Page 36

Del 2. Revisionsprocessen

4.1.3 Bedöma risker

Allvarlig

Efter analysen bedömer revisorerna och lekmannarevisorerna, med stöd av sakkunniga, riskerna och de granskningsområden som börjat ta form. Bedöm­ ningen sker av hur väsentliga riskerna är, utifrån revisionens eller lekmanna­ revisionens uppdrag. Väsentlighet är komplext och omfattar såväl verksam­ hetens resultat och kvalitet som ekonomi och styrning. För att bedöma väsentlighet värderas sannolikhet och konsekvens, dvs. hur troligt det är att risken realiseras samt hur allvarligt det är eller blir om så sker. Värdering av sannolikhet vilar i stor utsträckning på bedömning av kvalite­ ten i styrelsens och/eller nämndernas egen riskanalys, styrning, uppföljning och interna kontroll. Sakkunniga bidrar med sin ämneskunskap och erfaren­ het i detta arbete. Bedömning av konsekvenser omfattar både kommunen, företagen och en­ skilda kommunmedlemmar. Olika slag av konsekvenser värderas – ekono­ miska, juridiska, verksamhetsmässiga eller förtroenderelaterade. Händelser som kan påverka allmänhetens förtroende för verksamheten är ofta väsent­ liga att beakta även om den ekonomiska skadan eller annan konsekvens är begränsad. Revisorerna och lekmannarevisorerna är aktiva och värderar årligen risk­ erna tillsammans med sakkunniga. De överväganden som görs i arbetet doku­ menteras i riskanalysen.

Uppmärksamhet!

KONSEKVENS

Eventuell granskning

Ingen granskning

SANNOLIKHET Bedömning av väsentlighet.

34 God revisionssed i kommunal verksamhet 2018

Granska!

Uppmärksamhet! Eventuell granskning

Stor

Profile for Sveriges Kommuner och Landsting

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf