Page 57

Ett annat arbetssätt är att fullmäktige behandlar revisorernas rappor­ ter som beslutsärenden. Det innebär att fullmäktige beslutar om vad de vill ska hända med anledning av rapporten. Initialt ställs oftast krav på svar från granskad styrelse eller nämnd och fullmäktige tar ställning till svaret när detta inkommer. Fullmäktige kan även besluta om andra åtgärder med anledning av granskningen. Fullmäktige och revisorerna kan komma överens om en ­sådan hantering av rapporterna. Hanteringen förändrar inte revisorernas ­ansvar för att analysera svar och åtgärder från de som granskats, som under­ lag för sin ansvarsprövning. Revisorerna kan därtill i dialog med fullmäktiges presidium initiera semi­ narier/samtal i fullmäktige, t.ex. om fullmäktiges syn på risker i verksam­ heten. Sådana samtal kan ge revisorerna ett breddat underlag till riskanalys och revisionsplanering. Revisorerna har även en formell möjlighet att initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning eller med anledning av sin förvaltning. Att använda initiativrätten kan t.ex. vara motiverat för att snabbt ta upp iaktta­ gelser och synpunkter eller att få en bredare diskussion om revisionens för­ utsättningar.

KL 5 kap 22 §

4.3 Kommunikation med styrelse och nämnder Att arbeta stödjande och framåtsyftande med iakttagelser, bedöm­ ningar och rekommendationer till de som granskas står inte i strid med revisionens oberoende. Ett effektivt revisionsarbete förutsätter dialog och förtroende mellan revisionen och de som granskas. Kommunikationen med styrelse och nämnder sker inom ramen för revi­ sionsprocessen. Det kan uppstå en förväntan att revisorerna ska bidra med förslag och lösningar. Revisorerna tydliggör då innebörden av ett stödjande revisionsarbete till skillnad från att delta i och ta ansvar för verksamhets­ utveckling. Revisorerna kommunicerar med hela eller delar av styrelse och nämnder utifrån situation och behov. Revisorerna kan bjuda in styrelsen ­eller nämnden till sig för dialog. För att besöka styrelsen eller nämnden måste revisorerna ha en kallelse/ inbjudan därifrån. Detsamma gäller för besök hos en företagsstyrelse. Revisorerna har även en formell möjlighet att initiera ärende i styrelser och nämnder med anledning av sin granskning. En del i revisorernas kommunikation kan vara planerade och kommunice­ rade besök i nämndernas verksamheter för att få information och underlag till riskanalys och framtida granskning. Revisorerna kan även bjuda in verk­ samhetsföreträdare till sina sammankomster.

KL 6 kap 26 § KL 4 kap 21 §

God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 55

Profile for Sveriges Kommuner och Landsting

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf