Page 1

broj 5

Uzbunjivac

elektronski bilten Uzbunjivača u Bosni i Hercegovini

Da li je korupcija usmjerena protiv čitavog društva i svakog pojedinca ili je samo prekršaj koji nikoga ne boli, ne vrijeđa i ne izaziva štetu?

Korupcija je rješiv probleM!

Zaštita uzbunjivača

je uvijek prvi i najvažniji korak u borbi protiv korupcije. Država treba jasno i javno da ohrabri uzbunjivače da prijave korupciju!

Mehanizmi za brzo reagovanje

trebaju biti predviđeni zakonom i trebaju biti izgrađeni tako da pruže brzu zaštitu i utvrde činjenice.

Nezavisne institucije

su nužan uslov za borbu protiv korupcije. Samo nadležne institucije mogu od korupcije da naprave visoko rizično djelo.

Medijska podrška

javnost želi i treba da zna detalje vezane za borbu protiv korupcije. Na taj način će svaki pojedinac razumjeti da se korupcija ne isplati.

Društvo bez tolerancije prema korupciji

ideal je svake borbe protiv korupcije. Možda se nikad ne može dostići, ali je sigurno dobar pravac kretanja


Sadržaj

uuu uuu

uuu

uuu

podržano od

uvodnik Završna faza u odbrani uzbunjivača

strana 3

uzbunjivačima nedvosmislena i jasna zaštita države

Delegacija Republike Srbije posjetila je Sarajevo i uzela je učešće u raspravi o zakonskom rješenju zaštite prijavitelja korupcije uzbunjivača. Izložena su iskustva različitih pravnih sistema i prijedlozi rješenja koja su kompatibilna sa zajedničkim pravnim nasljeđem. strana 4

Mjere zaštite uzbunjivača

Osnovna ideja Zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju jeste da se hitno obustavi bilo koja mjera koja bi bila usmjerena na pogoršavanje položaja uposlenika dok sud ne utvrdi činjenice i ne donese konačnu odluku. strana 6

uloga uzbunjivača u borbi protiv korupcije

Zakon o zaštiti uzbunjivača je mali korak u sveukupnoj borbi protiv korupcije, ali veliki korak za uzbunjivača. Usvajanje ovog Zakona čini razliku između stvarne i deklarative borbe protiv korupcije. strana 8

2


Uvodnik Najaktivnija faza uzbunjivača u biH

ZavršNa faZa u oDbraNi uZbuNjivača

bosna i Hercegovina će postati jedna od država koja je prepoznala put u borbi protiv korupcije i svrstala se među države sa najrazvijenijim mehanizmima borbe.

N

avikli smo da slušamo kako je Bosna i Hercegovina država koju izjeda korupcija, kako smo uvijek pri vrhu spiskova država koje imaju izražen problem sa korupcijom i kako su građani razočarani jer da bi dobili određenu uslugu na zadovoljavajućem nivou trebaju dodatno da plaćaju. Sa druge strane, malo ko je spreman da korupciju prijavi strahujući za svoj položaj, društveni status i odnos institucija. Novim Zakonom o zaštiti prijavljivača korupcije / uzbunjivača učiniće se prvi i najznačajniji korak da bi se te osobe ohrabrile i zaštitile. Na taj način će Bosna i Hercegovina postati jedna od država koja je prepoznala put u borbi protiv korupcije i svrstala se među države sa najrazvijenijim mehanizmima borbe. Prijedlog zakona se u završnoj fazi i u narednih nekoliko sedmica će biti spreman za javnu raspravu i parlament. S obzirom da je prijedlog rezultat brojnih sastanaka, tribina, dijaloga i da su u njegovoj izradi učestvovale i osobe koje su trpjele posljedice pošto su prijavile korupciju, prijedlog je na određen način i bio predmet javne rasprave, ali će rasprava i upoznavanje sa konačnim prijedlogom i mehanizmima zaštite koje prijedlog predviđa svakako doprinijeti njegovom kvalitetu. Nakon toga, sve što je potrebno jeste da se o prijedlogu izjasne i oba parlamenta kako bi prijedlog postao zakon i kako bi ušao u primjenu. Da li će se tada okončati misija uzbunjivača u Bosni i Hercegovini? Ne. Tada će zapravo tek početi posao

koji će direktno, brzo i nezaustavljivo smanjiti nivo korupcije i podići svijest građana o značaju prijavljivanja neregularnosti. Nisu daleka vremena kada su ljudi odbijali da odlaze kod ljekara usljed bolesti vjerujući da im ljekari ne mogu pomoći. Međutim, brzo se takva predrasuda o ljekarima promjenila, a ljudi su počeli da žive duže i kvalitetnije jer su mnoge bolesti bile izlječive. Očekujemo da će se slična situacija događati i kada je u pitanju prijava korupcije. Mnogi nisu vjerovali da prijava korupcije nadležnim organima može pomoći društvu u borbi protiv korupcije. Na žalost, velikim dijelom su bili u pravu, ali kada država pokaže i dokaže da slučajeve korupcije procesuira i kada institucija po institucija postane imuna na korupcije, prirodno je da će i povjerenje građana bit veće, a korupcija sve teža - gotovo nemoguća. Veliko je uzbuđenje među uzbunjivačima, ali i mnogim ekspertima i visokim državim predstavnicima koji pravilno sagledavaju posljedice zakona o Zaštiti uzbunjivača jer se može ispostaviti da će jedan zakon više uticati na nivo korupcije u državi nego niz mjera koje su sprovođene u čitavoj posljednjoj deceniji. Prijedlog zakona će uskoro biti publikovan, svako će imati priliku da postavi pitanje, zatraži dodatno objašnjene ili uputi određenu sugestiju. Potom će sve biti na parlamentarcima da zakon usvoje i otvore perspektivu za jedno bolje i pravednije društvo u Bosni i Hercegovini.

usvajanje zakona predstavlja tek početak efikasnijih aktivnosti na suzbijanju korupcije! podržano od

3


Nastavak regionalne saradnje

u izradu Zakona o zaštiti uzbunjivača u federaciji bosne i Hercegovine pored jednog od najpoznatijih svjetskih eksperata uključeni i iskusni stručnjaci iz regiona

uZbuNjivačiMa NeDvoSMiSleNa i jaSNa ZašTiTa Države

u novembru 2012. godine visoka delegacija iz bosne i Hercegovine posjetila je institucije republike Srbije koje se direktno bave zaštitom uzbunjivača. pored institucija, delegacija je ostvarila kontakte i sa nevladinim sektorom u Srbiji i učestvovala je ne okruglom stolu o zaštiti uzbunjivača u regionu.

S

rbijanski mediji su o posjeti delegacije iz Bosne i Hercegovine izvještavali pozitivno i sa optimiznom, a direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Sead Lisak i predsjednica udruženja Uzbunjivači

Delegacija republike Srbije

u Tatjana babić, direktorica agencije za borbu

protiv korupcije; u rodoljub šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti; u profesor Zoran Stojiljković, predsjednik odbora agencije za borbu protiv korupcije; u profesorica radmila vasić, članica odbora agencije za zaštitu prijavljivača korupcije; u nekoliko predstavnika agencije i Kancelarije poverenika.

BiH, Višnja Marilović bili su sagovornici novinara državne televizije Srbije, RTS, koja je njihove izjave emitovala u svom informativnom programu. Tokom posjete, delegacija je sa svojim kolegama iz Srbije raspravljala o modelima zaštite uzbunjivača uzimajući u obzir iskustva iz čitavog svijeta, kao i mišljenja stručnjaka o modelu koji je naprimjereniji pravnom nasljeđu država Balkana. Izuzetno korisna i uspješna posjeta okončana je pozivom na uzvratnu posjetu Sarajevu na koju su kolege iz Srbije odmah pristale smatrajući da saradnja po pitanju zaštite uzbunjivača jeste jedno od pitanja gdje je regionalna saradnja moguća, poželjna i u obostranom je interesu. Vrijeme uzvratne posjete je od posebnog značaja za uzbunjivače u BiH. Centar za odgovornu demokratiju Luna - Inicijativa za zaštitu uzbunjivača u BiH i Demokratska inicijativa za Evropu, u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju

Saradnja na zaštiti uzbunjivača predstavlja dobar primjer potencijala koji leži u regionalnim odnosima podržano od

4


Nastavak regionalne saradnje borbe protiv korupcije u BiH (APIK) i Fedralnim ministarstvom pravde su u proteklih šest mjeseci intenzivno radili na izradi nacrta Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju. Trenutno se došlo i do završne faze izrade entitetskog Zakona o zaštiti uzbunjivača, a posjeta delegacije iz Srbije je viđena kao prilika da se o prijedlogu Zakona raspravlja u okviru foruma stručnjaka i eksperata sa izuzetnim iskustvom što je imalo za cilj da doprinese boljem i kvalitetnijem zakonskom prijedlogu. Organizacija civilnog društva Centar za odgovornu demokratiju Luna je organizator posjete delegacije Srbije.

uuu

uzvratna posjeta Sarajevu Srbijanska delegacije je u Sarajevu boravila od 25. do 27. 02.2013. godine, a pored COD Luna, domaćini delegaciji su bili Demokratska inicijativa za Evropu i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH. Posjeta je bila izuzetno dobro isplanirana i organizovana te su članovi delegacije imali veliki broj prilika da se upoznaju i razgovaraju sa kolegama iz Bosne i Hercegovine koji obavljaju najviše državne funkcije, ali i sa onima iz nevladinog sektora i medija.

uuu

uloga apiK biH Prvi u nizu događaja u okviru posjete srbijanske delegacije imao je za temu razgovor o mogućoj ulozi Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Cilj sastanka je bio utvrditi moguću poziciju, nadležnosti i ovlaštenja Agencije u kontekstu zaštite uzbunjivača i efikasnog sprovođenja zakona.

uuu

Definicija uzbunjivača i zaštitni mehanizmi Delegacije dvije zemlje su na tematskom sastanku otvoreno i sa puno entuzijazma razmjenjivali ideje i iskustava o setu tema vezanih za zaštitu uzbunjivača. Počevši od definicije uzbunjivača, preko mogućih zakonskih formi, pa do kriterijuma za odobravanje statusa, sudske zaštite i mogućih nadležnih institucija. Pored predstavnika institucija BiH i nevladinog sektora aktivno učešće u diskusiju uzeli su i Poverenik za informacije Republike Srbije i direktorica Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije. podržano od

uuu Zajednički zaključci i preporuke

Nakod drugog dijela sastanka, koji je održan narednog dana, učesnici su usvojili zaključke i preporuke koje sadrže opis minimalnih standarda zaštite uzbunjivača, kao i opšte zaključke i preporuke za implementaciju pravnog okvira zaštite uzbunjivača.

uuu okrugli sto u parlamentu

bosne i Hercegovine Okruglom stolu su pored učesnika prisustvovali i predstavnici medija, civilnog društva, predstavnici inicijative za zaštitu uzbunjivača/zviždača u BiH, predstavnici Demokratske inicijative za Evropu, predstavnici APIK BiH i Komisije za izbor i praćenje rada Agencije, predstavnici radne grupe pri Federalnom ministarstvu pravde, članovi Ustavnopravnih komisija Predstavničkog i Doma naroda BiH, predstavnici Ministarstva pravde i Ministarstva sigurnosti BiH, predstavnici domaćih i međunarodnih organizacija, Ured ombudsmana, Agencija za zaštitu podataka BiH, te predstavnici radne grupe za izradu modela Zakona o zaštiti uzbunjivača u Srbiji (pod okriljem Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnostima), predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije u Srbiji i Odbora Agencije.

Govornici na okruglom stolu

u bojan bajić, centar za odgovornu demokratiju

luna, inicijativa za zaštitu uzbunjivača/zviždača u Sead lisak, Direktor agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (biH) u Tatjana babić, Direktorka agencije za borbu protiv korupcije (Srbija) u azra Hadžiahmetović, inicijativa za donošenje Zakona o zaštiti uzbunjivača na bH nivou – Demokratska inicijativa za evropu (zastupnik u parlamentu biH) u Nermin Nikšić, predsjednik vlade federacije bosne i Hercegovine u rodoljub šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, republika Srbija - inicijativa za donošenje Zakona – radna grupa za izradu modela Zakona u Srbiji

5


Mjere zaštite uzbunjivača

Iskustva iz Republike Srbije

osnovna ideja zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju jeste da se hitno obustavi bilo koja mjera koja bi bila usmjerena na pogoršavanje položaja uposlenika dok sud ne utvrdi činjenice i ne donese konačnu odluku.

M

odelom zakona u Srbiji predviđeno je da Polazi se od pretpostavke da će prijavljivanje štetne ombudsmen, tj. zaštitnik građana kao radnje prvo biti interno, u instituciji odakle uzbunjinadležno tijelo utvrđuje javni interes i vač dolazi, a ako ne postigne željene rezultate onda dobru vjeru kao razloge prijave i daje se ide s eksternom prijavom. U oba Zakon će sadržavati status uzbunjivača. Time se ne dovodi u slučaja se može primjeniti Zakon o zaštiti prekršajne odredbe lica koja prijavljuju korupciju i licu dodipitanje relevantnost statusa jer konačnu riječ o slučaju daje sud već se za poslodavca koji bi jeliti status uzbunjivača. Time se istražne štiti svaka osoba koja zatraži zaštitu do i pokušao da ugrozi radnje ostavljaju nadležnim organima, a tokom trajanja sudskog postupka. poziciju radnika, a status se može tražiti samom činjenicom Propisivanje tzv. suspenzivne nadležnoda je neko prijavio korupciju ili drugu najteže oblike će sti tijelu koje daje status uzbunjivača ne štetnu radnju po javni interes. tretirati kao krivično Zakonom je predviđeno da se uspostave kosi se sa postojećim propisima. djelo Ombudsmen ne može da stavi van mehanizmi internog uzbunjivanja, snage odluku poslodavca, ali je može susodnosno da se donesu podzakonski akti. pendovati. Predviđeno tzv. obrnuto dokazivanje. Srbijanska delegacija se opredijelila za jednu širu Ono je vrlo bitno jer je teret dokazivanja da se ne definiciju uzbunjivača koja će prevazilaziti korupradi o odmazdi na poslodavcu! tivna djela i odnositi se na sve vrste ugrožavanja Zakon će sadržavati prekršajne odredbe za poslojavnog interesa. davca koji bi pokušao da ugrozi poziciju radnika, a Novčana naknada je predviđena kao jedna vrsta najteže oblike će tretirati kao krivično djelo. zaštite jer lice koje prijavi korupciju može imati

Saradnja na zaštiti uzbunjivača predstavlja dobar primjer potencijala koji leži u regionalnim odnosima podržano od

6


Iskustva iz Republike Srbije

TereT DoKaZivaNja Da Se Ne raDi o oDMaZDi je Na poSloDavcu!

teškoće pri narednom zapošljavanju. To je opravdano i činjenicom da uzbunjivač štedi i spašava novac državi prijavljujući korupciju. Biće određen i maksimalni iznos dobiti, odnosno nagrade. Postojeća zaštita koju pruža Agencija za borbu protiv korupcije (ABPK) je ograničenog dometa. Agencija pruža pomoć licima koji se obrate prijavama u kojima se navodi da postoji korupcija u organima u kojima rade. To su državni službenici, lica zaposlena u jednicama lokalne samouprave, autonomnim pokrajinama i javnim preduzećima. Radi se o licima koja su još uvijek u radno-pravnom odnosu i samo o slučajevima korupcije, a ne bilo kojem slučaju nezakonitosti. Kriterijumi za sticanje statusa uzbunjivača su prilaganje dokumenata koji dokazuju nelegalnu radnju, kao i ozbiljnost slučaja o kojem se radi. Od prijavljene institucije se traži izjašnjavanje i onda se utvrđuje li ima dovoljno dokaza za pružanje zaštite. To se pokazalo nedovoljnim – potreban je poseban zakon. Paralelno sa izradom zakona, održano je niz skupova (u 10 gradova Srbije) koji su postupak imali za cilj dizanje svjesti i zaštite mora stvaranje pozitivne atmosfere. biti jedinstven

uuu

Situacija u biH Zakon za državni nivo BiH odnosi se samo na službenike državnih institucija zbog ograničene nadležnosti, te se planiraju raditi i entitetski zakoni, i zakon u Distriktu Brčko. Predviđeno je da status uzbunjivača daje Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK). Ovim zakonom bi se Agenciji proširile nadležnosti, a to može biti kočnica usvajanju Zakona. Postoje i dileme u odnosu

apKKbpK uskoro sa širim ovlašćenjima podržano od

babić: Novi zakon, a ne stara praksa

na vrijeme prijavljivanja slučaja korupcije kako bi se izbjegla sumnja na ličnu korist. Ovaj prijedlog zakonskog rješenja je sličan postojećem modelu pružanja zaštite u Srbiji preko ABPK.

uuu

Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju Tokom dvodnevne posjete raspravljalo se o ključnim razlozima i argumentima za donošenje posebnog zakona. Učesnici su bili jednoglasni u ocjeni da postupak zaštite mora biti jedinstven. Njime se definiše sama zaštita i koje je tijelo daje, ali se vrši i edukacija i podiže svijest o problemu, te ohrabruju i motivišu uposlenici da prijave korupciju.

Konačni zaključci konsultacija radnih grupa Srbije i biH za izradu zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju

1. Neophodno je donijeti poseban zakon koji će regulisati materiju zaštite, a ne vrštiti izmjene i dopune u više različitih zakona. 2. jedna od postojećih institucija u obje zemlje će biti nadležna za provođenje zakona. 3. Zakonom će biti propisane procedure i kriteriji za dobijanje statusa zaštićenog uzbunjivača. 4. u slučaju biH, u zakonu na državnom nivou, uzbunjivačem će se smatrati lice koje je zaposleno u institucijama bosne i Hercegovine (na državnom nivou) i koje u javnom interesu i dobroj vjeri prijavi korupciju u instituciji u kojoj radi.

7


uloga uzbunjivača u borbi protiv korupcije

BH u dijalogu

pored predstavnika dvije radne grupe, u radu okruglog stola učestovali su i premijer fbiH Nermin Nikšić, predstavnici apKKbpK biH, Komisije za izbor i praćenje rada agencije, predstavnici radne grupe Ministarstva pravde biH, članovi ustavno-pravnih komisija predstavničkog i Doma naroda pS biH, predstavnici Ministarstva pravde i Ministarstva sigurnosti biH, ureda ombudsmana biH, agencije za zaštitu ličnih podataka biH, Delegacije oSce, eu, drugih međunarodnih organizacija i medija.

B

Izrada zakonskog okvira je od velikog ojan bajić, organizator i moderator skupa ispred COD Luna i izrada zakonskog značaja za rješavanje problema sisInicijative za zaštitu uzbunjivača okvira je od velikog temske korupcije. Da bi zaštitili uzbunjivače, institucije vlasti, nevladin u BiH, obratio se skupu ističući značaj značaja za sektor i mediji moraju biti saveznici i borbe protiv korupcije i zaštite ljudi koji rješavanje pružiti bezrezervnu podršku licima koja su spremni da prijave korupciju, jer je problema prijavljuju korupciju. moralna i građanska obaveza svih nas sistemske korupcije Tatjana babić, direktorica ABPK Srbije, je da štitimo javni interes. pojasnila da je najveći procenat slučajeva Zakon o zaštiti uzbunjivača je mali korak korupcije u organima javne vlasti, a otkrivaju je u sveukupnoj borbi protiv korupcije, ali veliki uzbunjivači –uposlenici tih organa. Zbog toga je zakorak za uzbunjivača. Usvajanje ovog zakona štita čini razliku između stvarne i deklarative lica koja prijave korupciju od velikog značaja. Pored borbe protiv korupcije. Sead lisak, direktor APIK BiH, je upoznao prisutne da zaštite uzbunjivača, bitno je efikasno sudstvo kako bi se prijavljeni slučajevi korupcije je zaštita lica koja prijavljuju korupciju predviđena efikasno rješavali. Akcionim planom za provedbu Strategije borbe proNermin Nikšić, premijer FBiH, prenio je odlučnost tiv korupcije u BIH 2009. - 2014.

Sastanak je potvrdio da su ključni donosioci odluka u biH potpuno posvećeni donošenju zakona podržano od

8


BH u dijalogu zaštite:

a) zaštita pozicije/ pravnog položaja, b) prijetnja onom koji ga ugrozi (ta zaštita treba da bude najveća moguća, pa će se tretirati kao krivično djelo u nekim slučajevima) i c) nagrađivanje uzbunjivača u vidu određenog procenta uz predviđenu maksimalnu sumu, a naknada je predviđena u slučaju kada akcija uzbunjivača direktno povećava priliv u državnu kasu. Bitno je poslati poruku usvajanjem makar jednog zakona i onda će svi drugi postaviti pitanje zašto nisu donijeli taj zakon. azra Hažiahmetović, članica Demokratske inicijative Nikšić: Kriminal se ne isplati za Evropu, predstavila je aktivnosti na zaštiti uzbunjivača koje ova grupa parlamentaraca provodi Vlade FBIH da stvori zakonski okvir za borbu protiv u saradnji sa Centrom za odgovornu demokratiju korupcije, čime se šalje poruka svima da se kriminal Luna - Inicijativom za zaštitu uzbunjivača u BiH. ne isplati. Jedan od zakona se tiče i zaštite Istraživački sektor pS biH napravo je komparativno uzbunjivača. Formirana je radna grupa za izradu zaistraživanje o zaštiti uzbunjivača u evropskim zemlkona u koju su ušli i predstavnici NVO sektora, a osjama i SAD-u koje je korišteno u izradi novne smjernice rada su: nacrta zakona u BiH. Pripremajući nacrt usaglašenost s ustavnouzbunjivač ne mora zakona, uspostavljena je saradnja sa relepravnim okvirom FBiH i da bude samo lice vantnim vladinim tijelima, kao što su drugim sistemskim propisima, koje ukazuje na Ministarstvo pravde (koje je spremno, pružanje stvarne, a ne prividne korupciju već i na kao ovlašteni predlagač, uputiti zakon u zaštite licima koje prijave kodruge radnje štetne parlamentarnu proceduru) i Ministarstvo rupciju, ekonomičnost, smansigurnosti BiH, Agencijom za prevenciju jena mogućnost zloupotrebe i po javni interes korupcije i koordinaciju borbe protiv kostimulativno dejstvo na građane da slobodno mogu iznijeti svoja saznanja rupcije, Radnom grupom Ministarstva pravde FBiH, Delegacijom EU, te relevantim organizacijama bez straha od odmazde. civilnog društva, kao što je LACON – Pravna antikorodoljub šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije, rupcijska mreža. u prvi plan je stavio obavezu da se pomogne ljudima centar za odgovornu demokratiju i Demokratska koji prijave korupciju. Model zakona o zaštiti uzbunjivača biće uskoro predstavljen u Srbiji. Zakon posebnim čini nekoliko stvari. prva je da uzbunjivač ne mora da bude samo lice koje ukazuje na korupciju već i na druge radnje štetne po javni interes. Uzbunjivač je lice koje u javnom interesu i dobroj vjeri ukazuje na određenu štetnu pojavu. Druga specifičnost je organ koji Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju utvrđuje da li je neka prijava u dobroj vjeri i javnom interesu djeljuje status, a to je zaštitnik građana ili ombudsmen. Teret dokazivanja da se ne radi o odmazdi stavljen je na poslodavca. Treća specifičnost je zaštita koja se dijeli na tri stuba

podržano od

Hadžiahmetović: Demokratska inicijativa je aktivna u pripremi zakona

9


BH u dijalogu pravde FBiH, govorio je o modelu zakonske zaštite koji ova grupa izrađuje. Zakon, između ostalog, uređuje pojam zaštićenog prijavljivanja, opseg zaštite i vrste postupaka. Obim primjene će biti širi nego na državnom nivou. Ponuđeni su: definicija zaštićenog prijavljivanja, najveći mogući katalog štetnih mjera, korektivne mjere, razumno uvjerenje – stav lica koje prijavljuje korupciju zasniva se na činjenicama i okolnostima o kojima to lice ima vlastita saznanja koja smatra istinitim, definicija korupcije, subjekti kojima se korupcija može prijaviti, poseban postupak prijavljivanja (ustupanje informacija medijima), visoke novčane kazne, te mogućnost bajić: Zaštita uzbunjivača je prioritet anonimnog prijavljivanja korupcije. Po usvajanju zakona potrebna je velika promocija uz inicijativa za evropu su napravili radni materijal koji pomoć NVO sektora. je sada u završnoj fazi izrade. Tokom višemjesečnih Darko Datzer, član Radne grupe Ministrastva pravde rasprava na ovu temu, otvorena su brojna pitanja i FBiH, ukazao je na tri temeljna principa izrade teksta javile se su mnoge dileme. Najbitnije su: definisanje zakona. prvi princip je princip racionalnosti – ko„zaštićenog prijavljivanja“ i prijavljivanja „u dobroj rištenje postojećih institucija i propisa. Drugi princip vjeri“; zastara podnošenja prijave; sticanje/dodjeljivanje statusa “uzbunjivača“ - kriteriji, zaštitini meha- je princip ekonomičnosti – bez dodatnih troškova za buduće nizmi, nadležne institucije; nagrađivanje osoba koje implementatore zakona. prijavljuju korupciju i kažnjavanje prijave u „lošoj Treći princip je provedivost i realističnost. vjeri“; način i vrsta privremene mjere; Oblasti/nivoi zaštite koji su predviđeni zakonom na tretiranje odmazde kao krivičnog djela; interni akti nivou FBiH su: prijavljivanja korupcije. prva razina je tehnički oblik zaštite - svaki prijavitelj Zaštita prijavljivača mora biti inicijalna ima pravo prijavljivanje izvršiti kapisla koja će pokrenuti stvari na suzbijanju Davanje statusa anonimno. Odnosno, osoba korupcije. Važan je segment zaštite ljudi u uzbunjivača može koja prijavi ima pravo zahtjeradno-pravnom smislu, ali je najvažnije biti podložno vati povjerljivost od osoba kostvoriti ambijent u kojem će se pokrenuti jima je izvršila prijavljivanje. zloupotrebama, rješavanje problema korupcije. Ako bude Druga razina zaštite je zaštićeno nekoliko prijavljivača i ostali će biti te se pažljivo konstituirajuća – uvodi se motivisani da prijave korupciju. moraju odrediti pravo kojim se garantuje da šefik Džaferović, predsjednik Ustavnokriteriji davanja statusa svaka osoba koja izvrši pravne komisije Predstavničkog doma PS i identifikovati zaštićeno prijavljivanje ne BiH, naglasio je da se mora voditi računa o smije biti izložena nekoj štetnadležnostima u BIH, odnosno da će posto- institucija koja će to noj mjeri navedenoj u uvodjati potreba donošenja nekoliko zakona o za- raditi. nim odredbama zakona. štiti lica koja prijavljuju korupciju. Ipak, bitno je da je Treća razina zaštite je zaštita putem sudskih i upproblem u fokusu i da se pokušava riješiti pitanje. ravnih postupaka - svaka osoba koja smatra da je bila Najbolja zaštita će podrazumijevati i krivično-pravnu i radno-pravnu zaštitu tih osoba. Da- izložena štetnoj mjeri zbog toga što je prijavila korupciju, ima pravo da traži zaštitu svojih prava. Prije vanje statusa uzbunjivača može biti podložno svega, da podnese tužbu za naknadu štete putem zloupotrebama, te se pažljivo moraju odrediti kriteriji davanja statusa i identifikovati institucija koja će to sudskih i upravnih postupaka i traži zaštitu svojih prava od nadležnog organa iznad onoga koji je donio raditi. neku mjeru koje stavlja prijavitelja u nepovoljniji eldan Mujanović, član Radne grupe Ministrastva podržano od

10


BH u dijalogu

Svi elementi za uspješnu antikoruptivnu strategiju su razbijanje monopola, smanjenje/ reduciranje diskrecionih ovlaštenja i povećanje svakog oblika odgovornosti.

položaj. četvrta razina zaštite je pojednostavljenje procedure kada se desi štetna mjera i kada se treba brzo reagirati – propisano je da sud u roku od 15 dana odredi mjeru osiguranja u sudskom postupku. peta razina zaštite je interna zaštita – propisana je obaveza svih pravnih subjekata u FBIH da osiguraju mogućnost efikasnog prijavljivanja korupcije. šesta razina zaštite je inspekcijski Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju nadzor, tj. mogućnost inspekcija da vrše nadzor nad osiguranjem izvršenja odredaba ovoga zakona. Sedma razina zaštite jesu kaznene odredbe koje često preventivno djeluju. Simić: Zakon je početak otvorenog Prijedlog zakona koji Federacija BiH propagira i prosuočavanja sa korupcijom movira zapravo osigurava zaštitu samim tim što je ne daje neki organ po nekoj proceduri nego je svaki pri- BiH, biće nadležna Agencija za prevenciju korupcije i javitelj automatski dobija po sili zakona što daje koordinaciju borbe protiv korupcije; mogućnost prijavljivanja bez straha od štetnih mjera. Krstan Simić, predsjednik Ustavno-pravne komisije uuu 3. zakonom će biti propisane procedure i Doma naroda PS BiH, izrazio je zadovoljstvo što kriteriji za dobijanje statusa zaštićenog uzbunjivača; učestvuje na skupu, te istakao da je ovaj zakon početak otvorenog suočavanja uuu 4. zakonom na državnom nivou poseban zakon je sa korupcijom u BiH. Proces jedino rješenje jer BiH uzbunjivačem će se smatrati lice koje usvajanja ovog zakona biće složen, ali do rješenja se mora je novi, odvojeni je zaposleno u institucijama Bosne i Hercegovine i koje u javnom interesu i doći. zakon snažna dobroj vjeri prijavi korupciju u instituciji u Definisanjа korupcije treba poruka javnosti i kojoj radi. imati najširi mogući obim. Više vlastima zakona o zaštiti lica koja priNaglašeno je da ovo još uvijek nisu jave korupciju u BiH je potrebno jer se jednim zakonačna rješenja već dio trenutnog stajališta grupe. konom neće ispuniti svrha i obuhvatiti i privatni Zoran Stojiljković, predsjednik Odbora Agencije za sektor. Poseban zakon je jedino rješenje jer je novi, borbu protiv korupcije, sa učesnicima je podjelio forodvojeni zakon mulu korupcije Roberta Klitharda: korupcija = snažna poruka javnosti i vlastima. monopol + diskreciona ovlaštenja - svaki oblik Nermina Zaimović uzunović, članica Demokratske odgovornosti. inicijative za Evropu, predstavila je zaključke savjetoSvi elementi za uspješnu antikoruptivnu strategiju su vanja sa delegacijom Srbije: razbijanje monopola, smanjenje/reduciranje diskrecionih ovlaštenja i povećanje svakog oblika uuu 1. donijeti poseban zakon koji će regulisati odgovornosti. To dovodi do suzbijanja korupcije. materiju zaštite uzbunjivača, a ne vrštiti izmjene i Okrugli sto je pružio jednoglasnu podršku zaštiti dopune u više različitih zakona; uzbunjivača i iskristalisao moguće opcije te zaštite. uuu 2. jedna od postojećih institucija će biti nadležna za provođenje zakona - na državnom nivou podržano od

11


impresum

izdavač: Centar za odgovornu demokratiju - COD LUNA

elektronski bilten uzbunjivač je glasilo uzbunjivača bosne i Hercegovine

Bilten izlazi periodično i distribuira se besplatno

Kontakt: Telefon +387 58 712 262 Faks +387 58 712 262 email: lunabih@teol.net cod@codluna.ba Web: www.codluna.ba

www.uzbunjivaci.ba

Uzbunjivac  
Uzbunjivac  

Glasilo uzbunjivaca iz BiH

Advertisement