Page 41

Med det samlade resultatet av årets granskning som grund analyserar reviso­ rerna tillsammans med sakkunniga om verksamheten i styrelser och nämn­ der är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Vid behov komplet­ terar revisionen med information/fakta som saknas. I detta skede inhämtar revisionen i kommunen den information som be­ hövs från andra revisorer inom kommunens verksamhet – lekmannareviso­ rer/revisorer och godkända/auktoriserade i kommunala företag, revisorer i kommunalförbund och finansiella samordningsförbund m fl. Informationen har betydelse för att revisorerna ska kunna pröva med helhetssyn, dvs. hela den kommunala verksamheten. I aktiebolaget inhämtar lekmannarevisorn den information som behövs från godkända/auktoriserade revisorer i bolaget. Analysen leder fram till revisorernas slutliga bedömning av revisions­ objektens ansvarstagande. Revisorerna kan 1. tillstyrka att ansvarsfrihet beviljas, 2. rikta anmärkning, 3. avstyrka att ansvarsfrihet beviljas. Att rikta anmärkning och att avstyrka att ansvarsfrihet beviljas är de två for­ mella instrument för kritik som kommunallagen identifierar och som full­ mäktige måste hantera. Dessa uttalanden kräver också att revisorerna anger på vilka grunder kritiken riktas. Det ska röra sig om väsentliga brister i styrel­ sens eller nämndens ansvarstagande och bedömningen ska vara väl under­ byggd dvs. vila på tydliga resultat av granskningen.

KL 12 kap 13 §

Grunder för kritik kap 7

I kommunala aktiebolag På motsvarande sätt analyserar lekmannarevisionen om verksamheten i bo­ laget är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Analysen leder fram till lekmannarevisorernas slutliga bedömningar i för­ hållande till granskningsuppdraget samt om det finns grund för anmärkning. 6.2 Kommunicera med berörd styrelse eller nämnd Ingen styrelse, nämnd eller enskild ledamot ska bli föremål för en an­märkning eller avstyrkt ansvarsfrihet, utan att revisorerna och lekmanna­ revisorerna har kommunicerat sina iakttagelser och bedömningar. Om revisorerna avser att rikta anmärkning och/eller avstyrka ansvarsfrihet kommunicerar revisorerna sina iakttagelser och bedömningar med berörd styrelse eller nämnd eller enskild ledamot samt med fullmäktiges presidium. På motsvarande sätt kommunicerar lekmannarevisorn med berörda i aktie­ bolaget om lekmannarevisorn finner anledning till anmärkning. Kommunikationen kan ske på olika sätt men måste vara tydlig och uppfattas av de granskade. Det är av vikt att kommunikationen dokumenteras.

God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 39

Profile for Sveriges Kommuner och Landsting

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf