Page 6

Innehåll

7

Del 1. Revision i kommuner och regioner

7 Kapitel 1. Inledning 8 1.1 Skriften är uppdelad i tre delar 8 1.2 Begrepp i skriften 9 1.3 Sökord

9

Kapitel 2. Kommunal självstyrelse och lokal demokrati

10 Kapitel 3. Det kommunala ansvarssystemet 11 3.1 En demokratiskt förankrad revision 12

Kapitel 4. God revisionssed i kommunal verksamhet

13 Kapitel 5. Revisionens organisering 13 5.1 Revisorer 15 5.2 Samordning och helhetssyn 16 5.3 Sakkunniga

17 Kapitel 6. Revisionens oberoende ställning 17 6.1 Valbarhet till uppdraget som revisor 18 6.2 Jäv 18 6.3 Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt 18 6.4 Revisorernas budget och förvaltning 19 6.5 Rätt till upplysningar 19 6.6 Yttranderätt och initiativrätt

20 Kapitel 7. Revisionsuppdragen 20 7.1 Revisorernas uppdrag i kommun och kommunalförbund 23 7.2 Lekmannarevisorernas uppdrag i aktiebolag 25 7.3 Revisorernas uppdrag i finansiella samordningsförbund

27

Del 2. Revisionsprocessen

27

Kapitel 1. Inledning

28 28 28 29

Kapitel 2. Grundläggande principer 2.1 Öppenhet och kommunikation 2.2 Ansvarsfördelning mellan revisorer och sakkunniga 2.3 Kvalitetssäkring och dokumentation

29 Kapitel 3. Årlig granskning 30 3.1 Grundläggande granskning 30 3.2 Fördjupad granskning 31 3.3 Granskning av delårsrapport och årsredovisning

32 Kapitel 4. Planera 32 4.1 Riskanalys 35 4.2 Revisionsplan och granskningsplan

Profile for Sveriges Kommuner och Landsting

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf