Page 42

Del 2. Revisionsprocessen

6.3 Rapportering 6.3.1 Revisionsberättelse i kommun och förbund

KL 12 kap 12 §

Förlagor till utformning av revisions­berättelser, www.skl.se/revision

Revisorerna avslutar årets granskning med att upprätta och lämna en revisionsberättelse. I kommunen lämnas den till fullmäktige. Revisionsberättelsen kan utformas på olika sätt. Det kan vara en samlad revi­ sionsberättelse eller en berättelse för varje styrelse eller nämnd. Oavsett ­vilken form revisorerna väljer är det viktigt att särskilda iakttagelser, bedöm­ ningar och uttalanden är tydliga och att det framgår vilken styrelse, nämnd eller ledamot som avses. I revisionsberättelsen: >> Informerar revisorerna om sitt uppdrag och utgångspunkterna för granskningen. >> Redogör revisorerna för resultatet av revisionen samt för ansvarspröv­ ningen viktiga iakttagelser och bedömningar. Det kan ske i sammanfattad form som en del i revisionsberättelsen eller i ett separat dokument som bifogas. I redogörelsen ges översiktlig infor­ mation om vilka granskningsinsatser som har genomförts och resultatet av dessa. I revisionsberättelsen lämnar revisorerna en samlad bedömning utifrån uppdragets delar – ändamåls­enlig och ekonomisk tillfredställande verksamhet, rättvisande räkenskaper och tillräcklig intern kontroll. Inom dessa bedömningar kan revisorerna uttrycka såväl beröm som kritik. >> Uttalar sig revisorerna om årsredovisningen, resultatet och ansvarstagandet. >> Informerar revisorerna om eventuella hinder i revisionen samt om eventuella inskränkningar i granskningen p.g.a. jäv eller valda revisorer med undantag. Revisionsberättelsen undertecknas av de revisorer som tjänstgör då berät­ telsen upprättas. Om detta inte är möjligt noteras det i revisionsberättelsen. En upprättad och inlämnad revisionsberättelse kan återtas innan den be­ handlas i fullmäktige. Har t.ex. årsredovisningen ändrats eller andra väsent­ liga nya fakta framkommit efter att revisionsberättelsen upprättats kan revi­ sorerna återta berättelsen för att slutföra/korrigera granskningen och göra eventuell ändring i revisionsberättelsen. Till revisionsberättelsen fogas de sakkunnigas rapporter. För att ge en så bred helhetsbild som möjligt av kommunens verksamhet ska även gransknings­ rapporter och revisionsberättelser från kommunala företag och kommunal­ förbund med eget fullmäktige bifogas. Revisionsberättelse i kommunalförbund med direktion skickas separat till respektive fullmäktige.

40 God revisionssed i kommunal verksamhet 2018

Profile for Sveriges Kommuner och Landsting

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf