightwayjednatel s.r.o., sespolečnosti s námi podělil o svoje akub Brandalík, zážitky těchtoo svoje videotipů. Lightway s.r.o.,z natáčení se s námi podělil zážitky z natáčení těchto „Natáčení videa jsemvideotipů. se obával, protože dle „Natáčení jsemHonzy se obával, protože dleměl mluvit zadání videa režiséra Spáčila jsem zadánípokud režiséra Honzy Spáčila jsem měl mluvit možno spatra. Byl jsem překvapen, jak pokud možno spatra. Byl jsem překvapen, jak profesionálně celý tým snášel moje přebreptnutí. profesionálně celý tým snášel moje přebreptnutí. Co ale mělo alevýznam velký význam mě Co mělo velký a totálně a totálně mě samotného nakoplo, bylo to, že jsem si uvědomil, samotného nakoplo, bylo to, že jsem si uvědomil, co všechno ve společnosti co všechno ve společnosti LightwayLightway umíme umíme a kolik práce je za těch let za námi.“ a kolik práce je za těch třináct lettřináct za námi.“

personalistů. Stejně Stejně jako světlovodu, personalistů. jakov případě v případě světlovodu, taki v případě i v případě výběru jdeme tak výběruzaměstnanců zaměstnanců jdeme cestou naprosté kvality. cestou naprosté kvality. Firma používá specifický systém na zjištění Firma používá specifický systémvlastností na zjištění profesních, osobnostních a lidských profesních, osobnostních a lidských uchazečů. Každý uchazeč je osloven, jevlastností mu uchazečů. Každý uchazeč je osloven, je mu věnována maximální pozornost věnována maximální a jsou podrobně zjištěnypozornost jeho kvality podrobně a předpoklady. Následně a jsou zjištěny jeho absolvujea předpoklady. pohovor s některým kvality Následně z personalistů, který jes některým svojí absolvuje pohovor koncepcí a tempem naprosto odlišný z personalistů, který je svojí od všeho, co lze zažít při jiných koncepcí a tempem odlišný pohovorech, a uchazečinaprosto jej vnímají od všeho, co lzeV následujícím zažít při jiných velice pozitivně. pohovorech, a uchazeči vnímají kroku je pak zjištěna úroveňjejdalších velice pozitivně. V následujícím dovedností a znalostí, včetně etiky kandidáta. Finálním okamžikem je kroku je pak zjištěna úroveň dalších pohovor s majitelem firmy. Pokudetiky dovedností a znalostí, včetně kandidáta. Finálním okamžikem je pohovor s majitelem firmy. Pokud

❚ Během natáčení jsme ❚ Během zažili i spoustu jsme legrace.natáčení Ono zažili to není jen tak,i spoustu legrace. vidět sám sebe Ono ze všechtostran. není jen tak,

vidět sám sebe ze všech stran.

Firma lightway je etickou firmou. Zde to není jen hezké slovo, módní pojem, zde se etikafistává skutečností. Firma lightway je etickou rmou. Zde to není jen hezké slovo,

módní pojem, zde se etika stává skutečností.

stává skutečností. Morálka, čestnost, opravdový zájem, nadšení, podpora, spolupráce, kvalita a dobrý úmysl, to jsou motory firmy. Při výběru zaměstnanců proto není nic ponecháno náhodě. stává skutečností. Morálka, čestnost, opravdový Majitelé firmy si dobře uvědomují, že zájem, nadšení, podpora, spolupráce, kvalita dobrou a úspěšnou firmu dělají dobří a úspěšní a dobrýlidé. úmysl, to jsou motory Při výběru Výběru zaměstnanců fi jermy. věnována velká zaměstnanců proto neníFirma nic ponecháno pozornost a péče. investovala náhodě. značné Majitelé firmy do systému, si dobře uvědomují, že osvědčil, prostředky který se velice na první dobrou nespoléháme a úspěšnou fisermu dělajídojem, dobříintuici a úspěšní a dalšízaměstnanců podobné metody dnešních moderních lidé. Výběru je věnována velká

uchazeč splňuje náročná morální a profesní měřítka firmy, je přijat a absolvuje zaškolovací proces. Stále je mu věnována maximální pozornost, neboť dobře víme, že jen opravdový uchazeč splňuje náročná morální a profesní odborník může vám, zákazníkům, poskytovat měřítka fi rmy, je přijat a absolvuje zaškolovací kvalitní služby, které si zasloužíte. proces. Stále mupodíváte věnována maximální Až se tedy je dnes na svůj světlovod, pozornost, neboť dobře že jen opravdový tak už budete vědět, že tovíme, není dílo náhody, ale odborník může vám, zákazníkům, práce poctivých lidí, kteří mají radostposkytovat z toho, že se vám zlepšilkteré životsia cítíte se díky dennímu kvalitní služby, zasloužíte. světlu lépe.podíváte na svůj světlovod, Až semnohem tedy dnes

pozornost a péče. Firma investovala značné 4 do systému, který se velice osvědčil, prostředky nespoléháme se na první dojem, intuici a další podobné metody dnešních moderních

tak už budete vědět, že to není dílo náhody, ale práce poctivých lidí, kteří mají radost z toho, že se vám zlepšil život a cítíte se díky dennímu světlu mnohem lépe.

LTW_2 210x297-print.indd 4

4

Příště vám poodhalím systém vzdělávání našich zaměstnanců, který je nastaven každému na míru a dělá z nadprůměrných pracovníků špičkové odborníky – opravdové supermany Příště vám poodhalím systém vzdělávání v oboru. Tito lidé jsou tu pro vás a jsou našich zaměstnanců, který je nastaven každému připraveni plnit vaše potřeby a sny. na míru a dělá z nadprůměrných pracovníků Hezký a prosvětlený den

špičkové odborníky – opravdové supermany v oboru. Tito lidé jsou tu pro vás a jsou Bc. Radim Kostaňuk, personální ředitel připraveni plnit vaše potřeby a sny. Hezký a prosvětlený den

Bc. Radim Kostaňuk, personální ředitel 20.11.13 15:05


me natáčeli video:

yste měli vědět dříve, než si pořídíte světlovod

❚ Chvíle oddechu, než se připraví scéna. Všichni jsme byli zvědavi na výsledek. ❚ Kromě samotného videa vznikly i moc hezké fotografie.

❚ Stát se na chvíli „hercem“ je vzrušující. Zkusili jste si někdy říct něco do kamery?

Kde?

tiP

na našem webu jsme pro vás připravili technickou podporu pro všechny profesionály ve stavebnictví. najdete zde aktualizované stavební detaily týkající se světlovodů lightway.

❚ Představit náš světlovod nebylo snadné. Bylo nám ale jasné, že video diváky zaujme.

Zde

KORESPONDENČNÍ ADRESA Lightway s. r. o. Hostivická 13/22 155 21 Praha 5 - Sobín Česká republika FAKTURAČNÍ ADRESA Lightway s.r.o. Ledvinova 1714/12 149 00 Praha 11 - Chodov Česká republika +420 235 300 694 +420 235 301 336 GSM: +420 724 217 217 e-mail: info@lightway.cz tel.:

IČ: DIČ:

63669366 CZ63669366 text Lightway snímky archiv Lightway

www.lightway.cz/ podpora

5


o čeM se MluVí o čeM se MluVí o čeM se MluVí MluVí o čeM o čeM se se MluVí o čeM se MluVí

Křišťálová Křišťálová Křišťálová Křišťálová Křišťálová

kopule kopule kopule kopule kopule

Pozor, neplést s křišťálovou koulí! Obě sice slibují vnést světlo a jasno do života, ale doopravdy Pozor, neplést s křišťálovou koulí! Obě sice slibují vnést světlo a jasno do života, ale doopravdy to umí neplést jen kopule. Používáme ji jako součást našich světlovodů. Seznamte se s ní! Pozor, s křišťálovou koulí! Obě sice slibují vnést světlo a jasno do života, ale doopravdy to umí neplést jen kopule. Používáme ji jako součást našich světlovodů. Seznamte se s ní! Pozor, s křišťálovou koulí! Obě sice slibují vnést světlo a jasno do života, ale doopravdy Pozor, neplést s křišťálovou koulí! Obě sice slibují vnést světlo a jasno do života, ale doopravdy to umí jen jen kopule. kopule. Používáme ji jako jako součást našich světlovodů. Seznamte se s ní! s ní! Pozor, neplést s křišťálovou koulí! Obě sice slibují vnést světlo a jasno do života, ale to umí Používáme ji součást našich světlovodů. Seznamte se to umí jen kopule. Používáme ji jako součást našich světlovodů. Seznamte se s ní! doopravdy to umí jen kopule. Používáme ji jako součást našich světlovodů. Seznamte se s ní!

Proč křišťál? Proč křišťál? Proč křišťál? Proč křišťál? Proč křišťál?

Střešní kopule mohou být vyrobeny z plastu anebo ze sodno-draselného Střešní kopule mohou být vyrobenyRozdíl z plastumezi anebo ze sodno-draselného optického skla či ze skla křišťálového. plastem a sklem je velký. Střešní kopule kopule mohou být vyrobeny z plastu anebo ze sodno-draselného optického skla či jsou ze skla křišťálového. Rozdíl mezi plastem a sklem Glass je velký. Skleněné vyrobeny technologií Intelligent Ray Catcher Střešní kopule mohou být vyrobeny z plastu anebo ze sodno-draselného Střešnídíky kopule mohou být vyrobeny z plastu anebo ze sodno-draselného optického sklaníž či jsou ze křišťálového. Rozdíl mezi plastem a sklem jejevelký. Skleněné kopule vyrobeny technologií Intelligent Ray Catcher (IRCG), se skla jejich propustnost s časem nemění. Jejich povrchGlass tvrdý, optického skla čičize skla křišťálového. Rozdíl mezi plastem a sklem jejevelký. Střešnídíky kopule mohou být vyrobeny z plastu anebo ze sodno-draselného optického sklaníž ze křišťálového. Rozdíl mezi plastem a sklem velký. Skleněné kopule jsou vyrobeny technologií Intelligent Ray Catcher (IRCG), se skla jejich propustnost s časem nemění. Jejich povrchGlass je tvrdý, neulpívá na nich smog (nevpéká se do povrchu) a prachové nečistoty. Každý Skleněné kopule vyrobeny technologií Intelligent Ray Catcher Glass optického skla čijsou ze skla křišťálového. mezi plastem a sklem jeje velký. Skleněné kopule jsou vyrobeny technologií Intelligent Ray Catcher Glass (IRCG), díky níž se jejich propustnost s časem nemění. Jejich povrch tvrdý, neulpívá na nich smog (nevpéká se do povrchu) a prachové nečistoty. Každý déšť kopuli dokonale omyje. Povrch seRozdíl nepoškrábe poletujícím prachem ani (IRCG), díky níž se jejich propustnost s časem nemění. Jejich povrch jejetvrdý, Skleněné kopule jsou vyrobeny technologií Intelligent Ray Catcher Glass (IRCG), díky nížje seodolný jejich propustnost nemění. Jejich povrch tvrdý, neulpívá na nich smog (nevpéká se do povrchu) a prachové nečistoty. Každý déšť kopuli dokonale omyje. Povrch ses časem nepoškrábe poletujícím prachem ani při silném větru, vůči požáru. Skleněné kopule mají výborné optické neulpívá na nich (nevpéká se do povrchu) a prachové nečistoty. Každý (IRCG), díky nížsmog seodolný jejich propustnost nemění. Jejich povrch je tvrdý, neulpívá na nich smog (nevpéká sesvětlo do povrchu) a prachové nečistoty. Každý déšť kopuli dokonale omyje. Povrch ses časem nepoškrábe prachem ani při silném větru, je vůči požáru. Skleněné kopule mají výborné optické vlastnosti a schopnost sbírat denní a posílat jepoletujícím do tubusu. Nestárnou déšť kopuli dokonale omyje. Povrch se nepoškrábe poletujícím prachem ani neulpívá na nich smog (nevpéká sesvětlo do povrchu) nečistoty. Každý déšť kopuli dokonale omyje. Povrch sea vlhkosti. nepoškrábe prachem ani při silném větru, odolný vůči požáru. Skleněné kopule mají výborné optické vlastnosti a schopnost sbírat denní a posílata prachové jepoletujícím do tubusu. Nestárnou vlivem UV zářeníje ani střídáním teplot Mají výjimečnou schopnost při silném větru, je odolný vůči požáru. Skleněné kopule mají výborné optické déšť kopuli dokonale omyje. Povrch se nepoškrábe poletujícím prachem při silném větru, je odolný vůči požáru. Skleněné kopule mají výborné optické vlastnosti a schopnost sbírat denní světlo a posílat je do tubusu. Nestárnou vlivem UV záření ani střídáním teplot a vlhkosti. Mají výjimečnou schopnost sbírat nepřímé sluneční záření i ve dnech, kdy je zataženo, a směrovat tokani vlastnosti a schopnost sbírat denní světlo a posílat je do tubusu. Nestárnou při silném větru, je odolný vůči požáru. Skleněné kopule mají výborné optické vlastnosti a schopnost sbírat denní světlo a posílat je do tubusu. Nestárnou vlivem UV záření ani střídáním teplot a vlhkosti. Mají výjimečnou schopnost sbírat nepřímé sluneční záření i ve dnech, kdy je zataženo, a směrovat tok paprsků do tubusu. Jejich nevýhodou je pouze vyšší cena. vlivem UV záření ani střídáním teplot a vlhkosti. Mají výjimečnou schopnost vlastnosti a schopnost sbírat denní světlo a posílat je cena. do tubusu. Nestárnou vlivem UV záření ani střídáním teplot Mají výjimečnou schopnost sbírat nepřímé sluneční záření i ve dnech, kdy je zataženo, a směrovat tok paprsků do tubusu. Jejich nevýhodou jea vlhkosti. pouze vyšší Skleněná kopule: sbírat nepřímé sluneční záření i ve dnech, kdy zataženo, a směrovat tok vlivem UV záření ani střídáním teplotjea vlhkosti. Mají výjimečnou schopnost sbírat nepřímé sluneční záření i ve dnech, kdyjeje zataženo, a směrovat tok paprsků do tubusu. Jejich nevýhodou pouze vyšší cena. Skleněná kopule: ✓ nasbírá více světla paprsků do tubusu. Jejich nevýhodou je pouze vyšší cena. sbírat nepřímé sluneční záření i ve dnech, kdy je zataženo, paprsků do tubusu. Jejich nevýhodou je pouze vyšší cena. a směrovat tok Skleněná kopule: ✓ nasbírá více světla nezkresluje barvy denního světla Skleněná kopule: paprsků do tubusu. Jejichdenního nevýhodou je pouze vyšší cena. Skleněná kopule: ✓ nasbírá vícebarvy světla nezkresluje světla vydrží a nezestárne ✓Skleněná nasbírá více světla kopule: ✓ nasbírá více světla nezkresluje barvy denního světla vydrží nešpinía nezestárne se tolik jako plastová kopule ✓✓nezkresluje barvy denního světla více světla nezkresluje barvy denního světla vydrží a nezestárne nešpiní sevypadá tolik jako plastová kopule ✓ nasbírá na střeše skvěle ✓✓vydrží a nezestárne nezkresluje barvy denního světla vydrží a nezestárne nešpiní sevypadá tolik jako plastová kopule na střeše skvěle ✓✓nešpiní se tolik jako plastová kopule vydrží a nezestárne nešpiní sevypadá tolik jako plastová na střeše skvěle Skleněná kopule: ★ ★kopule ★★★ ✓✓na střeše vypadá skvěle nešpiní se tolik jako plastová na střeše vypadá skvěle ★ ★kopule Skleněná kopule: ★★★ ✓ na střeše vypadá skvěle ★ ★ ★ ★ ★ Skleněná kopule: Skleněná Skleněná kopule: kopule:★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ Skleněná kopule: ★ ★ ★ ★ ★

rodí Křišťálové kopule světlovodů se tal h Crys rnác rodí sklá se dů kých lovo rads svět děb ule v po kop vé ťálo Křiš záležitost. nírodí rutin to je ře tal sklá Crys h Pro A. rnác EMI sklá se BOH dů kých rads děbvé v poťálo kopule světlovodů se ní Křiš rodí záležitost. lovo rutin svět to je ule ře tal kop sklá vé h Crys Pro ťálo A.kop Křiš se rodí EMI sklá BOH lovohdů kých světrnác rads ule děb v po vé ťálo Křiš tal Crys rnác žitost. sklá zále kých ní rads rutin děb to tal je v po ře Crys h sklá rnác Pro A. rodí sklá sení záležitost. EMIvé kých dů BOHťálo rads lovo děb 6BOH svět v po ule kop rutin to je Křiš ře sklá Pro A. EMI zále ní rutin je toh Crystal žitost. ře rnác sklá A. Pro EMIrads sklá BOHděb kých 6v po záležitost. ře 6BOHEMIA. Pro sklá je to rutinní

66 6

Proč vypouklý tvar? Proč vypouklý tvar? Proč vypouklý tvar? Proč vypouklý tvar? Proč vypouklý tvar?

Do domu lze přivádět denní světlo mnoha způsoby. Můžeme využít Do domu lze přivádět denní světlo mnoha způsoby. využítči například střešní okno (ploché sklo), atrium, světlík… Můžeme Anebo přímý Do domu lze přivádět denní světlo mnoha způsoby. využítči například střešní oknokterý (ploché sklo), atrium, světlík… Můžeme Anebo zakřivený světlovod, lze považovat za jednoduchý přívodpřímý denního Do domu lze denní světlo mnoha způsoby. Můžeme využít Do domu lzepřivádět přivádět denní světlo mnoha způsoby. využít například střešní okno (ploché sklo), světlík… Anebo zakřivený světlovod, který lze považovat za jednoduchý přívodpřímý denního světla do vnitřních prostor budov. Abyatrium, světlovod dobřeMůžeme fungoval, je či například střešní okno (ploché sklo), atrium, světlík… Anebo přímý čiči Do domu lze přivádět denní světlo mnoha způsoby. Můžeme využít například střešní okno (ploché sklo), atrium, světlík… Anebo přímý zakřivený světlovod, který lze považovat za jednoduchý přívod denního světla do vnitřních prostor budov. Aby světlovod dobře fungoval, jez těch nutné, aby byl nejen profesionálně nainstalován, ale také vyroben zakřivený světlovod, který lze považovat za jednoduchý přívod denního například okno (ploché sklo), atrium, světlík… Anebo přímý či zakřivený světlovod, který lze považovat za jednoduchý přívod denního světla do vnitřních prostor budov. Aby světlovod dobře fungoval, jez těch nutné, abystřešní byl nejen profesionálně nainstalován, ale také vyroben nejkvalitnějších materiálů. světla do vnitřních prostor budov. Aby světlovod dobře fungoval, jeje zakřivený světlovod, který lze považovat za jednoduchý přívod denního světla do vnitřních prostor budov. Aby světlovod dobře fungoval, nutné, abyzjednodušeně byl nejen profesionálně nainstalován, ale vyroben z těch nejkvalitnějších materiálů. Velmi řečeno, klasický světlovod setaké skládá z tubusu nutné, aby byl profesionálně nainstalován, ale také vyroben z těch světla do vnitřních prostor budov. Aby světlovod dobře fungoval, jez těch nutné, abyzjednodušeně bylnejen nejen profesionálně nainstalován, ale také vyroben nejkvalitnějších materiálů. Velmi řečeno, klasický světlovod sestřešní skládá z tubusu a kopule, v horším případě lze místo kopule použít okno. Proč nejkvalitnějších materiálů. nutné, aby byl nejen profesionálně nainstalován, ale také vyroben z těch nejkvalitnějších materiálů. Velmi zjednodušeně řečeno, klasický světlovod skládáokno. z tubusu a kopule, v horším Hlavním případě lze místo kopule použít v horším případě? účelem nadstřešní částisestřešní světlovodu jeProč zachytit Velmi zjednodušeně řečeno, klasický světlovod se skládá z tubusu nejkvalitnějších materiálů. Velmi zjednodušeně řečeno, klasický světlovod se skládá z tubusu a kopule, v horším případě lze místo kopule použít střešní okno. Proč v horším případě? Hlavním účelemv co nadstřešní části světlovodu je zachytit denní světlo tak, aby ho dokázala největším množství nasměrovat a kopule, v horším případě lze místo kopule použít střešní okno. Proč Velmi zjednodušeně řečeno, klasický světlovod se skládá z tubusu a kopule, v horším případě lze místo kopule použít střešní okno. v horším případě? Hlavním účelem části světlovodu jeProč zachytit denní světlo tak, vede aby ho dokázala v co největším množství nasměrovat do tubusu, který denní světlo ažnadstřešní do místnosti. Vypouklý tvar v horším případě? Hlavním účelem nadstřešní části světlovodu je zachytit a kopule, v horším případě lze místo kopule použít střešní v horším případě? Hlavním účelem části světlovodu jeProč zachytit denní světlo tak, aby ho dokázala v co největším množství nasměrovat do tubusu, který vede denní světlo ažnadstřešní do místnosti. Vypouklý mnohem lépe sbírá nepřímé sluneční záření i ve dnech, kdyokno. jetvar zataženo. denní světlo tak, aby ho dokázala v co největším množství nasměrovat v horším případě? Hlavním účelem části světlovodu je zpátky zachytit denní světlo tak, aby ho dokázala v co největším nasměrovat do tubusu, který vede denní světlo ažnadstřešní do místnosti. Vypouklý mnohem lépe sbírá nepřímé sluneční záření i ve dnech, kdyodrazí jetvar zataženo. Na rozdíl od kopule ploché sklo střešního okna čimnožství světlíku do tubusu, který vede denní světlo až Vypouklý tvar denní světlo tak, abynepřímé ho v co největším nasměrovat do tubusu, který vede denní světlo aždo místnosti. do místnosti. Vypouklý mnohem lépe sbírá sluneční záření i ve dnech, kdyodrazí jetvar zataženo. Na rozdíl od kopule ploché sklo střešního okna čimnožství světlíku zpátky do externího prostoru aždokázala o třicet procent paprsků více. Na rovném povrchu mnohem lépe sbírá nepřímé sluneční i ve dnech, kdy jejetvar zataženo. do tubusu, který vede denní světlo ažzáření do místnosti. Vypouklý mnohem lépe sbírá nepřímé sluneční záření i ve dnech, kdyodrazí zataženo. Na rozdíl od kopule ploché sklo střešního okna čivíce. světlíku zpátky do externího prostoru až o třicet procent paprsků Na rovném povrchu se také mnohem snadněji udrží smog, prach a sníh a plochu potřeba Na rozdíl od kopule ploché sklo střešního okna čičisvětlíku zpátky mnohem lépe sbírá nepřímé sluneční záření i ve dnech, kdyodrazí je zataženo. Na rozdíl od kopule ploché sklo střešního okna světlíku odrazí zpátky do externího prostoru až o třicet procent paprsků více. Na rovném povrchu se také mnohem snadněji udrží smog, prach a sníh a plochu potřeba udržovat v čistotě. do externího prostoru až procent paprsků Na rovném povrchu Na rozdíl od kopule ploché sklosmog, střešního okna čivíce. světlíku odrazí zpátky do externího prostoru ažo třicet o třicet procent paprsků více. Na rovném povrchu se také mnohem snadněji udrží prach a sníh a plochu je potřeba udržovat v čistotě. se také mnohem snadněji udrží smog, prach a sníh a plochu je potřeba do externího prostoru až o třicet procent paprsků povrchu se také mnohem snadněji udrží smog, prach a sníhvíce. udržovat v čistotě. Světlovod zakončený kopulí: ★a plochu ★ Na rovném ★ ★ je★potřeba udržovat v čistotě. se také mnohem snadněji udrží smog, kopulí: prach a sníh★a plochu udržovat v čistotě. Světlovod zakončený ★ ★ ★ je★potřeba udržovat v čistotě.zakončený kopulí: ★ ★ ★ ★ ★ Světlovod Světlovod Světlovod zakončený zakončený kopulí: kopulí:★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ Světlovod zakončený kopulí: ★ ★ ★ ★ ★

entu, kdy Pozorovat proces výroby od mom až po ty, hmo ou mas entu, kdy ou mom hork od jen by ule výro kop es je Pozorovat proc é.až,po ínav nap , jeou ty, tvar hmo tává kdy dos mas entu kdy ou íli, mom chv hork od jen by ule výro kop es je proc at Pozorov kdy entu mom é.až,,po od ínav by nap výro je , es ty, tvar proc kdy hmo at tává ou entu dos orov mas Poz kdy mom ou íli, od chv hork by výro ou hmoty, až po uleatjen procesou je kop orov Poz mas é.až,po hork ínav jen nap ule ty, , jeou kop je tvar hmo kdy tává mas dos entu ou kdy mom hork íli, od jen chv by ule výro kop es je orov é. proc ínav atdos nap ,, je Poz tvar tává kdy íli, ínav chv nap jeou tvar ty,é.až po táváou hmo doshork mas kdyjen íli, ule chv kop je é. chvíli, kdy dostává tvar, je napínav

bolické, Odlévání do formy – je skoro sym Svě ce. , slun ckéod jako bolitlov září sym ta ro hmo sko váí do formy – je že žha ván Odlé ů. od dom tlov do t Svě ádě ce. , přiv slun ce cké jako boli slun e září sym ta bud ro hmo sko je vá – y žha že vání do form Odlé ,, cké sym ro sko ů. dom yy –– je do tje Svě ádě ce. boli íí do ckéod přiv slun bolitlov ceform jako Odlé slun eván ro sym ta září budžha sko hmo vá form že do od ván tlov Odlé Svě ce. slun jako září ta hmo ů. vá dom žha do že ce. Svě ádě , slun ckéod přiv jako ce form bolitlov sym ta září e slun ro ů. bud hmo sko váí do žha y –ttje že dom do Odlé ádě přiv ce slun eeván bud ů. od dom tlov do t Svě ádě ce. přiv slun ce jako slun září bud ta hmo vá že žha bude slunce přivádět do domů.

LTW_2 210x297-print.indd 6

20.11.13 15:05

LTW_2 210x297-print.indd 6

20.11.13 15:05


Kde

anatomie světlovodu TUBUSOVÉ KOLENO 45

MANŽETA NA PLOCHOU STŘECHU TUBUS

se naše křišťálové kopule vyrábějí?

KARTÁČOVÉ TĚSNĚNÍ

PŘEVLEČNÝ DÍL NA PLOCHOU STŘECHU S KOPULÍ

KRUHOVÝ RÁMEČEK

Proč kopule lightway? Naše firma má s výrobou a instalací světlovodů dlouholeté zkušenosti. Tvar našich křišťálových kopulí vyrobených v českých sklárnách z kvalitního českého materiálu byl navržen tak, aby minimalizoval odraz slunečního světla od povrchu. Díky tomu se do tubusu Lightway Crystal dostává až o třicet procent více slunečního svitu ve srovnání se systémy, které používají ploché sklo střešního okna jako střešní díl světlovodu. Díky křišťálové kopuli Lightway může být světlovod veden i přes fasádu domu, a denní světlo tedy nemusí přicházet jen přes střechu! Kopule Lightway: ★ ★ ★ ★ ★

. Už není Tady už naši kopuli poznáváme může žhavá a zaměstnanec sklárny ji beny. přidat k těm, které už byly vyro

SVĚTLOVOD S PRVKEM BLUE PERFORMANCE

a už od Kopule vypadá jako malý klenot mé je tlo „Svě : říká ě jasn ku vzni o svéh ě.“ poslání, kvůli němu jsem na svět

✹ Jak došlo ke spolupráci s firmou Lightway? V době, kdy společnost Lightway hledala možného výrobce svých kopulí, jsme byli jediní, kteří si dokázali poradit i s největšími průměry kopulí. Díky naší dobré spolupráci vznikla krásná a účelná křišťálová kopule s velkou schopností prosvětlovat prostory. ✹ Co všechno jste museli kvůli této výrobě připravit, upravit, osvojit si? Příprava na výrobu křišťálových kopulí Lightway byla standardní, bylo třeba jen upravit několik parametrů pro samotnou výrobu, především pak doladit teplotní režim formy. Díky našim dlouholetým zkušenostem jsme si výrobu tohoto výrobku rychle osvojili. Kopule Lightway jsou jedny z největších výrobků, které vyrábíme. V tomto ohledu byla výroba kopulí nová. ✹ Výroba skleněné kopule tedy není ničím specifická? Ne, výroba kopulí nemá žádná specifika, na která bychom se museli dlouhodobě zaměřit. Díky našim letitým zkušenostem s výrobou skleněných produktů jde o standardní proces. ✹ Viděl jste už někde „svítit“ skleněnou kopuli? Ano, viděl jsem již realizace světlovodů v různých typech rodinných domů. Výkon světlovodů je i díky kvalitnímu křišťálovému sklu, které je použito na výrobu kopule, velmi vysoký. ✹

í cestu – A tady už je připravena na dalš tě nebo odiš sch hž jejic k vašim domům, tmy. sklady se zatím noří do šera a

y, Pojďte s námi na exkurzi do sklárn : le pu ko ěh íb Př y. ob výr ch něte do tajů jeji 7 v níž naše kopule vznikají, a nahléd

text Lightway snímky archiv Lightway

Odpovídá Ing. Jaroslav Seifrt, ředitel sklárny Crystal BOHEMIA Poděbrady, která se zaměřuje na výrobu užitkového skla.


ProduKt Pod luPou

950

světlovodů

aneb Jak rozsvítit halu? Nainstalovat jeden světlovod například na chodbu rodinného domku je sice velký krok pro nájemníky, ale malý krok pro lidstvo. Dodat přirozené světlo do velkých výrobních, skladovacích nebo letištních hal, tam už se ten „krok pro lidstvo“ značně zvětšuje. Firma Lightway má za sebou celou řadu realizací právě v tak velkých objektech v České republice i v zahraničí. Nejvíc sad našich světlovodů jsme umisťovali v maďarském Tescu – šlo o 950 sad světlovodu LW 800.

do hry vstupujeme hned na začátku

Jak firma Lightway realizuje velké zakázky? Jaká jsou jejich specifika? Na tyto otázky odpovídá Jiří Bonk, specialista na světlovody. ✹ Je rozdíl mezi instalací světlovodů v rodinném domu a ve velké hale? V podstatě není. Po technické stránce jsou tyto instalace totožné. Co je rozdílné, jsou důvody, proč se světlovod instaluje. V rodinném domě chce majitel krásné denní světlo. V halách se většinou plní přísná hygienická norma a vše bývá předmětem chladné kalkulace. ✹ Můžete popsat na konkrétním příkladu, jak probíhá spolupráce s architekty a klientem? Jako dobrý příklad můžu použít třeba loňskou zakázku – humpolecký Fabrika hotel. Pro majitele hotelu, společnost MHA, zakázku realizoval architektonický ateliér OK Plan Architects, konkrétně Luděk Rýzner. Tyto architekty dobře známe, spolupracujeme s nimi více než deset let. Poprvé se na nás obrátili, když potřebovali přivést světlo do svého projektu – pražského klubu Blue Orange. Spolu s nimi jsme se podíleli i na realizaci

8

Fabrika hotelu, konkrétně jsme řešili osvětlení celého patra pod střechou, v němž je wellness centrum. Pokud je od začátku projektu jasné, že v takové stavbě bude potřeba umístit světlovody, vstupujeme do hry ihned. Jen tak se zabrání chybám v technickém řešení a klient může být se světlovody spokojen. ✹ Vaší velikou zakázkou byly haly obchodního řetězce Tesco v Maďarsku. Kolik jich bylo? Do šedesáti hal jsme umístili celkem 950 světlovodů. Šlo skutečně o velkou zakázku. Společnost Tesco se rozhodla dlouhodobě řešit své projekty ekologicky, tudíž pokud možno

i s co nejmenším množstvím umělého osvětlení. Hledala tedy možnost, jak přivést do velkých hal přirozené denní světlo, a rozhodla se pro světlovody. Pro pilotní projekt byla v roce 2006 vybrána hala skladu v městě Jásbery. Jen pro představu – světlá výška hal činila zhruba osm a půl metru, šířka uliček měla přes tři metry a délka přes deset metrů. Ale další haly se lišily jak velikostmi, tak i konstrukcemi, každá byla vlastně naprosto specifická. Kromě instalace světlovodů jsme samozřejmě Tescu, tak jako všem našim klientům, poskytli kompletní poradenství. ✹ Za jak dlouho se například Tescu vrátí taková investice? Spočítali jsme, že návratnost investice takto osvětlených skladů je asi osm až deset let. Každý si asi dokáže spočítat, kolik by za tu dobu propálil elektřiny. To je pro některé klienty ještě pádnější argument než ochrana životního prostředí. ✹ Jestliže má vaše firma takové velké zakázky, vyplatí se vám ještě zabývat se jedním světlovodem na chodbu rodinného domku, tím „malým krokem pro lidstvo“? Na světlovodech do rodinných domů jsme začínali a vyrostli na nich. Tito klienti jsou pro nás stále důležití a vážíme si spolupráce s nimi. Většinou to jedním světlovodem začíná a dost často se nám stává, že majitel rodinného domu je tak nadšený, že chce světlovody i ve své firmě. A funguje to i obráceně. Když má majitel osvětlenou halu světlovody, je mu líto nemít světlovod i doma. ✹


❚ Návrh počtu rozmístění typu světlovodů Lightway určila studie denního osvětlení. Supermarket Tesco.

❚ Lightway osvětluje i samotné prodejny supermarketu Tesco. Studie přišly na zajímavý úkaz: když je v prodejně denní světlo, muži tam vydrží déle a více utrácejí.

text Lightway snímky archiv Lightway

❚ V Maďarsku bylo osvětleno 80 skladů firmy Tesco, což firmě zcela umožnilo vypnout umělé osvětlení.

❚ Zjistilo se studií u mnoha prodejen, že pokud je tam přítomno denní světlo, přijde nakoupit o 6 procent více zákazníků.

9


ProduKt Pod luPou

❚ Prostory nového terminálu letiště osvětlují světlovody typu LW-600 Silver.

Světlovody

na letišti

V roce 2008 jsme realizovali zakázku pro ruzyňské letiště. Od Správy Letiště Praha, konkrétně od výkonného ředitele Ing. Dalibora Šťáhlavského, jsme dostali následující referenci:

S

větlovody Lightway osvětlují denním světlem nově vybudovaný terminál mezinárodního letiště Praha-Ruzyně. Konkrétně Centrum první pomoci pro pasažéry, komunikační koridor pro pasažéry a pracoviště leteckých dispečerů. Společnost Lightway byla vybrána, protože poskytla odborně poradenský servis a výrobky s vysokou schopností přenášet denní světlo se zárukou 25 let. Zařízení plní požadované hygienické normy pro denní osvětlení vybraných prostorů letiště. Dochází k nezanedbatelným úsporám elektrické energie a spolupráci s firmou Lightway můžeme určitě doporučit. ✹

10

❚ Cestu k letadlům osvětluje cestujícím celkem 120 světlovodů Lightway. Kromě chodeb je osvětleno také letištní zdravotní středisko a prostory VIP salónků.


EAME Žatec

A

merický výrobce plynových turbín Catepilar Industry se rozhodl postavit svoji novou výrobní a administrativní halu v průmyslové zóně Triangl u Žatce. Vypracováním projektu byla pověřena společnost Tebodin Czech Republic. Zadání bylo jasné: navrhnout a postavit průmyslovou budovu, která bude splňovat přísná kritéria certifikátu LEED. Tebodin tedy řešil otázku, jak přivést dostatek denního světla do kancelářských prostor tak, aby byla splněna hygienická norma a zároveň aby otvory pro světlovody splňovaly podmínky certifikátu LEED na odolnost vůči tepelným ztrátám. Jako dodavatel této zakázky byla z pěti uchazečů vybrána firma Lightway. Hlavním důvodem bylo skvělé řešení kondenzace a ztrát tepla. A výsledkem je instalace 20 kusů světlovodů na této budově.

co je to certifikát leed?

Mezinárodně uznávaný certifikační systém „zelených“ staveb poskytující ověření, že budova nebo výrobek byla navržena a postavena za použití strategie, jejímž cílem je zlepšení následujících výkonů: úspora energie, snížení emise CO2 při výrobě či funkci, zlepšení kvality životního prostředí v interiéru. Certifikát LEED byl vyvinut Radou pro zelené stavění (uSgBC). Certifikát LEED je dostatečně flexibilní, aby se dal aplikovat na všechny typy budov komerčních i rezidenčních. Sleduje stavbu po celou dobu její životnosti od návrhu po její provoz a údržbu. Sleduje i dodatečné vylepšení budovy a jakékoli rekonstrukce či refity.

DALŠÍ REALIZACE...

❚ Světlovody Ligthway osvětlily kancelář a přístupovou chodbu generálního ředitele pojišťovny Allianz v italském Miláně.

❚ Děti ze základní školy v Praze 9 Čakovicích dostaly denní světlo do umývárny.

❚ Osvětlení předsíně toalety ve Fabrika hotelu v Humpolci.

text Lightway snímky archiv Lightway

❚ Firma Lightway se podílela na rekonstrukci náměstí v Mladé Boleslavi, kde denní světlo zavedla do podzemního parkoviště.

❚ Hodně škol trpí takzvaným nezdravým syndromem ❚ Zasedací místnost vedení firmy Lázně budov, kde jedním z nedostatků je chybějící denní Bohdaneč by bez světlovodů Lightway neměla světlo v učebnách. ZŠ Praha 9 - Čakovice. příjemné denní světlo.

11


Ze žiVota FirMy

inventura našich letošních

veletrhů V minulém čísle časopisu Světlovody jsme se přiznali k tomu, že máme rádi veletrhy a rádi na nich „rozbalujeme“ náš stánek. Nebylo tomu jinak ani v letošním roce. Kde všude jste nás mohli potkat?

A

bychom co nejlépe představili naše světlovody, projeli jsme kousek světa. Nejlépe o tom vypovídají následující fotografie. Kam jsme si na mapě Evropy mohli přišpendlit praporek? Například k italskému Bolzanu a Milánu, belgickému Bruselu, německému Mnichovu, anglickému Londýnu,

holandskému Utrechtu a ten největší k naší Praze. Všude jsme se setkali s velkým zájmem o naše zařízení, které může přivést světlo bez kabelů a spotřeby energie do tmavých míst. Společnost Lightway si za léta od svého vzniku vydobyla na tuzemském trhu i na těch zahraničních velmi dobré postavení.

ibF, brno, 23.–27. 4. ❚ I přes velký nezájem firem a veřejnosti o tento kdysi prestižní veletrh, tady firma Lightway vystoupila se stánkem ve stylu Tma je pro ošklivé lidi. Výsledkem byla další velká vlna aplikací do staveb na Moravě a v Čechách. Bylo potvrzeno, že stále jen malé procento lidí ví, co jsou to světlovody. Čeká nás ještě velký kus práce.

PassiV house, brussel, 3.–5. 5. ❚ Nezažili jsme větší perfekcionalisty, než jsou belgičtí investoři a stavitelé pasivních domů. Díky prvku Blue Performance mohou bez pochyb o tepelných ztrátách použít světlovod i do pasivního domu.

Pragointerier, 16.–19. 2. ❚ Interiéroví návrháři, designeři a architekti po této výstavě začali světlovody Lightway navrhovat s křišťálovou kopulí a prvkem Blue Performance

doM, ljublana, 12.–17. 3.

batiMat, Paříž, 4.–8. 11.

utrecht, holandsKo, 27.–30. 4.

❚ Slovinsko se postupně dozvídá, že světlovody nemusí vést do interiérů v zimě zimu a v létě teplo.

12

❚ Francie je zhýčkaná nejmodernějšími stavebními technologiemi. Světlovod Lightway úplně zapadl do neotřelého stylu stavění podle francouzských architektů.

❚ Holandsko je země zaslíbená pro světlovody. Holanďané milují denní světlo. Světlovody Lightway v této zemi zažívají obrovský rozmach a konkurenční značky dělají vše možné i nemožné, aby firmu Lightway zastavily.


sVětlo V architeKtuře, Praha, 4.–7. 4. ❚ Prestižní výstavní akce designérů a dodavatelů světelné techniky pro české stavby a interiéry. Sešly se zde špičky v oblasti světelného designu a my jsme u toho byli také. Firma Lightway zde podpořila chráněné dílny pro děti a věnovala do tomboly svůj křišťálový světlovod.

solar eXPo, Miláno, 6.–8. 5. bau, MnichoV, 14.–19. 1. ❚ V Německu firma Lightway prodává již 9 let. A tato výstava byla ve znamení zájmu investorů o průmyslové a komerční stavby. Němečtí architekti nechtěli používat světlovody všeobecně, dokud se neobjevil prvek Lightway Blue Performance.

Made eXPo, Miláno, 2.–5. 10.

❚ Důvod, proč se světlovodů Lightway v Itálii prodává obrovský počet, je jednoznačně střešní kopule z českého křišťálu a skleněné rozptylovače denního světla v interiéru. ❚ Firma Lightway dobyla Itálii na jedné z nejprestižnějších stavebních výstav na světě, v Miláně. Díky nám má hodně staveb v Itálii přivedené denní světlo, aniž by se v létě společně se světlem dostávalo do místnosti i nepříjemné vedro.

reneXPo, augsburg, 26.–27. 9. ❚ Díky svým unikátním vlastnostem firma Lightway obsadila oblast instalací světlovodů do pasivních domů po celém Německu. Získali jsme důvěru přísně konzervativních německých architektů.

KliMahouse, bolZano, 24.–27. 1.

ecobuild, london, 5.–7. 3.

For arch, Praha, 17.–21. 9. ❚ Tato výstava se už vzpamatovala z krize a nám se naplnily představy o zájmu, který firma vyrábějící světlovody může zažít. Každý den nás navštívila spousta uživatelů Lightway světlovodů jen tak nás pozdravit a říct, jak jsou nadšení z množství světla a že tomu před montáží nechtěli věřit. Tato výstava se na malé české poměry velmi podařila.

❚ Angličané byli ohromeni z toho, jaké v Čechách umíme perfektní světlovody. V Anglii se světlovody Lightway prodávají již 4 roky a díky křišťálu a prvku Blue Performance se každý rok počty namontovaných světlovodů zdvojnásobují.

13

text Lightway snímky archiv Lightway

❚ Ačkoli je v Itálii hodně slunce, tato výstava probíhá v blízkosti hor a minusových teplot. Tudíž prvek Blue Performance zažil po této výstavě velký prodej, protože dovolí světlovodům být bez nebezpečí kondenzace i ve vysokohorských stavbách zasypaných po velkou část roku sněhem.


sVětlo na Konci

J

ak svítí

světlušky?

„A spali a spali a spali. Dobře se jim spalo.“ Kdo by neznal tuto slavnou hlášku z Broučků? Kdo by alespoň jednou neprolistoval legendární dětskou knížku, kterou napsal spisovatel Jan Karafiát už v roce 1876?

14

Skutečně, světluška větší, latinsky Lampyris noctiluca, nepatří mezi nejvzhlednější živočichy. Menší samečci vypadají trochu jako štěnice (ale kdo dnes má něco takového

slimáky, které uštknou svým jedem. A tak nejromantičtější na světluškách je to samotné světlo. Umí ho vytvořit díky bioluminiscenci, což je chemický proces, na jehož začátku stojí

„a tati, mami, čím ti broučci vlastně svítí? copak udrží v nožičkách lampičky?“ Pokud se zeptá vaše zvědavé dítě i vás, nechte ho v bláhové naději, že světlušky svítí lucerničkami, možná i na solární pohon. doma?), větší samičky jako larvy, proto neumí létat. Světlo vydávají, jen když se páří (tady budete muset dítěti vysvětlit, co znamená to sloveso, a věřte, že se ihned zeptá, jestli se páří i lidé). Sameček svítí slaběji, zato samička ho z trávy láká intenzivním světelným tokem. Poté, kdy jsou nakladena vajíčka, oba partneři zemřou. I v téhle podstatné informaci se Karafiát odklonil. Dospělí broučci prý nic nejedí, zato larvy se živí… fuj…

pigment luciferin a kyslík a na konci vychází světlo a oxyluciferin. Pokud nemáte doma malého Einsteina, tohle dítěti asi neobjasníte. Nechte ho tedy ještě pár let v bláhové představě, jak krásní broučci nosí lucerničky. A až mu jednou budete říkat, jak je to doopravdy, nezapomeňte zdůraznit, že i tak je příroda velice úžasná, promyšlená a dokonalá. A ne snad, když umí malý brouk tak krásně bioluminiscencovat? ✹

text M. Kašpárková, ze souboru připravovaných fejetonů snímek Thinkstock

B

rouček, kmotříček nebo Janinka provázeli mnoho generací dětí, dokonce i těch, co se chystají k maturitě – to díky stejnojmennému večerníčku. Možná si Karafiátův slavný hmyz oblíbí i dnešní drobotina, Josef Somr totiž před dvěma lety nádherně načetl pohádky na cédéčka. Jakmile ovšem dojde na svatojánské mušky, celá léta letoucí padá pořád ta samá zvídavá otázka: „A tati, mami, čím ti broučci vlastně svítí? Copak udrží v nožičkách lampičky?“ Pokud se zeptá vaše zvědavé dítě i vás, nechte ho v bláhové naději, že světlušky svítí lucerničkami, možná i na solární pohon. Pro dítě je to lepší, než když ho koncem června, kolem svátku svatého Jana, vezmete večer někam na louku. Jednak může chytit pár klíšťat, která v době Jana Karafiáta ještě nebyla infikovaná, jinak by jim spisovatel jistě připsal nějakou zápornou roli. Jednak vám vaše ratolest, až nějakou světlušku pracně lapíte, zklamaně řekne: „Takhle ošklivý brouček to je???!!!“ A už nikdy nebude chtít poslouchat, jak spali a spali.


šetřete naši zemi s Lightway! Všem nám jde o naše peníze a není na tom nic špatného. Pokud se ovšem týká spotřeby elektrické energie nebo znečištění ovzduší, měli bychom kromě ohledů na vlastní peněženku brát i ohled na životní prostředí. Ten, kdo si známé latinské rčení básníka Horatia „Carpe diem“ neboli „užívej dne“ přeložil po svém jako „Po mně potopa“, holduje nadměrně všemu, co se mu nabízí s tím, že to naše planeta přece bez problémů přežije, je hlupák. Naši vnuci a pravnuci budou mít mnohem složitější život, pokud my už dnes nezačneme myslet na životní prostředí.

Pojďte si s námi spočítat, kolik peněz i přírody ušetříte, když vám bude v domě místo žárovky nebo zářivky svítit světlovod. Kolik elektřiny ušetří vybrané typy světlovodů Lightway za celou svou životnost v délce minimálně 45 let?

Kolik oxidu uhličitého (CO2) se nemusí vypustit do ovzduší za celou dobu životnosti vybraných typů světlovodů Lightway?

sada světlovodu LW ✹ 1 instalovaná 400 HP Crystal ušetří průměrně

sada světlovodu LW 400 sada LW 400 HP Crystal ✹ 1 instalovaná ✹ 1 instalovaná HP Crystal ušetří průměrně 25 tun CO ušetří průměrně 41 000 kg uhlí sada světlovodu LW 800 sada LW 800 Silver ✹ 1 instalovaná ✹ 1 instalovaná Silver ušetří průměrně 66 tun CO ušetří průměrně 106 000 kg uhlí

sada světlovodu LW 800 ✹ 1 instalovaná Silver ušetří průměrně 66 000 kWh

2

2

SpOLEčnOSt LIghtWAy rOčně nAInStALuJE tISíCE SVětLOVODů. SpOLEčně S nAŠIMI KLIEnty JSME ZEMI trOChu uLEhčILI. přIDEJtE SE K náM!

Zdroj: Lightway snímek: archiv Lightway

26 000 kWh za 45 let

Kolik uhlí se nemusí vytěžit, přepravit a spálit za celou dobu životnosti vybraných typů světlovodů Lightway?

“Tma je pro špinavé lidi” Světlovody Lightway přivedou zdarma zdravé denní světlo do míst, kde přes den musí svítit žárovka či zářivka.

Zbavte se umělého světla.

www.lightway.cz


naše stánky najdete na mnoha veletrzích týkajících se staveb, bydlení, designu a podobně. dozvíte se o nich na našich webových stránkách www.lightway.cz.  Praha  brno  lublaň  Miláno  Paříž  londýn  dubaj

Odpovědní zásilka Cenu hradí adresát Odpovědní karta: Lightway s.r.o., český výrobce křišťálových světlovodů Hostivická 13/22, 155 21 Praha 5 - Sobín Tel.: 235 300 694, Mobil: 724 217 217 E-mail: info@lightway.cz, Internet: www.lightway.cz

982807-0515/2010

Napište a odešlete: Chtěl(a) bych ................................................................... ....................................................................................... .......................................................................................

Jméno a přijmení / firma Kontaktní osoba

LIGHTWAY s.r.o.

Ulice

Hostivická 13/22

PSČ, místo

155 21 Praha 5 - Sobín

Telefon E-mail

LIGHTPIPES 02  

Darkness is for ugly people - How to bring daylight where it is missing