Page 37

4.2 Revisionsplan och granskningsplan Revisionsplanen/granskningsplanen bygger på riskanalysen. Ett granskningsurval som kopplar till riskanalysen samt väl underbyggda granskningar säkerställer revisorernas och lekmannarevisorernas bedömningar och uttalanden i revisionsberättelse och gransknings­ rapport. 4.2.1 Prioritera och besluta Utifrån riskanalysen prioriterar revisorerna och lekmannarevisorerna gran­ skningsinsatser och beskriver dessa i revisionsplanen/granskningsplanen. Revisionsplanen/granskningsplanen omfattar hela den årliga granskningen. Revisionsplanen/granskningsplanen kan även innehålla aktiviteter såsom informations- och utbildningsinsatser, uppsökande verksamhet samt dialog och kommunikation med styrelse och nämnder liksom med medborgare och media. Planen är flexibel och kan ändras under året. Den ger utrymme att hantera oförutsedda händelser och andra behov av omprioriteringar. Revisionsplanen för kommunen kan även omfatta lekmannarevisorernas granskningsplan vilket stärker förutsättningarna att granska med helhetssyn. 4.2.2 Informera om planen Revisorerna och lekmannarevisorerna använder planerna för att informera fullmäktige, styrelse och nämnder om årets granskning. Planerna kan publi­ ceras på kommunens respektive bolags webbsida. I informationen framhåller revisorerna och lekmannarevisorerna att pla­ nerna är flexibla och kan ändras under året om riskerna omvärderas eller om nya risker identifieras.

God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 35

Profile for Sveriges Kommuner och Landsting

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf