Page 34

Del 2. Revisionsprocessen

4. Planera I planeringen inhämtar revisionen och lekmannarevisionen på ett strukturerat sätt information om verksamheten och omvärlden för att göra aktiva val av granskningsinsatser, baserade på identifierade risker.

PLANERA

Riskanalys

Prioritera

Revisionsplan

Moment i planeringen är: • Riskanalys – inventera, analysera, bedöma. • Prioritera och besluta om revisions-/granskningsplan. • Informera om revisions-/granskningsplanen.

4.1 Riskanalys Riskanalysen syftar till att utifrån en helhetssyn identifiera och analysera de största riskerna i verksamhet, funktioner och processer. Analysen utgår från kommunens eller det kommunala företagets verksamhet, förutsättningar och struktur. Riskanalysen minskar revisionsrisken, dvs. att inte granska det som är mest väsentligt. Med risker avses händelser och företeelser som hotar eller hindrar att uppdrag kan genomföras och att mål för verksamheten nås samt att det sker på avsett och säkert sätt. Riskanalysen omfattar tre steg; inventera, analysera och bedöma ­risker. ­Efter analysen gör revisorer och lekmannarevisorer prioriteringar och formu­ lerar granskningsområden i en revisionsplan/granskningsplan. En gemensam riskanalys för kommunen och de kommunala företagen stär­ ker den samordnade revisionens förutsättningar att granska med helhetssyn.

32 God revisionssed i kommunal verksamhet 2018

Profile for Sveriges Kommuner och Landsting

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf