Page 53

2.3 Revisorerna prövar sitt oberoende Revisorerna prövar löpande sitt oberoende. Det handlar om att identifiera risker för jäv, hot eller andra omständigheter som kan rubba förtroendet. Revisorerna stödjer varandra i bedömningen. I diskussion och bedömning kan revisorerna beakta situationer och omstän­ digheter som skulle kunna påverka oberoendet. Det kan t.ex. vara: >> Egenintresse – revisorn har ett ekonomiskt, juridiskt, affärsmässigt intresse i eller kring den verksamhet som ska granskas. >> Självgranskning – revisorn har varit delansvarig för verksamhet, process eller rutin som ska granskas. >> Partsställning – revisorn har/har haft ett företrädarskap i förhållande till något/någon som ska granskas. >> Vänskap/relationer – revisorn har personliga/känslomässiga relationer till den/det som ska granskas. >> Skrämsel/hot – revisorn är utsatt för påtryckning att granska eller inte granska eller att ta särskilda hänsyn i granskningen. Revisorerna är uppmärksamma på för revisionsuppgiften relevanta hot som kan undergräva förtroendet för revisionen och motverkar dessa med aktiva åtgärder. Ytterst avstår revisor från att delta i granskning om hotet inte kan balanseras eller avvärjas. Det sker genom att anmäla jäv. Att löpande pröva sitt oberoende är förtroendeskapande för revisionen.

3. Revisorerna arbetar samordnat och effektivt Revisorerna har ett planerat och samordnat arbete baserat på ett gemensamt förhållningssätt. Revisorerna arbetar långsiktigt och stra­ tegiskt. De utformar effektiva och tydliga arbetsformer tillsammans. Revisorernas självständighet är ett särskilt förhållande som ställer krav på samarbete och överenskomna arbetssätt för minska risker för otydlighet, in­ effektivitet och splittring. För att nå så bra effekt som möjligt har revisorerna därför ett gemensamt och samordnat arbetssätt och tar gemensam ställning i revisionsarbetet. Revisorerna kommer överens om arbetsformer och sam­ verkan.

God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 51

Profile for Sveriges Kommuner och Landsting

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf