Page 33

3.3 Granskning av delårsrapport och årsredovisning Revisionen granskar och bedömer om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om delårsrapport och årsredovisning är upprättade i enlighet med LKBR och god redovisnings­ sed i kommunal verksamhet. Granskningen utgår från riskanalysen. Revisionen bedömer också om resultaten i delårsrapport och årsredovis­ ningen är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om, inklusive mål om god ekonomisk hushållning.13 Granskningen av delårsrapporten är översiktlig, till skillnad från den mer omfattande granskningen av årsredovisningen.

13

ILLUSTRATION ÅRLIG GRANSKNING KS

BUN

TN

KFN

SN

MN

Årsredovisning Delårsrapport FG FG FG FG

Grundläggande granskning Bilden visar en typkommun där pelarna är styrelsen och olika nämnder. Den grund­ läggande granskningen (mörkrosa) genomförs av alla styrelser och nämnder och ligger som en bottenplatta. Granskningen av delårsrapport och årsredovisning berör alla styrelser och nämnder. De fördjupade granskningarna (ljusgula) är oftast inriktade på en viss verksamhet inom en nämnd men kan också spänna över alla nämnder.

Not. 13. SKYREV har utarbetat en vägledning för redovisningsrevision (av de finansiella rapporterna). Vägledningen tar sin utgångspunkt i ISA (International Standards on Auditing).

God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 31

Profile for Sveriges Kommuner och Landsting

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf

7585 698 8  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-698-8.pdf