Page 68

God revisionssed I KOMMUNAL VERKSAMHET 2018 Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens reglering av revisionsuppdraget är god revisionssed revisorernas och de sakkunniga yrkes­ revisorernas viktigaste plattform i upp­draget att granska den kommunala verksamheten. Skriften kan även bidra med kunskap och insikt om det kommunala ansvarssystemet och den kom­munala revisionen till ledamöter i fullmäktige, styrelse och nämnder samt andra intresserade. Det är Revisionsdelegationen inom Sveriges Kommuner och Landsting som har uppdraget att uttolka, dokumentera och fastställa god revisionssed. Skriften är en dokumentation av faktisk god revisionssed – de goda principer och föredöm­liga tillvägagångssätt som tillämpas i kommunal revision. God revisionssed i kommunal verksamhet avser revisionen i kommuner och regioner samt kommunalförbund, finansiella samordningsförbund och kommunala företag. Skriften behandlar revisionens utgångspunkter, förutsättningar och uppdrag, revisions­ processen samt revisorernas förhållningssätt och arbetsformer.

ISBN 978-91-7585-698-8 Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se Post: 118 82 Stockholm | Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 | skl.se

Profile for Sveriges Kommuner och Landsting

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf