Page 1

Programkatalog 2013 2014 Utbildningar för dig som vill skapa en hållbar framtid för miljö, djur, natur och människa


Utbildningar för en hållbar framtid ANMÄLAN 2013-2014 Du anmäler dig till SLU:s program, kursblock och kurser på www.antagning.se Där kan du följa din anmälan, kontrollera dina uppgifter och meriter samt svara på ditt antagningsbesked.

SÖK SENAST 15 APRIL!


Innehåll PROGRAM Agronom – ekonomi Agronom – husdjur Agronom – landsbygdsutveckling Agronom – livsmedel Agronom – mark/växt Biologi – bioteknik Biologi och miljövetenskap Civ.ing i energisystem Civ.ing i miljö- och vattenteknik Djursjukskötare Ekonomi Etologi och djurskydd Hippolog Hortonom Husdjursvetenskap Jägmästare Landskapsarkitekt – Alnarp

ÖVRIGT 8 10 12 14 16 20 22 24 26 30 32 34 36 40 42 44 46

Landskapsarkitekt – Uppsala Landskapsingenjör Lantmästare Skogsmästare Trädgårdsingenjör – design Trädgårdsingenjör – odling Veterinär

50 52 54 58 60 62 64

ORTER Alnarp Hippologorter Skara Skinnskatteberg Umeå Uppsala

78 80 82 84 86 88

Ut i vida världen 4 Antagningsstatistik 68 Nya områdesbehörigheter 70 Behörighet & ersättningsmöjligheter 72 Ersättningsmöjligheter 73 Relevant yrkeserfarenhet, förutbildning, antagningsprov, urvalsprov och tilläggspoäng 74 Påbyggnadsprogram & kurspaket 75 Basår & bastermin 76 Studentkåren 90 Kontakt 92 SLU-alumn 94 Rektor 96

Produktion: SLU, kommunikationsavdelningen, 2012 | Projektledare: Jonathan Sohl & Märta Lindqvist | Grafisk form: Michael Kvick Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU. Viktor Wrange, SLU. Inter IKEA Systems BW 2012. Julio Gonzalez. Carla Karlsson. Sandra Hänninen Illustrationer: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB | Upplaga: 20 000 | Tryck: Edita Västra Aros AB, Sverige, November 2012


Tio snabba om SLU ::: Sveriges främsta miljöuniversitet med livsviktiga ämnen ::: Unika, innovativa och framtidsorienterade utbildningar ::: SLU rankas som ett av Sveriges tre bästa universitet* ::: Forskningsnära utbildningsprogram – våra lärare är aktiva och framgångsrika forskare ::: Lärartäthet – vi har näst flest lärare per student** ::: Samverkan mellan våra utbildningar, forskning, den gröna sektorn och olika samhällsfunktioner ::: SLU rankas som bästa naturvetenskapliga universitetet*** ::: SLU finns på flera utbildningsorter, i Uppsala, Umeå, Alnarp, Skara och Skinnskatteberg ::: SLU:s utbildningar ger jobb – vi ligger i topp när det gäller antalet studenter som får kvalificerade jobb efter examen**** ::: SLU ligger i topp när det gäller antal studenter som går vidare till forskarutbildning

*Urank 2012 **Fokus högskoleranking 2012 ***Urank 2012 ****Högskolekvalitet 2011, Svenskt Näringsliv


Shaping the future Viktiga fr책gor kr채ver riktiga svar. Vi har fr책gat framtiden, v책ra studenter, hur de vill forma den.

www.facebook.com/slu.sweden


Upplev nya värden Studera utomlands! Som student vid SLU har du stora möjligheter att använda en del av studietiden till att plugga utomlands! Du kan läsa allt från en veckas intensivkurs i Norden eller Europa, till ett helt läsår inom eller utanför Europa. SLU har många spännande utbyten med universitet över hela världen.

Du kan följa några av våra SLU-studenter runtom i världen på deras bloggar.

www.slu.se/studentbloggar


NORDEN OCH BALTIKUM

INTENSIVKURSER I NORDEN OCH BALTIKUM

(NOVA /BOVA Nordplus) De nordiska och baltiska ländernas nätverk som du kan söka kurser eller utbyte inom. Har specifika stipendier knutna till sig.

Du kan söka stipendium för att delta i korta intensivkurser (minst en vecka) som ordnas fortlöpande inom aktuella ämnen.

UTANFÖR EUROPA EUROPA (ERASMUS) Som SLU-student har du möjlighet att söka utbytesplats för att studera vid ett annat europeiskt universitet mellan tre till tolv månader. Du betalar inga terminsavgifter och ett stipendium följer med Erasmusplatsen.

SLU erbjuder utbyten på många spännande universitet i världen, främst USA, Australien, Kanada och Chile. Du som blir uttagen studerar en eller två terminer vid ett välkänt universitet och tillgodoräknar dina studier när du kommer hem.

SOMMARKURSER DOUBLE DEGREE PROGRAM Cranfield University, England Du kan göra ditt sista studieår inom ett masterprogram vid Cranfield University i England. Efter tolv månaders studier och examensarbete får du examen från både Cranfield och SLU!

Tillsammans med utländska partneruniversitet arrangerar SLU sommarkurser som oftast ges på andra inspirerande platser i världen. Läs mer i kurskatalogen och på slu.se.

MFS – MINOR FIELD STUDIES Minor Field Studies (MFS) är ett stipendium finansierat av Sida. Du samlar material till din uppsats för en kandidat-, magistereller masterexamen på plats i ett utvecklingsland under minst åtta veckor

7


SHAPING THE FUTURE

ยง


::: Jag vill effektivisera v채xtodlingen och m채tta fler magar. SEBASTIAN BENGTSSON. SVENSK Mark-/v채xtagronom SLU Uppsala


EKONOMI I VERKLIGHETEN Varför skenar matpriserna? Ekonomagronomen vet svaret. Du lär dig att jobba med ekonomiska frågor anknutna till jordbruk, livsmedelsproduktion och naturresurser. Stora omstruktureringar pågår inom lantbruks- och livsmedelssektorerna. Detta skapar gott om arbetsuppgifter för ekonomer med specialistkunskaper inom areella näringar, livsmedel och naturresurser. Även förändringsarbetet mot hållbar produktion av livsmedel och energi har gjort kunskaper inom de areella näringarna mycket efterfrågade. Du börjar med grundläggande studier i företags- och nationalekonomi. Du läser även kurser inom juridik, matematik och statistik samt miljö, lantbruk och livsmedelsproduktion. Inom företagsekonomi studerar du framförallt mindre företag och hur de kan utvecklas och ledas under olika förutsättningar. Du läser till exempel redovisning och kalkylering, entreprenörskap och marknadsföring. Nationalekonomi handlar om hur fördelningen av resurser fungerar i samhället.

AGRONOM EKONOMI 270 hp

Du kan fördjupa dig i jordbrukspolitik och internationell handel eller inom naturresurs- och miljöekonomi. Du fördjupar sedan dina kunskaper i företags- eller nationalekonomi, samtidigt som du läser kurser inom andra profilämnen såsom mark/växt, husdjurs- och livsmedelsvetenskap tillsammans med studenter från de andra agronomprogrammen. Utbildningen till ekonomagronom ger dig mycket goda möjligheter att få arbete som exempelvis rådgivare, analytiker, handläggare, produktutvecklare, lärare, konsult, ledare inom företag eller myndighet, administratör, informatör, journalist, biståndsarbetare eller forskare. Jobben finns både inom privat och offentlig sektor och innebär ofta arbete i ledande ställning.


AGRONOM EKONOMI Examen: agronomexamen Poäng: 270 hp Studieort: Uppsala Områdesbehörighet 3, Ma C, Sh A, Na B Ny områdesbehörighet A3, se sid 70-71 Antal studieplatser: 40 Anmälan senast 15 april på www.antagning.se Start: hösten 2013 Urval: betyg och högskoleprov Ämnen: Företagsekonomi, nationalekonomi, marknadsföring miljömanagement, fastighetsrätt, redovisning, etik beskattningsrätt, kommunikation, företagsledning, m.m. Yrken: Agronom, ekonom, analytiker, handläggare konsult, informatör, journalist, forskare, lärare m.fl Möjliga arbetsgivare: ICA AB, Energimyndigheten, DeLaval, Landsbygdsdepartementet, LRF Konsult, Länsstyrelsen, Länsförsäkringar, Axfood, Statistiska Centralbyrån, Cerealia AB…

11


HUSDJUR I LANTBRUKET Vill du arbeta för att djuren inom lantbruket ska må bra? Vill du skaffa dig kunskaper om djurens fysiologi, utfodring, skötsel, avel, hälsa och beteende? Eller planera för olika typer av djurhållning och ta hänsyn till djurens förutsättningar, produktkvalitet och lantbrukarens ekonomi? Lantbruken är en viktig del av samhället. Vi är beroende av de livsmedel som produceras och vi lever i ett landskap format av grödor och djur. Husdjursagronomens roll i samhället är främst att arbeta för att våra lantbruksdjur ska producera och må bra. Programmet inleds med en introduktion till utbildningen och kurser i grundläggande biologiska ämnen samt en kurs om djurs beteende. Under årskurs två och tre lär du dig mer om djuren, deras anatomi och fysiologi, nutrition samt avel. Du läser även kurser i ekonomi, växtodling, livsmedel och landsbygdsfrågor. Det tredje året avslutas med ett tio veckor långt examensarbete.

AGRONOM HUSDJUR 270 hp

Under årskurs 4 och 5 fördjupar du dina kunskaper om olika djurslag och lantbruksvetenskap samt avslutar med ett examensarbete. Agronomer är efterfrågade inom den viktiga lantbrukssektorn, både i Sverige och internationellt. Det ökande intresset för djur och deras betydelse för samhället breddar arbetsmarknaden för agronomer. Många husdjursagronomer arbetar idag med rådgivning, utredningsarbete, forskning och produktutveckling. Men agronomer kan också hitta spännande karriärvägar inom till exempel undervisning, konsultarbete, information, journalistik och biståndsarbete.


AGRONOM HUSDJUR Examen: agronomexamen Poäng: 270 hp Studieort: Uppsala Områdesbehörighet 14, Ma D, Fy A, Ke B, Bi B Ny områdesbehörighet A11, se sid 70-71 Antal studieplatser: 40 Anmälan senast 15 april på www.antagning.se Start: hösten 2013 Urval: betyg och högskoleprov Ämnen: Biokemi, etologi, agrosystem, genetik, anatomi nutrition, cellbiologi, m.m. Yrken: Husdjursagronom, produktutvecklare biståndsarbetare, konsult, informatör journalist, forskare, lärare, m.fl. Möjliga arbetsgivare: Landsbygdsdepartementet, Hushållningssällskapen, Svensk Avel, Jordbruksverket, Länsförsäkringar, länsstyrelser, kommuner, Svensk Mjölk…

13


SVENSK OCH GLOBAL LANDSBYGD Är du intresserad av utvecklingsfrågor? Vill du jobba i Sverige eller internationellt? Som agronom med inriktning mot landsbygdsutveckling kan du göra det och lära dig se sambanden mellan länders nyttjande av naturresurser och deras sociala och kulturella processer. Inom ämnet landsbygdsutveckling ryms många yrkesområden med olika arbetsuppgifter. Chanserna till ett varierande jobb ökar också genom att landsbygdspolitik inte längre är en nationell fråga utan hanteras både inom EU och internationella organisationer. Programmet har en samhällsvetenskaplig tyngd men innehåller också naturvetenskapliga aspekter och tar upp landsbygdsutveckling ur många perspektiv; politiska, ekonomiska, kulturella, sociala, rumsliga och ekologiska. Lantbruket är en viktig sektor och landsbygdsutveckling fungerar ofta som ett nav för länders totala utveckling. Utbildningen tar upp samband både mellan olika vetenskapliga inriktningar och samhällsnivåer, såsom lokalt,

regionalt, nationellt, inom EU och internationellt. På de olika nivåerna finns aktörer med perspektiv som kan skilja sig mycket åt. Utbildningen lyfter fram betydelsen av dessa intressen och maktförhållanden, som ibland även leder till konflikter. Under utbildningen lär du dig att kritiskt analysera omvärlden. Utbildningen ger en god grund för att arbeta på olika nivåer inom myndigheter, företag och organisationer som berör landsbygdsfrågor såväl lokalt, nationellt och internationellt. Behovet av agronomer med breda samhällsvetenskapliga kompetenser som kan överbrygga olika perspektiv och se samband mellan olika sektorer ökar. Vårt agronomprogram i landsbygdsutveckling avser att möta just dessa behov.

AGRONOM LANDSBYGDSUTVECKLING 270 hp


AGRONOM LANDSBYGDSUTV. Examen: agronomexamen Poäng: 270 hp Studieort: Uppsala Områdesbehörighet 3, Ma C, Sh A, Nk B Ny områdesbehörighet A3, se sid 70-71 Antal studieplatser: 35 Anmälan senast 15 april på www.antagning.se Start: hösten 2013 Urval: betyg och högskoleprov Ämnen: Ekonomisk utveckling, globalisering, kultur, politik, kommunikation, ekosystem, sociala relationer Yrken: Landsbygdsagronom, företagare, biståndsarbetare, projektledare, medlare, konsult, informatör, journalist, forskare, rådgivare m.fl. Möjliga arbetsgivare: SIDA, FAO, EU, Landsbygdsdepartementet, Jordbruksverket, NIRAS/ Scanagri, Länsstyrelser, kommuner, Utbildning…

15


MATEN & FRAMTIDEN I FOKUS Vi äter mat flera gånger om dagen och maten är viktig för oss. Hur kan vi påverka råvarorna eller tillverkningen för att göra maten nyttigare och godare? Vill du veta vad som påverkar matens kvalitet under hela livsmedelskedjan – från produktionen av råvaran fram till den slutliga produkten? Avståndet mellan vårt middagsbord och platsen där maten produceras ökar i takt med att fler lever och arbetar i staden. För många är det samtidigt viktigt att känna till matens ursprung och att den är producerad på ett etiskt och uthålligt sätt. Nya livsstilar, med mindre tid för planering, inköp och matlagning, ställer många gånger nya krav på våra livsmedel. Som livsmedelsagronom får du unika kunskaper om livsmedlens sammansättning och egenskaper, hur man kan nyttja olika råvaror i olika produkter och vilken betydelse detta har för produktens kvalitet. Efter utbildningen är det lätt att hitta arbete och du är eftertraktad som livsmedelsagronom inom livsmedelsföretag såväl som myndigheter. Många livsmedelsagronomer

AGRONOM LIVSMEDEL 270 hp

arbetar i projektledande position med frågor som handlar om kvalitet, produktutveckling, marknadsföring, forskning och information. Samläsning med studenter i de andra agronomprogrammen breddar dina kunskaper inom ekonomi, djurhållning, odling och landsbygdsutveckling och ger dig också ett bra framtida nätverk.


AGRONOM LIVSMEDEL Examen: agronomexamen Poäng: 270 hp Studieort: Uppsala Områdesbehörighet 14, Ma D, Fy A, Ke B, Bi B Ny områdesbehörighet A11, se sid 70-71 Naturvetenskaplig bastermin sid 76 Antal studieplatser: 30 Anmälan senast 15 april på www.antagning.se Start: hösten 2013 Urval: betyg och högskoleprov Ämnen: Fysiologi, kommunikation, lagstiftning, livsmedelskemi & mikrobiologi, matens och näringsämnens effekter på hälsa, råvarors sammansättning och egenskaper Yrken: Livsmedelsagronom, projektledare, produktutvecklare, kvalitetscontroller Möjliga arbetsgivare: Orkla Foods Nordic, Arla Foods Innovation, Scan AB, Norrmejerier, Semper, Abba Seafood, Nestlé, Malaco, Lantmännen, Axfood…

17


ODLA FÖR MAT OCH MILJÖ Hur odlar vi växter för mat, foder och energi samtidigt som vi förvaltar mark och vatten på rätt sätt? Hur balanserar vi behovet av ökad produktion av livsmedel mot vårt behov av bioenergi? Vill du vara med och påverka utvecklingen mot en hållbar växtproduktion i Sverige och kanske även i andra länder? Vi blir allt fler människor i världen. Att tillgodose det ökade behovet av mat och energi är en av vår tids största utmaningar. Lantbrukets växtproduktion för livsmedel, foder och bioenergi har stor betydelse för samhällets utveckling och ekonomi, både i Sverige och internationellt. En hållbar växtproduktion ska bedrivas med hänsyn till både miljö och klimat. Som mark/växtagronom med spetskunskap om växtproduktion och en helhetssyn på lantbruket har du en viktig roll i det arbetet. Utbildningen fokuserar på aspekter av växtproduktion såsom växtskydd, odlingssystem, jordbearbetning och odlingens påverkan på mark, vatten och biologisk mångfald. Den ger både

AGRONOM MARK/VÄXT 270 hp

grundläggande kunskap om naturvetenskap och tillämpad kunskap om växtproduktion och miljö. Du breddar också din kunskap om ekonomi, djur, livsmedel och landsbygdsutveckling i samläsning med andra agronomprogram. Det förbereder dig för tvärvetenskapligt lagarbete och ger dig ett värdefullt nätverk. Mark/växtagronomer som examineras idag får jobb och enligt prognosen är arbetsmarknaden god även om fem år. Mark/växtagronomer arbetar ofta som projektansvariga eller i ledande positioner både inom privat och offentlig sektor. Du kan till exempel arbeta med rådgivning, produktutveckling, undervisning, forskning, konsultarbete, företags- eller myndighetsledning, information eller biståndsarbete.


AGRONOM MARK/VÄXT Examen: agronomexamen Poäng: 270 hp Studieort: Uppsala Områdesbehörighet 14, Ma D, Fy A, Ke B, Bi B Ny områdesbehörighet A11, se sid 70-71 Naturvetenskaplig bastermin sid 76

§

Antal studieplatser: 35 Anmälan senast 15 april på www.antagning.se Start: hösten 2013 Urval: betyg och högskoleprov Ämnen: Ekologi, cellbiologi, växtodling, miljö, vattenvård entomologi, markvetenskap, växtfysiologi, odlingsteknik Yrken: Markväxtagronom, biståndsarbetare produktutvecklare, konsult, informatör, rådgivare forskare, lärare Möjliga arbetsgivare: Jordbruksverket, Lantmännen, SLU, SIDA, Naturvårdsverket, Hushållningssällskapen, Länsstyrelser, Naturbruksgymnasier, Landsbygdsdepartementet…

19


SHAPING THE FUTURE


::: För att vara kvar, så måste man framåt JAN SJÖÖ. SVENSK Trädgårdsingenjör – Odling SLU Alnarp


FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING Behovet av att producera livsmedel, energi och råmaterial för sju miljarder människor är en utmaning som kräver kunskap om ny teknik och framtida möjligheter och risker. SLU visar vägen! Krympande resurser gör det nödvändigt att hitta alternativ för att täcka samhällets behov av exempelvis livsmedel, energi och råvaror. Jord- och skogsbruk har alltid varit en källa för produktion av förnybara resurser men i dagens moderna samhälle konkurrerar lantbrukets traditionella roll, att producera livsmedel för människan, med de nya kraven för energi- och råmaterialproduktion. Molekylärgenetisk och biokemisk teknik är viktiga redskap för att utveckla system för att möta nya utmaningar. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur exempelvis djur, växter, bakterier och svampar fungerar på molekylär nivå. Utbildningens innehåll sträcker sig från molekyl, via gen till organism. Du lär dig till exempel hur gener reglerar organismers funktion och utseende, och hur man kan använda detta i tekniska tillämpningar. Utbildningen innehåller många laborativa moment,

BIOLOGI - BIOTEKNIK 180 hp

där du hanterar de verktyg du kommer att använda i ditt yrkesverksamma liv. Din utbildning avslutas med ett självständigt arbete där du har möjlighet att fördjupa dig inom ett område som intresserar dig. Som biolog med inriktning bioteknik kan du arbeta inom många olika områden. Du kan exempelvis vara med och utveckla nya livsmedel och energigrödor eller diagnostisera sjukdomar och infektioner hos växter och djur. Molekylärbiologiska metoder har även blivit viktiga redskap inom kriminalteknik och rättsmedicin. Det behövs akademiskt utbildade biologer med inriktning bioteknik som är med och fattar beslut om ett hållbart nyttjande av våra naturresurser, och som på saklig grund kan diskutera genetiskt modifierade organismer. Efter din kandidatexamen har du möjlighet att fortsätta dina studier med en tvåårig masterutbildning vid SLU eller något annat universitet.


BIOLOGI - BIOTEKNIK Examen: kandidatexamen Poäng: 180 hp Studieort: Uppsala Områdesbehörighet 14, Ma, D, Fy A, Ke B, Bi B Ny områdesbehörighet A11, se sid 70-71 Naturvetenskaplig bastermin sid 76 Antal studieplatser: 30 Anmälan senast 15 april på www.antagning.se Start: hösten 2013 Urval: betyg och högskoleprov Ämnen: Biokemi, cellbiologi, genetik, immunologi, mikrobiologi molekylärbiologi, naturproduktkemi, organisk kemi Yrken: Molekylärbiolog, forskningsingenjör, biomedicinsk analytiker, produktutvecklare, biokemist, informatör Möjliga arbetsgivare: Små och stora biotekföretag, livsmedelsindustrin, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, universitet och högskolor, växtförädlingsindustrin, läkemedelsindustrin…

23


NYFIKEN PÅ NATUREN? Vill du arbeta med att bevara den biologiska mångfalden? Hoppas du på att vara med och lösa dagens och morgondagens miljöproblem? Då kan kandidatprogrammet i biologi och miljövetenskap vara utbildningen för dig. Skogsbruk, lantbruk, industrier, transporter och samhällsbyggnad påverkar våra biologiska naturresurser (såsom mark och vatten) på många sätt. Det ställs allt högre krav på att samhällsplanering och produktion av varor och energi ska ske utan negativa effekter på miljö och hälsa. Myndigheter och företag behöver därför personer som kan kombinera goda kunskaper i biologi och miljövetenskap med kunskap om hur jord- och skogsbruk fungerar i praktiken såväl som hur samhällets förvaltning av naturresurser sker. Programmet leder till kandidatexamen antingen i biologi eller i miljövetenskap och du väljer själv inom vilket område du vill fördjupa dig. Under de två första åren får du baskunskaper i biologi, kemi och markvetenskap (geovetenskap).

Under den senare delen av utbildningen läser du kurser i miljörätt, geografiska informationssystem (GIS) och miljökommunikation samt fördjupar dig i biologi eller miljövetenskap. Du får också möjlighet till praktik ute på arbetsplatser. Programmet förbereder dig bland annat för att arbeta med naturvårds- och miljövårdsfrågor. Din arbetsplats kan till exempel finnas inom kommuner, länsstyrelser, statlig förvaltning, företag eller organisationer. Miljövetarinriktningen betonar miljöarbete inom företag och myndigheter, medan biologiinriktningen betonar naturvårdsarbete inom främst offentlig förvaltning och organisationer. Efter programmet kan du som vill läsa vidare till en magister- och masterexamen inom en rad spännande områden.

BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP 180 hp


BIOLOGI & MILJÖVETENSKAP Examen: kandidatexamen Poäng: 180 hp

Z x Y=C2

Studieort: Uppsala Områdesbehörighet 14, Ma D, Fy A, Ke B, Bi B Ny områdesbehörighet A11, se sid 70-71 Naturvetenskaplig bastermin sid 76 Antal studieplatser: 45 Anmälan senast 15 april på www.antagning.se Start: hösten 2013 Urval: betyg och högskoleprov Ämnen: Biologi, ekologi, matematik, miljörätt, kommunikation, miljövetenskap, miljöanalys, livscykelanalys, naturvårdsbiologi

§

Yrken: Miljövetare, ekolog, biolog, rådgivare, skyddsinspektör, politiskt sakkunnig Möjliga arbetsgivare: Fortum, Svevia, Kommuner, Länsstyrelser, URS Nordic, Kemikalieinspektionen, WWF Världsnaturfonden, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket…

25


LÖS VÄRLDENS ENERGIFRÅGOR Vill du engagera dig i en av dagens viktigaste samhällsfrågor? Vill du vara med och forma framtidens energisystem? Här får du kunskap om den hållbara energianvändningen, både ur ett globalt och ett nationellt perspektiv. En väl fungerande energiförsörjning är en förutsättning för ett modernt och utvecklat samhälle. Ett energisystem omfattar hela processen från råvara till att någon använder den producerade energin. Dagens energisystem bidrar dessvärre till global miljöförstöring och utarmar våra naturresurser. Därför ställer politiker, marknadsaktörer och konsumenter krav på att energisystemen ska utvecklas och förändras. Energifrågorna har blivit en av våra viktigaste samhällsfrågor. Civilingenjörsprogrammet i energisystem är ett samarbete mellan SLU och Uppsala universitet och bygger på den samlade kompetens som finns vid båda universiteten.

Programmet har utvecklats för att ge dig en bred grundläggande utbildning. En röd tråd som följer dig genom årskurserna är en hållbar energianvändning. I slutet av utbildningen får du möjlighet att fördjupa dig inom några valfria områden, till exempel vattenkraft, vindkraft, vågkraft, kärnkraft, solenergi, bioenergi eller energieffektivisering i byggnader. Efterfrågan på civilingenjörer inom energiområdet är stor. Utbildningen gör att du kan arbeta både med energitekniska frågor och med energisystem ur ett helhetsperspektiv. Du kan till exempel arbeta som konsult, projektledare, energiansvarig, energiplanerare eller fortsätta med forskarstudier.

CIVILINGENJÖR ENERGISYSTEM 300 hp

Anmälan via Uppsala universitet.


CIV.ING. ENERGISYSTEM Examen: civilingenjörsexamen Poäng: 300 hp Studieort: Uppsala Områdesbehörighet 9, Ma E, Fy B, Ke A Ny områdesbehörighet A9, se sid 70-71 Antal studieplatser: 60 Anmälan senast 15 april på www.antagning.se * Start: hösten 2013 Urval: betyg och högskoleprov Ämnen: Vågkraft, vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, solenergi, bioenergi, energiteknik, matematik, energieffektivisering fysik, kemi, m.m. Yrken: Civilingenjör, energiplanerare, projektledare utredare, konsult, forskare, m.fl. Möjliga arbetsgivare: Vattenfall, Seabased, Svenska Kraftnät, Westinghouse, ABB, Sweco, ÅF, WSP, Solibro, Scandinavian Biogas, Norsk Hydro, Jämtkraft, Svensk Fjärrvärme…

* Anmälan via Uppsala universitet.

27


FRAMTIDENS MILJÖTEKNIK Vill du arbeta med miljöfrågor och stoppa miljöförstöringen i Sverige och världen? För att tackla miljö- och vattentekniska problem krävs nya synsätt och helhetslösningar.

miljöteknik på större företag, konsultföretag, vattenreningsverk och myndigheter. Din helhetssyn behövs för att bedöma hur olika verksamheter inverkar på mark, växter, luft och vatten. Utbildningen är också en bra grund för dig som vill fortsätta med forskarstudier inom miljö och vattenteknik.

Den snabba materiella utvecklingen i Sverige och övriga världen har lett till stora belastningar på miljön. Vi måste därför utveckla nya tekniker för att förstå och minimera miljöbelastningen. Det krävs en helhetssyn och ett samarbete mellan olika aktörer i samhället för att komma till rätta med miljöproblemen. Miljö- och vatteningenjören förstår sambandet mellan tekniska processer, samhällsfunktioner och miljöeffekter. Civilingenjörsutbildningen i miljö- och vattenteknik är ett samarbete mellan Uppsala universitet och SLU. Utbildningen ger dig kunskaper inom matematik, datavetenskap, fysik, kemi, biologi och geovetenskap (mark, luft och vatten) samt hur dessa kunskaper kan tillämpas i miljöteknisk produktion och forskning. Efterfrågan på civilingenjörer inom miljö- och vattenområdet är stor. Det skapas allt fler arbetstillfällen med inriktning mot

CIVILINGENJÖR MILJÖ OCH VATTENTEKNIK 300 hp

Anmälan via Uppsala universitet.


CIV.ING. MILJÖ & VATTENTEKNIK Examen: civilingenjörsexamen Poäng: 300 hp

Z x Y=C2

Studieort: Uppsala Områdesbehörighet 9, Ma E, Fy B, Ke A Ny områdesbehörighet A9, se sid 70-71 Antal studieplatser: 60 Anmälan senast 15 april på www.antagning.se * Start: hösten 2013 Urval: betyg och högskoleprov Ämnen: Hydrologi, geovetenskap, biologi, matematik datavetenskap, markvetenskap, reglerteknik miljöteknik, meteorologi, fysik, kemi, m.m. Yrken: miljötekniker, miljöingenjör, konsult, forskare utredare, m.fl. Möjliga arbetsgivare: Sweco, IVL, Vattenfalll, Miljödepartementet, Golder Associates, Vectura, Länsstyrelser, Kommuner, Pappersmasseindustin, Reningsverk, SAAB…

* Anmälan via Uppsala universitet.

29


SHAPING THE FUTURE

cm


::: Jag vill skapa en attraktiv och hållbar plats för människa och miljö. ELLEN SUNDIN. SVENSK Landskapsarkitekt SLU Uppsala


MED KÄNSLA FÖR DJUR… …och deras människor. Vill du att våra sällskapsdjur ska må bra? Gillar du att skapa kontakt med andra människor och deras sällskapsdjur? Som djursjukskötare utbildas du för att få en helhetsbild av, och en fördjupad förståelse för, djuromvårdnad och djursjukvård. Djuromvårdnad, djursjukvård och djurhälsovård är områden i stark tillväxt. Att djur mår bra är viktigt, både för djuren, djurägarna och samhället. Djurens positiva inverkan på folkhälsan poängteras i många sammanhang. Det finns ca 3,5 miljoner sällskapsdjur och sporthästar i landet, vilket kräver en väl utbyggd och modern djursjukvård. Utvecklingen inom djuromvårdnad och djursjukvård gör att djursjukskötarens roll har blivit mer avancerad.

DJURSJUKSKÖTARE 180 hp

Du arbetar främst på djursjukhus och djurkliniker med häst, hund, katt, fåglar, reptiler och andra husdjur både under ledning av veterinär och självständigt. Många djursjukskötare får en arbetsledande funktion. Godkänd examen ger dig behörighet att ansöka om legitimation som djursjukskötare. För dig som är intresserad av att studera vidare ger programmet behörighet till studier på avancerad nivå och även till forskarutbildning.


DJURSJUKSKÖTARE Examen: kandidatexamen Poäng: 180 hp Studieort: Skara Områdesbehörighet 15, Ma B, Nk B, Sh A Ny områdesbehörighet A14, se sid 70-71 Antal studieplatser: 40 Anmälan senast 15 april på www.antagning.se. Start: hösten 2013 Urval: betyg och högskoleprov Ämnen: Etologi, anestesiologi, kommunikation, biologi rehabilitering, sjukvårdslära, djuromvårdnad näringslära, vårdhygien, m.m. Yrken: Djursjukskötare, arbetsledare, företagare rådgivare, läkare, forskare, m.fl. Möjliga arbetsgivare: ATG-kliniker, Läkemedelsföretag, Djurfodertillverkare, Djursjukhus, UDS, Distriktsveterinärstationer, eget företag inom rehabilitering, utbildning eller djursjukvård…

33


EKONOMI OCH NATURRESURER Vill du veta mer om sambanden mellan näringsliv, samhälle och miljö och studera naturresursfrågor ur ett ekonomiskt perspektiv? Naturresurser används i produktionen av en mängd varor, men är också viktiga för livskvalitet, en god miljö och biologisk mångfald. Ekonomiska frågor med koppling till naturresurser och miljö kommer idag in på alla nivåer i företag, organisationer och myndigheter. Det är viktigt att kunna göra ekonomiska analyser och bedömningar samt förstå sambanden mellan näringsliv, samhälle och miljö. Företag och myndigheter söker därför personer med kompetens inom det ekonomiska området i kombination med kunskaper om naturresurser, miljö och de areella näringarna. Först bekantar du dig med frågor kring jord, skog och miljö ur olika perspektiv. I företagsekonomin får du spännande kunskaper om hur framgångsrika företag startas och utvecklas, om betydelsen av hur ett företag leds, samt hur miljöfrågor hanteras och vikten av marknadsföring. Du lär dig även redovisning och kalkylering.

EKONOMI 180 hp

I nationalekonomin analyserar du naturresurs- och de areella frågorna på en övergripande samhällsnivå. Under kurserna kopplas teori till aktuella frågor om naturresurser och miljö, samt även till jordbrukspolitik och internationell handel. Du läser också kurser inom ekologi, miljörätt och landsbygdsutveckling. Under det tredje året fördjupar du dig i det huvudämne du valt och avslutar med ett självständigt arbete. Efter studierna kan du jobba som ekonom inom vitt skilda områden inom såväl privat som offentlig sektor, exempelvis inom industri- och konsultföretag, banker, departement och myndigheter, samt nationella och internationella organisationer. Du kan också fortsätta studera på masternivå.


EKONOMI

§

Examen: kandidatexamen Poäng: 180 hp Studieort: Uppsala Områdesbehörighet 3, Ma C, Nk B, Sh A Ny områdesbehörighet A3, se sid 70-71 Antal studieplatser: 40 Anmälan senast 15 april på www.antagning.se Start: hösten 2013 Urval: betyg och högskoleprov Ämnen: Företagsekonomi, nationalekonomi, miljöekonomi ekologi, juridik, statistik, internationell handel, matematik, entreprenörskap, kvalitets- & miljöledning, m.m. Yrken: Ekonom, revisor, controller, konsult, forskare, m.fl.

Z x Y=C2

$

Möjliga arbetsgivare: VEGA - Miljökonsult, Fiskeriverket, Svenska kyrkan, Lantmännen, Sverige AB, CityMail Sverige AB, Trafikverket, NUTEK, PEAB, Cranfield University (UK)…

35


DJUREN OCH MÄNNISKAN Är du intresserad av djurs beteende och behov? Funderar du över vad man kan göra för att våra djur ska ha det så bra som möjligt? Vill du förstå varför djuren beter sig som de gör? Djurskyddsdebatten är stark i Sverige idag och för att debatt, djurskyddslagstiftning och djurhållning i praktiken ska bli så bra som möjligt behövs människor med vetenskapligt och praktiskt grundade kunskaper. Det etiska medvetandet ökar hos människor och detta skärper kraven på en god djurhållning inom livsmedelsproduktionen, försöksdjurshållningen, djurparker och för våra sällskapsdjur. Din första termin läser du etologi, djurskydd och evolutionsbiologi, som ska inspirera och ge dig en bra grund att stå på. Andra terminen ägnas åt livets byggstenar, samt djurs systematik och morfologi och avslutas med en kurs om praktisk djurhantering. Årskurs två läser du antrozoologi (läran om relationer mellan djur och människor), fysiologi och utfodring, statistik, fördjupad djurhållning, genetik samt djurskydd.

ETOLOGI OCH DJURSKYDD 180 hp

Det tredje året specialiserar du dig inom antrozoologi, bevarandebiologi eller djurskydd. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Efter examen arbetar våra studenter bland annat som; djurskyddsinspektörer vid länsstyrelser, djurparkszoologer, lärare, försöksdjursföreståndare, internationella djurskyddsexperter, rådgivare, egenföretagare, med mera.


ETOLOGI OCH DJURSKYDD

§

Examen: kandidatexamen Poäng: 180 hp Studieort: Skara Områdesbehörighet 11, Ma D, Fy A, Ke B, Bi B Ny områdesbehörighet A11, se sid 70-71 Naturvetenskaplig bastermin sid 76 Antal studieplatser: 40 Anmälan senast 15 april på www.antagning.se Start: hösten 2013 Urval: betyg och högskoleprov Ämnen: Etologi, djurskydd, bevarandebiologi, evolutionsbiologi, djurhållning, systematik, fysiologi, smittskydd antrozoologi, djurhälsa, m.m. Yrken: Zoolog, arbetsledare, djurskyddsinspektör rådgivare, forskare, lärare, journalist, m.fl. Möjliga arbetsgivare: Djurparker, länsstyrelser, kommuner, Jordbruksverket, Landsbygdsdepartementet, lantbruksnäringen, läkemedelsföretag, EU, eget företag …

37


FRAMTIDA HÄSTKRAFTER Vill du skaffa dig en framtid i en växande bransch? Hästnäringen är i stort behov av kvalificerad och utbildad personal. De traditionella hästyrkena samt företag och organisationer inom hästnäringen behöver hippologer! Programmet ger dig som student breda och fördjupade kunskaper om hästen och hästrelaterad verksamhet och förbereder dig inför arbetslivet inom hästbranschen. Hippologprogrammet integrerar teori och praktik, det du lär dig på föreläsningarna får du sedan omsätta i det praktiska arbetet med hästen. Att du i din utbildning varvar teori och praktik gör att du är väl förberedd för arbetslivet och de krav som idag ställs på exempelvis hästvälfärd, pedagogik och företagande etc. Hippologutbildningen med inriktningarna ridhäst, travhäst och islandshäst har SLU som huvudman och genomförs i nära samarbete med hästnäringen. Utbildningen är förlagd till hästnäringens riksanläggningar: Flyinge, Strömsholm och Wången. Här finns alla förutsättningar för att bedriva högklassig utbildning,

HIPPOLOG 180 hp

teoretisk såväl som praktisk. I årskurs två och tre får du prova på arbetslivet genom verksamhetsförlagd utbildning, en lärorik erfarenhet samtidigt som du knyter värdefulla kontakter inför framtiden. Under ditt tredje år på hippologprogrammet väljer du inriktning mot den del av yrkeslivet du är mest intresserad av. Arbetsmarknaden för hippologer är god. Möjliga arbetsgivare är ridskolor, hästinriktade gymnasieskolor, hästnäringens organisationer, foderföretag, hästkliniker, travtränare, försäkringsbolag, träningsanläggningar, stuterier, avel & uppfödning, utbildningsoch kursverksamhet med flera. Programmet förbereder dig på att möta arbetsmarknaden både inom Sverige såväl som internationellt.


HIPPOLOG Examen: kandidatexamen Poäng: 180 hp Studieort: Flyinge, Strömsholm, Wången Områdesbehörighet: Antagningsprov och ev. yrkeserfarenhet. Se mer på: www.slu.se/hippolog Ny områdesbehörighet A14, se sid 70-71 Antal studieplatser: 40* Anmälan senast 18 mars på www.antagning.se Start: hösten 2013 Urval och ytterligare information se: www.slu.se/hippolog Ämnen: Ridkonst, travsport, körning, hoppning, dressyr, ledarskap, företagande, sport och coaching, hästens biologi, anatomi och fysiologi, unghäst, pedagogik, m.m. Yrken: Travtränare, travskolelärare, stallchef, hästutbildare ridlärare, lärare, m.fl. Möjliga arbetsgivare: Ridskolor, hästnäringsorganisationer, hästkliniker, foderföretag, travtränare, försäkringsbolag, stuterier, träningsanläggningar…

* 40 platser totalt fördelat på islandshästinriktning, ridhästinriktning samt travhästinriktning.

39


SHAPING THE FUTURE


::: By being a responsible human being. RAVEN GRANDY-RASHAN. AMERICAN Fish and Wildlife SLU Ume책


VÄXTBIOLOGI & LIVSKVALITET Vill du vara med och påverka vår framtid i en hållbar riktning? Vill du veta mer om hur växter fungerar och reagerar på sin omgivning? Trädgårdsväxter höjer vår livskvalitet - både som mat och genom sin skönhet. Intresset för närodlade grönsaker, frukter, bär och prydnadsväxter ökar och hållbar produktion efterfrågas. Att minska användningen av kemikalier i odling, samtidigt som klimatförändringarna gynnar spridningen av nya skadegörare, är en utmaning. Som hortonom kan du vara med och påverka utvecklingen av framtida trädgårdsväxter. Du får en helhetssyn på trädgårdsmarknaden lokalt och globalt samt en fördjupad kunskap i exempelvis växtskydd, produktkvalitet, växtfysiologi och förädling av trädgårdsväxter. Utbildningen fokuserar på växtbiologi och faktorer som påverkar växtens inre och yttre processer. Du läser baskurser i trädgårdsvetenskap tillsammans med trädgårdsingenjörerna och fördjupar sedan dina kunskaper genom profilkurser i exempelvis växtförädling, växtfysiologi och kemisk ekologi.

HORTONOM 300 hp

Många lärare är aktiva forskare och integrerar aktuella forskningsresultat i sin undervisning. Kurserna under de två sista åren är valfria för att ge dig möjlighet att skräddarsy din egen utbildning. Du kan även välja att läsa kurser vid andra lärosäten utomlands eller i Sverige. Efter 180 hp kan du ta en kandidatexamen och när du läst 300 hp kan du förutom hortonomexamen plocka ut en masterexamen.


HORTONOM Examen: hortonomexamen Poäng: 300 hp Studieort: Alnarp Områdesbehörighet 14, Ma D, Fy A, Ke B, Bi B Ny områdesbehörighet A11, se sid 70-71 Antal studieplatser: 20 Anmälan senast 15 april på www.antagning.se Start: hösten 2013 Urval: betyg och högskoleprov Ämnen: Botanik, växtfysiologi, företagsekonomi, marknadsföring, ekologi, genetik, växtförädling, teknologi, statistik, marklära, m.m. Yrken: Rådgivare, handläggare, forskare, egenföretagare lärare, produktutvecklare, odlare, journalist, biståndsarbetare, m.fl. Möjliga arbetsgivare: Hushållningsällskap, stora och små företag, LRF/GRO, Jordbruksverket, ICA, genbanker, SIDA, Kemikalieinspektionen…

43


VÄLMÅENDE HUSDJUR Djur är en naturlig del av vår vardag. Husdjursvetenskap är till för dig som vill studera hur vi och samhället använder och tar hand om våra hus- och sällskapsdjur. Kanske har du som mål att jobba med djurvälfärd utomlands eller som forskare i framtiden? Våra husdjur har en stor betydelse i samhället. Lantbrukets djur ger oss främst mat, kläder och ett levande landskap medan våra sport- och sällskapsdjur tillför människan andra värden. Oavsett vilken uppgift djuren har är det viktigt att de mår bra. Genom exempelvis rådgivning, utbildning och forskning arbetar husdjursvetaren med att förbättra djurens villkor. Kandidatprogrammet i husdjursvetenskap ger dig grundläggande kunskaper om djurs anatomi, fysiologi, beteende, avel, utfodring och skötsel. Målet med utbildningen är att du ska kunna arbeta med utveckling och olika problemställningar inom husdjursområdet.

HUSDJURSVETENSKAP 180 hp

Utbildningen inleds med en tio veckor lång introduktionskurs om djurrikets uppbyggnad, praktisk husdjursskötsel och olika djurhållningssystem. Du läser också biologiskt inriktad matematik, etologi, biologisk statistik, husdjurens anatomi och fysiologi, mikrobiologi, nutrition, utfodring, husdjursavel samt valfria kurser. Det ökande intresset för djur och deras samverkan med oss människor gör att framtidens arbetsmarknad för husdjursvetare växer. Utbildningen leder till en kandidatexamen i husdjursvetenskap, men vi rekommenderar även fortsatta studier på avancerad nivå (masterprogrammet i husdjursvetenskap) för att öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Dina kunskaper inom husdjursvetenskap och den vetenskapliga träningen ger dig en unik kompetens på arbetsmarknaden eller inför vidare studier.

2,00537005


HUSDJURSVETENSKAP Examen: kandidatexamen Poäng: 180 hp

Z x Y=C2

Studieort: Uppsala Områdesbehörighet 14, Ma D, Fy A, Ke B, Bi B Ny områdesbehörighet A11, se sid 70-71 Naturvetenskaplig bastermin sid 76 Antal studieplatser: 25

1,0257005 1,0257005

Anmälan senast 15 april på www.antagning.se

1,0257005

Start: hösten 2013 Urval: betyg och högskoleprov Ämnen: Anatomi, cellbiologi, nutrition, etologi, genetik husdjursavel, mikrobiologi, utfodring, matematik biokemi, m.m Yrken: Forskare, företagare, lärare, arbetsledare rådgivare, m.fl. 1,0257005

Möjliga arbetsgivare: Svensk mjölk, Landsbygdsdepartementet, Agria, Svenska Kennelklubben, länsstyrelser, kommuner …

45


ANSVARSFULL SKOGSSPECIALIST Vill du arbeta som expert, koordinator eller ledare inom skogsnäringen eller med att förvalta miljö och naturresurser i Sverige eller utomlands? Då ska du bli jägmästare. Skogen är en av de största ekonomiska tillgångarna vi har i Sverige. Av skogen får vi produkter som virke, papper och biobränslen. Skogen nyttjas också för rennäring, jakt, fiske, turism, rekreation och andra sociala värden. Naturvärden och biologisk mångfald måste upprätthållas. Det är många intressen som ska tas hänsyn till i skogen. För att kunna förvalta alla skogens värden måste du förstå skogens funktion, skötsel och nyttjande. Detta kräver kunskap från ett antal olika ämnesområden. Som jägmästarstudent får du grundläggande kunskaper inom biologi, ekologi, marklära, skogsskötsel, statistik, skogsekonomi, skoglig planering, skogsteknik och virkeslära under de första tre åren. En stor del av utbildningen bedrivs genom fältstudier och studiebesök hos olika skogliga organisationer och företag.

JÄGMÄSTARE 300 hp

De tre första åren studerar du i Umeå. Därefter väljer du inriktning och fördjupar dig under två år inom något av områdena skogsförvaltning, råvaruförsörjning eller förädling av skogsprodukter. Du kan då även studera vid fakulteten i Alnarp eller Uppsala. Som jägmästare kan du arbeta inom en rad olika verksamheter. Många får en första anställning på något av de stora skogsföretagen som projektledare eller virkesköpare. Du kan också få anställning inom en kommun, länsstyrelse, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket eller en skogsägareförening. Vill du arbeta utomlands för en längre eller kortare tid finns det goda möjligheter att söka sådana jobb både inom den privata sektorn (skogsbolagen) såväl som inom internationella organisationer eller myndigheter (till exempel SIDA).


JÄGMÄSTARE Examen: jägmästarexamen Poäng: 300 hp Studieort: Umeå Områdesbehörighet 14, Ma D, Fy A, Ke B, Bi B Ny områdesbehörighet A11, se sid 70-71 Naturvetenskapligt basår sid 76 Antal studieplatser: 80 Anmälan senast 15 april på www.antagning.se Start: hösten 2013 Urval: betyg och högskoleprov Ämnen: Ledarskap, skogsskötsel, nationalekonomi forest policy, ekologi, naturvård, ekonomi internationell skogspolitik, industriell ekonomi ekosystem, växtbiologi, marknadsföring, m.m. Yrken: VD, virkesköpare, skogsspecialist, marknadschef, skogsekonom, forskare, miljösamordnare, produktionsledare, jägmästare, konsult, skogschef, m.fl.

Möjliga arbetsgivare: Holmen skog, IKEA, LRF skogsägarna, Sveaskog, Stora Enso, Mellanskog, SCA, SIDA, Skogforsk, FAO, Södra skogsägarna, Norra skogsägarna …

47


SKAPA & UTVECKLA VÅR LIVSMILJÖ Vill du skapa vackra och användbara landskap för människor att bo, arbeta och vistas i? Som landskapsarkitekt påverkar du konkret hur miljön omkring oss ser ut och fungerar. Som landskapsarkitekt planerar, gestaltar och förvaltar du olika utomhusmiljöer, såväl i staden som i det omgivande kultur- och naturlandskapet. Du arbetar idébaserat och med människan i fokus för att skapa ett hållbart samhälle. Genom en bred förståelse för människans relation till sin omgivning och med förmågan att se helheter och förändringsprocesser har landskapsarkitekten en nyckelroll bland de som arbetar med att utveckla den fysiska miljön. Utbildningen ger dig en bred kunskapsbas rörande människa, samhälle, form, teknik, kulturarv och miljö. Du lär dig landskapsarkitektens arbetsmetoder och tränar din förmåga att driva projekt och utveckla fungerande helhetslösningar. Du övar dig i att hantera komplexa situationer inom fysisk planering, gestaltning, projektering och förvaltning.

Under utbildningen lär du dig relevanta arbetssätt för olika situationer och arbetsuppgifter. Skissandet är en av de viktigaste metoderna för att utforma och utveckla dina idéer men också för att effektivt kommunicera med kollegor, uppdragsgivare och allmänhet. Att presentera dina arbeten muntligen och skriftligen är en viktig del av yrkeslivet och förekommer därför regelbundet under utbildningen. Du lär dig också använda olika datoriserade verktyg för planering, projektering och presentation. Landskapsarkitekter arbetar i både privat och offentlig verksamhet. Egenföretag är inte ovanligt, men de flesta är anställda vid landskapsarkitektkontor, arkitektkontor, teknikkonsultföretag eller kommunala och statliga förvaltningar. Din befattning kan utöver landskapsarkitekt vara till exempel stadsträdgårdsmästare, stadsarkitekt, fysisk planerare, utredare, projektledare, miljöstrateg, forskare eller lärare.

LANDSKAPSARKITEKT - ALNARP 300 hp


LANDSKAPSARKITEKT - ALNARP

cm

Examen: landskapsarkitektexamen Poäng: 300 hp Studieort: Alnarp Områdesbehörighet 3, Ma C, Nk B, Sh A Ny områdesbehörighet A3, se sid 70-71 Antal studieplatser: 60 Anmälan senast 15 april på www.antagning.se Start: hösten 2013 Urval: betyg och högskoleprov Ämnen: Landskapsarkitektur, formlära, design, planering, växtkännedom, trädgårdshistoria, landskapsanalys, miljöpsykologi m.fl. Yrken: Stadsarkitekt, landskapsarkitekt, planerare, utredare, forskare, projektledare, m.fl. Möjliga arbetsgivare: Boverket, Vectura, White arkitekter, Sweco, Tyréns, Ramböll, Tengbom, WSP, Grontmij, Atkins, COWI, lokala arkitektbyråer och konsultföretag, Trafikverket, kommuner, länsstyrelser, eget företag…

49


SHAPING THE FUTURE


::: Jag vill rädda världen såklart! Jag vill arbeta med storskalig planering som präglas av tvärsektoriellt samarbete. Mitt hjärta slår starkt för relationen mellan stad och land. LISA BJÖRK. SVENSK Landskapsarkitekt SLU Alnarp


FORMA FRAMTIDEN För att skapa en uthållig stads- och landsbygd krävs en bred kunskap och förmåga att kommunicera, formulera lösningar och se sammanhang.

Många landskapsarkitekter har egna konsultföretag, medan andra är anställda vid större arkitektkontor, ingenjörsföretag, kommuner, länsstyrelser eller statliga verk.

Landskapsarkitekten spelar en viktig roll för utformningen av den fysiska miljö vi lever i. Som landskapsarkitekt kan du förena ditt intresse för formgivning och naturvetenskap med ditt sociala engagemang. I studiokurser övar du upp din förmåga att hantera komplexa situationer inom fysisk planering, gestaltning, projektering och förvaltning. Du går även kurser som behandlar mark, vatten, växter, ekologi, park- och trädgårdshistoria, sociologi, form samt stadsbyggnad. En del av undervisningen är förlagd till en arbetsplats. Landskapsarkitekternas arbetsmarknad är mångsidig och ständigt växande. Arbetsuppgifterna varierar från gestaltning och projektering av parker, trädgårdar, boendemiljöer, gator och torg till fysisk planering för hållbar stads- och landskapsutveckling.

LANDSKAPSARKITEKT - UPPSALA 300 hp


LANDSKAPSARKITEKT - UPPSALA

cm

Examen: landskapsarkitektexamen Poäng: 300 hp Studieort: Uppsala Områdesbehörighet 14, (med undantag för Ma D) Ma C, Bi B, Fy A, Ke B Ny områdesbehörighet A11, se sid 70-71 Naturvetenskaplig bastermin sid 76 Antal studieplatser: 60 Anmälan senast 15 april på www.antagning.se Start: hösten 2013 Urval: betyg och högskoleprov Ämnen: Formlära, design, management, planering, landskapsanalys, växtkunskap, historia, miljöpsykologi, m.m. Yrken: Stadsarkitekt, landskapsarkitekt, planerare utredare, forskare, projektledare, kommunekolog, m.fl. Möjliga arbetsgivare: Boverket, Sweco, White arkitekter, Svevia, WSP, Thyréns, kommuner, länsstyrelser, arkitekt och konsultföretag, eget företag…

53


LOCKANDE, HÅLLBARA LANDSKAP Vill du vara med och leda byggandet av framtidens parker och stadsrum? Som landskapsingenjör har du en central roll i arbetet med hållbara landskap. Eller vill du ansvara för skötseln av miljöer som parker, kyrkogårdar eller golfbanor? Utbildningen ger dig en kombination av ekonomi, ledarskap och projektering och gör dig samtidigt till expert på mark och växter. Utemiljöerna kring arbetsplatser, skolor och bostäder, liksom miljöer avsedda för rekreation och andra utomhusaktiviteter hör till de inslag i vardagen som påverkar oss mest. Därför är det viktigt att funktion, skönhet, hållbarhet och trygghet tillgodoses till exempel när nya bostadsområden växer fram. Det gäller förstås inte bara under själva anläggningen utan också under efterföljande förvaltning och utveckling. Under hela denna process har landskapsingenjörer viktiga funktioner. Innehållet i utbildningen är en blandning av teori och mer tillämpade inslag som, förutom yrkesexamen, även kan ge en kandidatexamen med möjlighet till vidare studier.

LANDSKAPSINGENJÖR 180 hp

Arbetsmarknaden för landskapsingenjörer är gynnsam. Utbildningen ger dig unika kunskaper för att bygga och förvalta vackra och långsiktigt hållbara utemiljöer. Vanliga arbetsuppgifter är att ansvara för planering, projektering och förvaltning av parker, bostadsgårdar, kyrkogårdar, naturmark eller vägrum. Ofta arbetar man med att sköta och förnya stadens växtlighet. Arbetet är omväxlande och självständigt, utomhus såväl som inne på kontoret. Arbetsgivare kan vara kommuner, privata företag, bostadsbolag, kyrkogårdsförvaltningar och sportsektorn. Exempel på befattningar är stadsträdgårdsmästare, kyrkogårdschef, projektör, planeringsansvarig och försäljare. Ytterligare alternativ är att arbeta med undervisning eller som egen företagare.


LANDSKAPSINGENJÖR Examen: landskapsingenjörsexamen Poäng: 180 hp Studieort: Alnarp Områdesbehörighet 15, Ma B, Sh A, Nk B Ny områdesbehörighet A14, se sid 70-71 Antal studieplatser: 45 Anmälan senast 15 april på www.antagning.se Start: hösten 2013 Urval: betyg och högskoleprov Ämnen: Ekonomi, projektledning, landskapsvård växtmiljöer, ledarskap, anläggning, utemiljö planering, landskapsutveckling, projektering, m.m. Yrken: Arbetsledare, konsult, projektör, utredare lärare, rådgivare, m.fl. cm 12

Möjliga arbetsgivare: Ramböll, Sweco, NCC, SLU, SVEVIA, entreprenadföretag, Splendor Plant, kommunala bolag/förvaltningar, eget företag, konsultföretag, kyrkogårdsförvaltningar…

34 5 6 78 91 0 11 12 13 14

55


BIOLOGI, TEKNIK & EKONOMI Vill du bli den agrara näringens framtid? Bli specialist på lantbruk! På lantmästarprogrammet får du en tvärvetenskaplig utbildning som ger dig biologiska, ekonomiska och tekniska fackkunskaper för lantbruksområdet. Lantbruk och produktion av mat är viktigt för samhället. Det behövs därför en bred kompetens för att kunna lösa lantbrukets utmaningar. En lantmästare är starkt efterfrågad för sina kunskaper om resurser och metoder för produktion, marknad, funktion, arbetsledning samt samspelet med miljö och samhälle. Lantmästarprogrammet ger dig allsidig kunskap för dagens och framtidens lantbruksföretag. Utbildningen ger en helhetsbild av lantbruksföretagande, rationell växtodling och animalieproduktion samt djurhållningens teknologi och växtproduktionens teknik. Under senare delen av utbildningen fördjupar du dig inom ett av områdena för att få en spetskompetens. Undervisningen är varierande med föreläsare som har erfarenhet från såväl forskning som näringsliv.

LANTMÄSTARE 180 hp

Efter utbildningen kan du planera, leda och genomföra arbete inom lantbruket och angränsande områden. Som lantmästare kan du ha arbetsledande befattningar på en mängd olika företag, myndigheter och organisationer, till exempel inom lantbrukssektorn, förädlingsindustrin, foder- och maskinföretag, media, försäkringsbolag, banker, rådgivningsorganisationer eller konsultföretag. Många lantmästare driver egna företag eller arbetar med driftledning på lantbruksföretag. Andra arbetar med undervisning, rådgivning, försäljning, marknadsföring eller ekonomi.


LANTMÄSTARE Examen: lantmästar- och kandidatexamen Poäng: 180 hp Studieort: Alnarp Områdesbehörighet 15, Ma B, Sh A, Nk B, relevant yrkeserfarenhet, se sid 74 Ny områdesbehörighet A14, se sid 70-71 Antal studieplatser: 50 Anmälan senast 15 april på www.antagning.se Start: hösten 2013 Urval: betyg och högskoleprov Ämnen: Djur, växter, ekonomi, teknik, livsmedelsproduktion, ledarskap, arbetsmiljö, m.m. Yrken: Lantmästare, företagare, driftledare, arbetsledare ekonom, rådgivare, säljare, lärare, konsult, m.fl. Möjliga arbetsgivare: Lantbruksföretag, Lantmännen, Länsstyrelsen, LRF Konsult, naturbruksgymnasier samt företag som säljer foder, försäkringar, tjänster, maskiner eller utrustning till lantbruksföretag…

57


SHAPING THE FUTURE


::: Jag vill dela med mig av mina kunskaper om god hästhållning och god ridning! CAROLINA HALLBERG. BRASILIANSK Hippolog – islandshäst SLU Wången


SKOGLIG KOMPETENS Skogen är Sveriges största naturresurs och är en omfattande exportprodukt för Sverige. Samtidigt är närheten till skogen och dess natur viktig för oss människor. I skogen finns många arbetstillfällen. Vill du uppleva skogen och arbeta med att förvalta vår största naturresurs? Skogen försörjer oss på många sätt. Från den hämtar vi virke till byggnader, papper, kemiska produkter och förnyelsebara biobränslen som ersätter olja. Samtidigt fungerar skogen som jordens lunga och ger oss en unik närhet till naturen som bjuder på upplevelser, bär, svamp och förmånen att se vilda djur i deras rätta miljö. Skogsmästarprogrammet är uppbyggt utifrån de krav som skogsnäringen har på skoglig kompetens. Studierna har en tillämpad inriktning och under utbildningen kopplas olika skogliga ämnesområden ihop. Förutom ordinarie lärare på programmet träffar du många gästlärare från näringslivet och andra delar av SLU.

SKOGSMÄSTARE 180 hp

Under barmarkssäsongen kommer du att tillbringa stora delar av studietiden ute i skog och mark i fält och göra flera studieresor i Sverige samt en i Europa. Som skogsmästare kommer du att jobba med en förnyelsebar naturresurs – med specialisering mot något område som intresserar dig, till exempel data, ekonomi, logistik, skogsskötsel, teknik eller naturvård. Du kan till exempel få jobb som virkesköpare, produktionsledare, planläggare på skogsföretag, naturbrukslärare eller naturvårdare. Allt fler får anställning inom biobränsleområdet. Andra anställs som rådgivare till skogsägare eller som mäklare av skogsfastigheter. Du kan också, som många andra skogsmästare, starta ett eget företag.


SKOGSMÄSTARE Examen: skogsmästarexamen Poäng: 180 hp Studieort: Skinnskatteberg Områdesbehörighet 15*, Ma B, Sh A, Nk B, relevant yrkeserfarenhet, se sid 74 Ny områdesbehörighet A14, se sid 70-71 Antal studieplatser: 45 Anmälan senast 15 april på www.antagning.se Start: hösten 2013 Urval: betyg och högskoleprov Ämnen: Naturvård, entreprenörskap, ekologi, skogsteknik planering, bioenergi, ekonomi, skogshushållning, m.m. Yrken: Planläggare, produktionsledare, rådgivare virkesköpare, naturvårdare, mäklare, lärare, m.fl. Möjliga arbetsgivare: Stora Enso, banker, länsstyrelser, skogsägarföreningar, LRF, Sydved, Skogsstyrelsen, Holmen Skog, SCA, Sveaskog, Komatsu Forests, kommuner, Svenska kyrkan…

* Om du inte har full behörighet att söka skogsmästare kan du läsa vårt skogliga basår. Se sid. 77

61


DESIGNA TRÄDGÅRDAR Är du intresserad av färg och form? Vill du lära dig att planera gröna miljöer? Välj trädgårdsingenjörsprogrammet: design. Trädgårdsingenjör: design – kandidatprogram ger dig ingående kunskaper om formgivning och gestaltande av trädgårdsrum både inomhus och utomhus. Möjligheten att vistas i gröna miljöer har en god inverkan på människors välbefinnande och hälsa. Det är därför en viktig komponent i framtidens samhällsbyggande. Du läser baskurser i trädgårdsvetenskap tillsammans med andra trädgårdsingenjörer och hortonomer. Du fördjupar dina kunskaper inom trädgårdsdesign under profilkurser som bland annat handlar om färg- och formlära, växtanvändning och komposition, samt trädgårdsrummets olika material. Kursen trädgårdshistoria ger bakgrund och inspiration för kommande studier. Som trädgårdsingenjör med designinriktning kan du formge och gestalta privata och offentliga planteringar och trädgårdsmiljöer såväl ute som inne. Du kan arbeta som egen företagare med trädgårdsdesign och rådgivning, eller som anställd inom

TRÄDGÅRDSINGENJÖR: DESIGN 180 hp

trädgårdsnäringen, till exempel garden centra, besöksträdgårdar, designföretag eller kommuner.


TRÄDGÅRDSINGENJÖR: DESIGN Examen: trädgårdsingenjörs- och kandidatexamen Poäng: 180 hp Studieort: Alnarp Områdesbehörighet 15, Nk B, Ma B, Sh A Ny områdesbehörighet A14, se sid 70-71 Antal studieplatser: 25 Anmälan senast 15 april på www.antagning.se Start: hösten 2013 Urval: betyg, högskoleprov samt antagningsprov, se sid 74 Ämnen: Formlära, design, trädgårdshistoria, växtbiologi marklära, kemi, företagsekonomi, teknologi trädgårdsvetenskap, m.m. Yrken: Trädgårdsdesigner, trädgårdsingenjör, egenföretagare, rådgivare, m.fl. Möjliga arbetsgivare: Gardencentra, besöksträdgårdar, eget företag, handelsträdgårdar, kommuner, plantskolor, parker, företag inom dagligvaruhandel…

63


EN MÄSTARE PÅ TRÄDGÅRD Miljömärkta sommarblommor? Närodlat? Havtornshots som functional food? Trädgårdsbranschen är bred! De kunskaper du behöver för att arbeta med professionell odling, med produktutveckling eller som kvalitetsmedveten aktör i handelsledet får du på trädgårdsingenjör: odling. Växtriket är en källa till nyttiga ämnen, livsmedelsfärger, oljor och kosmetika, men hur gör odlaren för att maximera innehållet av dessa ämnen? Vem ska göra en attraktiv produkt av råvaran? Ett samhälle i förändring kräver flexibilitet och nytänkande av de gröna företagen. Lokal matproduktion och konsumtion ger nya möjligheter för den tätortsnära landsbygden och stadsodling är på frammarsch. Fler buskar och träd planteras för klimatets skull och för en bättre livsmiljö i staden. Behovet ökar av nya prydnads- och nyttoväxter lämpade för små ytor. Det behövs spännande affärsidéer som tar vara på möjligheterna! Du läser baskurser i trädgårdsvetenskap tillsammans med trädgårdsingenjörer med designinriktning och hortonomer för

TRÄDGÅRDSINGENJÖR: ODLING 180 hp

att sedan välja fördjupning. God växtkännedom kombineras med kunskaper om företaget, marknaden, hur växter reagerar på olika odlingsförhållanden och vad som händer med de skördade produkterna. Efter utbildningen förstår du hur marknaden och ett företag fungerar och kan utnyttja landsbygdens och stadens odlingsförutsättningar. Du har miljöfokus och kan odla professionellt med anpassade och hållbara metoder. Du vet vad kvalitet är och hur denna ska bevaras. Du kan ta reda på vad konsumenten vill ha, utveckla sortimentet av trädgårdsväxter samt ge råd och utbilda inom trädgårdsområdet.


TRÄDGÅRDSINGENJÖR: ODLING Examen: trädgårdsingenjörs- och kandidatexamen Poäng: 180 hp Studieort: Alnarp Områdesbehörighet 15, Nk B, Ma B, Sh A Ny områdesbehörighet A14, se sid 70-71 Antal studieplatser: 45 Anmälan senast 15 april på www.antagning.se Start: hösten 2013 Urval: betyg, högskoleprov, relevant yrkeserfarenhet kan ge tilläggspoäng, se sid 74 Ämnen: Trädgårdsvetenskap, botanik, företagsekonomi växtskyddsvetenskap, marklära, kemi, teknologi marknadsföring, m.m. Yrken: Trädgårdsmästare, odlingsansvarig, produktutvecklare, inköpare, marknadsförare, egenföretagare, m.fl. Möjliga arbetsgivare: Gardencentra, handelsträdgårdar, plantskolor, ICA, COOP, eget företag, Mästar Grön, Grönsaksmästarna, kommuner, parker…

65


FÖR DJURENS HÄLSA Är du intresserad av djur, medicin, naturvetenskap och människor? Vill du arbeta med frågor som rör djurhälsa, djur- och smittskydd? Bryr du dig om våra livsmedel och är du intresserad av hur de kan orsaka sjukdomar hos människor? Vill du förebygga och behandla sjukdomar hos djur? Veterinärens uppgifter i samhället har ökat på grund av allt mer öppna gränser. Inom EU driver Sverige frågor om djurskydd, smittskydd, antibiotikaanvändning och livsmedelssäkerhet där veterinärmedicinsk kompetens har stor betydelse. Samtidigt är den traditionella veterinärrollen med förebyggande åtgärder och behandling av sjuka djur viktig. Veterinärprogrammet är en medicinsk universitetsutbildning som ger dig legitimation att utöva veterinäryrket. Utbildningen ger dig kunskaper om såväl det friska djuret som hur man upptäcker, behandlar och förebygger sjukdomar hos enskilda djur och hela populationer. För att du ska få en bättre veterinärmedicinsk helhetssyn är programmets praktiska och teoretiska delar delvis

VETERINÄR 330 hp

sammanflätade med varandra. Vår ambition är att du ska få djupa teoretiska kunskaper såväl som grundläggande praktiska färdigheter. Kontakt med levande djur kommer du att få redan tidigt i utbildningen i olika undervisningsmoment och i samband med att du behandlar patienter vid universitetsdjursjukhusets olika kliniker. Dessutom ingår arbete med friska djur, djurbesättningar och organ/vävnadsmaterial samt slakteripraktik. Du kommer att dissekera, obducera och operera samt undersöka, provta och behandla djur under handledning men även självständigt på hund, katt, häst, nöt, får, get och gris. Teoretisk och praktisk undervisning om avlivning av olika djurslag ingår då en veterinär måste kunna avliva djur av djurskyddsskäl. Veterinärer har en bred arbetsmarknad och arbetsfältet spänner över behandling av sjuka djur, förebyggande djurhälsovård, rådgivning, besiktning och övervakning vid slakterier, samt undervisning och forskning. Din framtida arbetsplats kan vara vid myndigheter, organisationer, djursjukhus eller läkemedelsföretag. Du kan också verka som egen företagare.


VETERINÄR Examen: veterinärexamen Poäng: 330 hp Studieort: Uppsala Områdesbehörighet 13, Ma D, Fy B, Ke B, Bi B Ny områdesbehörighet A13, se sid 70-71 Antal studieplatser: 100 Anmälan senast 15 april på www.antagning.se Start: hösten 2013 Urval: betyg och högskoleprov Ämnen: Medicin, kirurgi, farmakologi, patologi, anatomi biomedicin, toxikologi, reproduktion, bilddiagnostik, m.m. Yrken: Veterinär, forskare, rådgivare, besiktningsveterinär djurhälsoveterinär, laboratorieveterinär, m.fl. Möjliga arbetsgivare: Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens Veterinärmedicinska anstalt, UDS, Blå Stjärnans Djursjukhus, eget företag, läkemedelsföretag, regiondjursjukhusen …

67


SHAPING THE FUTURE


::: Utbildningen leder mig till ett stimulerande och självständigt arbete med en viktig resurs, skogen. Det arbete och engagemang jag lägger ned, kommer visa resultat årtionden framöver. ELIN SANDSTRÖM. SVENSK Skogsmästare SLU Skinnskatteberg


Antagningsstatistik 2012 De angivna meritvärdena nedan är för sist antagna person i de respektive urvalsgrupperna efter urval 2, hösten 2012. Eftersom reserver kallas även efter urval 2 kan därför vissa av meritvärden nedan vara lägre efter reservantagningen. Program

a

b c d e h j l 70

BI

BII

BF

HP

Agronomprogrammet - ekonomi

19,25

19,2

-

1

Agronomprogrammet - husdjur

17,8

18,6

2

0,9

Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling

18,25

18,19

-

0,9

Agronomprogrammet - livsmedel

X

X

-

X

Agronomprogrammet - mark/växt

X

X

X

X

Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidatprogram

X

X

-

X

Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram

X

X

-

X

Civiling. Energisystem

19

18,9

-

1,3

Civiling. Miljö- och vattenteknik

19,05

19,2

-

1,2

Djursjukskötare - kandidatprogram

21,2

21,56

4

1,5

Ekonomi - kandidatprogram

17,75

16,62

-

1

Etologi och djurskydd - kandidatprogram

18,3

18,46

4

1,2

Hippolog - ridhäst

*

*

*

*

Hippolog - travhäst

*

*

*

*

Hippolog - islandshäst

*

*

*

*

Hortonomprogrammet

X

X

-

X

Husdjursvetenskap - kandidatprogram

X

X

-

X

Jägmästarprogrammet

15,6

17,49

-

0,7

Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp

19,85

20,02

4

1,3


Program

l s t v

BI

BII

BF

HP

Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna

18,54

19,8

-

1,3

Landskapsingenjörsprogrammet

16,47

16,44

-

0,7

Lantmästare - kandidatprogram

X

14,14

-

X

Skogsmästarprogrammet

15,3

15,71

-

0,8

Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram

**

**

**

**

Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram

16,1

16,59

X

0,6

Veterinärprogrammet

21,70***

22,20***

4***

1,7

-

Inga antagna i urvalsgruppen

X

Alla behöriga sökanden i urvalsgruppen antagna

*

Urval genom betyg, högskoleprov och antagningsprov.

**

Urval genom antagningsprov

***

Högskoleprovet har använts för att särskilja sökanden med samma meritvärde till hälften av platserna i betygsgrupperna.

BI

Betygsgrupp 1 (direktgruppen), maxvärde 22,50

BII

Betygsgrupp 2 (kompletteringsgruppen), maxvärde 22,50

BF Betygsgrupp 4 (Folkhögskolebetyg), maxvärde 4 HP Högskoleprov, maxvärde 2,0

71


Nya områdesbehörigheter Regeringen och Skolverket har beslutat om en ny gymnasieskola, med nya program och behörighetsregler, som trädde i kraft den 1 juli 2011 (GY2011). Nedan hittar du SLU:s nya områdesbehörigheter. Områdesbehörighet A3 (nuvarande områdesbehörighet 3)

Områdesbehörighet A9 (nuvarande områdesbehörighet 9)

Behörighetskurser: Matematik 3b, alternativt Matematik 3c Naturkunskap 2 (*se ersättningsmöjligheter på sid 73) Samhällskunskap 1b, alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Behörighetskurser: Fysik 2 Kemi 1 Matematik 4

Gäller för: Agronomprogrammet – ekonomi Agronomprogrammet – landsbygdsutveckling Ekonomi – kandidatprogram Landskapsarkitektprogrammet Alnarp

Gäller för: Civilingenjör i energisystem Civilingenjör i miljö och vattenteknik

Områdesbehörighet A11 (nuvarande områdesbehörighet 11 & 14) Behörighetskurser: Biologi 2 Fysik 1a, alternativt Fysik 1b1 + 1b2 Kemi 2

72

Matematik 4 (Matematik 3 för landskapsarkitekt - Ultuna) Ersättningsmöjligheter finns för kurser i områdesbehörigheten. Gäller för: Agronomprogrammet – husdjur Agronomprogrammet – livsmedel Agronomprogrammet – mark/växt Biologi och miljövetenskap – kandidatprogram Biologi med inriktning mot bioteknik – kandidatprogram Etologi och djurskydd – kandidatprogram Hortonomprogrammet Husdjursvetenskap – kandidatprogram Jägmästarprogrammet Landskapsarkitektprogrammet Ultuna (med undantag för matematik 4)


Områdesbehörighet A13 (nuvarande områdesbehörighet 13)

Områdesbehörighet A14 (nuvarande områdesbehörighet 15)

Behörighetskurser: Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4 Ersättningsmöjligheter finns för kurser i områdesbehörigheten.

Behörighetskurser: Matematik 2a, alternativt Matematik 2b, alternativt Matematik 2c Naturkunskap 2 (*se ersättningsmöjligheter på sid 73) Samhällskunskap 1b, alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Gäller för: Veterinärprogrammet

Gäller för: Djursjukskötare – kandidatprogram Hippolog – kandidatprogram Landskapsingenjörsprogrammet Lantmästare – kandidatprogram Skogsmästare – kandidatprogram (inkl. kurser från naturbruksprogram. 500 gymnasiepoäng; Motor- och röjmotorsåg 1, Skogsskötsel 1,

Virkeslära, Terrängtransporter alt. Fordon och redskap, Virkestransport med skotare) Trädgårdsingenjör: design – kandidatprogram Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram

73


Behörighet och ersättningsmöjligheter För att få studera vid universitet eller högskola måste du uppfylla vissa förkunskapskrav. Dessa är oftast utbildning på gymnasienivå och ibland kombinerat med yrkeslivserfarenhet eller färdighetsprov. För magisterprogram, masterprogram, påbyggnadsprogram och kursblock utgörs förkunskapskraven av akademiska meriter. Också för kurser kan förkunskapskraven utgöras av akademiska meriter. Grundläggande behörighet är gemensam och krävs för all högskoleutbildning på grundläggande nivå. Utöver den grundläggande behörigheten ställs ofta krav på särskild behörighet. Den särskilda behörigheten är de krav på förkunskaper från ämnen/kurser i gymnasieskolan, förkunskaper från andra kurser vid universitet eller högskola, arbetslivserfarenhet eller färdighetsprov som är nödvändiga för att du ska kunna följa en viss utbildning.

74

Läs mer om behörighet på www.slu.se/behorighet och på respektive programsida under www.slu.se/utbildning för att se kraven på särskild behörighet.


Ersättningsmöjligheter ENLIGT GAMLA OMRÅDESBEHÖRIGHETER Ibland kan det verka som att du saknar något ämne för att vara behörig till våra program, framförallt när det gäller biologi eller naturkunskap. Dessa ämnen kan ibland ersättas av andra kombinationer av ämnen du läst. På hemsidan http://www.slu.se/ersattningsmojligheter hittar du möjligheter att ersätta biologi & naturkunskap.

ENLIGT NYA OMRÅDESBEHÖRIGHETER Här hittar du de ersättningsmöjligheterna i den nya gymnasieskolan (GY2011)

Naturkunskap 2 inom ny områdesbehörighet A3 & A14 Naturkunskap 2 kan ersättas med följande från Naturbruksprogrammet • • • • • •

kursen Naturkunskap 1a1 och dessutom ett av följande alternativ kurserna Djuren i naturbruket och Djurhållning eller kurserna Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller kurserna Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller kursen Mångbruk i skog samt någon av kurserna Skogsskötsel 1, Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1.

Övergripande Ersättningsmöjligheter finns för kurser i områdesbehörigheterna.

Naturkunskap 2 kan även ersättas med • Biologi 1 och • Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 och • Kemi 1.

www.slu.se/ersattningsmojligheter

75


Relevant yrkeserfarenhet, förutbildning, antagningsprov Urvalsprov och tilläggspoäng Vissa program på SLU kräver att du har relevant yrkeserfarenhet och/eller förutbildning för att kunna bli behörig. Du måste alltså ha jobbat och/eller gått en speciell gymnasieutbildning inom respektive bransch för att kunna komma ifråga för antagning. Några utbildningar kräver också att du gör ett antagningsprov för att bli behörig.

• TRÄDGÅRDSINGENJÖR – DESIGN Antagningsprov* • TRÄDGÅRDSINGENJÖR – ODLING Tilläggspoäng ges för relevant yrkeserfarenhet*

DE UTBILDNINGAR SOM HAR ANDRA KRAV ÄN ENBART GYMNASIEMERITER ÄR: • HIPPOLOG Se www.slu.se/hippolog* • LANTMÄSTARE Relevant yrkeserfarenhet eller relevant förutbildning tillsammans med relevant yrkeserfarenhet* • SKOGSMÄSTARE Relevant förutbildning och relevant yrkeserfarenhet*

76

* För mer information om yrkeserfarenhet, förutbildning, antagningsprov, urvalsprov och tilläggspoäng. Se respektive programs hemsida på www.slu.se/utbilding eller på www.slu.se/relevant_yrkeserfarenhet


Påbyggnad & kurspaket SLU erbjuder inte bara kandidat-, yrkes- eller masterutbildningar. Det finns även påbyggnadsprogram, kurspaket och kursblock.

AFFÄRSLEDARSKAP, 60 HP (PÅBYGGNADSPROGRAM) Ett påbyggnadsprogram ger dig som har avslutat ett 2-årigt yrkesprogram möjlighet att komplettera till kandidatnivå.

GLOBAL DEVELOPMENT, NATURAL RESOURCES AND LIVELIHOODS MINST 30 HP Kurspaket är tematiska och flexibla utbildningspaket som består av obligatoriska och valbara kurser. Ansökningsförfarandet är detsamma som för fristående kurser – studenten ansöker och antas till varje kurs separat. Efter genomgången utbildning får studenterna ett intyg (kursbevis) som beskriver utbildningspaketets mål och innehåll. Mer information på: www.slu.se/kursblock

77


Basår & bastermin NATURVETENSKAPLIG BASTERMIN I UPPSALA Basterminen är en möjlighet för dig som inte har teknisk eller naturvetenskaplig bakgrund från gymnasiet eller motsvarande att komplettera kunskaper inom ämnena biologi, kemi, matematik och fysik för att kunna antas till något av nedanstående program. Basterminen ger också behörighet till landskapsarkitektprogrammet - Ultuna och till etologi och djurskydd - kandidatprogram. Naturvetenskapliga fenomen studeras i fält och tas upp i tema såsom vatten, mark, liv, mat, naturvetenskap i resursflöden i samhället. Följande grundläggande naturvetenskapliga områden inom ämnena biologi, fysik, kemi och matematik introduceras i anslutning till teman. Basterminen ges under vårterminen.

Behörighetskrav: Förutom grundläggande högskolebehörighet krävs särskild behörighet i följande ämnen: – Naturkunskap B – Matematik C, eller motsvarande. Anmälan: senast 15 oktober 2013 på www.antagning.se Antal studieplatser: 36 Den som antas, och genomgått basterminen med godkänt resultat senast sista dag för komplettering, har en garanterad plats på något av nedan angivna program med start efterföljande termin.

78

På vardera av följande program reserveras utbildningsplatser för studenter som genomfört basterminen: – agronomprogrammet – livsmedel – agronomprogrammet – mark/växt – bioteknologi – kandidatprogram – biologi och miljövetenskap – kandidatprogram – husdjursvetenskap – kandidatprogram

TEKNISKT/NATURVETENSKAPLIGT BASÅR FÖR BLIVANDE JÄGMÄSTARE I UMEÅ Basåret ger dig de nödvändiga kunskaperna i biologi, fysik, kemi och matematik som krävs för att få behörighet till jägmästarprogrammet. Du som redan har viss behörighet kan välja att komplettera i de ämnen som saknas. Basåret ges av Umeå universitet.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Ma B, Sv B/Sv2 B och En A, se Umeå universitets hemsida. Anmälan: senast 15 april 2013 på www.antagning.se Godkända kurser ger behörighet och platsgaranti till Jägmästarprogrammet 2014


SKOGLIGT BASÅR FÖR BLIVANDE SKOGSMÄSTARE, 40 VECKOR Skogligt basår är en möjlig väg för dig som inte studerat vid skogligt naturbruksgymnasium att skaffa behörighet till skogsmästarprogrammet. Basåret består av ett utbildnings- och praktikpaket, vilket ger såväl behörighet som platsgaranti till skogsmästarprogrammet. Studierna på skogligt basår omfattar de grunder som du behöver för att förvalta och sköta skog. Från att skapa ny skog, att vårda och sköta den, till att slutligen föryngringsavverka och på så sätt åter få ny skog. Du får som student lära dig att utföra det praktiska arbetet i skogen, att plantera, hantera röjsåg och motorsåg samt även transportera virke med skogstraktor (skotare). Skogsnäringen är av mycket stor betydelse för Sverige som industri- och energiråvara, men också värdefull för människors rekreation, friluftsliv och för den biologiska mångfalden. Utbildningen ger dig kunskap om hur man i förvaltning och skötsel kan tillgodose alla dessa olika intressen. Det skogliga basåret varvar teoretiska och praktiska studier vid Jällaskolan i Uppsala eller Stora Segerstad i Värnamo, med praktik hos skogliga företag och organisationer. Praktiken, vilken omfattar ungefär halva kurstiden, genomförs hos exempelvis Skogsstyrelsen, skogsägarföreningar eller skogsbolag. Det kan också vara vid virkesmätningsföreningar,

kommuner eller hos en skoglig entreprenör. Du har möjlighet att själv påverka praktiken och genomföra den på din hemort eller på annan plats än själva utbildningsorten. Exempel på arbetsuppgifter under praktikperioderna kan vara; plantering, återväxtkontroll, röjning, avverkning, inventering, planering, virkestransport med skotare eller medverkan vid informationsträffar och skogsdagar för skogsägare eller allmänhet.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 15. Anmälan: senast 15 april 2013 på www.antagning.se Godkänt basår ger platsgaranti till skogsmästarprogrammet 180 hp, i Skinnskatteberg ht 2014.

79


SLU ALNARP


SLU Alnarp ligger i en grön oas mitt i Öresundsregionen ett stenkast från havet. Universitetets parkområde med lummiga trädgårdar och vackra byggnader utgör en unik miljö med närhet till utbudet i de lite större städerna Lund, Malmö och Köpenhamn.

Är du intresserad av landskapsplanering, trädgård eller sydsvenskt jord- och skogsbruk? Då är SLU Alnarp något för dig. Här utbildar sig cirka 900 studenter till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskaps- och trädgårdsingenjörer och lantmästare. På campus finns tillgång till restaurang, café, datorsalar, landskaps- och trädgårdslaboratorier samt Alnarpsbiblioteket. Här hittar du inte mindre än 2500 hyllmeter tryckta samlingar samt tusentals elektroniska tidskrifter och databaser. Studentkårerna ordnar en hel del roliga aktiviteter, allt från veckofika till spex och baler. I Alnarpsparken, som är en av Sveriges artrikaste, finns ett stort utbud av exotiska träd och buskar. Parken är en fantastisk tillgång, inte minst i undervisningssyfte och här finns ett brett sortiment av annueller, perenner, kryddväxter, dahlior, köksväxter och cirka 2 600 träd och vedartade växter. I närheten av Alnarp finns ett stort nöjesutbud med bland annat

biografer, teatrar, krogar, gym, ridskolor, badhus och kallbadhus. På Alnarp campus finns runt 120 studentbostäder och det är även möjligt att hyra bostad i närliggande Lomma, Åkarp, Arlöv eller i Malmö. Goda buss- och tågförbindelser finns med både Lund och Malmö, båda städerna ligger cirka en mil från Alnarp och till Köpenhamn tar du dig enkelt med tåg över Öresundsbron.

SLU ORTER: ALNARP

Exotiska södern

81


SLU FLYINGE, STRÖMSHOLM OCH WÅNGEN


Sveriges tre riksanläggningar för hästverksamhet, Flyinge, Strömsholm och Wången, är alla historiska platser. Här har hästar och hästverksamhet funnits i flera hundra år. På Flyinge och Strömsholm finns totalt 400 hästar och på Wången 60, och de flesta används i utbildningen på ett eller annat sätt.

De tre anläggningarna är moderna och har allt som behövs för att bedriva undervisning med hög kvalitet. Anläggningarna har knutit till sig lärarkompetens av yppersta klass inom olika ämnen och discipliner. De studerande möter dagligen framstående professionella inom hästsektorn, både forskare och tränare. Det finns flera andra utbildningar på orterna vilket ger stora möjligheter till erfarenhetsutbyte. Under din studietid har du möjlighet att bo i omgivningarna kring Flyinge, Strömsholm och Wången. Det finns till exempel bostäder att hyra i flerfamiljshus, eller så kan du hyra ett litet hus tillsammans med andra studenter. Det finns dock inga särskilda studentbostäder på anläggningarna. För många är det viktigt att kunna ta med sig egen häst. Kring anläggningarna finns det gott om möjligheter till uppstallning, eventuellt även med bostad i anslutning. Det finns också en viss möjlighet till uppstallning på själva anläggningarna.

Vill du göra något annat kan du söka dig till de närbelägna samhällena där du har tillgång till bland annat Friskis & Svettis. På Wången finns goda möjligheter till körning och här kan du även styrketräna och spela pingis. Flyinge, Strömsholm och Wången har alla buss- och tågförbindelser med lite större orter. Om du bor i Flyinge ligger den närmaste tågstationen i Lund. Du som bor i Strömsholm kan ta tåget i Kolbäck och bor du i Wången kan du kliva av eller på tåget i Krokom.

SLU ORTER: HIPPOLOGANLÄGGNINGAR

Framtidens hästkrafter

83


SLU SKARA


Mitt på västgötaslätten ligger naturnära Skara, en charmig studentstad med ett stort kulturutbud såväl som bostadsgaranti och möjlighet till egen stallplats. Med 20 000 invånare och eget universitet är Skara en studentstad att räkna med.

På SLU i Skara bedrivs undervisning och forskning inom profilområdena djurhållning och djurvälfärd, djursjukvård och omvårdnad, industrinära livsmedelskompetens samt lantbruk med precision. I Skara utbildas djursjukskötare och djurskyddsinspektörer och här ges även näringslivskurser till blivande agronomer och lantmästare. Det är på SLU i Skara som utländska veterinärer får sin tilläggsutbildning för att kunna få svensk legitimation. Campus ligger ett stenkast från Skara centrum. På universitetsområdet finns de Skara djursjukhus med smådjurs- och stordjursavdelning. Här hittar du också BYS, Biologiska yrkeshögskolan, som utbildar företagare inom lantbruksbranschen med inriktning mot häst, jordbruk eller bioenergi. Vill du träna kan du besöka Friskis & Svettis där du får studentrabatt. Skara erbjuder bostadsgaranti för studenter och det är billigt att hyra lägenhet här jämfört med på många andra studieorter. Det finns flera bostadsföretag och privata uthyrare att vända sig till och bostad

SLU ORTER: SKARA

Kultur och natur med tillgång till stallplats går att ordna. De flesta studenter väljer att bo i studentbostäderna på Kaplansgatan som ligger på gång- och cykelavstånd från campus. På fritiden kan du besöka ett av stadens alla fik eller ta en dagstur till Göteborg, cirka två timmar bort. Skara har ett geografiskt intressant läge mitt i Skaraborg med Skövde, Lidköping, Falköping, Örebro, Karlstad och Jönköping inom en radie av 16 mil. Här har du också naturen runt knuten.

85


SLU SKINNSKATTEBERG


Skinnskatteberg ligger vackert beläget vid sjöarna Övre- och Nedre Vättern. Kommunen är stor till ytan men har bara 4 800 invånare, vilket ger dig ”svängrum”. Dessutom har du som student tillgång till 3000 hektar jaktmark.

Hos oss i Skinnskatteberg förverkligar vi idén om en modern utbildning i historisk miljö. Undervisningshuset är Skinnskattebergs Herrgård från 1700-talet. På campus finns vårt learning center och bibliotek integrerat. Det innebär att vi erbjuder dig en bra studiemiljö med datasalar, läsplatser och studentcafé finns. Ett litet campus innebär också korta informationsvägar och ett gott samarbete mellan studenter, lärare och administration. Studentkåren på Skogsmästarskolan är aktiv och ser till att studenterna trivs på studieorten. Några traditionella fester ordnas under studieåret då även studenter från andra studieorter bjuds in. Studentkåren har tider i idrottshall och gym där olika aktiviteter är inbokade. Kåren bevakar kvalitén på utbildningen genom representation i olika beslutande organ inom universitetet. Som student i Skinnskatteberg kan du välja mellan många olika sätt att bo – från studentrum till att dela en villa med några kurskamrater. I jämförelse med de större utbildningsorterna är det lätt att hitta bostad här.

Skinnskattebergs kommun ligger centralt i Bergslagen. För att ta dig hit kan du kliva på tåget som går mellan Örebro och Krylbo alternativt ta dig hit med buss. Närmaste flygplats finns i Västerås.

SLU ORTER: SKINNSKATTEBERG

I hjärtat av Bergslagen

87


SLU UMEÅ


Välkommen till Umeå! Med två universitet och 29 000 studenter tar Umeå väl hand om dig som student. Här hittar du utbildningar i världsklass och ett stort utbud av fritidsaktiviteter.

Skogis, som SLU:s skogsfakultet ofta kallas, delar campus med Umeå universitet. Vid SLU i Umeå läser du till jägmästare, men också masterskurser med inriktning mot t.ex. miljöövervakning eller vilt- och fiskförvaltning. Den skogliga forskningen vid SLU i Umeå har en stor spännvid från molekylärnivå till landskapsperspektiv. På campus finns Nordens största motionsanläggning, IKSU (Idrottsklubben Studenterna i Umeå) med 25 000 besökare i veckan. Här kan du hålla dig i trim med tillgång till modern träningsutrustning och du som gillar friidrott kan träna på den nya arenan, Campus Friidrottsarena. Olika sektioner inom IKSU arrangerar riktade aktiviteter inom t.ex. friluftsliv, squash eller alpint. Med mindre än en timmes bilfärd når du flera bra skidanläggningar och fjällvärlden med exempelvis Kittelfjälls utmanande raviner ligger bara fyra timmar bort. Umeå har även 160 kilometer motionsspår och 180 kilometer cykelväg, något som kan utnyttjas både sommartid då Umeå ligger högt i sommarens solliga och vintertid då du kan räkna med rejäla vintrar och snö i skidspåren. Bostadssituationen i Umeå är förhållandevis bra och de flesta studenter har ordnat studentbostad en

bit in på terminen. Många studenter bor på Ålidhem, Mariehem och Nydalahöjd med gång- eller cykelavstånd till campus. Medelåldern i Umeå är låg och är med sina 115 000 invånare en av de städer som växer snabbast i landet. Umeå, som utsetts till kulturhuvudstad 2014, utmärker sig med ett stort nöjes- och kulturutbud med Norrlandsoperan, ett 30-tal caféer och ett stort urval av restauranger. Umeå har också en livaktig klubbscen med inriktningar för alla smaker. Utbudet av livemusik är mycket bra med allt från större inomhusfestivaler som House of Metal och PopUp till mindre klubbspelningar med såväl lokala som internationella artister. Flygturen från Arlanda till Umeå tar en timme och flygplatsen ligger bara några kilometer från stadskärnan. Botniabanan knyter samman tågtrafiken mellan Umeå och Sundsvall vilket ger avsevärt kortare restider söderifrån.

SLU ORTER: UMEÅ

Aktiv livskvalitet

89


SLU UPPSALA


Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en studentstad och SLU:s största utbildningsort. SLU:s campus i Uppsala heter Ultuna och står under en ganska omfattande omvandling. Just nu byggs flera nya hus med fräscha undervisningslokaler för framtiden.

Uppsala har mycket att erbjuda en student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och 35 000 av Uppsalas 200 000 invånare är studenter. Att få bostad här kräver en viss driftighet, men är på inget sätt omöjligt. Ställ dig i kö i god tid och var beredd på att ringa runt till bostadsbolagen. Det finns även studentbostäder på campus och majoriteten av dessa är djurtillåtna. I övrigt har Uppsala ett mysigt sammanhållet centrum. Det finns många caféer, butiker och ett nybyggt konserthus. Det är lätt att cykla eller promenera genom staden. Fyrisån rinner från norr till söder rakt genom centrum och ger en fast punkt att navigera efter. För den som vill roa eller engagera sig finns Ultunas två studentkårer. De arrangerar fester, fika och har en mängd olika föreningar och utskott att engagera sig i. När du vill variera dig finns student­nationerna, vilka är en viktig del av studentlivet i Uppsala. Studenterna i Uppsala har också en egen högtid, Valborg. Det är dagen då våren firas in och staden förvandlas

till Sveriges största picknick. Ultuna är friluftsvänligt med fotbollsplaner, beachvolleyplan, frisbee-golfbana, löparvänliga gång- och cykelbanor samt ett Friskis & Svettis med gym och träningspass. Välkommen hit!

SLU ORTER: UPPSALA

Expansivt campus

91


Studentkåren - av studenter för studenter Universitetets olika campus har olika studentkårer, men oavsett vilken utbildning du läser så står din kår för samma sak. Kåren är grundad av studenter, drivs av studenter och är till för studenter. Kårens främsta syfte är att framföra studenternas åsikter gentemot universitetet. Genom att engagera dig i kåren kan du vara med och driva olika frågor och vara med och forma din egen verklighet. Representanter från kåren för studenternas talan inom flera olika nätverk och kåraktiva studenter arbetar aktivt för att studenterna exempelvis ska få kontakt med framtida arbetsgivare. Förutom att representera dig som student, anordna föreläsningar och olika evenemang ser kåren till att du som student även får en innehållsrik fritid. Kåren har ett antal föreningar och utskott. Spex, jaktklubbar, idrottsföreningar, fikakvällar, miljöutskott, trevliga middagar och körer är ett litet urval av det som erbjuds. Ingenting är omöjligt och kåren tar hänsyn till sina medlemmars önskemål och intressen!

92

Varför vara med? Kåren sköter bevakningen av din utbildning oavsett medlemskap eller inte, men som medlem får du fler förmåner. Dessa kan vara lunchföreläsningar, stipendier, förtur till middagar, i vissa fall förtur till bostäder, studie- och nöjesresor och mycket mer. Som kårmedlem får du även fler studentrabatter och kanske det bästa av allt, ett mycket stort socialt nätverk och vänner för livet!

KÅRENS MÅL ÄR ATT DU SOM STUDERANDE SKA FÅ:

• Kvalitet på din utbildning • Kontakt med näringslivet • En trivsam och aktiv studietid


::: Jag och kårerna vill främja kvalitén på utbildningarna. ULRIKA JOHANSSON. SVENSK Ordförande för SLU:s samlade studentkårer, SLUSS SLU Uppsala

93


Kontakt Som student kan många olika frågor uppstå under studietiden. På SLU finns det alltid någon att vända sig till.

Undrar du något om studierna så diskutera gärna med någon av våra studievägledare. Ring, mejla eller boka besök för ett personligt samtal. Tel: 018-67 28 00 Telefontid: måndag-onsdag och fredag 10.00–12.00, torsdag 13.00–15.00 E-post: studievagledning@slu.se

Har du en funktionsnedsättning som påverkar studierna kan du få särskilt pedagogiskt stöd. Det gäller studenter med olika fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, dyslexi, neuropsykiatriska diagnoser eller kroniska sjukdomar. Stödet kan vara till exempel kurslitteratur i talboksformat, anteckningsstöd eller anpassad examination. Vänd dig gärna redan i samband med anmälan till SLU:s samordnare av stöd vid funktionsnedsättning: Tel: 018-67 10 00 E-post: samordnare@adm.slu.se

Programspecifik studievägledning

Lika villkor

Hippolog tel: 018-67 21 43 E-post: anna-lena.holgersson@hipp.slu.se

SLU ska präglas av en öppen attityd och respekt för människors olikheter och lika värde. Vårt mål är att alla studenter ska ha samma möjligheter vid SLU oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning (homo-, bieller heterosexualitet), funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck (avser transpersoner) och ålder.

Studievägledning

Djursjukskötare, Etologi och djurskydd tel: 0511-670 00 E-post: studievagled.skara@slu.se Skogsmästare tel: 0222-349 50 E-post: smsk@slu.se

94

Funktionsnedsättning


Studenthälsa Studenthälsan erbjuder studierelaterad hälsovård och träningsmöjligheter för dig som student. Mer information finns på SLU:s hemsida, www.slu.se.

Universitetskyrkan Universitetskyrkan erbjuder bland annat enskilda samtal, sorgegrupper och krisstöd. Mer information finns på www.slu.se.

Antagning Om du har frågor om antagning, behörighet och urval, kontakta antagningen vid SLU. Tel: 018-67 28 00 Telefontid: måndag-onsdag och fredag 10.00–12.00, torsdag 13.00–15.00 E-post: antagning@slu.se

Så här används dina uppgifter Uppgifterna från din anmälan och dina studieresultat dataregistreras. Vissa uppgifter lämnas vidare till Statistiska centralbyrån (SCB), Högskoleverket (HSV), Utbildningsdepartementet samt Centrala studiestödsnämnden (CSN). Bestämmelser hur registret ska föras finns i förordningen om redovisning av studier mm. vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153). Rätten att erhålla registerutdrag regleras i personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

95


SHAPING THE FUTURE 96


::: With size comes responsibility. We are big and operate in many countries which means that we can influence the global timber trade. In this way I can contribute to better forestry. Anders Hildeman’s work experience is mainly linked to forestry, the wood working industry, and the pulp and paper industry. Today, he is Global Forestry Manager at IKEA of Sweden. IKEA sources wood from 51 countries and has forestry specialists around the world to control the origin of the wood. Foto: Inter IKEA Systems BW 2012

ANDERS HILDEMAN. SWEDISH SLU alumn IKEA of Sweden

97


Lisa Sennerby Forsse Alla barn har en dröm om vad de ska bli när de blir stora och jag var inget undantag. Jag ville bli flygvärdinna eller veterinär! Att bli flygvärdinna var för en tolvårig tjej på 1960-talet symbolen för glamour och spänning. Det var nästan som att vara filmstjärna och dessutom skulle man få flyga och se nya världsdelar. Veterinärdrömmen segrade dock och det var fullständigt självklart att jag skulle gå den vägen. Men så deltog jag i en fem månader lång resa genom den afrikanska kontinenten. Där fick jag uppleva de väldiga savannerna, de djupa skogarna och det fantastiska djurliv som är en del av Afrika. Efter den resan blev det studier i biologi, kemi, ekologi och en doktorsexamen i… skoglig växtfysiologi! Hur gick det till? Hur började jag så småningom fördjupa mig i trädens biologi? Ja, det är i sig en ganska komplicerad historia som inte kan berättas här. Jag har dessutom hunnit med akademiska studier i ett par humanistiska ämnen, bland annat historia.

98

I dag är jag rektor för SLU – ett unikt universitet med en mängd fantastiska utbildningar, där alla ”mina” ämnen och drömmar finns med – ja, utom möjligen flygvärdinna. Vad är nu slutsatsen av denna historia? Jo, att du aldrig säkert kan veta vart din utbildning tar dig. Men om du vill öka möjligheten att påverka din framtid, då är det viktigt med utbildning. Om du vet vad du vill – grattis, inget att tveka om. Har du svårt att välja, följ magkänslan, välj det som verkar intressant och roligt. För den karriärmedvetna studenten hägrar kanske ett intressant och välbetalt jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Oavsett vem du är, läs katalogen och förverkliga din dröm. Man vet aldrig var det slutar!

Lisa Sennerby Forsse, rektor vid SLU


Kom ihåg OBS! Webben innehåller den mest uppdaterade informationen. Det kan ske ändringar i utbildningsutbudet. Håll koll på antalet utbildningsplatser, antagningsstatistik med mera på: www.slu.se/utbildning

Öppet hus i Umeå 7 februari Sista anmälningsdag till högskoleprovet 15 februari Öppet hus i Skara 13 mars Öppet hus i Alnarp 6 mars och 13 mars Öppet hus i Skinnskatteberg i mitten av mars Öppet hus i Uppsala 12 mars och 13 mars Anmälan till sommarkurser 15 mars Sista anmälningsdag till hippologprogrammet 18 mars Högskoleprovet 6 april Sista anmälningsdag till utbildningar som börjar hösten 2013 15 april Sista anmälningsdag till basterminen i Uppsala 2014 15 oktober

Öppet hus-dagar: www.slu.se/traffa-slu 99


www.slu.se www.slu.se/utbildning www.facebook.com/slu.sweden www.twitter.com/_slu www.slu.se/studentbloggar

Programkatalog 2013-2014  

Allt börjar med nyfikenhet. En vilja att veta mer, lära sig något nytt, hitta svar på frågor och ställa nya. Här kan du läsa om SLU:s 24 gru...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you