Page 1

Sveriges Informationsförening Årsredovisning Orgnr 802005-2935 Säte i Stockholm Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

ÅRSREDOVISNING för

SVERIGES INFORMATIONSFÖRENING Orgnr 802005-2935

Styrelsen för Sveriges Informationsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011.

Innehållsförteckning

Sid

Resultaträkning Balansräkning Noter och underskrifter Revisionsberättelse

2 3 4 5

1


Sveriges Informationsförening Årsredovisning Orgnr 802005-2935 Säte i Stockholm Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

RESULTATRÄKNING

Not

2011

2010

Rörelsens intäkter Medlemsavgifter Övriga intäkter

774 675 -

724 875 -

Rörelsens kostnader

-952 017

-450 635

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-177 342

274 240

54 773 54 773

53 734 53 734

-122 569

327 974

-14 405

-14 130

-136 974

313 844

Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Finansnetto Rörelseresultat före skatt Skatt ÅRETS RESULTAT

2


Sveriges Informationsförening Årsredovisning Orgnr 802005-2935 Säte i Stockholm Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

BALANSRÄKNING

Not

2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa och bank Övriga fordringar Fordran Sveriges Informationsförening Service AB Summa omsättningstillgångar

0 5

0 4

2 587 240 2 587 245

2 712 615 2 712 619

1 050 000

1 050 000

3 637 245

3 762 619

14 405 734 850 749 255

14 130 723 525 737 655

Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat

3 024 964 -136 974

2 711 120 313 844

Summa eget kapital

2 887 990

3 024 964

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

3 637 245

3 762 619

STÄLLDA SÄKERHETER

INGA

INGA

ANSVARSFÖRBINDELSER

INGA

INGA

Anläggningstillgångar Aktier i Sveriges Informationsförening Service AB

1

SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Skatteskuld Förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder

3


Sveriges Informationsförening Årsredovisning Orgnr 802005-2935 Säte i Stockholm Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGARNA Not 1, Aktier

Nom. värde Bokf. värde

Samtliga 1 000 st aktier i Sveriges Informationsförening Service AB

Stockholm den

100 000

1 050 000

februari 2012

Åsa Barsness

Viktoria Bergman

Hanna Brogren

Boo Ehlin

Gabriella Ekelund

Annica Gerentz

Niclas Härenstam

Per Mossberg

Henrik Olinder

Annika Sjöberg

Ola Thorén

Cecilia Schön Jansson Ordförande

REVISORSPÅTECKNING

Vår revisionsberättelse har avgivits den

Thelma Henrysson

Jonas Mauritzson

4

Årsredovisning 2011 – Sveriges Informationsförening  
Årsredovisning 2011 – Sveriges Informationsförening  

Sveriges Kommunikatörer är ett yrkesnätverk för kollegor inom kommunikationsbranschen. Detta är vår årsredovisning för Sveriges Informations...

Advertisement