Page 45

delse för verksamhet, ekonomi eller förtroende. Enstaka, mindre eller ibland oavsiktliga avsteg från regelverk eller uppdrag, ligger generellt inte till grund för en anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet. Revisorerna kan välja att uttrycka kritik av mindre allvarlig grad än an­ märkning eller avstyrkt ansvarsfrihet i revisionsberättelsen. Revisorernas kritik ska alltid ha en tydlig bäring på revisorernas uppdrag i dess tre dimensioner >> om verksamheten är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande, >> om den interna kontrollen är tillräcklig, >> om räkenskaperna är rättvisande. Dessa dimensioner har i sin tur ett starkt samband med uppdragen till sty­ relse och nämnder, så som dessa är reglerade i KL 6 kap. För att åstadkomma stringens och konsekvens har över tid anledningarna ­ enom att hänvisa till dessa grunder använder grupperats i ett antal grunder. G revisorerna likartade uttryck för sin kritik då anmärkning riktas eller ansvars­ frihet avstyrks. Det underlättar såväl förståelse som jämförelser. Grunderna förändras successivt utifrån praxis i tillämpningen. I denna goda sed presenteras grunderna delvis på ett annat sätt än tidigare. Kritiska skeenden är ofta sammansatta. I praktiken hänvisar revisorerna ofta till fler grunder för samma skeende. Det finns därtill samband mellan ­flera grunder, ibland i termer av orsak och verkan. Ett vanligt sådant samband är att brister i styrning leder till bristande måluppfyllelse. En kritisk händelse eller ett agerande ger generellt också upphov till tydliga ­effekter eller t o m skador som revisorerna kan ha anledning att understryka som ytterligare motiv för sin kritik. Det handlar typiskt om skada på/i verk­ samheten, ekonomisk skada respektive förtroendeskada. När revisorerna riktar anmärkning eller avstyrker ansvarsfrihet ska de i revisionsberättelsen hänvisa till en eller flera grunder och om de bedö­ mer så även hänvisa till en eller flera skador som har uppstått.

7.2 Grundernas innehåll och tillämpning 7.2.1 Revisorerna prövar om verksamheten är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande 7.2.1.1 Grunder

>> Bristande måluppfyllelse – verksamhet Styrelse eller nämnd uppnår inte fullmäktiges verksamhetsmål, uppdrag eller föreskrifter för verksamheten. Det handlar om väsentliga brister eller avvik­ elser. Styrelsen eller nämnden vidtar inte tillräckliga åtgärder för att styra verksamheten mot uppsatta mål och föreskrifter, t.ex. uppnå fastställda verk­ samhetsmål eller efterleva mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. De har inte visat förmåga att inom givna förutsättningar leva upp till mål, be­ slut och föreskrifter.

God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 43

Profile for Sveriges Kommuner och Landsting

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf