Page 48

Del 2. Revisionsprocessen

>> Ekonomisk skada Betydande ekonomisk skada har uppkommit eller uppenbar risk för sådan skada föreligger genom att ansvarig(-a) har varit oaktsam(-ma) eller agerat avsiktligt/olagligt. Tillgångar kan ha förkommit eller skadats. Grunden till att skada uppstått kan vara oaktsam hantering av eller bristande hushållning med medel, tecknande av ofördelaktiga avtal etc. Skadan kan drabba kommunen, annan juridisk eller enskild person. Storleken på skadan är den viktigaste faktorn i bedömningen, men även graden av slarv eller med­ vetet agerande kan vara avgörande för revisionens bedömning. >> Verksamhetsskada Verksamhetsskada eller uppenbar risk för sådan skada föreligger genom att ansvarig(-a) har varit oaktsam(-ma) eller agerat avsiktligt. Grunden till att verksamhetsskada uppstår kan vara ohörsamhet mot lag, mål och beslut, bris­ tande måluppfyllelse, bristande styrning och kontroll. Skadan i verksamheten ska vara väsentlig och allvarlig och ha skapat nega­ tiva konsekvenser för medborgare som tar del av kommunens tjänster. Kon­ sekvenser för tredje part är den viktigaste faktorn i bedömningen, men även graden av slarv eller medvetet agerande kan vara avgörande för revisorernas bedömning. I kommunala aktiebolag Grunderna tillämpas på motsvarande sätt av lekmannarevisorerna i aktie­ bolaget, med koppling till styrelsens och VD:s uppdrag och i förhållande till ­lekmannarevisorns uppdrag. Lekmannarevisorn kan rikta anmärkning och hänvisar då till grunder och skador.

8. Ansvarsprövning 8.1 Ansvarsprövningen i fullmäktige Revisorernas granskning, prövning och uttalande ger underlag för fullmäktiges beslut att bevilja eller vägra ansvarsfrihet. Fullmäktige har en exklusiv rätt att besluta och deras ställningstagande kan bli ett annat än revisorernas. KL 5 kap 32 §

KL 5 kap 24, 32 §§

46 God revisionssed i kommunal verksamhet 2018

Fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen och beslutet i ansvarsfrå­ gan sker utan beredning i styrelsen. Den beredning som fullmäktige behöver för sina ställningstaganden och motiveringar – t.ex. att inhämta förklaringar – arrangeras inom fullmäktige, i allmänhet genom fullmäktiges presidium. Revisorerna deltar i fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen och har rätt att yttra sig. Revisorerna gör en föredragning om sin granskning och sitt resultat. Även sakkunniga har rätt att yttra sig när revisionsberättelsen behandlas.

Profile for Sveriges Kommuner och Landsting

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf