Page 1

Nov e mbe r2016

PI ROGOVKA Vi nnyt s i aNat i onalPi r ogovMemor i alMedi calUni ver s i t y


З МI СТ

Новинис амовряду вання Крас аневимаг аєже рт в,ат і ль кит у рбот и

ївиЯ люблю ме дицину-новийформатвзаємоді кладачі віс т у де нт і в

Найочі ку вані шаподі яроку-Мі сіМі с т е рВНМУ2016

Клу бу с пі шнихлюде йВНМУ Нашіг ос т і :

вна Соле йкоЛарисаПетрі Оле кс андрР оже нко

Ст орі нкамолодог онау ковця Ві дображе нняе моці йабоне йронис пі вчу т т я

Спові дьс т у де нт апе ршоку рс ника

Комі кс


Наджу рналомпрацювали: Галаг анКат е рина–г оловакомі т е т уз в’ яз кі взг ромадс ь кі с т ю,г оловнийре дакт оржу рналу СорбалоСві т лано–диз айне р жу рналу Ре дколе г і я: Мі с юраОле кс андра Бу г айЯна Ру дюкКат е рина Єфиме нкоОле г Коломі є цьКат е рина Влоде кГалина ВаколюкАлі на КрохмалюкОль г а Надкомі кс омпрацювали: Влоде кГалинат аРу йЮрі й–с це нарис т икомі кс у Ст е п’ якСвят ос лав–фот ог раф Фе доровичОле кс андр-г оловний г е рой. Фот ог рафи: Волощу кТе т яна Ст е п’ якСвят ос лав СорбалоСві т лано

Pirogovka (November2016)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you