Page 54

Del 3. Revisorernas förhållningssätt och arbetsformer

3.1 Styr- och stöddokument 3.1.1 Revisionsreglemente KL 12 kap 18 § Underlag revisionsreglemente, www.skl.se

Fullmäktige beslutar vanligen om ett revisionsreglemente som lägger fast de lokala grunderna för revisorernas organisation, förvaltning, arbetsformer och samverkan med fullmäktige. 3.1.2 Revisionsstrategi I en strategi kan revisorerna lägga fast visioner och mål samt övergripande och långsiktiga ställningstaganden kring uppdrag och resultat, förhållnings­ sätt, samverkan, dialog och kommunikation etc. Strategin dokumenteras. Strategin bör vara föremål för diskussion och revidering varje mandatperiod. 3.1.3 Arbetsordning Revisionsuppdraget ska genomföras med helhetssyn och i samverkan mellan självständiga revisorer och sakkunniga. Revisorerna är inte en nämnd och har i allmänhet inte en lokal egen förvaltningsorganisation. Detta u ­ nderstryker betydelsen av en arbetsordning, för ett tydligt och effektivt arbete. Revi­ sorerna kan komma överens om sina arbetsformer i det löpande arbetet i en arbetsordning. Arbetsordningen kan reglera: >> Sammankallande/ordförandens uppdrag och arbetssätt. >> Informell arbetsuppdelning och bevakning mellan revisorerna och vad det innebär. >> Förhållningssätt mellan revisorerna. >> Tidplaner och former för möten. >> Upphandling, styrning av och samspel med de sakkunniga. >> Ekonomi, administration och rutiner, revisorernas interna kontroll. >> Webbsida och annan information/kommunikation. >> Samverkan med andra revisorer, nätverkskontakter och annan kompetensutveckling.

Exempel revisor­ernas arbetsordning, www.skl.se/revision

52 God revisionssed i kommunal verksamhet 2018

Varje revisor ansvarar för all granskning och bedömning även om revisorerna kommer överens om en informell arbetsfördelning. Det innebär att varje revi­ sor tillägnar sig all väsentlig information i uppdraget för att göra självständiga bedömningar. Gemensamma sammankomster för informationsutbyte och behandling av granskningssinsatser är därför centrala. Revisorernas arbetsordning kan vara flerårig, men bör vara föremål för en årlig diskussion och revidering. Arbetsordningen dokumenteras.

Profile for Sveriges Kommuner och Landsting

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf